Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cinayete, asıl hedefi teskil etmeyen bir öğretmen kurban gitti ELBİSTAN Sevdili köyünden 15 yaşında Mustafa Karagöz, Yalak köyünden 24 yaşında îbrahim Polat'a, aralarındaki bir kan dâvası yüzünden tabanca ile ates etmeye başlamıştır. Kurşunlardan biri Ibrahim'in sol memesi üzerınden geçerek önünde gitmekte olan öğretmen Mehmet Ali özdemir'e isabet etmiş ve ölümüne sebep olmuştur. Ağır şekilde yaralanan îbrahim Polat ise ilçemiz Devlet hastahanesine kaldırılmış, olaydan sonra kaçan Mustafa ise yakalanarak tutuklanmıştır. Dedesinden hâmile kalan toran doğum yaparken dede de 16 yıla mahkum oldu NAZİLLİ 67 yaşmdakl bir dede, 13 yaşındaki tonınuna tecavüz den 16 yıla mahkum olduğu sırada, bu dededen hâmile kalan torunu da nurtopu gibi bir oğlan ço cuğu dünyaya getirmlştir. Dede Elmas Yaylas, beraber oturduğu dul kızı Ayşenin Kuyııcak ilçesinin Atatürk ilkokulunda okuyan 13 yaşındaki kıza F. yi şarap içirerek hâmile bırakmıştır. Durum, kuçük kızm karnının şi? mesinden anlaşılmış ve dede tutuklanmıstır. Aydın Ağırceza Mahkemeslnde dâva sonuçlanmış ve dede 16 vıla mahkum edilmiştir. 67 lik dedenin mahkumiyet kararmdan sonra da dün, 13 yaşındaki F. bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. TiryakJ dev OtobOsle çarpışan minibüsteki 4 kişi oldu IZMtT Kâmil Koç firmasına ait Ali Ulutürk yönetimindeki 26 AY 228 plâkalı yolcu otobüsü, Istanbul yönünde giderken, tzmit cezaevi önlerinde îbrahim Çetinkaya yönetimindeki 41 A D 266 plâkalı minibüs i l e çarpışmıştır. Kazada. Îbrahim Çetinkaya v e minibüsün muavi ni ile kimlikleri tetbit edilemeyen iki yolcu hemen ölmüştür. Otobüs yolcularından 10 kişi yaralanmıştır. BtR ÖGRENCİ KAMYON ALTINDA ÖLDÜ ADANA Yesiloba mahall*«inde oturan 10 yaşında ilkokul öğrencisi Kemal Topal. yüklü bir kamyonun altında kalarak ölmüstür. 50 A D 880 pllkalı kamyonun »oförü Yusuf Samimoğlu, kazadan sonra halkın hücumun» ujramış, yakalanarak Adliyeye verilmiştir. Trafik kazasına kızaa köyliler iojırak komisyonnna saldırdı ESKİŞEHİR Sivrihisar'm Ka yakent ve tlyaspasa' köyleri arasmdaki lnevi mevkiinde çalıamalar yapan 63 nolu ll Toprak Dağıtım ekibı, 150'ye yakın köylünün «aldırısına ujramıstır. İlgililer olayın bir traiik kazaundan meydana geldiğini açıklımıslardır. Iddiaya göre, Toprak Dağıtım ekibine ait Osman Uyguner yönetimindeki bir pikap, Kayakent köyünden geçerken Ziya Gürün adında bır köylüy* çarparak ölümüne yol acmıstır. Bunun üzerine kızan köylüler, ekip şeii ve memurlara saldırarak dovmüsler ve yaralamışlardır. Olayla ilgili olarak bazı köylüler nezarete alınmıştır. Rl İHAS e i l k a Balıkcsir Eski Vali Muavinlerinden Nami 91 InÇI ŞUDO ünal şehrimize gelmiş «Sivil Emekliler Derneği» nin 51. inci şubesini kurmııstur. 125.000 sivi) emekliyi huzura kavuşturacak olan bu Derneğin Sosyal Adalet ve hakkaniyet için var kuvvetiyle çalışacağını sövlcyen Genel Başkan Nami Unal, her emekliyi bir ev sahibi yaptnak. lıayatlarının sonuna kadar rahat ettirmek için çalışmak tek gayemizdir dfmiş ve kuruluşun (kamu yararına hâdim) bir dernek olduğunu sözlerine eklemiştir. Fotoğrafta, Sivi! Emekliler Derneğinin 51. Şubesi knrucuları bir arada görülüyor. önce şeker sonra sigara Efe bölgesinde deve güreşlerine hazırlık başlamıştır. Deve konvoyları, davulzurnalar eşliğinde sokaklar ve caddelerde dolaştırtlmaktadır. Ege bölgesinde çıkardığı güreşlerle isim yapan Eğinovalı bir deve, şeker yemekte, üzerine de iyi cins bir sigara tellendirdikten sonra keyifle davulzuma dinlemektedir. Resimde, tiryaki devenin şeker yiyişj görülmektedir. (Fotoğraf: Mehmet KırmanGermendk) İZMİR îzmir Belediyesl et ve sebze fiyatlarındaki anormal artışı önlemek amacıyla çeşitll semtlerde tanzim satışlan yapacaktır. Belediye Başkanı Osman Kibar dün kasaplara ve tnanavlara son lhtarı yapmış ve fiyatlarda denge sağlanmadığı takdirde tanzira satışlarma başlanacağını bildirmiş tır. Et ve sebze paha lılığına karşı tanzim satışı Bazı öğretmenler hâlâ maaş alamadılar ' 9 çocuklu kadın zina halinde yakalandı tZMİR 9 çocuklu yaşlı bir kadın, 4 çocuklu bir erkekle zına halinde yaka!anmışfc(r. Yargıç'ın cNiçin yaptın bu isi?» sorusuna ağlıyarak, «Cahillik efen dım» cevabını veren 50 yaşındaki I.K.. kocası N.K.'nin dâvâcı olmaması sebebiyle 35 yaşındaki âşığı ile birlikte serbest bırakılmıştır. ESKİSEHİR Ihmizdeki bazı köy v e bucaklarda öğretmen maaşlarının verilmemesi büyük yankılara yol açmaktadır. Bunun vanı sıra orta öğretimdeki eğitim ödeneklerinin de verilmediğini ileri süren öğretmenler, ödemelerdeki bu aksakhğın huzursuzluğa yol açtığını söylemekte ve Milli Eğitim Bakanlığına yaptıkları başvurmaların bir sonuç vermediğini açıklamaktadırlar. îddia edildiğine göre, aylardır maaş almayan yüze vakın öSretmen bulunmaktadır. Protestoda bulunan öğrenciler beraet etti Afyon kaçakçıları bir milyon 150 bin liraya mahkum oldu İZMİR 114 kUo afyonu poüse satmak lstiyen Yüksel Yıldırım ve Haluk Salah dün yapılan duruşmalan sonunda 1 müyon 150 bin lira ağır para cezasına, 10 ar yıl ağır hapse mahkum olmuşlardır. Karan soğukkanlılıkla dinliyen afyon kaçakçıları, adliyeyi güle oynıya terketmişlerdir. İZMİR Amerikah denizcileri protesto etmek için izinsiz gosteri yurüyüşünde bulundukları ıddiasıyla yargılanan 7 üniversiteli, dün 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda beraet etmişlerdir. Amerıkan donanmasının îzmire geldiği gün, gemilerin bulunduğu yöne siyah bandlı çelenk bırakan, Yalçın Dağguden, Erol Sönmez, Naim Eraydın, Akın Soydan, Aydın Ertem, Ismet Birhan v e Ali Monul, olaydan birkaç saat sonra evlerinden alınarak karakola getirilmişler v e izinsiz gosteri yürüyüşünde bulundukları gerekçesiyle de suçüstü mahkemesine verilmişlerdi. Kebapçıların sattıkları sucuk da bozuk çıktı ADANA Şehrimizde Mirzaçelebi mahallesinde bir gizll at mezbahasımn meydana çıkanlması üzerine, kurşun mühürsflı bütün suçuklar Belediye tarafından toplattınlarak tahlilden geçirilmiştir. Bu arada, suçuklarda bağırlak, kafa derisi ve iskembt gibi maddelerin etten daha çok bulunduğu, kebapçılarda utılan suçukların da aynı cinsten olduğu görülmüştür. İsfanbul Özel İdare Sarıyer V. Dairesi Tahsii Şefliğinden: İSİ t sm I Şürü Fikriye Vasihki Fatma Hahl Nacıye Riza Arif Ziya Tevfık Osman Mustafa Kadir Osman Hüseyin Sadık Kâzım Mahir Ali Çap Ayşe Hilmi Şaban Remzi Mıço Mehmet Ha\ ri Niko Şafi tzzet Süteyman Hayrıye Hayriye tbrahim Nedim Riza Necfl^ttiı^ 1. 'İN Hesap No. 2 5 6 7 YE Cinsi Arsa ödeme Emri No. 7'1 7/3 Permi sahtekârlığından 8anık iki kişi daha yakalandı İZMİR Yurt dışından getirdlkleri kaçak otomobilleri sahte permi ile Türkiyeye sokan iki genç, Mall Polisçe tzmirde yakalanmıstır. Erol Ulusoy ve Cumhur Ügen adlı 11" kaçakçının halen cezaevinde tutuklu bulunan 7 kifillk kaçakçı şebekesiyle illşki'.erl bulunup bulunmadığı soruşturulmaktadır. Kaçakçılar suçüstü mah kemesine verilmişlerdir. Sokagı Sudolabı • Senesi 962 7'4 7/5 Göçiik olayı: 1 ölü 4 aqır yaralı var ZONGULDAK Eregli Kömürleri İşletmesi Karadon bölgesi Ktlimlı bölümü Inağzı maden ocağmda öncelti gece meydana gelen göçük olaymda Çaycumah Ha!U Candan ölmüş. Ahmet Gül, Abdurrahman Zoroğlu, Yakup Kalaycıoğlu ile Hasan Aydınoğlu koma halinde kurtarılmıştır. Yaralı'.ar E.K.İ. hastahanesinds tedavi altına alınmıştır. 18 Kasım Şaban 15 I S O | ı|J Iklndl ı I 6.49 E. | 11.59 14.33 16.08 18.241 5.08 2.00' 7.101 9.44 12.001 1.35 12.18 Belediye Başkanları bugün Samsun'da toplanıyor SAMSUN tçişleri Bakanlı| ı , Türk Belediyecilik Derneği ye AÎD'nin ortaklaşa düzenledikleri «Bölge toplantısı» busün Samsun'da başlavacaktır. Toplantıya Samsun. Trabzon, Arras ya, Tokat. Ordu, Kastamonu, Giresun. Zonguldak, Rize, Sinop, Çorum il v e b u n l a r a ' b a ç h ilçe Belediye Baskanlan katılacaklardır. 9 13 16 17 21 29 31 32 33 35 37 39 42 44 50 56 59 60 61 63 66 67 71 73 74 75 78 81 82 64 >» ' • » ı ı • < • 1 » 7'6 7'8 7/9 » 1 ıt ı» i ı ı> >t > > ı .> ı ı> ı >ft ı» ı . ft • ı ] ] Müreîîeliler Başbakandan telefon emri bekliyor! Bütün konuşmalarınızda köylünün derdine eğildiğinizi bellrtiyorsunuz. Bundan cesaret alarak, ben de Mürefte ve çevresi köylerinin derdine temas etmek istiyorum. Rumlar zamanında Mirgofîto binbir çiçek diyan olarak Islmlenriirilen bucağimızın ve çevresi köylerinin, kara kara düşündüiö, bağ tOTum^pinlcri gdMtır. Ht^ulÜBftffotişjgil köylünün beynm» japmiu^ gerekit m Umt(.UiÂÜMMSk. n n en üzüntülü frünleri geliyor demcktir. Mahsulünfi yerleştircmeme, yeteri gibi değerlendirememe endişesini her bağomn yüz hatlarında görmek mümkündür. Yalnız Mürefteden 1965 yılındaki Tekel kayıtlanna göre, 6.857.474 kg. şarap Tekel resmi ödenerek, özel sektör tarafından satışa arzedilmiştir. Müstesna üzüm re »arap memleketi olan, çilekeş Mürefteli bağcılarına devletin yardım elini uzatma zamanı geimiş. hattâ geçmektedir bile. DUeklerimizi basit bir telefon emri bile halledcbilir, ama nedense ilgililer bunu köylüden esirgerler. Mfisaadenizle mütevazi dileklerimizi sıralıyorum: 1 Tekel şarap fabrikalarının alacagi üzüm fiyatlannı, en geç Eylül ayı başinda kat'î olarak belirtmesi gerelunektedir. Geçen sene önce 37 krş. Uân edilen yapmcak üzümü, sonradan 40 krş. a çıkanlmışsa da, özel şarap âmilleri, geciken bu farkı tanunamış, 37 kuruştan ödemeyl pek ;ok bafcı geçen senekl üzüm parasını hâlâ alamamıştır ya... bu da a y n derttir yapmıştır. Tekelin fiyat ilânındaki bu tereddüt ve gecikmrsi köylünün zararına olarak cebine 3 4 milyon liranın eksik girmesine sebep olmuştur. 2 Tekirdağ Şarab Fabrikası, şarapbk üzüm çeşitlerine pamay üzümü fiyatını ilâve ederek Uân ettiği halde, Tekelin Şarköydeki şarap fabrikası nedense gamay üzümü fiyatını Uân etmemiştir. Bu da köylünün zarar görmesine sebep olmuştur. 3 Tekel İdaresi, diğer Tekel maddelerinde ovnadıgi nazım ve alıcı rolünu, Mürefte bağcılanns da uygulayarak, hem mahsule biraz zam yapmalı, hem de alıcı olarak köylüye destek ounalıdır. O takdirde mahsulüne alıcı bulacağına emin olan, bağcı Ue şarap âmilleri kedinin fareyle oynamadığı gihi oynıyamıyacaktır. Kendini desteksiz hisseden köylü hükümete karşı psikolojik de olsa, bir kırgınlık bissetmektedir. 4 Hoşköyde açılmasına karar verilen Tekel şarap fabrlkasımn 1968 kampanya mevsimine yetiştirilmesini istirham ediyoruz. 5 Şarköy şarap fabrikasında ki küfe tevzl Işinin daha tatminkâr bir şekilde organıze edilmesi, hükümetten düeklerimiz arasına girmektedir. Bu dertler, Ust m?kamlara çeşitli kanallarla aksettirildi. Derdimize çare bulunmadı. Her yerde köylü istihsal zamanı bayram yapar. Benim kövlüm yas tutar. Yapıeı ve (takipçi!) I elinizi bu derdimize uzatacağımz ümidiyle Mürefteden sonsuz gaygüar. Emine Y. KtTTMAN Mürefte NazUli Halk Eğitim Merkezi tarafından g e ç e n y J k u ^ fcağifc^ e k J M vamlı çalışmalan sonunda bir sanat göstfSftf rapabileeek ulaştığı için köylerde ve civar ilçelerde eğlence ve sanat gösterileri düzenlemiştir. Resünde, bağlama ekibini Karacasu ilçeıinin Geyre köyündeki sanat gösterisi sırasında görüyorsunuz. Bu konserlere halk ve köylüler geniş ilgi göstermektedir. (Fotoğraf: Şenol ÜNAL . NarilH) ı ı Baly emez w DOKTOH* ~ , ,. v .,j 83 85 86 » » ] Sağhk Bakanını 1 ııyarıyorıız | Eşim Merâl Karaelmas'ı, hami = leüğının dördüncü ayından itı = baren arahklı olarak Çapa Ka E dın Doğum Klinığıne kontrola E gotürdum. Hamilelığın 6. ayın E dan sonra v e Adapazarı depre 3 mı sırasında, eşımın korkması E neticesı çocuğun ana karnında ^ öldugunü. hareket etmemesın s den anladık. Eşımi bunun üzeri E ne yeniden Çapa Kadın Doğum E Klinığıne göturdüm. Durumu i = zah ettiğim halde Dr. A. Bayrak E tar, çocuğun normâl mladında E v e canlı. eşimin ise tansiyonu E nun yuksek olduğunu söyledi. =ş Buna rağmen eşımde kanama lar başladı. Bu durum karşısın E da 10.11.1967 günü yeniden kli E niğe gıttik. Dr. Bayraktar du = rumun normâl olduğunu. evımi ze gıtmemızi söyledi. Kanama E lar yine durmayınca, bu sefer 12 E Kasım Pazar günü Klinığe git = tiğimızde Dr. Bayraktar nöbetçi ^ idi v e yine bize aynı şeyleri söy liyerek, çocuğun normâl olduğu E nu v e hatta kalbinın attığını söy = ledi. Bunun üzerıne Pazartesı E günü Aksarayda özel bir dokto E ra gıttim. Dr. Muammer Erler E çocuğun ölü olduğunu v e hemen := hastaneye gidilmesı gerektığıni E bildirdi. Bunun üzerine Süley E manıye Doğumevıne gıttik ve ya j= pılan operasyon ile 47 santim bo = yunda ve 2 kilo 700 gram ağır lığında bir erkek çocuk ölü ola E rak dünyaya getırildi. E Gerektiği tadirde göstenlmek Ş üzere Istanbul Üniversitesı Tıp Fakültesi Çapa Kadın Doğum E Kliniğinin 11.11.1967 tarıh ve E 1563/67 sayıh, Doç. Dr. Fazıl t E nanç (Çapa KadınDoğum Kli = niği) imzalı v e Dr. A. Bayrak tar paraflı «miadına yakın ge E belik tesbit edilmiştir» yolun daki raporu sakianmaktadır. = Buna, özel doktor ile doSumevi E nin raporunu da ekleyebılırım. ^ Şimdi soruyorum Sayın Sağ = hk Bakanı Vedat Ali ö z k a n ' a : E Ben kıme başvurup, hakkımı a n E yayım? E Selçnk KARAELMAS ^ îmrahor llyasbey Çd. 52 z: SAMATTA E üeti, Kaç ve Zührevl Hattalıkları Mütehassısı tstıklâl Cad Parmakknpı No 96 Tel : 44 10 73 ** 8fc;* *iti Ayşe Halil Ahmet Necati tsmail Muzaffer Hakkı Samı Emıne Zekiye Şükrü Samiye Mustafa Ziya Behiye Salih Salahattin Yasin > ro î**4 •••• ı ı ı ı1 ı . ıt 'ı ı ı ı ı • ı ı 92 93 94 95 97 100 131 132 " ': ı ı ı ! > 1 I : • > > 1 a 1 1 1 1 :» 1t :t i» ; ! 139 141 142 144 147 148 152 154 156 157 161 163 166 181 185 191 192 193 204 206 212 158 ı • i i ı • • ı ı ı ı ı ı ı ı • ı • ı ı • > ı 1 I biigunden itibaren emirlerinize amadedir l|!l Rıfat • Beden Terbiyesi Lefter : Niko ı Zehra ı ömer ı» Hasan ı Mehmet ı» Baha Bekoloyani ı Halil ı : 1 1 : 1 3 1 7/10 7/12 7/14 7/16 7/17 7/18 7/20 7/21 7/22 7/24 7/25 7/26 7/27 7/29 7/30 7/31 7/32 7/33 7/34 7/35 7/37 7/38 7/39 7/40 7/41 7/43 7/44 7/45 7/46 7/47 7/49 ^,,.," 7/50 '7/51 7/54 7/55 7/56 7/59 7/61 7/64 7/65 7/66 7/67 3/31 7/69 7/70 7/72. 73 7/75 7/76 3/32 7/77 7/78 3/33 7/80 7/81 3/35 7/84 7/85 3/36 7/86 7/89 7/90 7/92 Radar Reklâm: 773/13802 S a n y e r ö z e l Idare vergi mükelleflerinden islrrı v e soyadlan ile salınan vergüerın nev'ileri yukarıda yazılı bulunan mükelleflere posta ile gönderilmiş olan ödeme emri bilinen adresleri yanlış olması, değişme veya yurt dısında bulunmalan •ebebiyle geri gelmiş bulunduğundan kendilerine lüre ile kayıtlı teblig yapılmak üzere ilân tarihinden başlıyarak bir ay içinde Vergi Dairemize bizzat veya bilvekâle müracaat etmelerine, mektup veya telgrafla açık adYeslerini bildirmeleri, bu süre sonunda tebligat yapılmış sayılacağı 213 sayıh Kanunun 103, 106 neı maddeleri gereğince ilân olunur. (Basm: 26230/13777) S Yapılan tahsilin polİ8 mesleğinde kıymeti yok mıı? Ekim ajnnda orta (K) kursu açılacağını anlamış bulunmaktaImtihanla alınacak adaylardan aranan hususlardan birisi de. ortaokul, ortaokul muadili vs ilkokul mezunlarr ın iştirak edebilecekleri bildirilmektedir. Ben ve benim gibi miktarı kad roda cüzi olan ortaokulu bitirip te sanat enstitüsünlin özel kısmından mezun olanlarm acaba 3r taokuldan sonraki yapılan bu iki senelik tahsilin kıymeti yok m ı dur? Bu durumdakilerin hiç olmazsa orta (K) ya lmtihansız olarak alınmak suretiyle tahsilin kıymet lendirilmesi Sayın Em. Gn. Müdürümüzün züıinlerml işgal etnüyor mu? İsim ve adres mahfus Bir Polis Memuru Kasten unutulup bakılmıyan tarihî eserlerimiz var Kayserinin bir çok köylerinde yaptığım gezilerde eördüm ki, ilgililerin alâkalanmadıkları bir cok tarihî eser. köylüler tarafın dan tahrip edilerek kendi hallerine bırakılmış. tçim sızladı ama ne gelir elden. Birde Tortum'un OrtaçaS Dere beyi Satolarını andıran sarp v e dik bir tepenin üstünde dimdik duran muhteşem bir kalesi var. Bu kıymetli eserin kale duvarları oyularak altın aranmış. top güllelerinin açtığı gedik mlsali çukurlar açıldığı h a l d e yinede hiç kimsenin alâka gösterdiğini duymadım v e görmedimde. İSTANBUL DEFTERDARUĞINDAN Mükellefin veya sorumlunun adı ve soyadı îzzet özgen Recep Şener Anne Sevüıç Akın Sovuk F. Zehra Atalan Fehmi Ülgen Şafak Türkel Maide Akyar Ferhan Kanıkaynaı Feyzi özcan Zühtü Yıldınm Mustata Çetin Zeki Tezcan Hızır Tüfekçl Turan Alkan Şükrü Doğru Veis Eryurt Hasan özkan Kâmil Aslan Niko Nikolau Mehmet Selvi Samiye Pekel Kemal Ini&ara Aleko Laçinos Yusuf BUyükbekta* Bfllnen adred ödeme emrinin Numarası Hasanpasa Moralı tbrahim Cad. No. 3 28/47 » Nazifbey sokak No. 78 30/8 » Şem'l Efendl sokak No. 8 35/11 » S. Çeşme cad. Tas köprü «okak Yeni yol No. 8 26/32 Göztepe Kayışdag cad. Yenl açılan yol No. 80/1 35/16 Göztepe Ortabahar sokak No. 20 kat 1 33/38 Göztepe Kayısdağ cad. N o . 14 22/34 Göztepe Kayısdağ cad. yeni acılan yol 80/1 35/15 Çiftehavuzlar Tepegöı sokak No. 18/1 29/33 Erenköy E^hem Et. cad. No. 22/F 30/47 Erenköy Kozyatağı cad. No. 43/8 *J/5 Bostancı Nazif Çetin sokak No. 14 35/19 Bostana Taşhçeşme sokak No. 7 1/33 Acıbadem Banka evleri Blok 1 No. 3 36/10 Acıbadem cad. No. 4 30/20 Acıbadem Dörtyol Şeref Ay. No. « / A > 33/86 Acıbadem örnekbag yolu N o . 13 35/25 Acıbadem örnekbag yolu N o . 13 35/34 Merdlvenköy B o s t a n a ead. No. W/A 31/1 Suadlye Çolak lamail fokak No. 17/1 967/1718 Suadiye Plftj Yolu No. 3 29/4 Suadiye Emin Ali Pasa sokak No. 2/1 16/15 Kastamonu Çatalzeyttn Açagı Soktt köyfl 36/18 Moda cad. No. 168 63/90 Kızıltoprak Hamdlbey •okak No. »A» 13/38 Trabzon Göğiis Hastalıkları Hasianesi Salınalma Komisyonundan: Miktarı 10 Kalem C I n ı 1 Muhtelif ilâç Mnhammen tntarı 1h a 1e n in LiraKr. Şekli Günü Saati 46811.60 Kapalı 5.12.1967 Salı 11.00 | Jet Bakan | ilgilenmiş! Anıtkabir civanndaki Yücete E pe Mahallesini (Emekli Subay E Hiç olmazsa Turiztne verdiğiEvleri) Gençlik Caddesine baglı E miz önem karsışında, ücrs »ayı yacak 20 metre genisliğinde bir = lan köselerdeki eserlerimiz ilgi caddenin açılması yıllarca evvel s liler tarafından tesbit edilerek plânlanmıs ve Imar PlSnı da E elkonuldııŞu halka duyurulıun, Bakanlar kurulundan geçmiştir. = gelecekteki zarann önü alınmış Ankara Belediyesi bu caddeyi E olsun. Yoksa, tarihe altın sahife derhâl açacağını blzlere blldir r lerle yazılan aziz Türk milleti mistir. Ancak Jandarma Genel E nin, ücra köşelerde, tarihî eser Komutanlıgma baglı ağır bakım E ! geri E t c i ı fabrikasının tel örgüleri Cumhuriyete mektuplar. k5 lerin bulunduğu yerlerde şesinde yayınlanan «Jet Bakan bir durumda yasadıklannı gören çekmesi ve hali araziyi terk et = ödemlş'e ne zaman ngrayacak» vabancıiar bugünkü dunımu ya tnesl gerekmektedir. Hal böyle E başlıklı yazı konusu üzerinde dırgamazlar tarihi ögrenmişler iken açılacak yol üzerine muaz E zam bir havu», camlı köşk yap E Bakanhkca durulmuş v e Sayın se. tınlmı» «lmdlde ylne bir tesis 5 Bakanın yakın tlgisi ile soruşDnrrnn Ali ÖZBEK yaptırmaktadırlar. Yol üzerine r turulması ve sonucunun en kıvatırım vapılır mıT milli tervet E Esendurak T a n m Kredi sa zamanda ahnması istenmijE Koopeıatif memuru Tortum •• amtg* ytıık daül miT tir. Naci llhan Plânlı devirde plânsızlık 1 | 1 Ihale yukarda belirtilen gün ve saatte hastanede toplanacak Satınalma Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Geçici teminatı 3510.87 lira olup, teklif mektuplannda, muhammen tutar Ozerinden yüzde olarak tenzilât yapılacaktır. 2 Şartnameler mesaî saatlerin<?e hastanede, Ankara ve İstanbul Sağhk ve S.Y. Müdürlüklerinde görülebilir. 3 Taliplilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif tnektuplamu Üıale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Baçkanlığma vermeleri, postada vâki gecikmeler kabul edilmez. ilân olunur. (Basm: 26242/13782) t LÂ N Ticaret Mahkemesi sıfatiyle Konya Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden Dosya No: 1967/1525 Konya'da Sarayçarşısı zemin kat No. 38 de Nurettin fncebayraktar ve Hilmlye İncebayraktar AJi Komandit Şirketi vekili Avukat özgen Küçükkoner tarahndnn vâki Konkordato talepleri tasdik veya ademi tasdik için dosyası Mahkememue tevdl edilmi» bulunmaktadır. İsbu Konkordatoya itirazlan bulunanlann ellerindeki belgeleriyle birlikte duruşmarun bırakıldığı 4/12/1967 pazartesi günü ıaat 10 da Mahkememlzda haxv bu'unmalan ilânen teblig olunur. (Ba"" 26260/13780) Kadıköy Vergl Dairesi mükelleflerinden galir rerglsl, ylyecek bedeli, •crimlsfl n tasarruf bonosu İle cezasmdan borçlu olup yukanda adları ve soyadlan yazılı sahıslar hakkmda 6183 sayılı Âmms A lacaklan Kanunu hükümlerlne i^re dtlzenlenen ödeme emirlerl bilinen adreslerinde bulunamamalan dolayısiyle teblig edilemedlğlnden 213 sayıh kanunun 103 108 n<n madd«lert nukrnUne göre Ugtlllerin İlân tarihinden başlıyarak bir ay İçinde Vergi Oatreslne blnat vtya bilvekâle murtcaat etmeleri veya taahhütlU mektup veya telgrafla açık adreslertni bildirmeleri halinde ktndilerine aUre İle kayıtlı tebltg yapılacagı, bir ayın hltamında muracaatta bulunmıyan vt adreslerlnl bildirmlyenler hakkında da iabu ilftmn neşri tarihlnden ltibaren bir ay ionunda teblig yapılmı* sayılacağı ilftn olunur. (BaâUL 36281 137782 ^ıııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııunıiüiııiî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog