Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI 23 Kasım 1967 CUMHTIRtYET Dormen'de «Bit yeniği» Selmi ANDAK S eyırcıyi sırasına g"öre sanat yoluyla neşelendirmek, güldürmelt de, duşundürmek ve bir eyleme vardırmak yolunda etkileraek kadar coğa] bir davranıştır. Her tıyatro kendı repertuar anlayışı ve duzenı içinde istedıği zaman «hoş vakıt geçirtecek» böyleıe geıış seyırcı toplıyacak oyun oynamak hakkına da pekâlâ sahıp olabılır. . Ama bir şartla kı: «Salt eğlendirmek için oyun» dışında Diı repertuar uygulamak amacıyla kurulmuş bir tiyatro, ne kadar değişik biçimde oyun getirse bile: gene de kendi karaKter vızgi.si içinde topluma yararlı «tiyatro fonksiyonu» nu olumlu yolda sağlamak zorundadır! Bö;,;'; bır oluşuma varmış tiyatro istediği kadar basarılı mlzansenle. hattâ dünyaca popüler usta bir yazann en iieşeli oyununu en tanınmış oyuncularla oynıyarak seyırciyi güldürse; gene do «günamüzün geçerli tiyatro anlayışı içinde* ödevini yapmış sayılmaz YoKia, bu koşullare uymıyan «güldürü» tiyatroları özentl ve yapmad.s olmaktan kurtulamazlar. Repertuarları çoktan aşınmış, kendi yaşantımıza ve çağımıza uymıyan ve üstelik çoğu başka ülkelerder kötü aktarmalarla sahneye uygulanmış oyunları ıçine aiır. Bu oyunlar seyırciyi belki o an veya kısa bır süre içın oyaiıyarak güldürse bile, «gerçek komedi sanatı» na bır şey kazantiırmaz ve ciumlu sayılmazlar. 23 Kasım 1928 tarihli Cumhuriyet'etn Hani dosîluk? Marcello Mastroianni Anne Carina ile birlikte "Büyük aşk yoktur. Ne ölümden korkuyorum ne de ihtiyarlamaktan. MASTROIANNI BİT YENİĞİ Haldun Dormen, Altan Erbulak, Zeynep Tedü DORMEN'DE DURUM ? . Temelii bir tiyatro anlayışı ve amacıyla kurulmuş ve bunca yıldjr repertuarında çeşitli tür'de oyunlarla birlikte «gerçek sanut» açısından hareket etmi^ olan Dormen Tiyatrosu, ne yazık kı oynadığı bu kadar başarılı komedilerden sonra, bizce Feydeau'nun Bıt Yeniği ile (başarılı oynanmasına rağmen) çıkmaza girme'ttedir. Bunun sadece «tehhkeli bir dönemeç» olarak geçiştirünıesinl diîeriz. Söz ve yorumumuzda bir acılık varsa, okuyucularımız bunu da Dormen Tiyatrosu gibi değerli oyunculardan geniş bir kadrcyu barmdıran önemli bir sahnenin Uzerinde titrenmesi gerektigı ve bu yüzden duyulan üzıintü için yorsunlar... ...VE FEYDEAU Ünlıi yazar eleştirici Marcel Achard'ın «Moliere'den sonra en nıiyuk Fransız komedi yazarı» dediği, fakat kendi ülkesinde bı>; gıicünü yitirmiş sayılan Georges Feydeau (1862 1921), aslıncU orta tabakanın çok hoşuna giden bır yazardan öteye geçmemıstir Feydeau oyunlannda orta tabakanın yöntemleriyle çağının dı^ensizliklerini zekice ve ince bir mizah ve f ars biçiminde başdöndürücü «hareket» taşıyan mizansenlerde «komiklik» ler yaratarak döker. Ama gene de kendi çevresi ve orta tabaka düzeninin dışma ulaşamaz. Yirminci yüzyılın başlarında o duvarı a?mamaMa beraber, renkli çizgileriyle kuruluşu sağlam, sürprlzlerle dolr anî durumları bol, tekniği mükemmel, sahne matemadŞi bilgili, hızlı çalışan bir makineyi andıran oyunlar yazmış Feydeau... O kadar! •^'•""' OYNANIŞ •.,»< »1*1*7 91 Baş, bacaklar arasında, bacak başın üstünde, ayaklar çenenin altında... Yiramibeş yaşındaki bir genç sanşın. Ingiliz kızı için hiç bir şey irnkânsız değil. Diane Ward vücudünü istediği gibi düğümlüyor, sabahtan akşama kadar şekilden şekile giriyor. Daha çocukken çevikliğiyle ailesini şaşırtmıştı. Kauçuk kız akrobasi dersleri aldı ve onbeşınde pro fesyonel akrobat oldu. Bütün Ingil tereyi, Avrupanın büyük kısrnını, Afrıkayı, Ortadoğuyu dolaştı. Diane, normal bir şekilde durduğu zaman sıkılmaktadır. Ayaklan nı öyle ustalıkla kullanmaktadır ki, telefona bile bu organlarından f l k kd venT"*k edır. yararlanarak II Kauçuktan güzel bir vücut Mastroianni hiç bit şeye inanmıyot Şehrimızde bulunan Batı Trakyalılar, hukumete bir ariza vererek Yunan hukumetı tarafından yapılan tazyıklerden şıkâyet etmışler ve bu hususta acele bazı tedbırlerın ahnraasını istemışlerdır. Ankarada askıda kalan meselelerın halii için edilecek müzakerede Batı Trakya meselesınin son aldığı şekıl de bahis konusu edılecektir. Bu yuzden tahkik heyetının ye niden gonderıleceği sanılmaktadır. Öte taraftan da öğrenildığıne gore. Yunanlılann Batı Trakyadaki musluman halkına karsı sıstemh bır imha sıyasetı takip ettıklen anlaşılmakta ve günden gune fazlalaşan işkencclere bır nihayet v e n l m e s ı beklenmektedır. ğı zıyaret sıyasi çevrelerde hüyuk ılgı i l e karşılanmıştır. Grandının, Ankarada hukumet erkânı ile yapacağı temasların ikı memleket arasındakı dostluğu kuvvetlendireceğı gibi Türkıye • Yunanıstan arasında cereyan etmekte olan muzakerelerle yakından meşgul olacağı soylenmektedır. İstatistik yılhğı Merkez tstatıstık Umum Müdurluğü tarafından hazırlanıp bırıncı cildi neşredilen ıstatistığe göre, Türkiye nüfusunun 9,216,108 i çıftçıdır, hayat gunden güne pahahlaşmaktadır. Bir senede de Türkiyede 48,108 kışi evlenmiştir. M arcello, Albert Camus'nun ünlü romanı dan alinan filminı bitıreli çok olmadı. Bu rolde hayatının en başarıh oyununu çıkardığı söyleniyor. «Neden«i de Camus'nun inançsız kahramanıyla yıldızm kişiliği arasında büyük bir benzerlik bulunmasma veriliyor. Mastroianni de, tıpkı onun gibi, gün lük yaşantıyı seviyor. Büyük problemleri bir yana itiyor. «Büyük Yıldız» pâyesinden nefret ediyor Marcello, tıpkı rolünü yaptığı kahraman gibi, bir tedirginlik krizi içinde. Yaşamanın bir anlamı, bir değeri olduğundan bile şüphede. Yakınındakilerden bile uzak mı uzak. Başkalarıyla arasında hep bir ölçülü nezaket. Sinema dünyasmda da rahat değil. Tâlihin önüne serdiği « «büyük yıldız» pâyesinden nefret ediyor. Beyaz perdeden çevresinde bulunanların çoğunu anlayışsız, kaba, rastgele buluyor. Bunlardan korunmak içın kayıtsızlığa sığınıyor. Yıldızlarm etrafını saran gürültülü kalabalık ona gore dayanılmaz bir şey. Toplantılara gittiği vakit gazetecilerın dikkatini çekecek birini bulup öne sürer hep. Ve krizleri Mastroianni'yi çok iyi tanıyan rejisdr Fellini onun • sık ?ık krizlere ttı'uMıı&unu, varhgına bır anlam bulamadığını, kendisını ne istediğini bilmeden hareket eden bir kukla durumunda gördüğünü soyluyor. Zaten aktörün içine kapalı ve tatminsiz bir tip olduğunu anlamak için biraz dikkatle bakmak yetişir. Hele gazetecilerle konusmaları bunu açıkça ele vermektedir. Örneğin, Mastroianniyle senli benli konuşan bır gazeteci arasında, geçen şu konuşmaya bakınız: Sinema dünyasmda kimi beğeniyorsunuz? Tek tük arüsü. Dostluğun bir önemi var mı sence? Bir ölçüde. Kimseye öfken var mı? Kendi kendime. Yalnız para mutluluk getirebilir mi? Hayır. ama, sormanın bir âlemi var mı? Sosyal eşitliğe inanıyor musun? Evet... ne sıkıntıh şey... Ihtiyarlamaktan korkuyor musun? Hayır. Ya olümden? Ondan da hayır. Öldükten sonra arkandan sanatın için ne söylen mesıni isterdin? Hiç bir şey. Hangi aktorle tanışmak isterdin?. Hiç biriyle. Eleştiricılerle gazetelerin hakkında yazdıklarıyla ilgilenir misin?. Ne münasebet . Müskırat tnhisarı Idaresi, eczahanelere ispirto vermemekte Senyor Grandi olduğu gibi Inhisar memurları îtalya Haricıye Nezaretı Müs tarafından teftiş edilmekte olteşarı Senyor Grandının, onü ması umuml teessürü mucip olmuzdekı ay Türkıyeve yapaca muştur. İspirto meselesi İ LÂ N 1 Vslilik Makamına kapslı zarf usulü ile bir Binçk Arabası Salınalınacaktır 2 Muhammen bedeli 90.000 lira olup muvakkat teminatl 5 750. liradır. 3 Eksiltme 1312/1967 günü saat 15 de Özel İdare binasmdaki İI Daimî Encümen odasında yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartname her gün mesaî saatleri içinde Encümen Kaleminde görülebilir. 5 Taliplerin 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesi uyannca hazırlıyacakları teklif mektuplan ile muvakkat teminat makbuzu ve şartnameve uygun belgelerini havi kapclı zarilarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar İl Daüi'î Encümen Başkanhğına makbua mukabilinde vermeleri lüzumu ilân olunur. 6 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olunmaz. (Basın: 26427 K. 1837/13967) BILGI YAYINEVİ ^ = = 7.ı, J i q i . 1907 de yazılmış bu Bit Yeniğf <La P f f ^ ' J sirun Donr.endeki oyuncu kadrosunda kımler yok ki? Ero! Keskin gibi evvelce olumlu bir rol içın «İlhan tskender ödUHı» kazanmış değerli ve ilerı anlayışlı gerçek bir aktör bu oyunda ozel pansıyon sahıbı «Ferraıllon» rolunde gene de ustalıgını konusturuvor Aıtan Erbulak, bütün ele avuca sığmaz sempatiklığıne rağmer «Mösyö Camiüe» rolünde oyun boyunca «dil cambazlığı» na sarılaral ve oradan oraya zıplayarak seyırcivj kahkahaya boğmayı kend' sanatı için neden yeterli görmüş? Hr.ldun Dormen oynadığı çift rolün «Mösyö Poche» olanmda f fc^dar yumuşak ve başanlı ise, diğerınde «donuk». Her zaman çeşitli renklerdeki rollerde alkışladığımız Erol Günaydın Hind'li rolünde tek renk ile sanatını eksiltiyor! Fransızcavı tan. aksaniyle gerçekten konuşan Füsun Erbulak etkileytcı. Turgut Boralı bu oyunda rolune tam oturmus sanatçı . Ve daha kimler yok: Tülin Oral, Zeynep Tedü, Salih Güney, sonra tabancasıyle bır hayli güldürerek alkış toplayan Hüseyin Kutman Güzin Özipek, Hadi Çaman, Yüksel Gözen, Belkis Bener. heDsı hepsi «Bit Yeniği» için seferber olmuşlar! Halbukı «Bıt yeniği» kendi anlamı dışında, Dormen Tiyatrosunda önilmesi güç bir «delık» açacağa benzer... Alkışlara ragmen! Metm Serezlinin çok başanlı ve başdöndürücü mizansenine rağmen .. Avrıca perde aralarına, ikı müzısyenın (onlar da eski çağ glyimin çaldığı müzik konmuş kı, hele Viyana valsleriyle hiç oyunla ılgılı olmıyan parçalarla çehsık kaçoor'"".. ^Z = = = ŞS = = = = = = ZZZ ^3 = :^ ~ = = Aralık Sayısmda • BOGAZLAR SORUNU VE ABDÜLHAMtD. • TÜRK RUS MÜNASEBETLERİ. (Gizli belgelerle) • AMASTA PROTOKOLU'NL'N GERÇEK VE TA^I METNİ • ZENCİ TİCARETt İLE MÜCADELEYİ tLK DEFA OS\L4NLILAR YAPMIŞLARDIR. Belgelerle Tiirk Tarihi Dergisi. 80 büyuk sahıfe, beş forma olarak her ay yayınlanmaktadır. Fiyatı 5. Tl. dır. Tek isteklerde 5. Tl. lık posta pulu gönderilmesi. MENTEŞ KİTABEVİ. Ankara Cad. 48/B İstanbul. Yayın Hayat ı Hayat Neşriyat A. Ş. ALTIN KALEM KLÂSİK ROMANLAR SERİSİ • Altın Kalem Klâsik Romanlar serisi dünya edebiyatının gerçekten altın kalemle yazılmış birer kitabe diyebileceğımiz en üstun eserlerini bir araya toplamak uzere hazırlanmıştır. Bu serıde buyük yazarlarm nesillerden berı daıma okunan, dunya edebiyatının temel taşları olan en değerli romanlarını en seçkin mütercimlerimizin eserlenn aslından yaptıkları çevırilerden, günümüzun Türkçesiyle zevkle okuyacaksınız. • tlk kitap çıktı: • BALZAC. EUGENIE GRANDET. (Çevıren: Vahdet Gültekin) Beş renk resimli, yaldızlı gömlek içinde. sağlam bez ciltli 10 lira. Genel dağıtım: BATEŞ. *** • Ş t l R l M l Z U E ÖGRETMEN Antolojl, 500 krş. • ŞtİRtMtZDE ÖGRETMEN D. ŞİİRLERİNİZİ BEKLER. P.K. 6 • U ş a k m colt ohmsn «îebfrît TENİ YAYINLARIN1 S U N A R • AMERÎKA Bugünkü r~ ANIL YAYINEVİ dunya edebiyatı uzerinde de ZZS rın etkisi olan Kafka'nın çağ ^ 3 daş toplumda insanm yalnızh • ğınvkw>d>ne "t tgplUBja kar= sı , yabancıjaşmasını anlatan ^ S son'roniân. Arif Gelen'in bu zzz çok başarılı çevirisiyle, Türk S S basını, hem alışılmış roman S5 geleneğinı yıkan yeni bir eser, Füıker A C A R O G L U 9 ayda 4.382 kitap yayınlandı = • AK YAYINLARI Falıh Rıfkı Atay'ın A T A T Ü R K C Ü L ü K NEDİR? Abraham Tertz'in • VARGILAMA BASIJYOR Tekın Erer'ın • KIZIL TEHLlKK Osman Attılâ'nın • TÜRK K A H R A M A M . I K SttRLERl ANTOLOJİSİ Prof Dr Ismet Gırıtlı'nın • KOMÜNİZM, SOSYALİZM VE A N A Î A S A M 1 Z Cevat önder'ın • İKtNCl BES Î I L L I K KALKINMA P L Â M N I N GENEL ÎAPIS1 Behçet Kemal Çağlar'm • ATATÜRK DENIZÎNDEN DAMLALAR adlı kitaplarını sunar. Kitapçılardan araymız. Genel Dağıtım: Bateş Bu kitaplar AKBANK Şubelermden de temin edilebih' Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup merkezi lstanbul'da bulunan Basma Yazı ve Resimleri Derletne MüdürlUğünce tesbit olunduğuna gore, 1967 yılının ilk 9 ayında bütün Türkiye'de tam 4 382 eser basılıp derlenmıştir. Bunlardan 3^96'sı kitap, 986'sı broşür, broşürlerden 39'u notadır. 3.757 telif esere karşılık 625 çeviri yayınlanmıştır. lstanbul'da 2.675, Ankara'da 1.387, başka yerlerde 320 kitap basılmıştır. Konu sınıflandırması da şöyledir: Sosyal bilimler 1.353, uygulamalı bilimler 786, edebiyat 660. genel eserler 428, tarihcoğrafya biyografya 282, güzel sanatlar spor turizm 249, nazari bilimler 239, din 192, dil 105, felsefe ahlâk 88. Yabancı ve azınlık dillerinde 208 eser çıkmıştır; Ingilizce 124, Fransızca 33, Almanca 25, Ermenice 10, Arapça 8, Italyanca 3, îsveççe 2, îspanyolca, Arnavutça, Rumca l'er. Geçen yılın bu döneminde 4^70 eser basılıp derlenmış olduğuna göre, bu yıl 112 eserlik lehte bir fark vardır. Türkiye'de kitap basım ve yayımmda büyük bir artış olduğu görülmektedir. Şimdi her gun 16 yeni eser piyasaya çıkmaktadır. Devlet Tiyatrolarında 2. Tur eserlerin çalışmaları başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Tiyatrosu Genel Müdurlüğü 196768 mevsiminin ikinci tur eserleri üzerindeki çalışmalarına başlamıştır. Mevsırae, 8 sahnede, 10 eserle birden girmiş ve bu eserlerın temsillerini yürütegelmiş bulunan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünun ikınci tur için çalışma larma başladığı eserlerden üçü «Çokme Tehlikesi Var, •Kiiçuk TerzU ve «Keçiler Adası Cinayeti» adlarmı taşımaktadır. «Çökme tehlikesi var», tamnmış Amerıkan yazarı Tenesse Williams'mdır. Ülkemizde, özellikle .îhtiras Tramvayı» adlı oyunu ile yine Devlet Tiyatrosu ta rafından tanıtılmış ve yaygın bır un sahibi olmuş bulunan Tenesse Williams'ın bu eserini Tunç Yalman Türkçeye çevirmiştir. Dekor ve kostümlerini Hüseyin Mumcu'nun hazırlamakta olduğu eseri Bozkurt Ku ruç sahneye koymakta, Tom rolünü Münir Canar, Willia rolunü de Işık Yenersu oynamak tadırlar. Provaları devam etmekte olan «Çökme Tehlikesi Var» pek yakmda Oda Tiyatrosunda oynanmaya başlanacaktır.. Ikinci turun diğer eserleri de bugünlerde açıklanacaktır Moliere'nin ünlü eseri •Kadınlar Mektebi» Küçük Tiyatro'da başlıyor. Mevsim basından beri Bursa'da Ahmet Vefık Paşa Tiyatrosunda oynanmakta olan Moliere'in ünlü komedisi •Kadmlar Mektebi» 25 kasım cumartesi akşamındsn itibaren Ankarada Küçuk Tiyatro'da oynanacaktır •Kadmlar Mektebi»nin Bursa Tiyatrosundaki son temsili 23 kasım perşembe akşamı olacak tır. Küçük Tiyatro'da hâlen oynanmak ta olan Akad'ın Tayı» adlı eser 25 kasım cumartesi akşamından itibaren Bursa Ahmet Vefık Paşa Tiyatrosunda oynanacaktır. Tarih Boyunea Ermeniler ve Tiirk Ermeni İiişkileri» Senatör Sadi Koçaş'm (doğ. 1919) eseri. bir bölüğü gazetenı.«.de tefrıka edildikten sonra, ikinci kez Ankara'da basıldı (1967, 326 s., resimli, 20 lira). Emekli bir Kurmay Albay olan yazar, beş bölüme ayırdığı değerli eserinde, tarih boyunca Ermenileri, Türk Ermeni ilişkilerini, Türkiye'deki Ermenileri. Türk Ermeni ilişkilerinin son dönemini, bir de günümüzdeki TürkErmeni ilişkilerini incelemektedir. Rahmetli Gürsel'in tavsiye ettiği bu araştırma çok daha genişken birçok bölüğü çıkarılmış, büyük bir bölüğü de özetlenerek daha küçük bir kitap haline getirilmiştir. Bir tarihçi olmayan yazar, inandığı bir konuyu, belgelere dayanan en doğru biçimiyle önümüze sererken, 1965'ten beri Amerika ve Fransa'da faaliyette bulunan Ermeni politikacılarmın Türk düşrnanlığına da susturucu bir cevap vermiş olmaktadır. Kitabın sonlarında, Atlan ( tik ötesinden gelen bir ses var: Amerikalı bir Ermeni gencinin rah / metli Gürsel'e yazdığı ilginç mektup. En sona da Torkom İstepan , yan adlı bir Ermeni Türkün Hepimlze bir bayrak» adındaki ki ', tabından bazı pasajlar konmuştur. Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitaplarla desteklenen eser. bu konudaki pek az yerli eserın en iyilerinden biri olarak değerlendirilebilir. «Ermeni milletine hizmetten gayri hiçbir gaye taşımayan bir mesainin mahsulü olan bu kitabm maddî gelirinin tamamı da, benzer manevî gayelerle kurulmuş olan Sosyal derneklerin başanlı çalışmalarına küçük bir yardım olmak üzere, bu dernekler emrine bırakılmış» olduğundan, eserin bütün aydınlarca almıp okunmasmı salık veririz. Vlflı SJJU1 ÇiktL B>(iİKlJ«3 arayınn. H1SAR • » O tona« rmıt n o n s ı . 18 l a U>n : PJC 5O< • U M enl dagıts : GAMED/k . fcrtaaM SUNAR: • GİZLİ CEMÎYETLER VE MASONLUK. 500 • İNSAN tLMİNİN BUGÜNKÜ KONULAR1: 400 • PSİKOLOJİ TARİHİ: 1000 • PSİKOLOJİ ALAN'LARCS'DA TESTLER: 1000. • KARAKTER BİLGİSt: 500 • DEMOKRASİ BUHRANI. 750. • SİYASİ PARTİLER VE SOS YALİZİM: 1000 • PLÂNLAMA KONUSUNDA TEKLİF VE TENKİTLER: 300 Ş ATATÜRK GENÇLİK VE HÜRRİYET: 750. • ATATÜRK VE DİN. 500 • BU DÜNYA BÖYLEDİR İŞTE: 500. • BATIDA TOLERANS FİKRİNIN GELİŞMESİ: 1000. • KLİNİKTEN NOTLAR: 1000 • KLİNİKTE SU VE ELEKTRİK METROBOLİZMAS1 BOZUKLUKLARININ ESASLARI: 1000. 9 îş Bankası Kültür, Bankacıhk Enstitüsü, İstanbul, Ankara. Ataturk Üniversitesi Yayınları ve çeşitli kitapları odemeli gönderilir. Katalog isteyınız. • ANIL YAYINEVİ, Vilâyet Karşısı tstanbul. hem de üstün yetenekli yeni bır çevirmen kazanmıştır. ÎSS 313 sayfa 10 lira. ^ = • P A N 1920'de Nobel Ede^ biyat Armağamnı kazanan ^ S Norveçlı büyük yazar Knut ~ " Hamsun'un ünlü eseri. Kuzey de ormanların, o t l a n n , sula ^ S rın ortak çağıltısı içinde geli ^ şen kuvvetlı bir aşk tutkusu ^ ^ nu şiır yüklü bir dille anlatan ^ S bu güçlü roman, Behçet Necaşg tıgil'in nefıs çevirisiyle, gü zelliğınden hiçbir şey kaybet = j meden Türkçeye aktanlmıştır. ^ S 145 sayfa 6 lıra. güzel oyunu sayılan ve yazıl • dığı günden beri dünya sah Z S : neleri repertuvarlarının belli~ baslı oyunlarından biri haline gelen bu çok ünlü eser, Va • ^ S Nu'nun usta kalemiyle Rusça m aslından çevrilmiştır. ^ 126 sayfa 6 lira. = • DEVLET ANA Büyük = romancımız Kemal Tahir'in ^ S genış ilgı gören dev eseri. s ; 623 sayfa 20 lira. = Bilşri layınevi = Yenısehir Ankara ^ • DA AYAKTAKIMI ARASIN Maksim Gorki'nin e n = * ş BİÇKİ KfTAPLARI = bilim ye sosyalizm yoyın/orı == = = ^^ = = • DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM. Stalin 4 lira • PEKİN MOSKOVA ÇATIŞMASI» (Iki merkezin birbirini suçlayan ünlü mektuplan) 10 Iira. • Bilim ve sosyalizm yayuılan 22 nci Sokak 12'a Ankara. 9 Dikkat: Açıklamalı yenl L m tihan yönctmeliği 125 kuruş. Taç Kıtabevi Bahçelievler. Ankara. Î E N İ GÜMRÜK MEVZUAT1 (Genellerle Birlikte) Otomobil, Kaçakçıhk, Giriş ve Çıkış lşlemleri Hazırlayanlar : Hikmet Aksan Iskenoerun G ü m r ü k l e n Başmudürü Necati Şener, Karaköy Yolcu Salonu Muayene Memuru. Fıatı 50 TL. Isteme yerı: Necati ŞENER P.K. 86 Kadıköy J L , SAHESER TOLSTOV:MaCIMÜR»T Elhamra İstanbul Tiyatrosu H. T r o y a t : DRÜMC1R DickensrBÜYUR UMİTLER * Dünya Edebiyatı Klâsîklerî: Tolsloy: HARP VE SULH 5 basu Tolıtoy: DİRİLİŞ A bisü " Tolıioy: KAZAKLAR J. Auıten. EMMA H. Murg.r: LA BOHEM H. Mann MAVİ MELEK * W. Collını: BEYA2LI KAD1N Lıwr.m;e OGULLAR VE SEVGİLILER L«wr«nce GUNAHKÂR RUHLAR A. Prevoıt MANON LESCAUT G. Ftaub«rf: MADAME BOVARY V. Hugo: NOTRE DAME IN KAMBURU HER EVE LÜZUMLU = 5ÜKRÜ CANAL'IN = • 1 TEMEL BİÇKİ: Bütün S kadın elbiselerinin nasıl biçilip ^ S dikileceğini tek metotla hocasi2 S öğreten ana kitap. Fiatı: 15 lira. ~ • 2 GÖMLEK VE PİJAMA= LAR: Fiatı 7.5 lira. lstenilen ki= taplann bedeli Ziya Canal tstan~ bul PJC 973 adresine gönderil^ diğinde derhal taahhütlü olarak = = gönderilir. Ödemeü istendiğinde ^ S posta ücreti ilâve edilir. = *** = KONUŞAN TOPRAK = = Siirler = Yaşar Bayrakçı = s Şair, 3 yıl içinde yazmış ol = = duğu şiirlerin bir kısmını bu ki= tapta topladı. Memleket hasretini, = sevgiliye seslenişi ve hayatta çe ^ S kilen acıları düe getirmiş bulu = = nuyor. Her yaşta ve kültürdeki = insanm zevkle okuyacağı kitabm ü : fıatı 5 liradır. Kitapçılardan ve = adresinden temin edilebilir. Bü= yük Sanayi Ayrancı Pasajı, 2 An ^ S kara. = BENİ KİMSE DURDURAMAZ Komedi 3 Perde Pazartesi hariç, her gece 21.15, Çarşamba Cumartesi ve Pazar 15 te matine ••• ^ = = ^^ = ~ = = HİLMİ YÜCEBAŞ NÂZIM HİKMET TÜRK BASININDA Şairin hayatı, edebî hüviyeti, kavgalan, aşkları, şiirleri, mektupları, fıkraları, hikâyelerı, 40 yıldanberi Türk Basınmda çıkmış, milliyetçi. sağcı, solcu (150) sair, edip, profesörün dusünceleri, tartısmaları, konuşmaları, nazireleri, nüktelerı. a n ı l a r ı . 384 sayfa, 70 şiir, 12 50 liradır. G e n e l D a ğ ı t ı m : KEMAL KARATEKİN Türkîerde Dinî Resimler» Ressam Malik Aksel'in d o | . (1903) yeni eseri, Elif kitabevince yayınlandı (1967, 158 s., resimli, 50 lira). Bizde yazıresim sanatını inceleme konusu yapan kitap. Türkîerde dinî resimler üzerine bir açıklama yazısıyla başlıyor. Önsözde «Resme hoş gözle bakmıyan Peygamber değil, îslâmiyettir» deniliyor. «Türklerde resim pek o kadar seyrek rastlanan bir şey değildir» diye ekleniyor. Halk resimlerine karşı ilgi gösterilmekte pek geç kalınmış olmasmdan yakınan araştıncı, «Anadolu halk resimleri» nden (1960) sonra, bize çeşitli dinî resimlerden de örnekler sunmaktadır. Yazıyla biçünlenen, başka yerlerde eşi görülemiyen orijinâl dinî resimleri ele alıp incelemiştir. Bunlarda yazı bir çeşit resim aracı olmuş. Eserde bunun nedenleri araştınhp Türk dini resim sanatı bu yönden incelenmektedir. «Avnca şiilik, sünnîlik inançlarmdan balkı etkileyen resimler ortaya çıkmaktadır». Aslında Türk dinî resimleri pek kabank bir toplamdadır; yazann incelediği konu ise, dinî yazılann resme çevrilmesl, yazının resim biçimini almasıdır. «Çağımız sanat anlayışına paralel giden bu Türk dinî resimleri, yeni çalışmalar yapacaklara pek çok şeyler verecektir.» Çoğu tahrip edilrniş, elde kalanlar da müzelere konmuş olan bu eserlerin resimleri, röprodüksiyonlan kitapta bir albüm halinde derlenmiştir. Kitap, eldeki dinl halk yazıresimlerimizin topluca bir ele alınışı nitellğindedir. Her resim üstüne genif açıklamalan içine aldığından, sanat tarihçilerine, folklorculara, etnografyacılara. müzecilere pek değerli bir materyal vermektedlr. • Nobel Kazanan Yazarlardan: H«mm9w«y: SİLÂHLARA VEDA ' i basü Htm,ngwı r : IRMAKTAN OTEYE Hemıngw«y VARLIK, YOKLUK P«»l«rnık DOKTOR JİVAGO Sl«ınb»ık: CENNET YOLU .2. basıl " St«inb«k. AŞK OTOBUSÜ Sinclıır Lewı>: SfcNI SEVMEK KADERİM Andr* Gıd« KALPAZANLAR Pıarl Buck ANA Purl Buck: SAKAYIK Pe.rl Buck. MUBAREK TOPRAK ^^ ^^ ^Z ^ = = ALPAY YAYINLARI ttMtT TISİR'ı» E> StTİifi Sut Kıiakı' SfM SEVMEK S..ml.n Sull^, ffHtT T İ S I R ' ı n Öıekı Cseıltıı Ber' ümlma Stnınle Olmek lsti»«ruı» Bır Gun inlırsın Us!»me Varma Is'anDul SaHıtıını Inyan Mektuu " Seveiler Olraez rem Ounya «ekoro Bırîî Kul, Bıraz OUIMH Insallahla. MaşallahU Sa«'32am!n Sol Kulafı Hayatı ve Eserlerı ttMtT T I J l R ' i ' T " ' 5 1 ' 1 I i l l k i St>J ASK NED.I? B/I.MEZOIN » Baskı 4 6 OYUNLARI BAVULDAKI ADAM (Şömine) Komedi 3 Perde / Tablo Her gün 18.15 te Pazartesi 18.15 ve 21.15 te KeklâmcUıJt 4271/13964 (ler = »»»s KAYIP Şebekeml ksybettim. s = s Hukumsuzdur. HASAN ÇATALCA Cumhuriyet 13983 Vayınlanır Bu tütunlarda yayınlaoa* cak Kliselt v e Çerçevel) ılânlar, santıml 40 lira Qzennden Vo2U ı n d ı n m l e kabol edillr. tstanbul dısından gCndertlecek tlânlar» haval» makbuzu eklenmelidir. KELtlMESt 2 LİRADAN türlö yayın USnlan Perşembe günlert bu tütunlarda 1 1 1 s. »•Çağımızın En ünlü Romanları K.nyonı BİR GÖLGENİN ARDINDAN K«nyonl JOSEPHINE ı l basn " M. Drum.j VAL5E OAVET S. Mıugham OYUN N. Shul«: KUMSALDA ,2. bası) D. Du M.uritr KADER YOLCULARI Yı«ar K<mal YER DEMİR GÖK BAKIR Taylsr Caltiw.il SABAH ŞARKISI Cronın: SABAH YILDIZI (3. bası) Cronin: BIR AŞK UGRUNA 12. bası) Crsnın: ERGUVAN AĞACI ' 1 bası) Cronın: BİR ACI ŞARKI HerkllapkabartmabezcnMİ J b«$ renk ofseı cekel kap'j ÇM\J\ E I N \ 1 2 J U '10 L " 1 5 L v A Y I n E VJ, AK Yaymlan sunar Eşsız bir güldeste SuıiB Mtvctdı İılaıyu İkı Kıjr/e Bif Ounya » » « ı Karanlıtın Gozler . ı.ı. C:çat Gezfer <im> Mılınbau $>lrlu Mekhıplar n u ı ^ Hü;Qn Sarkılan n m u Vakında Cıkacaktır Genel Dajılımı: Sates layitık Teskılltı C!(alıı|lıı/lıtıııM ATATÜRE DCNtZINDEN DflMLflLflR Kitapçılardan araymız Genel Dağıtım: Bates AKBANK şubelerinden de temin edilebUir. ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllililllllH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog