Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

yCumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER SahtM: NAZİM* NADt • GeneT Y a y » MUduril ECVET GÜRESİN Sonrnhı Yazj Ulert Mudürü EROL DALLI Bans ve Yayan CUMHUKİYET MATBAACILIK ve Gazeteculk T. A. $ . . CağaJogltı Halkevt sokak No 3941 GÜNEY tlLERÎ: KOcükıaat Meydanı Edirn» Hanı ADA.NA Telefon: «530 • ANKARA: Atatürll Bulvarı Yener Ap. Yenlsrtıtı Telefon 13 09 20 • 12 09 66 12 95 44 17 57 S5 İZM1R Fevzipasa B'ilvarı. Afşaroğhı tshanı 104105. Tel: 31230 ABUNt Senelik 6 aylık 3 aylık V e Türkiy» 73.00 40.00 22.00 1LAN Harid 198.00 99.00 49.50 6 7 n d sahifeler Nl»»r, Nikâh. Evltnme. Dogum (MaJttU) ö l u m Mcvlit. Teşekküt ve kaytp arama 8 < Ölüm. Mevlit. Tetekkür (23 cü> 5 cm a 3 « 5 t o c , sahöeterte (sanUml) 45 40 85 100 150 aoo ur» * » > > • SAYIS1 25 KURÜŞ (Baştarafı 1. sayfada) düğünü ve öğretmenin davaktan bayıltfığını söylemiştir. Radyol»r ise. Türkleri küçük düşürücü yayın yapmaktadır. Meriçtn karşı sahilindeki Kipi. Bahşibey. Çalılık ve Mahranla köylerinı hoşaltan Yunanlılar, içerlerrtpk «jvil halkı tamamiyle silâhlsriırmıs, Türklerden ise av tüfeklerıni dahi toplamıstır. Özellikle hududs 70 kilotnetre mesafedekı Dedeagaç bfilge?inde Londra Asfaltının geçtigi Karadererie büyük yıgınak yacılmıştır. BelirtildiŞine pore. Yunanlılar. tkînei Diinya Savaşında da buralarda mevzilenmiş. Yunanistan Pityon'a ıle, «Artık bu dâva kökiinden halledilecektir. Emir bekllyoroz» demiştir. ö t e yandan, dün Uzunköprüdeki birliklerimız arasında gece şüpheli bir şekilde gezen bir kişi yakalanmıştır. Kimliğı açıklanmıyan şahsın Bulgaristan göç i menlerinden olduğu anlaşılmıs i tır. I Bu arada gece 00.30'da hudutta I ki yollar sivil halka kapatılmış ve | Karaağaç'a yalnız basm mensup , ! ları bırakılmıştır. Öte yandan gece yarısından iübaren erler ilk olarak süngü takmışlardır. Köprü basmdaki birlik ler de bu saatten itibaren arttırılmıştır. ! KU yilğlŞI bOZI I yerlerde uloşımı akşnttı YURTTA HEYECAN Başkanlığı. bütün şubelerinin duygularına tercüman olarak. Kıbns'ta çarpışmak istediklerini bildiren bjr bildiri yayınlamış VEFAT Merhum ömer Güneysu ve Zehra Güneysu'nun oğulları, Azize Güneysu'nun sevgili eşi, Sevinç Keten, Erdinç ve Erdolon Güneysu'nun babası, Mihriban Güneysu ve Gürcan Keten'in kayınpederi, Meliha Sakızlı, Nail Güneysu'nun kardeşi, Ahmet Sakızlı'mn eniştesi, Demir ve Rengin'in dedesi, Tekel Genel Müdürlügü Baş Eksperlerinden. Meric üzerindeki 850.50 metre boyundaki ve 550.50 metresi kontrolumuzrfa bulunan köprüde her tedbiri alan birliklerimİ2, Edirne bölgesinde oldugu gibl gayet neseli ve gülüp ovnamaktadır. Bu arada silâh verilmemesinrten yakınan halk. «Atlnada bnlusacafız!» dıye sakalaşmakta ve randevu vermektedir. Halk, Yunanlılara yent btr ders verilmesi zamanının geldiBini hattl geçtiğinı jöylemefctedir. GSrüştüğümüz subaylar ise her şeyin 6 *aat içinde halledilebllecpk «p^ılrfp n'ântsnriıSım ifade Suriye'ye öküz kaçırırfcen yakalandılar KÎLİS Öneeki aksam Gülcuman sınır jandarma karakolu yakmlannda Suriye'ye gizlice öküz kaçınnak isteyen Tevfik Yıldız ile Hamo Şimşek adında iki kaçakçı. jandarmalar tarafından yakalanarak Adliyeye verilmislerdir. ELEMAN ARANIYOR BAYLR TARIM îlâçları Sanayi Ltd. Şti. tstanbuldaki merkezimizde istihdam etmek üzere: 1 MUHASEBE MÜOÜRÜ: îslctznc ve Ticari Muhasebeyi tüm olarak sevk ve idare edebsiecek tecrübeöe yüksek tahsil yapmıs vc Almancaya vâkıf (veya tneilizceye azaml 40 y»? eivarında 2 NEŞRİYAT, PROPAGANDA ve AMBALAj Servlatol m**uliyet deruhte ederek yönetecek bilgi v* tecrübede Almaneaya (veya İngilizceye) vâkıl vüksek tahsil yapmı;, azaml 35 y a ; etvannda (vasıfları uyduiu takdinie Zlraat Yüksek Mühendisi tercih cdilir> birer eleman aramakUdır. Tâliplerin bilji ve tecıübelerini gentşçe izah eden elle yazilı bloğratı ınektupUri ve foto^rafları ile P.K. 13 Tophane, tıtanbul adre»ine müracaatları rica olunur. (Müracaatlar gizîi tutulur). Yıldız 63e140M TürkArnavut Kardeşliği Yardımlaşma Derneğinden Arnavutlıık İstiklâl Bayraraımn 55 IDCÎ yıldönümü 28 Kasun 1967 saiı günü saat 11 de Demek Lokalinde kutlama töreni yapılacak ve aksam Tepebası Ünyon Frsnsez saionlarında saat 20 den 01 e kadar yemekli eğlenceler yapüacağmdan saym dostlar ve üvelerimize ehemmiyetle bildirilir. İDARE HEYETI M.T.T.B. Başkanının yatı?tırıANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) cı konuşmasindan sonra, toplu Ankara siyasi çevreleıinde ve luktan ayrılan kalabalık bir AP çevrelerinde belirtildiğine gö grup, geri dönerek Harbiye istire Amerikan, İngiliz ve Kanada kametine dogru yürümüş ve Or Hükumetleri, Yunanistan üzerinduevinin önünot, komutanlarla de, Kıbrıstaki soydaşlarımızın can görüşmek istediklerini bildirmiş ve mal emniyetlerini sağlayacak lerdir. Ancak gençler, askeri şekilde bir baskı yapacaklarını. bu yetkililerin. «Komandanlar da konuda Yunanistana bir teklif gö sizin gibl görev basındadır» cetüreceklerini Türk Hükumetine bil vabının verilmesinden sonra. bu dirmişler ve Türk Hükumetine bir yürüyüsçüler de rfagılmışlardır. kartuşunun gizli haznesi vardir ! iki gün beklemesini tavsiye etmiştstanbul'da trafigin tamamen lerdir. lirtildiğine göre bu husuJ! OııKartuşun «murekkebi a o H Z H ^ . gün Hariciye köşkünde İhsan i ç i n d e İstiklâl caddesinden gıriş ve çıkışların yasaklandığı bitiverdi. Yamnızda başka™ abri Çağlayangilin tngiliz, Amedünkü miting sırasıncfa. alınan rikan ve Kanada Büyük Elçileriykartuş da yok 1.. çok sıkı güvenlik tertibatına rağ le yaptığı görüşme sırasında ele amen. sadece üç genç. Yunan lınmıjtır. NATO'nun üç üyesinin Konsolosluğunun önüne gitmeyi TAPTANK. yaptığı bu demar? siyasi çevrelerbaşararak, kapısına «harp ilânı» de ilgiyle karşılanmıştır. Yapılan bir fiske ile, bıldirisini asmıştır. görüşmelerde Büyük Elçilerin «Ken size 700 kelime di hükâroetlerinln bufiin akşama Nezaret altına kadar bir sonuç alraa nmudunda ol daha yazacak duklannı» belirttikleri öğrenilmişalınanlar: kadar mürekkep tir. Yunan Hükumetine bu üç devDiğer taraftan dünkü miting letin birlikte götüreceği teklifin ise temin edeı\ ve yürüyüş sırasında Amerikan Londra ve Zürih Anlaşmalannın ke bayrağını yakmaktan sanık olasinlikle uygulanması, Adadaki rak, Aşık Ihsani, Uğur Büke ve Türkler üzerinden baskının kaldınl Deniz Görmüş polis tarafından ması, böylece Yunan kuvvetlerinin yakalanmıştır. Ayrıca Alman Adadan çekilmesi şeklinde olacağı ve bunu temin için Yunan Hükume Konsolosluğunun dış kapısındatinin zorlanacağı ifade edilmekteki fenerin camını kırmaktan sadir. nık olarak da tmam Aldemir nezaret altına alınmıştır. Bu araAtina muhabirimiz K. Daponte'da. Nusret Lekesiz, Mehmet öznin bildirdlğine göre. Amerikan. ler, Yaşar Üveyş, Kemal Genİngiliz ve Kanada Büyük Eleileri çer, Ramiz Civelek, Nail Diner, dün sabah Yunanistamn yeni DışHilmi Özcanan da. «halkı Istikişleri Bakanı Pipinellis'i de ziyaret lâl eaddesine yflrfimeye teşvik etmişlerdlr. Yeni TAPTANK kartuşlu ve pelisle çatısma» suçundan saÖte yandan öneeki gece AP Başnık olarak Emniyet Müdürlüğükanlık divanı, AP Grup Başkan ne götürülmüşlerdir. vekilleri, Başbakan Demirel ile bir toplantı yapmışlardır. Bu toplanKonyada tıda Kıbrıs konusu görüşülmüş ve KONYA Konya gençliği ta Başbakan Demirel, Türk Hükume kendini herkese sevdirecek rafından dün saat H'de Hükütinin tutumu hakkında AP'nin yük met Alanında 3 saat süren sek kademedeki yöneticilerine bilmUkemmel bir dolma kalemdir. «Mehmetçik Kıbrısa» adlı bir gi vermiştir. Daha sonra konuştumiting yapılmıştır. ğumuz yöneticiler: •Hökumetin ge Isteğe göre kartuşla veya pompa rek diplomatik, gerek askerî alanYüksek ve orta dereceli büile kulianılabilen Parker 45 da bütün tedbirleri almış olduğutün okulların kız ve erkek oğren na» söylemekle vetinmislerdir cilerıyle binlerce halkın katıllemlerini 4 cazip renkte başlıca dığı mitingde, gençler ağaçtan Diplomatik çevrelerin kırtasiyecilerde bulabilirsiniz. yapılmış bir Yunan bayrağı ile bir haç'ı ateşe vererek yakmışkanaati lardır. Ankaradaki yabancı diplomatik Parktr 45 "Okul" ç«llk uflu, 2 korfu»kj TL 3 6 . Kız Uk Oğretmen Okulu öğçevreler, Amerikan Hükumetinin, Parker 45 "Arrow"oltın u^lu, 2 kartufle TL 6 0 . rencilerinin toplu halde «Annem Kıbrıs konusunda Türk Hükumeti beni yetiştirdi bu ellere yollaH«r İki mod»l» d* uyor pompa Tl> 15. üzerinde «bir baskı» yaptığı kanadı» marşını söylemeleri minting atındadırlar. 5 adet Parker Super Qu!nk kar'uju TL. 3 . Olayların başladığı ilk gün dl heyeycanını son haddine ulaştırmış, kız öğrenciler de «Mehşmda. bugüne kadar A.B.D. Büçük metçiğin yanında Türk kadınEIçisi Parker Hart'ın ortaklama oları da her zaman yer almaya larak günde iki defa Çağlayangil hazırdır» diye mukabele etmiş ve Kuneralp ile konuşmasına diklerdir. kati çeken bu çevreler şu bilgiyi vermektedirler: Miting son derece ağırbaşh «Amerikan hükumeti. Türk hübir hava içinde yapılan konuşkümeti üzerinde yaptığı baskıda raalardan sonra nihayete ermiç Türkiyenin Adaya müdahalesini tir. İlâncUık: 3007/13976 önlemeye çalışmakta ve Atinay* Tarsus t a yaptığı baskıda ise anlaşmalarla öngörülen düzene dönülmesinio TARSUS Dün saat 11 de sağlanmasını istemektedir. YunaTarsus Lisesi, özel Kollej ve nistamn. bu düzenin veniden kuTarsus okullarından bazı gruprulmasına yanaşmaması üzerine ların iştirakiyle büyük bir miartan Türkiyenin müdabale fmkâ ting yapılmıştır. nını Amerika şiddetli bir baskıyla Gençler ellerinde Türk bayradurdurmaya çalışmaktadır. ğı ve dövizler olduğu halde Aöneeki gün yabancı konuklar danaMersin caddelerini dolaşaköşkünde A.B.D. ve cCanada Bürak Gumhuriyet Meydanına gel ytikelçileri ile tngiltere Maslahafcmıs, Atatürk Anıtına çelenk ko güzan ve Dışişleri Bakanı Çağlayarak saygı duruşunda buiunyangil arasında yapılan toplantıduktan sonra «Dag başını dada Amerikan hükumetinin baskı man almış» marşını söylemişler yaptıfı söylenmekte, bu baskı kar dir. şısında Çağlayangil'in (Bu baskıDaha sonra gençler Kıbrısa nıı karşısında hükümetim çekiait şiirler okumuşlar Makarios' Ur ve durumu dünya ve Türk kmun içi saman dolu maketinı yanra oyuna açıklar. Bu açiklamada parak sopa ile dövmüşlerdir. 50. TL. EKSİĞİNE Amerika, Türkiyenin iç işlerine ka «Ordn Kıbnsa» diye haykıran rısmaktadır) deriz. Bundan sooSatışlara devam edilmektedir. gençler coşkun bir sel gibi ead ra Türkiyede doğacak olaylardan delerde gezmişlerdir. Ankr.^, İstanbul, depolannda depo resmî fiatlarından beher sorumlu olursunuz. Bundan dotonunda layı müdahalenizl dikkate almıyo Kuvayi Millîye nız) şeklinde eevap verdiği ifads 5 0 T L . EKSİĞİNE Mücahitleri Kıbns'ta edilmektedir. Ristrünlü Demir Ssftş Ortaklığı Fransız Büyükelçisi Baron (Je savaşmak istiyor Osman Yücel Ali Özpişkin Osmau Düşiincel Juniac, dün sabab Dışişleri BaTel: Karabük: 56. İstanbxıl: 36 17 35, Ankara: 11 44 29 10 96 97 kanı thsan Sabrl (^flayangil Ue ADANA Genel Merkezi Kıbrıs konusunda bir görüşm» Adana'da bulunan Kuvayi Mil(I§ık: Rek: 2360/13986) î yapmışur. Hye Mücahitieri Dernegi Genel Cumhuriyet 14003 Amerika Ingiltere ve Kanada'nın istediği mehil bugün bit/yor (YURT HABERLERİ SERVtSt) Yurdumuzda soguk ve kötü hava dün de devam etmiş. özellikle Orta ve Dogu Anadoiu kesimlerinde kar yagışı etkili olmuştur. Öneeki aksamdan beri devam eden kar yağışı. Bursanın Uludağ ve Keleş ilçesfyle bağlantısını kes mlştlr. Uludağ dolay'.annda karın kalmhğı 60 santimi bulmuştur. Ağıdagı, Keleş ve Uludaj? yollanMiting başlıyor na her ihtimale karsı kurtarma ekroleri gönderilmiştir Çeşitli gençlik kuruluş başkan Tatvana vağan kar 10 santimi, ları ile yaşlı bir mücahidin kotepelerde ise 20 santimi bulmu* nuşma yaptığı bir saatlik miting tur. Isı sıfırın altında 8 dereceJirasında. Namık Kemal'den, dir. Ayrıca. kar vüzünden Van • Mehmet Emin Yurdakul'dan ve Gevaş karayolu trafiğe kapanmısOrgeneral Cemal Tural'dan oür. kunan kahramanlık şiirleri kaŞarkışlada 24 saattlr aralıksız labalığı coşturmuş ve «Ordn devam eden kar hayatı felce ofKıbns'a, Ordn Atina'ya» diye ratmıştır. 15 santimi bulan kar bağrılmıştır Bu arada, bazı vüzünden baa köylerle baglantı gençlerin Dolmabahçe sahilind'e kesllmiş olup fırtına devam etdemirli bulunan bir Amerikan mektedir. Ayrıea. Sivas Kayseri deniz motorundan aldıkları Akarayolu da kar fırtınasından 15 merika bayrağı, yakılmıştır. saat fcapalı Kalmıştır. Î.Ü.T.B. Başkanı Cfuk Şehri Eskişehlrde le dün sabaha kari&e. miting sırasında yaptığı heşı kar düsmeye başlamıştır tlm yecanlı konuşmada: «Harp istibazı kesimlerinde kar 10 santtml voruz. Türk Ordnsunun dünyageçmistir. Karayolları. Ankara vo nın en *trtt\i ve en büyük orlunu sürekli sekllde temtzlemek dusu oldnğana tarih sayfalarına suretiyle volu açık tutmaktadır. bir kere daha yazmak istiyoruz. Marasın vüksek verlerlnden t>iYunanlı, Akrepolda davul zur rı olan Serlntepeye de yılm Uk na çalmak için and içivorm. Kıb karı düşmilştür Şehrin dayandıns'ta. Trakya'da değil, bütün ği Ahırdagı tamamen karla fcapYnnanisianls harp istiyomz!. lannuş, köylerle olan trtibat keBanye içinde öldürülen bebesilmistir ğin kanını istiyornı. Şiradiye ka Antalyada da 26 derece olan ısı, dar akan kanın bedelini istiyo8 dereceye kadar düsmüstür Anruı. Kana kan istiyoruz. Harp talya • Burdur volu kar yagışı istivomı. harp harp, harp!..» nedeniyle kapanmıs. vüze yakın demistır. tas.it, Karayolları ekiplerintn volu açmasmdan sonra yoluna deYağmacıhğa fırsat vam edebllmlsttr. (Bastarafı l. sayfada) Makarios sen oyna». «Barış için savaş», «Kosta, tacın ve tahtın ordnnla. mahfolacak» gibi yazıların yazıh bulunduğu binlerce dövizi ellerinde taşıyan gençler, bu arad'a üzerine «Makarios» yazdıkları bir köpeği de yürüterek Gümüşsuyu güzergâhmı takiben Taksim'e gelmiştir. Gümüşsuyunda, Japon ve Almanya konsolosluklarına birer Türk bayrağı da asan gençler, marşlar söyliyerek geldikleri Taksim'i. daha önceden on binlerce Istanbullunun doldurdugunu gör müşlerdir. İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ Merkez Adres Telgraf Telefon Teleks P. K. Bürosu 4. Levent istanbul Tekfenler İstanbul 63 44 11, 63 48 02 1344 istanbul 22 Levent Pipinellis (Bastarafı l. sayfada) Dışişleri Bakanı aynca. «Herkes için tatminkâr olacak bir çözfîtn bulunması yolunda Yunan hfikumetince yapılan teşebbüslerde ijimserligimizi kaybetmek iRtemivoruz. Böyle bir çözume yakın ol duğunıuzu bUdirmekle baJıtiyar nlurdum. fakat maalesef henüz böyle bir çözüme yaklasılmamıv tır. Bu bakımdan yetkililerce ihtiyat ve itidal gerekmektedir.» demiştir. Pipinellis. Yunan millrti hükumetin gastermekte olriutu itidal ve sükunetr RÜvenebillr. Tabiatiyle hükumeti. meselelerin halli için milli menfaatlere ve milli haysiycte uyfun olmıyacak, herhangi bir formül kabul etmesi, hahukonnsu değildir» dedikten sonra, gazetecilerin çeşitli sorulannı cevaplandırmıştır. Yunanistan'm cevabının Ankarada Büvükelçi Delivanis tarafından verildiğini doftrulamış, Türkiye'nin Yunanistan'a bir ültimatom verdiği konusundaki başka bir soruya da •Böyle birşey yoktur. Böyle birşeyln olması da hemen hemen imkânsızdır» demiştir. Bu akşam Ankara'ya verilen Yunanistan'm cevabmda. «Karşı teklifler değil. fakat buhranın çözümüne yardım edebilecek yollar gösterildiğini» ekleyen Pipinelis, yüksek seviyede ikili görüşme teklifinin yapılmadığını büdirmiîtir. Bir gazetenin. «Bugünkü Yunan cevabının Ttirkiye'yl tatmln edip etmiyeceM ynlmıdaki» bir sorusu CAVİT GÜNEYSU 22/11/1967 günü vefat etmiştir. Cenaze namazı 23/11/1967 Perşembe günü ögle namazını mütaakıp, Emirgân Camiinde kıhnarak, Rumelihisarı Mezarhğına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye AlLESt (Cumhuriyet 13998) Ankara Bürosu Adres Vali Dr. Reşit Cad. 8/2 Kavaklıdere Ankara Telgraf Tekfen Ankara Telefon 12 52 88, 12 53 74 Teleks 16 Ankara hâncılık: 3568/13975 Yunanistan isteklerimizi (Baştaratı 1. savtada) Savunma Konseyi Kıraluı Başkan lığında toplanmıştır. Öte yandan, UThant'ın özel yardımcısı Roiz f Bennet'in Atina, Ankara ve Le koşe"de temaslarda bulunmak iizere görevlendirilmesi beklenmek tedir. reddetti alanı ınşa edlldiğini bildirmisler ve öneeki gün tabahleyin de 3 Yunan şilebinin Sakız Adası açıklarında seyır halinde bulunduklarını söylemislerdir. Türk karasulanndan Sakız Acîasının gün doğarken rahatlıkla görülebildiğini, çileplerin buraya geliş nedeninı Adaya silâh boşalttıgı şeklinde yorumlamışlardır. Askeri uzmanlar ise kapalı bir ifade ile Sakız Adasına Yunanlılann silâb ikmali yapabileceklerinı bildirmisler ve sahillerimizde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını açıklamışlardır. Sakız Adasına birkaç kez gidip gelen ve adanın coğrafî yönünü çok lyi bllen bazı kisiler ise. adadaki askeri faaliyetın Rauf Denktaşın Kıbnsta tutuklanmasından sonra basladığını, ve son olaylardan sonra bunun yoğun bir şekilde arttığını ifade etmijlerdir. Son Kıbns buh» ranından önce Sakız Adasına normal motor seferleri yapılmaktaydı, ve Çeşmeden Sakts Adasına birbuçuk saatte gidilmekteydi. Alsancak ve diğer semtlerrfeki Rumlar tamamiyle evlerini bosaltmışlar, dükkânlannı kapatmişlardır. tzmirde halk gayet sakin olup Kıbrıs İle ilgili olayları gazete ve radyolardan izlemektedir Ne istendi? Başkent siyasi çevreleri Türk Hü kumetinin görüşlerini şu şekilde sı ralamaktadırlar: A Türk Hükümeti. Adadaki durumun mevrut uluslararası anlaşmalarla kurulan düzene tekrar kavusması için derhal gerekli tedbir lerln alınmannı istemlstir. A Bu tedbirleri. ha düzeni zor kullanarak ve plâniı <ekilıl<> yıkmış olanlardan istemektedir. A Ba; sorumlu Yunan Hükumeti ve onun »uc ortaii Rum yönetimi ortaya eıkardıklan bu son buhranı, sözde KÖrüşme ve pazarlıkUr Kİanına kaydirma orunu lcbıdedlr ler. A Ankara. Atlnadan »elen ba ha berlerl. dikkate ve ciddiye almamif ve he^inlikle «havır* deml>tlr. A Bu cevapla Türkiye. şimdiye kadar «örü»üyor (öriinmek ieln ma saya oturma taktlilni kullananların bu oyalama yollannı da tıkamıstır. A Savas olmaması için TOrttlyenln lıtedlJH tek çare veya ç«tüm yolu. adadaki Törk cemaa. tinin tam bir güvenlik içindr T«şıyabilmelerini saglıyacak elle tutulur sonuçlara vartlmaatdır. A Türkiye bu konuda kesln kararlıdır ve hiç de dönecefe benA Tfirkiye, Yunanintandan kısa. dürfist ve tam bir cevabi ıür«tle ve behemahal beklemektedir. A Ynnanlstanın cevabi «evet çekivorum» olacaksa barış tnırtıilacak, «hayrr» iae Törk sttâhlı kuvvetlerine verilen emir uyguIanacaktır. Yunanistan reddetti verilmedi Öte yandan. saat 17.15'te mitingin dağılmasından sonra. 5 bin kişilik bir grup Taksim ile tstikl&l caddesi arasındaki asker ve polis barikatını yararak, cado*eye sızmak istemişlerdir. Ancak beş dakika kadar süren bir çatışma sonunda tsüklâl caddedesine sızmak istiyenler püskürtülmüş ve tahrikçi bazı şatuslar yakalanmıçtır. (ap fitank Yunenistan dün. Türk notasına cevabını bildirmiş ve Türk taleple rini reddetmiştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil dün saat 15.30 da Yunan Büyükelçisi Delivanis'i Kennedy caddesindeki evinde kabul eüniştir. Büyükelçi. Yunanistana verdiğimiz notanın cevabını getirmiştir. Alman bilgiye göre, notanın cevabında Türk n u H">. « " " »"•••> •••M" ; i o ~ » i | j . istekleri reddedilmiştir. tir. Tabiatiyle bugün iki hükumetin çörüşleri arasında ayrılık mev Türkiyenin talepleri. özellikle, cuttur» şek'inde cevnnlandırmışKıbns'taki Yunan askerlerini atır. zaltması ve Kıbrıs Türk Cemaati kaldırılması Adadaki Yunan birliklerinin geri j üzerindeki baskının çeküip çekilm*"nesi hakkındaki ; yolundaydı. Yunan Hükumetinin cevabi bir soruya da. >Bovle bir hususu notasır.da «Türkiyenin istekleri ele almış değiliz» demiştir. nin Türk hükumetinin girişmiş Grivas'm isufası haberini ne olduğu ağır ve tehditkâr askeri doğrulayan. ne de yalanlayan Pibaskılann altında kabul edılepinelis. bövle bir sorunun Milli miyecejinin bildirildiği» öğreSavunma Bakanma sorulması genilmiştır. rektiğirıi ileri sümıüştür. Dışişlerı Bakanlığı yetkilileri «İsteri havası» bu konuda herhangi bir açıklama yapmamışlardır. ATİNA Yunan Savunma Ba Dışişleri Bakanı Çağlayangil. kanı General Spandidakis, dün Yunan Büyükelçisiyle görüşmeGeneral Grivas hakkında kendisinden sonra Başbakan Demirsinin bilgisine müracaat eden el'iri evine giderek nota hakgazetecilere, «General Grivagı da bilgi vermiştir. bazı meseleleri incelemek için çagırdık, bu inceleme devam eÇağlayangil daha sonra Zeki diyor» dedikten sonra sözlerine Kuneralp, îlter Türkmen. Prof. şöyle devam etmi.ştir: Suat Bilge ile uzun süren bir toplantı yapmıştır. « Bildiğiniz rihi. Tflrkiyede bir isteri havası estnektedir. BnNotatia ayrıca, müzakere teklif leme"lh»çin TürkYunan münasebetlerini normalleştirecek bir siyaset izlivor. Zira bu savsş NA TO'nun prensipleri ile bafdaşamaz. Tabiatiyle Yunanistan bir savaşa girmeye zorlanırsa. hareketsiz kalmıyacaktır. Bunnn la beraber, sesimizi dnyurmağa çalışmaktayız.» Spandidakis. yine Grivas konusunda, «bilditime (Sre. kendisi istifa etmis detildir» demis. ayrıca Türkivenın talepleri hakkında bir açıklama vapmaktan ve Yunanistamn aldıiŞı tedbirleri belirfmektpn kacınmıstır. edjümçktedir, A Adanada ADANA Adana Askerlltc Daıresi Başkanlığı. tzinli olarak sehrimize gelen bütün »ubay ve erlerin derhal kıtalanna dönmelerı gerektiginı dün sabah Belediye hoparlörGnde yayınlansn bir bildiri ile halka duyurmuttur. Demirel Başbakan SUleyman Demirel dün evinden çıkarken basm mensuplariyle yaptıgı konusmtfcla.'ge> ne «süktinel Uvsiyestnıle» bulunmustur. Demlrel. saat 13.10 da evinden aynlırken. gerektiginde konuşacagını bildirerek basın mensuplanmn Kıbns konusunda çeşltH sorulannı cevaplan'lırmaktan kaçınrruş, «Kamu oyuna bir diyeceji olup olmadigi» sorusuna ise şöv le cevap vermiştir: Dün «8vlediklerimi tekrarlıyacajhm. Sükunet içinde olunuz. Herkes isine rücfine b*k«tn.» Başbakan Demirel «Bize ne taman bir şey söyliyeoeksüıhr?» 90rusuna İse «MOmkün olan en kısa zamanda» şeklinde cevap verrruştir. Sovyet/er (Bastarafı I. savfada) muna geçirildiği ve Türk Donanmasının seyir halinde olduğu kay dedilmekte, bu tedbirleri tenkit mahiyetinde hiç bir ifadeye rastlanmamaktadır. Bildiride daha sonra, her hangl bir savaşın «şimdiden kestirilemi yecek sonuçlara yol açacağı» beHrtümlş, fakat Kremlln'in böyle bir durumda ne yapacağı tasrıh, edilmemtştir. Sovyet hükumetinin bildlrlal. Kıbns'taki son gerginlikten Amerika ve NATO'nun baskısını sorumlu tutarak sona ennektedir. ^ El koyüüT ~" Arkadaşlarımız Oğuz Şeren ve Özer Öztep'in Mersinden bildirdik lerine göre. Silâhlı Kuvvetlerimiz Mersin ve Iskenderun lünanlarma el koymuş ve Mersin limanında bulunan Yunan bandıralı 4 şilep Ankara'dan gelen bir emir le sabaha karşı limandan uzaklaştırılmıştır. Güney bölgesindeki Kara. Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin alârm du rumu devam ederken, askeri birliklerimiz ikmallerini tamamlamış lardır. Bu arada Denizcilik Bankası gemilerinin bir kısmı Genel Kurmay emrine girdiğinden, bütün limanlarda gemilere gerekli harb malzemeleri yüklenmektedir. Öte yandan Ataş rafinerisinden Is tanbula benzin götürmek üzere yo la çıkan «Garzan» tankeri. verilen emir üxerine Anamur açıklarmda geriye dönmüş ve petrolü Iskenderundaki Petrol Ofisi depolarına bo şaltmıştır. Türkiyenin petrol ihtiyacının beş te üçünü sağlayan Ataş rafmerisinde gerek askeri birlikler ve gerekse rafineri yetkilileri, emniyet tedbir leri alraışlardır. Rafineri bir anda karartmaya geçebilmektedir. Ataş rafinerisinin icabında Genel Kurmay emrine geçebileceği de bildirilmektedir. Yunanistanda karartma Yunan hükumetinin. kuvvet komutanlarının da katılmasiyle toplandıŞı saatlerde. iilkenin dört vanındaki askeri hava alanlannda, bir tedbir olarak karartma tatbikine başlandığı öğrenilmiştir. Yunan GeneHturmayı, TUrk slIâhlı kuvvetlerinin Kıbrısa çıkması ihtimaline karşı. kendl vönünden muharebe hazırlıklanna girişmiştir. Bazı vüksek rütbell Yunan subaylarının bu gece. seferi Unifromalan icinde ve ellerin de battaniyeler olduSu halde Genelkurmay Baskanlıtı btnasına gittikleri görülmüştür. Yunan silâhlı kuvvetlerindekl alftrm hali devam etmektedir Ka ra, hava ve deniz kuvvetlerinde lzinler kaldınlmıştır. Bu arada Yu nan donanmasma mensup gemtlerden bir kısmmm, 12 Ada civanna dofru yol aldıgı ve bu adalardaki polis kuvvetlerinin seferber edildigi de Atinadaki iyi haber alan çevTelerce belirtllmektedir. Yunan hazırlıklan Izmir Büromuza göre, Çeşme' ye 6 mil uzaklıktaki Sakız Adasında Yunan askerî birliklerinin yoğun bir faaliyete giriştikleri Çeşmeli balıkçılarca gSrülmüştür. Çeşmeden gelen haberlere göre, Sakız Adasına birkaç mil yaklaşabilen balıkçi motorlanno*aki balıkçılar, Adada bir hava UThant itidal tavsiye etti NEW YORK Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant, dün gece Ankara, Atina ve Lefkose"ye başvurmuş ve savaşa yol açacak hareketten kaçınmalaruıı istemistir. Acele mesajmda UThant. özel bir temsilcisini. ilgili başkentlere göndereceğini söylemiştir. Temsilcinin hareket ettiği sanılmaktadır. UThant, Müsteşarlarından Guatemala'h diplomat Jose Rolz • Bennett'e. Ankara. Atina ve Lefkoşe hükumetleriyle âcilen temasa geçme emri vermiştir. UThant'ın özel siyasi işlerle görevli yardımcısı olan Rolz Bennett'in birkaç saat içinde, An kara'ya hareket etmesi beklenmektedir. Temsilci, Ankara'dan sonra Atina ve Lefkoşe'ye gidscektir. PARKER45 İstifa etmis LEFKOŞE «Patris» gazetesi Kıbrısdaki Rum ve Yunan Kuvvetleri Komutanı General Grivas'ın istifa" ettiğini çarşamba gü nü yazmıştır. Bu Rum gazetesi Grivas'ın sözcü lüğünü yapan bir organdır. Dün Lefkoşe sokaklarında, ço§unluğunu figrencüerin teşkil ettiği 200 kad'ar Rum. General Grivas lehinde nümayiş yapmışlardır. NümayişçHer «Grivası isteriz» diye bagırarak Lefkoşedeki Yunan Büyükelçiügine yürümüşler ve BüyükelçiliSe isteklerini beürten bir dilekçe vermişlerdir KARABÜK DEMİR ÇELİK MAMULLERİ 8mm. den 26 mm, kadar yuvarlak demir fabrika resmî fiatlarından beher tonunda İjç bomba Resmî bir bildiriye göre salı gecesi geç vakit Kıbrısm üç şehrinin Rumlara ait kesimlerinde üç ayn bomba patlaması olmuştur. Uç Kıbnslı Rumun yaralandığı bildirilmiş, olay hakkında daha fazla bilgi verilmemiştir. Başpiskopos Makarios, bellrü savunma sorunlarını görüşmek üzere Rum kuvvetlerine komuta eden yüksek rütbell subaylarla bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıya, Rum yönetinıinin îçişlerl B3 kanı PoUkarpos Yorgacis ile Rum Temsilciler Meclisl Başkanı Glalkos Klerides de " atıimıştır. Makarios daha sonra tngiliz ve Amerikan BUyükelçUerini kabul at miştir. Mersinde liman tesislerine de as keri birlikler tarefından el konulmuş, ayrıca liman sahasının bir ke nan topçu keşif uçaklarının inip kalkacağı pist haline getirilmiştir. İki günden beri de. tank birlikle ri Mersin bölgesine gelmekte, Mer sin Taşucu Anamur arasına yerleştirilmektedir. Iskenderunda da hazırhkların ik i mal edildiği, askeri birliklerin İimana el koyduğu anlaşılmıştır. | Adanadaki încirlik Hava üssüne, ' çeşitli üslerden gelen jet uçakları ! devamlı uçuş yapmaktadırlar. Hava üssündeki alârmm devam ettiği ; ve Amerikalılann yönetimi henüz ] Ankara'da beklenen Başkan alamadıkları bildirilmektedir. Johnson'un özel temsilcisi Cyrus Vance'a, dışişleri bakanlığınrn iki 25 dakika memuru ile savunma bakanlıfmdan bir temsilci eşlik etmekteAnkara Büromuz, dün şu haberdir. leri bildiımiştir: Dışişleri bakanlığı memurları Ankaraya gelen haberlere göre şunlardır: Dean Rusk'm özel yar Türk Hava Kuvvetlerine ait jet uduncılanndan John Walsh ve Baçakları bugüne kadar Kıbrıs üzekanlığın Türkiye masası yetkilirinde yaptıkları gösteri uçuşlarınsi Jonh Howsion. dan en büyüğünü yapmışlardır. Savunma Bakarüıgı temsilcisi Adayı baştan başa aşan uçaklar ise deniz Albayı E. Hollyfield'çok alçak irtifadan uçumuşlardır dir. Ada üzerindeki bu uçuşların 25 dakika kadar devam ettiği ileri sürül müştür. (Bastarafı 1. savrada) Öte yandan Türk Hükumeti. Yuİi olmadıkça, üzerinde görüşülenan Hükumetinin «İkili görüşme» cek bir konumuz yoktur. Zira cs isteğim hiç bir şekilde dikkate ve reyan eden fecl hâdiselerden do ciddiye almamış ve «Hayır» cevagan buhranın vardığı nokta, mübını vermiştir. Türkiyenin, Yunanis zakerelere tahammülü olmayan tandan. Adadan Yunan kuvvetleâcil bir durum yaratmıştır. rinin çekilmesi yolundaki talebine Bu sebeple notada, kararlı tusadece «Evet» ya da •Hayır» şektumumuza tesir edecek hiç bir linde bir cevap beklediği açıklanhusus görülmemiştir. Türkiye mıştır. Bu cevap «uloslararası anlaş Cumhuriyeti Hükumeti. Kıbns'malarla Kıbnsta kurulan düzene taki soydaşlarımızın emniyetini dönülebilmesi için 22 bin kişilik behemahal sağlamak hususundakuvvetin geri çekllmesi»ni isteyen Türk notasının da cevabi olacaktır. ki kararında musırdır.» Öztürk «Yunan notasına cevap Türkiyenin Yunanistana tanıdığı verilecek mi» sorusuna «Sanıtek cevap hakkınm kısa. dürüst, tam olarak süratle ve behamahal rım verilecek. fakat şekil ve muh verilecek cinsten olması öngörültevasım bürruyorunu cevabını Ulüstür, yermiştir. (Bastaratı 1. sayfada) 17.00'de hareket eden Vance'in bu sabah saat O S . O O ' d e Ankarao * a olması beklenmekteydi. Cyrus Vance, Ankara'daki görüşmelerini tamamladıktan sonra aynı konuda görüşmeler yap mak üzere Atina'ya gidecektir. Beyaz Saray'da bildirildiğine göre. «Johnson'un, Türkiye adaya askerî mfidahalede bnlunmak üzere iken temsilci göndermesi, Başkan'ın iki ülkeye, Türkiye ve Yunanistan'a barışçı çözum vollannın denenmesi hakkında bir hstırlatma yapmak içindirj> '•Beyaz Saray sözcüleri. Başkan'ın bu kararında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant'ın banşçı çözüm yolları üzerinde israr etmesinin de büyük rol nynadıSmı söylemislerdir özel temsild Makarios: «Mesele sâvâşlâ çöziilmez» LEFKOŞE Itimatnamesini sunmaya gelen Japonya'nın yeni Lefkoşe Büyükelçisini kabul eden Başpiskopos Makarios yaptığı bir konuşmada şunlan söylemiştir: «Kıbns meselesi savaşla çözülemez. Son derece ölçülü davranıyonız ve durnmnn barış için bir tehlike meydana getirecek noktaya varmamasını umuyoruz. Birleşmiş Milletler yasasının ilkelerine uyçun davranmak şartiyle, çatışmanın barışçı bir çözüme ulaşmasını sağlamak güç değildir.» Makarios. son buhrandan beri îlk defa demeç vermektedir. Bakanlar Kurulu Amerika çalışıyor WASHtNTGTON Birleşik Amcrika Dışişleri Bakanlığı Sozcüsü Robert McClosey Kıbrıs'taki du rumun «Çok gergin» olduğunu söylemiştir. Sözcü, Birleşik Amerika'nın Birleşmiş Milletler, NATO, Londra ve Washington'da biı çok ülkeye giriştiği bir dizi teşebbüste, her çareye başvurarak durumu kontrol altına almaya çalıştığını bir daha söylemiştir. Sözcü McClosey, Amerikan 6 ncı filosunun faaliyeti hakkmda konuşmaktan kaçınmıştır. Bu arada. Akdenizdeki Sovyet Filosu'nun Cezayir'de üslendiği hakkındaki bir soruya da «Hiç bir haber olmadıgı» şeklinde cevap almmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog