Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CEZİNE I mamulleridir. Toptan Satış Tomruk Sok. 29/A Tahtakale • İst. En makbul hediye •• umhuriyel 44. yıl tayı 1SS60 KURUCUSU: rUNUS NADİ Telgrai v e m e k t u p adresi: C u m h u r i v « t Telefoniar : 2 2 42 90 22 42 96 Istanbul Posta K u t u s u : tstanbul No. 246 2 2 4 2 S 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Haknz Ntzıra kampanyaıı, baneılaruı af t«jel tateyenler, lstemeyenler, ları, Nâzım'ın dışanya gic TAN, bu Htabı bütün aydıı lar» lbretle okumalan lçln mlfttr. I o K 1967 Kurtulus Savasımızın gtali kalmıı yanlariyle gercek hikâyesi.. 7. eüt çıktı, son cildl basılıyor. May Tayınlan Atasaray 112, Caialogla tSTANBUL KüTSAL ÎSY.AN Türklerle Rumlar üç bölgede ateş teati ettiler, Yunan Genel Kurmay Ikinci Başkanı Lef kose'de nııııırrınımmı Q ııııııııınııııııııı Atina nota'ya cevap vermedi, görüşme istedi Yunan Hükömeti, NATO'dan müdahale ve aracılık talep etti CUMHURİYET, (Ankara ve Atina Bürolan) aşkent Ankara, «Alınmış olan her türlü askerl tedbirlerin verdiği gaven havası» içinde, yoğun dipiomatik ve siyasal temaslara sahne olnıuş ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki 22 bın kişilik Yunan kuvvetinin geri çe.filmesine ilişkin teküfne Yunan Hükumetinin vereceği cevabı beklemekle» günü gecirmiştir. Bu arada Başbakan Demirel. «Atina Büyükelçımız Yunan Dışişleri Bakanı ile göruştü. Notamıza cevap geldi mi?» sorusuna, «Hayır» cevabını vermiştir. Yunanistan flda'ya ağır silâh yığıyor Dış Haberler Servisi LEFKOŞE Yunan Genel Kurmay Başkan Yardımcısı General Palegopulos, dün uçakla, «Yunanistan'm, şimdi de ağır silâh yığmaya başladığı» Kıbns'a gelmiştir. Bu arada, dün de, Türklerle Rumlann 3 bölgede ateş teati ettikleri Kıbns'ta Çek silâlılannın, Yunanistan'm isteği üzerine toplandığı ve depolara kilitlendiği bildirilmiştir. B Yunanlılar, Türkiye ile savaşa hazırlanıyor ATİNA, (AP) lyi haber alan kaynaklann bildirdiklerine göre Yunan Silâhlı Kuvvetleri, herhalde Türkiye'nin Kıbnsa yapması muhtemel bir çıkarmaya karşı koymak maksadiyle dün gece, muharebe hazırlıklarına girişmiştir. Tüm kara, hava ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin kışlalarından çıkmalarına müsaade edılmemiş, bütün izinler kaldırılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) «AP» AJANSININ ATİNA'DAN VERDİĞt BİR HABERE GÖRE Pipinellis Tuluy görüşmesi Atina özel muhabirımiz Kosta DAPONTE'nın cfün telefonla yazdırdığı habere göre, yeni Dış ışlerı Bakanı Pipinellis dün Tür kıye Buyükelçisı Turan Tuluy1la yaptığı ilk görüşmesinde cuma günkü Türk notasına herhan gı bır cevap vermemış, sadece anlasmazlıklann halli için görüşmeler yapılabileceğinı ileri sürmüştür. 55 dakika süren bu görüşmeden çıkan Büyükelçı Tuluy, memnun gbrünmüyordu. öğrenıldigıne göre, Pipinellis, Büyükelçi ile yaptıgı bu görüsmede Yunanıstanın Türkiye ile dostluk ve ısbirliğı arzu ettiğini, mesele ve anlaşmazlıkların temaslarla halledilebilecegini fakat Türkiyenin bugünkü harb tansıyonunu düşürmesinin gerekeceğini ileri sürmüştür (Arkası Sa. 7. So. 1 de) Generalin gelişi.. Askeri bir kaynaktan öğrenilcTığine gore, Generalin gelişi, Grivas'ın Atina'ya çağrılmasiyle ılgilıdir. Kaynak, ayrıca, Paleogopulos'un Kıbns'a gelişınde, Adadaki Yunan kuvvetlerinin tamammın ya da bir kısmının geri çekilme şartlarını inceleme amacı olduğunu da ılerı sürmüştür. Kıbrıs'lı gözlemcilerin kanaatine göre. General Grivas'ın Lefkoşeye rtönnT";!. muhtemel de&ildir. En aşağı ikl Yunan şilepinin Kıbns limanlarına afır silâh b» şa'ttıgı bildirilmektedir. Özellikle Magosa yakınındakl Boğaz Ussunde olağanüstu faaliyet göze çarp maktadır. Ağır silâhların boşaltılmasına bır kaç gündür devam etmektedir. (Arham Sa. ?. Sü. 4 «et PİPİNELLİS TULUY Atina d a dun sabah K nrinbkUU lUkUI ı e r j Bakanı Pipinellis (sağda) ve Türkiye Büyükelçui Tuhıy... Siyasi sfire, 5S dakika süren görüsme, gerginliği azaltmamısttr. (Radyofoto: AP) 'brıs buhranını görüşen Yunanistan'ın yeııi Oışiş Türk çıkarması bekliyen Kıbns, korku içinde. LEFKOŞE, (AP) Türkiye'nin Kıbns'a önümlizdeki saatler içinde çıkarma yapmasını bekliyen Kibrıslı Rumlann korkusu, son haddini bulmuştur. Cumhurbaşkanı Makarios, blrbiri peşinden Ada'da bulunan Yunan askeri komutanları ve tngiliz ve Amerikan BUyük Elçlleriyle görüşmüştür. Lefkoşe'deki Batılı diplomatlar, Yunan hükumetinin Türk ültimatomunu reddetmesi halinde, Türkiye'nin derhal darbe indirmete hazır olması dolayısiyle durumun en kritik safhasına ulaştıgım söylemektedirler. Bu arada, Kıbns Dışişleri Bakanı Spyros Kiprianu, B. M. Güvenlik Konseyine mensup ülkeleTin Büyük Elçüeri ve Ada'da B. M. Banş Gücü Kuvvetlerine katılan memleketlerin temsilcüeriyle birbiri peşinden görüşmelerde bulunmuştur. unun noııarı Şartlar değişmiştir Komutanlar Msrsin^de toblantt yaptı Patasos, dcmeçleriyle u>utnıa >oluna ne kadar gitmek isterse istesin, Pipinellis Turk dostluğu vasfına güvenerek notamıza cevap vermeyi geciktirraeğe ne kadar çalışırsa çalışsın, Türkiye artık köprüleri atmıştır ve bulunduğu noktadan geri dönmek imkânı yoktur. Zira Yunanistan, bırakalım 22 bin askerin' geri çekilmesini, aksine dünden beri Magosa yoluyla Adaya silâh, malzeme ve yiyecek ikmaline başlamıstır. Kıbrıs Milli Muhafızları ki başlarında Yunan subaylan vardır Hilaryon'da yığınak yapmaktadırlar. Yunan Genel Knnnay Başkan Yardımcıs. Lefkoşede Türk müdahalesine karşı tertipler almak: ilk anda Tıirk kesimini vc Girne bölgesindeki Türklerin hâkım olduklan mevzilcri ele geçirmek için plânlar hazırlamakla mesguldur. Ayrıca XunanHtaıı hir yandan. notanın cevabını savsaklarken, öte yandan Kıbns Cumhuriyeti. Birleşmiş Millctlcri harekete geçirmeğe çalışmaktadırye gelcıı haberler lTlıant'ın şahsi bir teşebbüse girişeceği merkeıındedlr. Bıitün bunlar gosteriyor ki Yunanistan hem kendi hazırlıgını tamamlamak bakımmdan, hem de Kıbrıs meselesini kuvvet dengesi boztık olduğu halde müzakere masasına getirtmck için zaman kazanmak ıstıyor. Bu durumda ise her geçen saat. Türkiyenin lehmde degıl. aleyhmAleyhindedir çünkü; hazırlıklar bir yana, eğer Kıbrıs bu haliyle, Birleşmiş Milletler müdahalesi sonucunda müzakere masasına getırılirse bozulrauş olan denge düzelmeyecek ve dengeyi duzeltmekten kacınmış bir Türkiye ile Kıbrısta askerî bakımdan Enosis i saglamıs bir Yunanistan karşı karşıya geleceklerdir. Böyle bir muzakere aynı zan.anda Keşan ve Dedeağaç görüşmclerinde Yunanistanın ileri surfugu Enosis tezini fiili durum dolayısiyle dünya kamu oyuna da daha kolay hazmettirecektir. Bu bakımdan birkaç gün önce verilmiş yetkinin knUanılması ve artık Yunan cevabını beklemek, ya da cevap almak için ıkıncı ve kısa süreli ültimatomlarla vakit geçirilmemesi gerekir. Zaman kaybının bir önemli yanı daha, 1964'e oranla hayll farklı ve leyhte olan şartlann. geçecek süre içinde değişmesi ihtimalidir. Gerçekten şartlar yan yana getirildiği zaman 1964 ile bugün arasuıda büyük farklar görülüyor: Önce büyük devletler, özellikle Amerika ile Sovyet Rusya nın durumlan ve tutumları 1964 buhramndaki gibi değildir. Amerika dünya kamu oyunun baskısı karşısıııda Yunan cuntasun destekler tavrını değiştirmiştir. NATO'nun parçalanmaması için Türk Yunan çatışmasını bnlemek istemekle berabcr. üç yıl önce olduğu gibi doğrudan^ doğruya bir müdahaleye gitmenin söylentisinden bile çekinmekte, diplomatik temaslar. Birleşmiş Milletlerde kulis görüşmeleri ve de itidal mcsajlariyle >etinmektedir. Bu arada AmeriV.a bilmektedir ki en ufak bir müdahale, Türkiyeyi tamamen kaybetmeğe yol açacak ve VVashington dünya kamu oyunun nefretini üzerine çeken Yunan cuntasiyle basbaja kalacaktır. Sovyet Rusyaya gelince; Birkaç gün önce B. Elçi Simirnofun Yunanistandaki iktidar hakkında kullandığı dcyimler. Rusların tutumunu apaçık göstennektedir. Ayrıca Sovyet gazeteleri, Kıbrıstaki katliamı bir faşist iktidarın mârife'ti olarak niteledikleri gibi, fiili Enosis'in ortadan kalkmasını, onu tâkiben silâhtan arınmış ve her iki cemaate yaşama hakkı tanıyan tam bağımsız bir devletin kurulması görüşünü şimdi özellikle savunmaktadırlar. Türkiyenin şimdiki durumda lehinde olan başka şartlaı da var. Bunlardan biri NATO emrinde bulunmayan kolorduların varlığı ve birliklerin 19Wten bu yana eğitim ve donatımda hayli mesafe almış olmalarıdır. Üstelik 1964'te Türkiye, çıkarma için gerekli araç ve gereç'e bugünkü kadar sahip değildi. Çıkarma gemüerinin sayısı buhranlı günlerden alınan derslerden sonra arttırıldı. Gerilla birlikleri eskisiyle kıyaslanmiyacak ölçüde, gerck sayı, gerekse eğitim bakımından knvvetli hâle getirildi. Nihayet bir bnemli şart daha şudur: Kıbrıstaki catışmanın bir devletin sınırları içinde yaşayan ikl cemaat arasında cereyan etmediği artık dünya kamu oyu tarafından anlaşılmıştır. Daha doğrusu, bugün işlenen suçlar dünya kamu oyu gözünde, Yunanistanın omuzlarına yüklenmiştir. Aynı zamanda Yunanistan, Barış Gücüne rağmcn, mevcut antlaşmaları tek taraflı ihlâl eden bir ülke durumundadır. Türkiye ise sadece bozulan kuvvet dengesinin yeniden kurulması ve statükonun iadesi için çalışmaktadır. Kısacası Türk kefe'iideki şartlar eskisinden çok farklı olarak ağır ba«ıwır.fiırcr'v»?"!""i frsatı da kaçırırsak artık Kıbrıs'ı unutmaktan başka çarc kahıid\ .R.ıklır. Tural: "Kıbns'a çıkarız,, dedi Trakya'daki bâzı yollar, dün gece trafiğe kapatıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 90 Genel Kurraay Başkanı Orgeneral Cemal Tural dün Ba«bakanhkta Başbakan DemırL'l ile bır saat kadar Kıbrıs konusunda «son durum» u görüşmüs, görüşmede Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu da hazır bulunmuştur. Görüşme ıçın Başbakanlıga önce Tural gelmiştir. Saat 11.10 da Başbakanlıga gelen Orgeneral Tural'ı saat 11.35 de Başbakan Demirel ve saat 11.40 da Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ızlemiş, bundan sonra gorüşme başlamıştır. Tural 12.35 cte Başbakanlıktan aynlırken gazetecılerin sorular.nı cevaplandırmıştır. Basın mtr. suplariyle Or"eneral Tural ar.sında şu konuşma geçmiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de GEÇITBfiLELİ MEHMET EMIN DCSTANI Ümit YAŞAR Rumlann Geçitkalede şehit etti^i lık Kahvecı Mehmet Emının hatırasına Bansgücfi'ne mensup tngiliz askerleri, mnhtemel çatısmaları önlemek üzere Boğazici Köyü yakınlarında.. (Türk Haberler Ajansı, Radyofoto Servisi) I KÂRAK1Ş YVRDV SARIYOR Kan kokuyor kan Boğazici ve Geçitkale köylcri Acı bir duman Tütüyor evlerin üzerinden Ve yerlerde Delik deşik edilmis. ölüler Dinleyin Vahşet buradan başladı Buradn kabpece vurnldu Türkler Burada Doksan yaşını unutup Tığ gibi bir delikanh olduğuna İnandı Mehmet Emin. Titrek ve buruşuk elleriyle Sarıldı mavzerine İçinde sonsuz bir iman vardı Doksan yılı görmüs gözlerinde Nefret ve kin Fakat bilmiyorduki Mehmet Emin İnsan değildi saldıranlar Kudurmuş birer köpekti Ve ötekiler gibi o da Kahpere öldürüleeektl Çok geçmedi Vuruldu birden Ve boylu boynnca yere r Lzandı Mehmet Emin. Türk jeti uçarken Makarios ile Kiprianu, yabancı diplomatlarla görüşürken, blr Türk jet* uçağı Kıbns üzerinden gümbürtüler yaparak uçmus, zlgzaglar çizerek, 25 dakika müddetle Ada'nın üzerinde dolaşmıştır. % Kar ve yağmuıdan bazı yollar kapandı (YURT HABERLERt SERVİSİ) Zamaiı zaman tırtına şeklini alan karayel, devamlı yağış ve yurdun mııntelif bö'.gelerinde sılırın altma düşen hava sıcaklığı, kış mevsiminı Diıöenbire getirmiş, bazı illerde kar ve yagmur yüzünden yollar kapanmış, uçak ssferleri aksamış, meteoroloji yetkilüeri İse ya» ğışın ve soğumamn devam edeceğüıi söylemişlerdir. Atina, tazıninatı kabul etmiş «UPİ» Ajansının gece yarısından sonra saat 2'de bildirdiğine göre Yunanistan, geçen Çarsamba çarpışmalannda zarar gören Türk köylerine tazminat vermeği kabul etmiştir. Ajansa göre Atina, böylece, Ankara'nm 2 inci isteğini de yerine getirmektedir. Seferler aksadı istanbul gençliğinin tl Harp isteme mitingi,, bugün ihtiyatların silâh altına alınacağı yalanlandı ANKARA, (Cumhnriyet Bflrosn) Başkentle yurdun çeşitli yerlerinde dün, «Son 5 dönem ihtiyatların silâh altına alınacağı» şeklinde haberler çıkmış, ancak bunlar, ilgili askerlik şube ve dairelerince cfoğrulanmamıştır. Söylentilerin yaygın hale gel•nesi üzerine bazı vatandaşlar, •ıskerlik şubelerine de başvurarak, gerekli işlemleri yaptırmak ıstemişlerdir. Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, dün gazetecilerin, «Son 5 devre ihtiyatların silâh altına alınıp alınmayacagı» yolundakı sorularına. «Bizden bildirilmeyen haberlerc Inanmavınız, asılsızdır* cevabını vermıştır. Kötü nava şartlan ve şiddetli fırtına yüzünden, dün bazı yuıt lçi uçak seferleri iptal edilmiş, bazı seferler de geclkmeli olarak yapılmıştır. DUn sabah Bandırma ya saat 9.30 da hareket etmesi gereken TJH.Y. uçağı talkamamış, Ankaradan îstanbula 8.30 da gelmesl gereken uçak İse ancas 11.20 de YeşUköy hava alanma 1 nebilmiştir. îstanbul Ankara (Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) Altın yükseliyor Kıbrıs olaylannın ve harb söyientüerınin bâd saihaya gelmesl ile dün Atatürk altını 3 lira, külçe altının gramı da 30 kuruş vükselmiştir. Kıbns olaylannın başlaması lltc günlerde altın fiyatlanna tesir etmemış. ancak cuma günü fiyatlarâa 1 liralık bir artış olmuştur. Ancak fiyatlar cumartesi güntt eskl duruma mmiş, pazartesl günü ise eskı fiyahn da 20 kurus altına düşmüştür. Harb söylentileri yüzünden altın alımırun artması karşısında yükselen fiyatlar olayların başlaması ile şu seyri takip etmiştir: Gün Atatürk altını Külçe Gr. Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım 21 Kasım 14 15 16 1? 1R 20 tır. Miting saat 14 de Hürrıyet Meydanında başlayacak ve Taksımde son bulacaktır. Poyraz, soydaşlarımıza reva görmedığımız muamelelerı, şehrimizde yaşayanlara tatbık edil I stanbul Ünıversıtesı Talebe Bırliğinin düzenlediğı Kıbrıs mıtingî bugün yapılacak Valinin sözleri Kcvet UÜKLStN «Harb isteme mitingi» ile ılgılı olarak kendisiyle göruçen gazetecilere Vali Poyraz, «Bütün vstandaşlarımın hnznr ve emniyeti farksız olarak temmai altındadır» rlemi'=tır (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Henüz ölmemisti Bir kan bosanmışü yaralanndan Irmak gibi Aklıodan neler geçmiyordu ki Mehmet Eminin Ölmek çibi. yaşamak gibi Yaşamak. evet yaşamak Kendi toprakUn üzerinde Çocnklanyla, torunlanyla Geçmişleriyle, yannlanylı Kira bilir belki de ölmiyecekti Fakat bilmiyo""'''' Mehmet Emin Saldıranlar kudurmos Mrer köpekti Yanına yakiaştılar (Arkası Sa. 7, Sfl. S de) Iskenderun'da tırtına limanı altüst etti İSKENDERUN Doğu Akdeniz'de başlıyan şiddetli fırüna, limanı altüst etmiş; sahUdeki evler su altmda kalmıştır. Rus ve tspanyol şilepleri limaru terketmış, «Ata» tankeri yol değiştirmiştir. Saat 9'da limanımızdan hareket eden Donanmamıza mensup harb gemilerj de, kötü hava şartlan sebebiyle, Karataş Domuzburnn arasından ileri gecen€"m='eHir Fırtına. bütün şiddetiyle devaoı etmektedir. 104,50 104.60 105.00 105.70 104.70 104,50 107,50 15,70 15,67 15,75 15,75 15.75 15.75 16.05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog