Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

DEVLET ANA Büyük romancımızın bir soluk ta okuyacağınız bu dev eserigerçek bir «Türk romanı> dır. 623 sayfa 20 lira BİLGİ YAYINEVİ YENİŞEHİR ANKARA Curahuriyet 13080 cumnurı KURUCUSU: YUNUS NADİ ALEVM) Yahya Benekay AleviflMh yaşav lenek ve inançtarını mersl|e«le boylu aralarmda kalmış ve milyonlarca insanın paylaştığı^ cın çevresinde topl&nan insanla tını çekici bir üsîupla bir röpor halinde kaleme almıştır. Varlık ları arasır.da çıkan bu kitabın fiyatı 5I liradır. Öâncılık: /131091 44. yı/ sayı 1SS40 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyei Telefonlar • 22 42 90 22 42 96 tstanbu) Posta Kutusu: İstanbul No 240 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 22 42 39 Perşembe 2 Kasım 1967 Mücahitlerin ultimatomu üzer/ne Rum kuvvetlerine alârm verildi RAUF DENKTAŞ Senato ve Millet Meclisi dün çalışmalarına başladı D e n k t a ş ' ı n i a d e s i n i j BAŞKAN SEÇiLDi BOZBEYLİ TEKRAR Hukuk Fakültesi öjrencileri boykot'ta Senato Başkanı 5. turda da seçilemedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) istedik Türk Cemaati Meclisi Başkanı Kıbrıs'a 21 Ekimde çıkmış ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi Başkanı Rauf Denktaşın Adaya 21 Ekim Cumartesi günü çıktığı ve bir ihbar so nucuııda 31 Ekim Salı günü sabahleyin yakalandığı anlaşıbnıştır. İstanbul ve Ankara Universiteleri açıldı ÖĞRETİM ÜYELERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN AÇILIŞ TÖREMNDE Rauf Denktas'ın Ada'va çıkarken kallandıgı motorda Rum Polisler srsma yapıyor... i Sunay: «Tahrike varacak flavranışlaıv doğru değildir» Demirel, " Naaşlar m nakli ile İhtilalîn sonuçlarını birbirine kanştırmak yers/z bir harekettir,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün sabah saat 08.05 te Esenboğa hava alanından İngiltere'ye hareket etmeden önce yaymladığı mesajında «naaşlann nakli» konusuna da değinmiş, «gösteriye ve tahrike varacak davranışlar doğru değildir. Memleketin bugü nü ve yarım için mahzurludur» demiştir. Başbakan Süleyman Demirel, dün bu konuda yaptığı bir açıklamada, Denktaşın hayatının emniyeti ve Türkiyeye iadesi konusunda diplomatik teşebbüste bulunulduğunu söylemiştir. Kıbrıstaki Türk Alayına, Türk mücahitlerine, Rum çetelerine ve Yunan alayına muhtemel olaylara karşı alârm verilmişür. Denktaşın eşi Aydın Denktaş, Başbakanı ziyaret ederek Demirel ve Çağlayangile hitaben Denktaş tarafmdan yazılmış iki özel mektup vermiştir. öteyandan dün gece, Baf şehrinde bir bomba patlamış, önem li hasara rağmen, can kaybı olmamıştır. Rektör Egeliye, aleyhte ve lehte gösteri yapıldı İstanbul tiniversitesi, yeni ders yüı hâdiseli bir şekilde başlamış, açıhş konuşması sırasında Rektör Prof. Ekrem Şerif aleyhinde ve lehinde tezahürat yapılmıştır. Hukuk Fakültesi öğrencileri de, yönetmeliğin bazı maddeleri değişinceye kadar süresiz boykota başlamışlar ve dün derslerc girmemişlerdir. Tören umhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin yeni çalışma dönemleri dün başlajnış, Başkanlık için Senatoda beşinci tura rağmen bir sonuç alınamamışsa da, Meclis'te Ferruh Bozbeyli üçüncü turda tekrar Başkanlığa seçilmiştir. C Bozbeyli 388 oydan 244'ünü almış ve kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, .Yeni seçilişinin bundan önce iki yıllık görevinin tasvibi anlamını taşıdığını^ soylemış. «Bir başarı varsa bunda grup temsilcilerinin ve bütün arkadaşlarımın payı vardır. Meo lisimize havırlı başarılar ihsan etmesini Allahtan niyaz ederim» demiştir. Meclis Başkanlığı seçimi oylamalanna Başbakan Demirel katılmamıştır. Senatoda beşinci tura kadar salt bir çoğunluk alınamadıgından Başkan seçimi bugüne bırakılmıştır. Olayın başlangıcı Kıbns Türk Cemaat Meclisi Baş k&nı Rauf Denktaş. bundan 15 gün önce evinden «Istanbula gidivorum» diye ayrılmıştır, ancak Denk taşın tstanbula değil Kıbrısa gittiği, oradan, eşine ve ağabeyi Ertuğrul Denktaşa gönderdiği mektuplardan anlaşılmıştır. 21 ekim cumar tesi tarihini taşıyan mektupların Karpat Yarımadasındaki Galatya köyünde yazıldığı anlaşılmıştır. Mektuplar posta kanah ile değil, kendisini Adaya götüren bahkçı motörü ile gelmiştir. Oturum açılıyor Millet Meclısinin ikinci dönem üçüncü çalışma yıhnın ilk toplantısını Başkanvekili Ahmet Bilgin açmıştır. Milletvekilleri, MP Başkan vekilliği için gerekli oranı GP'ye bıraktığından do layı bu yıl Başkan vekilliği yapamayacak olan Ahmet Bilgin'i bir «Veda havası» içinde uzun uzun alkışlamışlarö'ır. Bilgin, Anayasanın 81. maddesini hatırlatarak adayların ilk turda üçte iki çoğunluğu, bu sağlanamazsa 3. turda ise salt çoğunluğu sağlamalan gerektiğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasından sonra ilk tura geçilmiş ve Başkan adaylarından Ferrnh Bozbeyli (AP) nin 226, tsmail Hakkı Tekinel (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Denktaşın mektuplan Eşine gelen mektupta, Adaya sağ salim çıktığını kendisine haber vermeden böyle bir davıanışta bulunmak mecburiyetinde olduğunu yazan Denklaş. mektup içinde De(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Öte yandan Başbakan Süley ^ man Demirel de bu konuda bir j demeç vermiş, «Ne ölüleri dirilt : mek imkânına kimse sahiptir, \ ne de ölülerden rahatsızlık dny ' maya mahal vardır. Naaşların nakli meselesi ile 1960 thtilâlini \ ve onun neticelerini su veya bn şekilde birbirine kanştırmak yersiz bir harekettir» aemiştir. | ANKARA, (Cumburivet Bürosu) Sanayi Bakunı Mehmet Turgut 3 Kasım 1967 gününden itibaren traktör fıyatlarında ile yüzde 12 oranında indirim yapılacağını açıklamıMır Turgut, traktör irnal eden tesislerin hemen hepsinde boş kapasitenin tespit edildiğini bildirmiş ve uygulanacak indirimin 2500 lArkası Sa. 7, Sü. 6 da) Traktör fiatlannda indirim Sunay'ın mesajı j 515. ders yılı münasebetfyle Fen Pakültesi konterans salonunda ya pılan törene çok kalabalık bir öğrenci topluluğu katılmış ve Rektörün salona girişi ile birlikte aleyhte ve lehte tPTahiirat başlamıştır. Açıhş törenı konuşmasında Egeli, tstanbul Üniversitesinin, bugünkü dinamik, özgür Türkiyeyi yaratmak ve yaşatmada en önde ve en büyük rolü oynadığını belirtmiş ve, «Sapık çapraşık ve beceriksizce solak davranışlann. başladıkları yerlerde, bir saman alevi Rİbi söndüklerini görmek, bu alevleri sondürcn nefeslerin Türk üniversitelilerinin bağırlarından çıkan üflemelerle sağlandığını sey retmek, Türklüğe en büyük ferahbk verecektir» demiştir. Konuşması zaman zarnan yapılan aleyhte ve lehteki tezahüratla kesilen Rektör, daha sonra Dogudaki kıpırdamalar U zerinde durmuş, özetle şunları söylemiştir: «900 yıldır coğrafî sınırımız içinde bulunan Kıratın doğusunun lArkası Sa. 7, Sü. 3 del İnönü CHP Grupunda konuştu: ÖĞKENCİLER PROTESTO EDİYOB Sunay, Kraliçe kendisini karşılayan Elizabeth ile birlikte Sunay'ı, Londra'da Kraliçe karşıladı (DIŞ HABERLER SERVİSÎ) LONDRA Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eşi ve beraberindekileıle birlikte, yedi günlük resml bir ziyarette bulunmak tizere Londra'ya gelmiştir. Sunay, Gatwick Havaalanında Kraliçenin kuzini Prenses Alexandra ile eşi, buradan özel trenle geldiği Vlctori» Garınd» da Ingiltere Kraliçesi II, Elizabeth ve eşi Prens Philip tarafına'an karşılanmıştır. Karşılayıcılar arasında Prenses Margmret ile Başbakan Wilson da bulunmuştur. Cumhurbaşkanı, beraberinde Edinburg Dükü Philip olduğu halde Kraliyet Şeref kıtasını de netlerken bando «Çanakkale Marsı»nı çalmıştır. Sunay. Kra(Arkası Sa, 7, Su. 3 de) Sunay, Havaalanındaki veda me \ sajında naaşların nakli konusun j da şunları söylemiştir: j « Naaşlann nakli kanunl : mevzuatımıza göre hareket etmek zorunda olan sahiplerine ait ailevî bir vazifedir. Fakat uzunca bir süredir bu konuda yapılan neşriyat, yayılan haberler ve tasavvurlar âdeta politik maksatları, din istismarını ve bazı müesseseleri istihdaf eder mahiyettedir. Böyle bir anlayış gösteriye ve tabrike varacak dav ranışlar doğrn dc|ildir. Memleketin bngünü ve yarını için mabzurludnr. Bn sebeple, kasıtlı düşünce v« hareketlerden kaçınılmasını tavsiye eder, nakil işinin ilfilîler tarafmdan tâyin edilen günde ve düzende vakar içinde en kısa yoldan, en kısa zamanda ve tam bir sükflnetle yapılması lüzumnnu belirtmek isterim.» Sunay bundan sonra yeni çalışmg dönemine giren TBMM'ne başarılar dilemiş ve geçmiş denemelerden yararlanılmasını istemiştir. Sunay, Esenboğa Havaalanından askerî törenle uğurlantnıştır. meydana çıkmış tasavvurdan vazgeçmek iktidann itibarını "Yan/ışlığf azaltmaz,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı İsmet inönü dün CHP Meclis Grupunun top lanüsını açarken bir konuşma yapmış, iktidann Anayasa müessesele ri konusunda bazı tasavvurlan bulunduğunu belirtmiş. ancak geçen yıllarda da iktidarın tepkiler karşısında bazı şiddet eğilimlerinden ve tekliflerden vazgeçtiğine değinerek bu durumun «basiret alâmeti» olduğunu söylemiştir. Inönünün konuşması özetle ?öyledir: • CHP programı ile durumu ile özel karakteri olan bir partidir. Bi zim vatandaşa vaad olarak aldığımız konularda çok dikkatli olacağız ve onları savunmak için değerlendirmek için bütün gücümüzle CR lışacağız. Altı saat süren bir açık kalb ameliyatı sonnnda, romatizma yüzunden genişleyen Aort kapağı alınarak yerine sığır kalbi kapağı takılan Cevdet Balaban ve biri 5 bin; dığeri 300 liraya mal olan suiî ve tabiî Aort kapaklar». (Fotoğraf: Selçuk Aybatar) Demirel'in demecl Naaşlar konusunda bir demeç veren Başbakan Süleyman Demirel de bu konu etrafmda çok yönlü münakaşalaı cereyan ettiğini, bu münakasalann yanlıs bilgilere ve gerçeğe aykırı olarak yürütüla'üğünü öne lürmüs, «Evvelâ fnnn kaydedelim: Aslında münskaşanın tadeoe naaşların nakline inhigar ettirilmesi linm(Arkan Sa. 7, SU. 4 de) Sığır kalbinin "Aort,, kapağı, insana takıldı NUmune Haatahaneslnin dört oper«torü, TUrkiyede llk defa açılt kalb ameliyatı üe bir sıgır kalblnden alman «Aort» damarı kapağını inaan kalbine takmışlar ve ameliyat başarı ile sonuçlanmıştır. (Aıkası Sa. 7, Sü. 5 de) Parlâmento açılırken Bu seneki Parlâmento çalışmaları sert mi geçecek, yumuşak mı? Âdeta toto oynar hâle geldi tahmbıler. Bir kısmımız isteriz ki Parlâmentoda partiler birbirine giısin yumruklar konuşsun, Hamido, nanılı zat «tutmayın beni» diye aslanlık gösterilerinde bulun sun, kısacası siyasi arenaya dönsün Meclis, veya Senato. Bir kısmımız ise dikensiz gül bahçesinin isteği içindedir. tktidar ne derse doğrudur, çünkü çoğunluğu, dolayısiyle millî iradeyi temsil eder. Tenkidler daima yol gösterici, uyarıcı olmalı, hattâ en küçüğünden en büyüğüne kadar partiler Türkiyenin kısa sürede refaha, feraba ve felâba ulaşması için tesanüd örneğini millete göstermelidirler. Kısacası ifratIs tefrit karsı karşıyadır Parlâ OLAYLARIN ARDINDAKİ değil. Mesele kavgalı ve döğüşlü dialog konusunun toplum için yararlı olup olmamasındadır. Diyelim ki naaşlar konusu üze rinde tartışma yapılıyor. ve diyelim ki filân yerdeki imam Hatip Okuluna ödenek verilip verilmemesi yüzünden kavga çıkıyor. Nedir bunların toplumsal değeri. Hiç. O halde bu konularda partiler birbirlerine karşı istet pek centilmence davransınlar, ister sille tokat vuruşsunlar: toplum için yarar söz konusu olmadığına göre, kamu oyu. kavgalı ile kavgasız tartışmaları aynı sı(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) *•* İktidann tasavvuriarı TARLADA BALIK YETİŞTİRİÜYOR TARSUS Turidyede fflc defa olarak Tarsus Sulu Ziraat Ensütüsü tarafmdan Tarsusun verimll tarlalarmda balık yetiştlrilmiş ve llk mahsul aUnmıştır. Tarlada balik yetlştirmek lçln. topragın Uzerine blr kaç kanş yüksekliğinde su döktilmekte v« bu suyun lçine lsrallden getlrilen baltk tohumlan ekllmektedir. Suni gübre ile yetişttrilen balıklar 400 İle 500 gram arasında değışmektedır. îik oalık tarlaiarmdan oldukça bol mahsul akndığı İçin önümUzdekl günlerde yeni baük tarlalannın yapılacagı büdirllmlştlr. Yenl tarlalara atılacak tohumlar bu sefer, îsraUden alınmıyacaJc, Antakya clvanndakJ Amilt göiünden çıkanlacalrtır. Enstitü yetkililerl, Amik gölünde tohum araması vapıldıktan sonra yenl tarlaların tohumianacağını söylemışlerdir. mento çalışmalan için ilert sürülen isteklerde. Oysa bütün bu temennilerin, nasihatların hiç bir değeri olmadığı, çalışmaların şöyle ya da böyle gelişmesinde hiç bir etki yapmadığı 4S yıllık tecrübelerle anlaşılmak gerekirdi. Değerli değildir zira çok partili Parlâmanter düzenlerde, partiler, sınıflara ve tabakalara dayansın, dayanmasın diyaloglar devam edecektir. Bu diyaloglar. toplumdaki geçerliliğe göre. sert olacak yumuşak olacak ya da zaman zaman sertliğe gidecek, zaman zaman ortalık durulacaktır. Oyunun kuralı önce dlyaloğun varlığidır. Diyaloğun blçimJ isc yapıya göre dcğişmektedir. Blr Parlâmentoda kavga da eıkabillr. döğris de. Mesele onda Önümüzde bulunan meselelere ve çıkan haberlere göre Anayasa müesseselerimizin işlemesüıden ik tidar çevreierinin şikâyetleri ve bir takım tedbir tasavvurlan görülüyor. Anayasa müesseselerinde oldu ğu gibi huzur içinde yine bir takım tasavvurlar dile setirilmiştir. (Arkaü Sa. 7. Sü. 2 de) «Psikoloj'k zam» ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Millet Meclisi Lokanta sında 25 kuruş olan sebze, pirınç vesair çorbaların fiyatları bu yılkı yemek listesinde 50 kuruşa çıkarılmıştır. , Diğer yemek fiyatlarında önemli değişiklik olmamıştır. Çor ba fiyatlarının «25 hnrasa çorba satmak çok ayıp olnyor> denilmek suretiyle ıdare amirlerince v ükFeltiidigı ve psikolojik bir zam yapıldığı öğrenilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog