Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

C f pr 3? umhuriyet 473TO1 veya Seyahat Aoentafe 44. yıl sayı 7554T KURUCUSU: ¥UNTJS NADİ Telgraf ve mektut) adresi: Cumhuriyet Telefonlar • 22 42 90 22 42 96 İstanbul Fosta Kutusu: İstanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumo S ffasım T967 Büyük İtalyaıı rorna ne'nin en güzel rcman bu eseri Silone, savaş erte den dönünce yazmıştır. Yurdunl keş insanlanmı hayatun başan latan bu romanı Nihal Önol do doğruya İtalyancadan dilimize ve Varlık Yayuîevi yayinlamıştır. 6 liradır. Üâncılık: 3233/131481 BÖĞÜ Kıbrıs'lı Türk liderin iadesi için yapılan teşebbüsler olumlu sonuç vermedi Adalet Bakanlığı yeni den 240 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Rumlar Denkta ı yargılayacak tır. ii savcınm yerini değiştirdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığıncd yeniden 240 savcının yerleri değiştirilmlşAdalet Bakanlığınca hazırlanan listeye göre, Yüksek Adalet Divanı hâkımlerinden İstanbul Cumhuriyet Savcıhğında görevli Basrı Akgiray Van Cumhuriyet Savcılığına, yine Yüksek Adalet Divanı Savcılanndan halen İstanbul Cumhuriyet Savcı Muavinı olan Nıyazi Kıraar Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, sabık DP Mersin Başkanı 1. H. Madak Adalet Bakanlığı Zatişleri Genel Müdürlüğüne atanmıştır. ~ 27 Mayıs Devriminden sonra önemlı gorevlerde bulunan savcıların mahrumiyet bölgelerine atanmalan dıkkati çekmiştir. Nakıl emirleri dün Adalet Bakanlığınca telgrafla savcıhklara bildirilmiştir. Nakil kararnamesı basılmak üzere resmi gazetenin vayınlandiğı Başbakanlık Devlet Matbaasına gonderılmiştır. Öte yandan bir Savcı tarafından tâyin tasarrufunun iptali için Danıştayda açılan dâvânın kazanılma sından sonra, Saveılarm da Hakimler gibi •teminata> bağlanması yolundaki müracaat dün Anayasa ANKARA, (Cumhuriyet BüMahkemesinde görüşülmüştür. rosu) Cumhuriyet SenatoBilindiği gibi eski Inegöl Savsunda dün Başkanlık Divanı cısı Mehmet Feyyat Nusaybin'e ya seçımıne devam edilmiş, 10. pılan tâyin tasarrufunun imtalı tur oylamada Irjrahim Şevki için Danıştay 5 nci dairesine yapAtasagun 92 oy alarak salt çotığı ve «Hakimler Kanununun 63. ğunluğu saglamış ve yeniden ve Yüksek Hakimler Kurulunun Cumhuriyet Senatosu Başkan77/1 nci maddelerinin Anayasalıgma seçümiştır. AJ». lı dı nın Savcıların teminatını emreden 137 nci maddelerine aykırı olduğer aday Cahit Okurer İse, son ğu> yolundaki müracaatı kabul tur oylamada 37 oy alabilmısedilmif ve Danıştay bu konudaki tır. dosyayı Anayasa Mahkemesine Dün yapılan altıncı ve yedlnci sevketmişü. Konu dün Anayasa turlarda adaylardan hlç birı «eMahkemesinde incclenmiş ve göçılmek için gerekli oyu sağlıyamarüşme Savcı Mehmet Feyyat'ın da mışlardır. dinlenmesi için başka bir güne bıtbrahim Şevki Atasagun, aldığı rakılmıstır: oylar bakımından önde gitmekte, Anayasa Mahkemesi Hakimler onu adaylardan Cahit Okurer tar Kanununun ilgili maddelerini ipkip etmektedır. tâl ettiği takdirde Adalet Bakan10. tur oylamada Ibrahim Şevki hğmm Savcıları tâyin yetkisi orAtasagun, 92 oy darak yeniden tadan kalkacak ve Yüksek SavcıCumhuriyet Senatosu Başkanlığılar Kurulu da, Yüksek Hakimler na seçiltniştir. Okurer, bu oylaKurulu gibi müstakil bir organ hamada 37 oy alabümiştir. line gelecektir.. Senato Başkanı seçıldikten sonra Başkanvekillerinin seçımine geçileceği sırada, AP'li Senatörlerden Saim Sarıgöllü kürsuye gelmiş. «Başkan seçilen Sayın Atasagun gelerek, başkanlık etmelidır. Başkanlık etmekte clan Fıkret Turhangil, aym zamanda adaydır. Bu durum Anayasa ya aykırıdır.> demıştır. Likatlş Sendikasınm Toprak (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Mahsulleri Ofisinde başladığı grev, devam ettiği takdirde başta tstanbul olmak üzere bütün yurtta, önümüzdeki günlerde ekmek sıkıntısı başgösterecektir. Grevle ilgili olarak Sendikanın İstanbul şübesi tarafından dün yapılan açıklamada, Ofis Genel Müdürü Kâmuran Baydur, şiddetle Fikret OTYAM itham edilmekte ve 600 işçinin hak kının alınması için bütün yurt çapında greve gıdildiği bildirilmekANKARA Senato Başkaritedir. vekılı konuştu : «Tasnif heyetinı seçıyorum eHaydarpaşa silosunda çalışan 70 fendım...» ve Kuruçeşme deposu ile atölyesin Bır el, torbaya giroi çıktı : de çalışan 50 işçi de Sendikanın «Nadir Nadı..» isteği üzerine dün sabah erken saNadır Nadı, yerinden şöyle haatlerde greve başlamıştır. fıfçe sıçradı... Öte yandan değirmenlerde bir Sonra ıkı kışı daha seçıldi... haftalık un stoku bulunduğu bilOylar atıldı ve tasnif heyetı zarfdirilmektedir. ları saymaya başladı... Diğer taraftan Yataklı Vagonlar Projektörler yanaı, TRT KuruŞirketinde yapılan oylamada. memunun gencecik filim operatormurlar hariç işçiler, grev yapüma len kameralannı çalıştırmaya sı konusunda oy kullanmıştır. Obaşladı.. leyis Sendikası önümüzdeki hafta (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'ın, Rum yönetimi tarafından «Kıbns'a kanunsuz ve izinsiz olarak girme suçu» iddiası ile yargılanacağı anlaşılmıştır. Bu konuda önceki gün ve dün çesitli yönlerden Lefkoşe'de yoğun temas ve çalışmalar yapılırken, dün B.M.'dekı daimi temsilcimiz buyukelçi Orhan Eralp B.M. Genel Sekreteri U Thant nezainde bir teşebbüste bulunarak, Denktaş'ın serbest bırakılmafinın sağlanmasını istemış. aksi halde, gergınliğm artabileceğıni. bunun da, olumsuz gehşmelere yol açabileceğıni belirtmiştir. Kıbrıs Rum yonetıminin bu kararının Kıbns Anayasasına aykırı oltfuğu. baskentteki yetkililer tarafından ifade edılmistır. Bu yetkilüere gore, Rauf Denktaş'm «dokunulmazlığı» var«Jır ve Kıbrıs Anayasasından gücünü alan bu dokunulmazlık kuralının dikkate alınmaraası ve yargılama yoluna gidilmesi, Kıbrıs Rum yönetiminin yeni bir Anayasa ihlâline yol açacaktır. Kıbnstaki Maslahatgüzar Ercument Yavuzalpin önceki gün ve dün Denktaş'ın serbest bırakılması ya da Türkiyeye iadesi içın yaptıjjı çesitli temıslara herhangi bir olumlu cevap ahnmarnış, sadece, Denktasın, «Kıbnsa kanunsnı ve izinsiı olarak girme SDCnndan yargılanaea£ı» bildirilmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün de B.M. arabulucusu Tafall, Ingiltere Yüksek Komiseri ve Barış Gücü Komutanı Martola nezdınde yaptığı tesebbüslere bir sonuç alınamamıştır. Küçük, Adadaki bu yetkililerden başka nezdine, Barış Gücü Kurmay Başkanı Harbot ve Hukuk Müsaviri Dr. George'u da aavet ederek gerekli teşebbuslerde bulunmuştur. Küçük, tngiltere Yüksek Komıserine, Denktasın yargıtanma»ının j'aratacağı gerginliği anlatmış ve antlaşmalara taraf olan Ingilterenin yardım ve ilgisini istemiştir. Büyukelçılık Müstesarı Ercüment Yavuzalp de birkaç kere Tafall ile görüşmüstür. Öte yandan, önceki gece Rum radyosunun Turkiyeden dinlenen bir yayınında, Rum Temsilcıler Meclisi Başkanı Kleriaesın, lçıslerı Bakanı Yorgacısin ve Grivasın Rauf Denktaşı nezaret(Arkası Sa. 7. Sü. I de) «DENK» TAŞ... Gizlice Kıbrıs'a çıkan Denktaş iade edılmiyor. Gazeteler Senato Başkanlığına Atasagun YUNAN DLŞİŞLERİ BAKANI ÎSTÎFA ETTÎ ATİNA. (AP) Yunan askeri rejimi hükumetinin ileri gelen sivil sahsiyetlerinden biri olan Dışişleri Bakanı Pavlos Ekonomuguras'ın istifa ettiği bu gece hükumet tarafından bıldirilmiştir. Dilligil, Genel idoıe Kurulu karorı ile AP'dençıkarıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Genel Idare Kuralu dün Genel Başkan Demirel başkanlığında yaptığı toplantıda Yargıtay Parti Yasaklamaları încelems Kurulunun karanna uyarak Adana Milletvekili Turhan Dilligin Partiden ıhraç etmiştir. Bılındığı gıbı. yazılarıvla ılgili olarak. Cumhuriyet Başsavcılığının isteğı üzerine Yargıtay Parti Yasaklamaları Kurulu, Turhan Dillıgil'ın AP'den ihracını ıstemıstı. Öğretmenler Partilere muhtıra verdi Küçük'ün temasları sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması isteyecek ANKARA, (Cumburi»»t Bıirosu) Türkiye O£re'nen 'Jerneklerı Mıllî Fedeıas>onu Genel Başkanı Prof. Banrı Savcı ile TÖS Başkanı Fakir Baykurt dün CHP Genel I>d?ka'ii Ismet Inönu, TtP Genel Baskar.ı Mehmet Alı Aybar ile Bırıik Tartısı Genel Başkanı Huseyin Balam'ı ayrı ayrı zıyarct eoerek kendilerıyle öğretmcn sorunlan ile ılgılı konuşmalar ve oğretmenlere karşı girışılcn hareketlerı kapsayan bırer muhtıra vermışlerdir. Inonu yöneticilere cMeclıs araştırması» açılması teklıfınde bulunacaklarını soylemıstir. Muhtırada son aylarda haksız ve ceza nıteliğind e atanan öğretmenlerın sayısının 33 e yukseldığı belirtılmekte «Millî E|itim Bakanlı^ından isteklerimiz» bolumunde söyle denılmektedır: «Anayasanın rub ve maddesine aykırı olan bazı eskimis idari mevzuata dayanarak yapılmış ve yaprlmakta olan tasarruflar düzeltilmeli vr durdurnlmalıdır. Bu mevznat buçünkii Anayasaya aykırı dfismektedir : Çünkü, idarey e Pek sübjektif davranış çösterme kapısını açık tutmaktadır.» TÖS ve TODMF tarafından üç (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Cumhurbaşkanı SUNAY Şövalye oldu (Dış Haberler Servisi) ıraliçe Elizabeth, İngiltere'yi resmen ziyaret etmekte olan Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a Buckingham Saraymda yapılan özel bir törenle müstesna kişilere verilen Şövalyclik nişanı (Order of the bath) vermiştir. SUNAY LONDRA BELEDİYEStNDE ŞEREF DEFTERİNÎ İMZALIYOR . (Radyofoto: AP) Bu, 21 Nisan darbesinden beri hükumetteki ilk istifadır. Yayınlanan resmi bildiride 69 yaşındaki meslekten yetişme diplomat Dışişleri Bakanının sağlık sebeplerinden dolayı çekildiği bildirilmiştir. Bildiri, Dışişleri Bakanhğını geçici olarak yine bir sivil olan Basbakan Konstantin Kollias'ın aldığını ilâve etmistir. Kolias junta hükumetinde görev aimayı kabul eden ilk sivil idareci olarak tanınmaktadır. Atina'daki yabancı yorumcular istifa olayını junta hükumetinin sivil üyeleri arasında bir çözülme belirtisi olarak vasıflandırmaktadırlar. unün notıarı Asıl yıkıcılar içerde Adalet Partisinin meselesi bir Prof. Osman Turan olsa idi, ono atınca dâva halledilir, her şey yerli yerine oturudu. Ne var ki Osman Turan'ın yazıları. konuşmalan değildir problem. Asıl dâva parti icinde ve Türkiye içinde. olmıyacak şeye âtnin diyenlerin gittikçe yoğunla*ması. yofunlaştırılması ve geri hesaplıların azginlaşmalandır. Prof. Turan yazılarivle, konuşmalariyle belli ve açık bir kişidir. Düsüncelerini tasvip etmiyebiliriz. Ama açık açık yazar. açık açık komısur, bizdeki verlesmiş parti disinlini anlayışının hemen herzaman da dışına cıkar. D.P. devrinde de böyle olmuş ve partiden bir süre a»rılmıs idi. Hattâ Vassıada mahkemelrrinde. sanıyorum, ezelî ve ebedî mnhalefetini ispatladığı için beraet etmişti. Kısacası A.P. nin bugünn ve varını bakımından tehlikrli olmıyan. aksine kendine ÖZR8 eleçtirilcrivle partiye renk katan hir kisiydi Osman Turan. noinısunu sövlemek jerekirse Prof. Turan partiden fitmiştir » • ma. kisilikleri belirsiz. ve partinin yönünii tehlikeli hedefirre dojtrn çevirmck istiven bir sürü adam buçün va A.P. içindedir. va da kfnetlenmis «etraf» halinde, kirli ve karanlık işleri dfimenlemektedirler. Kimisi bunların, 27 Mavıs sonrasında. bir takım insanlar. îimitsizliklerin ortasında cırpınırlarken, olayları kenardan seyretmeyi daha cıkarlı hulmus olanlardır. Kimisi eski D.P. nin bakavasıdır, daha rioerusu D.P. yi 27 Mavısa ittikten sonra paçayı kurtaranlardır. Kimisi ise D.P. devrinde sinmis. sindirilmiş derviş Vahdeti takipçilcridir. tşte biitün bu trııplar Adalet Partisini kendi çıkarlan için sömürmpye. va da onu artık apaçik förünen hedefier için kullanmaya calısıvnrlar. Mahalli .vurjunlar. istimlâk yolsuzluklan. naasların nakli ile birieşmiştir ve hepsi rtırgunları yapabilmek, hedeflerine varmak uğruna TürkiyeTİ çıkmaza «iirnklemekte âdeta yarış ediyorlar. Ulavlar eerçekten şariptir. Zira bueün «etraf» ın marifetleri o hale ırelmistir ki Cumhurba?kanı dahil olmak üzere Başbakan ve tiim rürütme oreanının karşısında, muhalefet değil bunlar vardır ve A.P. liderieri parti içinden telen mukavemeti, obstrüksiyonu, yapılan ayak oyunlarım eünlerdir karsı taktiklerle ortadan kaldınnak yolunda didinmektedirler. Alalım şu naaşlar meselesini. Kimlerdir olayları körükleyenler, mezar yer] divasını çıkaranlar ve kimlerdir cenaıelerin gelişini bir karsı hareket haline getirmek istiyenier? Hepsi ya A.P. nin Meclis Grupunda, T» belediye meclislerindedir, ya da görünöşte partinin destekçisidirler. Bu bakimdan asıl temizlenmesi gfreken Prof. Osman Turan dcğil. bu adamlardır. Asıl karsı olunması gereken Ekmel Çetinel degil Raşbakanın önünde elpençe divan dnrop, arkasından üç kâğıtçı* lığı <!<rdürenlerdir. Dolayısiyle dâva Osman Turan'ı atmakla halledilmnor. Aksine Turanlar ve Çetinel'lerin atılması, soygun takımını, gpekül&syoncu takımını, sapıklar takımını kUTvetlendiriyor. D.P. tecrttbesi de, 810 yıl önce tnromun yanhş olduğuau cBltermişti. Hiç n tecrübeden den alınamar, mı? Öte yandan Genel laare Kurulu toplantısında Siyası Partıler Kanununun değıştirılmesı ıçın çalısmalara baslanması kararlaştırılmıstır. AP Genel tdare Kurulu toplantısından sonra Talât A*al tarafından yapılan açıklamada, Turhan Diîlıgıl konusunda Cumhuriyet Başsavcılığının bu ıstemı karşısında AP Genel Merkezinın yaptığı ıtiraz ve bunların gerekcesı ve son olarak Parti Yasaklamaları Inceleme Kurulunun itirazları redai, sırasıyle anlatılmakta ve şövle denilmektedir : «Parti ¥asaklamaları lnceleme Kurulu 13/9/1967 tarihli kararı ile itirazımızı reddetmis ve bu karar 4/10/1967 taribinde tebliğ olunmustur. Yazıh ve sözlü olarak kanunî itiraz haklarını kullanmış bulunan Genel tdare Kurulu(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Partiler Kanunu K Hukuk Fakültesinde boykot devam ediyor Yeni bir açık kalp ameliyatında hastaya sığırdan alınan «Aort > kapağı Almanya 1970 yılına kadar takıldı Açık kalb ameln'atlarından bir yenisi daha dün İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezinde yapılmış ve birkaç gün önceki ameliyat 16 yaşındaki bir hastava uygulanarak hastanın Aort kapağı yerine bir sığırdan alınan Aort kapağı takılmıştır. Bir önceki hasta ile aym şikâyetleri bulunan Aydın Pekkaç. Göğus Cerrahisi Merkezinin dört doktoru tarafından ameliyat edilmis ve sonuç yine başarılı olmuştur. NOT: Önteki günkü gazetemizde bu konuda çıkan haberde, Gögüs Cerrahisi Merkezinin adı, yanlıslıkla Nümune Hastahanesi olarak çıkmıştır. Düzeltir, özür dileriz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yönetmeliğin bazı maddelennin değıstirilmesi için yapılan boykot dün de devam etmış, sınıflann hiç birınde ders yapılmamıştır. Hukuk Fakultesı Yönetim Kurulu toplantısına giren Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Reha Po ray, «Derslerın bir süre için tâtil edilmesi dahil, gerekli ber çe şit tedbir alınacaktır» demıştir. Sabahın erken saatlerinde Fakülteye gelen «Boykot Komitesı» rnensupları dershanelere giden kı pıları tutmuşlar, kimsenin ıçerı girmesine müsaadc etmemışlerd'.r. Son sınıf öğrencilerinden bir grup boykota katılmadıklarmı bildirmışlerdır. Diğer taraftan dün toplanan Çahsma Bakanı Alı Naıli ErHukuk Fakültesi Yö'netim Kurulu dem'ın dâvetlısı olarak şehri«boykot» konusunu görüşmüstür. mıze gelmış bulunan, B. AlmanHukuk Fakültesi Dekanı Prof. ya Çahsma ve Sosyal Isler BaReha Poroy toplantıdan sonra ökanı Hans Katzer, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, F. Al zetle şunları soylemıstir: «Dershane blokunun giriş kapımanyanın 1970 yılına kadar yalarını tutmak, pankartlar asmak bancı ısçı talep edeceğını söylemıştir. Almanyadaki ıktisadi suretiyle bir taraftan öğretim ükrızın sona ermıs olduğunu beyelerinin vazife görmelerine mâlirten F. Almanya Çahsma Bani oldukları gibi diğer taraftan kanı, talep edilecek yabancı işöğrencilerin sınıflara girmelerini çilerın, Ortak Pazar'dan ve ikiönlemeye çalışmaktadırlar. Bu li anlaşmah ülkelerden de alıdavranışlâr yürürlükteki kanunla nabıleceğini sözlerine eklemişrımıza gore suçtur.» tir. «Bu davranışlâr kanunlarımıza göre suçtur» Kraliçe, bundan başka mısafınne İcıralıyet arması ıslı gümuş bir tepsı ıçmde gümüş bır ıbrık ve sekız kâseli bir takım hedıye etmıştır. Bu arada, Kraliçe blizabeth, önceki gece Türkiye Cumburbaskanı Cevdet Sunay ve eşi serefine Bnckingbam Saravında muhtcsem bir ziyafet vermiştir. Altı buyuk avızenın aydınlattığı büyük salonda Turk Devlet Başkanı ve Bayan Sunay. Ingılız Kıralıyet aılesı mensupiarı ile bırlıkte oturmuştur. 20 yıl once Kralıçeye Turkıye'den düğun hedıyesı olarak gonderılmış olan el ışı sofra takımlannın kullanıldığı masada, Kraliçe Elizabeth ve esı Prens Philıp, Prenses Margaret ve Lord Snowdon, ana Kıalıçe Elizabeth, Gloucester Dusesı ve Prens Rıchard, Prenses Marına ve Kent Dük ve Duşesı bulunuyordu. Başbakan Harold Hilson, Dış(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) LtKAT İŞ GREVİ YURTTA EKMEK SIKINTISI YARATACAK Parlâmento'da ilk gün yabancı îşçf talep edecefc DEVRÎLEN VAPÜRDA İOO KİŞt BOĞULDU CAKARTA, (AP) Perşembe günü buraya nlaşan en son haberlere göre, Endonezya'nın Bali ve Lombok adaları arasında devrilerek batan bir vapurda lM'den fazla insan botalarak ean vermiıtiı. Resmî Antara Haber Ajansı, küçük bir askeri tekne olduğu belirtilen vapurun 10 gün evvel hareket ettiğinı, şimdiye kadar yalnız ikı kişinin sağ olarak bulunduğunu, fakat arama faaliyetın« devam edıldığını büdırmıstir, Ecvet IGÜEES tN Darülâceze Müessesesi, deferi 8 milyon lirayı bulan «Hersek Gölü» nün sahibi olmuştur. Darülâceze Müessesesi Müdürü, 11 yıl süren bir dâvadan sonra 8 milyon lira değerinde gölü darülacezeye kazandıran Belediye Hukuk İşleri Müdürü Toygar Akman ile avukat Reşat Deniz'« bir altın madalya vermlştır. Hersek Gölü Darülaceze'nin malı oldu NEZARETE ALINANLAR öldiiriilen karı koca için lcişi nezarete alındı Tophane Boğazkesen caddesinde boğazları kesi'erek oldürülen emekli kaptan Halit Uçar ile karısı Hatice Uçarın kaatilini yakalamak için polis, önceki gece 22 kişiyi nezaret altuıa almıştır. Tophane civarındaki bekâr odalannda ve mağaralarda yatan ışeır kışılerden olan 22 kışının sorgularına dun sabahtan itıbaren başlanmış, fakat cinayetin esrar perdesini arahyacak bir ipucu ele geçirilememiştir. Polisin ilk gün, bir intihar diye üzerinde durduğu olayın, cesetlerin morga kaldırılıp otopsilerinin yapılmasından sonra, korkunç bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog