Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE ALTI 18 Kasun 1967 CUMHURİYET «Yarısı» 21 kasımda başlıyor Şehir Tiyatrolan Fatih Bölümünde 14 kasım 1967 tarihinde oynatılmaya başlayacak olan Bekir Büyükarkın'ın «Yarısı» adlı pıyesi, sanatçılardan birinin hastalanması üzerine geri kalmıştır. Öğrenildiğine göre, Bekir Büyükarkın'ın «Yarısı» adlı piyegi 21 kasım 1967 salı gecesinden itibaren oynanmaya başlanacaktır. "Büyükanne,, gençleri kendilerinden geçirdi eri masalları örneği, sözün gelişi derleı ki: «Marlene Dietrich bir plâk yapmış ve bu plâk Avrupadaki başarüı konserlerinin parça parça alkış tufanlarından meydana gelmiş. Geçenlerde kendisi Manhattan'da konser verdi ve bn gösteri tek kadın solist Marlene olarak altı hafta «ürecekmiş. Açılışta, Marlene ikinci bir alkış albümu yapacak kadar siikse ve alkış topladı. Perde açılmadan önce «The Bravos» topluluğu çalmaya başladı. Her parçadan sonra alkışlar, çığlıklar Zagato'nıın atSlyeslnde mfleevher yontareasın» tittzlikla hszırlanan bir prototip. P 18 Kasım 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Radyo Sanat Müziği programında değişiklik Alıcıyı ilk bakısta etkileven arabanın şeklidir Istanbul kütüphaneleri Yeni harf kanununun kabulü üzerine Defterdarlığa ait bütün pullar ile posta pullannın değiştırılerek yeni harflerle basılması kararlaştırılmıştır. Yalnıı bugün elde bulunan pulların ta Büyük ve umuml bir kümamen bitirilmiş olmasının d» tüphane tesis etmek hükume gerektiğini behrtilmiştır. tin arzu ve kararıdır. MemlekeBirinci nevi ekmek timizde çok değerli kitaplar bulunmaktadır. Geçenlerde şehrive ziraat işleri mize gelen bir yabancı Mısırda, Ziraat Genel Mudürü NakıdHindistanda ve Londrada bu kadar kıymetli eserlerle karşı din bey, dün bir muhabirimizin laşmadığını söylemiştir. Fakat tek ekmek ve yeni seneye ait bir ilim adamının çalışabilmesi bazı zirai tedbirler hakkındaki için, bir kütüphaneden öbürüne sorulanna şu cevabı vermiştir: Tek ekmek meselesi ile gidebilmek için çok zahmet çeBaşvekil paşa ehemmiyetle mej kildiğini, çok vakit kaybına se gul oluyorlar Bu hususta tetkik» bep olduğunu da sözlerine ilâ ler yapılmaktadır. Fazla bir şey ve etmişti. Bütün kütüphaneler söyleyemem. Yeni alınacak zideki kitapların bir araya topla raî tedbirlere ve sulama tahsinabılmesi için Evkaf tarafından satı olarak iki mılyon lira koninşa ettirilmeye başlanan talebe duğunu belirtebilirim. Her sen» yurdunun bu ise tahsisi düşü artacak bu tedbirler sayesinde nülmekle beraber Sultanahmet zıraatimiz de ınkışafa kavuşaveya Nuruosmaniye camılerin caktır. îstanbulda Sultanahmet camıinde bir kutüphane vıicude getirilmesi düşünuldüğünü yazmıştık. Kütüphanelerdeki kitapları bir araya getirip birleştirme i$i ile meşgul olan Ali Canip bey, kendisiyle görüşen bir muhabirimize şunları söylemiştir: den biri de bu is için uygun g$ rülmektedir. Pullar da değişecek Istanbul Radyosunun «Kıs Dönemi» yayınlannda sanat müziği programlannın değişiklikler taşıdığı görülüyor. Bu arad'a açıklamalı müzik saatlerinde bu konunun, mikrofondan bir süredir ayrılmıs bulunan bazı tanınmış simalan tekrar yer almakta. Besteci Prof. Dr. Biilent Tarcan Salı geceleri, onbeş günde bir müzik tarihiyle ilgili konuşmalar yapmakta, 19491956 yıllan boyunca radyolanmızda açıklamalı proğramlar yapan Faruk Yener, gene onbeş günde bir Salı geceleri «ÇEŞİTLEMELER» adıyla bir proğram ve gene onbes günde bir Perşembe geceleri cOPERAYA GİDELİM. adlı bir diğer proğram sunmaktadır. salonu inletiyor ve dar patalonlar içinde. seyircileri kendinden geçircn, miizisyenler çiçek yağmuruna ruruldular. Sonra Marlen görıindü. her ne kadar sahiıede Ed Sullivan gibi dimdik, sert ve ifadesiz duruyorsa da raeşhur knru boğnk sesi $im<U biraz incelmiş ve tizlenmişse de, gerçekten Dietrich 65 yagmda bir biiyük anne olarak hiç de fena değildi. 30.000 dolar kıymetinde, viicndu sımsıkı saran ten rengi bir tuvalet giymişti. Marlene. Sahne ışıklannın arasında bile olsa hâlâ gençliğin hayalini yansıtabiliyordn kişilijpnde. Ve canlı görünüşü vardı Marlene'de, paradide oturan seyircilerine hitap ederken, 26 kişilik bir orkestra eşlik ediyordn kendisioa. Marlene Dietrich dö'rt ajrı dilden hazırlamıştı repertuannL Hazırladığı şarkı dizisinde; Avııstralya Rock'lan yanısıra harb aleyhine yazılmış baladlar da vardı... Dünyanın en zarif olomobilini Ifaiyanlar çiziyor D ünya yollarını kaplayan ve her yıl sayılan hızla artan otomobillerin nasıl yapıldıkları hakkında bilgi sahibi olanlar çoktur da, satışları artırmada büyük rolü olan şekillerinin kimler tarafından yaratıldığını tfuşunen pek azdır. Oysa motör, karoseri, dayanıklılık, aşınma ve benzeYi konuları kılı kırk yararak otomobil satın alanların sayısı tahminlerin çok altındadır. Alıcıyı ilk başta etkileyen, otomobilin çizgileridir. Bu şekilde, yani «bakarak» para sayan alıcının çokluğu yanında, şeklin üzerınde önemle duran bir diğer grup o a mılyarlarca li* ranın döndüğü yarış sahalartnı sürücu, makinist, teknik personel, tabiatiyle de arabanın sahibi ve seyirci olarak dolduranlardır. ISTANBUL ÖZEL IDARE TAKSİM V. D. TAHSİL SEFLİĞİNDEN Mükellefin isml Sardopulos Eftaliya Atina îlyadis Leonıda Yanı Lıgor Vasılyadis Katına Leonara Yorgı t. Hakkı Zeki Marika Hayrıye Şevket Salamcı Talât, thsan Marvantı Katına Andon Melpomeni Havık, Kırkor Anna Frasso Amelya Andonaki Emorfıya Fazlı Koço" . 1 Elent:" ' " "•" Hasan Pandeli Apostol Durmuş, Mümine Yorgı, Haritun Marya Bilvelı Rulmanlar Rıza Alantar Yorgı Luraya Nazık Hayrullah Lütfı Fatma Sünbül Ahmet Simonaki Cemâl V.s. Kanuş Simonaki E. Sabuncakıs Hasan Turkmen Simonaki Halil Kalozol Kıro Lazar Aleko Yorgı V.s. Elenı Koço Kırofılya Lıkerıva Kn^tına Marko Bahrıye Kostantin Azız Başaran Sofıva Amelya. Meryem İ2maragda Sofı Vartahti Zehra Ahmet Mu'tafa Anna. Nıkola Seraı Beriıa Vadınko Travanrfofılo Olımbıya Nadıve Apostol Filıp. Jozet Katına Nıkolı Prodromos, Yani Vargılo Haralambos Anstokli Elenı Aspasya, Marya îlya Yuvanakl Yanı. Olga, Eleni Viktorya, Yani Mürvet Leonıda Legofet Berberyan Yanko llv» Konidis Dülger Dımitri Yorfiya Çapraz Sabri Usluoğlu Yusuf Tannsever Mustafa, Emin V J . Sait Çağlar tbrahım Özeser Ismet. Lâtifa Hamza Alı Orhan Celâl Süleyman, Celâl Dimitri Teopsidis Kiryakiçe S okat ı Kapı No: Hesap No: Vergi Nev'i O.EAo: 72 75 82 83 87 95 97 105 112 118 122 123 124 125 127 130 139 142 144 147 149 161 162 165 167 168"'"'1' 170 171 175 176 179 181 183 183 185 197 204 207 209 210 211 212 219 216 224 225 226 228 236 241 243 244 245 246 248 249 251 252 265 271 272 276 284 285 2<*0 300 304 3U6 307 3(18 316 317 318 322 324 336 337 340 344 348 350 351 352 354 3R4 365 366 367 374 375 378 380 381 394 400 406 408 413 418 422 424 430 431 433 > TAKSİM. SIRASELVİLER CADDESİ 4 9 TELEFON : 4 4 46 00 o Senesi Mahallesi 1962 H. Ahmet » » Salhane F. Arif 13 39 F. Arif Er meydam 23 25 Er meydanı 34 Er mey, Kır Kah. 46 Er meydanı Er meydanı 54 Kır kâhyası 39 Kır kâhyası 24 12, 14 Baltabaş P. Hüsamettin 39 P. Hüsamettin 59 61 P. Hüsamettin 19 Karakol 2 P. Hüsamettin Karakol 1, 31 Karakol 41 41 Yenı nesil Bostan 33 Yenı âlem 3 Yeni âlem 29 Yeni âlem 39 Lokumcu 24 Lokumcu 40 Remzi baba 3 Salhane 6, 8 SaJhane » o • •• » •• ı • •• ' Salhane Salhane Dev Süleyman 14 16 7, 9 14, 16 40/1 38, 40 61 10, 3 2 1 50/1 6 Arsa m ı Er meydanı Pır Hüsamettin K. Deresı Pır Hüsamettin Elmastras Karakol Pır Hüsamettin Ferıköy Cad. Fenköy Cad. n Ferıköy Cad. 8 Ferıköy Cad. ' 20 1 15 Fenköy Cad. 6 Dalfes 44 41/1 Cin Deresı 15, 17 Fenköy Cad. No: 2 Fenköy Cad. 23 Sahancı 3 4 Cın Deresi Karakol 31 Fazıl Arif 63 Fazıl Arif 25 Fazıl Arif 53, 55 Sahancı 33, 39 1 Yokuşbaşı 21 Boptan Yenı Asır 11 Salhane 2 Sahancı 19 21 Yokuşbaşı 37 Kır Kâhyası 52 Kurtoglu Yokuşbaşı 53 Lokumcu 20 Kurtulus 59 Mnmcu Reşit 7 Er Meydanı 10 Notacı 8 10 Elmastras 30 Sahancı 17 Dev Sulevman 28 Devşırmeler 4 Dev Sulevman 23, 34 57 Sefa Mevdanı Yokuşbaşı 41 Kır Kâhvası 21 Kır Kâhvası 18 33 Fasıl Artf 54 Yenı Âlem 3 Yenı Asır 16 Lokumcu 13 Er Meydanı 11, 13 Elmastras 24. 26 Hazı Zeynel 44 H Ahmet Bostan 65 Fazıl Anf 6 Dev Sulevman 2, 6 Karakol 4 Remzı Baba 61 Kurtuluş Der. 17, 13 Kurtoglu 13 Baltabaş 28 Lokumcu 5 Yeni Âlem Elmastras 22 Sahancı 31 7 Yenı Nesil 37 Yokuşbaşı 31 Eburruza Dergâhı 37 Kurtoglu 5 Yeni Nesil S Salhane 102 Feriköy Cad. 20 Omuzdas 23, 25 Elmastras ı ' ı ı • • > ı > . ı • . > » « • ı ı • » • » • > » ' ı > • > » i > • . . . . . • > ı • > 10/905 10/906 10/907 10/908 10/909 10/910 10/911 10/912 10 913 10/914 10/915 10/916 10'917 10 918 10 919 10/920 10'921 10/924 10/925 10/926 10/927 10/928 10/929 10/930 10/931 10/932 10/933 10/934 10/935 10/936 10/937 10/938 10 '939 10/940 10/941 10/942 10 '944 1(1/946 10'947 10/948 10/949 10/950 10/951 10/951 10 '954 11)'953 10/955 10/956 10/957 10/958 10/959 10/960 10/961 10/962 10/963 10/964 10/965 10/966 10/967 10/968 10'969 10/970 10/971 10/972 10/973 10/974 10/975 10/976 10/977 10,978 10/979 10/980 10/981 10/982 10/983 10/984 10/985 10/986 10/987 10/988 10/989 10/990 10/991 10/992 10/993 10/994 10/995 10/996 10/997 10/998 10/999 10/1000 10/1001 10/1002 10/1003 10/1006 10/1007 10/1008 10/1010 10/1011 10/1012 10/1013 10/1014 10/1015 10/1016 10/1017 Dört büyük ismin en öneırJi modelleri: PİNİNFARİNA'nın 1947 de çi^diği CISİLTALİA .. Bu tip bütün zamanların en başarılı altı arabasından birı Pekı bu büyuk sanayi koluna çızgılerı ile şekil olarak kabul edilmektedir. EERTONEnın 1934 nive renk katanlar kimlerdir? Uzun bir listeyi kap sanında ortaya çıkardığı GITJLİETTA SPRİNT'i. Zalayabilecek isimlere göz attığımızda büyük çoğungato'nun 1960 da FİAT için çizdiği FİAT/ABARTH.. luğun ttalya'dan çıktığını görüyoruz. Avrupa'nm çizmesi, geleneksel ince zevkını bu alanda da çok O yıl «Compasso d'oro» cAlbnPergel» ödülünü kazanmıştı . Ghia'nın Chrjsler için çizdiği «GILDA» etkili bir şekilde kullanmasını bilmektedır Renk ve şekillerin sahibi s restaurant İ Torino'daki sergi Elio Zagato, Nuncio Bertone ve Sergio Pininfarina gibi isimlerin yanında çalışan yüzlerce isimsiz Italyan, hanl harıl Torino'daki Uluslararası Otomobil Gösterisi'ne hazırlandılar. Dünyanın çeşitli köşelerinrfen gelen meraklılar ZAGATO, BERTONE PİNİNFARİNA yanında GHÎA standlarındaki yeni modelleri hayranlıkla süzdüler. Bu isimler bugün normal tiplerin dışında, bırçok çizgi özelliklerine sahip otomobilleri kullanmak arzusunda ve satın alma gücünde olan insanlarca çok iyi bilinmektedir. ! ı * fl ıf. 1 § DAVET EDİYORUZ^ DİLSON . KKILERINIZ • s KOMPLE ÖÛLE YEMEĞİ SERVIS DAHIL20LİR/ 5 P AKŞAM ÜSTC: 5 a u s ; * KiMy $, D İ L S O N BAR'a «. TEŞRİFINİZİ BEKLERIZ f (Basın: 25702/13800) S TAKSİM. SIRASELVİLER CADDESİ î 49 .TELEFON : «44.4fi 0 0 * .» ı • ı ' ı ı > • ı • • Ancak bu dört ismin, çok para sahibi olan bir başka fe'rup ğını belirtmek gerekir. Zira bir zamanlar en şık şekilleri bulmakla övünen Fransız otomobil fabrikatörleri bile model çizdirmek, maket yaptırmak için bugün bu isimlerin arkasında kosmaktadırlar. Zagato'nun Milano'daki atelyesi dışında. îtalyan otomobil sanayiinın kalbı olan Torino'd'a bulunan diğer üç atelye. sahiplerinın adlarını taşımakta ve hep si de diğer fabrıkaların yanında birer atelye kadar ufacık kalmaktadırlar Zagato'nun Peugeot için hazırladığı spor tip, Fransa'ya gönderilmak üzere özel ambalâiına yerleştiriliyor Tezgâh, lakım ve Avadanlık Satın Allnacaktır PERSO1VEL AUISÂCAKTIR Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdüriüğünden: 1 TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ GENEL MERKEZİNDEK: Derneğimizde münhal bulunan fen müşavirliğine Yüksek Inşaat Mühendisi, Yüksek Mimar Mühendıs veya Yüksek Mimar ahnaoaktır. MukaveJeli olarak tâyin edilecek fen müşavirliğine referanslan dikkate alınmak suretiyle anlaşma neticesi ücret tâyin edilecektir. İstekUlerin 1/12/1967 tarihine kadar Genel Merkeze dilekç» ve bonsen'isleri ile birlikte müracaatları i)ân olunur. Cumhuriyet 13793 '. . • > • • ı • • • • • • • • • • • • ' İmalât ufak çapta ama... Günde en az 5000 araç çıkaran FIAT yanında en çok 150 araba yapan Bertone'nin ayakta kalmasındaki ekonomik sır anlaşılamıyacak cinsten değil. Akıllı bir işletme tekniğınin uygulanmasıyla büyük kâr yapan bu firmaların ufak çaptaki imalâtta ısrar etmelerındekı nedeni Nuncio Bertone şöyle açıklıyor: «Bugün büyük fabrikaların seri imalâtı dışında, bazı özelliklere sahip arabaları kullanmak büyük bir istek haline gelmistir. Normalin üstünde para verebileceklerin çoklagu karsısında psikolojik etkenleri de eözönüne alarak ancak belirli miktarda araba yapmayı nvçun bnlnyornz. Alıeı kütlesini dovurmamak gerekiyor. Aksi halde Rertone'lerin Fiat'lardan farkı kalmaz. Aynca Fiat'ın Spider tipini de bizden fazla cıkarmadıgını düşünürseniz, haklı oldo^nmnza kanaat çetirirsiniz.» Hepsinin çahşması bir büyük esrar perdesi ardında saklanan bu atelyeler, d'egişikliğe fazla para ödeyebilecek bir azınhgı tatmin ederken, diğer büyük alıcı kütlesine de hizmet etmekten geri kalmamaktadırlar. Her yıl imal ettikleri birkaç tipin dıîinda elli kadar da prototip hazırlanmakta ve bunlann büyük bir kısmı Alman, Fransız, îngiliz ve ttalyan otomobil fabrikalan tarafından satın alınmakta&IT. Meselâ Pininfarina'nm Peugeot için çizdiâi spor tipin yanında, son zamanlarda Volkswagen ile imzaladığı bir diğer çizgi anlaşması bu meyanda belirtilebilir. Van ve Bab Anadolu Çimento Fabrikalan için teklif alınmak suretiyle mekanik atölyelen için muhteüf evsaf ve miktarda tezgâh, takım ve svadanlık satın alınacaktır. Aluru yapılacak tezgâh, takım ve avadanhklara ait çartnarae her gün mesa! saatleri dahilinde Karaköy, Perçembe Pazarı Güzel İzmir Han Kat S No. 31 de İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğü Ticaret Servisinden temin edilebiür. Teklif mektuplarırun en geç 24/11'1967 gün ve saat 17 ye kadar Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonr» verilecek teklif mektuplan nazan itibara alınmayacağı gibi, postada vâkl gecikmeler de kabul edilmeyecektir. Şirketimk 2490 »ayılı kanuna tftbi değildir. (Basın: 26261/13781) 1 t istanbu' sinemaiar ALEMDAR: (22 36 83) Ölünssuı Kadın (T.Çoray) AYSU: (Karagümrük) (21 19 17) Zehtrb Ciçek BULVAR: (21 35 78) ölümsüı Kadın (T.Şoray) GÜNES: (21 81 *°> ' Haydutlar Adası. 2 Hovarda Prens tPEK: (22 25 13) K a n n ı n Nasıl »IdürürsünO» KULÜP: (22 72 77) Seyh Samll MARMARA: (22 38 60) Gringo Teksas Kaplanı MELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Hv«la. 2 tmamın Gazabı RENK: (21 15 23) Karınızı Nasıl Bldürürsünüz? TINAZTEPE: (71 65 18) Karınızı Nasıl Öldürürsünuz' YENİ: (Bakırköy) (71 68 J6) 1 Krallar» Karsı. 2 Ölümsüz Kadın tıyatrolar ARKNA riYATRUSU: (48 « 84) «SASATRA LARINDAK1 RÛZGAIU Heı gec« 21.15, Çr*. C.tesı. Pr 18.00 d» AZAK riYATRüSU. (2Î 62 46) GOnUl OlkO • G«zanfeı özcarj toplulugu I A Y R I L M A K S A UAK.SADlNı Çrş.. C.tesi. Pz 16.15 t« P.tesi barlç. ber gece 21.15 BAKIRKÖY TfYATROSU '11 S9 4») «BAZHJARI KIZ SEVER. Her gün 11.15 Pz. 15.00 i K a n g ö ı • Hacivat Glzll A] an» cocuk oyunları. BÜYÜK TTYATRO (Nejaı Uygur) (27 71 86) I A Y YAR HAMZA, Salı hartç her gito 21.15 t«. Çrs. C.tesi. Pz. 16.15 te «REDKİT» Cocıtk TemsUlerl. DORMEN TÎYATROSO: cBtl YENİÖU P.teU nartç bet gece 21.15 Crs. 18.00. C tesl Pz 13.00 de FATÎH TİYATROSD: (22 01 71) IEVVEL ZAMAN tçtNDE» Her gün 21.00, Pazar 1530 da GEN AR ItYATROSU: (49 Sİ 0») tPOLİSLERı P tesl hariç heı gec* 21.15 C teal. Px 15.00 da. GÜLRİZ SÜRURİ KNGtN CEZZAR FATİH TİYATROSTJ: tAYKIRl» Salı. Cr». 18.00 V 21.15 te, C.tesi. Pz 18.00 de UCELEPÇE» Prs. Cuma C.tesi. Pz. 21.15 te. Crs.. C.test, Pr 15.00 te tSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA: (44 22 36) «BENİ KİMSE DURDURAMAZ. P.tes) barlç, heı gec» 21.15. Çrj C.tesi, Pz. 1500 te Altı Oyunları: tBAVTJIJ3AKİ ADAM tSömine) Heı gün 18.15 te KABARE DEVEKU$U TİYATROSU: (44 40 40) .VATAN KURTARAN SABAN» Her gece 21 de KARACA TtYATRO: (44 54 02) IDE&ÜREL'E SÖYLERIM» Pazartesl haric, her gece 21.30, Pazar 18.00 de KENT OYUNCULARl1 (44 36 83) cBÎR GARlP ÇtFT. Pr«., Cuma, P.tesi 18.00 cMİKADONUN ÇÖPLERİ. C.tesi. Paz, Salı 18.00. P.tes) 21.13 te KÜÇÜK SAHNE: (49 66 S2) MOcap Ofluoglu Tly«t•u. cPEPSİı Her gttn 21.19 da. Carsaın'b». Cumartesl. Pazaı 17.00 d* KÜCÜK TtYATRO (27 98 72) cDELt DOLD» P.teal harlç ber gece 21.15 te, Crf. C.tesi, Pr. 17.00 de ORALOÖLU TtYATROSU (49 49 35) cEZİLKNLER» Perşembe, Cuma 18 21.30. Cumartesl 13 18 21.30. «KABmLAR IDH DERSE» Salı 18 21.30, Çarsambs, ve Pazar 15 18 21,30 TEPEBASl TTYATROSD: (44 79 58) cDAYAM BAHRrYELt» Pz., P.tesi Çar».. Cuma 214» d* ITLVİ CJRAZ TtYATROSU lAiaanj KOçuk Operada) (21 57 22) tHababam SINIF1» Salı, Çrs., Pr». 18.15, 21.15 «MASALAR» Cuma, C.tesl 15.00, 18.15. 31.15. ıMÜSTEREK EV> Pazar. P.tesi 15.00. 18.15. 21.15. cPABUÇÇD AKMETı Pazar 11.00 de ÜSKÜDAR TTYATROSTJ: (36 55 11) «KOCADAÖLAR AÖASI» Pazar 15J0. «OTI^LLO» Hergun 21.00 d« VAHİ ÖZ TtYATROSUı (3] «8 9a> ıCANTAOA KEKLİK» P.teat barie. heı gun M1J. Cn Jta«t Pz. 16.15 te. nöbetçi eczaneler BAKIRKÖY: Caner, YesllkeSy Merkez, Küçükçekmece BESİKTAS: Nail HaUt Tipl, Gül. Boğazlçl, Gul (Levent) BEYOÖLU: Saray, Yeni Agacami, Nurtaç EMİNÖNÜ: Türkiye. TürkeU. Tıldız, ttimat, Akgün EYÜP: Evüpsultan. Yeni (Sagmaleılar), Ümlt (Raml). Yeni ttimat FAT+H: Saraçhane, Candemlr, Aksaray Merkez, Sağhk, Yeni Süa. Fazilet GAZİOSMANPASA: Cumhuriyet Hürriyet (Küçükköy) KADIKÖY: Ergünsu, Rlfat Muhtar Sargın. Altıyol Bayer. Çiğdem, Çiftehavuzlar Tanyer KARAKÖY: Ziya Boyer KASIMPAŞA: Dereboyu SARIYER: tstikamet. YenlkBy SİSLİ: Sişll Safak Dllmen. Feriköy Merkez, Cihan. Kemal ÜSKÜDAR: Ömer Kenan. Çlcekçl, Kuzguncuk ZEYTİNBURNU: Yeni • » » • • » » • • • • • • • • • ' > • • • ı ı ı ı ı ı ı ı • ı ı» ı ı» ı> » beyoölu AS: (47 63 151 Hovarda Prenı ATLAS: (44 08 35) Adioı T e x u (FJIero) DÜNYA: (49 93 61) Casua Askı EMEK: (44 84 39) Hovarda Prenı ERKOÇ: (47 07 82) Kar» Yakutun Esran FITAŞ: (49 01 66) Ölüm Saçanlar KENT: (Şiçll) (47 77 62 tCASUS ASKI» KERVAN: (48 04 23) Kar» Duvaklı Gelln KONAK: (4S 26 06) Karınjzı Nasıl Öldürdünüz? LALE: (44 35 95) Kara Duvaklı Gelln (M.Tema) LEVENT: (63 55 39) Londra Yanıyor LÜKS: (44 03 80) Seyh Samll (T. RÜYA: (44 90 07) öiümsuz Kadın SARAY (44 16 56) Londra Yanıyor (SLoren) StTE: (Slsll) (47 69 47 ^5lOm Saçanlar. ŞAN: (48 67 93) K a n Duvaklı Gelln YENt M3LEK: (4« 42 89) K a n n ı n Nanl Öld0r0r«0nüz (J. Lemmon) ! ' gerekli , telefonlar 49 30 00 tlkyardım Hastahanes) 21 60 51 Cerrahpasa Hastahanesl 21 60 00 Guraba Hastahanea) Hasekl Haıtaneıi 21 26 80• 21 42 91 Nünnrae Hastahsned 36 99 0* Kuduı Hastahanest 22 90 32 Zeynep KAmO 38 30 50 Sıhhl tmdat Beyujlu 44 49 M tstanbul 21 19 95 OstrOdaT 36 15 36 : tstanbul 21 42 22 Tangıo Beyoflu 44 46 44 Kadıköy 36 08 72 Oskudar 36 09 49 Türk Bava Tolları BU«1 Sfttısı (44 47 00) Danısma (44 02 96) Hava AJanı (73 83 7» T M 40) J Devlet DemlryoUan Ravdarpass (36 04 75) Strkeei (27 00 5Oı Denlzyollan (49 18 96) tatil günleri (44 02 07ı Sehlr Hatları (44 42 83) Telefonls Telgrai : 04 1 1 : 1 1 1 1 ı İstanbul Teknik Üniversltesi Elektronik Hesap Merkezi Müdüriüğünden Merkezlmızde münhal bulunan Koordınatörlük kadrosuna, ünıversite mezunu, Türk klâvyesi ile daktilo yazabilen bir bayan eleman alınscaktır. Isteklilerin f.T.C. Elektronlk Hesap Merkezi (Taskısla) Mödürlüfrıne gahsen mfiracaatları rica nlnnur. kadıköv ATLANTtK: (55 43 70) Göklerln Hâklml (M^ritt) BELEDÎYE: (53 33 14) Serseri Turlst CEP: (36 08 82) Çalınan Madalyon ÇELİKTAS: Maltepe (53 35 07) Kar» Duvaklı Gelln EFES:: (36 35 84) Hay»UndeM Kadın FEZA: (36 35 84) ölttnuüı Kadın KENT: (36 96 12) Lola üALE: (36 51 86) Şeyn 5«mU OPERA: (36 06 21) Şeyh 51mD ÖZEN: (36 99 94) Kr» Duvaklı Gelln RKKS: (36 01 12) Kızma Blrader StNEMA 63: (55 10 84) MOrtesna Ask SÜRETYA: (38 06 82) Ttm (Bl4me«ter) YENİ (53 41 26) Bafdat Ffttlhl » Taksım özel tdare Tahsil Şubesi mükelleflerinden olup, isim ve soyadlan ile salınan verginin mükelleflenn nevi yukanda yazılı mükelleflere posta vasıtası ile gönderilmiş olan ö d e m e emri, bilinen adreslerinin yanlıs olması, cfeğişme ve yurt dışında b u l u n m a l a n s e b e b i y l e geri g e l m i s olduğundan kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılmak üzere ilân tarihınden başlayarak bir ay İçinde vergi dairemize bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri, mektup veya telgrafla açık adreslennl bilalrmeleri, bu sürenin sonunda tebligat yapılmıs sayılacağı 213 sayılı Kanunun 103 ve 106 n a maddeleri eereSinee ilân olunur. /•„,. (Basın: 26187/13789)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog