Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

V w R Şaheser Romanlar En Buyuk Ysrarların En Guıel Eurltri ROMAN KİTAPLIĞIN1ZA YENİ BİR I u z LLJ IRMAKTJUf BTEYE 12.5 VARUK. YOKlülC «.s S İ U N U M VHU < V. GÜLTErİM X Her kıtap kabartma bez cıltli be; renk ofset ceket kaplı umhurivet 44. yıl $oyı 15562 KURUCUSU: TDNUS NADİ Telgraf ve mekrup adresi: Cumhunvei Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 N K gızli kalrnış yanlarıyle hıkâyes'BSgBP'^zettın OÜJAMO'nun yazdığı sekiz cUtlik buJn^TJİr eserın 7 cüdı çıktı. 8. cUdi dOgfaskt&dvr. HK cüt 15 liradır. "• ' İLERÎ GERİ K^VGAS Emin TÜRK'un haırladığı 2 bü; cUtlik dcv eser Tarih boyunca lıkir akım ları, fikir adamları. fikır kavgala: lâller... Bmleree tarih kitabının yer! tan resimlı bu eserın 1. cildi 30. 25 hradır May Vayınları Cağaloğln, AUsaı 103, Istanbul. Relâmcılık (4319) 14051 GÜVEN YAYI N EVt Cutna 24 Kasım 1967 ULUSLARARASI DiPLOMASi BiRKAÇ SAAT KAZANMAGA ÇALIŞIYOR UThant'ın Özel Temsilcisi de gerginliği önjemek için Ankara'da I BCKLCMg SflLONU | Amerika, müdahale etmemizi Rusya, Cunta'nın tutumunu istemiyor "I yine takbih ett/ A**. <•!**•*! TAZISIZ Johnson'ın Temsilcisi Esenboğa'ya inemedi Galeyana gelen Gençiik, hava alanın? işgal etti • Taşlanan Amerikan Haberler Merkezi'nin camları kırıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) leyhteki gösteri hazırlıkları karşısında Amerikan Cumhurbaşkanı Johnson'ın özel temsilcisi Cyrus Vance ve beraberindeki beyeti getiren özel uçak dün Esenboğa Hava alamna inememiş ve mürted askeri Hava alanına inmek zorıuıda kalmıştır. gelirse gelsin, birşey degişmez» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genelkurmav Başkanı Orgeneral Tural, dun Johnson'ın ozel temsilcisi Vance ile yapılan gorusmelerden sonra saat 22^0'de Demırel'Ie 40 dakika kadar gorusmuştur. Tural, Başbakanlıktan ayrılırkcn. basın temsılcılerinin, «Tem silciler gelip gidiyor. Bu konnda ne dersiniz? Kıbrısa müdahale imkânı kalktı mı?» şeklindekı sorusu uzerıne: «Herkes gelir görüşür, kim gelirse gelsin, kim ne söylerse söylesin, bir şey defismeı» demistir. A ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) K ıbnsa çıkarma yapmak üzere alârm halinde olan Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Ankara'dan emir beklerken, uluslararası diplomasi dönüşü mümkün olmayan noktava varılmadan önce birkaç saat kazanmaya çalışmaktadır. Yoğun diplomatik faaliyeti NATO'nun ileri gelen üyeleriyle B. M. yurütmcktedir. Buna mukabil TRT, dünkü yorumunda, «Turkiyenın vakıt kaybedilmesine müsaade etmemeğe kararlı olduğunu» bir defa daba belirtmiştir. Başkan Johnson ve B.M. Genel Sekreteri UThant'ın özel temsilcileri Cynıs Vance ile Jose Rolz Bennet, dün Ankara'ya gelmişler, Türk ileri gelenleriyle yatıştıncı ve vazgeçirici yönde görüşmeler yapmışlarılır. Gece Atinaya giden Vance, buhrana çözüm arama gayretlerine devam ederken Kıbrıs'a müdahalede bulunmamasını Türk Hükumrtine tavsiye etmistir. Rolz Bennet de, bu sabah Atina'ya gidecek, oradan Lefkoşe'ye geçecektir. Bu arada, dun Demirelle görüşen Sovyet Büyükelçisi Smirnov, «Yunan cuntasının tutumunu Sovyet Hükumeti olaraic takbih ediyonız» denlştir. Cyrus Vance ve beraberındekıler buradan Amerikan Buyukelçıhğının ozel arabalarıyla alınarak şehrın arka caddelerınden geçırılmış ve Amerikan Buyukelçısının Çankayadakı evıne eıt mıştır. Özel temsılcı Vance'ın şehıe geldığı haber alınır alınmaz Ankarada olaylar baslamış, Basbakanlık ve Amerikan Haberler Merke?ı çevresıncle sıkı emnıyet tedbırlerı alınmı^tır. llk olay Amerikan Haberler Mer kezı onunde çıkmış ve saat 15 30 da burada buyuk bir kalabalık genç topluluğu zaman zaman toplum polısı ile vatışarak bınayı taslamış ve camlarını kırmı;.lardır. Buradakı olayda 20ye >a kın genç polıs nezaretıne alınmıştır. . ^^ JETLER, DÜNDE UÇTU ^ Donanma ile Adana ve Mersin'de karartma başladı Yurt Haberleri Servisi önceki gece Yunanıstanın n o tamızı reddetmesı Uzerlne, Mersin ve Taşucunda bulunan gemllerimize çıkarma btrliklerinln blndlrümesi, narekâtan başlaması olarak bildtrilmlş ve nareket için saat 21.30 da toplanan Bakanlar Kurulunun karan oeklenmiştir Bakanlar Kurulu dün sabah saat 3 40 da sona ermlş v» sözcü, yaptığı açıklamada hükümetin «Musir» oldufunu blldirmış tir Bu arada Başkan Johnson'un özel temsilcisinin Türklyeye nareket ettlği öğrenilmlştlr Bu yüî den de Bakanlar Kurulunun, harekât halinde olan donanmamıza gereken emri vermekte tereddüt ettiği yayılmıştır Johnson'un özel Temsilcisi Cyrus Vance ile Türk HükumeMilli Savunma Bakanı Ahmet ti arasındaki resmî görüşmeler, Topaloğlu da, gazetecilerin, «Yudun akşam yapılmıştır. özel nan Savunma Bakanı SpandidaTemsilcinin, görüşmeler sırasınkis, Türkiye için, isteri krizi da, Amerıka'nın Kıbrıs'taki Yuiçinde, demiş... Buna, bir cevanan kuvvetlerinin azaltılması ve bınız olacak mı?» yolundakı soKıbrıs Türk topluluğunun üzerusuna: rınden baskının kaldırılması yo«Cevap vermeye dahi dej I lunda Yunanistan'da gerekli temez. Bir palikarya cuntacı • şebbüslerde bulunacağını bildîr(Arkası Sa. 7, Sfl. S d » sı» karşılığını vermıstır. Topaloğlu, " İsteri krizi „ lâfına cevap verdi Johnson'ın temsilcisinin temasları Gençlerin tepkisi Sabahın erken saatlerınden itıbaren, Johnson un ozel temsilcisinin geleceğı haberı uzerıne, gençler harekete geçmışler ve ozel temsilcinin beklendıği Esenboğa Havaalanına gıtmeğe başlamışlardır. Özellıkle Sıyasal Bilgıler Fakültesı ve Ortacfosu Teknik Üniversitesıne mensup öğ(Arkaeı Sa. 7. Sü. 4 de) NVASHİNGTONA GÖRE Ankara yumuşuyor WASHİNGTON (AP) Johnson'ın Özel Temsilcisi Vance'ın TurkYunan anlaşmazlığının hal li için herhangı ozel bir Amerıkan plânı veya teklıfını beraberınde gotürmediğı bildirılmektedır. Dun bu hususa değinen Amerika Dışişleri Bakanlığı ilgılılerı, durmacîan gelen haberlere da yanarak, Çarşamba gunku kotumser durumlannı değıştırmış, ıhtıyatlı olmakla birhkte, bir nebze ıyimser gorunmuşlerdır. İlgilüer, Türk hükumetinin Vance'ı kabul etmesının, hıç nlmazsa şimdilik Kıbrıs'ı istilâ tasavvurunda olmadığına ışaret etmesı gerektığini, halbukı daha Çarşamba gunu bir çıkarma yapılmasından endişe cfuyulduğunu belırtmışlerdır. Washington'da nisbeten daha ivımser havanın bir sebebı de, Türklye'nin daha önceki ültimatoma benzer ıs'eklerını tekrarlamamış olmasıdır. Turkiye; 17 Ka^ım'ria, Yunanistan'm Kıbnstaki 12 bın askerını geri çekmesını ve Grıvas'ı azletmesini istemişti. Yunanistan'ın cevabı. Ankaraya iletilmiş, fakat muhtevıyatı açıklanmamıştır. Türkler, her ne kadar cevabın tatminkâr olma(îığını belirtmislerse de, Washıng ton'un kanaatince Ankara, tepkisini daha yumuşak bir lısanla gostermiş ve yalnız Kıbrıs'takı Turklerin guvenliğiyle ılgıli ısteğini tekrarlamıstır. • Girne'deki Amerikalılar Lefkoşe'ye nakledildi unün notiarı Neden ? ANKARA DAKİ AMERlKAN ALEYHTARI GOSTERİ Johnson'un Temsilcisinin gelişini protesto eden An" karalı gençler, Amerikan Haberler Merkezi onunde Toplum Polisi Müdüru Erdoğan Alıveren tarafından (sıvıl ve elmde megafonu olan) önlenmeğe çalışılırken... (Fotoğraf: Fikret OTYAM) Bunların hepsi olacaktı. ÜThant mesaj gönderecek, temsilciler tâyin edecek, Mr. Johnson özel temsilcisini bir özel mesajla Ankarava uçuracak, büyük devletler arabuluculnğa kalkışaeaklar ve sonunda mesele bir noktada bağlanacak idi.. Ancak olacagı bilinenler Türkıvenin inisiyatifi ele alısından sonra mı olmalıydı, yoksa önee mi? tste dâva burada. Fiilî bir durum varatmadan, sadece verilen teminatlarla yıllar geçti. Ve bu yıllar Kıbrıs meselesine çözüm getirmek bir yana, aksine statükoyîı değistirdi, Adada askeri Enosis'i sagladı, denge bozuldu. Biz bu defa uluslararası hukuk anlayısiyle bağdaşan haklı argümanlara dayanarak kartlarımızı açtık. önce dengenin sağlanmasını sonra müzakere masasına oturulmasını istedik. Yunanistan daha evvel yaptığı gibi savsaklama politikasını başariyle uyguladı \e Tdrkiveyi UThant'ın, Amerikanın, NATO ülkelerinin harekete geçtıgi günlere getirdi. Gerçekte ise Türkiye geçen hafta 24 saatlik bir ültimatomla inisiyatifi ele alabilir, sınırlı bir hareketle duruma hâkim olabilir ve Yunanistanın bugün istedifi müzakereyi o zaman ja kendı îsteyebilir, ja da arabnlncnların banş tekliflerini değisik sartlar içinde kabul edebilirdi. Fırsat bugün kaçmıstır. E\et, maalesef kaçmıstır. Hem de iç ekonomik düzenın bozulması pahasına, Türk kamu oyunun karamsarlıga doğru sürüklenmesi pabasma ve çıkarma olsa bile artık bir zaferden ümidini kesme pahasına kaçmıstır. Manzaraya bir kere daha bakmalıyız : Johnson'un özel temsileisı Ankaradadır. ÜThant meseleye el ko>mus, Yunanistandan, Kıbrıstan müspet cevap alrnıstır. Türkiyeye Yardım Konsorsiyumunun nüfuzlu üyeleri Amerika, tngiltere, Kanada arabuluculuk çabaları içindedirler. ttalya ve Fransa da ise kansmıstır. Yunanistan barısçıl edebiyatı artırmıs ve Kıbrıs'a yapılacak miidahalenin mesru, haklı bir davranıs olduğu kanısını dünya kamu oyundan silmek yolunda hayli ilerlemistir. Fipinellis'in, Spandidakıs'in demederi Yunanistanı âdeta, saldırı tehdidi altında kendisini savunmak zorunda olan bir mâsum ülke durumunda göstertnektedir. Bunlar, fırsat kaçısının tipik belirtileridir. Gerçek su : Amerika savas istemez, dığer ülkeler, hattâ Yunan cuntasına pek kızan Sovyet Rusya da savastan yana değildir. Bu bakımdan sa\as bavası onları ürkütür ve olayların akabinde varılan haklılık haksızlık yargısı, kısa sürede yerini, savaşı önleme çabasına terkeder. Artık onları için kim baklı kim haksız noktası üzerinde düşünmek yerine, savası önleyicı teklifleri sıralamak vardır ve amaçlan çatısanları diplomatik yollarla müzakere masasına oturtabilmektir. tste simdi bu düzeydeyiz. Böyle bir düzeyde çıkarma yapsak da yapmasak da inisiyatifi kaçırmısızdır. Zira çirisilecek harekât ne kadar sınırlı kalırsa kalsın saldın olarak nitelenecek, saldıny» karsı ise Kıbrıs'ın ya da onu hımaye edecek Ynnanistanın silâhlı savunmaya geçmesi mesru görülecektir. Oysa bir hafta, hatta 12 gün önce durum böyle değil idi. Rumlar saskındı. Yunanistan, Kıbnsta yapılan mezalimin agırlıgı altında ezilmişti. Dünya kamu oyu, bırakınız denge meselesini, sadece katliâma karsı cınırlı bir mukabeleyi haklı görecek ölçüde hazırdı. Sözün kısası ne yanından bakarsak bakalım, lzlenen politikanın tutarlı oldnğunu söylemek güçtür. Mademkj bazı çevrelerde tereddüt vardı ve mademki bu tereddüdü ortadan kaldırmak için beklemrk eerekiyordu, o halde neden kalkın ey ehli vatan havasına girik, neden halkı savas psikolojisine sokup ekonomik düzeni altüst ettik? Ve neden düsünemedik, zaman geçtikçe eldeki kozlann bırer birer kavbolacağını? Tedhirli olmavı anlarız. Fakat tedbırlilik adına millî çıkarlanmızı feda etmek, hnlundugiırnuz noktadan göz göre göre geri çekilmek ışte buna akıl almı\or. UThant Rumların Güvenlik Konseyinin toplanması isieğini reddetti (Dış Haberler Servisi) V EW YORK B.M. Genel Sek*" reterı UThant, Kıbrıs Rum Yönetımı Temsilcisi Rossides'in «Türkiye'nin savaş hazırlıkları» karşısında Güvenlik Konsejinın acele toplantıya çağınlması istegini reddetmiştır. U • Thant, kendi ve Başkan Johnson'un ozel temsilcılerının temaslarına başladığı bir sırada Güvenlik Konseyinin toplanmasının «Faydasız» olacağını, •durumu büsbütün çıkmaza sokmaktan başka bir işe yaramıyacagı» gerekçesıni ileri sürmüştür. Öte yandan B. M. yetkili kaynaklarından ileri surüldüğıine göre, Kanada'nın İngiltere ve Birleştk Amerika ile ışbirligi yaparak hazırladjğı beş maddelik Kıbrıs «Barıs Plânunda şu noktalar yer almaktadır: (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Askerî hazırlığımız I için Atina, «Acıklı bir lâtife » diyor Yunanistan, 12 ADA'yı işgalimiz ihtimaline karşı da tedbir alıyor (K. DAPONTE bildiriyor) ATİNA Yunan cuntası Türkiyedeki askerî hazırlıklara karşı mukabil tedbirler alırken, Atina Radyosu Turk Hukumetinin kapıldığı savaş isteris) ve Türk askerî birliklerinin Türk azınlığını korumak üzere Kıbrısa çıkacağı haberlerini yorumladıktan sonra, «Yunan Hükumet çevrelerı bunlann acıklı birer lâtife olduğu görüşüne varmışlardır. demistir. Yorumcu, böyle bir koruma ha |~~ ~ reketine girişilmesi halinde. sava3 ' «Eleftoros Kosmos Barısa olduğu hiddetine kapılmış Kıbnslı Rumla 1 k a d a r s a v a 5 a d a h a z ' " z Yunanıst a n sava rın, hiç bir kontrola tâbi olmadan, Ş> ne anyor ne de arzuluyor Adadaki Türk azınlığma karşı gi a n c a k Turkiye kendısını mecbur ederse savaşı kabul edecektir» rişeceği harekete ve vereceği zarademektedır. ra hiç kimsenin engel olamıyacağı <Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) hususuna dikkati çekmiş, bu bakım dan çok feci durumlara yol açabile cek müfrit bir harekete başvurma sı halinde Türk Hukumetinin sorumluluğunun çok ağır olacağını iddia etmistir. Buhran ile ilgili olarak yonım yayınhyan tek Atina gazetesi olan Rumlar önceki geceyi uykusuz geçirdiler Gemi ve araçlarda karartma Bu arada, ilk olarak Mersin lımanında bulunan gemiler, ışık larını söndurerek, karartmaya geçmıslerdır. Ayrıca, aynı işlem, Mersin ve Adana'rfakı araçlara da uygulanmış, farları mavi renkle örtülmüştür. öğretmenler, drrenmeyi erteledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkiye Öğretmen Dernekleri Mıllî Federasyonu ile Turkiye Öğretmenler Sendikası, öğretmenler üzerındeki baskıyı kırmak ve mü11 eğitim dâvasmı milletin yararına ışler hâle getirmek İçin glriştiği direnme hareketini, «Kıbrıs konusu aydınlık kazanıncaya kadar» ertelemiştir. TÖDMF ile TÖS, dun ortak bir bildiriyle bu konudaki kararlarını açıklamışlardır. EFKOŞE Kıbrıs Rumlarının çoğunluğu oncekı geceyı uykusuz geçırmıs ve sabaha kadar heyecanla bir Turk çıkarmasını beklemı^lerdır. Sabahın ılk ışıklan sokerken, yenıden rahatlamışlardır. Rumlar korkarken, Kıbrıs Turklen, Turkiyenın askeri müdahale hakkını kullanacağı umıdıyle sevınç ıçındedırler. Dün semalarda kontrol ve gösteri uçuşları yapan Türk jetlerının gürjltıisu arasında, 10ü kadar Kıbns Rum oğrencısı, Adanın muhtelıf yerlerınde, sınıflarından dışarı çıkarak, General Grivasın geri gelmesı lehıne numayışler yapmışlardır. Küçuk yastakı çocuklar, Lefkoşede, ellerınde mavı ve beyaz bayraklar olduğu halde. sokaklara dökülmuşler ve «Knosis.. Türkiye buradan geçemiyecektır.. Türk istilâsmdan korkmuyoruz» dıye bağırmışlardır (Arkası Sa. 7, Sü. i de) • Kesilen telefonlar Mersin telefon hatlan, dün yine Genel Kurmaya bağlanmıştır. Bu yuzden, Mersın'ın dığer şehırlerle irtibatı kesılmiş olmaktadır. Jetlerimizin uçuşu Türk Hava Kuvvetlerine mensup jet uçaklanmız dün de Kıbrıs semalannda alçak uçuşlanna devam etmişlerdir Bunun yanında (Arkası Sa. 7. SO. 2 de) Kimyasal maddelerden canlı organiıma yaratıldı TORVO Japon Moleküler Bıyolojı bılgını Doktor Hoshuro Shımura Nobel odulü kazanmıs olan Amerikan bılgını doktor James D. Watson'un dünyada ılk defa olarak. kimyasal maddelerden canlı bir madde yarattığını dun Tokyo'da açıklamıştır. Doktor Watson. bir vırüs yaratmıştır. Dokuz yıl Amerıkadakl John Hopkıns Ünıversıtesınde Profesör D Nathans'ın servıslennde çalışan Japon bılgını Doktor Shımura. bu büyük buluşu geçen Hazıranda New Hampshıre' dekı bir moleküler bıyolojı toplantısından sonra kendısıne bızzat Dr Nathans'ın bıldırdigını söylemıştır Profesör Nathans, Doktor James Waston'un vakıt bulamadığı için bu başarısı m Ağustos ayında Tokyoda toplanan Uluslararası Biyokimya Konferansında açıklıyamadığını da belırtmıştir. Dr. James D. Watson'un bir deneme tüpunde meydana getir meve başardığı vırüs. «Virüs R17» adını taşımaktadır ve son derece ılkel bir canlı maddedir. Bu vıriisü mevdana getırırken 9 9 nükleık asitler. enzimler ve proteinler kullanılmıştır. (Dış Haberler Servisi) «Savaşa hazınz» Arnavutluk ve Bulgarıstan Yunan sınırına yığmağa devam ediyor PARİS, (özel) TürkYunan ili^kılen her gun bıra^ daha ger gın bir hal alırken, ıkı komunıst ulke Arnavutluk ve Bulgarıstan, Yunan sınırındakı yığınaklarını takvıye etmeğe devam etmektedır Osmanlı Devletinın Balkanlar dan çekılmesınden bu yana, Balkan ülkelerı arasındaki toprak ıhtılaflan çözümlenememış. çesıtlı fırsatlar ve savaş yoluyla toprak alışverişlen devam etmıştır. Türklerin Balkanlardan çekılmesınden bu yana Kuzey ve Güney Epır'i paylaşamıyan ıkı ülke arasında, 2. Cıhan harbınden sonra da sınır anlaşması yapılamamıştır. (Arkan Sa. 7, Sü. 5 de) Ecvet GÜREStN Saat, gece yarısından sonra 2.30... Gazetenin telefonu, belki 50'nci kez çmladı, açan arkadaş, daha, «Sizden bir istirhamım var...» lâfını duyar duymaz, tereddütsüz cevabı yapıştırdı: «Daha çıkartms yapümadı, hanunefendü.» «Efendlm. bân gnzeteler, ordunun Idmseden habersiı Kıbru'a «B/VKSANA, RADYO NELER ÇALIYOR; OLDU MU ACABA?» çıktıjhm Tazıyor, her sastte bir Mersin'den gemimiz hareket ediyormuş, acaha doğru mu?» veya, «Cıkartnva. bu aksam amnt lrv>tm yapılıyor?» yahut, «Sizce hava, bugün çıkartmaya müsait mi, değil mi; ne dersiniz?» Üç gündenberi, artık kimse bu tıp telefon sorularını yadırgamaz oldu... Ustelik, gazeteler rotatiften çıkar çıkmaz, kapıda ellerınde 25 kuruşlarıyle bekleyenler, gozumuze hıç garıp gelmıyor... (Arkası &a. J, bu. 1 d«) GRİVAS'ın yerine Adadaki Rum ve Yunan askerlerinin komutanlığına atanan General Moronis. Bir Ynnsnlı olan Moronis EOKA'cı Generalin muaviniydL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog