Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Rusya'da En Çok Okunan Roman OBLOMOV İVAN GONÇAROV'dan Çevirenler: Sabahattin ETÜBOĞLU Erol GÜNETT Rus edebiyatının hiçbir kahramanl, Doğu insanını «Oblomov» kadar aÇiklıkla ve özlü yanıyla temsil etmemistir. Eski Rusya'mn yepyeni bir destanı olan bu dev romanrn bütünü tek ciltte, KÖK YAYES'LAR'm ilk kitabı olarak çıktı. Dağıtım: KEMAL KARATEKİN Ankara Cad. No: 51 Feza Reklâm: 2100'13854 umhuriyet KURUCTJSU: YUNUS NADÎ ŞARTLI Pavlov taraftndan yapılmış Ders, Bildiri ve konferanslardan derleme. Çeviren: Prof. Dr. Nezahat ARKtTN" ADNAN, ANIL ve ELİF KİTABEVLEBIJ 209 S. 17. TI* Reklâmcüık: 4128/138221 \ SİNİR BOZUKLİ 44. yıl sayı 75557 Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i v e t Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 tstanbul Posta K u t u s u : îstanbul N o . 248 2 2 4 2 S 7 224298 2 2 4 2 9 9 Pazar 19 Kasım 1967 Jetlerimiz, Kıbns uzerinde alçak uçuş yaptı Amerikan "Associated Press,,e göre, Kıbrıs'a Türk çıkarması bekleniyor İstanbul'da Rum Okullan "şimdilik kaydı,, ile kapatıldı Hukumete harb yetkisi verilmesi uzerıne dun şe'mmızde ılk defa olarak polıs, Merkez Kumandanlığı asayış bırlıkleri ile takvıye edilmış, Rum okullar «şimdilik» kaydı ile öğrenıme ara vermışler, bazı kiliseler de kapılarını kapatmışlardır. Bunların yanı sıra, Beyoğlunda ve şehrın merkezınde bulunan Rum tıcarethanelerı alış verişlerini bırakıp mağazalann kepenklerını ındirrmslerdir. rUNAN ASKERIHIH KIBRIS T&H ÇIKMASINI ISTEDIK CUMHURIYET, (Ankara, Adana, Atina büroları AA, AP ) unan Rum kuvvetlennın ıkı Türk köyune sal dırmaları üzerıne doğan gergmlik dün birdenbire artmıştır. Kara birlıklenmız Güneyde yığınağa devam ederken Donanmaya bağlı savaş gemılerımiz Mersın'de toplanmağa başlamış ve jet uçakları mız Kıbns uzerinde alçaktan uçuşlar yapmıştır. Yunan Silâhlı Kuvvetlerı de bir hafta içinde üçüncü kez alârm durumuna getirilmıştır. Turk Hükumetinin önceki gece Yunanıstan'a verdiğı notanın bır üitimatom nıtelığı taşıdıgı, Grivas'ın derhal Adadan uzaklaştırılmasını ve Yunan askerlerının Kıbrıstan gen alınmalannı istedığımiz anlaşılmıştır. Daha sonra cfa, Grıvas'ın Yuoan cuntasınca görevine son verüdiğı haberi gelmiş, fakat Atina, haberi doğrulamamıstır. Bu arada Kıbrısta Turklerle Rumlar yeniden ateş teati etmişlerdir. Gerginlik arttı; Grivas'ın görevinden alındığı haberini Atina doğrulamadı Şehitler arasında 90lık nineler, 75li dedeler de var Devamlı olarak kontrol ve muhafaza altında bulundurulan Beyoğlu Su Terazısi Sokaktakı Yunan Konsolosluğuna yeniden takvıye kuvvetler gönderilmiş, bu kuvvetlerin bir kısmı gizli yerlere yerleştirılmiştir. Tepebaşındakı Amerikan Konsolosluğunrfaki kuvvetler de yeniden büyuk sayıda asayış birlikleri tarafından takviye edilmişlerdir. Sabahın çok erken saatlerinden başlayan ve bütün şehre yayı]an asayiş bırhklen polısle birlıkte çalısmağa başlamışlardır. Rum okullan yöneticıleri yetkılılere müracaat ederek, okullarını kapatıp kapatmamaları konusunda bılgl istemişler, bu srada bazı okulların öğrenime «ra verdiklerini belirtmislerdir. Yetkilıler, yöneticilerin bu müracaatlarına. «Her türlü tertibat alınmıstır. Bu. okul yöneticilerinin bileceği işdir. Siz ne istersrniz yapın» şeklinde cevap verrnıslerdir. Sabahın erken saatlerinde.. Y GERt VERİLEN MÜCAHİT LİDER Çarsamba RÜnkü çatışma sırasında Rum MiIIî Muhafızlan iarafından yakalanan Türk mücahit liderlerinden biri, Barıs Gücü askerlerine iade edilirken . Mücahit liderin, Türk Ordusunda yüzbası olduğu bildi rilmektrdir. (Radyofoto: THA) Muhtemel olaylar Yıne azınlığa aıt mağazalarla, büyük isyerleri, çıkabilecek muhtemel olayları dikkate alan sahipleri tarafından kapatılmıştır. öte yandan bazı ortodoks kiliselerı de gerçin duruma paralel olarak kapılar'" kapatmışlaröTır. Mücahitlerin dünkü «SON MtTtNGn «PREVEZE» silebinde 2,5 milyonluk kacak mal bıılundu Ar.jantın, Brezılya ve Avrupa limanlarında dolastıktan sonra Istanbula dönen armatorlere aıt «Preveze» sılebınden 1.5 milyon Hraya yaklasık kaçak mal ele geçmı$tir. Gemının kıç tarafında ve dümen daıresıne açılan özel bir yere yerlestirildikten sonra üstü yıne cıvatalarla kapatilan sa ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıstakı durum dolayısıyle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay' ın Suudi Arabıstan ve Libya'ya japacağı geziler ertelenmistir. Dışislerı Bakanhğınca 20 kasım tarıhınde baslaması gerakon bu gezılerin hangi tarihe ertelendiği açıklar^iamıştır. Sunay'ın dış gezıferr erteiendi "Türk halkı uydurulan yalanlara artık yeter demelidir,, ıbrıslı Türk Mücahitler, dün İstanbul'da bir miting düıcnleyerek hükumeti, «Uyutma politikası sttrdürmekle» suçlamış, bundan böyle ınüeaoeledeu vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca Mücahitler, yayınladıkJarı bir bildiride, Kıbrısta bulunan ırkdaşlarından da, mücadeleden vazgeçmelerini istemişlerdır. Bu arada, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kıbrıslı Öğrenciler Derneğinin dün yayınlanan bildirisindc, «Bu katliamı, bir zafer olarak niteleyecek kadar bastretsizlik örneği gösteren Türk Hükumeti, arüfc bılmelidir ki, Kıbns Türkünün güveninı kaybetmiştir. Bundan Bakırkoy, Osmanıye Bucağısonra verilecek her söz, kuru btr nm CHP'li muhtarı Osman Tozvaidden oteye geçmiyecektiı» koparan, dun saat 19.30'da muhdenilmektedir. tarlık ccfasında çahşırken, ta« Vazgeçiyoruz » bancayla 4 el ateş edilerek öldurulmüştur. Yassıada duruşmalaDün öğleden sonra Sirkeci'dekl rı sırasında Topkapı Olayları saKıbns Talebe Yurdunda gazetecinıkları aleyhinde tanıkhk yapan lerle bir toplantı yapan Türk Kıbve sürekli tehdit altında buluns Yüksek Tahsll Derneği Başkanan Tozkoparan'ın kimın taranı Ergün Vehbi, JTürk Hükumetifından bldürıilJuğü henuz anlanın uyutma politikası içinde Kıoşılamamıştır. rısa müdahaleden âciz bir duruArkası donuk vazıyette kurma geldiğını iiade ederek, ozetle şunlara hedef olan 63 yaşmdaki şunları soylemiştir: muhtann 7 çocuğu vardır. «Bugüne kadar beklediğimiz tepki olmadığı için düzenlediğimiz «Beni vuracaklar» bu son mitingle mücadeleden vazTozkcparan'ın öldürulmesi sıgeçiyoruz. Bundan sonra eğer derasında içerde kimsenin bulunvam etmek isterlerse görev, Türk madığını, gorgü tanığının da bu haikına ve Ordusuna düşüyor. lunmadığmı soyliyen Polis yetTürk halkı, artık uydurulan yalankılıleri, «Olay yerine fittiğimiz lara inanmamah, yeter demeüdir. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) K Yassıada tanığı CHP'li muhtar öldürüldü AP Ajansının Lefkoşeden bildirdiğıne gore, Türk savaş uçaklarının Kıbrısın kuzeydoğusundaki K»rpa» Yanmadası uzerıne alçaktan uçtukları, Kıbns semalarını ıhlâl ettikleri, Kıbrıs Rum Hükumetinin bir sözcüsü tarafınrfan bildirilmiştir. Sözcu, Türk uçaklarının iki kere Ada uzerinde dolaştıklarını ve sonra Turk jetlerinin ku7ey ıstikametıne gittiklerinı söylemıştır. Sozcü, ılk Türk uçağının saat 9 30 da 80 kilometre uzunluğundakı, tava sapına benzeyen Yarımada üzerınde gözuktüğünü ve bunun bir «F104» olduğunu ve butun Yarımada boyunca Rum koylerı uzennden alçaktan uçtuğunu soylemiştir. Sözcü, 40 cfakika sonra iki Turk uçağının daha aynı şekilde Ada semalannı ihlâl ettiğini sözlerine eklemıştır Adı geçen Yarımada Türkiye sahillerinden H4 kilometre mesafededir ve ucu tskenderun limanına doğru uzanmaktatftr. Kıbrıs Rum Hükumeti, Türk jet uçaklarının Kıbns uzerinde uçtuklan içın. Turkiye'yi BM nezdınde protesto etmistır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Alçak uçuş ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) Geçıtkale ve Boğazıçı köylerıne karşı gınşılen Rum saldırıları sırasında sehıt olaD 28 Türkten 25'nın adlan belli olmuştur. 25 şehıtten 12'sının mücahit, dlğerlerının de sıvıl halktan olduğu bıldırılmektedır. Ayrıca, Fatma Sakır adlı bir kadın da kayıptır. Şehıtlerın adlan şöyledir: Osman Sevket, Halıl Mustala, Cemal Manı. Mehmet Hasan, Huseyın Hasan, Mustafa Hasan, Remzı Cemal, Hasan Alı, Hasan Kanızı, Hasan Veleddın, Bayram Mehmet Günnı, Bayram Manı, Mehmet Saıt, Cemalıye Hüseym, Hüseyın Batsalı, Meryem Süleyman, lsmaıl Şakır, Eray Mehmet. Mustafa Bekır Koççını, Osman Hasan Mavrı, Mustafa Muharrem, Hüseyın Mevlıt, Mevlıt Şakır, Hü seyın Hamza Budı, Huseyın Azız. Sehitlerden Hasan Veleddin 54, Cemalive Hüseyın 70, Hüseyin Batsalı 75, Meryem Süleyman 90, Ismail Sakir 54. Mustafa Bekir Koççini 75. Osman Hasan Mavri ve Hüseyın Hıunza Budi 65 yasındadır. U Thant, Rumlan suçladı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) NEW YORK Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant, Kıbrıs'taki son olaylar hakkında Güvenlik Konseyine bir rapor snnarak, «Kıbrıs Rum Mılli Muhafızlarının, bu harekâtı onceden plânlamış olduklarını gösteren belirtiler mevcuttur» demiştir. UThant, önceki gece verdiği raporunda; Makarios yonetımının, Barıs Gücüne basvurarak Rum devriyelerinin Türk köylerinde devriye gezebilmelerinin sağlanmasını istediSini. ancak (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sterlinın değeri düşürüldü LONDRA, (a.a.) Sterlinin değerinın yuzde 14,3 duşurülduğu, dün akşam resmen açıklanmıştır. Sterlinin dolara paritesi 2,80'den 2.40'a inmıştir. Buna paralel olarak, iskonto hacfdi yüzde 6,5'ten yüzde 8'e çıkmıştır. Banka kredilerine yenı tahdidler konmuş, sâdece ıhracatçılar gibı bazı müşterıler. bu tahdıdler dışında bırakılmıştır. Borsa ve bankalaı, Pazartesı gunü kapah olacaktır. [Konu ile ilgili tamamlayıcı haberimiz, 3. sayfadadır.] Ankara'da hava hücumlarma karşı güvenlik tedbirleri alındı ' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Muhtemel bır hava saldmsına karşı Ankaranın çevresinde dün sıîtı askerî güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ankara içinde ve çevresinde çeşıth yerlere, tepelerın yamaçlarına tarretler, uçaksavar toplan va seyyar radarlar yerleştirilmıştir. Dün sabahtan ıtibaren uçaksavar toplan ve tarretlerin getinlerek çeşitli yerlere mevzilendirılmış ve ilgili birlikler nöbete girmışlerdir. CHP, müsbei oy kullanmasının nedenlerini açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM'nın gızli oturum sonunda aidığı hukumete «Müdahale ve vabancı ülkelere asker sönderme yetkisi veren» kararın oylama sonucu özellikle Hükümet ve AP çevrelerınde memnunlukla karsılanmıştır. Karar Tabiı Senatör Ekrem Acu nerin tek kırmızı oyuna karsı. 432 beyaz oyla alınmıştır. Bu durum, TBMM'nin hükumeti destekliyerek güçlendırdiğı şek linde yorumlanmaktadır. Anlasıldığına göre TİP grupu da vetki önergesine müsbet oy vermiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Yetki var mıydı, yolc muydu? T.B.M.M.'nde neler konuşuldnğiınu bilmiyoruz. Salnız kesik kesik dolaşan baberlerden öğreniyoruz ki, parlâmento üyeleri, hükumet müdahalesinin geç kalması mcselesi uzerinde özellikle durmakta ve enerjik hareketi, sadece hareketin kuvveti bakımından değil, zaman bakımından da tenkid etmektedirler. Bir söylentiye göre tenkidçiler arasında iktidar partisi mensupları da bulunuyor ve geç kalma konusunda topyekun hükumeti değilse bile ilgili Bakanlan suçluvorlar. Olayın oluşuyla, hükumetin toplantıya baslaması arasında epeyce zaman geçtiği muhakkak. Grivas'ın saldırısı Ankarada hemen duyulmus ve kabine ise ancak gece toplanabilmiştir. Gerçekten hükumet toplandığı sırada Rum birlikleri bareketlerinı çoktan tamamlamıslar, hattâ Barıs Gücü Komutanlığı olayı Makarios nezdinde protesto bile etmis idi. Türkivpnın sartlı müdahale kararı ise çeceyansı alınmıstır. fstelik karar ancak sartlı müdahalenin hızırlığı mahiyetindedir. U aksam sadece ordu alârma geçirilmıs, sivil hava meydanlarına el konulmuş, ızınler kaldırılmıstır. Ve bütün bunlar ertesı gün parlâmentodan alınacak tasvibe bağlı ıdiler. Sonucu, bir Türk ¥unan savasına kadar da gidebilecek olan müdahale kararının parlâmentodan geçirilmesi, şüphesiz Anayasa bakımından doğrudur. Ne var ki, Kıbrıs olayları, ya da Kıbrısta vukubulması muhtemel olaylar genel olarak süratle önlenmesı, durdurulması gereken baskın tipi olaylardır. Bunlar birkaç gün sürebilir. ama kısa sürede de gelip geçebilir. Gelip geçtikten sonra ise alınacak bir müdahale kararının hiçbir önemi kalmaz. Nitekim son saldmda Rumlar köyleri basmış, 28 Türkü öldürmüs, silâhtan tecrid etmişler ve daha parlâmento toplanmadan girdikleri yerlerden çekilmişlerdir. Yani kısa süreli Rum plânı basarivle oygulanmıs bitmis, bizim müdahale kararımız ise geride kalmıstır. Bu darnmdı ne yapmak ge OLAYLARIN ARDINDAKI Yeni yıl yaklaşıyor ılbası'nın yaklaşması ve mev sıırin ılerlemesi ile, modaevlerı kendi atölyelerınde de naftalık defileler düzenlemeye baslamıslardtr. Ünlü terzilerinden Suat Aysan da bu arada, çavlı defileler yaparak keniı yarattığı modelleri takdim "tmeye başlamıştır. Önceki akam ilk «Saat 17.00» çaylı deli'esı yapılmış ve terzinin kendı modelleri müsterilere ?unulmuştur. 13 parçalık koleksıyon ırasında en be§enilen modeller, «Askım» adlı, kısa, tül üzerirıe •jullarla ıslenmıs kokteyl kıyafeti, «i'eniköy» adlı ön eteğı kı^a, arka eteğı uzun dantel tuvalet ve «Uludağ» adlı, Türk alvarından ılham alınarak ha«ırlanmış, pantalon ve uzun eteklı yün elbisedir. Yandakı resımde, «Saat 17 00» sohbeti defilesınde teşhir edılen bir kıyafet görülüyor. Y YAKALANAN KAÇAK VISKİLEK hıbı çıkmayan mallar arasında 2960 şişe viski, 3000 karton Amerikan sigarası, 150 kilo karabiber, 10 çnval çekilmiş kabve, 10 adet çift hoparlörlü stereo pikap, battaniyeler, büyük ttalyan bebekleriyle külliyetlı miktarda jılet ve rui ele geçmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Devlet Bakanlan nöbet tutacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulumın, Kıbrısüe ilgili gelişmeler karşısında sür'atle toplantıya çağınlabilmesini sağ lama amacı ile bazı tedbirler alınmıştır. Bu arada Devlet Bakanlarımn saat 19 dan sonra sıra ile gecelerı nöbet tutmalarının kararlaştırıldığı açıklanmıştır. Giritli: "Fıatı 600 lira olan televizyonlar getirilecek,, Tiiıkij» Kaayo VP Televizyon Kummu İdare Heyeti Başkanı Prof Ismet G;ntl> b\r basın toplantısı düzenlemış ve TRT'nin, fiatları 500. 600 hrayı asmayan ucvr tfclevızyon alıcılarının ithal edilmesi ve halk tipi alınların phpsaya surulmesı konusunda teşebbuslerde bulunduğunu da (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) rekir? iapılacak sey herhalde oturup karar beklemek olamaz. Olamaz, zıra baskın, ânında karşılanmazsa ılerde telâlısı gayrimümkün durumlar ortaya çıkabilir. Artık bilinraektedır kı, günümüzdekı savaşlar, Kıbrısta da baska yerde de eskisı çibı barb ilânı seklindekı formalitelere bağlı olmuyor. Saldırılar çoklukla baskın niteliğindedir ve dolayısiyle aynı nıtelikte karşılanması gerekmektedir. Simdi far7edelim Grivas iki Türk köyiine bücum etmedi , de, Yunanistan ucaklarını, çıl \ gınlıkla Türkive'ye saldırttı, \ ne olacak? Tiirkive kendini savunmak ve karsı saldırıva çeçmek için elı koln baglı parlâmento kararını mı bekliyecek?. Elbette olmaz bövle sey. Bırakınız hükfımetin Anavasa esprisi bakımından pesin yetkisini. sadece ordu iç hizmet mevzuatı hilp «aldmvı karsı(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) *•*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog