Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ÎKÎ 23 Kasım 1967 CUMHURİYET !•••••• HALK SAGLIGI SORUNLARI Dr. Erödî ATABEK Tnsanın mntluluğn nedir sornsn asırlardır • • tartışılır ama tartışılmayan gerçek insan mutluluğunun sağlıklı olmakla basladığıdır. «Her isin bası sağlık» diyen halkın engın sezçiEI bu gerçeği dile eetirmistir. Guç durumlarda anlamını pek düsünmeden soyleyiverdiğimiz «sağlık olsun» deyimi de yüzvıllardan süzülmüş bir sezginin ürünüdür. Köklu bir toplum olan Türk toplumu iyilik deyince hastaya çorha %ötürmeyi, hayrat deyince hastane \aptirmayi ve yaşatmayı anlayan yüksek raoral değerlerine sahiptir. Fakat artık bu kisisel davranışların halkın sağlığını kommak smacını gerçekleştirebilmesi raümkün değildir. Çağdaş uygarlık, halk sağlığının plân ve programlarla düzenlemekte, bu çok yönlü problemi kisisel ve tesadüfî davranışlarla değil sağlam prensiplerle çözmeyi basarmaktadır. Biz ise dataa konuyn anlamaktan nzağız. Bizim için hâlâ toplumun beslenmesi herhangi bir ticarî problemden farksızdır. Gıda maddelcri fiyatları devamlı olarak yükselmekte ve havat pahalılığının bn en hızlı bölümü etkili biçbir müdahale görmemektedir. Gıda maddelerinin nitelikleri son zevtinyağı rezaleti ile bit defa daha ortaya çıkmıstır. Yediğimiz ve içtiğimiz maddeler, bunlan yapanların insafına kalmıs durumdadır. Olaylara gör» değişen hızda yapılan ve çoğu tesadüflere • rakılmış yetersiz kontrollarla halk sağlığının korunamıvacağı artık ömeklerle anlasılmıs dnramdadır. Halkın konut ihtiyacı, arsa ve bina spekül&törlerinin kâr etme isteklerinin şekil ve ölçüsüne kalmıştır. Çürük yapı malzemesi, kontrol dısı insaat büyiiyen şehirlerde mnhtemel faciaların hazırlayıcılan olarak gelişmektedir. Buçüne kadar yapılan en büyük batayı biı prensip sahibi olraaraakta görtiyoruz. Cevabı verilmesi gereken ilk sorn halk sağlığının çerçevesini iyi cizmek ve bn hizmetlerin sahibinl tanımaktır. Beslenme deyince Tanm Bakanhğı, gıda maddeleri kontroln deyince Belediyeler, konut deyince yapı kalfaları sornmln tutulmakla bn dâva çözülmez. Kornyncn'sağlık hizmetlerinin ana sorunlarını inceliyelim. TÜRK TABtPLER BÎRLlĞt BAŞKANI nacak ve herkesi içine alacak bir sağlık sigortası sistemi fertlerin teda\i edici sağlık hizmetlerini âdil, sağlam finanslı ve işleyen bir düzene kavusturacaktır. Doner serraave genel bir sistem olmaktan çıkacaktır. Sıgorta primini öde%emiyecek ekonomık düzevde bulunan fertlerin primi devlet tarafından ödenmehdir. Sağlık siçortası özerk bun\ede bir kuruius olarak ynrt çapındaki tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili ve sornmlu olmalıdır. îîHîHHn^.Hîuîlnuîni KIBRIS VE BIZ ayın Ecvet Guresm'ın <Hedefsız» başlıklı yazılarındakı goruşlerı benımsıyorum. Yazarın da ışaret ettıklerı gıbi bız Kıbrıs pohtıkamızda hem hedefsız hem de kararsız, ve ilâve edehmkı samımıyetsıziz. 1963 un kanh Noel olaylannd» Kıbrısa karşı harakete geçtığı zaman karşısındakı engel olan kuvvetlerın elını kolunu bağladığı Inonuye aktıf polıtıka tavsıyesi yapanların pohtıkalannı bugun gormekteyız 15 Kasım olaylarında 23 vatandaşımızı Rumlar şehıt ettıler Bız halâ elı kolu bağlı beklıyoruz. Zannedıyoruz kı dunya sulhunun tek koruyucusu Turkıyedır. 27 denızcısı oldurulen ve bır teknesı batırılan Israılın Mısıra yaptığı mısıllemeyı gorduk. Bu gune kadar her yaptığına goz yumulan kustah ve sınsı Makarıosa hıç olmazsa bir avuç tsraıl kadar olsun ders vermesını beceremıyoruz. Şımdı Kıbnstakı kardeşlerimıze yapacagımız tek şey kaldı. «Biz sizin ancak manevi bakımdan destekçiniziz, maddî yardıma eörünmeyen knvvetler (!) engeldir. Dayanabilen dayansın, dayanamayan baslarının çaresine baksınlarj Karşımızdakiler kım olursa olsun varlığımızı onlara kuvvetle kabul ettıremediğımız surece bu gunku gıdışın netıcesı sonunda bu gorıişe bağlanacaktır. Şımdıye kadar olduğu gibı bun dan sonra da elimıze geçecek fırsatları değerlendıreceğımıze ıhtımâl vermıvorum ! Ordumuza güveniyoruz! Gesen yılm ocak «yınd» Mlllt Birlik Grnpu 8en»t8rierinden Ahmet Tıldız. parl*m«nto kürsüsünde. v»ktiyle y»pü«n h»t»lan S Hastanelerimiz edavi edici hizmetlerin genıs çapta yürütüldüğü yerler hastanelerdir. Hastane hizmetleri birçok sikâyetin konnsn olmaktadır. Hastanelerden sikâyetler kisisel olaylar gibi görünmesine raçmen dnrnm kisisel deçildir. Olaylann nedeninde hizmetlerin prensip vönünden aksaklığı yatmaktadır. Bir hastanenin çalısması için zorunln olan prensipler ?özden çecirildiği zaman dnrnm anlasılabilir ve hekimlerin hangi sartlar altında hizmetleri yürütmek zo•'da kaldıkları açıklanabilir. ÜPOLÎKLlNtK C4LISMALARINDAKÎ DÜZENSÎZLÎK : Hastalann karsılastıŞı en büvük giiçlük hastane po'ikliniklerindeki mnavenelerin dururrmdur. Hasta mnavene olmak için nznn bir süre beklemekte, mnayene sırası geldiği zaman ise acele bir mnayeneye tâbi tntnldngnnu görmekte ve hekime, hastaneye Rİivenini kavbederek moral yönünden sarsılmaktadır. Hekim ise asm savıda hasta bakmaktan bnnalmıs, mesleiinin zornnln kaidelerini dahi sığdıramıvacağı bir süre icinde hastanın mnavenesini bitirerek dısardaki kalabahgı azaltmaya çalısmakta ve bn dnrumdan üzülmektedir. Son'nçta hasta ySnünden üzücfi. hekim vönünden bezdirici bir çalısma halkı ve hekimi sosyal sağlık hizmetindfn so&ntmakt»dır. Bn durumu önlemenin tek çaresi, bir bastaya avnlması gerekli sürevi belirterek hekimin calısma sınınnın çizilmesidir. Türk Tabipleri Birlifi XVI. Büyük Kongresinde bn konndaki prensip kararı da alınmıs ve bir hastava avnlması zornnln mnavene süresinin ortalama 15 dakika olması gerektigi belirtilmistir. Bir hastava ortalama (optimal) 15 dakika, en az (minimal) 10 dakika avnlması halk sajlıihnın temel ilkelerinden biridir. Hasta kalabalığı karsısmda hiçbir ölçü kurnlmadan valnız bırakılmıs hekimin biriki dakikava sıSdırmava çalıstığı mnaveneler hekime verdiji üzüntü dısında hastaya istenen favdavı da sağlıvamamaktadır. Halk saglıgı bn kesmekeşten knrtanlmalıdır. Bn da ancak yukardaki ölçülü ve düzenli çalısmavı mümkün kılacak kadrolann tesbit ve tâyini ile eerçeklesecektir. Bn hnsnsnn en kısa T?~nda halli zorunludnr. T Beslenme ve gıda kontrolu... ir ülkeyi kendi tanmsal kaynaklan besJer. Tarımın ilk amacı ülkenin beslenmesidir. Gerek tahıl ürünleri, gerekse bayvansal firunler ülkemizde fert basına düsmesi şart olan kalori, hayvansal protein ve vitaminl sağlayacak şekilde dfizenlenmelidir. özellikle hayvansal protein açığını kapatmak için hayvancılığımızı gelistirmek, hayvan kaçakçılığını kesinlikle önlemek ve hayvan ihracını bir geliı kaynağı olarak r5rmemek şarttır. Balıkçılığımızın da bn açıdan düzenlenmesi mutlaka gereklidir. Gerekli firetim «eviyesine nlasma yanmda diğer bir büyük amac «herkesin» iyi beslenmesinin sağlanmasıdır. Bn da beslenme amaçlarına nyan bir pazarlama. dafıtım ve fiyat politikası ile sağlanabilir. Cretira ve tüketimde kooperatiflesme bnnun için gereklidir, Aksi b»Ide serbest piyaı» şartlarma uTgun atarak erıda, maddeleri azhğının ve aracılsnn kfir arzularının sonuen olan fiyat artıslan Szetiikle hayvansal protetn kaynaklan olan et, yumurta, (fit gibi ürünlerln ancak yüksek gelir gahiplerincr knllanılabilmesi ribl bir sonnç verecektir. Kalori ve protein Ihtiyaçlan çahsma sartları ırereğince ynksek olan kövlfl, isçi, memnr ve öğrenci gruplan bn gıdalardan ber giin biraz daha yoksnn kalacaklardır. Sonuç K Q HASTA TATAGIMN BÜYÜK EKStKLtGt : Hastane hizmetlerini aksatan diğer önemli bir hnsns hasta vatağındaki büyük noksanhktır. Gelismis ülke normlanm bir vana bırakalım, bugün gelismekte olan Balkan ülkelerinin azetenızın ıkıncı sahıfesmde normlanna varmaktan çok nzağız. Avnca az ıkı yazar bır konuyu ışlıyor. gelismis bir bünyenin yarattıfı kötü sartların ••• Sayuı. Ilhan. «Bir tokat daartırdığı hasta saVısirfagozonüne alınınea has : •••I ba».« başlıklı yazısına, «Kıbrıs ta yataîımızın bnyük'eksHtU&i daha tri antafst"dâvrtî9ınflfî bir dâvadfır» dıye lır. On bin kisiye düsen 21 yataftın, ortalama başlıyor v e «Herşey jösteriyor bir hizmet sevivesl icin on bin kisive 50 oranıki bn siyasî ıktidar bir milli dâna nlaşması zornnlndnr. Eksik hasta yatağı ile vâyı yürntecek iktidarda değilçalısmak bir hizmetin temel nnsurlanndan vokdir» dıyerek sonuçlandınrken, snnlnktnr. Asın hasta talebi karsısında, hasta Sayın Prof. Nıhat Erım de Gırıt yatağının bn kadar noksan olnsn halkı ve beve Kıbrıs adlı benzetme yazısı],.: çüçlük içinde bırakmaktadır. nın sonucunda soyle der: «HüO VARDIMCI SAGLIK PERSONELÎ : Bn kümetimiz gaflet uyknsnndan Gıda maddeleri kontrolnnnn ne acıklı dnkonnda Z. Bes Yıllik Kalkınma Plânının ifadenyandığı gün Rumlar isi bitirrumda oldnğn da snlasılmıstir. Bn havatî kosini, görüse katılarak, snnnyornz: cYurdumuzmis olnrlarsa hiç Kaşmıyalım.» nnda alınan tek olnmln sonnç zevtinvağların da yarcîımcı sağlık personelı de avnca yeterIkı cumleyı bır arada okurken kapalı kaplarda «atılması kararı olmnstnr ama sızdır Istenen «tandartta, bır hekime 2 hemsıbır jazının ıçınden alınmıs ıntıdâva bn mndnr? Hani gida maddelerinin vapım re düserken, Turkıyede bır hekime 0.44 hem<nbaını verır Oysakı belırtıldığı sırasında kontroln, han) kontroln yapilmayan re duşmcktedir. Bu durum, bazı yerlerde hekim gıbi ıkı ayrı yazann yazılarınmaddelerin satısa snnnlmaması, hani bölee 1Slerm yarcfcmcı sağlık personelının Körevlerını dan alınmış sonuçlardır boratnvarlan ve nerde bunlan yapacak olan üzerlerme almalarma yol açmalctadır Yapılan tşın dıkkate değer \onü ise öıerk ve yetkili kurnluş? ara^tırma'ara gore SaŞhk ve So?val Yarrtım ıkı yazann da avnı noktada bırOrtada ne bnnlar vardır, ne de etkili bir BakanhŞına baslı ha«tane!erde 50 yatağa, Sosleşmesıdır Olabılır. bırer tahhazırlık. Birkac yetkilinin çarsı pazar teftisiyyal Sisortalar Kurumu hastanclerinde 35 vatamındır veya fıkırdır dıyecekler le çözülecek dâva mıdır bn? Bn konn ancak Ja, özel sektore aıt ha^tanelerde 65 vataga bır çıkacaktır Ama ış bununla bıtözerk «Beslenme ve Gıda Kontrol Kurumu» hemşıre düşmektedır Batı memleketlerınde hu mnor. Gelın görun kı en yetknrnlnsn ve isleyisi üe çözulebilir. oranın 2 5 vatağa bır hemşıre olduğu gozonunkili kışı olan hukümet başkanımırr* edavi edici sağlık hizmetleri de temel bir tîe tutulursa bu ek^ıklığ'n önemı ortaya çıkzın ağzından acızlığınden ve be• prensip bnhranı içindedir. Halen, halkın maktadır » cenksızlıöınden ne yapacağını tedavisinin hangi ölçü ve sisteme göre yapıldışasırmısların ıfadesı ile su kelıBn durumun yanısıra hastane personelinden ğı belli değildir. Sağlık hizmetlerinin sosyallesmeler dokuluvor «Tasallutların oknl formasvonu olmayanların eğitim vetersiztirildiği bölgelerde hizmetler genel olarak patekerrür etmemesini ümit edelikleri ve düsiik ücretlerin varattığı genel morasızdır. Döner sermaye gisteminin nyçulandırim.» Bu ıfade yukarıdaki görusral kırıklığı aksaklıklarm önemli nedenlerıni £1 hastanelerde bir nevi paralı tedavi sistemi len tevıt etmıyor mu? teskil etmektedir. yürürlüktedir. Bn sistem, basvurandan para Demek oluyorkı ışımız artık tealınmasına dayanır. Ancak fakirlik kâğidı ile mennı ve umıtlere kalmıştır^ fakirliğini belgeleyenler para ödemezler ki, bn Baki KAYA da birçok bakımdan iyi isleyen bir yol değildir. TTTTalk sağlıfının komyncn \e tedavi edici Döner sermaye sisteminde halk çiiçlük içindei M alanda önemli bazı prensiplerden voksun dir, idareci hekimler de çeşitli güçlüklerin sırencide ediyor olnsn hizmetleri önemli ölçüde aksatmaktadır. kıntısını çekmektedirler. Sosyai Sigortalar Kaır kere Türkiyede'kı bu neTemel nedenleri çöremeven veya görmek istennnuna tâbi olan isçiler ve diğer bazı görevlivt düzen. herşeyden onee hak meven kisiler hekimlerin de sikâyetci oldnğn ler «Sağlık Sigortası» primi ödemektedirler. Bn ve hukuku rencide ediyor. bn aksaklıklardan hekimleri sornmln tntmak karısık dnrnm, ynrt çapında bir uvçulamava Fakır çocuğu okuyamaz. zengın gibi haksız ve vanlıs bir eğilim tasımaktadıryönelen tek sistemde çöztilmedikçe düzensizliçocuğu okur öğrencı okula ımlar. Yukarda belirtilen temel tedbirler alınmağin süreceği ve sikâvetlerin bitmiveceği acıktır. tıhanla gırer Her sene belg e ıle dığı takdirde hizmet seviyesini yükseltmek lavların ardındaki gerçek, karsı karşıyadır Bevzadeler ise mümkiin olmayacak ve elbirliğiyle kötü sartSOSYAL SAGLIK SİGORTASI : Tedavl sutununuzda «Özel Okullar parasını vererek üniversitede de ları düzeltmenin, halkla hekimi karsı karsıva edici sajlık hizmetlerini düzene kovacak tek dâvası» na çok guzel noktabırakmaktan daha olumln bir yol oldnğn ergeç sistem, devletin destekliyeceği bir «Sosyal Sağlardan değınmışsınız. Cemıyet ı dıidıiğünü çalar Binnci. ikinci an!asıİ3caktır. lık Sigortası» sistemidir. Tnrt çapında nygulaçın bır kangren halınj alan ve sınıfta kalma yok. Belge yok. üstehk daha kısa zamanda mezun her geçen gün bıraz daha kötu>«••«•••>•••*' :::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.*:: olur. ye kullanılan bu konuda çok ınAnayasa tasansı kanunlaşırken sayın üstad Cevat Dursunoğlu'nun kıymetli sözlerini belirtelim: Şimdl arkadaslanm. eğer bn «Devlet eliyle» kaydı fcalkarsa, ancak yabancılar faydalanabilirler. Üzerine çok titrediğimiz ve olgunlastırmaya çalıştığımız millî varlığa zehir katmıs olur.. Binali ERDOGAN îstanbul Üniversitesi öğrencisi anaat ve hareketlerımizde samımî olahm. Bıçare ve ımkânsız ınsanları daha fazla umıtlendırmeye hakkımız yoktur. Aktıf polıtıka ısteyenler haydi şımdı sıra ve gozlerımız sızlerdedır Mehmet Ali GÜREL EYNESİL PTT Memuru *** S Bir fokat daha G Mll Sonııç.. Butün «rlanmuı biz. duşmanhk gö.teren Yunani.tana yerdik. anl Bun. engel olmak isteyen generaller, bu «r.da ™°> ? « « « Kurm.7 Bâfkuı Zekai Ok.n tasfiye edildi. Artık » « « ^ ^ hiçbir « r k.lm.mı.tı. îzmirdeki NATO K.rmrgâhınd. «6I*TU bir Yun«n lubmTi, Türidy. hakkınd., dijer kıt'.dakl bir Türk ınba yından daha fazla bilgi sahibiydi.» 19M ErenkBy olayUnndan ye Johntonnn ttnltt mektnbnnd»n lonra yetkili çevrelerin gözleri açıUnağ» baslamıstır. NATO dıtud» blrllklerimlıin ef»iml Te dOBatımı hMİandmlm^tar.Btmdan üçdört yıl önce Türkiyenln Ynnanistan ve Kıbnsa donük doğrn dürüst bir stratejisl yoktn. Strateji noksanlığı şnradan bellidir KI, Yunanhlar hakkındaki hatıralac e ve can alıcı noktalan yakalalamanın hükumeti, Kıbnsa çıkarma konusnnn sordnklan gun, yetrıyle Turkiye bakımından reahmışsınız. Bunların en başında kili askerler bn konuda hanrlıklı olmadığımızı söylemlslerulr. uatelere hıç te uymayan sahsl godevlete aıt Yuksek Okullarda bır zetemizin «Millet Yapar» kampanvası, «Donanma Cemiyetl» Knruşlennı yansıtmaktadır. oğrencmın 20000 TL. sına mâl nüması, çık»nn« gemileri insası, NATO dışında Türk mUU savunolmasına karşılık ozel okulların Bır ecnebı yazardan Türkiye ma gereklerine dönüşüm baslangıeıdır. hem de kazanmak üzere 5 6 U O 0 hakkında methıye veya bizi tatBngün N\TOaa müttefiklerden biriyle savasın eslğinde, hatTL. sına nasıl oğrencı okutabıl tnın edıcı şekilde yazı yazmasını U İçinde bnlnnnyornz. Biz kendimizi bansta sandığımıı yıllarda dıği gelıyor. Bunun nedenlermı beklemek belkı hayalperestlik blle General Grivas, Türklüğe karsı harb yolnnu çoktan seçmistı. aramıs ve bır kısmını ıyı yakala olur. Ancak yazann bır muhabir Bn harb Türkiveve ilân edilmeden yürntülmektedir. Ynnanıstan mışsınız. Affımza sığınarak bır olarak bu yazılan gazetesine emellerlnden vaıseçemeı! îstanbnla ve Batı Anadoluya nzanan kaç can alıcı noktaya da ben de gonderdığı tarihlerde konu ile il«Megalo tdea» Tnnanlılık ülküsü oldnkç» Türkiye Batıdan gelen ğıneceğım, belki ilerde bır kere gilı vak'alann gerçek seyri ıçintehdidin altında bnlunaeaktır. daha bu konuya eğıhrseniz fay de kalması ve yazılarında bu Unutmıyacaçımıı gerçek bndur. dası olur. vak'alara hıç olmazsa özet hahnAma biz bn gerçeçi bir süre nasıl nnntmusnı, ve Ynnan snBır kere resmi okullardakı derj de yer vermış olması gerekırdl baylarını millî savnnmamızın hanmı ısmefıne nasıl sokmnsnz? ve araştırma araçları ile ozellerYazann bunu yapmamış olmadekı kıyaslanmıjacak kadar ozelDogrudan doğrnva çayrimillî komprador iktidarının snçndnr sı dıkkati çekmektedır. Ecnebı lerın aleyhınedır Bu da gayet bu! Yabancı bir devletle millî sa\unmada içüdışh ilişkiler kurnormâl olarak resmılerdekı ma Yazarlar içinde îstıklâl Savaşımı mak, AtatürkçfllüŞe avkırıdır. Binnci Dünya Savasından önce de zın teferruatına aıt bazı olaylahyetı yükseltır. Ayrıca ve bılhasaynı dnrumdavdık. Alman kumandanları ve nzmanlan Millî Saf n c sa onemlı olan nokta sudur: ö rında yanlış v e eksik bilgı vervnnmamızın içine girniislerdi. Ordnnun s kumandanlannı ramekle beraber ATATÜRK'ün kizel okulların bütun oğretım uyehatsız ediyordn bu dnrnm.. Hele Mustafa Kemal'in hiç tahammülu şılıÇıvle savaşlanmızın önemli len resmi okulların oğretım uyoktn. Gazi, o günleri söyle anlatıyor : eserlennde yesı olup bu ışı bır ek gorev ola ve belli baslılannı Türk milletini ve ordusunu gayri tabii vazıyete sokmuşlardı gerçeÇe oldukça yakın bır dılle rak yapmaktadırlar • tabıı kı Bu gayri tabıi vazıvet ordunun yabancı bır askerî heyet elıne terk ve anlatanlar da vardır örneğm BE bundan çok da memnundurlar • tevdi edilmesıdir. Bu noktai nazardan Almanları ve Alman heyeti asAncak butun bu oğretım uyele NOİS MECHtN'ın (KURT VE keriyesini tenkit etmek istemem. Asıl tenkide lâyık olanlar bizim Devrınin yetışme ve gelışme masraf PARS MUSTAFA KEMAL) adlet Reisimız ve bılhassa devlet adamlarımızdır. Turk Ordusunun âcız lan devlet tarafından odenmış ve kabıhyetsiz olduğu kanaatıyla, o heyetı ayaklanna kadar giderek, lı eserı. bu üyelerden ıstıfade etmekte ve rıca ederek memleketimize dâvet eden oniardı Bu hevete Turk mılledolayısile boyle buyuk bır mastınm kabıhyetsızlığınden sarıh surette bahsodılmış. kendılerıne gelıp Bir olay raftan kurtulmaktadır. Zıra bu âdeta bızi adam etmeleri teklıf olunmuştur. Bovle muracaat üstüne üyelenn herbın gun geçmez kı gelen heyet, dahil olduğu muhiti ve o muhıte hâkım olanlan, âciz, hatunanlıların hak ettıkleri yeyabancı memleketlere tetkık getâ haysiyetsiz telâkki ederse mâzur gorülebılır. nılgı ıçın, onlann AnBdoluzısıne veya uzun zamaD için avu ı^tılâda ba^anva ulaşama Ordunun kayıtsız şartsız butün esran ıle Aîman askeri heyetine raştırmaya gıtmesın Bu ışın mamalarından memnun olmamış gite\dı ve teshm edılmesinden muteessırdım. Daha karar verılmeden e\li portesı çok yuksek olup devbı (Yunanhlar yıne Truva'yı alavel, tesadüfen bu vak'aya muttalı olduğum vakıt. sesımın enşebıldığı lete aıttır. özel hıçbır okulda madı) şeklınde ıfarieler kullamaksmata kadar ıtirazlarda bulunmayı vazıfe addetınıştım; itırazlarıma bu konuda bır masraf yoktur. nan. Anadoludakı Yunan mezalıhıç kımse cevap vermedı» Bunun daha nedenlen de bu mınden vak'a olarak hıç bahset İşte Gazi Mustafa Kemal'in hepimizi uynracak \e Ataturk üstüne lunur. ama benden bu kadarı Bu medıgı halde 9'11/1967 tarıhlı spektılâsyona kalkışacak olanlara ders verecek acıksecik duşunceleri.. konuya aynı eğılımle egılmış ıkı Cumhurı\ette çıkan (Bır Olav) Ne var ki bir zamanların de\let adamlan. Turk ordusunu <âcız> \e goruş sahıbı olarak sıze candan basltğı altındakı vazıiında Trak• kabiliyetsiz. görmekte âdeta inat etmişlerdir. Battal Gazi Ordusu» mınnettarım Saygılarımla, yadan Yunanhlar çekıhrken Yudeyimi o devreden kalmıştır. 19501960 arasında ordunun yaralandıği Dr. A. Hikmet ERLEN nanlı bır erın bır Tıirk koylüsümuhakkaktır ve bu moral çokuntusunü duzelt'nek kolay olmamıştır. Kımya Y Muh Eczacı ne dıpçıkle nasıl vurduğunu. ortüsunün: Türkiye «Kıbrıs Türktür» dlye 1930'lerde bağirmaya başlanun Yunan subavlan tarafından mıştır. Aradan on yıla yakın bir zaman gectiği haide Kıbrıs'a çıkarma Özel Okullar ve rasıl dövuldıiğunü çok Iüzumlu yapmak için yeterli araç ve gerecimiz 19631964'de joktu. imıs gıbi ıstekle anHtan. tstiklâl Anayasa Simdi Atatürk ordusunun ananevi «kenriıne guven, duygusu kazaSavaşımızın asıl vak'alarına tenılmıştır. Siyasi iktidarlann cıkardıkları bütun zorluklara rağmen orayın Prof. öztekın Tosun homas etmeyen HEMÎNGWAY'ın dumuz NATO dışında bir millî savunma diışüncesini yiıriirlüğe koyma camızın, «özel Yüksek Okul bu vazılan Turkıyemız vönünden sını bilmiş. kendi iradesinin, kendi bilincinin icabettirdiğini japmıştır. lar ve Anayasa» yazısı ı l e cıddî ve gercekçi olmaktan uzak N^TO stratejisi elbette Yunanistanla bir sa\aşı hesaba katmıyor; NAözel Yuksek Okuüann Anayasaolduğu kadar Turk mılletınin TO dışında birlikler, ve NATO dışında savaş stratejisi boylece kacuıılya aykırılığını, Sayın Cumhuri mustevlilere karşı şahlanışını ve maz oluyordn. yet gazetesınde belırtmıştı Kenb3=ardıSı zaferlen umursamamış Tiırk Ordusu bir dönüşümün içinde millî jereflerimizl korumak dısıne takdır ve tebrıkler borçlukucumsemıs mtıbaını uvandırma lçin gereğince hazırlanmıştır. yuz. s=ı bakımından da duygularımızı Milletle ordn, bugün Içiçedir, eleledir, Gazi Mustafa Kemal AtaSayın hocamızın «Zaten özel zedelemektedır. türk'ün bilinci ışımaktadır almlarda.. Darkapılardan geçmeje hazırlanYüksek Okullar, elemanlarını malıyız; Ordumuza ve yarmlarımıza güveniyoruz. devletin avuç dolusu para verip Tetkike muhtaç yetistirdiği kımseleri kıralamakla sağlamaktadır» demekle de <gararın 10/Kasım/1967 tarihli saretle ılgınç bır gerçege ışarW Cumhuriyetteki ' (ANKARA •tmektedır. . S ı KABİL't SAVASA HAZIR••fHiııııııııın Ne var kı özel Okulların AnaLIYOR) başhğı altında çıkan yasaya aykırı olduğu zaten ılgıyazısında belırttiğı Efganistanın lılerce bıhnen bır gerçektır Bu iç durumu ıle konunun esasen ilnun tartışması Anajasa tasarısı gisi bulunmaması gerektır Hele Temsılcıler Meclısınde gorusulur bu vazıda Efganistanın Türkıve ken yapılmıştır. (TÜRKİYE tarafından îngilizlerle savaşa teş CUMHURİYETİ TJ1.T Dergısı vik edıldigı kanısını yarstmaSa cılt 4: 21.4 1961 Cuma Sayfa 39) matuf bır vargıda bulunmanın, Netıcede sayın hocamızın da be Emantıllah Han'ın ATATÜRK'ü lırttlğı gibı. Unıversıteler ancak zivarete edısı ve în^lizlerle Tür devlet elıyle ve kanunla kurulur. kıve arasında o zaman mevcut 1 Nümune Hastanesinin 30000 00 lira keşif tutarb (Anayasa madde 120) denmekle olan Mu'tıl ıhtılâfı sebebivle böv binanın ir.saat ve tesisat onanmı 2490 sayılı kanunun 31 inci mesele açıklık kazanmıştır le bır yareıva varmanın ne demaddesi hükümlerine tevfikan kap<ı!ı zarf usulü ile ekGerçek bu iken ıç ve dış soreceve kadar riogru olduğu cidsiltmesi yapılacaktır. muruculer. Turk Anayasasına ay den tPtkıke mtıhtactır kırı olarak bu özel sömurü tıca2 E>siltme Trabzon S^ghk ve S Y Müdürlüğü biAvni YURTSEVER rethanelennı açmışlardır Çunku nasmda toplanacak olan Satm Alma Komısyonunca 12'12/ bu benzerdekı Yuksek Okulların Memur ANKARA 1967 tarihine raslavan salı gipu saat 11 00 de yaoılacakıddıa ettıklen, Avrupa memletır. Şartnameler mesaî saatleri dahılırde Trabzon, Ankaketlerınde de varlığma ınanıvora ve İstanbul Sağlık ve S Y. Müdürlüklerinde görülerum. Avrupada muhtar olma\an üniversiteler var Fakat bunlar büır Tartısma bolumune gönderlvakıf halindedır Bılımse! ve ıda3 tstekliler 27/11/1967 tarihinden 9/12'1967 tarihine len varıların ımımkünse dakrî ozerıtlığe saygılıdırlar Halbukadar bu işe lıyakatlı olduklarına dsir Trabzon Bayındırtilo edilmesini 200 kelimeTİ kı Türkıyedekı bu özel Okullarlık Müdurlüğünden alacaklan tasdıklı ve fotoğradı belge ışmamaMnı ve \RzxrlRra değil da devamlı tek taraflı ıdeolojıletarfın üzerine •Tartıjms. ile 2250 00 lıra geçıci teminat mektubu veva Malsandığı nn (emperyalızm'ın) reklâm ve •iimuru yazılarak Vazı Islertözel Okullarda devamlı tek tarafmakbuzu, 1967 malî yıh Ticaret ve Sarayi Odası vesikasl, ıe Dostalanma«ını Hra ederis. h ıdeolojılenn (emperyalızm'ın) ile birlikto 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlareklâm ve propagandası aşılanyacaklan teklif mektuplarım ih&le saafnden bir saat evvemaktadır. lisine kadar makbuz karsıhöında Komisyon Başkaruna vermeleri ve postadaki vâki gecikmelcr kabul edılmez. Hak ve hukuku l B S u n k u v v . ü . H m i r f n NATO .mrin. v.rüm.ri h.Uh UU. Y Y 3 İLÂN Trabzon Sağlık ve S. Y. Müdürlüğünden: NOT: özel okullar dâvası TEŞEKKÜR (B?sm: 26416'13968) B O Müzmın mide amelıyatı ve tedavımde yakın alâkalannı esırgemıyen Şisli Çocuk Hastahanesi Harıcıye Servısi Dırektdrü iyi insan cok kıymetli hoca Op Dr Z • Savın Hâzım Bumin Hastahane Başheklml  A DSI. Araştırma Dairesi Başkanhğından: Başkanhğımızda çahştınlmak üzcre 3 adet Yuksek Kimya Mühendisi almacaktır Yabancj dil bilenler tercıh edilir İsteklilerin DSİ Araştırma Daıresl Baskanlığı ANKARA adresine müracaatlan ilân olunur (B?sr> 2H:'qi A 14793 13970) •• • « « • • « • • » • • • • • • • • ı n ••••f|«fl»MtHI»IIMIIIM"l*ll">mi<1IHI*IIMIIIII • Sayın Dr. Medih Esremen'e ODer'îtör Dr Muhsln Başak, Op. Dr. Nurettin Apaydın, Dr Cevdet Turan, Dr Salt ömer, Narkoz Mut. Dr. Cahit Bergil'e ve Haıiciye Serrisi asistanlan: Dr Klrkor, Dr. Güne7, Dr O'cav Dr Arman. Dr Sümer. Dr Sevket, Dr Fethl. Dr Galîp ve Bashemsîre Sanlye; hemsfreler: Avten Melıha İle pinsumanlanmla yakinen alâkadar olanlara ve btitün senrts personelme en denn şükranlanmı arzederim SAtME SARSAR (Cumhurlyet: 13984) Aylâk Musa *** Hemingway'in gözü ile Atatürk Türkiyesi Orta Doğu Teknik üniversîtesi Rektörlüğünden Universitemizın muhtelif bo'ümlerıııe Sekre'er, Fcn ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölmnünp Camcı ve Kuluphane Müdürlügune Muhasebe Memunı almacaktır. SEKRETERLERDE ARAN1LAN S'.RTLAR : 1 Universite veya Kolej mezunu olmak, 2 Iyı Ingilizce bilmek, 3 Türkçe ve İngilizce sen daktılo yazmak, CAMCroA ARANTLAN ŞARTLAB : 1 Her turlü cam cihazı vapabi'ecek evsafta olmak. MUHASEBE MEMTRUNn* 4RAMLAN ŞARTLAR : 1 Askerliğini yapmış olmak 2 İktisadî ve Ticart İlimler Akademisi veya emsali okuUardan mezun olmak, 3 İngilizce bilenler tercıh olunur. isteklilerin Üniversitemiz Personel Müdürluğunden alacaklan muracaat formlannı doldurdraV en geç 1 Aralık 1967 cuma akşanu saat 17.00 ye kadar iade etmeleri ve 4 Aralık 1967 pazartesi günfl saat 10,00 da yapılacak imtihanda hanr bulunmalan rica olunur (Basın; 26519 A. 14841/13973) Nimbüs S on günlerde Cumhurtyet gazetesinde neşredilmekte olan (HEMtNGWAY'in GÖZÜ İLE ATATÜRK TÜRKÎYESÎ) başhjı altındakl yazılar hakkında düsüncelerimi asagida belirtmek lstiyorum. Nitekım bu vazılan deı leyen sayın Mehmet Barlas da yazann fikir ve kanaatler'ni yer yer gerçekle mukayese lüzumunu duymuştur. VEFAT Bandırm» tüccarlarından Ferldun Görener, Vural Görener ve Nılüfer Serter'in babaları. profesor doktor Fethl Serter, Mak"'"Ule Görener ve GülâOn Görener'in kayınpederlerl, Demlr, Melek, Esra, Ömer ve Tur^ut'un dedeleıi Nebatl Yaf fabrikatörü Muhtevası ALİ HAYDAR GÖRENER 22 Kasım günO vefat «tmlg v* aynı gun lklndl namazından sonra Bandırma Çar?ı camllnden ka'dınlarak alle kabristamna defnedllmiîtlr. Allah rahmet eylertn. ADed K onusu ıtıbaıiyle Türkiyemizi ve Milli möcadelemızi ilgllendiren HEMÎNGWAY'ln bu vazılannda Kurtuluş Savaşımi7 yönünden maalesef tek bir satı r\ ra'tlanmarnBİct». ak«ıne hu va «ılır »nmrın n fOnler'ie t*tsnbul» dux y* Trtky*dan ç«kü«a UMt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog