Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

BEKLEMEK Fatma Irfan SERHÂN ° > felmijor mu? Milletçe, otuz miljon hepimiz sankj bir durak yerinde beklemektej ız. Neyi beklijoruz bojle blkıp usanmadan.. Daha dun Anadoluda yaşıyordum. Soruyordum koylıi vatandaşa, boynunu bukuyor.ıraklara bakıvordu Bekliyoruz ya.. Beklenilmez mi.. Toprak uleştirılecck dedilerdi. onu bekliyoruz. Banka kredileri dedilerdi, bu>uk toprak sahaplarma değil. kojlu rencperine vertlecek gayri dedilerdi, onu beklejoruz... Kasabava zanaat okulu kunılacak dediler. onu beklevoruz.. Sorarmm gavri bacı, beklediğimız çok, sajmaylan tukenınez.. Bekleyoruz ne idelim.. tze d e le ••>••••••• ••••c HUKUK bekliyoruz bu kurtarılısı.. Ne ayıp.. Bâri bilsek değerlerini, bâri azıcık guç katabilsek güçlerine.. Analarına so\u\orlar uvarıcı jazarlarm. Biz, biz bekliyoruz. Biz devrimlerin bekçileriyiz. L'luslararası un kazanmış jazarlanmızı kollanndan yakaladıkları jribi karakollara sürüklüyorlar, küfurlerle sorguya çekiyorlar. Biz.. Biz devrimlerimizi bekliyoruz efendim! Göğsümuz Ataturk devrimlerine yaprlacak sjldırılara siperdir. Hangi siper.. Nedir Ataturk devrimleri, nedir? Mustafa Kemal bir duzeni devirmis, yeni bir dıizene yöneltmiştir bizi. Kılığından. okulunda. jazısmdan adaletine. değer olculerine değin >eni.. Bir «doctrimiştir bizi. Kılığından, okulundan, yazısuıdan adamıdır. Bize aklın \e gerçeğin kapısını açmıştır. Yeııi>e. ıleri^e jonelen bir yolun kapısını. Biz otuz mibon bu açık kapının eşiğinde kalmış bekçileriz. Bu voldan ilerleyen onculerdir, saldırılara uğrayan jazarlarımız, oğretmenlcrimiz, aydınlarımız... Nc çeşit bekçileriz biz, neyi beklediğimirin farkında olma\an. Bir dostum bir şür denemesi okumuştu defterınden. Soyle birşeyler diyordu: Kapımı çalacaklar dıye urkuyorum Urkuyoı um suçustü yakalarımaktan Suçum, bırşey duşunmemek. •JlTakkınıız >ok dü;ünmeden yaşamaya. Ba• • •* kın artık ozanlanmız Endulus Rakkasele• ri uzerine şiirler doktürmıiyorlar. Örneğin Baltacı» denildl mı. dunun şairinin ilhamında (!) guzel Katcrüıa boy \crirdi: BALTACI Içmıden çılcmıyor o eskı acı Aşka feda oldu devletin tacı Nıhayet ınandım senı gorunce Bu ışte hakhymış bızim Baltacı. Bir de bugunun ozanının, Fazıl Husnu Dağlarcanın Baltacı'sını dinleyelim: BALTACI Diişmüşum tstanbula Duşmuş ak bıyıklarıma kar Yollar ışımış ama ahacık Bağırdıkça ağzıma karanhk dolar Baltacı Odun yararun, kömur kırarım, baltacı. Neylersın kardeş nidersın Koyde yedı çocuk var. Gozleri ın, daha iri Yedisi de yolladığım harçhga bakar Baltacı Odun yararun. kömür kıranm, baltacı! lstanbul geniştır, geniştır. genistir Ne kı benım yureğım dar. Sesım buyuk, sesım gur, sesım kalın Scsım açlığım kadar Baltacı Odun yararun, komur kırarım, baltacı'. Bir sanatcılarla, yazarlarla olmaz ki.. Hem de >akı$ır mı otuz milyonun derdi yukıi uç be; yazarla, be; on a.ıdının sırtına binsin. Resimlerlni gormez miyiz? Polisler kollanndan çekeler.. Va biz ne yaparız? Daha uç gun once nurcularla bir bajına sa\afan Karscasu Sa\cısının evinin taşlaıııp kuııdaklandığını >azdı ga7etcler. Biz ne \aptık? Biz halk olarak ne yaptık ki° Besni ve Sonora 64 Yeni Dürnadan gonderılen Kurtlu bafdaylann hihâjesi hızını kaybetmise benzer. Ojsa bire on verdiği sbylenen Sonora64'ün sajesinde buğdav satın alan değil, satan millet olacagtmız miıjdesi bır ara herkesi heyecanlandırmıstı. Meksikanm bu tohumluk sa\esınde bugdav ambarı haüne eelditı so\lenıvordu. Sıcak ve bereketlı toprak seven Sonora«4'ün ranısıra Sovyetler de kanı ve sert iklim ıcin «B»zesta\aI> teKlıf ettıler. Ister Amerikadan Jrlsin, ister Sov\etlerden, olasanüstü bır tohumluğnn mucizesinde jeleeeğimizı knrtarmayı dusıinmekteviz. Bilindifı ?İW devlet. ko\lüve tohnmluk dafıtır. Ziraat Bankası eliyle kredi açar, Toprak Mahsullerı Ofısnle alım satımı yönetir. Oısardan bakıldığı zaman. Türkivenin buğdav politikasında tam bir devletçilik vardır. Ama bu de\ letçılik kimın varannadır? Meselenın puf noktası isle burada dü^ümlenir. EJer de\let çeiikten bir pençe>Ie ele aldıfı buğdav isini mütegallibe vararına \ür8tü\orsa ^oksul kbvlünün çünden gune komprador mütesallibe iktidarı eli\lp daha da ezileceği söz çotürmez. Devlet deditimiz zaman hulutların ü«tünde dolasan bır sev düsönmi\e1im. Devlet olarak ko\Iünün karşısına çıkan memurlar Rakanlıia baelıdır. Tarım Bakanı Rasbakana bağlıdır, Basbakan Adalet Partisine batlıdır; Adalet Partisi de memleketin knmpradorlanna \ ; miıteffallibesıne haelıdır. Secimlerde kesenin aezını aoan parthı »iıriıten. teskilâtı avncu içinde tutan komprador mütesallibe ortaklığıdır.. ki. bu ortakhk Amerıkan kapitalizmi ile tam bir ishirlıiri ve kader hırliği ıcindedir. Su halde kövlıi karsısına cıkan Tarım Rakanlıfı memnrnnn. Toprak Mahsulleri Ofisi çorev lısını. 7ıraat Bankası vetkilisint seÇimde ov verdiii partınin dısında düsıinmemeli! Devletin roemuru kövlünün ov verdıfı ıktıdar partisınin emrınde ve o partinin vaptıjı kanunları uveulamakia torevlıdır. E£er o siva«ii parti kövKiden vana olursa. cıkarılan kanunlar re hirmet eören memlJrlar krivlıiden vana olur F^er o sıvasi parti kdvlıinun karşısında olursa feövlıı. karşısında kpnriisini ezpnleri bulacaktır. Adıvaman'ın Be^nf ilcesinde kövlüve dafıtılmsk Ü7ere 1000 ton huğdav verılmı«itır Besni ka?a<ındn 80 muhtarlık vardır. Demek ki, spksen kove daSılmıstır kovluler.. Verilen tohumluk kövlere le ln^l"iorp ııasıf da?ıtılmı<:tır? Be«ni'de aja aileleri vardır: Aear aılesi, F.mre aılesi. Şüküroğlu ve Özbav aılelprı. Bu ailclpr birhirine akrabadır. Sıvasi partılerı paılaernf'ardır r/an?ı parti ıktidarda olursa oMun bu aile|pr ıklidardi demektır Biııka kredileri tohumluk hugdav. kövlerin oalıstırılma'ii h^miatın tonlanması, Bevni'nin liderleri oUn bn ajalar plıvlp viirıitıılmpkted'»' Şımdı hu srerreSı ojrendıkten sonra kovlüve ulaşsın dive d e v l'tin verdi|i 1000 ton tohumluk bu&dayın da|ıtım biçimıni görelim : Ağar aılesıne : Hali) Mar (A.P. Adıvaman Srnatörfl) İS ton. tnmet AJ»r 10 ton. H. Afar 13 ton. Sait \lar /eski D.P. milletvekili) 40 ton. M. AÇar 31 ton, t\ ARar 3 ton. Sait Afcar 2 «on. Snkuro»!u a)1c=ınp (Bnnlar Spnatnrun akrabalarıdır) : Siilevman SöküroJİD 8 ton, Mıntafa Sukârotln 10 ton, Ssbri SükfiroMu m ton. Vakkas Siikörojlo 15 ton. Emrp aılesınp fFmre aılesi rte Senatorun akrabasıdır) : Sevdi Emre 400 Kır.. Ercan Emre 18 ton. Mfisnü Emre S ton, Mehmet Fmre 8 ton. Mustafa Emre 5 ton, Reşit Emre i ton, M«hmet Fmre î ton. ö?hav aılpsıne • Hılmi örbnv (Belpdivp Başkanı) 20 ton. Mıutafa özhav 20 ton. II. fKrnan rtzhav 20 ton. ömer A7bav 20 ton, Zubeyir özbıy 15 ton, Sevli özhav io ton. Zebirhan özbar 5 ton. Ve.. Arif AtaUv ( A P milletv ekilı) 30 ton. flce merkerınde \ P taraftarlarından 54 kiüive cejitli miktard» avnra tnhnmltık da*itılmı<; vp seksen köyden on iki tanesine •sövlp daîıdm yapılmıstır : Ssrıvapr=ık kBviınp R ton Falık kovune 7 5 ton. Ta$lıvazı 2.5 ton Çıftlik 4 2 ton. Kaslıca 13 2 ton. Koselı 8 ton, Tut (16 köylüktur) lfi ton, Sendikci 8 ton Sambavat 5,5 ton, Suvarlı 6 ton, H. Tug^uz 2 ton Simdi vnkandaki rakamlara bakalım: Dört aile 350 ton tlırken on fki k»v 80 ton »Imıstır Bır ki>iive 30 ton verilırkrn bir kove 2 ton verilmistir. tddia daha da büvüktür: Bcsni'de cıkan <Gunev Ek=pre<;. çazetetine eöre 80 adet kbvden valnız 12'sine tohumluk datıtılnm peri kalanına bır gev verilmemistir. Vukarıdnki tabio Anadolunun duzenint de ortavs kovmakt»dır. Bu düzen drğişmez toprak reforrnu .vapıi,maz. knylüden yına devlet knrn1amaz<a Anadolunun ci'esi bitmivecek. Anadolu k«ranlı*ından kurtulamıyacsktır. Tiirkivpdeki dOzenin nscıl bir dözen oldutn. sivasl partilerin kımlere hizmet ettieı vukarıdaki tohumluk dağıtımındn »cık seçık gorunmektedır. Bu geriligin ve haksızlıgın onune ne SonoraS4, np Bp7pstava1 Kazanılmamış gelir ve vergi mecburiyeti Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY 4NKARA HL'KUK FAKÜLTESİ ÖGKETİM ÜYESt fâbi olmaktadır. El Vergj denllen şey. vatandaşın Devletin masraflarına İştırak pavıdır Modern devletlerde ver?ı nakden odenır, aynen odenmez Halbukı, Tasarruf Bonosu hâmı.i vergı adı altmda hakkının bır kıs mmdan fcevherınden Anavasa ıfa desıle ozunden) zorla mahrum e dılmektedir, bunun adı da verji olmaktadır. Daha garıbl mukellef fıili bir kazanc yapmadan. be'ki de hlç yapamıvacafı hayali iazancın vergisını vermektir. Anayasanın 40 ıncı maddesi, vatandaşa sözleşme yapma hurriyetıni tanımıştır Bu bakkın ıs'imall suretiyle vapılan bır sdzl<"= me hukumlerıne Devlet de navet etmek mecburıyetmdedır Vatan daşa sözleşme vapma hurrıyettnı tanıma, yapılmış olan sozleşrrp lere rıayet mukellefıvetmı de *A zammun eder. Yıne Anayasanın 10 uncu m*d desine gore «Kanun, kamu vararı, eenel ahlâk Komu düzeni. «o«al adalet, milli eüvenlik sebeplerle de olsa bir hakkın \e hurrivetin dzüne doicunamaz.» Bıze gore, ^30 numaralı Kanu nun uzeruıde durduğumuz hj'<mü, vergı ıle alâkası olmavan \e vatandaşın elındekı bır kıvmef.n gasbını tazammun eden, bır Dev let tasamıfudur Dığer bır ıfacie tle, Devlet âkıt olarak alacaklı«ı na karşı vakı taahhüdünil kı<;rnpn de olsa ıfa etmeyeceğmı ılân cf mn.tedır Yurürlukte oldugu tak dlrde bu kanun hazınevı mılvon lara balığ olan borçlarından kı^ men kurtaracaktır Fakat, Var lık Vergısınde. CHP'nın mallaıımn alınmasında oldugu gıbı, Parlâmento tarihjmızde fena bır mlsal olacaktır. Rıze gore. mılvonlan kaybetme *rürk Parlâmen'o tanhıne böyle b mısalı verm=k ten ev'âdır Devletin devamlı «• larak avakta .utmak mecburlv.' tınde oldufu ıtıban bunu gerelttırır. |%Af| numarah kanunun U J l l yarattığ! durumun VWI Anayasamız bafcımından kıymetlendirilmesi: D 930 numaralı PCanunun geçlrl birinci maddesinin 4 üncü fıltr3sına gore, eski bonolar yenl booolarla değiştirilecek ve fakat ham:le vazılı olanlar karşılıgında ma. lıke °o 20 ısme yazılı olanlar Kar şılığındB ise '.'a 40 noksanı ile yeni bono verilecektir. Dlger bir Uade ıle, Devlet tebdil vesilesile, bor{larının °/o 20 veya 40 ından bu su retle kurtulmuş olacaktır. Bu a melıyenın mahiyeti nedir? Kantın bu soruya cevap veriyor: «Kara fcj Meselenin gerek tıcaret huki nılmamış Relir olarak verjiye t»ku ve gerekse vergı ve Anavasa bidir.» Kazanılmamış gelir ne dehukuku yonunden çok enteresan mek ve neden bu yuzden sen»>t noktaları vardır. Vardıjımız ne'ı h&mlli vergıye tâoıdır? Kanuntın ce sudur Dpvlet ödunç Dara ılgerekçesıni goremedigımiz tçin mıstır bunun karşı'ıgı da kâhiı sarıb bir cevap veremiyec«giz. Fa tpdavul senetlen vermıştir Eu kat, yine matbuattan öğrendigı suretle hâmiller borçlu hazine mlze gore, durum şudur: 100 tlra arasmda, akdl rabıtalar doğmuş ıtıbarl değerindeki bir bono, pıtur Bu akdm şartları bono metınyasada 40 lira mukabtllnde alın:p lerınde yazılıdır Her ikı tarafın satılmaktadır. O halde, satın «l*n hak ve mukellefiyetleri de bun 40 lira mukabılinde, hazineden lardan ibarettlr. Bu durumlar nı100 lira alacaklı duruma geçmekhaldır Taranardan bınsi tek ta tedir. Vazıı kanuna gore, bu lclmraflı olarak, bunu tebdil edemivese, hak etmedigi bir kar elds et cegi gibi, vazıı kanun da buna nıti mışür Hamll bu karın mUhtm DIT dahale edemez. Klâsık Uadesıîe, kısmmdan hazlne lehine (eragat ortada muktesen bir hak vard'r etmelidir. tşaret edelim kl, hftmıl Hazine borçlu fâkit) olarak. B>hibe suretile de bono tktisap et ahhutlerıne riavet etmek zorun mıj olabilir. Bunun bir kısmını dadır HSmll de alacaklı olara': Devlete bırakmasınm sebebı hıg bu taaiıhUtlere gore »lacagım anlaşılamaz. borçlusundan ısteme vetkislne s» hıptır Durum tıpkı alelâde bır anonım şırketın ıhraç etfıği hıs«e senetleriyle tahvllftt hakkmda ri a mevzuubahıs olabllir Vazıı kanun nasıl ki, alelâde vatandaşlar arasındakl akdî münasebetlere muBir vatandaş yalnır bir Tasar dahaie edemez. onların müktesep ruf Bonosundan kftr etmeı Bas haklarını ihlftl edemezse kendl i ka tıcarl senetlerden; menk'il, lacaklısmın hukuka uygun olan sayrimenku! alım satımmdan da müktesep haklanna da rıayet «tkâr eder Bu kârlanndan dola\ı ^ek mecburiyetindedır mukellef ka7ancının senelık m'.ıtUM Akit yapma ve mulk edmmp tanna gore Gelir Vergısıne tftbiAnayasanuı tamınatı altındadır. dır Efer. bir vatandaş ucuz Ta Öylesine çok ki... imdi Istatıbula goçtuk. soruyorum elinde gazete bulunan şehirlı vatandaslara.. Kaşlarını catıyor, uzaklara bakıp içlerini çekijorlar: BeMediklerimiz övlesine cok ki. İlkin srerçek dcmokrasınin memlekcte > erleşmesini bekliyoruz Mıllet INeclisinde toplumun her sınıfından milletvekillerinin buluntnasını bekliyoruz.. Sosyal adaletın. sosjal guvenliğin sağlanmasuu, her insanın, insanlık şeref \e havsivetine varaştr bir vaşama duzenine fcavuşturulmasını bekliyoruz.. Koklu reformların.. niymette ve kulfette eşitliğin.. Anadolu bekliyor, îstanbul bekliyor. Elimiz kolumuı. ağzımız dilimiz bağlı. bir durak jerinde bekihoruz milletce.. Bir Riın bir katar, vagonlarını doldurarak tiim beklediklerimizi getirip önüımıze boşaltır di.ie mi... aa bakın bir şcy daha bekliyoruz biz: Dev rimlerimizi. Ovle ya hepimiz Ataturk devrimlerinin hekçileri değil mijız. Binlerce evlâdımız liseji bitirmiş, .Unıversıte. Ünıversıte > diye sokaklara dokıilmusken. Anadolu kövlerinde. kasabalarında mantarlar gibi Arap harflerini oğreten mahalle okulları, Kur'an kursları açıjorlar. biz Ataturk devrimlerini bekliyoruz. Öğretmenlerimiz iktidarlann elinde dama tav ları gibi oMiııcak ediliyor, kış ortalarında doğu lllerine bozuk para gibi saçılıyor, horlamyor, karalanıyor.. Koy Enstıtuleri gibi memleketimizin koşullarına en uyjpın eğitım ocaklanmız kapatılıyor.. Biz Ataturk dev rimlerinin bekçileriyiz, devrimleri beklivoruz. Ataturk devriminin yurtlan kovduğu Osmanlı Hanedanmm prensleri, prensesleri Turkiyeye akın etmeye başlı>or, Boğazlarda sefalı > aşantılannm resimleri gazeteleri dolduruyor, mevlevî âyinlerine hukumet adamları katılıyor, Saidi Nursînin nurculuğu alıp vuruvor. nur okulları açılıyor.. Biz Ataturk devrimlerini bekliyoruz. Yıllar yüı surup gelen avanta kazançlardan, »oygunlardan. vurgunlardan.. Üstelifc bu vurgonlarııı yanlarma kalmasından ağızları ballanmı?lar, gerıcılıği somurerek orgutleniyor, partileri, jrazeteleri. dernekleri ıle gun gıuıden guçleniyorlar.. Biz devrimleri bekliyoruz! Halkın uyanmamışliğından ve keselerinin »Ukinliğinden vararlanarak sandıklara glrmesini ba«aranlar, millet meclislerimizi yıllarca IHayıs Ihtiiâlinin devirip cezalandırduh suçlularm af konusu ile uğraştırıyorlar, milletin tum dertlerini, Hlerini ellerinin tersiyle şu vana itiveriyorlar.. Biz beklıvoruz, biz devrimlerin uyanık bekçilerijiz! imdi de memleketi ihtilâlc suruklemiş olan ıktidann asılmış suçlularının cesetlerini aldılar ağızlarma.. Aylardır düşmuyor ağızlarından bu cesetler. Evup Sultandan. turbedeıı, törenden soz edilmoktc Bakanlan, cezalanmışlanıı yakınlarıvla toplantılar içinde.. Biz.. Biz Ataturk devrimlerini... fnsan ürperiyor. İnsan, insanlığından utatıı>or. Koşelerimize cekilmişiz. sonsuz bir karamsarIığa kendimizi bırakmış. bir usanmışlık, bir yılmışlık içinde guçierimizi yitirmişiı, Kuçulmuşuz. Oktay Rıfat bir şiirinde: Parmak kadar ınsanlar, Gagasız kuşları yalnızlığın, Kutulannın içinde Derken bu yitmişliğimizi mi anlatmak istivordu acep? Ama vitmenin de bir serefii >onu bulunmaiı.. Doğuştcn knçmamış olmanın şerefi.. Mükfesen bir hak H r Kazanılmamış ukukun umuml e=aslarna avkın olan, hususiyle, müktesep hakları tanımayan bır kanunun Ansyasaya aykınlıgma karar veren bır mahkemeye sahıp olan bır memlekette, bovle bir kanunun uzun ömtırlü ola'ağını tahmin etmemekte haklı olduğumuzu zannedıvoruz. H Dünkii gibiyiz ir tarihtc Sultan Hamit, Mithat Paşavı boğdurmak ıı»r»fr>\apnra bındirdıği zanıan. halktan korktuğundafi, v^pun» bir gun ¥ajilkoy açıklarında beklctmişti Bir tepki gorseydl millette. geri dondıirecekti. Ne gezer.'.. Vatansever Paşayı Sultanın zulmıi değil. halkın ilgisizliği olume göndermiştir. Değışen ne \ar ki.. Biz >me dunku gibiylı. Ne önculerimize sahip çıkıvor, ne kendimiz one geçiyoruz. Bekliyoruz boyuna.. Şunu iv ice bellemeliyiz: Bir daha Ataturk gelmeyecek! Nire ulkeler \arki yer>uzunde bugün. Atatürksuz kurtulu; kavgalarmı surdurmedeler. Biz kendimiz davTanmalıyız artık Ataturk'ler bcklemeden. Gazetelerc sarılıjoruz sabahları, nc jaznıış, ne soylemiş, ne >apnıış umut bağladıklarımız diye.. Kendimize >oneltmelijiz soruju. Duşunmeli \e eyleme geçmeliyiz. Başımız dara geldl ml Ataturk heykellerine sejirtip çiçek bırakmada> ız. • Ataturk neylesın memleketın yarasına» Biz dR\ranmalıyız! Kendimiz. ki»Iüsü, esnnfı, memuru, İK'si. ijsizi.. Herkes.. Hepimiz. L'niversite oğrencilerini alkışlamak kolayımıza geliyor.. Yanlarında yurumelij ız. Her ileri davranışın yanında ve ber haksızlığın onunde dikilnıelb'z SON B •••• •••• •«•• •••• •••• •••• ••*• • ••a ir şey var bizde eksik olan. Bir şey ki toparlanamıyor. da\ranıp coşamıyoruz. Ezilmtşiz. Millet uğrunda ddğiişerek jenilmenin bile >uce bir kutsallığı buluııduğıınu goremlyoruz. Bekliyoruz boyuna.. Neyi? Kimi? Yoksa bir Ataturkun daha çıkarak. rutbelerini yakasmdan sıyınp Anadolunun bağnna yürumesini.. Ve tutarak ellerimizden bizi daldığımız uykudan uyandırıp kaldırmasını. kurtarmasını mı beklijoruz?.. Öyle yağma yok!. Tarım yüzyılda ikt Mustafa Kemal!. Nerdp hıı bolluk.. Belki de uç beş yazardan, be; on a.vdından Kimi, neyi ? • ••• • • B :::: •••• •••• •«•• >•*• •••• ii:: • ••• Neyin tadı kaldı ki ? a\ramlarımızı gormez B URrunda savaşmanıntadı misiniz? .Gulmesiz eğlenme<iiz.. Ne>in kaldı ki Biz ilkin millet namuslu tadinı unutf tnuşuz. Bu toprak 1 ann urunünden beslenen, hnvasından soluklanan her insan borçludur bu millete. sarrııf Bonosu almak suretile. b f r kâr rlde etmışse bunu beyannamesınde yazar Bunun ıç'n husıı^i bır kanun çıkarmağa veya hususî bır verRi ihdasma luzum voktur Dığer kıvmetlerın ıktısabından elde edılen pelırler «kazanılmısn telâkkı edıldıklen balde, Tasarrjf Bonosu alınmasından müteveı't kazancın «kazanılmamış» added.lmesi anlaşılamamaktadır. Q Bır kıvmet mameleke nıhal surette mtıkal ettığı takdırde .!:• tısap edılmış olur ve o zaman bır vergiye konu olabilir Halbukı. Ta sarruf Bonoian hazınenın hâmıl lere vapmış olduğu bır borç taah hudunden ıbarettır Bono, b " borç taahhüdüdür, ancak muhıovası ttibanle bir değerdir Boif;lu, vâdede borcunu odemez ve\a odeyemezse. ikUsao edılmış b:r kazanç olmadığından bunun tçm bır vergi akla gelemez Tedavtıldekı bonolann hıçbirisinin vade gellp de hazine tarafından itla edı'mı? ve bu suretle hâmiller fıflt bir iktisapta burunmamışlardır O halde şımdıden vergı konusu olan bır kıvmet ortada voktur. ISTANBUL ŞÇLEDİYESİ .. . , Şehir Tiyatroları 7 Kasım Salı Akramından İtiharen Fatih Tiyatrosunda • •• • • • • • • • • « • • • • • • • • • « • • • • • • • • •• • • • • • • • « 8 Kasım Çarşamba Akşarmndar. İtibaren EVVEL ZAMAN İÇİNDE ı Tepebaşı Tiyatrosunda *•••"•••••••••••••••••••••••••••««•••••••••••••••(••••((«•••••••aaaJ! DAYAN BAHRİYEÜ (Basm 25423 '1313Î) MEVLIT İ ŞERİF Aıle büvü6ümü7 Y. Muhendıs, Müteahhit Ataturk Orman Çıfliği Müdürlüğünden Mudürluğumuz Hayvanat Bahçesı damızlık fazlası hayvanlardan aşagıda cıns, mıktar ve bedelleri gosterılen hayvanlar 10.111967 cuma gunü teklıı almak suretiyle üıale yoluyla satılacaktır. Cinsl Miktarı Muh. bedeli Muv. tem. Kati tem. Erkelj aslan 1 Ad. 4 000TL. 300TL 600TL Dışj aslan 1 » 3000 » 225. » 450 » Erkek manşetli müflon 1 a 37 *0 » 500 » 75ı Erkek kürklü şebek 1 * 10O0 » 75 » 150 » Erkek geyık (her bır» 2 » 56 25 » 750 » 112 50 » Lama (her bij çlfti) 2 Çıft 5000 » 375 » 7 5 0 » Alıcılar, hayvanlann her btrine veya hepsine birden talip olabilırler. Hayvanlar Hayvanat Bahçesınde, buna aıt şartname MUdıirluğumüz Tıcaret Servısınde görülebılır. MUdürlüğumuz 2490 savılı kanuna tâbı olmadıfından ihaleyı yapıp ympmamakta veya dUedığıne yapmakta serbesttir. (Basm: 25403 A. 13984/13128) M. KADRİ VEZİROGLU'nun ''efatmın 9 uncu seneî devmesi nünasebctiyle aziz ruhuna lthaf olunmak ı.?ere 4/11/1967 cumartesı s,ur,ü (Yarın) öğle namazını mütsakıp Şısli Camii Şenfındc Duahan Hacı Hafız Nusret Yesilcsv, Hafız Zeki Altın, Hncı Hafız Ali Gtirses, Hacı rlafız Kânı Karaca. Hacı Hafız Raıf Bahriveli, Hafız Mahmul Hatavlı ve Fatıhli Kardeşlerin tırak'Vİe okutulacak Mevlitı Şerife arzu eden akraba dost ve dında=lanmızın teşrıfleri rica o ! u n ü r AİI PSİ ve ÇOCUKIAR! Cumhuriyet 13157 Vergi adaletsiıliği Eİ Bır vergı butün vatandaşlnra çâmıl olmahdır ve her vatan daş \ergı kanunu karşısında av ni derecede mukelleftır Musavat vergi esaslarınm temeüni teşkıl eder. Halbukı, 930 numaralı Kanun hukukl durumlan aynı olan muhtelıf kimseleri ayn ayn nısbetler dahılınde vergı mükellPfi kılmaktadır Yukarda lfade etrmş olduğumuz gibi, bir bonoyu doi1 rudan dogruya hazineden iktısap j eden kımse ıle onu pıyasadan nri bayea eden bır kımse arasında hukukj bır fark voktur Keza hâmıline ve nama yazılı olanlar ara sında da bır farlt yoktur. Buna rağmen, bazı hâmüler hıç vereıye tâbı olmamakta bazılan ise ' "o 20 veja 40 nısbetınde vergıye I * • • lstanbul Ili Imar Müdürlüğiinden Zeytinburnu 72. sokakta hastanelcr yolunda vaoılacak yağmuı su\ u ve kanalızasyon ınşsntı 8S6 407, lıra 36 kurus keşıf bedeli i!e gecekondu kanurtı mgulama vonetmelığıne gore kapalı zarf usulu ılt eksıltmeye konulmuştur. 1 İhalesi 17.11.1967 cuma gıir.u saat 15 de II Imar Mudurluğunde teşckkul edecek Daimi Komisyonda vapılacaJvtır. 2 Gpçicı temınatJ 39 206,25) TL. dır. 3 Eksiltme dosyası her gün II Imar Müdürliiğünde göriilebilir 4 Isteklilerın 13.11.1967 eıınu saat 17 ye kadar Vılâyete muracaat ederek eksiltme şartnamesinde istenilen vesıkaıara ıstınaden Ü İmar Müdiırlüğunden alınacak eksıltme^p iştırak belgesj ıle 1967 yılı Tıcaret Odası vesikası ve geçıcı temmat makbuz veya mektubu ıle beraber usuiii dairesınde hazırlavacaklan teklif mektuplarını havi kapalı zsrfları ihale gunü saat 14 de kedar V. İmar Mudurluğunde toplanan Daimî Komısvon Baskanhğıia verilmesi tâzımdır. Postada vukıı bulacak gocikmeler nazarı itibara aluımaz. 5 Komısyonumuz 2490 sayıl' artırma ve eksiltme kanununa tâbı olmadığından ıhpieyi yapı? yapmamakta veya dılediğini yapmakta serbesttir Başsağlığı Kurumumuzun değerli uyesi. Genç Kalemler akımının kurucularmdan Edebıyat Taııhclsı SATIŞ ELEMANI ARANIYOR TÜÎİK PHİLİPS T.A.Ş. Ankara Şubesi bolge satış tesklâtında çahştırılmak uzeıc: En az Lise mezunu Askerliğini vapmış Ticarî bîlgi<ii nlan Otomobil ehliyetine haiz bir eleman alınacaktır Ingilizce lisan bılgisi tercıh sebebi olup, ücret tatminkârdır A'üracaat sahiplerinin şahsen, Ataturk Bulvarı No: 14" ıleki Şirketimir Mııdurlıığune hasvurmaiarı. ALİ CANİP yÖNTEM'i kaybetmış bulunuyoruz. Tıırk Tarıh Kurumu uyelenne, aılesıne ve dostlarma ıçten başsağIıgı dılekJerımızj sunarız. Turk Tarih Cumhuriyet Kurumu 13158 İskenderun Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: 79 008 91 lıra keşif bedelli Müdür Lojmanı inşaatı kapajı zarf usulüyle 1/12/1967 cuma guru saat 14.00 de Eksıltmt İhalesi Enstıtu binasında yapılacaktır. Şartnamesiyle diğer belgeler mesaî saatlerinde Müdürluğumüzde göriilebilir. İsteklılerin 5201.00 lıra temınat makbuzu, C grupu müteahhitlik karnesi veya bır kalemde 40 000 00 lıralık ış bıtirme belgesi, ıştiıak belgesi ve Tıcaret Odası vesikası iie teklif mektuplaımır ihaleden bir saat r e\ vel Komisyona verilmesi postadalci gfcikmelerin nazarı itibara alınmıyacağı ilân olunur. (Basın 25338/13137) TEŞEKKÜR Yurdumuzun en üstun sağhk tesısı olan Kasımpaşa Denız Hastahanesımn. bana sağbk >olu bulan kudretlı, otorıte Operator Tabıb Albay saym AYSEL ONIJR ıle UĞUR YEĞIN Nışanlandıiar Çıftehavuzlar 211.1967 Cumhuriyet 13159 CEMİL AKSOY MEHMET ALİ IŞIĞIGÜR'e ıle bu hastahanemn Tabjp Amıral Savın Başhekımı Sosyal Sigortalar Kurumu ve hastalığında ılgılenen butun personelıne derın teşekkurlerlnu sunarım. Celâl DİNÇER E. Kur. Bınba 5 ı Cumhuriyet 13131 Cumhuriyet 13130 (Basın 25418/13143) VEFA1 VE 1EŞEKKÜR Kağızman eşrafından merhum Musa Kaya'nın eşı, Zennure Dofu'nun ve merhurae Remzıye Kaya'nuı sevgılı annelerı. Emekli Albay Lutfü Doğu'nun kayınvalıdeleri TGOD. İşlefmesi İslanbul Alım ve Safım Komisyonu Reisliğinden: İdaremizce Iskat Edilen Romorkör, Kamyon ve Deniz Motoru Satılacak 1 A^ağıda cmsı ve arttırma tarihlerile teminat mıkfarlan yazılı, TCDD.ce ıskat edılmış olan dort kalem araç açık arttırma suretıle satılacaktır. 2 Şartnameleri Komisvondan bedelsiz alınabilir. 3 TCDD satısı yapıu yapmamakta veva kısmpn vapmakta ve tercıh ettiği talıbe yapmakta tamamen serbesttir. Cingi 102 no. lı Romorkör 201 no. h Romorkör Chevrole Karayoa Deniz raotoru Arttırma tarihi 20/11/1967 saat: 15 20/11/1967 » 15 20/11/1967 > 18 20/11/1967 » 15 (Bmn Tenvnatı 1400 TL. 3000. » 600. > 500. * : 25426/13148) lstanbul Hastanesi Başhekimiiğinden 1 H a s t a n e m ı z ı n Dır a>liK ıhtıydcı ulan 11 ittJU Kg bejaz s a b u n , 4 U U Kg veşıl s a b u n 8 5(HJ Kg çarrirtsır sodası ıle Ü 2 000 Kg t e m ı z l e m e tozu şartnrfmelerı d a h ı l ı n d e kapalı zarf usulu ıle s a t ı n d l ı n a c a k t ı r 2 t b a l e s ı 15 Kasım l%7 t a n h ı n e r a s t l a v a n <^arsamha çiinu saat 11.00 de S a m a U a ' d a b u l u n a n Hastanemız binasında vapılacaMır 3 Buna aıt ş a r t n a m e l e r her gun mesaı s a a t l e n ıçınoe H a s t a h a n e m ı z d e n temın edılebılır 4 İ s t e k l ı l e r i n ıdari s a r t n a m e m ı z » gore hazırlıvacaklan k a p a l ı z a r f l a n n ı en seç ihaleden bır saat oncesıne kadar Satınalma Komısvonumuza vermesı veva bu saa t t e n önce K o m ı s y o n u m u z d a olmak uzere ıadelı t a a h ec hutlu posta ıle göndermesı ş a r t t ı r Postada vâkı g ı k meler kabul edılmez Çorlu Askerî Satınalma Komisyon Başkanlığından: Askerî ıhtıyaç ıçın Kapalı zarf usulü ile a^ağıda Cînsi, Mıktarları ile Muhammen Bedeli ve Muvakkat temınatları ja/ılı Gıda mad hızalarında gosterılen gun ve saatte satın alınacaktır. Bu ıse aıt evsaf ve şartname Ankara, lstanbul Levazım Âmirlıklerınde ve Komusyonumuzda her gup mesaı saatlerı da'iılınde gorulebıhr. Teklif mektuplannın ıhale saatinden bir saat evvel Komısyona verılmesı mecbundır. Postada vâkı gecıkmeler kabul olunrnaz. C 1 n s i : Zeytın tanesı Mobammen Miktarı bedeli 28 Ton 154.000 TL. Geçici teminatı 8950 TL. îhale ffln ve 27 Kasım 1967 Saati 15.00 HATİCE KAYA 1 kasım 1967 gunu vefat etmiş olup ayni gun Karacaahmet aıle kabrıstanına defnolunmuştur. Merhumeye Tanrıdan magfiret dıler, cenazesine bizzat Istirak eden, ayrıca scımııı paylajan akraba ve dostlarımıza teselüctır ederız. AÎLZSt 5 K u r a m u m u z 2490 sayılı t b a l e K a n u n u n a tâbi olrnavıp, ıhaleyi yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğıne y a p m s k t a •erbegttir. (Basm 25277/13122) S«yı 1980 (Baım : 25300/13139) Cumhurlyat U1S3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog