Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURtYET 18 Kasım 1967 SAHİFE ÜÇ DI HAB ERLER GOvenlik Konseyi ylne fopfonıyer Fransa, Vietnam savaşından sonra A.B.D. ile dost olacak DÜNYADA BUGÜN Mnrville, "Washington bize Vietnam yüzünden kızıyor,, dedi Ingiltere de Ortadofiu icin tasarı hazırladı DIŞ HABEBLES SEBVİSt NEW YORK Ingiltere, ne Israil, ne de Birleşik Arap Cumhuriyetinin benimsemediği bir «Ortadogu Tasansunı, «Barış için son ümit» şeklinde sunarak Güvenlik Konseyine vermistir. Konsey'in gece geç vakit toplanması beklenmekteydi. ^^ İngiltere'nin Ortadogu konusunda Güvenlik Konseyine sunduğu ka rar tasarısınm metni şöyledir: « Güvenlik Konseyi, Ortadoğu'daki ciddi durumdan dolayı beslediği sürekli kaygıyı açığa vurarak, Savaş yoluyla toprak kazanmanın kabul edilmez niteliğini, bölgedeki her devletin güven içinde ya şamasını sağhyacak baklı ve sürek li bir barış için çahşmanın zorunHANOt (a.a. • A P. Radyolarl luluğunu belirterek. merikan bombardıman uçaköte yandan, bütün üye devletlan. sababin erken saatlerinde Kuzey Vietnamın başkenti lan.üzerinde sababin erken saatlerinlerin, Birleşmiş Milletler yasasını Hanoi görünmüştür. Tass H. K nbildirdiğine m Vicfıumm haKkenti kabul etmekle, bu yasanm 2. mad Ajansının göre, şehre desine uygun biçimde davranmayı ardı ardına bir kac akın yapan 4 taahhüt ettiğini belirterek. merikan uçaklan, meskun yerleO Birleşmiş Milletler yasası ilkeri bombalamışlar ve maldneli lerinin yerine getirilmesinin, Ortatüfekle taramıslardır. Sivfl halk doğuda âdil ve sürekli bir barışın arasmda can kaybı (azladır. kurulmasına, bunun da şu iki ilke Tass Ajansı, şehrin merkezinde nin uygulanmasına dayanması gebulunan «diplomatlar semtine» rektiğini bildirir: bir kaç bombanın düştügünü İleri a) İsrail Silâhlı Kuvvetlerinin son sürmiiştür. Kuzey Vietnam haber çatışmalar sırasında işçal edilmis ajansı da, bu sabah altı Ameritopraklardan geri çekilmesi, kan uçağuıın düşürüldüğünü bilb) Bürün savaşçi kışkırtmalann dirmiştir. ya da bütün savaşçı durıımlann so na erdirilmesi. bölgedeki her ülkeDES MOtNES Des Moines nin egemenlik, toprak bütünlüğü Refister gazetesi Savunma Bakave siyasi bağımsızlığmm. tehdit ya nı Robert McNamara'nın, geçenda zora bajvunnalardan uzak ola lerde kendi Bakanlığının ileri gerak her devletin güv«nilir ve kabul len vöneticüerinin dinlenildikleri edilmiş sınırlan içinde barış İçinde bir Meclis Encümen toplantısına yaşama hakkının tanınması. almmadığını vazmıştır. A Öte yandan, şu zorunluluklaGazete, Silâhlı Semsler Encürı belirür: meninin dinlediği görevlilerden bazılarının Bakan aleyhinde koa) Bölgedeki uluslararası su yolnuştuklarını, bu şahıslarm yersiz lannda ulaşım hürriyetinin temitesir altmda kalmalannm önlenilnat altına almması, mesi amacıyla McNamara'nın top b) Mülteciler meselesinin âdil blr lantıya soku'madığını söylemiştir. sekilde çözümü, McNzmara'nm . azı durumlarda, askeri kararlar hakkında Genel c) Bölgedeki her devletin siyasi Kurmav Başkanları heyetine dabağımsızlığının ve toprak bütünlü nışmamakta olduğu ileri sürü!ğünün, askersizleştirilmi; bölgeler müş, Encümen bu iddialan tahklk kurulması yoluyla teminat altına etmekteydi. ahnması. O Bir anlaşmava elverişli hava yaratmak ve bu karardaki hüküm ve ilkelere uygun biçimde barışçı ve taraflarca kabul edilebilir bir çö YENİ DELHÎ (a.a.) züme ulaşmak için girişilecek çaı ağUk ağhk ve ve Aile Aile Plânlaması, Plânlaması, BaBabalarda yardımcı olmak için llgili kanhğından açıkla dığına gökanhçından açıkla dığına g5devletlerle Uişkiler kurmak ve deHindistan. üç çocuk sahivam ettirmek üzere Genel Sekre bi anne ve babaların mecburen kısıriaştınlmalan pünını terketer'den Ortadogu için özel bir tem decektir. silci atamasını rica eder, Sağlık Bakanı Dr. Sripati ÇaoO Bu özel temsilcinin çabalan drasekar, Maharaştra eyaletinin konusunda Güvenlik Konseyine en kısırlaştırma teklifini geri alması yüojpden hükümetiR*tti>t^k> .fMtt'~ masını Genel Sekreterden rica efazls bu plânla ilgilenmfyeceğinl bildirmiştir. der.» Italya'da boşanmayı tantyan kanun komisyonda onaylandı ROMA, (a a.) talyan Temsüciler Meclisi V dalet Komisyonu, ttalyada bo şanma müessesesini sağlıyacak kanun tasansının birinci mad desini kabul etmiştir. Sosyalistler Ue Hıristiyan Demokratlardan kurulu koalisyon hükumeti bu ko nuda görüş ayrılığına düsmüştür: Tasarıya karşı çıkan Hıristiyan Demokratlar varüarında yalruı Neo • Faşistleri bulmuşlar, bUtüa öbür partiler sosyalistlerle birlikte maddenin lehinde oy kullanmışlardır. Tasarının tlk maddesi şöyledin « Evliliğin işleyijini sağbyan Ugili maddî ve mânevi birlik imkânsız bale geldigi vakit yargıç, evliliğin Teshine karar verebilir.» Sosyalist milletvekillerinden Lo ris Forhına tarafmdan sunulan la san ayiardanberi Adalet Komisyonunda görüştllmektedlr. Tasan komisyondan çıktıktan sonra Tem silciler Meclisine gönderilecektlr. I Türkiye için zâf er değil, yenilgi | | azı çevTeler, maksaüı ja I da' maksatsız, Grivas v5 I D j netimindeki Yunan . Rnın . ^ kuvvetlerinin işgal ettlkle I ri Boğaziçi ve ".eçitkale köylerinl boşaltmaya tnecbnr bırakılmalan I Orta Doğu nı bir «başarı». hattâ «zafer» blçl I minde yorumlamak eğilimindedir • Fransız Dışişleri Bakanı Ortado ler. Halbuki kazın ayağı hlç de I fiyle değil... I ğu konusunda hiç olmazsa ilk salhada aracıya ihtiyaç olduğunu, bvo önce olayin derinine Inip blr . lann büyük ülkeler veya onlar adı sehep • netice bağlantısı kurmaya I na faaliyet gösterenler olabileceğini çalışalım: I söylemiş. «Bir sonuç alabilmek için Boğaziçi, 1000 Türk ve 500 Ru . bn tek çıkar yoldur» dedikten sonmu bartndıran karma bir köydür. I ra, tehlike hâll devam ettıği için Türk kesiminde, Lefkoşe LimaFransa'nın silâh ambargosunu desol şosesi üzerindeki önemli bir I vam ettirdiğini sözlerine eklemiştir. kavşak bulunmaktadır. Çetecl I Couve De Murville, İngiltere'nin Rum polislerinin kavşakta devri • Ortak Pazara adayhğı konusunda, ye gezmelerini sağlamak ve böy . •tngiltere'nin istediği takdirde, ge lece soydaşlanmızın stratejik s I rekli jartlan yerine getirip dur»dacıktaki fiili eğemenliğine de | munu düzeltebileceginden şüphem son vermek karanndadır. Türk yok» demiş, ortak üyelik konusuncemaati ise, meselenin sadece Bodaki teklifinin ise Îngiliz Başbaka ğazköyde değil tüm bölgede gernı tarafmdan reddedildiğini hatırlatmıştır. ginliği azaltacak şekUde ve diğer uyuşmazlık konulariyle birlikte General De Gaulle'ün Kanada'yı çözümlenmesine çalışılması gereziyareti sırasında, «Yaşasın hiir ğini savunmaktadır. Ilımlı davQuebeo deyişi ve bunun Kanada ranmış ve Barış Gücünün uzlaşhükumeti üzerindeki tesirleri. De tna yöniinde teklif ettiği plânı uyGaulle'ün ziyaretini yarıda bırakıp gun karşılamıştır. Fakat bir mudönüşü konusunda da Bakan, Frarı tabakat tesisine zaman kalmadan, sa'nın hiç bir zaman Kanada ile Grivas, devriyeleri zorla gecirmek Quebec'in birbirinden ayrılmasmı amacıyla bölgeye nğdığı ağır «iistemediğini, De Gaulle'ün sarfet lâhlarla donatünuş kuvvetlerle tiği sözlerin Quebec'li ayrılıkçılaBarış Gücü duvarını yıkarak Türk rın parolası oluşunun tamamen hLr kesimine çullanmıs ve harekftt tesadüf olduğunu söylemiş, «Biz «a bitişikteki Geçitkale köyfi istikame dece Fransız Kanadalılanna, îngitinde gelişmiştir. Türkiyenin müliz Kanadalılarma verilen haklarn dahale karan karşısinda Rnm • verilmeslni lstlyoruz» demiştir. Yunan kuvvetleri çekilirken, k»Tşağı Barıs Gücüne teslim etmişlerdir. Şimdi uğradığunıı kayıplan ııralıyahm: Kışkırtılmıs saldın, cesasn kalmıştır. 120.000 nüfuslu bir toplnm 1çin 24 şehit asla azımsanamaz. Orana Yurursak.n30.000.000 luk TflTkiyenin 6.000 kişüUc zayiatın» e? değerde bir kayıptır. 480.000 nüfuslu Rumlann verdikleri 510 ise, sadece 2 dir. Turklerin kontrolundaki karşak, Banş Gücüne devredilmis, yani tarafsızlaştmlmıstır. Böylece saldırgan arzuladığı sonucun en aşağı yarısını elde etmiştir. . Türkiye mükemmel, dünya I kamu oyunda belki de hiç tepki ' yaratmıyacak bir müdahale hr I satını kaçırmıştır. • Olayın soydaşlaranızın da ı vanın kavbedilmemesi için yflk I sek tutulması zorunlu olan morali üzerindeki tahripkâr etkisi kfi I çümsenemez. Yash bir Giritli • Türk, dün yazarımıza, «tste blı • de benzer yıldırraalara tahammul | edemiyerek Anavatana kaçmıstık* demiştir. Bölge Türklerinin silâh ve cephaneleri gasbedilmiş. evleri > vakılmıs, yıkılmıştır. Silâh ve cep I hanenin yerlerine yenilerinin ko ' nulması neredeyse imkânsız olduğuna göre, Adanın güneyindeki en iyi tahkim edilmiş Türk diren me noktası çökertilmiştir. Tunan ve Rumlardaki Türkiyenin üstün savaş potansiyelinin çakılı, statik olduğu inancı kuvvetlenmiştir. Gücümüzü icabında mobilize hale sokabileceğimizi ispatlıyamamız, onları gelecekteki daha vahim emrivaküer için ces<ısaretlendirecektir. 1 Apaçık görülüyor H, ceıalandı | nlmak bir yana, saldırganın ganimetlerini toplamasına izin veril I miştir. Olay Türkiye açısından dü | pedüz bir yenilgidir, bir gerilemedir. Durutnumuz biraz daha xa> yıflamış, Enosis ufukta büsbütün görünür olmuştur. PARİS (a.a.) ransız Dışişleri Bakanı Couve De Murville, Amerika hâlen içinde bulunduğu güç durumdan kurtulur. Vietnam savaşı sona ererse «Yeniden dost olacağız» demiştir. Bakan, Amerikalılarla dolâr ve Vietnam konusunda Ingiltere ile Ortak Pazar kcnusıında anlaşmazlık ve hattâ çatışma h* linde olduklarını söylemiş, Amerika'nın, dolâruıı altına çevirdiği için Fransa'ya kızdığını, halbuki Isviçre, Holânda ve İngiltere'nin «rezerrleri olduğu zaman. sistemli bir şekilde £unu hep yaptıklannı belirtmiştir. Bakana göre Amerika aynca, Vietnam siyasetini kabul etmediği için de Fransa'ya kızmaktadır ve eskiden burada Fransızlar bulunduğu için Vietnam'daki durumdaa Fransızlan sorumlu tutmaktadır. Couve De Murville, «tşte bu sebep lerle, karsı taraf bize kınyor. Biz onlara değil ve eminiz ki. bu kötü hlsler uzun sürmeyecektir. Amerika'nuı para sıkıntılan halledilince ve Vietnam savası sona erince hie bir art düşünceye çekimserltk olmadan yeniden dost olunacaktır» demiştir. F Amerika, ödeme açığı yüzünden sert malî tedbirler alıyor Amerikan ları Hanoi'yi bombaladı Â Prensin nişanlısı tevkif mi edilecek? ROMA, ( a a ) imliği acıklanmıyan bir kadın, Prenses Maria Beatrice De Savoie'nin nişanlısı aktör Maurizio Arena hakkında, ttalvan ceza kanununun 63 fincü maddesine dayanarak sikâyette bulunmustur. Kanunun Uglll maddesi şöyl» demektedir: «Her kim U, b'ıislni her ser kabul edecek jekllde tradesina râm eder. 5 seneden 15 seneye kadar hapse mahkum edilir.» Ancak, yürütülmekte olan sorusturma benüz ortaya müspet delil konmasına imkân vermedifinden, aktttr Arena resmen ltham edilememektedir. WASHİNGTON. (a.a) merika'nın Sdeme çagının, bu yılın ilk dokuı ayı içinde iki misline çıkmasından sonra hükümet, dolann yurt dısına akısını önlemek için sert tedbirler almaya karar vermi«tir. Johnson yönetiminin aldığı bir diğer karara göre. Amerika'ya yabancı turist cezbi için bır komisyon kurulacaktır. Tıcaret Bakanhğı, ödem e dengesı açığının, bu yılın ilk dokus ayı içinde 1 milyar 750 milyon dolara yükseldiğini açıkladıktan sonra basına bir demeç veren Malıye Bakanı Henry Fowler, ihracatı teşvik ıçın «Bazı tedbirler» üzerinde durulduğunu, ıhracatçılara kolaylık tanınması için bır plân üzerinde çalışıldığını söylemiştir. A Sterlin'in devalüe edileceği söylentileri artıyor LONDRA (a.a.Radyolar) terlinin durumunu kuvvetli tut maya çalısan hükumetin, yabancı ülkelerden kredi sağlama yoluna gideceğinın kesinlikle belli olmasından sonra, maliyeciler, iktisatçılar ve politikacıların çekin diği «devalüasyon» söylentileri tn giliz başkentini bir baştan bir başa sarmıştır. Maliye Bakanı James Callaghan, Sterlin'in döviz borsasuıda önemli bir sallantıya uğramasından sonra milletvekillerine izahat vermek üzere çıktığı Parlâmento kürsüsünde. şimdiye kadar bilinen ve söylenenlere yeni bir unsur eklemenus, hattâ kredi sağlamak için girışilen çabalan dahi doğrulamaktan kaçınmıştır. Kısaca. • BELGRAD Bir yolcu otobüsü dün geç vakitlerde, Belgrat yakınlarında, Sava nehrine uçmuş ve içinde bulunanlardan büyük bir kısmı boğularak ölmüştür. Gayri resmi çevreler, otobüste 52 kişinin bulunduğunu ve kurtulanlann sa yısının 10 kadar olduğunu söylemiş lerdir. • XEW YORK Genel Kurul Kore'deki B. M. Kuvvetlerinin gö reve devamını 26 çekimser ve 23 alevhte oya karşılık 68 oyla kabul etmiştir. • KABİL Afgan Meclisi, Nur Ahmet El Ahmedı başkanhğında kurulan yeni hükumetin programını onaylamışür. Yeni Başbakan, bundan önceki Muhammet Hâşim Mayvenval hükumetinde Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanhğmda bulunmaktaydı. • KtNŞASA Kongo Dışişleri Bakanlığınuı bir sözcüsü, Kinşasa radyosunda bugün yaptığı konuşmada, kiralık askerlerin •tazminat sız» olarak cekilip gitmelerinin soz konusu olmadığını söylemiştir. • DOWNEY 9 kasımda bır deney uçuşu için uzaya atılan Apollo 4 Ay gemisinin perşembe günü dünyaya döndüğü Birleşik Amerika Uzay Ajansından bildirilmiştır. • ÎLLtNOİS Ömrünün en"bü yük kısmını Pecria sokaklarında ga zete satmakla geçiren ve geçenlerde 79 yaşında olduğu halde ölen Frank Hartman adlı bir şahsın 4 hayır cemiyetine 1.250.000 dolâr bıraktığı bildirilmistir. K S TEŞEKKÜR Kıymetll alle büyügümOı Türk muslkisi unutulınaı üstadların dan «İngiltere'nin sırlannı Amerika çalıyor» LONDRA, (a.a) ngüix hfikflmetinden bir Bakan, Amerlkalılann belli ba$lı | tngflis uzmanlanm Amerihava götflrüp tnfilra nükleer endüstri sırlannı kesfe çalıştıklarmı söyürerek, Amerikayı açıktan açıga nıçlamıştır. Teknoloji Bakanı Anthony Nedgewood Benn, nükleer bilgilerde, kendi'erine daha fazla maaş teilif edildiğinde bile Ingiltereden gitmemelerl için yaptığı çağrı «ırasında bu suçlamada bulunmuştur. Bu son davranışın bu kadar sld detli oluşu, tngiliz teknik çalışmalar alanında bir zayıflamad&n korkulmasıdır. Wilson, Fransanra muhalefetine rağmen tngilterenln Ortak Pazara aiınmasım sağlamak İçin, AvTupa Ulkelerine, tngilterenln teknik bilgilerini paylasmavı teklif etmiştir. Bir yandan Avrupaya verilecek büginler, bir yandan Amerikaya kaçan uzmanlar tngilterede nükleer alanda bilrn kalmamasına sebep olacak hale gelmiştir. Ticaret Bakaniıfı ile Federal Merkez Bankası da dolann Bankalar v e sanayi knrnluslan va»i tasıyla yurt dısına akısını kontrol altına almak için hırekete geçtiklerini ilân etmislerdir. Tıcaret Bakanı Alexander Trovvbridge'e göre. ödeme dengesındekı açığın başlıca sebebi ağır askert taahhütler ve yatırım programlarındaki kısıtlamalardır. Amerika'nın ödeme dengesi, 1967'nin ilk dokuz ayı içinde 670 milyon dolar açık vermistir. Durumda bir iyileşme görülmediği takdirde. toplam ödeme dengesi açiğı bu Tılın sonunda 2 milyar doları buİacaktır. Bu arada Beyaı Saray da, Amerikalı turistlerin bn yıl dışarıya 3 milyar 400 milyon dolar çıkardıklannı, buna karfilık içeriye sadece 1 milyar 800 milyon turist dolan girdigini açıklamıştır. Evli ciftler artık kısırlaştırılmiyacak AGYAZAR GARABETYAN'ın cenaze meresimlnde blzzat ha • ıır bulunarak m«ktup ve t«1grafla çelenk göndermek ve ttberrularda bulunmak »uretlyle derln acımızı paylaşmak lötfunda bulunan muhterem zevata ve kıymetll sütunlarını müteveffaya tahsls etmek kadlrsinaslığını gösteren sayın baaınımıza ve bllumum dostlarımıza aonsuz fükran ve mlnnfttarlıSımın arzedcriz. Eg* Lokantaaı Sahlpleri Adrnsan ve Nnbaı Garabctyan binderler tlancılık SU551380S Bununla beraber Paris'de çıkan bu söylentilerde bir gerçek payı bulunduğuna inanılmaktadır. Güvenilir çevrelerden verilen bil giye göre, Îngiliz Hükumeti, Paris'deki bazı bankerlerle temasa geçerek 1 milyar dolâr kredi talebinde bulunmuştur. Ne var ki, Harold Wilson Hükumeti, böyle bir talept* buluoduğunu. doğrulamak ve hattâ yalanlamaktan dahi kaçın maktadır ve bu da, borsada büyük bir kararsızhk doğurduğu için ster linin durumunu tehlikeye atmaktadır. S SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Şap salgını et fiatını artırdı LONDRA. (a.a) ap hastalığının yaygın bir şekil almasından sonra kasaplar, et fiyatlarına tam yapmışlardır. Son 43 yılın en feci sap salgını ülkeyi bir baftan bir başa sarmıştır. Dün de 45 ye ni vak'a tesbit edilmesinden aon ra 25 Ekim gfinü patlak veren saigındaki vak'alann sayın 440'* yükselmistir. HORMOVİT HORMON VE VİTAMİN BİRLEŞİMİ Yeniden imal edilersk bol miktarda piyasaya arzedilmiçtir. N O B E L İ L Â Ç SANAYİİ L T D . Ş T İ . • İ S T A N B U L Draje S İlâncılık: 3421/13797 TÜBKAN ANDAÇ Ue KURER UĞURLU Evlendiler 17 Kasım 967 Beyoğlu tstanbul Cumhuriyet 13803 Salgını kontrol altına alabilmek için simdiye kadar 83.000 sığır, koyun, domuz ve keçi kesilmiştir. Kasaplar, hastalığın yaygın olduğu bölgelerdeki kesim yerlerinin kapanması üzeri ne, nakliyat masraflanmn arttığını belirterek fiyatlan bugünden itibaren arttırmıslardır. Kı» yaklastıkça fiyatlann daha da yükseleceği tahmin edilmektedir. 1968 MAARİF KİTAPHANESJNİN BASTIĞI EVKATI ŞER'İYELİ çok kullanışlı v uygun fiatlı yüksek randımanlı I K Sayın Doktor ve Eczacılara, Kayhan SAĞLAMER | • MOSKOVA Bir Sovyet bilgi ni Ay'da elmas olabileceğinl söyle miştir. Sovyet Bilimler Akademisi üyesl Andrei Torfinuk, Tass'm yayınladığı bir yazısında. Ay'da platin ve nikel cevheri gibi madenler de bu ltınabUeceğini ileri sürmüş, yapı iti bariyle gezegenin yüzeyini dünyanm yüzeyine benzetmiştir. VEFAT Merhum Mümeyyiz Abdurrahman Efendlnin kerimesi, eski Istanbul Milletvekili ve TBMM Reis Vekillerinden merhum Ord. Prof. Dr. Nurettin Ali Berkol'un eşi, Yıldız Teknik Okulu hocalarından Yüksek Mühendis Ali Berkol, Brüksel Büyükelçisi Dr. Faruk Berkol ve Istanbul Senatörü Doç. Dr. Haluk Berkol'un valideleri PAKİZE BERKOL HA.MMEFENDt Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 18 Kasım 1967 cumartesı gunu (bugün) öğle namazını mütaakıp Beyazıt Camımden kaldırılarak Edirnekapı Mezarlığı Sakızağacı Şehitliğindeki aile kabrine deinolunacaktır. AtLESİ (Cumhuriyet 13806) Yeniden piyasaya verilmiştir ECZACIBAŞr İLÂÇ FABRİKASI ıncocın LINCOMYCIN HYOROCHLORID Kadaı Rekilm: 780/13803 Grampozitif enfeksiyonların tedavisinde yeni bir antibiyotik MUHTIRASI ÇIKTI „ » İlânctlık: 3496A3798 ElectroTmp e x İHRAÇ EDİYOR • • • T«k v* üç fazlı Asenkron elaktrik motSrlerF. RotSrlarl kısa devral! tamaman kapaiı 0,18 Kw. tan 100 Kw. a kadar ' P 33, Ve 100 Kw. tan yukarı / P 11 Hususl tlpler ( H«r tOrlu InfUak v« dış tsslrlera karsı AOV tiplnd* 2 2 Kw. tan 65 Kw. a kadar v* dlj)arlarU 9 Havagazı ve Bütangazı ile çalışır • Ani parlamaya karşı tam alev emniyet tertibatlıdır • Ateşe dayanıklı, kınlmaz, Pyrex cam kapak • Infraruj ışınlanyla çalışan ızgara ELECTROİMPEX LTD. ŞTİ Imalat v« Ihracat programını gSstaran «ergfslnl 14 Kasrm 1 9 8 7 da açmıştır. Zlyarat saatlerl Pazar günQ hariç saat 10 dan 19 a kadar S«rgi yeri :Bankalar Caddesl 8 4 Karaköy TÜEK DEMİR DÖEÜM FA.BRİEALARI Silâhtar Istanbut ELECTROİMPEX LTO. ŞTİ. C Vaaington caddesi No. 17 I Ocah Fırınb Ocak Fınn Soba Butangazı Sobası Şofben Kalorifer Ka/anı Radyatör I SOFİA Bulgaristan Telefon : 8 8 49 91 TELEX : 5 7 5 Yeoi Ajans: 8540/13773
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog