Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Ortadoğu buhranına banşçı çözüm arayacak HAKT i 1917 • ÇuB SÛBOUNDB SAVAÇ/U UÛkrUMBTf Pe, SOVYET'lDG leınsilcisi Kahire'de ıer» Denktas İUİulllJllllllMIIHIIİİ/l'l (Dış Haberler Servisi) kBNPİ "tŞAMUNSUZ." SOVYET ŞBKLBtJ SVMA iCATIiDl & merikan Temsılcıler Meclisi Tahsısat Alt Komısyonunda kabul edılen Dir tekhfe gore, Amerika, bundan sonra Amerıkadan başka ulkelerden silâh alan ülkelere, o ulkeîerden aldıklan sılâhların oarası kaÇnVıinlur \ ' Birleşmiş Milletlerde dar az yardımda DUİunacaktır. Udllllllvl // ı Mısır Am^rikan görüşmeleri, Alt Komısyon, Sah gunkü otu * ' gerek Birleşmiş Mılletler Gencl rumunda ıkı ek maddeyı kabul Kurulu, gerekse Guvenlık Konseetmıştır. Bunlardan Dinncısı Aymin, barışçı bır çozume esas omerıkan Savunma Bakanlığının lacak bır karar sureti etrafmda satış ıçın Yunanıstan. Turkıye, ıbrıs Tiirklerinin de «Şa btrleşmesının yarattığı endişe U Iran. Guney Kore, Mlllıyetçı hınler1 ve «Gu\ercın I zerine başlamıştır. Çın, îsraıl v e Fıhpınler dı;ın. ler» i var. I Ancak, Guvenuk Konseyinin daldakı ülkelere kreiı vcrme hak«Guvercınler» Ankara . ml olmıyan 10 üyesi, taraflarca kını elınden almaktadır. Ikıncın barışçı çözüm siyasetini be I kabul edılebilecek bır karar susınde de kalkınan ulkeler Amemsemislerdir. Dâvanın yürüreti hazırlıyabilmek ır~ın dün tetrıkadan başka ulkelerden sılâh lmesini Türk Hükumetine bı I rar toplanmıştır t veler, Hınt, aldıklan takdirde, bu mık'arın kmıslardır. Ankaradan gelen | Arjanün ve Danımarka temsılriAmerıkadan alacaklan ekonoHmat, hattâ emirlere uyarlar. lerınden meydana gelcn bır re mık yardımdan kesılmesinı onıderleri emcktar ve vefakâr I daksıyon komıtesi tâyın ettikten gormektedır. r. K t Ç t K ' t ü r . ' sonra bugun yeniden toplanmak Ikincı ek madde, bazı Latın A«Şahmler. ise, daha etkili ve • üzere dağümışlîirdır merıka ulkelerının Avrupa, ozel ıtif bir siyaset istemektedirler. I Toplantı sonunda Mali delegas lıkl e Fransız sılâhlan satın alnkaraia sadık olmakla birlik I yonu başkanı basına yaptığı açıkmak ıçın teşebbuse çeçmelcn , sivaset plânlamasmda Kıbns lamada, bır sonuca ulaşılması kouzerıne hazırlanmıştır. urklerine danısılıp onaylarının nusunda iyımser olduğunu açıklaınmasını şart koşarlar. «Şahınmıştır. Reddedildi r»e göre, knvvete dayanmavan > Yeniden Genel Kurula öte yandan Senato Dışısleri ık hiçbir anlam ifade etmez. I Konsey çevrelennce belirtildiğlKomısyonu, Senator VVılUam ak \erilmez, mücadelc ile alıne gore, uzerınde anlaşmaya vaFulbrıght tarafından sunuıan bır ır. Sorun ancak Türkiyenin fiınlacak bir metın elde edılsın vekarar tasarısını reddetmiştır. müdahalesiyle, bileginin zoTasarıda, yabancı ülkelere Aya edılmesin, Konsey, önümüzdeıjla çözümlenebilir. Zaman menkan Sılâhlı Kuvverlerı gon ürkler ale'shine islemektedir. ı ki hafta başında yeniden toplanderılmesı konusunda Başkanın tıya çağınlacaktır. Bu topiantıda | e r Ankara askerî müdahale * yetkılerının sınırlandırılraaEi oneteneğini vitirmisse, hiç değil | Konsey ıçınde bulunduğu çıkmagorulmektedır. zı mutalâa edecek ve her halıi ; Kıbrıs Türk toplumu ates gükârda hazırlıyacağı bır karar taArkansas Demokrat S?natoru. ii \e personel ile takviye edilsansını oya sunacaktır Bu tasau Amerıkanın az gelışmış ülkelere ıeli \e Rumlarla arasındaki fakarşı gırışeceğı aaKeri taahtıutlereddedıldıgı takdirde, mesele yeis dengesizlik giderilmelidir. rın kongrenın tasvıp edeceğı bır Şahınler. toplumlarının mev nıden Genel Kurula gıdecektır. antlaşma çerçevesı ıçınde vapılut liderlerinc, «Turk DiMsleri masına başkanı bulunduğu Kolakanlığının memurları» gozüymısyonun karar verınesını teks bakarlar, uyuşnklnkla suçlarlıf etmıştır. Gozlemcılere gore, ır. «Şahınler» grupunu yeni • onceden tasarıyı onaylamağa ha usak, toplumun zinde knvvet I zır olduklarını oıldırea Komıseri, özellikle Mücahitler mey I yon uyelerı sonunda. Baskan ana getirir. tşte çilekeş DENKJohnson'un Vıetnam sıyafetını "AŞ, sabırsızlık içinde kıvranan, I LONDRA, (a.a AP) Ür tehlıkeye sokmamak ıçın bun.tılgan .Şahınlcr.in lideridir. ' dun Kralı Husevın Lo.ırira Raddan vazgeçmışlerdır. DENKTAS'ın, esrar perdesi I yo Televızyonuna aun Rece lenüz aralanmamış olan tntuk I verdığı bır mulakatta «Son Aanması, ciddi bir olaydır. Tür I raptsrail savasından Miıra OrLiyenin tnüdahalesine kadar vatadoğu meselelerıne âdil bir çö ABD 7 kasım'da uzay abilecek zincirleme tepkilere I züm yolu bulunması kolaylaş ol açabilir. Mncahit, hepimiz I mıstır» demıştır. , .denemesi yapamıyo* ;ihi, inanıp baglandığı, özlemini I Arapların son derece malfiil •ektiği liderinin Papazın elinde | bir tutum" benımsemiş oldukfe ' WASHlNGTON, (soı.) Bos salmasına tahammül edemez. bir Apollo kabını taşıyacak orını. ılgıh butün larafların kaFalnız hepimizin aksine. taare | bul edeceğı bır ÎOZUJIUH eşığılan «Saturn5» super fuzesının (etsizlikten usanmıs Mücahidin 7 kasımda yapılması kararlaştıne varıldığını ıddıa eJer, Kral iabından tasmasını önlemek im I Huseyın. Arapların rılmış, denemesi en az 24 raat tutumunu <ânsızdır. Nitekim ültimatomu I ayrıntılı bır şekılde açıV.amak gerı bırakümıştır. Denemenın ID çekmiştır. Rumlar dizginle . tan kaçınmıs, «Arap I.iderlcri gerı bırakılmasının sebebı fuze•ini koparacak Mücıhide karşı | Birleşmiş Milletlerde Dünya ka nın uçuncu katında meydana gelen bazı ufak aksaklıklar ile nisillemeye giriştiği takdirde de, mu oya ile temastadır» demekıe kuçuk fuzelerın yakıt kanalla\nkaranın seyirci kalması bek I jetınmıstır. rındakı tıkanıklıklardır. lenemez. ' Kral, 5 Hazıran savd);na Arap Vetkililer bugün füzenin 8 kaRumların nazarında DENK • ların askeri bır zafer kizat.amı sımda atılıp atılamayacağını aFAŞ, Türk direnmesini başlatan I yacağını bıle bıle gırdiğmı soyçıklayacaklardır. Denemenin 34 • âsı lıdendır», idamlık «vatan I lemış, «savas, biz hazırlıklarırnıgün veya daha uzun bir süre ge haınıdır.. Ancak MAKARİOS • zı tamamlamadan ftnce kapııuızı ri bırakılması da söz konusureki, ileri görüslü ve her sey | çaldı» demış, çoyle dçv^m etdur. mıştır: drn önce knrnaz bir devlet adaraı olarak tanınır. Zamanın le I « Hiçbir zaman askerî alanlopılmahine işlediğini, çatışmaların a I da fazla bir hayâle dım. Savaşa girdiğımız zaman levlenmesi bir tarafa, gerginliıcvıcnmebi uır laraıa, ^cı^ınn • gin artmasının dahi çıkarlarına I çeşıtli ihtimalleri gdz önüne al hizmet etmiyecefini pek ivi hîlk i , n . 4 «* m i, or.»*,ni n«b iyi bil ' m ı 5 olmakla beraber sonncnu bn mektedir. Onun politikası, Türk I olacağmı biliyorduk.» mukavemetini, en azından yeni | bir 1964 agustosn borabardımanın» davetiye çıkaracak genel DOĞUM bir harekât ile degil. fakat Ankarayı kıskırtmadan, salam dilSEVGİ (Kubalı) GENCER me taktiğiyle çökertmektir. I Dolayısiyle MAKARtOS'nn, d i ş | Müh. MUSTAFA GENCER bilemesine ragmen ve Rumların Yavruları Çiğdem'in doğutepkisini göğüsleyip DENKTAŞ'ı I munu akraba ve dostlarına Türkiyeye iade etmesini bekle | Amerıka'dan duyururlar. mek normaldir, mantığa aykın düsmez. Ancak birtakım sartlar ileri sürebilır, tavizler koparCumhuriyet 13156 maga kalkışabilir. Kayhan SAGLAMER I i | ASHİNGTON Diplomatik kaynaklann bildırdiklerine göre • Başkan Johnson, Eısenhower ıdaresi zamanında Malıye Bakan• lığı yapan Robert B. Anderson'u özel temsılcisi sıfatiyle Başkan sırıa goruşmek üzere Mısıra gondermiştir. Kaynaklar, Anderson'un •evinı «çok önemli» olarak nıtelendirmışlerdır. Hükümet ilgilileri, Anderson'un Mısıra Ortadoğu meselesiyle Arap tsrail harbuıin banş yoluyla çbzümlenmesıne yardımcı olması için Başkan Nâsır'la görüşeceğini ve Kahireye bu maksatla bizzat Johnson tarafmdan gönderildiğini kabul etmişlerdir. Amerika, kendisinden silâh almayan ülkalere ceza veriyor ALDl A Debray'ın savunması gizli C tutuluyor CAMİRİ, (a.a.) amiri'de dolaşan soylentilerden anlasıldığına gore, Savaş Konseyindeki gizli dunısması sırasında Regis Debray, Ihtılâl ıçındeki ihtilâl» isimli kitabından ve gerilla faaliyetlenne manevi ve siyasi desteğinden» bahsetmiş, «fakat, bazı askerî şahsiyetler de Catavi ve Siglo Veinte'de geçen 24 ha ziranda maden işçilerinin katledılmesi oiayındaki sorumluluk hisselerini kabul etmelıdırler» demiştir. TÜRK TİCARET BANKASI Brownfla basının açıBdı Gene sanıldığma gore, Debray, hâtıra defterinin okunmasının «Che» Guevara'nın mâsumiyetıni meydana koyduğunu tahmin ettiğini soylemış, kendisine atfedılen kamu haklannı ihlâl suçlannı işleme diğini belirttikten sonra, suç ortak ları olarak gdsterılen kimselerin du rumlarından bahsetmıştır. Debray' nın Arjantinli Ciro Bustos'tan met hedici bir dille ve bir dost olarak bahsettiği tahmin ediîmektedir. Bolivyalı diğer dbrt sanık için de yar Ciclara onlarm cczalandırılacakları yerde mükâfatlandırılmasını tavslye edercesine bahsotmiştir. Debray'nın konuşması birhuçuk saat sürmu;, sa\unmasını mahkeme üyeleri ile avukatlardan başka kimse dinleyetnemiştir. ŞUBESİ 6 KASIM 1967 TARİHİNDEN İTİBAREN HİZMETİNJZDE BU MÜNASEBETLE LİRALIK ÖZEL İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ Küseyin'e göre, çöziime yaklaşıldı Debray askeri mahkemede verdiği ıfadede, geçen 20 nısanda Muvupampa'da tutuklandığı zaman LONDRA, (a.a.) Amerikan kerşı casusluk teşkılâtı S ngılız basını \ıne Dı^ışlerı ajanları tarafından sorguya çekılI Bakanı George Brown'a şıddığini açıklamış. «Doğrudan doğru • detle hucum etmekte ve ya Washingtondan gelen iki KuDiMşlerı Bakanının «Sosyal habalı ajan ilk sorguma katıldılar. >attaki davranıslarının Ingiltere Kendileri ile işbirliği japmayı kahükumeti için devamlı bir n bul edersem bana karşı giriştikie tanç kaynağı olduğunu* soyleri faaliyctc son vereceklerini dolay yerek buna daha ne zamana bab bir sekilde anlattılar» demıştır. dar tahammül edıleceğını sorRegis Debray'nın gizli celse hamaktadır. lındeki savunması duruşmadan an George Brown, Kanada Gacak 3 saat kadar sonra banttan Cazete Kıralı Lord Thomson ve ımrfdeki gazetecilere dinlçttirıl'•bntfrı'Tmrîndeicr gazetelere bçkmi|tir. '* '•"'. 1 :' lenmedık bır hucumu yuzunden jenıden Ingıliz gazetelerının Duruşma sonunda Debray salonbaş sayfalarına geçmıştır. dan mutebessim bir yuzle çıkmıştır. «Evening Standard» ın ınanSavas Konseyi, hukmün okunacaçetı soyledır : «Bay George ğı gün ve saati kararlaştırmak üze Brown un son hâdiscsi», «Basbare bir, iki güne kadar tekrar topkanın sosyal bayattaki davranış lanacaktır. Bazı gozlemcılerın kaları bükumet için devamlı bir naatine gore. Savaş Konseyi Debatanç kaynağı olan bir Dışişleray'ye 30, Bustos'a 20 yıl hapis ceri Bakanına daha ne zamana ka zası verecektır. Bununla beraber, dar tahammül edeceğı sorusunn askerî yargıçların sanıklar aleyyeniden akla getirmektedir.» «The Evening News» ıse Ge hindeki dehllerin zayıflığını da dık kate almaları muhtemel görürunek orge Brown'ın kendı alcyhıne tedır. Bu takdirde, büyük bir ihtiolacak şekılde dıkkatı çek'.ne malle Debray 10 ve Bustos yedıbumetodunun kendısıne dıploması alanında çok az şey kazandıra Çuk yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. cağını belırtmektedır. TÜRK TİCARET BANKASI Reklâmalık 3875/131 TEŞESC1ÜR EŞSİZ BİR REKOR! Evet, 100.000'lerce Dali, Dali'yi övdü PARtS Yanından hıç ayırmadığı altın topuzlu bastonunu salhyan ve bıyı'tdarı suugu bıçımınde dıkelmış culunan unlu ressam Salvador Dalı, Parısin sağ kıvısında geçen yuzyıhn «bayağı sanat eserlcri» r.ın en tanınmışlanm Dir araya toplayan buyuk bır Konağın salorılarında kendı sergısını acmıstır. Salvador Daiı bu ^rgısını. seçen yuzyılda «Bayagı sanat» ın en tanınmış temsılcısı olan Meıssonnıer'ye adamıştır Bouguereau'lann. Dftaılle'ların, Meıssonnıer'lerm tabloları arasında Dah'nın «Ton bahgı avı» adını taşıyan buvuk bır tablosu yer almaktadır Dahnın son eserı olan Du tablo uzman lara gore, «Üstadın <em vurnlrnaz erotik cezbcsını temsil etmektedir». Burada. Oah'nın ornrunde hıç bır vakıt b; ton balığı avında bulunmadıöım belırt mek gerekır. üalı, bu resnu, babasının anlattığı nıka.elere dayanarak yaptığını üeiırtmıstır. Tam formunda olduçu anld^ılan gerçekustucu ressam, dâvetlilerın onunde, Meioioıır.ıer tarzında japılan çaıışmaları hararetle övmuş ve demışlır kı: «Bu sanatçılar, bütüıı ressamların ülküsü olması ^errken '\e defe varan tek sanatcılardır. O hedef de sudur: Aynı zamanda hem Komünistlerce. bcm konteslerce. hem de ıtfane erlerınce anlasılabılmelerını sağlamak.» «1900 yılından beri, Dali bir yana bırakılırsa. degerll bir re«sam yetifmemistir. Izienimeiler be? para etmez: Cezaune, Meissonnier ;ibi resiın yapmaja can atıyordu.» Aılemızın değerli varlığı SAFAEDDİN KARANAKÇInın rahatsızhğı sırasında ellerınden gelen butun gayretı. azami ıhtımam ve şefkatle sarfeden Ankara Hastanesı Baştablbı Sayın Dr. ÂBIDIN ARA'ya, ınsanustu ılgısi ile bizlerı ebediyen kendısıne mınnettar bırakan Asabıye Servısı Şefı Saym Dr. Bu basarı da, ancak na bağlı çünku: VEZUV daha çabuk, daha fazla, ve çok daha ucuza ısıtır! MUKADDER SENGİR'e Dahılıye Mutehassısı Sayın Dr. TURAN GONE.N İle Sayın Dr. ŞÜKRÜ BOSTANCIOĞLU na, Bas Asıstan Dr. HAMİT SOYLU'ya, Asıstan Dr. CAHİT ÖZŞAHIN'e, Başhemşıre HACER AKÇAY'a, Hemşıre SUKRİYE ve AYŞE'ye, Numune Hastanesı Asabıye Şefı Sa>ın Dr. Emsalsiz insan, değerli Operator Sayın Dr. MÜNİF SANAN'a EŞŞIZ BIR REKOR! (her ihtiyaca uygun 5 sobafazla bilgi satıcılarda) NURHAN AVMAN'a ve hastamızın tedavisi sırasında yardımlarını esırgemeyen butun nobetçı doktorlara ve hastabakıcılara, velatını muteakıp cenaze torenine katılmak, çelenk gondermek, zıyaretimıze gelmek, telefon, telgral ve mektupla tazıyede bulunmak suretıyle acılarımızı paylaşarüara ve merhuma karşı son vazifelerini ifa eden İçışleri Bakanı Sayın FARUK SÜKANa, Istanbul Valısı Sayın VEFA POYRAZ'a, Başbakanlık Yuksek Denetleme Kurulu mensupları ile mezkur Kurul Üyeleri Sendikasma, Etlbank. Denızcilik Bankası ve Denlz Naklijat A. o . mensuplarına, vefakâr arkadaslarına ve bütun dost ve akrabalarımıza tejekküre büyük «cıraıı mant oldugundan mlnnet ve ttlkranlanrnızın lblâgına u y m gazetcnizln tavaasutunu rica ederlz. AtLESt tlincıhfcr 3162/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog