Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet * BA' AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER * Sahtbl: NAZtME NADt • Genei Tayıa MüdürO ECVET GÜRESt» Soruulu Yazj lfleri Muduru EROL DALLI Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACIL1K v« Gazetecllilc T. A. 5 • Cag&loglu Halkevi aokak No 3941 GÜNTT Meydanı Edime Hanı ADANA Telefon. «560 * ANKARA. Atatürk Bulvarı Ttner Ap. Yenlsehir Telefon: IJ 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 15 • İZMIR: Fevzıpasa Bulvarı, Aisaroglu Ishanı 104105. Tel: 31230 IROLAR ABONE Sentlik « aylık 3 ayhlt ve İ L  N Türkiye 75.00 40.00 22 00 Haricl 191.00 M.00 49 50 Baslık (Maktuı 3 3 4 5 Incl sahıfelerde (sanümi) t T nci sahıielet Niatn. Nikth, Kvlerur.t, Doğum (Maktu) ölüm, Mevlit, TeşekkOr *• kayıp arama I em Ölum, Mevlit, Teşekkür (23 cu> 5 cm 200 Llra 45 » 40 > 85 * 100 » 150 > SAYIS1 25 Kl'RUŞ Hükumet güç durumda (Bastarafı 1 Inel sahitede) toplandığı, neden erkenden teşebbuslere geçilmetfiğl konusudur. Nıtekım CHP Grup Başkan Vekıh Nıhat Enm CHP Grupunda japtığı bır konuşmada, olaylar cereyan ederken bazı Bakanların mılli tnae izlemelerini tenkıd etmıştır Bu çevrelerde şöyle denılmektedır : «Kövlere «aldın 14.10 da başlamıs, 16.30 da Başbakan, î ö k sek Plânlama Kurulunda çalışmafea devam etmıs. 19.30 da bazı Bakanlar ile Komutanlar toplantı yapmış. Saal 20 de Basbakan bu toplantıya uğramış, Bakanlar Kurulu ıse 21.30 da top* lanmıs. Saldırı gün ısığında başladığına gore, saldırıyı durdurmak konusunda ajnı hızla hareket edilmeliydl.» dl bir tfustne tehlikesi geçırdıği öne sürulmüstür. CEP FENERİNE Altıncı Filo PAYDOS Atına muhabirımız K.. DAPONTE'ye göre. Akdenizdekı Altıncı Amerikan Filosunun bır sozcusü, Türk Vunan veya Kıbns karasularında şu anda herhangı bır Amerıkan harb gemısının bulunup bulunmadığı yolundakı bır iori" p chvl»» revan v*rmıs*'r «Muhtemelen vardır. Fakat bu mutad programa uygnn olarak yapılan ««yirlerdJr. Son Kıbns olaylan yüzünden yeni bir emir verilmemistir.» "Surveyor 6,, Ay yüzeyinde sıçradı! PASADENA KALlFORNtYA. (AP) Ayın yüzüne konmuş olan ıSurve>or6« aracı, tarıhi bır «sıçrama» yaparak, ayın yüzünden havalanan ilk dunyadan gonderılmiş cisim olmuştur. 9 Kasım'da ayın yüzune yumuşak bır iniş yapmış olan üç bacaklı, fotoğraf makınah araç, sıçraması sırasmda 3 metre yuk selmış ve ilk indıği yerden 2 metre uzağa konmuştur. Altı bu çuk îaniye suren bu kısa uçuşunu Surveyor, dunyadan gonderılen bir emirle yapmıştır. NEDEN SIÇRATILDI? Buradakı Jet Cer Laboratuan bılgınlerı, bu manevranın ayın yuzü hakkında daha çok bilgi edınmek gavesiyle yaptırıldıgını soylemış, «Ayın yflıüne Inecek insanlar, dünyaya geri dönmek tçia roketleri atesliyeceklerdir. Onnn için ay yüzttnün «ertligini bilmeleri ferekir» demışlerdır. Patrlkhane'ye siyah bantlı blr çelenk bırakıldı MTTB'den 6 kışılık bir heyet, dun Patnkhane'ye gıderek kapıya. uzennde «Fitnenin başı. seni mutlaka yok edeceğiz» yazüı sıyah bantlı bır çelenk koymuştur. Bır bildırı de yayınlayan MTTB Kıbrıs sorununun, Yunan mllİBtının Türk milletinl yok etmek pahasına gırişt *i Megalo îdea'nın bır safhası olduğunu ilen surmuştur. Bıldırıde aynca, «Biz. diyoruz kl. Patrikhane denen fitne yu\ası, Heybeliada'daki eşkıya ocağı olan Papaz Okulu yerlerinde kaldıkça Türk milletinin akan kanı, asla durmayacaktır.» Olayların kronolojisi (Battarafı 1. sayfada) Saat 16. Duruma mudahale etmek Uteyen Barış Gucune mensup askerler, Rumlar tarafından sılâhtan tecrit edılmışlerdır. Saat 16.30 Haberler Ankaraya ajanslar ve Lefkose Büyük Elçıliği kanalı ile intıkal etmeye baslamıjtır. Saat 16.30 Baıbakan Yüksek Plânlama Kurulu toplantısına girmıştir. Saat 1S.30. Tuncelide gezide bulunan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a durum telefonla bildirilmi|ür. Saat 19.3» Bazı ilgili Bakanlar ile bazı komu tanlar konuyu görüsmeye baflamışlardır. Bakanlann bir kıamı da Türk Çek futbol milli maçmı 19 Mayıs Stadyomunda izlemektedirler. SMt 20. Türklerin dıreni|i kalmamifhr. Rumlar, İki köyü tamamen i|fal etmi«lerdir. Barikatlar tahrip edılmiıtir. Mücahitlerin hafıf «ilah ima lâthanesi ile cephanehği uçurulmuştur. 28 kiti öldürülmüstür. tki köy yagma edilmistir. 230 kadar kadın. kız, çocuk. erkek, Rumlar tarafından esir edilmistir. Stratejik yollar, Rumlar tarafından kont rol altına aluunıstır. Atef keıilmil tir. Saat 21M Bakanlar Kurulu olağanüstü top lantıya ba|lami|tır. Saat 22. Dışi|leri Bakanhğı tarafından olaylar hakkında bir açıklama yapılmıştır, Saat 21. YERİNE T.B.M.M. olğanustu toplantısına laat 15 de devam edılmek uzere ara verılmıştır. Saat 11 SSCB Büyukelçisi Smirnov, (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Dışışlerı Bakanı Çağlayangil ile OVMIRt (Bolivya) Fransız goruşmuştur. duşunur ve yazarı Regıs Debray, çet«cilık faaliyetinde bulunmak suSMt 13.30 çundan, dün 30 yıl hapıs cezasına Bakanlar Kurulu olağanüstü bır saat devam eden bır toplan çarptınlmıstır. «Savas Konseyi»nde Debray ile birlikte yargılantı yapmıştır. makte olan Arjantınli Cıro BusSaat İS tos da, aynı cezaya çarptınlmışT.B.M.M olağanüstü toplantıtır. Oy bırliğıyle verılen jüri ve sının ıkıncı oturumu başlamısmahkeme kararının okunmuı, S tır. saat sürmüştür. Regis Debray, 50 yıl hapse mahkum oldu Dördüncü madde Rumlar nasıl girdl, çekildi? Bu arada hukumete yakın çevreler ve Dışışlerı Bakanhğı yetkılılerı Rumlann işgal ettikleri köylerden, işgal ettikleri süre kadar bır sure içinde ( 6 7 saat) çekılmelerını, hukumetin enerjık tecfbırlenne bağlamaktadır. Ancak bu konuda da bazı tartışmalar ve şüpheler öne sürulmustur. Şupheler öne süren çevreler, önce olayların bir kronolojisini hukumetten verılen bilgilere ve gazete vavınlarına göre şoyle duzenlemektedırler : 15 Kasım 1967 Grivas kumandasındakı Rumlar Boğazkoy ve Geçitkale'ye saldırıva geçıyor (saat 14.10). Rumlar köyleri işgal ediyor (Dışışlerı Bakanhğı bültenine gore saat 20 de). Kablne toplanıyor (saat 21 30). Bu arada Kıbns Garantı Anlasmasmın dörduneü maddesın de öngorulen ve taraflardan bırınıu Adaya mudahalesını sağla y»n hukmun önceki gün yerine getırıldığını Dışışlerı Bakanhğı lözcüsü bir soruya cevap olarak söylemıştır. Sözcü. ancak, bu konuda yapı lan teşebbüsün seklı hakkında herhangi bır açıklamı yapmamıstır. Söz konu$u dördüncü madde. Adada hak ve menfaatleri ihlâl olan cemaatlerden bıri için taratlardan bırınm teklifl üzerıne tngiltere, Yunanistan ve Tür kıyenın âcıl olarak ıstıjarede bu lunmaları gerekmektedir. Sözcü bu istisare sekhnl açıklamamıstır. Avnı madde istisarelerden bir sonuç ıhnmadıgı takdtrde teklifi vapan tarafın tek ba$ına ha rekete geçeblleceglni de öngör> mektedlr. Türk hukumetinln, iv tisarelerden bir sonuç alamama sı üzerlne mudahale kararı aldıgı anlaşılmıştır îlgıltler. müdabale kararının yürürlükte olduğunu da aynca belirtmislerdır. Or. KüçUk (Baştarafı 1, sayfada) Başbakan Oemirel, Or. Küçuk'e gonderdiğı cevabi mesa* jında, Turk hukumetinin konu üzerinde dikkatle durdugunu, bunun büyuk bir mücadele olduğunu ve Kıbrıt Türk Cemaatinin hiçbir şekilde yalnız bırakılmadıgını ve bırakılamıyacagını belirtmistir • • ÇOK UCUZ • PIL DEĞIŞTIRMEĞE LÜZUM YOK • PRATİK • PARLAK IŞIK • ÇOK DAYANIR 9 öğrenci kuruluşunun dünkü ortak bildirisi 18 yıllık karısını Şehremeni Pazarında labancasıyla vurdu tstanbul Kıbns TUrk Talebe C*miyetı, TMTF 2. Başkanhğı. Teknık Universıte, Teknık Okulu, Yıldız Teknik Okulu, Talebe Birlıkleri. Guzel Sanatlar Akademısi, Dls Heklmlıği ve Eczacüık Fakültesi Talebe CemıyeUeri de dün ortak bir bildırı yayırüayarak «!!&• kumettrn. Kıbrıs sorununun yent bir anlayış içinde ele aUomaaı»oı latemiştır. Kararı, htçbir heyecan emaresl göstermeksizin karsılayan DeV r«y; cerasını, BoHvya'mn Paraguay sınınna yakın bir askeri kulesinde çekecek ve kendlsine, adı geçen 2 devlete ait silâhlı müfreze'er nezaret edecektir. Hukum, yuksek Askeri Mahkemenln onayındftn sonra uygulanacaktır. Gözlemcilere göre mahkeme, her 2 yabancı sanığa da oezayı, «Bolivyalı «anıklara dera olıun» dlye vermlştir. Debray'ın Paris'te avukatlık yapan babası, «Kararı adll bakımdan hâtalı buldugunu bellrterek, «O|iumla Iftlhar edlyorum» demls, SOĞUKKANLILIKLA KARARI KARŞILADI Demirel'in gazetecilerin sorulanna cevaplan ANKARA, (Cumhuriyet Bürostt) Bakanlar Kurulu, dün saat 13.30'da Başbakan Demirel'in başkanlığında, bir saat kadar tü ren bir toplantı yapmıştır. Toplantıdan önce ve sonra Demirel'le basın mensupları arasında şu konusmalar geçmiştir: Soru: tki köydekı çatı»madtn Bnceki duruma dönülmesi için ne gibi tedbir ahnmntırT Cevap: Her türlü tedbirler alınmiftır. Almaya da devam edil* mektedir. Soru: Rumlann emın adımlarla Enosıs'e ılerledığı şeklınde yapılan yorumlar hakkında cTüşüncenıı nedır? Cevap: Vakalar ortada. XenıiB yapanlar olacaktır. Sormnlar bislm kontrolumuzda deflldlr. Soru : Rumlar olduruyorlar, yaralıyorlar, ondan sonra da geri çekihyorlar. Bu nasıl önlenecek? Cevap: tki ytl evveline kadar girdikleri yerlerden geri dönmezlerdi. Geçen iki yıl içinde sadece Magosada bir vakıf binası lle Namık Kemal Liaesini almtflardı. Bunları geri aldik. Onları çıkardık. tki \ıl önee nereye \urdularsa oradan çıkmadılar. tki Mİdır bir yer almadılar. Toplantıdan sonraki konuşma ise şoyledir : Soru : İki köydeki haıar nasil telftfi edilecekT Cevap : Telâflsi üzerinde ga* yet hassasiyetle duruyoruı. Soru : Kıbns'ta son durum nedır? Cevap : Köyler, dün tün ağanrken tamamen boşaltılmıstır, Kdylüler kbylerine dönmuslerdir. YoUar açılmıttır. Soru : Rumtann hunharca kathamı devam etmıstir. Bu konuda ne dıyorsunuz? Cevap : 1965 yılına kadar Rumlar işgal etti|i yerden çekilmemişlerdir. Bunun sebebi vardır. Şimdi çekilmeye mecbur edildiler. Bunnn da sebebi vardır. Soru : Küçük gbnderdiğı mesajında mücahitlerin direnışlerının zayıfladığını söylüyor. Bu Konuda ne dersiniz? Cevap : Mesaj aldık, eevap verildi. Herkes mnkavemettedir. tşinin başındadır. Blr eidal cereyan ediyor. Ba kolay blr iş midir? Soru : tki köydeki durum nasıl telafı edılmektedır? Cevap t Pratik imkânlar d«hilinde olanlar olmuştur. BABASI NE DİYOR? Yetfcı verildi Başbakan Demirerin önergesi a>"nen şöyledir: «TBMM Sayın Başkanuğına, Kıbns'ta cereyan eden vahim hadiseler dolayısiyle hükumetçe alınan ve meri anlaşmalardan dofan silâhlı mudahale kararı Yüksek Meclise arzedilmlf, gerekli tx*hat verilmiş ve sayın grup sözcüleriyle sayın üyeler göriitlerinl açıklamışlardır. Mer*î milletlerarası anlaarjıal» nn verdigl hakka istinaden Kıb. ns'a Türk Sil&hlı Kuvvetleri gSnderilmesine izin verilmeslne dair evvelce TBMM'ce alınan 16^.1964 tarih ve 93 sayılı karar muvaceheslnde devletln dolayısiyle Meclis ve hükümetlerin temadiyeti esasına binacn bu mevıuda yeniden bir karar ittihazına mahal olmamakU beraber, bu hakkın istimalindea doğacak muhtemel inkişaf ve ih* tilâtlar karsısında lüzum, hudut, ve şümulü hükumetçe takdir ve tâyin olunacak şekilde Türk Silâlılı Kuv\etlerinin yabancı fllkelere gönderilmesine ve Anayasanın M ncı maddesl geretlnce izln verllmesine karar ittihazını arz ve teklif ederim.» IlâncıhJc: 3539/13799 16 Kasım 1967 Genel Kurmay Başkanı ve Ko(Baftarafı 1. tayfada) mutanlar Bakanhktan çıkıp kaGazete. saldınnın Turkiyede rareâhlarına gıdiyorlar (saat yarattığı tepkıye de degınmek01 10) te, «Türkler ne kadar öfkelen&e Yunan Kıralı, Makariostan, hakhdırlar» demektedır. Kollıas Grıvastan, telefonla sal«The Daily Telegrapb» gazetetfırının durdurulmasını, Rum •ıne gore, Adadakı çarpısmalara bırliklerinin geri çekilmesinl isTurklerın sebebıyet verdıği yotıvor (Hukumet çevrelerlnden nundeki Rum iddıası «büyük bir öğrenıldığıne gore saat 03.00). ihtiyatla karsılanmalıdır». GaHukumet mudahale kararı alızete, agır sılâhlarla Turk köyleyor (saat 04 00). rine karçı hücuma geçen RumGenel Kurmav Başkanı ile Kolann plânlı bir sekılde hareket mutanlar yeniden Başbakanhğa ettiklerıni behrttikten sonra, son gelıyor ve yarım saat kaldıktan zamanlarda zaten guç sartlar alsonra ayrıhyorlar (saat 0430 tında bulunan Kıbrıslı Turklenn 05 00). bir çarpışmayı tahrik etmesi ihHukumet sözeüsü, TBMM'nin timalinin pek az olduğunu kayolaganustü gizli toplantıya çağdetmiştir. rıldığını bildıriyor (saat 05 00). Gazete, rfaha sonra, B M. KuvRum bırliklerinin köylerden vetlerinin Rumlar tarafından sıçekıldıği, saldırıtfan önceki dulihtan tecrıt edılmesine değinruma donüldüğü haberi Ankarami», böyle bir tutumun Türkiye ya gelıyor (bir bilgiye göre saat tarafından hoşgörü ile karşılana05 15 te, bir başka beyana göre mıyacağını ve aynı zamanda In0715 te, dığer bir beyana gore giltere için de nahos bir mesesaat 09.25 te). 4* vara^yj^nv ja/mıştır. özellikr ; Bu kronolojij^ Jülçteajg Aİarı sile tnglîtere, kendı birliklen B.Ş İ yası çevreler, Yunan Kıralı Barıs Gücü bünycîinde yer al 1 Konstantinın saldınyı durdurma d"ığı lçln, Rumlann bu davranıemrı verdıkten sonra, hukumeşma goz yummamak zorundatin neden mudahale karan aldıdır. ğını, eğer hükumet bu haberi da«Daity Telegraph* nlhayet, baş ha sonra almışsa, Kumandanlagayesi Kıbnsı Yunanistan ile ra Başbakanhğa son gellşlerinde birle$tlrmek olan Gtneral Grıne emir verildiğini, Kumandanvasın tek basına hareket etmış lara son defa Başbakanhğa geolması ıhtimali üzerinde durhslerınde mudahale emrı verilmaktadır. mışse, bu mudahalenin, Rumlann geri çekilışleri haben bazı «Agon» beyanlara göre saat 7.15 ya da öte yandan Kıbns Rum yöne9.25 te ahndiğına göre, aradan timinı tutan Lefkoşe gazetesi geçen süre zarfında neden yeri«Agon», son günlerde Kıbrısta ne getırilmediğıni sormaya v e meydana gelen olaylan ele alan hukumete tenkidler yöneltmeye blr yazısmda sövle demektedır : baslamıslardır «Millî Mnhafızlar ile polisin Cumhurbaşkanının Koiazlci ve Oeçitkaie harekâtı fiyaskoyla sonnçlanmıstır.. durumu Gazete aynca, Kıbns Rum Hukumetinin dün Başpıskopos Bu soj lentıler ayrıca CumhurMakarios baikanlığında yaptıgı başkanı Sunay ile gezide bulutoplantıda, hukumet üyelerının nanların öne sürdükleri bazı idbu harekâtı hiçbir şekilde onavdialarla guc kazanmaktadır. lamadıkiarını da ileri sürmekteBunların behrttiğine göre taat dır. 06 30 da Tuncelide bulunan CumYine «Açon» gazetesine göre, hurbaşkanı Sunay Ankaradan aKıbns Rum Bakanlar Kuruluranmış ve kendlsine bilgi verilmıştır. Sunavın daha sonra ya nun toplantısında üç Bakan, Atina hukumetinin müdahalesini nındakılere bıldırdığıne göre, protesto için istıfalarını sunmusbu goru^me sırasmda köylerin lardır. tahliyesinden söz açılmamış ve Gazete daha sonra, milll muSunay «Köylerin tahliyesinden hafız birhğıne, Boğaziçi ve Gebahsetmediler. Ankaraya dönçıtkale koylerinden çekilme emmem lâzım» diyerek gezisini yarı verdiğinden dolayı Yunan rıda bırakmış ve Ankaraya donHükumetine şiddetle çatmaktamüstür dır Bu husus da dıkkate alınarak Gazete ayrıca, son çatısma ile Komutanlara mudahale emrı veMakarios ve Yunan hükumeti rılmışse saat 6 30 a kadar bu arasında ciddi bır anlaşmazhk mudahalenin niçın vapılmadığı, mudahale kararının gerçekten basladığını bılchrmıştir. Anlasalınıp alınmadıgı snrulmaktadır mazhğın. Makarıos'un Kıbns tarafından işgal ediMahdut hedefli taarruz kuvvetleri len Türk köylerinden, bu kuvÖte yandan Rum bırlıklennın vetlerin çekilmesini isteyen YuBoğazkoy ile Geçitkale'ye saldınan hükumetine red cevabı verrıları askeri bakımdan «mahdut mesinden çıktığı belirtilmiştir. hedefli taarruz» olarak nıtelenGazeteye gore. Türk kövlerine dırılmekte, Gırvasın boyle strayapılan harekit Tnnan hukumetejık bır noktaya hucum edıp tinin tam bilgisi ve iınt ile yfkele geçırdıkten sonra çekilrfığı, rütülmüştür. bu mıntıkayı tahnp suretıyle hedefıne ulaştığı, Rum bırliklerinin geri çekilmesinin bir şey ıfade etmıyeceğı belirtilmekte(Bastarafı 1 Inci aahifede) dır. Sovyet bükflmetinin nyaseti Bütün bu tenkıdlere yeterli bütün zor meselelerde en sonuna kadar sulta çarelerinden isticevaplar verılmediğl için önceki fade etmektir. Blzee en iyi çare gece AP çevrelerinın de hukumlhtur. mete karsı hoşnutsuzluk gosterSimdi Grivas her yaptıfcı işmeğe basladığı ve kabinenın cid* ten vaz reçmis, işgal ettigi yerlerden çrkilmiş, B.M. nin silâhlarını iade ftmlstlr.» Gazetedlerin, «KSylerin tahll(Bastarafı 1. sayfada) yesi demek, Grlvaı'ın ENOSÎS' merika bu miktariann Uçte ikisi ten vaz geçtifi anlamına mı jel ka'iannı sağlıvacaktır. mektedir?» sorusuna karşilık Amerikan Tanm BakanUgi raBuyükelçı. «ENOSÎS'ten vaz geç porunda, aynca, Türkiyenin dısatlğini Dİlmlyornm ve mesele ndan ithal edecegi buğday ihtiy» kalmBtniitır demiyornrn. Mesecının da 1965 yılında 340 bin ton le iimdlUk bltmemistlr, dlyoiken 1970 yılında 716 bin tona, raın» cevabını vermıştir. 1975 te ıse 1 mılvon 514 bin tona Smirnov, Çağlayangil ile yapyukseleceğ, ılen sürülmektedir. tığı bu bir saatlik görüşmeden Yine rapora gore Bırleşik Aınesonra Devlet Bakanı Kâmil O rıka 1970 te bunun 350 bin tonucak ile de görüşmüstür nu, 1975 te ise 750 bin tonunu sat hyacaktır Ancak raporda, TUrAmerikan Büyük kıyeye ven'en yenl buğday çesltElçisi lle görüşme len başarıyla geliştığı takdirdf buğday ıhtlyacınm 6nemll mlktar Amerikan Büyukelçisi Parker da azalabıleceği de belirtllmekteHart, dun akşam uzeri Dışişleri dır. Bakanhğı Genel Sekreteri Buyukelçi Zeki Kuneralp ile bır Aynı raporda, Bırlesık Amerlka görüsme yapmıstır. Zeki Kunermn Turkıyeye 1970 yılında asajl alp'in istegi üzeme yapılan bu yukarı 20 bin ton 1975 vılında ise gorusme hakkmrta h>»rhangı bır 30 bin tnn nehatl yağ verebilecejl açıklamada bulunulmamıştır. yer almaktadır. Otş ftasın (Bastarafı 1. sayfada) Avrıca, dun Rum yönetımınce ja.vınlanan bır bıldırıde. Her iki ko>e de gıren mıllî muhafız birliklerı Kıbrıslı Turkler larafından ısgal edilmış olan Bofazköy • Skorihn ve Lefkose Limasol >ollarını venıden açmıslardır» demek suretıvle, asıl hedeflerinın işgal değıl, jolun açılması olduğunu ortava »coymuşlardır. Grıvas'ın, devrıve geçırmek bahanesıyle yaptığı ılk te^ebbusun 20 temmuzda ortaya cıkmasından ve Barış Gucunun getırdığı plânın Turk cemaatı tarafından benımsenmış olmasına rağmen. 15 kasım tecavuzunun olması ve Grıvas'ın onceden bu köylere gelerek barıkatlann kal dınlmasını teklıf etmesi de Grıvas'ın onceden hazırladıgı bır asker! plânı uyguladığını gostermektedır Grivas. bu saldırıyla, plânın asıl hedeflerini gerçekleştırmış üa^ftç y«l ağzını kontrol «d«n bu barıkatları ortadan kaldırmıa olmaktadır Kovlerın •sgall ve tahlıyesı ıse, Turk hukumetını yanıltmak ıçin kullanılan ve Gnvas'ın plânının bir parçası olan bır taktıkten ıbaret olduğu tesbıt edılmıçtır Köyleri tahliye Bır seyyar satıcı. 1,5 yıldanberl ayrı yaşadığı karısını. Şehreminl Cuma Pazarında, yuzlerce kişinin gozü önünde tabancasıyla öldürmüştıir. Ailerun 3'ü kız, 6 çocuğu vardır. Eyup'te bir ot«lde kalan 40 yaşmdaki îhsan BüytUchayta. pazarda gördügü kansiyle tartışırken onun, 17 yasındakl büyük kızlarını kotu yollara teşvık ettığini soylemıştir. Ihsan'a gore, karısı bu mUnakasa sırasmda kendısıno bıçakla saldırınca. tabancasmdan ateşledığı dort kurşundan ikısını 18 yıllık eşıne isabet ettırmıştır. Kaatıl koca, kaçmak isterken, PazardakJ sivil pohsler tarafından yakalanrruştır. ^ Karann metni (Bastarafı 1. sayfada) 16 Kasım 1967 Saat 01.10. Genel Kurmay Başkanı ile Kuv vet Komutanları, Bakanlar Kurulu toplantısından aynlarak, karar gâhlarına gitmişlerdir. Türk Silâh h Kuvvetlerine genel bir alârm verllmlştir. Saat «3. Yunan Kıralı Konstantln, Makarios ile Yunan Başbakanı Kolias Grivas üe birer telefon görüşmesi yapmışlar ve Türkiyenin mttdahalesıni gerekUrecek her türlü davra nı»t»n kaçınmalannı ve köylerin bo şaltılmasını bıldırmişlerdır. Türk Hükumeti, Kıbns anlaşma sınm kendlsine tanıdığı, Adaya mü dahale hakkını kullanmaya karar vermıştir. Saat 04.30 Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tekrar Bakanlar Kurulu toplantısına gelmîşlerdlr. Saat «5. Komutanlar. tekrar karargâhlanna gıtmek üzere Ba;bakanhktan Saat 05.0S HUkumet SÖÎCUSU Devlet B o kanı, T.B.M.M. nln olağanüsttl toplantıya çağınldıgını açıklarru? tır . Saat 0S.1S " Barış GUcU, tahliyenln baslıyacağını, MaslahatgUzarımıza blldirmiş ve durum derhal Ankaraya intlkal ettirilmistir. Saat 06. Kıbns üzerinde başlaması gereken para»utle ındırme ve deniaden çıkartma hareketinden vaıg» çümıştir. Sivıl hava meydanlan, tmfije kapatılmn ve hava alanlan Turk hava kuvvetlerinin emrina girmiş ve bazılarına ukerl uçaklar ve paraşütçüler labırsıdıkla harekete geçmeyi beklemışlerdır, 07.15 tki köyün tahliyesi devairı «tmekte olduğuna dalr Kıbnstaa haberler Ankaraya intlkal etinlStir. Saat 08.00 Atina radyosu, haber bülteninde herhangi blr haber vermemlştlr. Saat taM Tahliye tarnamlanmı$tir. Saat 09^5 Bakanlar Kurulu toplantısı sona ermiştlr. Saat 10.50 Hava alanlan traflje açılmjştır. Saat 11.30 tngıliz Maslahatgüzan, Dışişleri Bakanlıgı Genel Sekreterl BUyükelcı Zeki Kuneralp il« görüamüştür. SMt 13.00 Atina radyosu haber bülteninde yine herhangi bır haber vennemiatir. SMt 14^0 Atına radyosu susmaya devam etmektedir. SMt 15 T.B.M.M. olağanüstü toplantısı baîlamıştır. Saat 17.30 Amerıkan Büyükelçısi Parker Hart, Dışişleri Bakanhğı Genel Sekreter Zeki Kuneralp Ue gorustü. Saat 18.06 Yunan Büyukelçisi Mlltidde Delivanis, Dışışlerı Bakanhğı Genel Sekreter Yardımcuı İlter Turkmen ile göruştü. Saat 04. ANKARA, (Cumhnriyet Büroso) Kıbrıs'taki olaylar uzerıne 15/ 16 Kasım gecesı Turk Sılâhll Kuvvetlerıne verılen alârm, dün sabah, bır kısım bırliklerde kaldınlmıştır. Bununla beraber, Güney'dekı ve Trakya'dakı bırlıklerde uygulanan alârm, devam etmektedır. Kıbrıs Turk Alayının alârm durumunda da bır değısıklık olmamıstır Ordudaki alarm kısmen kaldınldı MP ÇaalayangİI Amerika'dan (Bastaratı I Inct »ahifedf) Kongre başkanlıgma Paruk ö n der'in seçilmesınden sonra bir tco nuşma yapan Huseyın Ataman, Kıbns konusunda ttzetle şunlan soylemiştır: «Yunanlılar Anadoluda hezimete uğramalarına raemen Megalo Ideadan amlmamışlardır. Yunan lılar Kıbnsı aldıkları takdirde Türkiyeyi kuşatma fırsatını î l e rtçireceklerdir. Bundan sonra da Türkiyeyi haklamak için fırsat kollryacaklardır. Türkiyenin Kıbnsta mudahale hakkını kullanamıyaeafcı ve kuvvet politikan tatbik edemiveceti yolundaki davranışlan Makarios ve Yunanhlann emrivâkilerini h\z landırmıs ve bir çok emeUerinl tahakkuk ettinnislerdir. Artik müzakerelerle ıs vürfitmenin inv klnı kalmamı<ttır. İhtilâlle tsbasi na gelen Yunan idarecilerl de hudnt mfizakerelerinde Knosis tezi ile karşımıza çıkmıştır. tkttdar, Adanın Yunanistana ilhakını kabul etmemekte ısrarlı ise bundan sonra izlenecek Kıbns politikası Yunanlstanın ve Makarıos'un Enosis bayalinden vazgeçmeye ve Türkiyenin meşrn merfaatlertni ve havsiyetini kornyacak bir bal tarzmı kabnl etmeye mecbur talacak bir politika yapmak zonındadır. Kıbrıs meselesini kendi siyasî ve askeri potanslyeli Ue halletmelidir. Patrikhane, tstanbuldaki Rnm azınlığı ile bugüne kadar Ugilenilmiyen 12 Ada ve Batı Trakyadak» Turkler konulan hüktimet tarafından yeniden ele alınmalıdır. Bn polltikayı izlersek Yunanlılar için Kıbrıs tâli bir mesele hallni abr.» Ataman, konuşması sırasmda A P. iktidannın mall ve ekonomlk politıkasım da yermlştir. kongresinde ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Turkıye'dekı ormancıhk oğretiminin 110'uncu kunıluş yıldonumu münasebetiyle dün dü Demirel'in konuşması aenlenen törende bir konuşma TBMM'nin açık geçen son kısyapan Orman Fakültesl öğremında bu önerge ve önerge üzerintim üyesi Prof. Selâhattin deki açık oylama sonuçlan okunînan, ormancıhk konusunun muş, ardından Başbakan Demirel partılerarası rekabete mevzuu sbz alarak, ozetle şu konuşmayı olmasının sakmcalan üzerinde yapmıştır: durmu5lux. Înan, Xarım Bakanlığı tarafından hazırlanan or«TBMM'nin degerll uyelerine man kanunu tasarısınm devlet şttkranlanmı ve mtnnetlerimi sunormanlarının eski sahiplerine mak istiyorura. Kıbrıs dftvası Rİverılmesini öngördüğünü de bi bütün milletimizin üzerinde titbehrtmış ve bunun, tehlikeli rediği bir konuda, Kıbrıslı »oybir yol olduğunu hatırlatmışdaşlanmızın haklarının korunnusı tır. volunda TBMM ittibat İçinde hareket etmis olmakla biıe gfiç vermiştir. İtimadınıza lâyık olarak hareket edecegimizden emin olmanızı rica ederim. Türk devletinin, Türk milletinin haklannı her caman korumaya muktedir olduguna ifad» etmek isterim.» ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) T.Ö.S., dün yayınladıgı bir bıl Anayasa'nın 66. maddesl diriyle CARE örgütü tarafından oKıbrıs'daki olaylar üzerine, kullara dağıtılan ve öjtrencllerln hukumete TBMM'nce yetki vesık sık zehirlenmelerlne sebep > rılmesine istinat teşkıl eden Ana lan sUttozlan için dikkati çekmts yasa'nın 66. maddesı. aynen şoy«Millî kaynaklanmıza dayalı, efiledir: tim yönü kuvvetli beslenme Ç»Uf«Milletlerarası hnknkun me«malarına girlfmek zamanının gelru saydıg hallerde savag bali dlğlni» hatırlatmıştır ilftnın» ve Türkiye'nin taraf olBıldiride, süttozlarının «Ameridugu milletleraram andlagmalakan üretlm artığı yavan sfittozrın veya milletlerarası nezaket ları» olduğunu ilerı süren T.Ö.S. kurallannın gerektirdifi haller yabancılarm eğıtımimiz Uzerina dısında, Türk Silâhlı Kuvvetleböylece baskı yaptığını, böylelikle rinin yabancı ülkelere gönderilAmenkanlasma propagandasma mesine \eya yabancı silâhlı kov da vesıle olduğuda ıleri surulmekvetlerin Türkiye'de bulnnmasıtedlr na izin verme yetkisi, Türkiya Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu izin için, meclisler, birlikte tonlanarak karar verirler.» TBMM'nin glzlı oturumu dün de Cumhuriyet 104 90 105.H saat 15de başlamıs, 21.40'a kadar Reşat İÎ7. H8^Hanut 131. 1 3 2 sürmüştür. rekabet konusu olmamahdtr » « Orman, partilerarası KEBAN. (a.a) Enerji v t Tabıi Kaynaklar Bakanı Refet S«zgin, Fırat Nehri sularımn ySnünii değiştiren ve 110 milyon lıraym malolan Keban Barajı derivasyon tünellerini, dun isletmeye açmiitır. Toreni, bazı senatör ve mll letvekllleri ile, Elâzığ Vallsi, 10. Tümen Komutanı, ilglü Oenel Mü dürler ve kalabalık bir halk topluluğu iılemlftlr. Bır konuşma yapan Sezgin. Ke« ban Barajının hizmete gınnesiyle elektrik enerjisi üretiminin 5,5 mil yar kllovattan 11,5 milyar kilovata yukseleceğıni belirtmiştir. o Keban Barajı'nın Derivasyon Tünellerı isletmeye acıldı TÖS süttoıu lle betlenmeyi b uluyor ANKARA, (Cumhuriyet BO* rot«> tstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi taratından «1,5 yıl haps e mahkum olan» yazar Nacl Sadullah Danış ve sorumlu müdür Kaya Çelikkanat hakkın dakı hükum, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştur. «Kirpl» adlı bir dergide, Naci Sadullah tarafından yazılan rjazım Hikmete ait bır yazıda. r|omünizm propagandası olduğu ıd diatıyla açılan dâvâ sonucunda, yazar ve aorumlu dargi müdurü Çelikkanat bırer buçuk yıl hap» se çarptırılmışlardı. Her iki sanık hakkındaki dâvâya bakılacaktır. İki gazeteciye ait kararı Yargıtay bozdu öıel okullara ALTIN Aziı Napol>on 24 â>ar kUl«e 113. 114. llg.OO 11».» 15.70 15.75 Sunay, dünkü görüşmeleri İzledi Comhnrbaşkanı Sunay, saat 1515'de TBMM'ne gelerek, gızlı olartk cereyan eden muzakerelerı, sonuna kadar izlemıstır. öte yandan, bütün siyasi partiler liderlen ve parlâmento yonetieilerl devamh surette muzakerelerde hazır bulunmuşlardır. No. 149 îstanbul, Taksim, Mete Caddrsi Panaroma apt. 38/6 numarada mukim ve birbirleriyle evli bulunan Sabetay Benardet» ile Sara Benardete, dairemizden re'sen tasdikll 26. ekim. 967 gün ve 44245 sayılı mukavele ile; Türk Medeni kanunu hükümleri dairesinde kan koca mallarının idaresi hususunda «Mal ortakhğı> usulünü kabul etmiş olduklan ve adı geçen mukavelenin Îstanbul 10. Asliye Hukuk Hâkimliğinin 7 11.1967 tarih. E: 967/766. K: 967/734 sayılı karariyle tasvip edilmiş ve dairemizin mahsus sieil defterin» tescil edilmiş bulunduğu Medeni Kanunun 237. ve 240. maddeleri geregince ilftn olunur. fBasın: 6854) 13784 Beyoğla 8. Noterliğinden: Tural, Trakya'daki birlikleri denetliyor Geniş tedbirler Oylamalar sona erdikten ve netice alındıktan sonra muzakerelerın gızlihğı kaldırılmış ve basın mensupları salona alınarak Baskan Bozbeylı, karan açıklamıştır. 17 Kasım 1967 Saat 2.30 (Baftarafı 1. saytadal Diger taraftan 11 gün finca aehrimızden Ankaraya yaya gıtmek ütere yola cıkan Teknılc Oniversite v» Teknık Okullar öğrencileri dün Kızılcahamama varmışlar ve burada bir mitıng dUzenlemişlerdir. Ankaraya yürüyen Bğrencilerin durumunu haber vermek üz«r» yayınlantn «Ytirüyüş 10» numarall bıldiride, Türkiye 6ğ> retmenler Sendıkası Genel Ba» kanı Fakır Baykurtun Kızılcahamama 20 kilometre kala yürüyen öğrencılere katıldıfiı bildirılmiştır. Bildıride Fakır Baykurtun Ankaraya kadar olan yolu öğrencilerle birlikte yürüyeceğı beürtılmekte, yürüyüşe katıhrken, «Köy Enstitfilerinin kapatılmasından bu vana, halkçı eğitime indirilen darbelerin birbirıni kovaladıgı bilınen bif ANKARA, (Camhırtyet B«gerçektir. öıel yüksek okullar rosu) Başta CHP Genel Sek* reteri olm.k üzere 15 CHP 1 1 oyunu, bunun oynanao son darbesidir» şeklınde bır konuşma Parlâmento üyesı Bogatlçi ve yaptığı açıklanmaktadır Geçıtkalede jehıt otan Kıbrıslı Türklerın cenaze törenınde Dığer taraftan öğretmenler TBMM adına bir heyetin hazır Sendikası tstanbul Subesı dün bulunması için teklifte bulunbir bildirı yayınlayarak özel muşlardır. yüksek okulların devletleştırılmesı İçin yapılan eylemı desBu konuda hazırlanan faerge teklediklerıni bu eylemın en kıkarar alınman için Meclit Baş t* tamanda bütün özel okullan kanhğına sunulmujtur. içlnt almasmı beklediklennı a» çıklamıştır. Bıldlnde Türk öğreümının Anayasa çizgisıne getınlmesı ıçın direnme içinde bulunan Türk oğ retmen i l e ögrencısinın anlaşGenel Kurmay Başkanı Orgemanıo en güzel örnegini verdıle neral Cemal Tural, dün saat len behrtilmekte. «öıel okul18.30'da Hava Kuvvetlerine ait Ur, valnız yüksek ögrenim dere bır uçakla lstanbul'a gelmiştir. cesinde degil, bütün öğretim Tural. basın temsilcilerıne, hakademelerinde Türk egitimi i* va birliklerini denetledığini beçin bir cozttm yolu değildir» lirtmış, Trakya'daki birlikleri de denılmektedır gozden geçireceftini sbylemıştir. 24 şehidin cenazesine Meclis heyetinin katılmasi teklif edüdl Millet Meclisi toplantısı Saat 2140'da açık yapılan toplantıda, alınan karar açıklandıktan sonra MUlet Meclisi toplantısrna geçilmiştir. Birlesnüş Mllletler toplantısına gidecek Milletvekillerine ait Başkanlık tezkeresi okunup kabul etfildikten sonra birleşim Pazartesi gününe bırakılmıstır. Ankarada Olayların ardındaki (Baftarafı 1. »ayfada) Antlasmalanna imza keymilf devlet oldnÇu için mi bn temaslsr yapılıyor, ba emirler veriliyor? Havır. Büyflk devletler da bilmektedirler U, Kıbng'ta fllll Idare Ister Makario*, tster Cırtvas yolnyla ol İ »nn Tnnanittan'ın elindedtr. Onnn İçin baıkıvı Tnnanistan üzerine yofiınlastırmıılardır ve nihavet tahliveyl de Tunanistan «atlammtır. Bütün gelmiş t;eçmi$ Te daha da gelecek çeçecek olan olaylara bakarak tekrarlamak isteriz: Ta Kıbrıs, ya ölüm çıjlıklanmn enerjik davranısla IIçisi yoktnr. Şartlı mudahale kararlariyle de hiçbir sonnç ahnamaz. Mesele, bugün mevcnt durumu değiştirmek, dengeyi sağlamaktır. Bunu yapablltrsek ne III.. Tapamazsak Kıbrıs fitmiştlr, ve artık ttzerinde gürültfl ettaoie de Itt ' ] I | Nezarete alınan 7 kişiyi mahkeme dün serbest bıraktı Son Kıbns olaylan ile ilgili olarak tstanbul'da yapılan mitıngde tesvik ve tahrikte bulunrfuklan ıddıa olunan Ahmet Uçar (akrobat), Havati Koçyiğıt (turşucu), Mehmet Tosun (oğrenci), Arif Özdemir (çiftçı), Hüsamettin Yaman (insaat kalfası) Recep Ö7bek (çiftçı). Hasan özdemir (işportacı), Dörduncu Asliye Ceza Mahkemesınde yargılandıktan sonra, serbest bırakılmışlardır. Sanıklar, iddiayı reddetmiş, tanık Polisler ise, kanunsuz yapılan miting'd'e sanıkların bağırdıklannı ileri sürmüşlerdir. Bu arada yargıç. tanık polis memurlanna, «Kalabalık içinde, ' aralannda tstanbul'u bilmiyen < lerin bulundujhl bn kimseleri mi bnldnnuz?» riıve sormuştur ' Yargılama, başka gunt bırakıl I mıstır, . 1 V EF A T Erzincanh merhum îamail Hakkı Aktürk'ün eşi, merhum Hüseyin Ragıp Aktürk, Er. Turgut Aktürk ve Hüsniye Özden'in biricik anneleri, Meliha Aktürk'ün kayuıvalidesi, Güngör Aktürk; Erta» Aktürk; Esin Ersoy; Birsen Aktiirk; Arslan Ersoy ve Akın Özden'in babaannesi ve cnneanneleri, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Avdın bağımsız mılletvekili Re şat Özarda, «Bugünkü hukumetin bir gün dah) işbaşmda kalmasının Türk mllri menfaatleriyle bağdajtınlamıyacağıııı ve iktidann devamının millî felâketiere \ol acacaîı nı» öne sürerek, Kıbns konusunds hükumet hakkında gen=oru açılma <=ını istemış bu konuda hazırladıftı onerçevı dun, Meclıs Başkanlığına lunmuştur. Hükumet hakkmda gensoru istendi NAIME AKTÜRK Hakkın rahmetine kavusmus ve cenazesi 17 Kasım 1967 cuma günü öğle namazmda Hacıbayram Camünden kaldırılarak ebedl İRtirahatgâhına teelim edilmijtir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESİ (Heri| Reklâm: 3149/13811) rau yoktur. Ankara Büromuzun bıMırdigine göre, ozel yuksek okullan protesto etmek amacıyla girışılen faahyet günden güne genişlemeye başlamıştır. öğrencilerce baslatılan harekete bazı sendıka kuruluşlan da katılnıaktadır. Protesto mitınglne katılmak üzere yaya olarak tstanbuld.n gelen öğrenciler, pazar geresi Ankaradakı öğrenci ve senılikacılar tarafından kar$ılanacaklar, bazı Bğrencı gruplan da pa?artesı gunü, yürüyuşçulen Ankara Çıftlık yol kavşagmda karşılayıp öğle üzen Ankaraya hep birlikte gırılecektır. Aynı gun «özel okullar protesto mitingi» yapılacaktır Ortadogu Teknik Oniversitesi öğrenci Bırliğı ve Birlığe bağlı 8 dernek, Ünıversite Rektorluğüne karşı olmayan ancak özel okullan protesto etmek amacıyla düzenlenen ve cumartesl sabahı baslayan, pazartesi akşamına kadar «ürecek boykot karan almıslardir Bovkot süresmce Sğrencıler dernlera ve sınavlara girmeyeceklerdir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog