Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

8u Tt/A/ Türlciyede NATURE1 üTULEQî Ostün Kaltfetidir Sİ*l(tci tmus Du*Aİl ISTANIUl •Aİl IİTANİUL (f lUnau> 44. yıl sayı umhuriYet KUBÜCÜSU: rUNUS NADİ IAK Çeviren: Millî Kğitım Bakanli' «Dünya Edebiyatından T risinde yeniden basılmıştır. ^ Bakanlık Yayınevleriyle bi larda 350 kuruş fıyatla satılm (Basın: 254177l3999) 1SS61 Telgraf ve mektup adresi: C u m b u r v e t Telefonlar t 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 22 42 67 22 42 98 22 42 99 IX £3 ffrtcım 19A7 AUSim 170/ YUNANISTAN ISTEKLERIMIZI REDDETTI Johnson özel bir temsilci pönderdi Cemilere binen çıkarma birlikleri emir bekliyor Dış ve Yuri Haberleri Servisi reddet mesi üzerine. gece çıkarma bhiiklerimibaşlan mıştır. Ote yandan jetlerimiz dün de Kıbrıs uzerinde kesif kontrol uçuşları yapmışlar ve bu arada Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü tesisleri de Ordu emrine verilmiştir Aynca Ordu, Güney liraanlanna el koymuş ve Mersin telefon hattı da Genel Kurmaya bağlanmıştır. Saat 18'den itibaren de, Mersin Taşucu arasmdaki bütün yollar sivillere kapatılmıştır. BAKANLAR KURULU GECE SABAHA KADAR ÇAL1ŞTI VE BİR BİLDİRİ 1 YAYINLADI: «KARARLIYIZ» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Saat 21 de toplanıp 03 40 a kadar çalışan Bakanlar Kurulu, bır bıldın yayınlıyarak «Kararüyız» demıştır Saat 21'de başlavan toplantı sabaha karsı 03 40 da sona ermiî. toplantıdan sonra Devlet Bakanı, Hukumet Sozcusu Seyfl özturk, su açıklamayı yapmıştır • Bakanlar Kurulu bugunku tonlantı«ında en son ınkısaflar muvacehesınde Kıbrıs mevzuunu butunu ile tetrar gozden geçırmıstır Bu arada. Yunan hukumetının, 17 Kasım tarıhlı notamıza verdığı cevap tetkık olunmustur Yunan Hukumeti, bu cevabı notasınaa Turk Yunan munasebetlerıne atfettığı onemden bahsetmekte, mevcut gergın ha\anın ızalesı ıçın karşılıklı olarak gereklı tedbırlerın alınmasını \ e bunu takıben Kıbrıs'ta beraberce \asayan ıkılı unsurun guvenlıklerının korunması ıçın alınacak muessır tedbırlerı ve buhrana sebebıyet vercn mes'elelerı Turkiye hukumeti ile ıncelemeye amâde olduğunu bevan etmektedır Yunan Hükumetinin bu cevabı notası, hukumetımızce tatmınkar bulunmamıştır Herşeyden evvel Kıbrıs'ta Turk soydaşlanmızm em•niyetıne karşı mevcut olan bajlıca tehdidin kal&ması lazınıdır. Bu tehdidin kalktığı açıkça, bel (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Y unanistan'ın dün notamızı zin gemilere bindirümesine Ozef temsilci Ankara'da bekleniyor ' eksas'taki çiftliginde bulnnan A.B.D. Baskanı Johnson, dün eski S3\unma Bakanı Yardımcısı avukat Cyrns \ance'i özel temsilcisi olarak Türk hükumeti ile Kıbrıs konusanda gbrüsmek üzere Ankara'y» göndermistir. Amenka'dan ozel askeri bır uçak ile dun aksam uzerı saat (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) T (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Durunı bu yolda gergınleşırken, B Mılletler Genel Sekreten UThant'ın «Atina, Ankara ve Lefkoşe'ye itidal tavsiye eden» acele mesajı Ankara'ya gelmıştır. Bu arada, Başkan Johnson'ın Ankara'ya ozel bır temsılcı gonderdığı ve temsılcının Turkiye saatıyle 17 00 de yola çıktiğı oğrenılımştır. Saat 21 30 da başlayan ve aralık sız çalışmalarına devam eden Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında saat 00 30 da Çankaya istıkametınden 12 REO'luk bır konvoyun îçışlerı Bakanlıği onunden geçerek Golbaşı ıstıkametınde uzaklaştığı gorulmüştur. Önde, bır Jeepın bulunduğu konvoydaki REO larda askeri sırt çantalanyla, buyuk sandıkların yuklu olması dıkkati çekmıştır. Bu arada Ankara'da toplantı yapılırken Atına'da da Yuksek (Arkası Sa. 7. Sü. 8 da) (Dış Haberler Servisi) MOSKOVA So\\ctlet Birlıji Hukumeti, Kıbrıs uyuşmazlığında taraflara itidal çağrısında bulunmuş. (akat TurkYunan ujuşmazlığında Turkiye'nin yanında olduğunu belirtmiştir. Turk Donanması harekât başlamadan once Tass Ajansının ya>ınladığı hukumet bıldırısınde, Kıbrıs sorununun «Kıbrıs Cumhuri>etinin eğemenlik, bağunsulık ve toprak butunluğu esasına goreçozumlenmesı gerektığı ıfade olun maktadır Bıldırının sadece bu kıs mı, Rumlar ve Yunan'hlarm «Enosis tezıne karşı çıktığı ıçın Turk goruşune jatkın bır anlam taşımaktadır Bıldın şoyle devam etmektedır: «Kıbrıs buhranı, Adayı NATO'nun bir savaş ussü haline çevirmek isteven gerici Yunan çevrele rinin gerici politikasıyla yakmdan ilgilidir.» «Turk hükümeti. bu durum kar şısında, belirli çıkarları için bazı tedbirler almıştır.» Hukumet bıldırısınde, Turk Sı lâhlı Kuvvetlerınm alârm durj (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • Sovyetler Turkiye'yi haklı görüyor DENIZ KUVVETLEBI KOMUTANI ORAMIRAL URAN, MERSİN"DE DONANMAYI TEFTİŞ ETTİKTEN SONRA Yurtta heyecan son haddini buldu Bekleme notion üzerine Beklemenin bir sebebi olsa gerek. Bu sebep her halde kararsızIıkUn gelmiyor. Sonuç ürküntüsünden de gelmiyor. Zira hükümet eğeı kararsız ıdi ise o zaman Parlâmentoyu toplayıp yetki istemeniLsi terekirdı. Bu vetki istendiğine ve verildiğine göre demek ki karar mevuttur. Bu arada sonuçtan ürkme bahsini açmak dalü gercksız. Zira her kararın uygulanmasında tahmın edilen sonucu almak kadar alamamak, va da kısmen almak ibtimalleri daima vardır. O lıalüe nedir beklemenin sebebi? Notaya resmen red cevabı alıp dünya kamu oyunda baklıüğımızı busbutun perçinlemek mi? Amerikanın Yunanistan uzerinde yaptığı ba*>kıların ne sonuç verdiğini yine Amerikaya göstermek mi? Yunan juntasının yaklastığı söylenen âkıbeti mi? Doğrusu istenirse bekleme sebebini ihtimal şeklinde akla gelen bu srruların cevaplannda aramak bile insanı şaşırtıyor. Yunanıstamn notamızı reddetmesi, Türkiyenin müdahaledeki haklılıguu elbette perçınler. Ne var ki haklülğımızın derecesini arttı* ralıro derken, karşı tarafın politika icabı giriştiği yumuşama taktiklerıyle yine dunya kamu oyunda son olayların yarattığı havayı kuybetmefc de mürakündür. Yunanistan bir siyasî manevra ile bugunkü havayı değiştirebilir. Nitekim bir yandan her ihtimale karşı hazırlıınırken öte vandan değiştirme gayretlerinin de ıçindedir. Far7edelım Yunan juntası (.rivas'ın geriye abndığını resmen açıkladı. Euylı bir karar meseleler' başka açıdan ya da kenanndan gören dünya kamu oyu için tatmin edicidir. Ya bizim için? Bizim için hiç bır değer ifade etmez. Çunkiı Grivas'ın gitmesiyle Kıbnstaki kuvvet dençes : düzelmivecek Çünkii Grivas gitse yerine bir başkası gelecektir Hattâ bir sure sonra belki aynı adam geri dönecektir. Meselâ son 23 yıllık olaylar arasında Grivas'ın geri alınıp, yeniden dondüğünu biliriz. Yunan politikasının zor karşısında oyalama ve yumuşatma taktiklerini hünerle kullandığmı da biliriz. Ama bunu dunji kamu oyuna, hele çıkarları birbirine bağh büyük devletlere ozellıkle Amerikaya anlatamayız. Diğer ihtimailerc gelince, Amerikanın yaptığı söylenen baskı acaba Türkiyenin haklı isteklenylr tamamen bağdaşar bir sonucu verebilecek midir? Yani Amerika baskısıyla Yunan luntası Kıbrıstaki 22 bin kişilik birliğini riünyanın gdzü önüııde geri çekecek, kuvvet dengesinın sağlanmaM isteğin< zor karşısında hovun eğecek midir? Baskı böylesine kuvvetlijse ve junta bu jola giderse mesele yok. Isteğimiz yerine getirijir. bi de harb, üarb gurultulerüıden kurtuluruz. Ama bu, zaten sıilanan Yunan askcrî juctasmın aynı zamanda intihar kararı den'ektiı ki, hiç bir ütidar, hele ihtilâlle gelen iktidar ipini kendi elivle çekmez. Kaldı ki seçim sathı mailine girmiş bir Amerikanın, nufuzuı Rum ekalliyetinüı gözüne baka baka Yunanistanı bu kadar zorlayacağını ve diıe getireceğini düşünmek fazla iyimserliktir. Amerikanın yapabileceği olsa olsa iki tarafa itidal tavsiyesinde bulunarak hem tansiyonu düşürecek zamanı kazanmak hem de geçen zaman içinde Türkiye ile Yıınanistanı birbirlerine yaklaştıncı taktiklcri denemektir. Ameriki halen bu işin peşindedir. Yunan juntası devrilir mi? ve devrilirse ne olur? Bu sorn aslında Gürcübacılıktır ama, ihtimal olarak daima Ueri sürüldüğü için üzerinde durmakta fayda vardır. Yunan juntası meselâ yarın devrUse sadece yeni biikümet kuruluncaya hele meşru Yunan hükümeti işbaşma geçinceye kadar Yunanistan zaman kazanır. Ama Kıbrıs politikasında, Enosis hedefinde helirli bir değişiklik ounaz. Hattâ komünistler bile iktidarı ele »!• salar Yunan Megalo Idea'sına karşı duramazlar. Gidecekleri yol aynıdır Bu bakımdan ümitleri juntanın devrilmesine bağlamak, ve bPklemek ne Turkiyenuı haklı isteklerini karşılıyacak, dolayısiyle ne de Kıbrıs dâvasına bir çöziim yolu açacaktır. Kısaca'i mulılpmPİ dıs sebepler hangi jamndan bakıhrsa bakılsın beklemejı zorunlu kılacak nıtelikte değildir. 100 bin genç haykırdı: ff BARIŞ ıçın savaş sen •Hay dingala dingala. Makarios'u koyduk ortala, bombala Tansel bombala!. • mangala, « • " " « « • " " * • » « Pipinellis: 'Yunan birliklerinin Ada'dan geri çekilmesini ele almadık, (K. Daponte bildiriyor) ATINA Yunan Savunma Bakanı Spandıdakıs «Türkiyede bir isteri havası esiyor» derken, Dışışlerı Bakanı Pıpınellıs de «Yunan hükumetinin millî menfaat ve millî haysi>ete uygun ounayacak herhangi bir formül kabul etmesinin söz konusu olmadığını» soylemıştır Pipinellis «Yunan birliklerinin geri çekilmesi» konusunda, «Boyle bir hususu ele almış değiliz» demıştır. Demirel de Dun, onlerındeki davul zurnanm serhat marşları çaldığı onbınlerce genç, yukardakı mısraları tempo halınde zaman zaman sovlıyerek, Beyazıt'tan Taksım'e kadar yaptığı yuruyuş sırasında butun Istanbul câdde ve sokaklaruıı «Harp harp, harp istiyoruz» nıdaları ile çınlatmıştır Taksim Meydanmda 100 bin Istanbullunun katıldığı muhteşem «Harp isteme» mıtıngı sırasında da, «Gonullü askeriz, savaş isteriz» dıyerek bağırılmış ve gene «harp harp harp», «Ordu Kıbrısa» temposu tutulmuştur. Aynca, ıkıncı bır «6/7 Eylul olayına» mejdan verılmemesı ıçın, Istıklâl Caddesı. Tunel \ e Yunan Başkonsolosluğuna gıden yollar, ınzıbat erlerı, polıs \e tam techızatlı askeri bırlıklerce barıkat kurularak kesılmıştır. Basın toplantısı Yürüyüş başhyor Saat 13'te Hurrıjet Meydanına çeşıtlı yonlerden gelen universıtelı gen; ve vatandaş toplanmıstır. saat 13 30'da, 20 bin kadar topluluk, tstıklal Marsının okunmasmdan sonra juruyuşe çıkmıştır. Dıvanyolu, Gulhane, Sırkecı ıstıkametınde yuruyen topluluk, Emınonunde 30 bını bulmustur. «Dağ basını duman almıs» ve «Gazi Osman Pasa» marşlarını soylıjerek. Karakoy Necatıbey Caddesı > onunden Tophaneye gelen bu buyuk topluluğu, evlerden ve ış yenndekı pencerelerden sarkan, ve yol guzergâhını dolduıan on bınlerce vatandaş, gozlerı >asararak coskunlukla alkıslamış, «harp, harp» temposuna katılmıstır. «Kıbrıs 68'inci, Atina 69'nncu vilajetimiz», «Emperyalıst köpekler Dünya sizden ne bekler», «Kana kan istiyoruz», «Rumlar yüzme öğrenin geliyoruz», «NATO'ja CENTO'ya TOTO'ya baflıyız», «ölmek surünmekten iyidir», «Bombala Tural bombala Sen oyna (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Yunanistan Pityon'a asker yığıyor Doğan Keçecioçlu huduttan bildirivor Yunanlılar, Selânık \e Atına bolgesınden trenlerle getırd^klerı askerî bırhklerı, Pıtvona \ığma;a baslami'slardır Bırlıkler arazıde mevzılenmıslerdır. Ote yandan Batı Trak\adakı Turk ko\lerıne \apılan baskı arttırılırken, bazı Yunan ko>lerının tahlıvesıne devam edılmıstır Dun sabah Yunanıstandan ge lenler, askerî kordon altındakı Turk ko\lenne yapılan baskının son gunlerde artırıldığmı, Susuı koyu oğretmenı Şakır ile ıs arkadaşlannın oncekı cece dovu! (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Yunan Dışişleri Bakanı Pipineîlis dün akşam Atina'da hüküm süren oldukça beyecanlı bir hava içinde, ilk basın toplantısım yapmış ve Yunan hükumetinin bugünkü bubranın çöziilmesi için millî menfaatlere ve millî haysiyetine uygun düşmiyecek bir çözümü kabul etmiyeceğini söylemiştir. Pipinellis aynca durumun çok nazık ve krıtık olduğunu, Yunan hukumetmın bılınen olaylar sonucunda ortaya çıkan meselelerm hallı ıçın kesıf gayretler sarfettığını ve JU teşebbuslerınds ıyımserlığı kaybetmıyerek ısrar edeceğım eklemıştır. (Arkası Âa. 7, Sü. 5 de) Baskı arttırılıyor Onlat bir HateUet etseler... Oğuz ŞEREN ve Özer ÖZTEP Bildiriyor MERSİN «NOTA REDDEDİLDI' » Bır haftadan berı go^ lerı açık uyuyup, smırlerı gergm bekleyenler bır anda sılkındıler Once şaşkmlık, sonra heyevan sonra guven hıslerı, kulaktan ku lağa yayılan ıkı kelımenın getırp ceğı olaylar, beyınlerden aynı hız la geçtı. Mersin halkı, yedı gunden berı aralarında bulunan subayları bo> lesıne heyscanlı adımlarla gemı lerıne gıderken gorunce, bırsev ler olduğunu anladı, ama «döneııüı» ne olduğunu oğrenemedı. Gozler, merak içinde lımanda us lu uslu bekleşen uç denızaltı'va dondu, soara ufuklara dikılıp, Kıbrıs yomınde çakıiı kaldı. Ü mıtler denızaltı gemüerıne bağlandı, «Bif hareket etseler..» Onlar bır hareket etseler, herşey *n laşılacak, heyecan artık gem vurulmaz hale gelecektı.. Dun sabanın erken saatlerınden berı sınırlı bekleşen Mersin hal kı ve askerler, gece yaklaşırken ışte bu hava içinde keyıflendıler Bu hava içinde, sabırsız adımlar lımana gıden yollarda hızlı hızlı ılerledi, gemilerın merdivenlen nı çıkıp neşe ile gorev başma koş tu.. Karanlıkta gemılere gıden as kerler Mersın halkını boylesıne can'andırdı, ümitlendirdı. Merjin'e girış ve çıkış sıvıl hal ka yasaklandığı ve hatta sivıl te lefon konuşmaları bile askere tah sıs edıldığı halde. halk gozlerı gemılerde «buvuk» olaylan beklerken, boyle meselelerle ılgılenmedı bile, onu yalnız hareket etmesı gereken, gorevlılerın doldurduğu gemıler ılgılendırıyordu. İkmcı Ordu Komutanı Org. Nazmı Karakoç, butun gun çalış malarına devam ettı. Butun bırlıkler. erınden subaylarına kadar bu sefer başka bır bekleyışe dalmışlardı Donanma komutanı ozel motoru İle bütun gemılen te ker teker dolaştı, bıraz sonra da on çıkarma semisı Taşucuna doğru lımandan ayrıldı. Bakanlar Kurulu toplandı • Ecvet ANKARA, (Cumhurijet Bıırosu) Bakanlar Kurulu Başbakan Suleyman Demırel'ın Başkanlığındrf dun geee saat 21'de olağanüstu olarak toplanmıs ve Yunan hukumeü tarafından reddedılen Turk notasıru gorusmuştur Mahye Bakanı Cıhat Bılgehan toplantıja gehrken «Reddedılen Turk notasını goruşmeye geldık. demıştır. Bakanlar Kurulu toplantısından once Demırel, Çağlayangıl, Mı'li Savunma Bakanı Topaloğlu arasında bır goıuşmo ^apılmıştır Bakanlar Kurulu toplantm geç uatlere kadar devam etmıjür. HCRRIİfl MtYDAM\D\ TOPLAVAN BINLEKCE ISTANBtLLi; YL'RUlUgE BAgUlOB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog