Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 23 Kanm 1967 çüncü Aleksandr, biraz yatışmışn. Gerçi Petersburg'da küçük ölçüde btr Mayıs gösterile olmuştu. Gerçl Samara'da Lenin, Manc'ı okuyordu. Ama bu küçücuk şevler yüce imparatorun rahatını bozabtllr ml ldi? Fransız filosunun Rus limanmı zlvaretl sırasmda Fransıa mllll marsı «Marsevvez» çalınırken o. büyük blr lç rahatlığı üe elini sapkasmın viziyertne irötürmUstU. Kendinden memnun bir eda üe: lşte büyük Sibirya demiryolu da yaüilıyor, diyordu, yakında trenle îrkutsk'dan Moskovtya gelinebllecek. Hayır, 1891 yılı, sanıldıgı kadar pek de öyle uzak degil; öyle Işler oldu ki, blzlm kusaklar bunları düzene sokmak için yıllarca süren uzun çabalar harcamak zorunda kaldılar Rusvada kıtlı*ın kol gezdigi. Fransada en İyl şaraplann elde edildiği 1891 yılında doganlar bir çok savaşlarm, bir çok thtilallerin tanıgı olacaklardı. Büvük Ektm ihtilâlini, Verdun'u, Stalingrad'ı, Hiroşima'vi. Picasso'yu, Einstein'i. Charlia ChapHn'i, dünya uydulannı göreceklerdl. CUMHURİYET 1891 yıh şimdi bizlerden ne kadar uzak 4 Ocak 1891 tarihinde Kiyev seh rlnde doğdum. 1891 yüı, Rus halkınm ve Fransız bağcılarının çok iyl hatırladığı bır yıldır. O yıl Rusyada açlık vardı. Rusyanın yirml dokuz illnde kötü ürün alınmışta. Tolstoy, Çehov, Korolenko, para toplayarak, lokantalar açarak açlara yardım etmeye çalışmışlardı. Ama bütün bu çabalar, devede kulak gibi kalmıştı. Çok sonralan 1891 yılına «Açlık yılı» denlldl. O yıl Fransız bağcılan zengln oldular; kuraklık buğdayı kasıp kavurur ama, üzümlerln kalitesint yükseltir. Volga boyu köylülerlnl ağlatan bu tarih, Burgonya ve Gaskonya bağcılannın yüzünü güldürmüştü. Yüzyılınuzın ylrmlnci yılında bile, şarap meraklüan, (1891) tarihlnl taşıyan Fransu şaraplannı arar dururlardı. 1 l 1 nüne getırecek olursak, dunyanın dış gorünüsü öylesine degişti ki, aradan bir insan ömrti degil de, sanki bir kaç vüz yıl geçmiş gibi geliyor bize. O sıralarda Parısle ne ışıklı reklâmlar, ne de otomo bıller vardı. Moskovadan, «büyük koy» diye söz ediliyordu. Almanyada, ıhlamurlara ve Schubert'e tutkun romantikler son günlerini yaşıyorlardı. Amerika bızler ıçıs henüz uzak bir masal diyarı idı. Joliot Curie, Ferml, Mayakovskl. Brecht, Eluard, henüz daha dog EREHBURG'un Torunlann dedelerinden bilv sorumlu tutulduklan zamanlar vardır çok uzaklara yuvarlanmıs olduğunu gördüm. Yahudl bir burjuva allesinin çocuğu olarak dUnyaya geldlm. Dedemi elma ağacı sayarsak, bu ağaçtan düşen elmalann çok çeşitli yönlere yuvarlandığını eörurüz. Lazar Grigoryeviç adlı amcam epeyce zengin olmuştu; Harkov'da oturuyordu. Onun oğlu olan yeğenim tlya, Sosyal • Demokrat partisinin Uyesi ldl. Czun sure hapisyattı sonra da Parise gıtti, orada ressam oldu. lç savaş sırasmda Kızüorduya girdi ve Beyazlar tarafından öldürüldü. Lazar'ın kardeşi Boris Grigoryeviç amca, trkutsk'ta oturuyordu. O rada Kıyev zenginlerinden Brodskı'nin bir Işletmesinde çalışıyordu. Boris çok haval bir adammış. Brodskı'nin işletmesine ait büyücek bir parayı cebine indlrereK Amenkaya taçmış. Oradan l a Brodski'ye kUstahça mektuplar yazmış. Brodski bu işe öyle sinirlenmi; ki, gazetelere bir ilan vererek, Boris'in ner»**» bulundugiı nu bildirene ve «akalanmasma yardım edene bUyük para mükSfatlan vaadetmlş. Ben o sıralarda ParLste idim. Kaçak Boris'in sırtından zengin olmayı hayal e den bazı kişiler, Boris'i bulmalarına yardım etmem için bir ÇOK seferler bana basvurdular. mamıştı. Hıtler Kİ yaşında ldl. Dunya durulmuşa benzıyordu. Kimse savaşmıyordu. Yalrus Italya Erıte'yi gözüne kestiriyor, Pran sa Madagaskar'ı almaya hazırlanıyordu. Gazeteler, Pransıı filosunun Kronştat'i ziyaretinl yorumluyorlardı. Her halde üçlü ıttıfaka karşı Fransız Rus lttiîakı hazırlanıyordu. Yüksek politikadan soz etmeyi sevenler «Banşı, Avrupa dengesi kurtaracak» dlyor lardı. Rusya henüz bareketsizdl. «Halkın iradesi» ni tepelıyen Çar Ü •fp rım. Kitabın yarısı kendl şiirlennden, yansı fleine'den yapılmiî şiir çevirileruıden meydana gelmişti. O sıralarda bende hen(l2 şiir merakı başlamamıştı. Lev amcam, terbiyeli. aSırbaşlı bir akrabava benzememek Ü7elH5ıvle hosuma gidivordu. Bir gün bana yan çıplak kadın resimleri gös termiştl Sirki için artist aılyormus Annem buna fena halde kızdı: Bacak kadar çocuSn bastan çı karmak o'ur mu imiş'. Blr sün Harkov sokaklarmın duvarlarında «Erenburg sirki» nin afişleri pevda olmus. Larar amcam. kardeşine. sirkini alıp şehirden gitmesi icin para vermek zorunda kalmıştı. ÇEViREN: HASAH ALI EDI Elma, her zaman elma ağacımn allına diişmez! lma, elma aSacınm altma düşer, derler Bunun bcivlesi de olur. tersi de olur Ben. ço'îhı zaman anketlere çöre insanlar üze rine yareıda bulunulduftu bir devirde vetistim. Gazeteler «oftu'larm babalanndan sorumlu olmadıklannı» yazarlardı Ama, torunlann dedelerlnden bile sorumlu tutulduklan zaman'ar oldu 1891 yılı... Bu tarih slmdl blslerden ne kadar uzak görünüyor. O sıralarda Rusyayı Üçüncü Aleksandr idare edlyordu. BUyük Brltanya tahtında, Sivastopol kusatmasmı, Gladstone'un konuşmalannı, Hlndlstan ayaklanmasının bastınlısını çok İyl hatırlıyan Kıraliçe Victorla vardı. Viyanada, unutulmaz 1848 yılında tabta geçen Imparator PrançolsJoseph saltaIjat sürüyordu Geçen yüzyılın dram ve fars kahramanları Blsmark, Çarhk Rusyasının ünlü dip lomatı îgnatyev, Mareşal Mae • Mahoa, General Galife hâlâ sağdılar. O sıralarda F. Engels de henüz sagdı. Pasteur, Çeçenov, Maupassant, Verlalne, Çaykovski, Vsrdi, îbsen, Nobel benüz daha çalışıyorlardı. 1891 yılında Rembo ve Gonçarov ölmüştü. Simdi, 1891 yüını gözümüzün ö E Şiir meraklısı sirk sahibi Amcalarımın en küçüğü olan Lev Grigoryeviç, şiir yazma meraklısı idi. Aynca bir de gezici sirki vardı. Şairliği galiba ben on dan almışım. Onun «Hayaller »8 Sesler» adlı şiir kitabını hatırla Yarın Moskova'dan göç ediyoruz ENGELS HİTLER Dedelerin torunlanndan sonımlu tutulacaklannı hiç sanmam. Bir kaç yıl önce «Le Monde» gazetesinde, L. Tolstoy*un torunlan ve torunlannın torunlan üzerine vanlrruş bir makale okumuştum. Dunyanın dört bir yanına dağılan bu torunlann sayısı sekseni buluyormus. Kimisi Amerikan ordusunda subay, kimisi ttalyan tenoru, bir başkası da bir Fransız havayol'an şirketinde memurmuş. Annemle babamı her zaman sevgi ile anmışımdır Ama şöyıe başımı çevirip genye baktığım zaman, elmanın. elma ağacından BULMACA 73456789 başvurmuş kişl. 7 mahkemeye YUKARIDAN .ŞAÛIYA: 1 Müslümanlara yenilmesl «Yaptıgı lâtıfeye dıkız et!» karşılığı ikl söz haram edümiş hayvanl bir besin 3436789 lü bır emir 8 maddesi (karma soz>. 2 «Tarla «Onu çalmaya haline getirilmış geniş araziv ankalkışan kurna* lamına ıkl söz. 3 Sayı ve rakılıfını hazırkamlar (çogul). 4 En küçik lar» derler. 9 İnsan topluluklarmdan (sosyoloji Hukümet ioterimi), aiçine hararet basın!» ra heyetı üyeleruıden bırı, komanasına bir emir. 5 Asyada bir çöl, bir çekimın kısaltılmışı. Otinitu bntmacaniD dese girenin i*6 Guzel sanat, şıkâyetçı olarak h.llfdilmls sckU ledlği. Bofid İSTANBUL 06 25 06 30 07 00 07 05 07.30 07 45 07 50 07 53 08 00 08 15 08 45 09 00 09.1S 09 30 09 40 10 00 10 05 10 20 10 40 11 00 11*5 12 00 12 10 12 25 12 40 13 00 13 15 13 30 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15 05 15.20 16 00 Acılıs. Drosram Gunavdın (1) Kove haberler Gunavdın m Haberler v e h»v« durumu Istanbulda busün Hafif muîik Sabah HmnastlM Hafif müzık Ce^tli Türk müzlH Muzıkli ovunlardan M Cevhanlıdan turküler Citar soloları . Oyun havalarl Ev ıcln Ara haberler Fransadan mürüt Solistler geçldl Arkası v a n n Sabah konserl S Ersozden sarkılar Ara haberler TJiarabuluttan türküler R H. müzik orkestrası M Kovancıdan sarkılar Haberler v e R.G. de bueOn M Demirkırandan sarkılar Reklâm Droeramlan Caz sarkıları Saz eserleri N.Eroldan türküler N DlvitcioSlu orkestran Ara haberler Sarkılar Ooera konserl Okul radvosu. Toolura v » Ülke (tlkokulSl. Savıların Dıli (OrtaokulÎ) Blr kitabımız var (Liselt 17 00 Ara haberler 17 05 Karma faslı 17 30 Kov odası 17 50 Reklâm DroEramları 19 00 Haberler ve hav» durumu 19 35 Hafif müzik 19 45 NTufekciden türküler 20 00 Radvo tıvatrosu 2100 24 saatin olavlan 2110 A Sensovdan sarkılar 21 30 Hafif Batl müzlH 22 00 Reklâm Droeramlan 22 45 Haberler v e hav» durumu 23 00 Hafif müzik 2310 Kentlmizin müzik olavlan 34.00 Kaoanıs İSTANBUL II. RADYOSU 18 55 Açılış ve program 17 00 Çeşiül müzık 17 30 Kuçuk konser 18.00 Çeşıtli muzlk 18 30 Senfonlk müzik 19 00 Hafif müzik 19 30 Akşam konseri 20 15 Gençlerle beraber 2100 Klasik Batı mUziği dlnleyid istekleri 22 00 Fransadan «arkllar 22 15 Gece konsert 23 00 Caz müzlği 23 30 Hafif Batı roözltl 01 00 Program v e kapani| Gortlî SOLDAN SAGA: 1 Kıbnsa dönuşü önemli bir olay haline gelen Kıbnsın Türk Cemaati Başk&nının soyadı. 2 «Eğitim yeri bulmaya çalışma» anlamına iki söz. 3 Yüksek lnşaat uzmanı, bir çeşit sporcu sandalı. 4 Kaba lnsanların blrbirlerine hitap ederlerken kullandılc ları sözlerden, bir hayvan yavrusu. 5 «Altt&kl kısırrj» manasına bir Dıvan Edebiyatı devrı terimi, «diren!» karşıhgı bir emir. 6 «Gerçek temeli mevcut» anlamtn» iki söz. 7 Eski yazarlanmızdaa rahmetli Ercüment Ekremin sovadı. «yersiz ve mânasız laf» lar Için eskiden böyle denilirdi. 8 Tersl «Gerçek ve hakikl» demektir, bir alış verişten sonra bedavs verilen kısmın dörtte lkisl. 9 «Orta kısma yerleştirilmia kapatma vasıtası» karşilıgı ikl söa. rl DÜNKÜ BtTLMACANIN HALLEDÎLMÎŞ 5EEXJ NASIL HALLEDİLECEK Tukandaki rakamlı bnlmacada M dece 4 tane anahtar (ipucu) ve 8 tane sooıı; vardır. Boş kalan 12 kareuin içine 1 den 9 a kadar uygun bir«r rakam koyarak ve tnpUnuı. çarpma, çıkartma, bölme işaretleriıie dikkat ederek soldan sağa ve yukandan «şağıya bulmacada gosterilen sonuçlan hulunuz. B i n ı vaktmin «Ur ama, bog vaktinizi hofs» geçiraıis olursnnıu. Blhtİ.DlfiLEDlGıM, Cu Çevvea: ^ Vahdet GÜLTEKİN 67 Tifffany Jones TIFFANY JONES / , Î?ESASII^A i B İL D İRİ 2021 Kasım 1967 gecesi çıkan yangından carar g0r«n Pakistan Fahri Konsolosluğu Cerrahogulları T.A.Ş. Faaliyetlerine bir müddet için DİLSON Oteü 2. n d krt Sıraseİvılcr'de devam etmektedirler, ilgililere duyurulur. tlâncılık: 3614/13974 ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürliiğü Satınaima Komîsyonu Başkanlıgından'r tlimiz Süieymamye Dogumevinde mevcut komple ç«maşır makinası için bir adet pres ütfl çalıjır halde te«lım edilmek üzere yaptirılacaktır Bu işe ait keşif bedeli 14 000. Ur» olup, geçlcl teminat' 1.050. liradır 27/11/1967 pazartesi saat 1045 t« açık eksiltme usulü Ue ihalesi yapılacak olan meıkur i | için Uteklilerin muvakkat teminatlarını y«tırnuf olmalan, İl Baymdırhk Müdürlüğünden ehliyet vesfltssı «lmif olmalan ve carî yıla ait Ticaret Odası vesikan Ibrax «tm«ler'. lâzımdır ŞartnBroe tstanbul Sağlık ve So«yml Tardms Müdürlügü Sntındma Komisyonu B«şkenlıtındBn gBrfllebiltr. 1 Aşağıda nev'ileri, keşif bedelleri, geçici teminatlan yazılı 5 kalem işin eksiltmeleri kapalı zarf usulu ile yapılacaktır. 2 Sözlejme ve »artnameler Rektörlükte görülebilir. 3 Talip olanların 1967 yılında Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğunı, teminatlarını Üniversite Saymanlık Müdürlüğüne yatırrfığına dair belgeleri, Yapı îşleri Başkanhğından yeterlik belgesi alabümek üzere «A» da yazılı iş için 1.500 000, cB» için 100.000, «C» için 45.000, tD» için 40.000, «E» ıçm 30 000 liralık benzeri işleri müteahhit sıfatiyle yaptıklan, katî kabulünü yaptırdıkları hakkındaki belgeleri, 2T/11/1967 günü, saat 16'ya kadar, 4 2490 sayılı Kanuna göre her 5 iş için ayn ayn olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme laatinden birer laat evvel Rektörlüğe vermeleri gerektir. 5 Postada v&ki gecikmeler nazar* ahnmaı. Geçici Ekıllimt Ifln Nev'l Keıfl Teminatı Tarih ve Sasti AVeteriner Fakül 1.499.986 tesi binaıı infaatı, BEdebiyat Fakülte 100.000 «i çesitli onarım C Fen Fakültesi •lektrik tesisatı onanmı isleri, DCerrahpaşa 1 lnei Cerraht Klinijina konulacak küçük yük asamörü, 1 Fen Fakülteıi biaan telefoa taeİM1ı ootnau. 44.211 M.000 68.749, 8.250, 3.318, 1/12/1987 15 1/12/1987 15.15 1/12/1987 18.30 1/12/1987 15.48 istanbul Üniversitesi Rektörlüğiinden »0.063,40 1J54, 1/12/1987 18.00 ( B ı n n : 25809/13969) (Buonı aST»/ Kulaklannda Augusta'nın sesini duyar gibi oldu; kıs kıs gulerek: «Âdetindir, gene satırlar arasından gızli anlamlar çıkanyorsun> diyordu, «kendıni ilerıde Lady Byron olarak gören bir kızdan gelmiş sayıyorsun sen bu mektubu.» Byron'un aklına sonra Frances geldl. Nasıl da bir mucıze kabîlinden kurtulmuştu ondan! Yağtnurdan kaçarken doluya tutuluyordu, az daha. O gece, Webster için getırdiği peri kızıyla kısa ama zevkli bir meşgaleden sonra, şiiri üzerinde yeniden çahsmaya koyulmacfan önce, Augusta'ya mektup yazdı : «Benim kendi kanm olsa selâmete ererim belki» dıyordu, «başkalarının karılanndan simdiye kadar bana hiç hayır gelmedi.» XIX Latfy Melbourne güldü, çıkısır gibi: «Benl arayıp sormayışına değil, asıl, beni artık dert ortağın saymayışına kızıyorum, Byron» dedı. Byron buna tath bır sesle karşılık verdi : ' «Mektuplaşmamızın gizli kalmasını yeğeANKARA nlniz istedi.» cAnlaşılan fikir değiştirmis olacak? Yoksa duygulan mı değişti dersin? Dün mektup alrhm 06 25 Acılıs. Drottram ondan. Aylardan beri mektuplaştığınızı yazıyor. 06 30 Gunavdın (1) 07 00 Kove haberler Çöpçatanhk işine yeniden başhyayım mı?» 07 05 Gunavdın (2) Byron saşkın şaşkın baktı 07.30 Haberler ve havı durumu «tkinci bir defa evlenme teklif etmem! 07.45 Hafif müzik 08 00 Ankarada bucttn doğru bulmazsınız sanıyordum.» 08.10 Her telden «Neden? AblanöTan dolavı mı?» 08 40 G Tecerden tarkılar Augusta'dan söz açılınca Byron'un dudakla09 00 Ev icin nnda gizli bir gülümseme belirmeye başlamıştı, 09 20 Sabah kontcrt 09 35 Arkası varın gene öyle oldu. 09 55 Ara haberler «Baska bir neden aklıma gelmiyor.» 10.00 Okul radvosu. Todum ve i e Lady Melbourne sinirli sinirli bir omuz silkti. Ülke (tlkokul5). Savıların ) n Dili (Ortaokul2) Blr Kita «Anne seni istiyorsa onu kann olmak debımız Var fLisert liliğinden vazgeçirmek için ben ne yapabilirim 11 00 Hafif muzik ki? Ama sen, Annabella ile evlenirsen, artık ak11 05 S Teemenden urkılar lını başına toparlarsın belki. Evlenmek senin için 11 25 Konser saatl 11 55 Ar» haberler şimdi eskisinden daha çok şart oldu. Çok akılsız12 00 M.Ceyhanlıdan türfcültr lık ettin Augusta ile Newstead'de üç hafta tek 12 15 Kıbrıs saatl başına kalmakla.» 12 30 S Deran v* N.Srsoıden Byron, öfkeyle: «Auguıta bizden, Byron'larsarkılar 13 00 Haberler ve R O. d* buıün dan» dedi. «Newsteaö* Şatosu'nu hiç görmemışti. 13 15 Hafif müzik Orası elimizden çıkmadan bir görsün istedim. 13 30 Reklâm Dronralın Eniştem de sesini çıkarmadı.» Tatlı tatlı bir kah14 00 I DaımS'den türküler kaha attı. Lady Melbourne'u tşleteceği için sevi1415 ICÖncandan sarkılar 14 35 Hafif Batı müzlSl niyordu: cÇok öTürüst davrandık... Ne demek is15 00 Okul radvosu tediğimi anlarsınıı. înanmazsanıı benim uşağa 16 00 N Bavramdan türkül«r sorun.» 16 15 M USurludan »arkılar 16 35 Plâklar arannda cBak, buna aevindim hiç olmazsa.» 16 55 Ara haberler «A, biz ıslah olduk artık. Augusta da. ben 17 00 Ince saz de..» 17 30 Kov Odası 17.50 Reklâm Drommlan «öyle bile olsa, tam Abidos'lo Gelin çık19 00 Haberler ve hava dunımu tıktan sonra orada kalmanız korktuğum dediko19 35 T Karabuluttan türküler rfulara yol açtı.» 19.55 Din Ahlik aohbetl 20.05 A Zeneerden sarkılar Abidosnn Gelln Byron'un Zeliha Ue kardeşi 20 25 Su İle bashvan harat Selim üzerine yazdığı şiinn başlığı idi. Baskı 20 45 Kucuk konser provasindan bir kopya alıp Ladv Melbourne'a 21 00 24 natbı olavlan göndermış, onun damanna basarcasına da «Bu 21.10 Sannt acık ohrrumlan şiirde sizi özellikle ilgılenrfiren bır şey var» diye 21 40 0 sollstler. 0 orkestralar 22 05 TBMM saatl yazmıstı Sonradan, basümadan önce, şiiri değiş2143 Haberler ve hava durumu tirmişti Zeliha ile Selim'i blrbırlerine kardeş 33 00 Gee* konıerl •«nıyorlardı ama, gerçekıe karde» çocuklanydı. » M Hafif m ü z ü «Dedikodu çıkıın, çıkmasın, yeğenıniı Abidos'lu Gelin'ı pek beğenmış. Mektubunda yazdığına göre bundan öncekı şıırlenmden hıçbırinde bu kadar büyük bir şıır değen yokmuş.» «Insanın yüreğıni titretecek kadar sâf bir kız!» Byron, heyecanla : «Evet, ınsanın yüreğıni titretecek kadar» dedı. «Bundan dolayı da onu seveceğım ner'deyse. Seversem başka bir şeyden dolayı da seveceğım: Ne dedıkoduya kulak asıyor, ne cte kendısı dedikodu yapıyor.» Lady Melbourne kuru bır kahkaha attı: «Tabıata aykın tnsan yaradıhşına bıle aykırı dıyebılırız Yalnız, bır soze kulak asmış. Lady Holland'ın evinde senın soyledıgın bır seye pek üzülmus Annabella'cık (Gızlı bır sevgılım var, benden bır çocuğu olacak, kız olursa adınj Medora koyacağım) cfemışsın » «Guzel bır addır Medcra Şıırlenmden bırinde kullandım Korsan'da, hatırladınız mı? Peki ama... üzülmuş mü' Yoksa benim gızlı sevgılımı Augusta mı sanmış?» • Lady Melbourne basını ıkı yana sallarfı: I «Senın hâlâ kötü zevkler peşınde koşmana Ozülmüş. Mektubunda Childe Harold'dan ıkı satır almış.» Lady Melbourne hafıfçe gulumseyerek ezberinden okudu «Gözünde pek az maddi şeyin degeri vardı: Kadınlar ve onların etten arkadaşlıgı.» Byron da güldü: «öyleyken gene de bana mektup yazıyor » Lacfy Melbourne: «O senın gızlı sevgılın...» diye üsteledı «Bır köylü kızı. Çocuğu oldu ama. benden değıl. Ben kendısını Londra'ya getırdıkten az sonra bunu açıkça söyledı Geçen hafta, guzel bir hedıye verıp gen göncferdım ama. gene de bir oyuna getırılmışım eıbı gelıvoı bana. Medora olsavdı kalbımı zevkle doldururdu » Lady Melbourne ona ınanamıyurmuş gibi baktı. «Kendi kendınle açık konusmava bashyor«un galiba, ha. öyle mı'» Öyleydı ama. gızlemek isterfıSı bır yufka yürekhhğı açığa vurmuş olmaktan korkarak, basını iki yana salladı. alavlı alaylı guldu «Insan başkalarından çok kendıne yalan söyler » Lady Melbourne da güldü : «Lord Bvron'un keyfı yerinde bugün Ama, biz gelelım gene Annabella'va Pek akıllı. uslu bir kıztfır ama, akhnı kaçırmaya başlıvor galıba. Seninle tanışıklık kurmavı öylesine ıstıvormuş kı. bu zevk uğruna kendısine fıngırdek bır kız denılmesını bile goze alırmıs » Byron ayaga kalkıp >elâm verır gibi egildi. «Durgun yaradıhslı fıngırdek kız görülmemış bır şev olur, dogrusu!» Sonra" «Aa revoir» riedı Londra'va rfnndü Byron şimdi Londra'da, Piccadilly'de Albany Konağında rahat bir daireye taşınmıştı İçeri gırer gır mez hem şaşırdı. Jıem keyfi kaçtr Caroline Lamb gelmiş, onu bekliyordu. Londra'ya döndüğünden b» ri daha önce de onunla birkaç kere karşılaşmıstı, karşüaşmamak elinde değildi. Şaşılacak şey. Caroline hiçbir zaman onun canmı sıkacak bir şey yapmamıstı; yalnız. bir keresinde ona «Benim pek aziz. pek sevgili amcam» diyerek herkesi bir hayli güldürmüstü. (l)evamı var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog