Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

fŞAHESER ROMANLARÎ 3 6» B O y O h Yıaıfcm En O«nl E«vl«1 g | Bu y ı d romonlon okudunuz mu t g • •a"***. JOSEPHfNE <ıı* b«*' t ı u * Bcr küap raldBh fcabartma bacfltM Srenkofset eeket kaph EN EVl Cumhuriyet 44. yıl $oyı 15563 KURUCUSU: YUNTJS NADİ Ttlsrai ve mektup adresı: Cumhunvel Teletonlat 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu İstanbııl No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 t» x V T» Souvestre M. AUaİB ^ > SE^RİSİ Cumarfesi 25 fCosım 1967 Hlçb lrpoJâSye k i u b m ı n rakip ' ol&ı&yacağı maceraları I FANTOMA 2 Jüye karsı 3 Intikamı 4 »* Casus .« 4 Amh,yor 8 K r 8 Kızı 7 » AraB**x^& " «F "5rü 9 YakaJandj *' 10 % Elblsesl II Jüvu «ldflrüyo* l î t» fcaşındıy 13 Fandora k a ı * 1* tiögünü ' 15 Ajklan 16 V g t g f t u t poli* 17 Evlerl «oyan hakim I» Hapsettl ğl kıral 19 KurAmları 20 Ölu1 nün ayakkabılan 2 * Vlne Fantoma 22 Kaybolan tren' "23 Oğlu Her birt 5 Uradır. LVKJLAP ve AKA KİTABEVLEBİ «NATO'ya ait silâh ve teçhizat kıianiamaz» Rum Hmetika yine hatırlattı: Suncty müdahale kararımızı bütün ülkelere bildirdi Makarios: «gerekirse savaşırız» Bir Türk köyüne 2 defa ateş açıldı DIŞ HABERLER SERVİSİ kuvvetleri «hazıroU durumunda KIBRIS'IN ISTEGÎ YLE GUVENLIK KONSEYİ ACELE TOPLANIYOR Ankara ve Atina Bürolarımız AP > aa B Gerginlesen durnmu orduya «Hazır ol»» geçirerek karaılarken, Kam Cumhnrbaşkanı Makarios, dfln radyodan halka hitab etmış ve «Kıbns Rum toplumu, Turkıve ıle savaş ıstemıjor ama gerekır«e savaşırız» demistir. Bu arada, Kıbns'taki Amerıkan sıvillerinın Beymt'a tehliyesi tamamlanmıstır. Washington, Amerikalıların KıbT\%, Türkiye ve Yunanistan'a seyahat etmemelerini tavbiye etmiştir. öte yadan, önceki gece bir Türk kovüne iki defa ateş acıldıgı bildirilmekttdir. Adt'dski B. Mılletler askerlerinin aileleri, İngttif: fislerine nakledilmektedır. DIŞ BASIN Kıbns'ta durum LEFKOŞE Muhtemel Turk çıkarmasına karşı, Rum muhafız kuvvetlenne bağlı vetfek subaylann sılâh altına çağnldığı ve Kıbrıs Rum ordusunun «Haıır ol» duruma geçınldığı bıldırılmıştır Dun gece, buhranın başından ben ılk defa halka hıtabeden Makarios «Kıbrıs Rum toplumu Turkije ile savas istemiyor» demıştır Radyo konuşmasınd'a Makarios her seve rağmen «savaş olduğu taktırde bütün imkânlarımızla \e bütün kav\etimizle kendimizi savunacağız» demıştır Yavından hemen evvel radyo, «mühim haberler» vereceğım açıklamıştı Makarios. «Bu kritik anlarda» halkıyla temas etmek ve kendı(Arkasi Sa. 7. Sü. 7 de) «Türkiye'nin sabrı taşma noktasında» (DIŞ HABERLER SERVİSt) Kıbrıs buhranının bir savaşa davanır şekılde gelışmesı. dış basında konuyla ılgıh yazıların artmasına sebep olmuştur. LONDRA «Kıbns uçurumnn eşiğınde» başlıklı yorumunda muhafazakar «Daıly Telegraph», «Türkije'nın sabrı, General Grivas'ın kasten hacırladıgı ve 24 Kıbrıslı Turkun olümune yolaçan saldırılar uzerine artık tasma nok tasına gelmıştır. Bu kez Tur kıve'nin so\daslarını korumak içın anlasmalardan doğan müdahale hakkını kullanacak duruma gelmesının çesitli sebepleri vardır» demektedır. Dunku «London Times» ın jazısı şoyledır: «Buçünkü yolnn sonunda felâket bulunmaktadır. Bir barp (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) • Başkan Johnson'ın ozel temsılcısı C> rus Vance, dun Atına'da ıkı defa Yunan yonetıcılerıvle gorusmuş ve 21 30 dakı son temasırdan sonra, sorulara «Yorıım yok» cevabını vermışür A P Ajansı Yunan Başbakanı KoKas ve Dışışlerı Bakanı Pıpınellıs ıle konuşao Johnson'ın tcmsılcısının, «Türkler üıerinde diplomattk yBBtftn »fır tsıvtkte bulunduğnnu» belırtmektedır Bır Amenkan sozcusu, «NATO muttefıklerının ellerındekı Amerıkan sılâhlarını sadece anlasmada belırtılen şartlar dahılınde. «avunma ıçın kullanabıleceğını» sojlemıştır «Turkıje'\e ıhtarda bulunuldu mu'" solusuna karşı ıse sorcu Bartch • bılmıvorum» cevabını vermıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 6 An) DENIZ KinVETLERIMIZE MENSUP SAVAŞ GEM1LEBI MERSIN UMAN'INPA aşkan Johnson'ın bzel temsilcisi Cyrus Vance'in Ankaraya, Kıbrısa müdahale için «ıNATO silâh ve teçhizatının» kull anılmasının müsamaha ile karşılanmıyacak bir hareket olacağını hatırlattığı Araerikan AP Ajansı tarafından bildirilraiştir. inönü, Hükumetin bilgi ii vermesini istedi ANKARA (Cumhoriyet Bürosu) Oıyarbakırda yapılması kararlaştırılmışken, son Kıbns oiayları dolavısıyle Ankara'ya alınan CHP Partı Meclısı, iun Genel Başkan Inonu'nun başkanlığında saat 10 dan itıbaren çalışmalarına başlamış Inonü, Kıbrıs konusunda Hükumetın T 3 H M nı ve kamu oyunu aydınlatmasını isterruştır. İnönü konuşuyor Toplantının açış konuşmasını japan Genel Başkan Inonu, son Kıbns olaylarını, gelışmelerı «Basın ve ajaııs haberlerinin» ışığı altında tahlıl etmıs ve ozetle şunları soylemıştır: «Hükumet, yoğun bir bazırlık ve çalısma içinde görunüyor. Kıbrısla ilgili sıyasi ve askerî gelismelerı, ajans ve basın baberlerınden izleyebilmekteyiz. Cumhuriyet hükumetin, sükunetle ve serbestçe çalısabilmesi için her imkânı sağlamalıyız. Bu ödevimizin yanında, içinde bulundugnmuz siyasî gergınliğin aldıği istikameti ve hüku(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) JETLERIMİZ, DÜN KIBRIS ÜZERÎNDE 1 SAAT UÇTU Istanbul'da yarın bir "Karartma Tatbikatı,, yapılacak Yann Istanbul'da, bır «Karartma Tatbikatı» yapılacaktır Ortahguı kararmasıyle başlanacak karartma, Pazartesı gun ağarıncaya kadar devam edecektır Istanbul Valısı Poyraz, bu konudakı bıldırısınde, «Bö>le bir tatbikata lüzum goruldüğünu» belırttıkten sonra, şu hususlara dıltkat edılmesını ıstemektedır' «• Bu tatbikat, Tuzla ile Küçukçekmece arasındaki bütün meskun sahayı kapsayacaktır. • Tatbikat süresince dışardaki butun ışıklar, ışıklı reklâmlar söndurüleeek, ancak bazı yerlerde maskeli lâmbalar kullanılabilecektir. • Kapalı yerlerde hiçbir ışık sızmayacak şekilde tertibat ahnması gerekmektedir. Bunun için pencere ve diğer ışık sızacak yerler kalın perdeler, örtuler, siyab kâğıtlarla kapatdmalıdır. 0 Bütün motorlu araçlar, denîz taşıtları ve trenler, ışıklarını maskeleyecek. iç ışıklarını da söndüreceklerdlr. Muhterem İstanbul halkının bu karartma tatbikatında gereken alâka ve yardımlannı esirgememelerini, karartmanın tam yapılabümesi için luzumlu bütün difer tedbirleri almalannı, görevlflere kolaylık göstermelerini, savgılarımla rica ederim.» Camilerde "Kıbns ve savaş,, konusunda vaız verildi Dıjanet Işlen Başkanlığı, KıbTIS oiayları ıle ılgılı olarak. teşkılâtına gonderdığı bir genelgede butun vaızlarda bu konuyla ılgılı konuşmalar hazırlanmasını ıstemıştır. Dunku Cuma gunu butun camilerde verılen vaızlerde «Kıbns ve Savaş» konu IU ıslenmıştır Dığer taraftan Atına muhabırımız Kosta Deponte'nın bıldırdığine gore. Yunanıstanda da Saınt Sınot meclısı bütun kılıse lerde Kıbns konusunda dua edılmesım ıstemıştır. • ATINA Muhabirimiz Kosta Daponte'nin gazetemiz baskıva verilirken bildirdiği, fakat doğrulanamayan bir haberine pörc, Yunan Hukumeti Kıbrıstaki kuvvetlerinden 7 bin askeri geri çekmeyi kabul etmış ve bunu, Johnson'ın ozel tcmsılcisine bildirmiştir. Bugun Ankara'ya donmesı bek Oğuz Şeren Özer Öztep bildiriyor lenen Cyrus Vance, dun gece, gazetecılerle konuşmarruştır. Bu arada, Ankara Buromuzun MERSİN îskenderun \e Mersın lımanlarının ordu emrıne veyıne gazetertuz baskıya gırerken nlmesınden sonra, lıman sahasına gırış ve çıkış ozel ızne tabı tutulverdığı habere gore ÇağlayangU, muştur. Bırkaç gunden ben Mersın lımanında narencıje juklemek«Atina, istekleri kabul etti mi?» te olan Japon \e Is^eç sıleplerı lımandan çıkarılmıştır I sorusuna, «Böyle bir şeyi ben de Şüeplerden boşalan yer e DeI duydum, fakat bilmiyorum» cevanızcıhk Bankası gemılerı alınTEKZIP ! bım vermıştır m^ş \e personellerı. askeri perKanunî süre ıçı'nde sonelle değışürılmıstır. Mersın <Mesajın esprisi içinde» telefonları dırekt olarak Ankaev yapılmayınca NEW YORK Sabaha karşı raya bağlanmıştır. Topçu keşıf UThant la goruşen Bırleşmış uçakları butun sahılde devamlı Beledıye arsalan Mılletlerdekı Yunan Temsilcisi olarak kontrollanna devam etBıtsıos, Genel Sekreterın Çarmektedırler. Dun sabah Alpa g eri aldı şamba gunku mesajına Atına'lan sancak gemısı devrıye go I nın verdığı cevabı nakletmıştır revt altında Akdenıze açılmışKartal'da 1960 Mİında kuru Bıtsıos, kendısıne, Yunan hulan Hazıne A\ukatları Koopetır. kumetınm cevabının ne old\ığuratıfı ujelerımn bır kısmı kaTurk jet uçakları ıse, dun de nu soran gazetecılere, «Mesajın nunı sure ıçmde evlerını >apaKıbrıs uzerınde devamlı olarak esprisi içinde» dıye cevap ver(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) bır saat uçmuşlardır. mıştır. Jetlenmız, ozellıkle Rumların joğun bulunduğu jerlerde alçak uçuş japmışlardır Ordu emrindeki Denizcilik Bankası gemilerinde askerî personel görev aldı Atina'nın, 7 bin askeri geri çekeceği söyleniyor Buhranın alevlenmesi uzerine Kıbns'taki Amerikalılann tahliyesine başlanmıştır. Dun Ada'dan, memleketlerine gitmek uzere Beyrut'a, özel S uçakla 500 Amerikalı gelmiştir. Bunlann arasmda Ingilizler ve BM gorevlileri de vardır. Bu arada, imerika Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Türkiye ve Yunanistan'a gıtmemelerini tavsiye etmiştir. H'ashington'a göre bütün bunlar, savaş ihtimalinden ziyade, buhranın yatışmaktan uzak olması sebebiyle alınmış tedbirlerdir. Resun, Lefkoşe hava alanındaki AmeriKalılardan bazılarını gosteriyor. (Radyofoto THA) KIBRIS'TAITİ AMFRİKAÜLAR GİDIYOR M. Oüvenlik Kurulu bugün toplanacak Demirel, dün gece gazetecilere : " Gidin, rahat uyuyun ,, dedi ANK4R* (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Suleyman Demirel, dun saat 22 30'da Başbakanlıkta Mıllî Savunma Bakanı Topaloğlu, Dışışlen Bakanı Çağlayangıl, Devlet Bakanları Ozturk. ve Muftuoglu, Ulaştırma Bakanı Özturk'un katıldığı bır toplantı yapmıştır. Saat 24'de Başbakanlıktan aynlan Demırel, gazetecüere şu demecı vermıştır. «Gidin, rahat uyuyun. Bu gece sdylenecek birşey yok. Yann (Bugun) saat 10'da Millî Güvenlik Kurulu toplanacak. Bu, yetmez mı?» Demirel, gazetecilerin, «Yann (bugun) öğleden sonra parti liderlerini toplantıya çağıracağınn doğru mu?» yolundaki sorularına, «Şu anda hayır» karşıhğını vermıştır. öte yandan, Çağlayangı], dün gece Harıcıye Koşlcunde, Dışişleri Genel Sekreterı Kuneralp ıle bir sure çalışmıştır. îskenderun Lımanın Ordu emrıne venlmesınden sonra KaymakamıiK ta şehırde sıkı sıvıl savunma tedbırlerı alrnağa başlamıştır Dun sabah jajınlanan bır genelgede halkın evlerınde ko\a, kuvet ve ban>o gıbı kaplardrf su bulundurmasını, alârm halın ce saklanabüeceklerı yerı şımdıden tesbıt ve en az ıkı halta jetecek yıyecek maddelerını derhal tedarık etmelerı ıstenmıştır. Iskenderundakı butun pavyonlar kapatılmış, konsumatrısler Belen bucağmda toplanmıştır. MT7 B'den bir grup Yunan sımrına gitti Kıbrıs olaylarııun sebeD olduğu heyecan devam etmekte, yer yer mıtıngler yapılırken gençlık teşekkullerı bıldırıler yayınlamak tadırlar Kıbns buhranı yuzunden ıç ve dış ulaşımda bazı değışıklık ve aksaklıklar başgostermış, Uzunkopru ıle Edirne arasındaki tren seferleri kaldırılmış, ıkı yabancı uçak şırketı, dun gecekı seferlerıni ıptal etmışlerrfır. Devlet Demır Yollanndan alı1 nan bılgıye gore, Uzunkopru den sonra yolcuların Edırne'je devam etmek veya Pıtyon'a geçerek Yunan sınırlarına dahıl olmak ıstememelerı, bu ıkı ıstasyon arasındaki seferlenn kaldınlmasına yolaçmıstır. öte yandan, Lufthansa'nın dun saat 2010'da gelmesı gereken uçağı da, merkez Frankfurt' tan verılen bır mesaj uzerine îs tanbul'a ınmış; Atına'dan geri donmuştur. Hollanda Kralıyet Havajollan (KLM) ise, gece tstanbula gelıp, Ankara'da bır gece kalan ve sabah Almanya' \a donen bır »eferım ıptâl etmıştır. Uzunköprü Edirne tren seferleri kaldırıldı Yunan subaylarının es ve çocukları Izmir'den ayrıldı Sınıra gittiler Mıllî Turk Talebe Bırhğı'ne bağh 100 kışılık bır grup Trakya'dakı bırlıklerımızı zıyaret etmek ve (Arfcası &a. 7, bu. 8 de) ADANA Gorev uçuşu >apan bır jetımız, dun saat 15'de Cejhan' • ı ın Adapmar koyu yakınlarına duşmuş, pılot Türker Yurdabak, şehıt olmuştur Yurdabak'ın kimlığı, ceketının ıçındeki bır düğün dâvetıyesınden anlaşılmıştır Kazanın sebebı, henüz büınmemeJt tedır. Bir Jetimiz düştü, pilotu şehit oldıı Edirne Yunan hududunda bulunan arkadaşımız DOĞAN KEÇECİOĞLU'nun bıldırdığıne gore, Yunanhlar da hududa devamlı olarak yığınak yapmaktadırlar. Hudut boyundakı ılçelerde buj.uk otel ve bınalara ordu el kOMıuştur Hududa >ai<ın k" lerden ger= hıçbır ışık sn«> (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İzmir'den ayrılan Yunan subaylarının allelerî tZMtR NATO'da gorevli Yunan subaylarının aılelennden bâzıları, İtalyan «San Georgia» gemısıyle dun saat 20'de Pıre'ye hareket etmışlerdır. Askeri uzmanlarca uzerlerınde hıç bir yo rumda bulunulmaj'an bazı haber lere gore, NATO'da gorevh Yunanlı suba'Nİarın da ozel bır uçakla Çığh'den Atma'ya gıtmelerı beklenmektedır. ingiltere'de Bir Turk Cumhurbaşkanı Yazan: Burhan FELEK BUGÜN 5. SAVF\MIZDA JOH\M>M> OZEL TEMSÎLCÎSİ CYRUS VANCE, DÜN ATtlsA'DA XUNAN DIŞİŞLERİ BAK4M PİPİ.NELLİSLE .. tRadyofoto: AP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog