Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

NAZIM HİKMET DOSYASI Haksız yer» 28 yıla mahkum cdllen Nizım HLkmet'ln gızll durusmalan. al kampanyuı, basmdald »f kavgalan. y«b*ncıl«rın af tegebbüılarl, Nâzım'ıa aftını i*tey«nler, lftomeyenler, Çlcck Palu ol«yları, Nâzım'ın dıj«rıy» (ldlfL.. ÇatLn ALTAN, bu kiUbı bütün «ytlınUr». hukukgulan lbrttl* okumaları lçln Urmly» •*ralftb. Kurtulua Savftfimızun gtzll frainnf yuüariyle gerçek hlkâye«L.. T. eüt çıktl, » n elldl basılıyor. M«r Yayınları Atasaray İM, tSTANBUL (2. baJkl) KUTSAL İSYAN umhuriyel KURUCUSU: YDNUS NADİ 44. yı/ $ayı 1555? Telgraf T « m e k t u p adresi: C u m h u r l v e t Telefanlar : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 » 8 İrtanbul Porta K u t u s u : Istanbul N o . 246 2 2 4 2 9 7 224298 2 2 4 2 9 9 YENİ YA1 Dr. Baha Öngel: FRANS1ZCA DERSİ YARDIMC FRANSIZCA DERSİ YARDMCI' FRANSIZCA DERSf YAR0IMCI İhsan Irk: ÇÖZÜMLÜ GEOMETRİ PR03LEMLERİ LİSE L DÜZLEM 1500İ Fnat Baymur: ARİTMETİK ÖĞRETİMİ 5Oo| İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 3234/138961 So/ı 2f fCosım 19*7 Kıbns'a her an "önemli ölçüde,, kuvvet çıkarmamız bekleniyor Pipinellis Dışışleri Bakanı oldu Yunanistan taleplerimizi reddediyor | UThant Türk jetlerinin Kıbns \ üzerindeki uçuşlanna son verilmesini istedl ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk notasına resmen cevap verllmemış olmakla beraber, Yunan Dışışlerı Bakanlığı Musteşarı Hrıstopulos'un Atına Buyukelçımız Turan Tuluyla oncekı gun oğleden sonra yaptığı goruşme sırasmda şıfahen büdırılmıştır. Başkente gelen bu yoldaki haberîere gore, Yunan Dışışleri Musteşarı Hrıstopulos, Turk Buyukelçısı Tuluy'a «Türk hükumetiniu notasında yer alan ve Kıbrıstaki son ola>ların Yunan Hükumetinin plânları sonucu olduğu ve Adadaki 22 bin kişilik Yunan kuvvetinin gerginüği yaratan başlıca unsur bulunduğu» şeklındeki iddıalan «gerçek dışı bulduğunu» soylemışOr. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başkan Jobnson Turkıye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yonetlmln» gonderdiğı mektupta «Kıbrıs sorununa bansçı bir çözüm yolu» bulunmasıru ıstemıştır Öte yandan Ankara'ya gelen haberlere gore, Yunan Hükumetı, kendısıne Turk Hukumetınce venlen ultimatom nıtelığindekl notada yer alan telepleri kabul etmemiştir. Bu haberin gelmesinden sonr» Dışlşleri Bakanı îhsan Sabri Çaglayangıl duzenledıği basın toplantısında, «Türk cemaatine müteveo cih devamlı tehdidin kalduılması ve cemaatimizin güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak şartlann tam olarak süratle ve behemahal yaratılmasından başka çare yoktur. Hükumetimiz buna kesin kararlıdır» demıştır. Ankaraya Atınanm olumsuz cevabının intikali uzenne Türk Hükumetirun «taleplerini güçlendirmek ve Adadaki kuvvet dengesini yeniden saçlamak amacıyla Yunanistanın kullandığı yolları kullanarak, Adaya önemli ölçüde bir kuv vet çıkarması» her an beklenmektedır Turk hükumetinin bu kararınm hukuki kaynağını «Garaoti andlaşmasının 4. maddcsi» teşkıl etmektedır Dışışleri Bakanı Çağlayangil, bu durumun, dığer ülkelere bıldırıldığıni dünku demecınde «Göruşlenmız ve tutumumuz açıkça bilduılmıştir» demek suretiyle açıklanııştır Belırtıldığine gore, dun akşam geç saatlere kadar Yunanıstandan Türk hükürnetinın notasına herhangı bir cevap gelmemıştir. Gelen haberler Tuluy Hrıstapulos gorüşmesınden Ankaraya intıkal edenlerdır bir mektup daha gönderdi Istonbul'da sivil savunma tedbirleri tamamlandı Dün sabah Emnıyet Mudurlüğunde, bir harb vukuunda uygulanacak sıvıl savunma plânlan goruşulmuştur. Saat U'de başlayan ve Valı Vefa Poyraz'ın baskanlık ettığı toplantıya Emnıyet Muduru Muzaffer Çağlar, Yardımcıları, Şube Mudurlen, ll Jandarma Kumandanı, Sıvıl Savunma Muduru ve Sıvil Savunma Genel Sekreteri katılmışlardır 3 saat devam eden toplantıda, Emnıyet ve Jandarmanın, bir harb vukuunda sıvıl savunmada alacakları gorevler tesbıt edılmıstır. Bu arada, emnıyetın hazırladığı plânlarla sıvıl savuama plânlarının muşterek yurutulmesı, emnıyet ve jandarro* nın koordıne bir çalışma duzenıne girmelerı kararlaştırılmıştır. Toplantıdan sonra kendılerıyle goruştuğümuz yetkılıler, «Şehirde gerekmedikçe bir alârmın olmayacağını» belırtırken, şımdılık bir karartma tatbıkatının da yapılmayacağını soylemışlerdir. Toplantıdan çıkan dıger bir yetkılı ıse, «Her an bir harb olacakmış gibi, sivil savunma plânlarını uygnlamak için toplandık» demıştır »trik Athenagoras'ın çeS M^sitli Balkan ve Avrupa J ^/ülkelerinde yaptığı par\^k lak gezi son asamasına \ardıgı sırada, hükumetimizin mudahalesiyle birden dumura uçramiftır. Her fHtigi yerde oranın en yüksek rUtbeli papazları tarafından karsılanan, özellikle Roma'da Isa'nın genel vekili VI. Paul ile kucaklaşıp öpüşen, serefine ziyatetler çekilen Patrik Athenagoras, gerinin »on nğrağı olan Viyana'ya varmadan bir gün önce «çok yorgun düştügü» gerekçesiyle liyaretini iptal etmistir. Oysa gezinin bu son dnrağına büyük önera verildiğini, Attaenagoras'ı Viyana'da Katolik Kilisesi ilgilileriyle beraber Avnsturya Hükumetinin de afırlayacağını, böylece Fener Patrikhanesi Baskanına bir Devlet Başkanı islemi uygulanacagını haber alan Dışişleri Bakanlığımız diplomatik yollardan harekete geçerek dnrumnn nezaketini Balhaus'a bildirmiş ve son dakikada geziyi iptal ettirmek suretiyle Türkiye Avnstnrya iliskilerinin tatsız bir yola girmesini önlemistir. Bu konuda Viyana HUkumetlnin anlavıs gösterdiğine süphe yoktur. Türkiye'de bir tek Devlet Başkanı bnlunduğuna göre, lâlettâyin bir Türk uyruğundan baska bir şey olmayan ve oturduçu makama da Türk Hükumeti tarafından atanan bir azınlık mezhep baskanına sankı devletımizi temsıl ediyormuscasına karsılama ve uğurlama tdrenlerı düzenlemek, doğrusu vakısık almaz, tubaf bir davranıs olurdu. Avusturya Hükumetinin gösterdiği anlayısın bızi memnun ettiğini burada açıkca belirtmek isteriz. Ne var ki, Patrik Athenagoras'ın Viyana eezisini sağlayan ve ona karsı düzenlenen protokol üstü ağırlama törenlerini etkiledigine süphe olmayan Viyana Baspiskoposu Kardinal Köniç bu iptal olayına çok sıkılmıs, Le Monde gazetesi muhabirine \erdiçi bir demeçte üzüntülerinı dile getirmis ve Patrik Athenagoras'ı. kendi öz konufu olarak ayrıca Viyana'ya davet edeeeğini bildirmıstir. Devletlerarası normal protokol kurallarını zorlamamak ve politık bir amaç gütmemek sartı ile iki dın görevlisinin karsılıklı birbirlerini davet etmeleri. oturup konusmaları, öpüsüp koklasmaları bizi zerrece ilgilendirmez. Ama görüyor ve bilıvoruz kı, Viyana Baspiskoposu Sayın Kardinalin davranısı ruhanî olmaktan çok siyasi nıyetlerle ilgilıdir. Sayın Kardinal, Vatikan'ın en yakın temsilcilerinden biridir ve Le Monde gazetesinin belirttiği üzere 1961 yılında Papa XXIII. Jean tarafından Istanbul'a gönderilerek burada Fener Patrikhanesinde Athenagoras'la «kiliselerin bırleşmesi» konusu üzerinde ilk konusmaları açan adamdır. Bin yıldan beri birbinne sırt çeviren kiliseler ve mezhepler durup dururken 20. yüzyılın ikinei yarısında neden böyle bir yaklasma ve birlesme hevesine kapılmıslardır? Kardınal König* in «on da\raıııs'anna bakarak, yerinde bir çağrışımla blz Metternıchı hatırUdıU Napol>on savas'ırı ile A\ru(Arkası Sa. 1, Su. 4 de) Metternich II «Önemli değil» Rura baskını sırasmda Geçitkale'de şehit edilen bir Türk Mücabidi Rnm ticarethaneleriyle alış veriş boykot edildi Amerıka Bırleşık Devletleri Baçkanı Johnson, Cumhurbaşkanı Sunay'a gonderdiğı mesajda, «rlıbrn sorununa banşçı çözüm yolu bulunmasını» düemıştır Aynı nıtelıktekı mesajlar, Lefkoşe ve Atınaya da gonderümiştir. Başbakan Demırel, bu konuda, basın mensuplarının, «Johnson'dan mesaj geldiği doğru mudur? Doğruysa, savaşa yol açacak davranışlardan kaçınılması tavsiye edinilmiş midir?» şekhnde yonelttıklerı bir soruya cevap olarak, «Hâdise başladıği zaman, bu gibi ahvalda mutad olduğu veçhile, bir çok devletten sulhun korunması temennileri gelmiştir» demıştır. Dışışleri Bakanı Çağlayangil lse, «Mesaj, bazı yabancı ajansların bUdirdiği şekilde Başbakana değil. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Maliye Bakanı: (( Devalüasyonu düşünmüyoruz,, | Merkez Bankası, Sterlinin yenl alış ve satış kurunu açıkladı Merkez Bankası, dün, Sterlinin yeni alış ve satış kurlar<nı açıklamış. bir demeç veren Maliye Bakanı da «Devaluasyonu duşunmuyoruz» demiştir. Geçıtkale kövünün Mebmet Emin adında 90 yaşın da bir kahvecısi \ardı. Kum baskını sırasmda av tüfegini almıs o da difer Mücahitlerle birlikte köyünü savunmaya kosmustu. Çarpısma sırasmda sehit düsen bn ihtiyar, Yunanlıların vahsi çıflıkları arasında üzerine dökülen gazla çatır çatır yakılmıstı. Gençlik, Kıbns'a gönüllü topluyor (YÜRT HABERLERÎ SERVİSİ) ıbns Rumlannın Türklere saldınsının yarattığı infial, özellikle gençlik çevrelerindc dinmemekte, aksine artmaktadır. Nitckim, MTTB, dün bir «Gönullü Kampanyası» açmış, İzmir, Adana, Denizli'de mitingler düzenlemiş ve gençler, «O?4u Kıbnsa, millet Kıbrısa» diye bağırmıştır. M.T.TJ. taratından dun yayınBulgaristan ve lanan bir bildinde, Yunanistanla muhtemel bir silâhlı çatışma haArnavutluk, linde yararlanılmak üzere «gönüllü kampanyasına» girişıldlği ifade Itunan sınırına olunmaktadır. Bildiride aynca Rum ticarethaytğmak yapıyor nelenyle alışveriş yapmamalan OLAYLARIN ARDINDAKİ T. C. Merkez Bankasının açıklaması ANKARA, Merkez Bankası Genel Mudurluğu, 18 Kasun 1967 tarıhınde devalue edilen Ingiliz lirasının Amerıkan dolan ile olan yeni muadeleti ve bu muadelete gore bankaca tesbit edilen esas kuru açıklamıştır. Bu açıklamada, esas kur'da 1 Ingiliz Hrasuıın 21.5* Turk Lirasma ve 1 Araerikan dolarının 0.416SS7 Ingiliz lirasına eşıt olduğu belırtılmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) CHP, Kıbns'la ilgili önerge/erı dün geri aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bozbeylı'nın başkanlığında dun toplanan Millet Meclisınde Bulent Ecevit, CHP'nin Kıbns'la ılgıli onergelerını gerı aldığını beSa\ın İhsan Sabri Çağlayangil' lırtmıştır. ın duruma fazla açıklık getirCHP Genel Sekreteri ve arkameyen demeci su gerçekleri qrdaşları tarafından verilen ve Antaya kovmaktadır: kara'da yapılan Kıbrıs mucahıt1 Yunanıstana verilen notaleri gösterisınde polıs baskısiyle ya ve Türkivenin kesin karanılgüi gensoru onergesinın okunna ragmen Kıbrısta terör havamasından sonra soz alan Ecevit. sı devam etmektedır. ozetle şunları söylemiştir: 2 İki Türk köyüne karii gi«Bu önerge konuşulurken, do rişilen saldından sonra Rumlar layısiyle Kıbrıs olaylanna debu köyleri tahliye etmişlerdir finmek gerekecek, Oysa, Kıbama, Boğaziçi köyünde bir kararıs buhranı, had safhadadır ve kol kurmuslardır. Demek ki, taa hükumetimizin hem uluslararası reket, kendileri bakımından straanlaşmalara, hem de Meclisin tejik bir tahliye hareketidir. verdifi yetkiyi kullanarak cidKöyler silâhtan tecrid edildigidi tedbirlere başvurdugu görülü ne göre Rum kuvvetlerinin sayor. Kıbrıs, milli bir dâvâmızdece bir karakol hırakıp cekildır. Bu dâvânın hallinde bepi(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) miz, hukumete yardımcı olmalı• •• yız. Bu düsüncelerle Grup Yönetim Kurulumuzun görüşünü benimseyerek. önergeyi geri alıyoruz. Şüphesiz ki, hükümetin bundan önceki tatumn v e bugün kü tutumunn hatalı bulanlar o labilir. Fakat bunnn mubasebe si simdi değil, ilerde yapılmalıdır.» Ecevit'ın konuşmasını. AP'lılcı de alkışlamıştır. Bu arada, okunan bagımsız Re şat özarda'nın Kıbrıs ve Anka ra'dakl mltingle ilgili önergelerinin gündeme alınıp alınmaması, önUmüzdekl toplantıda görüşıilecektir. Komısyon seçimlerinın yapıldığı dünkü Meclis toplantısı, yarına bırakılmıjtır. A€Y0€PİA K dnlamı Taksim'de biı eczane yandı Taksım Meydanında dun 23 35 de «Pamuk Eczanesi» jazıh ışık lı reklâmın kontak yapmasıyle çıkan yangmda Istanbul Sıgorta sirketıne aıt hanm bırıncı ka tında bulunan ve yağlıboyajla venı boyanmıs Pamuk Eczanesi, 300 bin lıra değerındekl ılâç ve malzemejle bırhkte tamamen sanmıştır. Alevler, ruzgârın da etkısıyle hanın yan ve arka kıs mını sarmıs, bına kısmen yaniıktan sonra, ıtfaıye tarafından ondurulmuştur. Yanan eczane, Kemal Pamukçu'ya aıttır. Bınanın dığer katlannda bulunan a'ığer burolarda hasar yok tur Genel zarar. 500 bin lıra tah mın edılmekte ve sorusturma ya p>lmaktadır PARlS, (Kadyo) Türk Yunan gergınlığı, komşu ulkelerı de etkılemektedır. Ikı komunist ulke, Bulgaristan ile Arnavutlukun, Yunan sınırında yığınak yaptığı haber verilmektedır. Bilındıği gıbi, her ıki ülke ile Yunanıstan arasında toprak ihtılâfı vardır. â • halktan istenmekte, Rum kllise ve hastahanelerinin silâh deposu halıne getirildiği iddıa edılerek özetle şöyle denilmektedır: «Türk gençliti bugünden itibaren bütün Rum ticarethaneleriyle alısverişi boykot etmislerdir. Hal (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) BUYUK YAZAR İLK HİNT FÜZESİ 47/10/ YENİ DELHİ (a.a.) Teknik aıaclarla donatılmıs ılk Hmt fuzesı, «Rohini CH 75» dun sabah Kerala eyaletındekı usten başan\la atılmıstır Avnı ussun muhendıslerınce \apılmış olan «Judi» aalı bir fuze de, bu arada denenmıstır Denemelafı voneten kımse, ozel \akıtı da ıçıne alan vararlı ağırlığın ve butun mekanızmanm çok ıyı ısledığını bıldırrtııştır Hergün toplantı teklifi Çankırı bagımsız milletvekilı Mehmet Ali Arsan, MeclU Başkanhğına verdiği bir önergede Kıbns buhranmı değinerek Parlâmento uyelennin yurt içi ve yurt dışı gezilerine izın verılmemesıni, her türlü parlâmenter gezılenn, sartlar normale donünceye kadar iptâlini, Mecl'«ın her gun ssat 1519 ıındı toplanmaunı Cu m h ur iy et'te Elefteria gazetesi Tiirklcnn Ortaca^da dahi esıne rastlanmı\acak usnllerle yokedilmesini «Temizlik h.ıreUâtı» seklinde nıtelemis ve Grivas'ın Türkiertn ötdurııtdügU >erde basarısını kutlam*k İçin k*JxT« icUfini d« cnrorU h«bw luüinıU yayınUmıştır, Kıbrıs'taki Yunan vahşetiyle ilgili fotoğraflar 8. sovfamızdadır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog