Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHtJRÎYFT 23 Kasim 1967 SAHÎFE BEŞ adalarına sığınmadı Yunan adalanna sığınmaktan•a 9,5 mil kuvvetınde şıddetli fırtınaya göğüs gererek yoluna devam cden cTruva> gemısı büyük dalgalarla boğuşa boğuşa batmaktan güçlükle fcurtularak îzmır Lımanına gırebilmıştır Bredizıden katktıktan sonra YunanJılann Ma'aban burnu cıvarında 9,5 mil kuvvetınde anı patlayan fırtına dalgası ıçıne düsen cTruva» gemısı süvarısı Mehmet Taşpınar. Yunanlılarta aramızda kı krıtık durumu düşünerek çok yennde bır hareket le Yunan adalarına sıgınmamış ve kumanda ettıgi gemısıne tam yol vererek Yunan sulanndan «ür'atle uzaklasmıştır 41 derece yalpava düşerek S 6 »aat dalgalarla bogusan cTruva» ferıbotunda birçok tabak ve bar dak kırılmıs koltuklar harap olmustur. Merkez Bankası Genel Fırtınaya yakalanan Müdürünün açıklaması : "Truva,, Yunan Türkiye'nin Ingiltere'ye olan borçları % 14 azaldı Bir Savcı Yardımcîsi Aziz Nesin'i nezarette tuian uolisîn m«?*kemfive ver.ltttesini îsiedi DÖRT KIZ KARDEŞ EMNİYETTE Cinayetler birbirini takip edecekti... VEFAT Urfa esrafından merhum Mehm«t Fatk Bey ve merhume Fide Hanımın oğulları, Abdülrezzak, Saml ve Hamit Özbay'ın ve merhum GanJ Özbay'ın kardeşlerl, Hâdi, Neclâ. Vedat. Yaşar. Fide ve Haluk'un amcalan. Ahmet Hall] ve Sabri özbay'ın amcaza deleri, Naciye Zlhnioğlu'nun damadı. Asım, Tevfik. Ahmet ve Fehml Zihn!oğlu"nun enlşteleri, HanUe Özbay'ın sevgill eşi. Fa 1k, Tarık özbay'ın sevglli baba • lan Urfa eskl mllletveklll ve Beyrut Turlzm ve Tanıtma Bürosu Müdürü ANKARA, <a.a.) T C. Merkez Bankası CJenel Müdürü Naım Talu, tngııtere Hukumetının sterlin ıle ılgıh devalüasyon kararı, bu karann nedenlerı, dünyada ve Türkıvedekı etkılerı konusunda Anadolu A.'ansına özel bır demeç vermıs. «Tiirkive'nin altın ve döviz rezervi icinde bnlunan Inçiliz lirası mevcudn 5nemli bir miktar olmadıfcı içln, bu bakımdan ngranılan kavıp kavda dejer savılmamaktadır. Buna karsılık. Tiirkive'nin tnciltere've olan borçlan nisneten 5nemli miktarda oldn&n icin, bnnların sterlinin yeni degerl üzerinden ödenmesi bu borcları yüzde 14.3 nispetinde azaltacaktır» demiştir. Merkez Bankası Genel Müdürü Talü, devalüasvonla tngiltereye saglanan imkânlar konusunda sövle demiştir : «ÖNEMLÎ AKİSLER YAPMIYACAKTIR» lirasının devalüe edilmis nlması Türk ekonomisi Ozerinde finemli akisler vapmıvacaktır. lhrac mallarımız tnçiltere ile rekabete mevzn teskil etmediîi Için tnsriliz ihracatınm devalüasvon neticesinde artması Türkivenin diger memleketlere yaptıgı ihrarata azaltıcı tesir iera etmiyecektir. Netice itibarivle Tflrk lirasının tneiltere'deki ameliveden müteessir olması ve herhançi bir devaliiasvon ihtimaline mevzn teskil etmesi söz konnsn değildir.» bakkal semtinde hırsızlık yapan Cevriye, Naciye, Nazmiye ve Râkiye Çetin kızkardeşler önceki gece, Kadri Tosunun evine çirip hır sızlık yapacakları sırada yakalanmışlardır. Hırsızlık sırasında ikisi gözcülük yapan kızkardeşlerin, bölgede devaralı olarak soygun yaptıklan polis tarafından ifade olunmuştur. Yaşları 18 ile 22 olan sanıkların ailelerini geçindirmek için bu yo lu seçtikleri anlaşılmıjtır. Kızkardeşlerden en büyüğü olan Naciye: «Kocam akıl hastasıdır. Bir ij yapamıyor. Blx de evi geçindiriyornz. Fakat sağda, soJda teneke. cam, şişe topjar bunları sataru. Hır sızlık yapmayız» demiştir. Öte yandan. Bursa Karacabey arasındaki telefon tellerini kesip Istanbula getiren ve Kasımpaşada bir hurdacıya satan şoför Hacı Yıl maz ile Kadir Karaboyun da yaka lanarak nezaret altına ahnmışlardır. Karacabey ve Bursa arasındaki konuşmayı günlerce aksatan sanıklar için soruşturma yapılmak tadır. *çerenköy ve Küçük Dört genç kız kardeş hırsızlık yaparken yakalandı TRABZON (Atillâ Aşut bHdlriyor) Gümüshane Savcı Yardımcışı Veli Devecioğlu. tstanbul Savcılılma bir di'fkce göndererek Yazar Aziz Nesin'i bir süre önce 36 sast nezarette Hıtan ve Vendisine hakaret eden l=t=nbul Emniyet Müdürlügü Birinci Pube Sefi hakkmda soruşturma açılmasını istemiştir. tstfnbul Birinci Sube Sefi'nin •Suc ikrarı icin iskencp ve hürritl tahdit» suclarından mahkemeye verilnesini iste^işi dilekçesinde Devecioğlu özetle şöyle demektedir: «Ba olav. Türkiye Devletinin bir poli1! devleti olduSunu iddialarını doğnılayacak niteliktedir. Büyük bir fıne sahin bir Türk Yazanmn. sahaîi karanhçında âdi bir kaçakcı sribi evi aranıyor. r'hayet 4.5 savfa Iık hir ifade icin 7.5 saat 50TRuya cekiliyor ve savm uollslerin keyif lerince. beyanda huIunrnRSi İçin in «anlık dışı en kaba tehdit ve barbarc» harekptlere mâruz bırakılıvor. t'stelik hic serekmed'^i halde *S saat ac ve snsnz npzarette tutuluvor. Snhsen yazarı hic tanıtnıvonır. Ama bir vatanda? olarak ona vaoılan maamelp"in hir hukuk devleti olduğu iddia'inda bulunan memleketimde bir frün nek â'â her vfitand'işın ba?ına •»plebileeein endişesini taşıyoruz. Haksızlık karsısında her susuşumuzda hakkımızdan biraz daha kayb<>ttirimizi. buniHi1» dema<?oeun isini kolavlnştır dı&ımızı artık anlamatta biivük ya rsrlar yörmekteviz. Kndiseîeri^izin yersiz oldn^unıı, Vp<;in vekilde pönppk istemek^eyiz. Zira Türkiye nin Anayasasında yazıiı o'duJu Rİ bi hir hukuk devleti olduğu kanısmdayız.» IstanbuVda olanlar layın soruşturma • suıa gittiğimiz Gaziantepte de, Adanada turistik otel işlettiği zamanlardan tanıştığımız Faruk ÇH'e uğ;ramamazlık edemezdik. Olavın üzüntüsü içinde idi Faruk, «böyle bir şeyin başımiza geleceğine inanmazdım. Zira kilosu 2600 liradan 10 kilo bazmorfin ne eder, 26 bin lira.. Bunun hepsi kâr olsa, 26 bin lira için Hüseyin böyle bir işe kat'iyen girmez» diyordu. Sonra da Istanbul'dan karö*eşi Şevket'in bir telefonundan bahsetti bize: «A*abev, acayip işler dönüyor tstanbulda. Biz e şantai mı yapıyorlar ne» demiş ve şöyle devam etmişti : « Beni bir kadın avukat çağırttı. Bu kadın avukat, Gazıantep'tekı baskını yapan Enterpol ajanlarından birinin yakını imis.. Eğer keVıdisıne büyük miktarda para verirsek, üç güne kalmaz Hüseyini tahlive ettirirmis. Ancak, başkaca hiçbir avukat ısin içine girmiyecekmış.. Tabıi ben kabul etmedım.. Başka islerimiz düşerse o zaman sizi ararız, dedimAncak kapıdan AYDINLIKTA VURUSANLAR O AZtZ ÖZBAY Cldde'de vazlfe anında lken İT. 11.1967 günü müessil bir trafik kazası neticesinde vefat etmiştır. Cenazesi 24.11.1967 Cuma günü 6ğle namazını müteakıp Haeıbayram camlinden alınarak Asri Mezarlıktskl ebedl Istirahatsâhina tevdi edllecektlr. özbay ve Zlhnloglu aUeleri Cumhuriyet 14001 Bulgar Heyeti Ankara'ya gitti Bulgaristandaki Türk'lerin Turkiye'ye göçleri konusunda bir sureden beri iki hükümet yetkihleri arasında yapılan görüsmelerde «bölünmüs Türk ailelerinin birleştirümesi» yolunda varılan prensip anlasmasının detaylarını tespit etmek amacıvla Istanbul'a gelen bes kişilik Bıılgar heyeti dün saat 12.30 da kara yolu ile Ankara'ya hareket etmiştir. Güvercin ihraç edildi KİLtS öncüpınar sınır kapısında, bir firma tarafından Lübnan'a canlı olarak 1950 tane güvercin ihraç edilmiştir. ATATÜRKÇÜ BİR MÜFTÜ Dnrsnnbey tlcesi Müftüsü Necmettin Üçüncü, merkez ve köylerdeki imamlarla cami hatiplerini her ay toplayarak seri konferanslar vermektedir. Lâikliğin dinsizlik olmadığını da anlatan devrimci Müftü. eenis din bilçisiyle din adamlannı ve Kur'an Kursu öğrencilerini aydınlatmaktadır. Din adamlarına öğüdünde, cAtatürk ılkelerine bağlı olmayan, O'nun ilkelerine inanmayanlann Türklüsünrien «unhe ederim» diyen devrimci Müftüyü görüyorsunuz. (Fotoğraf : Nu^ret KormazoğhıDıırcunbey) bir adam girdi. Bu adam, Gaziantepte işı yapanlardan bıri ımış...» Bu, s;ayet enteresan bır olayrfı Bir baskının içınde neler dönduğünü göstermesı bakımından üzerınde durulmağa değer b:r konuydu. tkaz ettik Faruk Çil'i, ılsılı makamlara ısın fiuvurulma=ının gereklıliğını söyledik.. Avukatın adını sorduk, • Sonra görüşürüz, özer bey» deriı . Ve. davet edildiğı bir ziyafete eittı.. CİNAYETİ ÖGRENİYC)RUZ.. Bu arada. emnivet tedbirı olar?k arkadaslarımın ikazı ıle otel degistirmistik. Yemek yedigimiz yerde de, Faruk Çil'in bir yakın is arkadaşiyle karsılaşmış, ona da konunun önemini hatırlatmıştık.. Aradan bir süre geçmişti kl, tstanbuldan Şevket'in öldürülcfüğü haberi gelıvermisti.. Saat henüz 22 idi ve Sevket Çil'in, Nİ7İp1i Metin ile bir arkadaşı tarafından öldürüldüSü, Metin'le diğerinin kaçtıfiı haberı gelmısti. Ve bu acı haberi bir kısmına ulaştırmak da yine bize düşmüstü.. Çil ailesi. cenazevı eetirmek ıçin îstanbul'a gitmisti. Fakat sonradan fıkir degişmış, Sevket Çil, tstanbulda defnedilmıstı. METtN VE SEVGİLlSt Olayın Gazıantepte ışitildigi sırada Nızıplı Metın'in evine telefon edılmış ve kendisinin nerede olduğu sorulmuştu. Bır sü TEÇ:K;:ÜR esim ve babamız Şirketimiz mensuplarından Yuksek Mühendis Gürcan Keten'in kayınpederi, Tekel Genel Müdürlüğü Bas Eksperlerinden. e1 • •J Iklndll VEFAT 23 Kasım Şaban 20 | c | v. | E. , 6.53 12 00 14 30 16.45 18 21 5 13 2.09| 7.14 9.43 12.00 1.36 12 27 r ZEKt SAVCI'nın haîta'ı&ı sırasında ve vefatı dolayısiyle telefon etmek, telgTaf ve mektup vollamak, hastahaneye ve evimize kadar eplme1* ve cenaie törenine katılmak su retiyle acımızı pay!a$an akraba, dost ve yakm ilgilerini PsirRemiyen doktor ve hemşirelere şükranlarınıızı sunarız Savcı. Ktıtlar vp Oyanık Aileleri Has: 2979 139871 Istanbul Limanlar Inşaatı Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürlüğünün Haydarpaşadak" ambar ve garaj sahasına ait çevre duvarlan, işi 7305 ssyılı kanuna ıstinade.i kapalı zarfla teklif alma sııretiyle yaptırılacakür. İşin keşif tutarı: 150.469,05 TL. dır. İlgililerin 1/12/1967 gününe kaciar Haydarpaşa Şube Başmüherdisliğine (Tel: 36 91 29) müıacaatlan ilân olunur. (Basın 26473/13972) CAVİT GÜNEYSU 22/11/1967 günü anı bır rahatsızlığı mütaakıp vefat etmiştır. Merhumun cenazesi 23/11/ 1967 Perşembe günü ögle namazını mütaakıp Emirgân Camiinde cenaze namazı kılındıktan sonra Rumelihisarı Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Tanndjuj mağfiret, kederJi'İÖesint b»şsa2fi^ ğı dileriz. MANSÜR ŞAHİN TtCARET VE SANATİ Ltd. Ştl. (Cumhuriyet 13997) TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz, sevgili annemiz, babaannemiz ve anneannemiz, reden berı kendısıyle yaşayan Suzı Güneş ıse, Metın'in akşara yemeğınden sonra köye gıttiğini söylemıştı. Hattâ Gazıantepteki kızkardeşine de aynı bilgiyi vermıştı.. tstanbulda Metın'in peşine Çil aileçının yakınları düşerken, Suzı Güneş de «ne olur ne olmaz» düsüneesiyle muhafazaya alınmıstı.. ŞtMDİ NE OLACAK? Evet, şımdı ne olacaktı.. Daha sırada kimler vardı?.. Genel kanaat. bu olayların daha bir süre rfevam edecefiı ıdi.. Ginayetler, birbiri ardına devam edecekti. Sonunda aılelerin fertlen kalmayıncaya kadar.. Bu arada üzerinde durulması gereken bir dıger konu da, Şevket Çil'in öldürülmeden önce ağabeysi Faruk Çil'e söylediklerınin hakıkat derecesiydi Ortada Enterpol için gayet büyük bir itham vardı Hem bir taraftan uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele edıvor, hem o"e diğer taraftan «şantaja» vesile oluvordu . Enterpol'ün Paris'te bulunan merkezi ile Türkıve Bürosunun olaya derhal el atması, gerekli sorusturmaları yapması gerekmektevdi.. Bu arada bir ikinci iridia ise. Enterpol'a satılan baı morfinlerin sahte oldugu idi.. Gazıantepteki kimyagerler. işin icinrfen çıkamadıklan icin baz morfinler tahüle. başka vere gonderilmisti. Zira bu savede. deği<;tirilmesi kolavlaşacaktı. Bilhassa baz morfinın degiştirilecegi volundaki ıddiaya halk ovunda inanılmıştı bile. GüvenebileceSimiz en büyük mereiler üzerindeki bu sövlentileri mutlaka kaldırmalı ve halkoyuna hakikatı açıklamalıvız.. îfc îfc İfc Bekliyecegiz. «Aydınlıkta vnrnsanlar» ın eli bize de uzanacak mı?.. S O N KüRKÇü VAHAP «"*<* "• Kat 2 No.43 T«l:27 73 24 ( Reklâmcılık • 4293'13993> veîatı doTâyısîyte™ cenaze TSfSftlrle katılan ve çelenk gönderen, telgraf ,telefon ve mektup yollayan ve bizzat evimize gelerek ncılarımızı paylaşan muhterem zevata, akraba; dost ve vakvnlarımıza, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve profesörlerine şükranlarımızı sunarız. (Heris Rek: 3205/13990) VEFAT VE TBŞEKKİİR ' Ayşe Korai"ın eşl, Tomris Koral'ın babası, merhume Makbu'e Koral'ın ağabeyi, Dikmen Gençler Ue Ayşen özelçi'nın dayılan. Emekli Topçu Albay İstanbul Bplediyesinden Hrsap, No. JPI. No. 1365 1435 1569 404 544 849 853 216 376 ""5542 5612 5746 1419 12324 362 561 2540 2690 Da. * •""82749T"' '"**"** tJrrSTrSafaf 62/515 Orhan özel 63/1395 Ethem Emek 63/1836 ve 2618 793 5 BtLlNBN ADRBSİ Dolapdere Caddesi 219 Sirkeci, Rumeli Han Kat 1 Oalata, Kürekçiler Ahen Münih Han Kat: 3 Fener, Miralay Nafiz Bey Cad. 3 0 3 1 3 3 Emekyemez Mah. Buğulu Sok. 2 Yemiş, Limon tskelesi 38 A. Kavağı, Ayaz Mustafa 27 TEŞEKKÜR Geçirdigım trafik kazasmda benl kurtarıp sağlığa kavuşturan S.S.K. Hastahanesi Ortopedi Klınık Sefi Sayın Opr. Dr. HiıııııııııııııınııııııııııınııııııııııııııınııııııııııiMiııııııiMMiıııiMiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııır SUNGUR ntJT.TEKİN Sayın Opr. Dr. Ükkaş Remzi Koral 19/11/1967 günü Hakkın rarımstine kavuşmuş ve 20/11/1967 günü Ankarada Cebecideki Se• hitliğe defnedilmiştir. Merhumun müdavi doktoru Sayın Turhan Şenel'e, Gülhane Hastahaneslnde alâkalarını gördiiğümüz vazitelilere. askeri merasimı hazırlıyan Ankara Merkez Komutanlığına ve her bakımdan alâkalarını gördügümıiz sayın komşulanmıza yakuılarımıza ve dostlanmıza ga zeteniz vasıtasiyle teşekkürlerunizl sunanz. AtLESt (Heriş Rek: 3217 13989) 65/331 66/24 ve 1903 62/59 62/91 | Ağlasun ne zaman | turistik tesislere = sahip olacak? S ~ «Ş S S E Z S S = S 2 S E 2 = 3 E S 5 E E ™ E 5 •j E Ağlasun Harabeleri Isparta'ya 16 km. uzaklıktadır. Sahip oldufiu tarihi sanat eserlen savesinde, turistlerin sık sık ziyaret ettikleri yerlerden birisidir. Buna rağmen gelen turistler harabele ri yeteri kadar gezememekte v e kalma imkânlarına da sahip ola mamaktadırlar. Buna da sebeb turistik tesislerin bulunmayışıdır. Gerçekten, turistik tesisler ba kımından yetersizlık Ağlasun Harabelerinin değerini büsbütün asgariye ındirmektedir Çevrede otel, lokanta. oberj gibi t u ristik t e s i s l e n n mevcut olmayışı, turizm bakımından içınde bulunduğumuz acıklı durumu göstermeğe yeter. Bir müddet, önce «Harabelere bir bina vapılıvor» seklinde haber duydum. Kendi kendime «Nihayet Aglasun bır tesıse kavuştu» dıye sevındim Fakat son raları bu bınanın harabeleri bekleyen bekçiler için yapıldıeını duyunca büyük bir havâl kırıklığına uğramıstım. Mustafa Ü N S A L llhami Ertem'dcnî cevap | hekİYorum.,. = Geçenlerde gazetelerde Milll E Ş ğitim Bakanlığının bir ilânını o S kudum. Avrupaya gönderllecek = ögrenciler rıakkında. tktisadt ve E Ticarl Ilimler Akademisi öğrencl E lprinden yalnız lise menşeli olan Ş lar gidebUivorlar. Ş Ticaret Lisesi meznmlan lkti E sadı ve ticareti çekirdekten öğ E rendikleri içln; mükâfat olaraK E Avmpa tahsilinden mahrum edl = Uyorlar paliba = Sayın Bakandan rica ediyorum, E artık bu ayınma bir son verilme E lidir. Ayınrrun bu kadar danlska = 5inı da görmemiştim. Ticaret 1 1 = sesi mezunlan da bu memleketin S evlâtlarıdır. Onlar da Atatürkçü E dürler. Onlar da üerlemek ve bu E memlekete faydal' birer eleman Ş olarak yetişmek isterler. = Kemal KILIÇDAROĞLf E Servis hemşiresj Güner Kışlâl ve Fatma Geçen ile bütün Servıs personeline minnet ve şiikranlarımı sunanm Ciçak Teknisyent OSMAN BENK% (Has: 2983 13988) VEDAT PÜRSfTV^RiJ MFVLİDİ ŞERİF Sevgili babamız vefatının ondokuzuncu senesine tesadüf eden yarınki 24111967 Cuma gunu Beyoğlu Ağa camii şerıiinde Cuma namazını müteakıp Mevlidi Nebevl ve Hatml Şerif kıraet edileceğinden akra. ba ve dostlardan arzu edenlerln teşrlfîerini rica ederiz Kızları: Füruzajı Gürgan, A>se Cemali ve Hulent Yolaç tlâncıhk3625 14004 Füruzağa, Türk Gücü S. 15A Galata, Mumhane Cad. Nun Selçuk Han Kat: 2 63/1372 Zeki Çahşkan 1659 45 Bakırköy, Sakız Agacı Küçük Yalı Sokak 10. Deniz Nakil Vasıtalan Tahsil Şubesi mükei leflerinden olup denız ışgal ve deniz nakil vasıtaları resımlerınden borçlu yukarıda ısımlen, vasıtalarına ait plâka numaraları yazılı şahıslar hakkında 6183 sayılı Âmme Alacakları Kanunu hükümlerıne göre düzenlenen ödeme emırlen bilınen adreslerınde bulunamamalan dolayısiyle teblıj edılem edigınden 213 sayılı Kanunun 103 ve 106 ncı mao*delerı hükumlerine göre ilşılilerın ılân tarıhmden başlayarak bir ay içinde Nakil Vasıtalan Tahsil Şubesıne bizzat veya bılvekâle müracaat etmelerı veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerını bildirmeleri halınde kendilerine süre ile kayıtlı teblig yapılacağı, bir ay bitamında müracaatta bulunmayan ve adreslerını bildırmeyenler hakkında işbu ilânın neşir tarihınden ıtibaren bir ay sonunda teblig yapılmış sayılacağı ılân olunur. i B a s ı n : 26482/13971) Hüseym ve Recep Sütçü Halil Acet Ismai) Bıçer Hayrettın Gönül Varısı Muazzez Gönül Erman Arna Ahmet Selçuk Ilgaı KADRİ CEMALİ'nin müstahsilinin durumu Akaryakıt nakliye ve buna bağlı olarak işçilik pahalılandı. pancar fiatları geçen yılın aynidir. Kârdan vazgeçtik, iflâstan korkuyoruz. Pancar Şirketi KEPSUT bölgesinde tahminleri oo60 noksan yaptığından bu hatasmı müstahsile çektiriyor. Verimi azalıyor diye kantarlarda silo yapmıyor, müstahsilin pancarını tarlada çürütmeye terkediyor. Bölgede yağışlar başlamıştır. tarlava çamurdan işçi giremiyor, arabayı nasıl sokup pancan nakle delim. KEPSUT bölgesinde Nusrat kan tarınm günlük kapasitenin asgarî O sirketin tahmin hatası olan 'o60 n : spetinde arttırılmadığı takdirde, KEPSUT pancar müstahsilinin "oBO ifiâs halindedir. Acilen alâkahların insaf ve alâkalanna sığınırız. Hayrl DELtORMAN Pancar Müstahsili Camiatik Mah KEPSUT istanbu' sinemaiar ALEMDAR: (22 36 83) Malkoçoglu Krallara Karşı AYSU: (21 lf 17) Ölümsüz Kadın BULVAR: (21 35 78) Bır Dağ Masalı (T.Şoray) GÜNEŞ: (21 61 40) 1 Siyah Yıldızlı Serif. 2 P.lo Macerssı İPEK: (22 25 13 ı Dun, Bugün, Yann KULÜP: (22 72 77) Bir Dag Masalı MARMARA: (22 38 60) Fedailer Filosu MELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Bir Dağ Masalı 2 Şeyh Şâmil EENK (21 15 25) Batıda Vuruşanlar SAFAK: (22 25 13) Fantomanın Oyunu TTNAZTEPE: (71 65 13) Fantomanın Oyunu YENİ: (Bakırköy) (71 68 26) 1 Bir Dag Masalı. 2 Üvey Ana tıyatrolar AREMA rlVArRUSU. (49 4S 84) !SASAFRA DAİLAR1NDAK1 RÜZGAR» Heı gece 21.15. Crj, C.tesl, Pz 18.U0 de A2AK riYATROSU: (22 83 46) Gönül OlkO . Gazanfet ÖzcaD toplulugu «AYR1LMAKSA MAÜSADLN» Çrş.. C.tesi. Pz. 16.15 te P.tesl hartç, her gece 21.15 BAKIRKÖY rtYATHOSü! !TJ S9 49) cBAZILAIU KI2 SEVER. Her gün »1.15 Pz. 15.00 iKaragöz . Hacivat Gizll A] an» cocuk oyunları. BÜYÜK TIYATRO (Nejat Uygur) (27 71 88) »AYYAR HAMZA» Salı hartç her gfüı 21.15 te. Çrş. C.tesl. Pz 16.15 te ıHEDKİT» Coeuk Temsillerl. DORMEN TİYATROSD: «Btl YENTÖt» P.tesl oaric heı gece 21.15 Cr» 18.00 C tesl Pı IS.Ot de FATİH TTYATROSU: (22 01 71) tYARISI». Her gun 2100. Pazar 15.30 da GEN • AR IİYATROSU: (49 »1 09) <POLJSLER» P tesl bartc het gece 21.15 C tesl. Pz. 15.00 de. GÜLRİZ SÜRURİ ENGtN CEZZAR FATİH TİYATROSU: tAYKIRl» Salı Çrs 18.00 ve 21.15 te, C.tesi PT. 18.00 de ıKELEPCE» Pr$ Cuma C.tesl Pr 21.15 te Çrs.. C tesl Pz 15 00 te tSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA: (44 23 36) .BENİ KİMSE DURDURAMAZ» P.tes) hariç, heı gece 21.15, Çrş.. C.tesl. Pz. 15.00 te Altı Oyunları: cBAVTJLDAKİ ADAM fSömine) Heı gün 18.1S te KABARE DEVEKUŞl) TİYATROSU: (44 40 40) ıVATAN KURTABAN SABAN» Her gece 21 de KARACA TİYATRO: (44 54 02) IDEMİREL'E SÖYLERİM» Pazartesi hariç, her gece 2150. Pazaı 18.00 de KENT OYUNCULAR1 (44 36 83) <BÎR GARIP ÇİFT» Prş., Cuma. P.tesl 18.00 cMİKADONUN ÇÖPLERİ» C.tesl, Paz. Salı 18.00 P.tesl 21.15 t« KÜÇÜK SAHNE: (49 5« 92) MUcap Ofluoglu T1yat> su. tPEPSİı Het gun 21.15 de. Çarsamba. Cumartesl Paza» 17.00 de KÜÇÜK TtVATRO (27 98 72) «DELİ DOLD» P.tesl hariç her gece 21.15 te, Çrs. C.tesl Pz. 17.00 de ORALOĞLU TTYATROSU (49 49 35) cEZtLENLER» Perşembe. Cuma 18 21.30. Cumartesl 1518 21.30 «KADINLAR ItH DEHSE» Sall 18 21.30. Çarşamba ve Pazar 15 • 18 • 21^0 TEPEBAŞI TİYATROSU: (44 79 58) jKRALLAR DA ÖLÜR». Pz.. Pz.tesl, Çars., Cuma 21.00 de, Pz. 15.30 da ULVİ ITRA2 TtYATROSTJ (Atcsaraj KOcük Otwrada) (21 57 22) tHababam SINITI» Salı, Çrs.. Prs. 18.15, 21.15 tMASALAR» Cuma, C.tesl 15.00, 18.15. 31.15, ıMÜSTEREK EV» Pazar, P.tesl 15.00. 18.15. 21.15. «PABUÇÇU AHMET» Pazar 11.00 de Ü S K L D A R TİYATROSU: (36 55 U ) .KOCADAĞLAR AĞASI» Pazar 15.30. «OTHELLO. BergUn 31.00 de VAHİ ÖZ ItYATROSU: (31 «8 92) cÇANTAOA P.teri barlg. oeı (ürı 211J Çan. C.teıt nöbetçi eczaneler BAKIRKÖY: İnclrU. Yesilyurt. Yıldız BESIKTAŞ: Yuksel, Gül. Bebek. Levent BEYOĞLU: Tepebası. NemU, Candan, Yenışehir EMİNÖNÜ: Büyük. tstlkamet. Altın. Şifa. Lâleli Feray EYÜP: tslâmbey, Merkez, Yeni (Ramî), Numune FATİH: M. Puat Bayar, Aynur, Yenl Sıfa, Oguzhan. Marmara, Da vutpasa, Doğan GAZİOSMANPASA: SarıgOl, Çlfa (Kuçükköy) KADIKÖY: Mısırhoglu, Opera. Çarşı. Guner. Kazasker KARAKÖY: Merkeı KASIMPAŞA: Karadenlz, Yenl SARIYER: Büjukdere. Rumellhl sar ŞİŞLİ: Büyuk 8arbarus. Hürrtyet. Sargm, Yeni (Mecidiyekoy) ÜSKÜDAR: Taşhan. Dogancılar. Merkez ZEYTİNBURNU: Sümeı Sıhhat Akademi öğrencilerinin E şebeke dâvası | İ Hani mal ve | can emniyeti? E Ben Antalya merkez köylerin= den Aşağıobah bir vatandaşım. E Bundan bir ay kadar önce güpeE gündüz Kaşkesiği köyündeki yay= lamda sürü'.erimi otlatırken bence E belli kisiler tarafından dövülerek ^ seksen adet keçimi elimden aldıE lar. Kaymakama şikâyet ettim. = Bulunmadı. Vali beye başvurdum. E O da kaymakama git, o baksm deE di. Tekrar gittim. Kaymakam kaE rakola git dedi. Karakola gittim. E Onbaşı yok, bulamadım, dedi. HalE buki hepsi de biliyorlar, fakat baE kan kim. Vali bey bile ilgilenme= di. Güpegündüz dayak yedim. Mal= larımı elimden aldırdım. Kişiler E belli geziyorlar. Kaymakam da, E kumandan da hepsi biliyor. Ama E hepsi nüfuzlu ve partili kimseleE rin adamları. Hani can emniyeti. E hani mal emniyeti Dikkat buyu2 run. Bu olay doğuda değil Antal^ yada. E E E i Istanbul Ünlversites) ve diğer o ~ kulların şebeke ve pasoları öğrencl E lere verilmi? olduğu halde, btzler = Akademi öjrencileri el'ân şebekele E rimizl almıs değiliz. Bizler coğunluk^ la maaslariyle gecinen aile çocukla E nyız. Her gün 34 Ura vesait para ^ sı Bdemekle dar gellrllğlmiz büsbü E tün daralmaktadır. Sayın yönetmen S liğinizden durumumuzla flgllenmenl ~ zi rica ederiz. KadıkSy. Kadife So. No. 27 E Metin Günej ^ Gazetenizin 30.10.1967 taröü! nus S rasında çıkan «Blzlm yolun yapıl S ması için» başlıklı yan Ugilller ta S rafından ineelenmişttr. Ş ıHalitağa caddeslnln beton asfalt kaplaması 3.11.1967 günü tamamlan = mıj ve yol traflğe «çılmıstır.» 7,300 Ton Sun'î Gübre Nakfeltirilecektir YARIMCA GÜBRE FABRİKASFndan ahnarak Trakya havalisindeki Teşkillerimize sevkerfilecek 7.300 Ton Sun'î Gübre'ye ait Nakliye Şartnamesi GALATA Rıhtım Cad. No. 7 de YOLLAMA SERVİSÎNDEN, ÇORLU Şube Müdürlüğü ile TEKÎRDAĞ ve SİLÎVRİ Ajans Şeflıklenmizden temin edilebilir. Teklif verme müddeti 28/ 11/1967 SALI günü saat 12 ye kadardır. Kurum 2490 sayıh Kanuna tâbi olmadığıncîan ihaleyi yapıp yapmamaka veya dilediğine yapmakta serbesttir. TÜRKtTE ZÎRAİ DONATIM KURUMÜ tstanbul Bölçe Müdürlü|ü (Basın: 26331/13965) TAKSİTLE KÜRK MANTO Belediyenin cevabı = bevoaiu AS: (47 63 15) Fedailer Filosu (G.Chakiris, ATLAS: (44 08 35) Fedailer Filosu DÜNYA: (49 93 61) Fantomanın Oyunu EMEK: (44 84 39) Karanhgın tçinden EBKOÇ: (47 07 32ı 1 İlk Aşkım. 2 Casuı Pençesl FİTAŞ: (49 01 66) Fantomanın Oyunu KENT: Şişll (47 77 62) Dün. Bugün. Yarın KERVAN: (48 04 23) Bir Dağ Masalı KONAK: (48 26 06) Batıda Vurusanlar LÂLE: (44 35 95) Merhamet (C.Gökçer) LEVKNT: (63 55 39) Çılğın Kıı LCKS: (44 03 80) Eceline Susayanlar RÜYA: (44 90 07) Bir Dağ Masalı (Renkli) T.$oray SARAY: (44 16 36) Londra Yanıyor (3. hafta) SİTE: (Şişli) (47 69 47) Fantomanın Oyunu SAN: (48 67 92) Merhamet (S.Alkor) YENİ MELEK: (44 43 89) Dün, Bugün. Yarın Ödemiş Sağlık Merkezinin cevabı «Jet Bakan ödemişe ne zaman uğravacak» başlıklı Sadettin Yalçm imzasiyle gazetenizin 30/Ekim 1967 tarihli nüshasımn 5'inci sahifesinde sütun birde çıkan yazı üzerine yapılan tahkikatta: Olay tarihinde Kadın Doğum hastahkları mütehassısmın senelik iznini kullanmakta olduğu, hasta sahibinin nöbetçi olmayan. vak'a dolayısiyle davet edilen Operatörün gelmesini beklemeksizin hastasını Tire Devlet Hastanesi Kadm Doğum hastalıklan mütehassısma alıp götürdüğü anlajılmıştır. ödemlj Saglık Merkeri Bajtablhl Dr. Cemal Erkım Gazetenizin 18.9.1967 Urihll nüs = hasında lntisar eden cKadıkBy Be = ledtyestnden rlc» edlyoruz» başlıklı = yazı llgniler t«rafmdan lncelenmij = tlr. = tYapılması istenen yol. halen top ^ raktır. ÖnümOaieM «ylarda «tabilize ile kaplanarak. 1968 yıhnda da »s = faltlanacıtktır. ^ Bilginlzl ric» ederim. RAKIM ZİTAOĞLÜ = BanaTayın ve Turirm MOdOrO = *** E gerekli telefonlor tlkyardıro Hastananesl 49 30 00 i\ 60 91 Cerrahpaşa Hastahanesl GuraDa Hastahanes] 21 60 00 HaseRI Hastanes) 21 28 80 • 21 43 91 Nümune Hastahanesl 38 S9 06 Kuduî Has'ııhanesi 22 30 32 Zeynep Kâmlı 38 30 50 Sıhtu trndaı Heyoglu 44 4 < t Hf 21 15 93 Istanbul W 19 38 Ositüdaı 21 42 22 I İstanbul Yangıo 44 48 44 BevojSlu K.ad<kö? 38 0» T3 Csküdar 16 09 45 Türk Hava Yolları Bilei Satışı (44 47 00) Danısma 144 02 96) Hava Alanı (73 O I) ;j 84 40) Devlet Demlryollan Havdarpass (30 04 TS) SirkeO (27 00 50> Denlzyolları (49 18 96) tatll gunlert (44 03 07, Şehlı Hstları (44 O 83) Telefonl» Telgral : 04 DUYURU 1 kachköv ATLANTTK: (55 43 70) Kiralık Serserl BEXEDİYE: (53 33 14) Son Mohikan (R.Taylor) CEP: (36 06 82) Kiralık Kaatü ÇELİKTAS: Maltepe (53 35 07) Çeyh SamU EFES: (36 35 84) Kırbaç Altmda (Flnlero) FEZA: (36 35 84) Bir Dag Masalı KENT: (36 96 12) Karanlıklar Prenri LÂLE: (36 51 86) Bir Dağ Masalı OPERA: (36 06 21) Biı Dağ Masalı ÖZEN: (36 99 94) Merhamet (Z.Defirmencloglu) REKS: (38 01 13) Kızma Birader (M.Pare) SİNEMA 63: (55 10 84) Lola SÜREYYA: (36 06 82) Rarmızl N u ı l öldürününül YENİ: (53 4a 38) Toprağm Kuıı Zabıta ilgili değil, kaymakam ilgili değil.Vali ilgili değil. Bir de durumu size yazıyorum. lnşallah olur... ^ = 3 E 2 5 E llkel lnsan topluluklarmda büe görülmemiş böylesi bir mal yağması.. Ama 20. asırda 1967 yılında oldu. tlgilenen bir makam •rıyorum.. Merkez Aşağıoba köyünde Veli ÇIKLA «19671968 6ğretim yılında E = dirne Ortaokulu Kızılay Genç = lik Kolu Yönetidlerl Kars'ın Sö = gütlü Köyö tlkokulunu kardeş E kö» olarak seçmislerdir. Bu yıl E ilk olarak 6 paket giyim esyası = ile kaıdeş köyün yardımma = kosulmuştur. = KardeskSy tlkokulu Bğrencl ş lertne basanlı bir der» yılı dile = riı. = Edlrnf Ortıoknla = Kınlay Koln TBnetlcllerl» E (Reklâmcılık: 4293'13992) KAYIP Sultanahmet Erkek Sanat Enstltüsünden aldığım tasdiknamenü kaybettim. Hükümsüzdür. Recep Kahramao Cumhuriyet 14002 rıilfllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog