Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR D Şaheser Romanlar En Buyük Yazırfann En GOz*l Eıarlart SABAH YILDIZI < BİR âSK UĞRUNA H ^ . U L ERGUVAN AĞACI a ba». ı u u BİR ACI SftRM ten »on romanı) 123 Çevlren. V. GÖLTEKİM umhuriyet KURUCUSU: YDNUS NADİ Her kıtap kabartma bez cıltlı be; renk ofset ceket kaplı GtfVE YA Yl N E V 44. yı/ soyı T5564 Telgrai ve mektup Telefonlar : 22 42 adresi: Cumhurivei 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Paıar 26 ffasım 1967 KUTSAL mızın tum hıkâ •on cilt basılıyor.^ tLERİ • GERİ yunca fıklr akımları,' kavgalan, ihtilâller, sav 2 cılt 25 TL Buyuk boy, SAR1 DÜNYA Sosyal"1 Her cılt 15 TL. FIHTINA ÇOCUKLAKI m«n. 10 TL. EVLERDEN BİRİ Sosy«l Orhan Kemal... 10 TL. ALTDJ ZrNCtR Toplum «çmndan canat... 10 TL. NAZIM H1KMET DOSYASI 2. bsakı bıtmek üzeredır. « SATICI Haydl Kıbrıs çıkartmaları... Tanesl 25 kurus... Denlzl mavl, »dası yeşil, renkll Kıbrn çıkartmaları... Okul defterlerine, duvarlara, pencere ca mına ve de büumum duz satıhlara haflfçe nıda ı&latıp yâpıjtırdıktan sonrı usttekl kâğıdı yavasça çekince Kıbrıs haritası defteriniza rcy> pencerenl» çıkıp evlnlzi şenlendirir ve de çocukları sevındırir... Haydı, Kıbrıs çıkartmaları Ordumuzun derhal kışlalara çekilmesi ve Yunan askerinin 7 ayda Kıbrıs 'tan tahliyesini öngören teklifi reddettik «TURKİYE GERİ CEKIIEME2» Johnson'ın temsilcisi Ankara ve Atina arasında gidip geliyor Ankara ve Atina Bürolarımız AP • sa Atina'dan dün tekrar Ankara'ya dö nen Vance; Yunanistan'ın Kıbns'taki askerlerini Türkiye'den savaş tehdidini kaldırmasını şart ler öne sürerken; Türk Hükumeti sözcü sü Türkiye geri çekilemez» demiştir. Johnson'ın Özel Temsilcisi Cyrus geri çekmeğe hazır olduğu, fakat kostuğu haberini getirip bâzı teklifScyfi Oztürk, «Herşey, an meselesi, ERALP. KIBRIS'A MÜDAHALE ETMİYECEĞİMİZE DAİR TEMİNAT VERMEDİ 1 GÜVENLİK KONSEYİ TARAFLARI BARIŞI T5MLİKEYE KAOINMAGA ÇAGIRDI EW YORK Makarios yönetımının davetıj'le toplanan Guvenhk Konseyi, Kıbrıs buhranıvla ılgılı tarafları, durumu vahımlestırecek ve barışı tehlıkeye sokacak bir davranıştan kaçınmaya davet etmiştir. Konse>, u>eler ve ilgili devletler temsılcılerıyle ıstışare maksadıyle uç saatlık bir aradan sonra Turkıye saatıyle dun sabaha karsı 4.15 te tekrar toplanmış ve Konsey Ba'kanı, alınan şu kararı açiklami'tir • (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) % • •• r ı , ,„, ',ıa ~ Tekllfin esası Yunanıstanın ozel temsilci Vance vasıtasıyla, Turk Hukumetıne bıldırdığı teklıfın esası şoyle ozetlenmektedır: «Yunanistan, adadaki anlasms dışı kavvetlerinı prensip itibariyle geri çekecek, fakat bn, yedi ay içinde kademeli bir şekilde gerçeklestirilecektir. Yunanistan. banları yapmak için Türkiyenin savaş tehdidine son vrrmesini, sınırlardaki birliklerini çekmesini şart koşmaktadır.» öğleden sonra yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistanın bu teklıfi gorüsulmüş, ancak bu teklıfın, kabule şayan gdrul(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ~ NATO silâhlanyla ilgili uyarmaya cevap verı/dı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) NATO'ya aıt sılâh ve techızatın kullanılamıyacağı yolunda Amenkanm Türkıyeye yaptığı uvarmaya gerekli cevabın verıldığı guvenılir kaynaklarca belırtılmıştır. NATO'ya aıt sılâh ve techızatı 'kullanamıyacağımız Amerıka tajrafından one surülmuş, Turk I hükumeti cevaben Kıbnstakı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) M. Güvenlik Kurulu, 5 saat son durumu görüştü ÖZTÜRK: «Yunan cevabî notasiyle Vance'm getirdiği Yunan cevabı arasında 180 derecelik gelişme var..» DEDİ l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllllllll N Yununlılar, TOrkiye'ye askeri malzeme geliıen gemiyi bırakmıyor n ire limanında elkonulan ve içinde Türkiye için Amerikan askeri • >ardım malzemeleriyle anklar bulunan 15 bin tonluk «Sheldon Lykes» şilebi, Yunan makamları tarafından serbest bırakılmamıştır. New Orleans lımanından 20 Eıum'de Istanbul'a hareket eden modern şılep, Pıre lımanına uğrayıp ıkmal yaptığı sırada İstanbul'a askeri yardım malzemesı goturduğu anlaşılmış ve gemi, Yunan makamları tarafından, suresız olarak seferden alıkonulmuştur. Amerıkan bayraklı gemının îstanbul'a hareketının onlenmesinden sonra şılep suvansı durumu Cenova acentasına bıldırmış, buradan da New York'takı Genel Müdurhık, olavdan haberdar edümıştır. Dün telefonla konuştuğumuz Amerikan şilebinin Cenova Aceııtası. şunları sovlemiştir: (Yurt Haberleri Servisi) «New York takı Uenel MudurKıbıs olaylarının tepki ve luğumuz VV'ashingtonda bulutaeyecanı dün de devam etnan Ulaştırma Musteşarı ve mis; lzmir, Trabzon, l'rfa, Bakan Yardımcısı ıle gorüseMaras, Balıkesir, Antalya, rek gemının bıran evvel YunaHakkâri, Kütabya ve Kaynıstandan hareketl e Türkıyeye serı'de mitingler düzenlen•.t.u"=inı ve askeri malzeme ıle mistir. Amerikalılann da tankiarı boşalttıktan sonra protesto edildiği Izmir'deki Amerıkaya donmesını sağlamamitingte gençliği teskin etya çalışmaktadır » mek güç olmuş, Trabzon ve Atina'nın yasağı Kütahya'daki mitinglerde ise Makarios'un maketi yakılmışl?mır Buromuzun bıldırdığme tır. gore, Atina Hükumeti, Yunan bayraklı gemılerın Turk h*** manlarma uğramalarını jasakİZMİR Ege Yuksek öğrelamıştır. Nıtekım, Izmır'e gel I nım Gençlığı ve ışçı kuruluşlamekte olan 2 'sılep, derhal rota rının duzenledığı mıtınge 100 deî.^t: mıştır bıne vakın Egelı katılmış, Hukumetten 48 saat içinde Kıbrıs'd çıkarma yapması ıstenmıştır. Ha!k, gençlık ve ışçıler, hep bır ağızdan «Ordu Kıbrıs'a!», «Ordu Atina'ya!», «Amerika çekil, defol!» dıye haykırmış, bu arada galeyena gelen gençlerı teskınde. Emnıyet Muduru ve Komutanlar, bır hayli zorluk çekmışlerdır lUBKlYEYE YARD1M MALZEMESÎ GETİRaiEKTEYKEN PIRE DE YVNANLILAR TARAFINDAN EL KONAN AMERİKAN ŞBLEBİ ünün notıorı Çatışmaların galibi Dunım tahmin edildiği gibi gelişiyor. Büyük devletlerin baskıları, uzlaştırma çabaları bizim ve özellikle Yunanistanın üzerinde etkisini gösterdi. Arkasmdan Güvenlik Konscyinin tavsiye mahiyetinde olan fakat V Thant'ın demeciyle açıklık kazanan kararı geldi. Böylece çıkarma ihtünali dolayısiyle çatışma ya da Türk • Yunan savaşı ihtimali şimdilik geriledi. Geriledi diyoruz. Zira bu satırları yazdığımız sırada Bakanlar Kurulu toplantı halindedir. Orada nasıl bir karara gidildiğini veya gidileceğini biüniyoruz. Hele Yunanistanın şartlarından biri olan harb tehdidinden Türkiyenin tamamen vazgeçebileceğini henüz düşünemiyoruz. Gerçi savaş ortamında bulunmak yalnız Yunanistan için değil, Türkiye için de ekonomik düzeni bozması, buzuru bozması bakınundan arzu edilmiyen bir durumdur. Ne var ki Türkiyenin bazırüklarını hemen kesmesinin, zararlı yanlarına rağmen, doğru bir tutum olabileceği kanısında da değiliz. Çünkü Yunanistan bir cuntanın idaresi altındadır. Ve bu cuntanın yarın, öbür gün yerinde kalıp kalmıyacağını bilmek için kâhin olmak gerekir. Yarın cuntayı daha müfrit bir sağcı grup devirebilir ve o grup arabulucularla yapılan müzakereleri, verilmiş sözleri tanımıyabilir. Başka bir ihtimal de var. Bugünkü cunta Kıbrıstakl askerleri müştereken çekmeye söz verdiği halde, Rum idaresiyle anlaşarak, bir kısmını yine Kıbnsta bırakabilir ve Barış Gücü ne kadar çalı.şırsa çalışsın dalavereleri ortaya çıkaramaz. Nitekim Çek silâhJarı olayında B. M. Barış Gücünün teftiş ve kontrol zaafı açıkça görülmüştür. Bu bakımdan Türkiye her halde elinde tek kalan savaş karan insiyatifini daha bir süre devam ettirmeli ve hiç olmazsa müzakere masasma diplomasinuı gevşekliğiyle değil, kuvvetliliğin kararlılığı ve inancı içinde oturmalıdır. Son 10 günlük tecrübe bize şu gerçeği bir daha ispatladı. Barışı sağlamak, mülî çıkarlan, şeref ve haysiyetleri korumak Jçln sadece barışçı olmak veterli değil. Aynı zamanda kuvvetli olmak ve kuvvetin kullanıldıgını, hiç değilse kuUanUabileceğini davramşlarla göstermek gerekli. Türkiye, zamanında kuvvetini çeşitli sebeplerle kullanamadı. Kullansaydı hera gürültü patırtı bu kadar sürmiyecek, hem de masa başına daha sağlam geçecekti. Bugiin kaçırdığunız frrsat yüzünden şüphesiz aynı sağlamlıkta olamayız. Çünkü fiilî durnmdan faydalsnmamıza imkân yoktur. Buna rafmen bir de kuvvet knllanmak karanndan vazgeçer ya da gevşeme yüzünden vazgeçtifimlz lntibaıru yaratırsak o zaraan dâvayı tamamen kaybederiz ki Türk kamu oyu ber halde bu hezimete kolay kolay tahammül edemiyecektir. *** Kaybetmek •« kazanmak bahsinde sırası gelmişken bir noktaya, fakat önemli olduğunu sandığımız bir noktaya değinmek istiyoruz. Gflnlerdlr Törkiye savaş hazırlığı içinde ve günlerdir hepimiz Kıbrısa çıktık çıkmadık söylentileriyle âdeta şaşkına döndük. Bu arada arabalucular n n r vızır gelip gidiyor, Güvenlik Konseyi toplanıp kararlar alıyor. Toplantılar, müzakereler daha bir süre, belki nıun bir lüre devam edecek. Sonunda Kanada tasansından mülhetn »rabnlucn teklifi üzerinde her halde anlaşmaya vanlacak. Teklifin en llgi çekid yanı ise bilindiği gibi Türkiye ile Yunanistanın Adada bulnnan askerlerlnl geri çekmeleridir. Anlaşmaya göre Kıbrısa bizim gizlice soktuğumuz bir iki bin mücahit, Yunanistanın bir hesaba gö> re 12, başka hesaba göre 23 bin askeri memleketlerine dönecekler ve egemen Kıbrıs Cumhuriyeti böylece kendi mukadderatını kendisi tâyin edecek. Aslında bu, Makarios'un ötedenberi savunduğu tezdır. Dolayısiyle Grivas'ııı Türklere karşı giriştiği saldırı, ne ona, ne Yunanistana ve ne de haklı olduğu halde Türkiyeye bir fayda sağlamışfcr. 10 günlük mücadelenin tek galibi yine Makarios'tur. ANKARA (Cumhurıvet Burosui Milli Güvenlik Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Sunay'ın başkanhğında, Cumhurbaşkanlığı köşkünde olağanüstü 2 toplantı yaparak, Kıbrıs konusunu görüşmüştür. Ilk toplantı 10^0 dan 11.30'a kadar sürmüş, saat 19'daki ikinci toplantı ise, 4 saat devam etmiştir. Ikıncı toplantının sona ermesinden sonra Başbakan Demırel, gazetecılerın sorularına, «Millî Gü\enlik Kurulu, 'iıbrıs mes'elesiyie ilgili son durumu gözden geçirdı» cevabını vermış. «Parti liderlerini toplantıya çağıracak mısınız?» yolundakı bir sonı karşısında ise, «Su anda hiç birşey söylememe imkân yok» demiştir. • Mersin'de, donanma emrınde bulunan «Manisa» şilebinden tahiiye edilen çıkarma botları. . (Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ) Jet/er, Kıbrıs üzerinde dün yeniden uçtu (Dış Haberler Servisi) EFKOŞE Kıbnsh Rumlar, Guvenhk Konsejının :lgılı taraflan ıtıdale dâvet eden çağırısından sonra derın bır nefes almışlar, rahatlamıslardır. Genel kanaat, beklenmekte olan Turk «istilâ» sı tehlıkesınm, hiç değilse şımdıhk atlatıldığl merkezındedır. Ancak, gergınhk, Turk jetlennın yedıncı gun ust uste Kıbns semalarında gorunmesı uzerıne tekrar artmıstır. Dorder jetten kurulu Turk fıloları 7 d'efa Kıbrıs semalarına gırmıştır. Turk jetlerının «Kıbrıs semalarını ihlâli» Guvenhk Konsejının durumu daha da vahımlestırecek her turlu hareketten kaçınmaları çağrısından sonra olmuştur. Jetlerın faalıyetlerının buyuk çapta artması, Turkıye'nın Adaya bırkaç gun içinde çıkarma (4rkası Sa. 7. Sü. 6 dt) MİTİNGLER DEVAM EDİYOR 6 ilimizde bu gece I karartma yapılacak Kıbrıs buhrani>le ilgili olarak Istanbul. Ankara. lzmir, Adana. MersH ve Çanakkale illerınde muhtemel bir hava saldırısına karşı bu gece • karartma. uvgulanacaktır. Karartma. ortalığın kararmasiyle başjıvacak, Fazartesi gun ağarıncaja kadar surecektir. Uygulamaya a>kırı hareket edenlere, Sıvıl Savunma Kanununun maddelerjıe gore. 3 ajdan bır yıla kadar hapıs, 150 hradan başlamak uzere para cezası verılecektıı Karartmadan çapulcular ıle hırsızların faydalanmaması için gerekli her tuılu tedbır alınmıstır. Motorlu vasıtalara bindırılmış polısler, sabaha kadar soksk aralarmda dolaşacak, şuphelı şahıslan nezaret altına alacaktır. İzmir'de Oençliği yatıştırmak güç oldu Öztürk'ün sözleri Devlet Bakanı ve Hukumef sözcusu Seyfi Ozturk ıle gazetecüer arasında ise, şu konuşma geçmıştırSoru «Duruın nedir?» Cevap: «Hazırız, kararlıyız, kuvvetlıyız. Bızım teklıflerımızde ıe tadıl, ne tâvlz var. Müll menfaatlerımizın gerektirdiğini istedık. Ankara, bu gece rahat . Şımdı, onlar duşunsun..» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Tatbikat suresmce dışarıdaki butun ışıklar sondurülecektir. Ancak caddelerdekı. kavşak noktalaımdakı lâmbalar, maskelenmış oiarak yanacaktır. Kapalı yerlerdekı ışıklar ise, dışarıdan gorunmıyecek durumda gızlenecektlr. Taşıtlara gelınce ıç ışıklar nıç yakılmıyacak, on ve arka lâmbalar, koyu mavı bırcr kılıf, cam veya boya üe kapatılacaktır. Sıvıl savunma uzmanlan, karartmaya uymıyanları tesbit etmek üzere gereken tedbırleri almıstır. TEKZİP Karsta sayın £cevıt mahalli Parti Teşkilâtı tarafmdan aldatıldı Kars Vali«i Kanunu Harfiyen tatbik etmiştir. 14J.0.1967 tarıhinde Sayın Ecevit'in konuşmak istedikleri meydan daha onceden sayın CKMP. Genel Başkanına aynldığından kendileri bu meyanda konuşamamışlardır. Fakat mahallî teşkilât bu durumu «Vali sizi açıkhava toplantısmda konuşturmuyor» şeklinde yanhj aksettirerek kendılerini aldatmıjtır. Keyfiyet ertesi günkü basın toplantısında butün belgeleriyle mahallî basın ile mısafir basından Sayın Fikret Otyam, tlhami Şoysal, Sadun Tanju ve Ibrahim Örs'e açıklanınca yermelerın yersızliği onlar tarafından da teslım edilmiştır. Sa>gılarımia Kar= Valisi Eroğlu (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ajanlar faaliyette Kıbrıs olaylarının patlak veımesı, Turkıye ıle Yunanistanın tam bır harb duzenıne gırmeleri uzerme çeşıtlı ulkelerın ajanlan, Istanbul ve Ankara'da faalıyete geçtıklen Sıyasî Polıs tarafından tesbit edılmıştır. Turk Hükumetının harb kararı alması ıle paralel olarak faaliyetlerını yoğun bır hale getıren ajanlar goz hapsıne alınmış, Istanbul'dakı luks oteller, bazı eğlence yerlerı kontrole başlanmıstır. Bu arada Ankara îstanbul, Istanbul • Edırne j'olu da sıvasi polısın knntrolu allına alır"iı15tır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Edirne'de dünki büyük heyeean EDİRNE, (Doğan KEÇECİOGLU Bildirivor) Edırne'nın Yunan isgalinden knrtuluşunun 45'inci yıldönümü, dün parlak bir törenle kutlanmış, halk heyecanla: «Ordu Kıbrısa!» diye bağırmıştır. Temsili Knrtnluş Ordusn, sllâh sesleri arasında, Ayşekadın semtinden sehre girmiş, bn sırada yapılan top atışiyle birlikte Garnizon Komutanlığı ile camilere bavrak çekilmistir. Beş askeri bandonun katıldığı tören 3 saat sürmüş; bando takımının Kıbrıs haritası çizmesi ve askeri birliklerin geçişi, büyük Ecvet GÜRIİStN Mersın'e trenlerle gelen tanklar... (Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ) tezahürata yol ssmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog