Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 23 SAHİTE ÜÇ DIS HAB E RLER Son catısmada iki Israil jeti (DIŞ HABERLER SERVtSÎl G. Konseyi Ingiliz tasarısmı görüşüyor îngiltere iskonto baddioi yarım paan düşürecek TÜRKİYE Kıbrıs buhranı DI5 BASÎMDA dusuruldu I •• •• Smırlı savas r v azılarımız, özeilikle yılB ı J larca suren Birinci vı f D J Ikinci Dıinya Harblcrinl " >a«amış. sıkıntı ve ıstıraplarını çekmiş. görmüs geçirmişlerimiz, eşiğine kadar geldiği I miz savaşın korkusu demiyeceğiz, | fakat kaygısı içindedirler. Bir ölçüde hakhdırlar. Çünkü kimse. düş I manınm dahi olsa burnunun kana I masını istemez. Ama yiyecek maddelerl istifine başlamak, ailesinln güvenliğini sağlamak için köylere yerleşmeyi, va da dağlara çekilmeyi düşünmek de. doğrusu aşın bir I hassasiyet. I Birleşmiş MUletler Güvenlik Konseyinin Ortadoğu için tngiliz tasarısını görüşmesine 24 saat kala başuyan Ürdün • tsrail çatışması, iki tarafın da kayıp vermesinden sonra kesilmiştir. AMMAN Haziran savaşmdan sonrakl tnünlent ateş açma olayIarının en ciddlsl kabul edilen •• | | •• çarpışmalar sırasında, Ürdün Jçaksavar bataryalannın lld îsrail Jet uçagını düşürdüğü Amman'da resmen açıklanmıştır. Ürdün Genelkurmay Başkanlıgı, dört saat süren çatışma hakkında etraflı bir açıklama yaparaK, Ürdün birliklerinin düşmana ağır bir darbe indirdiğinl. blr kaç düşman tankı ile iki müstahkem mevkiin tamamen taiırip edildiŞİni sövlemiştir. Çarpışmalarda Üfdünün kayıp vermediğl buna karşılık yerle blr edilen îsrail müstahkem mevkilerindekl tsrail askerlerinin öldüŞü belirtilmlştir. Amman radTOsu ise, kar$ılıklı ate? açılmasını tsrail Jetlerinin müdahalpsinin izlediğıni, bu jetlerin Şeria ırmagı kiyısındaki mev2ilerle El Kamarada'ki mülteci kampına hücum ettiğinl sövlemiştir. Amman'ın 34 Km. batısına düşen bu mültecl kampı îsrail topçusu tarafından dövülmüs tür Barai ateşindr ö'enlerin sayısı, bir Arabın bugün hastahanede can vermesiyle 16 ya yükselmlştir. Seria ırmagına dört mll mesafede bulunan kamp, 25 000 Arap mültecisini banndırmaktadır. Amman hava alam çarpışmalnnn şiddetlenmesi Uzerine bir kaç saat için kapatılmışsa da, öğleden sonra yeniden açılmıştır. S BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (a.a.) ı in'in B. M.'de temsili sorununun müzakeresi sırasında söz alan Arnavutluk temsilcisi Halim Budo, Sovyctlcr Birliği ile | i j « Sbir işbirliği yapan Amerikanın <bir lazırlığı olarak» Komüs a ] d m " ı n , . etrafında demirden bir nUt r i n kurmaya çalıştığını ileri sür müştür. Arnavutluk'un Dışişleri Bakan Yardımeısı olan Budo. Amerikan emperyalistleri ile Sovyet revızyonistlerinin, kutsal bir karşı ihtilâl Bir defa muhtemel çatışmanm | ci ittifak meydana getirdiklerini Kıbrıs sınırlarını taşıp Türkiye ve | iddialarına eklemıştir. Yunanistana bulaşacağı şüpheli. Budo'dan önce konuşan AmeriHele topyekun bir savaşa dönüskan delegesi, Genel Kurulun, Mılmesi imkânsız gibi. Çoğumuz Türliyetçi Çin'in yerine Komünist kiyenin hedefinin Kıbrısın tamamıÇin'i teşkilâta kabul etmesinin nı işgâl sanmaktadır. Halbuki Tür«bir utanç belgesi olarak tarihe ge kiye toprak ilhakı peşinde değilçeceğini» iddia etmiştir. dir. Hedcf. soydaşlanmızın mevArnavutluk, Komünist Çin'in B. cut müstahkem direnme noktalanM.'e alınmasını isteyen 12 ülkeye nı, biteviye aleyhimize bozulan önderlik etmektedir. Bu 12 ulkedengeyi kurmak ve müzakere maden sadece Romanya ile Kuba, Arsasmdaki durumumuzu güçlendirnavutluk dışında komünist ülkelemek amacıyla takviye ve genişletridir. mektir. Yâni dün de belirttiğimiz gibi, amaçları belirlenmiş. sınırlı bir askerî harekât öngörülmektedir. Nasıl yapılabilir? Jetlerin himayeslndekl nakliye uçaklarıyla Adaya indirilecek paraşütçülerle takviye edilen mücahitler kıyıda bir köprübaşı kurarlar. Birliklerimiz de savaş gemilerimîzin himaye ve desteğiyle ve jetlerin hava örtüsü altında Kıbrısa ayak basarlar. Herşey 25, bilemediniz 48 saatte olup biter. Ya da şiddetli olacağı muhakkak raukavemet karşısında başarıya ulaşmaz. Ateş, Türkiye ve Yunanistana «ıçrasa bile, şehirlerin bombalanıp zapt ve gözün alabildiğine geniş tnnrakların işgal edildiği devlrler p^ride kalmıştır. Önem ve öncelik daima düşmanın vurucu gücü ve misilleme yeteneğindedir. Hava, deniz ve kara bomhardımanları dıişmanın askerî üslerine, tesis ve yığinaklarına, silâh ve cephanesine, stratejik madde fabrikalarına yöneltilir. Vurucu giicün tahribi yüzünden misilleme yeteneğin! yitl ren, yâni kolu kanadı kırılan bir ülke beyhude olacağından savaşa devam etmez. Büyiik zayiat venne ği göze alarak devam etmeğe kalkışsa dahi. dış müdahalelerle durdurulur. Toprak işgallerl savunma için zorunlu dar ve stratejik sahalara inhisar eder. Geniş topraklan. hattâ bir ülkeyi bir uçtan öbürüne işgal etmek kolay nlabilir. Fakat muhafaza etmek fevkalâde zordur. Avantaj sağlamaktan çok. başa dert açar. Bir Türk Yunan savaşı bir haftadan fazla da sürmez. c Johnson, Dean Rusk'a Hücumlar istediti kadar sertleşsin. Kalkanımız sağlam ya!... Dr. NURTEN TÜRKMEN ile MEHMET TULAY KOZACIOĞLU Gandi, B. Bengal'in komünist hükumetini azletti YENİ DELHÎ, (a.a) indistan Başbakanı lndira Gandi, Batı Bengal eyaletindeki siyasi istikrarsızlıga son vermeyi kararlaştırmış ve bn amaçla eyaletin komünistlerin çoğunlukta bulunduftu koalisyon hükumetini azletmiştir. Hınt Merkez Hükumetı gene aynı amaçla Mıhraca Bırendra Sing Başkanlığındakı Küçuk Haryana eyaletinın sağ koalısyon hükumetı hakında aynı şekılde bir karar almıştır. Bununla beraber bükümetin demokratik yollardan seçilen bn bükümetlere bn sckilde mödahalesinin ciddî gonuçlara yol açması da mubtemeldir. Özellıkle, 40 mılyon nüfusunun buyük bir kısmını Çin eğilımli öğrencı. ışçı ve köylülerın teşkıl ettığı Batı Bengal eyaletı. geçen şubat ayında yapılan genel seçımlerden sonra Hınt bırhğının ıstikrarı ıçın bu>ük bır tehlıke olmaya başlamıştır. Kongre partısının eyalette ık tıdardan duşmesınden sonra hu kumef «Halk cephesi» tıpı bır koalısyonla ıdare edılmeye baş lamıştır. Bu koalısyon, Komunıstlerle Kongre Partısınden ay rılmış. oldukça muhafazakâr eğılimli mılletvekillerı arasında kı görüş ayrılıkları yüzünden, kurulmasından çok kısa bır sure sonra çahşamaz hale gelmıştır. Yenı Delhı hükumetinın, Ba tı Bengal hükumetini azlettığı oğrenıhr öğrenılmez, bınlerce kışi Kalküta sokaklarında Araba ları yakmağa teşebbüs ederek, barıkatlar kurarak ve pohslere hucuma yeltenerek gösterılere başlamıştır. Indıra Gandı'nın emn ile azledılen eyalet hükumetı başkanı Ajoy Mukberje, hukumetın bu hareketi Hındistanda demokrasınin ölümu demek olduğunu belirtmış. kabınenın dığer uyelen de bu hareketi «Demokrasinin iblâli» olarak nitelemış lerdır. Batı Bengal eyaletindeki sol cn partiler bir genel grev çağrısında bulnnmuşlar ve isçi, memur v e kövliilerden bn demokrasiye aykırı harekete karsı mücadeleye girişmelerini istemislerdir. LONDRA, (a.a. Radyolar AF) terlin'in devalüasyonundan sonra, Ingiltere'de fiyatlann dondnrnlmıyacağı açıklanmıştır. Bn arada yüzde 8 e çıkan iskonto hadlerinin yarım puvan düsürülece|i söylenmektedir. «Daily Mail» gazetesınin belirttiğine eöre, iskonto ıç sebeplerden değil, iskonto haddı. milletlerarası nitelikte sebeplerden dolayı birdenbire %8'e çıkarılmıştır. Ingiltere'nın ıstediği 1.600 mılyon d"olârlık ek kredı konusunda Merkez Bankaları ile cere P, yan etmekte olan görüşmeler sona erer ermez iskonto haddinin O 'o7,5'a indirilmeiı ve bunu başka indirimlerin ızlemesi de muhtemeldir öte yandan. elmas ticareti yapan dev «De Beers» grupu. ster ^ linin devalüasyonu sebebiyle el g mas fiyatlarının »/ol62/3 oranın | | ö*a artacağını açıklamıştır. «De Beers» grupu, dünya elo mas ticaretinin /o85'e yakın bır kısmına hâkim bulunmaktadır \ Fransa'nın. uluslararası altın " birliği toplantılanna katılmadı Ş, ğmm öğrenilmesinden sonra, ' Londra'da altın satışlan birden E bire hızlanmıştır. Paris'te ise, Z «altına hücum» dünkü şiddetin fğ den bir şey kaybetmemiştir. g NEW TORK New York pa f ra piyasasının iki kilit mnessesesi, Chase Manhattan ile First National City bankaları kredi faizleri hadlerini »b5J tan «'.6'ya yükseltmislerdir. Ülkenin en i l e n gelen bankalarının giriştikleri bu işlem kredi faizlerinin memleket ölçüsünd e yükselmesine yol açabilecek nitelıktedir. Harekete, Morgan Guaranty Trust dahil diğer büyük New York bankaları da katılmışlarrtır Son Kıbrıs buhranı ile ilgili haber ve yorumlar, dünya basınında gitgide daha geniş yer işgal etmektedir. Gazeteler genellikle Türkiyeyi haklı bulmakta ve 1984 tenberi dnrnmun hiçbir zaman böylesine vehamet arzetmediğini belirtmektedirler. «The Guardian» Liberal tngiliz gazetesi «The Guardian» a göre, Adada Türklerle Rumlar arasında kaydedilen son çatışmalar yüzünden Kıbns meselesıne bir çözüm yolu bulunması ümidi zayıflamıştır. Gazete makalesinde. «Ynnanistan, Kıbrıs yüzünden Türkiye ile savaşı göze alacak değiidir» demektedır Gazeteye göre, bu sebepten Yunan Hükumetı Adadaki son buyranı gıdermek için harekete geçmış ve Kıbnstaki Yunan kuvvetlerinin komutanı General Grivası Atinaya çağırmıştır. Ancak bu, Grivasın Ada'dan «ebediyen» uzaklaştırılması anlamına gelmemektedir Hele Türklerin istediği gibi, Yunan birliklerinin Kıbrıstan çekilmesı. Atinadakı cuntanın hareketinin çok ötesinde kalmaktadır. Yine de. bir «kaza» ya da «beklenmedik bir gelisme» olmadıkça Kıbrısta son dört yıldaki gibi huzursuz fakat hareketsiz bir duruma dönüleceğe benzemektedir. Gazeteye göre, esas itibariyle Kıbrısta kuvvetler dengesinde bir degisiklik olmamıştır. Adada Rum nüfusu Türklerin beş katırfır ve Grivasın da emrınde 14 000 asker vardır. öte yandan Türkler, bir araya toplandıkları kesımlerde, kendı kuvvetlerı ve Birleşmış Milletler Barıs Gücü tarafından korunmakta ve Ankara Hükumetince desteklenmektedirler. Gazeteye göre, Ankaranın Kıbrısa Atinadan daha vakın oltfugu ve Ankara Hükumetinin emrinde Atinava oranla daha fazla birlik ve çok savıda iet bulunduğu unutttlmamaiıdır. •The Guardian»a göre, meseleye haşka ıınsurlar da kanştığı için bu denge istikrarlı değildir. Grivas, Lefkoşedeki Başpiskopos Makariosa karşı değil. Atinaya karşı sorumlu durumdadır. Makarios için enosis, bugünkü bağınrîizhSı kaybetme anlamına gelecek, Atinada bugün için Lefkoşedekine hiç benzemiyen bir rejim bulunuşu, enosisi belki daha da tahammül edilmez bir hale getirecektir. Gazete, şöyle devam etmektedir: «Enosis, aynca Türklere tâviı vererek gerçekleştirilebilir ki, bu da Adanın birliğini bozacaktir. Nisan avındaki darbeden sonra diplomatik bir zafer kazanma ihti yacını duyduğu anlaşılan conta, Türkiye ile görüşmeler yoluyla bîı çözüme ulaşmaya çalışmıştır. Ancak, görüşmelerde Türkiye. tanınır sa enosisi, enosis olmaktan çıkaracak tâvizler istemiştir. Bu görüşmeler, bir fırsat idiyse bile, bu fırsat albayların diplomatik alandaki heceriksizlikleri yüzünden kaçmlmıştır. Eylul ayında Trakyada yapılan görüşmeler sona erdiğinde iki ülke arasındaki görüş aynlığı, en yüksek derecesine erişmiştir." O zamandan beri Makarios, gazeteye göre bağımsızlığı, Ankara ve Adadaki Türklerle tek başına anlaşmaya vararak sağlamak çabası içindedir. Grivasın tahrikleri, yüzünden or taya çıktığı anlaşılan geçen haftakj olaylar. bir anlaşmayı baltalamak için düzenlenmiş olabilir. Durumun daha da kötüye girmesini ön leyen, Adada Birleşmiş Milletler Barıj Gücü birliklerinin bulunma sı olmuştur. «New York Times» Kıbrıs meseleslne tahsls ettiîl bir makalesinde «New York ttmes» gazetesi, General Grivasın Yunan hükümet! tarafından Yunanistana geri çagırılmasmı olurnlu karşılamaktadır Gazetenın başyazarı bu fconuda şunları kay detmektedir: «Adada daha önce meydana gelen olaylar sırasında. bundan evvelki Yunan hükümetlerinin aş>n milliyetçilik hareketlerine rıza gösterir bir tavır takınması göz> önüne abnırsa, bn geri çagrılmanın geç kaidığı dOşünülebilir. Yu r nan albavlarının. Kıbns orununun çözümlenmesi için. saf dışı bıraktıkları politikacılardan fazlasını vapabilecekleıi de gözdrn uzak tutulmamalıdır. Buna rağmen cunta üyeleri Ue Türkiye arasında son zamanlarda vapılan görüşmelerin uğradıği basarısızlık gözönüne alınırsa, bu konuda daha esaslı bir çözüme varılabilmesi için daha büyük bir çoğunluğun desteklediçi bir Yunan hükümetinin işbaşına gelmesinin ge refi ortaya çıkar.» Kıbnstaki tehlıkeli durum karşısında Atinadakı askerî Cun ta. buhranın patlak vermesıne sebep olan kundakçı Yunan Rum komutanı general Grıvas'ı gerı çağırmak yolunu tutmus ve böylelikle bombanın fitilinı çıkarmıya teşebbüs etmıştir An cak buhran geçmemıştır. Kıb» rısta kazan hâlâ kaynamaktadir. Yenı bır patlama Ankara ve A» tınanın. Amerika, tngıltere va Birleşmiş Mılletıerın çabaları ile gosterdıklerı ıtıdalı yıkabılir. Bu ıtıbarla Atınalı Albavların yenı buhranlara karşı tedbırler almaları gerekmektedır. Grivasın gdrevlermden azleriilmesınden daha ıyı bır başlangı; da olamaz. Grivasın Kıbrıs toprağına dönüşü barış ıçın süreklı bır tehlıke olur». H Kısaca Atina'tte 21 kişi ağır hapse mahkOm ofdu 0 BONN Federal Iş ve lşçi Bulrna Kunımu Genel Merkezinin bildirdiği rakamtara göre, Almanya'da çalışan yabancı isçiler aile başına, Almanlardan daha fazla çocnk parası almaktadır. Yabancılarda aile başına ortalama 109 mark aylık çocnk parası düşerken, Almanlarda bn rakam 99 markta kalmaktadır. • ROMA Bırleşmıs Milletler Besin ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 59.861.000 dolâr tutannda bir 1968 1969 bütçesı kabul etmiştir. Halen 116 ülkenm üye bulunduğu Teşkilât, 1945'te 42 üye ile faaliyete geçtiğı zaman S . O O O O O O dolârhk bir bütçeye sahipti. • KAHtRE Devlet Baskanı Nâsır, Mısırda, devlet güvenlifini tehlikeye düsüriicü nitelikte görülen suçlarla u^raşacak bir «İhtilâl Mahkemesi» kurulmasını öngören bir kararnameyi imzalamıstır. • PRAG Çekoslovak C.T. K. Haberler Ajansı, Pekin'den verrfığı bir haberde, Komünist Çin başkentı ile ülkenin büyük şehirlerınden Şangay'da Mao'cu teşekküllerın şimdi de birbırlerıne duştüklerini ve aralarında çarpışmaya koyulduklannı söylemıstır Cumhuriyet I399I Aeı Bir ölüm Rodos eçrafından Fabrıkatör merhum tzzet ve Vüs'at Bayramızadenin kızı. Fahamet Erkin ve Utarit Sıyavuş'un pek kıymetli sevgili anneleri, Ali Sıyavuş'un kayınvaldesi, Betıgül Beşir ve Aydan Sıyavuş'un sevgili anneanneleri merhum Prof. İsmet Alkan, Saadet Arkan, Hikmet Yasar'ın sevgili kardeşleri, Pabrıkatör Durmuş Yaşar, ve merhum Dr. Ekrem Arkanın baldızı, Füsun Kopman ve Ecvet Guresin'ın yengeleri. İnci Pirinççıoğlu, Gülören Özer, Selçuk Yaşar, Selman Yaşar, Güler Ramazanoğlunun teyzelerl Fuat Orkraıs'un vefakâr eşi u Vecahef ORANUS Hanimefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 24 Kasım Cuma günü ögle namazını mutaakip Şişli Camiuıden alınıp, Zincirlikuyu mezarlığındaki, ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektır. Mevlâ rahmet eyleye. Eşi ve Çocukları Cumhuriyet 14005 I | . | I I , I I I TEŞEKKÜR Eşim ve babamız ATtNA, (AP) lkeyi yöneten askerî rejlml devirmiye teşebbiisten sanık olarak özel bir askerî mahkeme ta rafından yareılanmakîa olan 31 şa hıstan 21'i salı gecesi geç vakit ağır hapis cezalarına çarptınlmıslardır. Polisin «Vatan Cephesi» adını ta şıyan bir grupun elebaşıları olarak nitelediği Konstantin Filonis ve Yanis Leludas müebbet hapis cezasına hüküm giymişlerdir. Sanıklardan besteci ve eski mebus Mikis Theodorakis hâlen bir hapishanenin revirinde hasta yatmaktadır. Cephe'nin başı olduğu bu şahıs daha sonra yargılanacaktır. Hüküm giyen diğer 19 sanık, bir ilâ onbeş yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edılmişlerdır. 10 sanık beraet etmiştir. Sanıklar arasında bulunan Mrs. Silva Akrita adlı eski bir Eğitim Bakanının dı,lu 10 yıla hüküm giy miştir. «Contbat» Bağımsız Fransız gazetesi «Combat» Kıbrıs konusunu ele alarak şunları yazmaktadır: «1984 den ba yans Kıbrısta durum hiç bir zaman bn kadar vehamet arzetmemisti. Bn dere ce şnnrsuzca vapılan bareketler karşısında bir kere daba şaşırmıs durumda kalıyoruz ve ışın esef edilecek tarafını Türkiye ile Yunanistanın siyasi. iktisadî v e stratejik bakımdan aynı birlige mensup olmalan teşkil ediyor. Ba durum, anlasmazlıgı derhâl ortadan kaldırmak üzere tesebbüse geçmek için fazlasıyla yeterli bir sebeptir. Bn bakımdan, batılı uluslararası teşekküller tarafından çok daha vahim bir durumu önlemek ama cıyla en ısrarlı baskıların vapıl ması gerekmektedir. Şayet tesadüfen bir TürkVunan calısması vuku bnlacak olursa, NATO'nnn en büyük başarısızlığı burada ortaya çıkacaktır.» Kemal Zer/m Sunel'in kaybı karşısmda, acılarımızı paylaşmak lulfunda bulunan Yapı ve Kredi BanLası'na, gece gündüz yanmdan ayrılmıyarak candan alâka çösteren müdavi doktorlara. aynca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası mensuplarma, bütün dost ve yakırüanna sonsuz şükranlarımızı sunanz. AİLESİ «Pravda» Yunanlstamn Türkiye ile doğrudan çatışmaya cesaret edebileceğini sanmıyoruz. Herşeyden önce I Türkiyenin savaş potansiyeli, 34 \ defa fazladır. Ikincisi Yunanistanın sadece Türkiye ile değil, bütün I komşularıyla arasında toprak ihti • lâfı vardır. Arnavutluktan Kuzey • Epiri talep eder. Yugoslavya ve I Bulgaristanla Makadonya meselesinden ara«ı açıktır. Bulgaristan I aynca. Akdenize bir çıkış kapısı is | temektedir. Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavyanın, Yunanistanın Türkiyeyle kapışmasi halinde ellerine geçen fırsatı değerlendirmeğe kalkışmaları pekâlâ mümkün I dür. Nitckim Arnavutluk ve Bul | garistanın Yunan sınırına asker yığ dığı haberlerini alıyoruz. I Yabancı bir gö'zlemciye bir Türk ' Yunan savaşı hakkuidaki fikrini sorduk. Cevabı kesindi: «Yunanistan için intihar anlamına gelir.« TÜRK TiCARET BANKASI USKÜD71R LİRALIK ÖZEL İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İLE V Moran: 2763/13994 «Pravda» gazetesi, son kanh çatışmaların «açık bir müdahaleye ortam hazırlamak» amacıyla Atina ve •NATO ajanları» tarafından kışkırtıldığmı ileri sürmektedir. Sovyet Komünist Partisinin organına göre, müdahale imkânlan Kıbnsm Adayı bir NATO nükleer roket üssü haline sokmasını reddet mesi üzerine araştırılmaktadır. Başyazar Nikolai Bragin, Türklerle Rumlar arasında devam edecek çaüşmalar karşısında Sovyet tutumunun ne olabileceğini ihsas etoemekte, fakat şu ihtan yapmak tadır: «Rmn ve Türklerden kurulu Kıbns Cumhurijetinin hükümranlık haklannı ihlâJ edenler cezasız kalmamalıdn^» ŞÜKRAN ARZI Türk işçisi dosfunu öldiirdii filaska'da hava sıcak ANCHORAGE, (a.a.) laska'da aşagı vnkan on yıldanberi görülmemiş bir şekü de kar yerine rağmur yağmaktadır. Bu mevshnde yerlerda buz yerine çamur görülmektedir. 13 Kasıma kadar Alaska İçin rekor sayılacak kadar yüksek sıcaklıklar kaydedilmiş, bu yüzden ayılar kış uykusuna yatmamış ve huzursuz bir sekilde gezinmeye baslamışlardır. Av için Alaska'ya dünyarun dört köşesinden akm edenler, geyifc avlamak için iv sahalanna ulaşmakta büyük güçlük çekmektedîr ler. Nepal Kıralının karlı ve buzlu bir zemine inmek üzere donatılmış olan uoagı, sulan donmıyan Ugashik gölüne inememiş ve geri dönmüştür. Olimpiyatlara hazırlanan skl takımı, çalışacak yer aramaktadır. Kayhan SAĞLAMER YAP5 ve KREDİ BANKASI A. S. İdare Meclisi Vekili Sayın B HEtLBRONN, (a.a) KEMAL ŞULE ATALI ile l'MİT MUTLU Nikâhlandılar. 22/11/967 Beledıye Sarayı Istanbul SUNELMn ebcdiyete intikaii ile uğradığı büyük acı karşısında çok kıymetli ilgilerini esirgemiyenlere şükran duygularını derin hürmetlerivle arzeder. I urada Sontheim semtinde cad de ortasında bi' cinayet işlenmiş, Nahide Almek adında 40 yaşında bir Türk kadın işçisi. bir süredir beraber vaşadıgı Mehmet Akbulut adında 30 vaslannda diğer Türk işçisi tarafından bıçaklanmıstır. A Moran: 2772/13995 Cumhuriyet 13980 MEVLİT Eşlın, babamız, kardeşLmiz ÇAĞIMIZIN HALK ŞAİRLERİ Yazan : REFİK AHMET SEVENGİL Saat 14 sulannda şehrin lşlek caddesînde lşlenen cinayet. yoldan precenleri dehşete düşürmüş ve panik varatmıstır. Görgü şahitlerine göre, Türk işçisi Nahidenin yolunu kesmiş ve kısa süren münakaşadan sonra bıçagını çekerek kadının muhtelif yerlerine saplamıştır. Hâdiseyi göriip kaçanlar, derhal polise te!efon etmişler, olay yerine ge'en cankurtaran arabası ile Nahide sehir hastahanesine kaldınlmışsa da, doktorlar ölmüş olduğunu tes bit etmişlerdir. Cinayetin kıskanc; lık sebebiyle işlendiği tahmln Pdi'mektedir. Mehmet Akbulut yakalanmıştır. Itr.27 KASIM 1967 TARİHİNDEN İTİBAREN ,.YENİ BİNASINDA HİZMETİNİZDEDİR. KEVLİT Babamız Süleyman Çehreli'nin \efatının kırkıncı gunune rastlı>an 24 Kasım 1967 Cuma gıınü gle namazını muteakıp Nişantas Teşvikiye carnil şerıflnde ruhuna thaı edUraek tizere okutulacak Mevlidl Çeriıe atcraba, dost ve dm kardeslerimlzin tejrllinl ric» »derız. Çehrell mütti Yirminci Yuzyılda yaşamlş veya yaşamakta olan 89 Halk Şairimizin hayat hikâyesi ve en seçme şürleri Fiyatı 12,5 Lira Aynı yazaruı bu seride daha önce çıkan kitapları: YAKUP YARAR'm ölümünün 24 üncü yılddnümün» rastlayan 23.11.1967 bugünkü Perşembe gunü ikindl namazını muteakıp Sişli camiinde ruhuna Ithaf edllmek üzere Mevlid oku tulacaktır. Arzu edenlerin tejrifleri rica olunur. VARAR AİLESt Ûineılık UNU9TT FATMA tRFAN İle EKSEN ATLAS KİTABEVİ ISTANBUL İlâncılik: 3620/13985 1. Eski Şiirimizin Ustalan 2. Yüzyülar Boyunca Halk Şairleri 12,5 Lira 12,5 Lira ADNAN TOPCAN Nikâhlandılar Beyojlu 72 Kmırn İMT TÜRK TİCARET BANKASI Cumhuriyet 13981 Cumhurlytt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog