Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE ÎKÎ 18 Kasım 1967 CÜMHURİVET • • • « • • • • « • •• • * • •• • • • •• OZEl YÜKSEK OKÜllAR ve ANAYASA Prof. Dr. Oztekın FOSUN smanh Imparatorluğnnnn büyük bir M kerlik kuvvetlne dayandıjı, zamanla bn askerlik kovvetinin çafdas aıkerlik gücleri karşısında zayıf kaldığı ve yenilgiden yenilgiye uğradığı bir gerçektir. Bu yenilgilerin sebebinin Osmanh Ordularını teskil eden erlerin ve Bubayların önceden saglam ve cesnr iken, sonradan bedenen zayıf ve korkak hale girdikleri ile izah edilemiyecegi açıktır. Bn yenilgilerin sebebini, Osmanlı Ordularının teknikten ötekiler kadar faydalanamamaları ile açıklamak çok daha mSknl. g&rünmektedir. Teknik de bngün artık bilime dayanmak gerekmektedir. Bngün bütiin nygar ülkeler tekniklerini ilerletebilmis, bunu ilerletebilmek için de bilimsel çalışma, arastırma ve öğretimi dfizenleyebilrais toplnmların bnlundnğu ülkeler olarak görünmektedir. fiT: • ••> •••• •••• ISINMA VE HAFtF YAGIŞ... G eçtiğimiz haftanın hava olayları Marmara bölgesi dışında kalan tahminlere uygun düştü. Marmara bölgesi için yapılan tahminler, olaylann daha güneyden geçmesi yiizünden isabetsiz olmugtur. O A 21 ve 50. maddeler u gerçeklerden taareket edildiğinde Anayasamızın bilime vermiş olduğn önemi anlamak gayet kolaydır. Madem ki, tekniksiz uygarlık, bilime dayanmadan da teknik olamamaktadır; o halde bilim alanında gelismeyi saçlamalıdır ki, ülkemiz nygar ülkeler arasına katılabilsin. Anayasa, bn nedenlerle olacak, hilimin en önemli araçlarından olan egitimin Devletin basta gelen ödevlerinden olduğunn kabul etmiştir (m. 50). Sadece bn maddeye bakıldığında, ülkemizde özel oknllann yasak olması gerektigi sonncuna varılabilirdi; fakat durum hiç de böyle değildir. Aynı Anayasa, bir baska maddesinde (m. Zl), 6ıel teşebbüsun de devlet yanında egitim faaliyetine katılmasını mümkfin kılacak şu hükme yer vermektedir : «Herkes bilım ve sanatı serbestçe ... öğretme... hakkına sahiptir.» Aynı maddede, dzel oknlların bağlı oldnŞn esaslann kannnla düzenlenecefinden de ÎÖZ edilmiftir. Sadece bn maddeye bakıldıfında, ülkemizde özel oknllann yasak olmaciıJı sonncnna varılabilirdi; fakat dnrnm kanaatimizce böyle de değildir. B Fakfiltelerin Sğretiml ile özel oknllann ögretlminin paralel olamıyacagını kabnl etmistir. nayasa bakımından dnram bn olnnca, kannnla knrnlmnş Üniversitelerin çeşitli Fakültelerinde yapılan öğretimin aynen özel yüksek oknllarda yapılmasının kabnl edilmesi; Anayasanın bn engelleyici hükmüne aykırı düsmektedir. Bn okullan bitirenlerin Fakülte bitirenlerin yetkilerine sabip olması Anayasa bakımından mümkün olmamalıdır. Halbuki, fllkemizdeki duruma bakınca, Fakültelerde öğretilen konnlann batı özel okullarda aynen öğretlldiginl görmekteyls. Bu dnromnn Anayasaya nygnn olabilmesi İçin, o konnlann okntuldngn knrnmlann Fakülte degil de, Yüksek Okul olması lâzımdır. Aksi balde Fakültelerde okntnlan dersleri aynen ögretme sistemini benimseyen bu özel yüksek oknllann yenilerinin açılmasına izin vermek Anayasaya aykırı düşmektedir; evvelce izin verllmis olanlann da devletleftlrilmesi yolnna gitmek imk&nı bulnnmaktadır. Eğitim bngün artık nygarlığın temelinl teskil eden teknigin elde edilmesi aracıdır. Bn bakımdan, aadece fertleri degil, fakat toplnmn llgilendirmektedir. Toplnmn bn dereoe ilgilendlren bir faaliyet kamn hlsmeti seviyesine çıkmış bir faaliyettir. Anayasamız, 39. maddesinde «Kamu hızmetı nitelığıni taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiğı hallerde ... devletleştirilebilir» bflkmuntt Ibtiva etmektedir. Demek ki, Sıel bir tesebbüs, kamn yarannın gerektirdigl hallerde devletleştirilebilmektedir; bn baller bnlnndngn takdirde devlet için bir mecbnriyet olmamakla beraber, bir yetki dogmaktadır. Devlet bu yetkisinl imkânlan elverdiği takdirde kullanacaktır. Nitekim, Anayasamızın 53. maddesi, devletin bn Intiyar! ödevinl ancak iktisadl gellşfme Te malt kaynaklannın yeterllgi Slçüıünde yerine getlracefinden ate etmektedir. Genel olarak mevsimıne uyfun . > ve az vağışlı bir hafta tamamlanmaktadır. Mefeoro/o/ı peykleri... Hızlı gelışen llimlerin haşında hiç fuphesız Meteorolojı ılmi de gellr. Hava ol«>larını daha dıkkatle Izlemek ve daha olumlu tahminlerd* bulnnabllmck amarı ile her feçen fün yenl bir bulujl» Meteorolojl ilmi dün>ının hızlı ftidijine »yak ujdurraa cabasındadır. Meteorolojı pe>kleri de bu çabalârdan biri, bclkl de en onemlisl durumundadır. !ii! jg jjı: iii: HÎİ iiii Sonuç . • MARMARA VE EGE BÖLGELERt: Az bulutlu gunlerle haftaya giriyor. 20 kasım günu bulutlanmarun çoğalması ve yer yer aralıklı ya ğıja girilmesi beklenmektedir. Bir gün sürecek olan yağıj ardından ha vanın tekrar açması ve haftanın bu lekilde tsmamlanması normal olacaktır. Sis olayı etkili olacak, bilhassa erken saatlerde ve boğaz gibi çukur yerlerde trafigi aksatacak ni telikte olacaktır. SıcakUk dalılımı geçen haftadan daha yüksek, rüzgarlar genel olarak lodos yönlü olacaktır. Gece saatlerinde soguma devam edecekür. • AKDENİZ SAMtLİ: Açık ve bol guneşli bir hava akımı etkisinde bulunuyor. Hafta başında ve Batı kesımlerınde hafif ve sağanak şeklinde bır yağış geçirmesi muhtemel dir. Haftanın büyük kısmuıı güzel hava içinde geçirecektır. Sıcakhk dağılımı geçen haftadan daha yüksek olacak, Akdenlzden esecek hafıf lodos rüzgarları etkisinde güzel bir hafta geçirecektır. Deniz banyo su hâ!â rauaaittir. ı I Anayasası, Cniversitelerin devlet eliyle ve kannnla kurulmasını emretmektedir. Demek ki, ancak Cniverıitelerin eğitim ve öğretim alanı dışında kalan egitim ve öSretim Szel oknllar aracı ile de yapılabilmclidir. Üniversitelerde çeşitli bilimlerin Sgrelildifci çesitli Fakültelere es bir öğretlmln özel oknllarda yapılması Anayasaya aykın düşmelidir. Buna karsılık, Fakültelerde degil de, oknllarda yapılan öğretimin özel oknllarda yapılmasına Anayasa bakımından ençel bnlnnmadıgı görülmektedir. Anayasa, özel oknllar ile devlet okulları arasında bir paralellik kabnl etmekle yetinmiş, özel oknllann bajlı aldngn esasların Devlet oknllan ile erişilmek Istenen seviye\e ııyçnn olarak kannnla düzenlenecegi kaidesini koymuş (m. 21/3), fakat bnnlann Fakültelerle erisilmek Istenen seviyeye nygnn olarak düzenlenmesinden bahsetmemis, akilne Ünlveniteierin aneak devlet eliyle ve kannnla kurulmasından bahsetmek ınretiyle (m, 120/1), Ö «el yfiksek oknltann alevbine 1leri sürülen sikftyetler arttıkça (Bunlann dlploma fabrlkası haline gelmesl. Unlversltenln tmk&niarını yeterl kadar değerlendlrmiyen bir takım Sğretim Uyelerinin çok daha az tmkânlarla Unlvesitelere kıyaslanmıyacak kadar fazla öğrend kavdetmeleri, v.g. glbl) Anayasanın devletleştlrme için aradıgı «kamu yarannın gerektirdtgi haller» In varlıgi kabnl edilebllecektlr. Devlet flnlvemltelerinde yetlsmls elemanlann boUufu bn hlımetlerin devlet tinlversltelerlnc* rapılmasina vetip de artacak bir durnmdadır. Zaten, özel yüksek okullar, elemanlanm devletin avuç dolnsn para verip yetiştlrdlğl kimselerl kiralsmakla aai* lamaktadır. Devlet biraz himmet edip ünlveroitelere llbrratuar ve dershane eklediginde bn me> sele kendillgindtn çözülmüş olacaktır. Bazılannm düsündfigii glbl, finiversitelerde ögretlm üyelerl ders vermekten kaçınmamakta, aksine sadece U V boratuar veya dershane yoklugu sebebiyle ders verememetten fikiyetçi dnnımda bnlunmaktadır. Yukarıdakl foto|ra( TIROS V lsimli suni peykin yolladıgı ve Büyük Okyanusta meydana gelip Tokyo şehrini tehdit eden Tayfun fırtınasım göstermektedlr. ( 1960 yılmda bajlayan bu faaliyet, yedl yıl içinde hayli llcrle mijttr. Şu iirada dünyamıı etrafında tam dort adet ıun'1 peyk durmadan dönmekte ve durmadan belirll aralıklarla, belirll bolgele rln retlmlertnl çekerek adedi 200 U bulan alıcı Istmyonlanna lletmek ; tedfr. S Şimdl, Meteoroloji peyklerinin gönderdiklerl reslmlerle, dbnyanın nereıinde olursa olsutı, büyuk fırtınaları gdrmek. kar örtülerini teıbit etmek, »u rezervierini tahmin etmek de mümkündür. Kötlı hava olaylannı taktp etmek ;imdi da ha kolay olacaktır. 10 Kasım 1967 rünU yörünreye otnrtulan ESSA C Isimli fun'i peyk. mevcutların en fenci ve en net fotoğraf gönderebllenldlr. Sunî ,.B«7İflerin dllnya^lan olan, nzakhkları ıhuhtellttir^ ve 96* Jle T T P U lCxfonidllS^İ(ra1ltltQİ CHfffJ*"**"' • İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve sisli günler içindedir. Gece saatlerinde sıcakhk sıfır derece civarına kadar inmektedir. Salı günü için ya ğı? beklenmektedir ve doğuya dogru geçerek yer yer kar seklinde d* görülecektir. Geçen haftadan biraz daha ılık günler beklenm«lidir. jŞU ^int ctkilTolacaktır. • GÜNEYDOGU BÖLGESt: Ara lıklı yağıj aldı. Mevslmine uygun bir haftayı daha tamamlıyor. Yarından itibaren hava açacak ve hafta boyunca ikınd bir yağış görülme yecektir. Yurdumuzun yağı?sız böl gesi olacaktır. Sıcakhk geçen haftadan daha yüksek ve rüzgarlar değışik yonlerden hafif esecektir. • t S S « • • i j g Birkaç günden beri Ankaradayım. Dün sabab doknz snlanydı. Bakanlıklardan Kıttlay'a do|m yürüyordum. Başkentin üftüne otnnnus dnmanı \artp kaldınmlara ulasmaya cahsıyordn fayıf bır ?üne«.. Safda solda yürflyenler.. bir minietekli, bir çarşaflı, bir üniformalı, bir mektepli, bir memur.. İki kisi gülüsuyordu. Bırı sigara yakıyordu. Solda kavak a»açları. çam aîaçları, çınar ağaçlan; sağda camekânlârını kaldınma sermış kahveler. Birini durdnrmak çeldi içimden : Yirmi dörtt NeT ölü. NanlT 9ehlt. Dnmanhydı bava. Ellnde piyango blletlerl vardı bMnln ı Beşyüz bln llra, besyUz bin lira.. Bir baskası bağınyordn : Takalara balena, yakalara balena.. Bir adam katdlrıma oturmnstu, elinde oyancaklar. Bir bebek trampet çalıyordn. Adam elindeki Iftstik armndn sıktıkça, bebek, trampetlne vnrarak yürüyordu : Tram, tram, tram. tram. tnsanlar da yUriiyorlardı. Ankara yenl bir günilne açılıyordn. DUsündüm blrden.. o anda KıtıUydan Bakanhfa doftrn kırmızı bayraklara sanlı yirmi dört tabnt blrden gfiriinse ne olurdu? Bir rtn Snee Bofazlcl kövümüzde vlrmi d8rt sehlt vermistik. Şimdi oralarda bir matcm rüzeân eshordur. Bn yirmi dört kisinin anası. babası. çocuklan, vakınları, kövlüleri vardır elbet.. Ağlasıvorlardır. Kimisl dnrjundur. Cenaze namannı hazırlanıyordnr cemaat . Ankara bilttin bnnlardan nzakta. polltika knlisine dalmıstır. Ve bn knliüte yirmi dSrt şehidin Ikinei derecede snçlalan : Biz bansçıvıt, banş nj|mna hareketsiz kaldık» diye savnnnyorlar kendilerini. Rangl barıs? tnsanlar öldürülürken banstsn «8z açmak dehasını bir yana bırakmalıyız. Eter asağılık çıkarlarımızın dügüm dütflm heaaplarında Kıbns Türklerini gözden çıkarmifsak açıkca söylemelivlz. E|er Ankaradan Kıbrısa bir hayır voksa, eğer Kıbns Türkliieüne nzatacak elimiz voksa, ejer tehlike anında karar verecek vüreğimiz voksa. divelim ki onlara : Arkadas! Brnden sana hayır vok. sen basının carenine bak! Eter Rnm birllkleri Türk kfivlerlne girecek, Türkleri Imha edecek ve biz Ankarada tereddütler içinde çırpınacaksak, Kıbns'ın adını dahi ağzımıza almıvalım. Milletlerin havatında millet olmak şerefini savnnmak dakikatart gelir. Bn serefi «avnnamıyacak kadar âciz olanlann iktidar koltnklarında çöhek sisirmesi bir millet için en biivük talihsizliktir. Biz ki ikili anlasmalarla otnz iki milvonun havatını Amerikanın teminatı için tehilkenin ajtzına sürmüsiiı, Kıbrıı Türklüfrü nğrnna bir tebltkerj göıe alamıyonak. otnz Ikl milvonun kenetlenmis Iradesiyle dâvamıza sahip çıkamıyorsak nedir bn ağzımızda yıllardan beri geveleditHmiı Kıbns. Kıbns lâflan?. Klml aldatıyornz? Kendimizi mi? halkımızı mı? dünvayı mı? Çok konusup az is yapan. palavrava gellnee manralda kül bırakmıyan, ama iaatin akrebiyle velkovanı isareti verdiği an pısmklığın çnknrnnda terleyip, tereddüdün havuznnda knlaç atan sornmlnlar istemivornz. Bn soy Şark politikasını Nâsır'a bırakıp. Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleneünde yapacafımız kadannı «Sylevlp, sSviedlglmlz kadannı yapmak. yalnıı biılm onummnı İçin defil Kıbns Tiirklerinln hayatı için rereklidir. Bogaziçi Geçitkale olayları açıktır. Grivaı kovveileri kSylerlmize havan topn, rırhlı araçlarla hficnm edivorlar. Elimizde miltetlerarası hnknka nygnn mUdahale imkânı var... Ve Hava Knvvetlerimis var. Temlnatçı devletlerl de t;9reve çafırarak yapacafcımız cıkıs büyük ve küçük biçbir devletçe kınanamaz. KofUl açık ve kesindir : Katllâm dorsnn, biz de dnralım. Bir tebllke. Tnnanistanın harekete çeçmesidir. Zaten o tehlikeri de göze alamazsak Kıbns için hiç konnsmıyalım. Kıbns Türklüğüne kasteden Grivas'a her tesebbusflnde başına, fBkten ateş yağacaîını anlatamıvacak kadar ficlz miyiz? Bir millet. mllli dSvasına sahip çıkacak kadar yürekll eldnğnnn ispat edemezse. kimse o dâvava sahip çıkmaz. Botaziçl kövü katliâmında sornmlnlann suçn büyüktür. Ama yirmi dört »ehidin vebali heplmizin boynna asılıdır bngün, ayıbı yfizümuze gölçedir. ayvıldıtlı bayrafa sarılı tabutlann a|ırlı|ı altında bepimiz ezilmeliyta. AylĞk Musa tedlr. Dıınkü 17 Kasım 1967 Cuma fünu ytırdnmorda da bır nm'l peyk istasyonu (APT) resmen goreve sokuldu. Meteoroloji Genel MudurlUİiımuzde kurulan alıcı istasyontl, •un'i peyklerin gttndermekte oldukları fotoğrafları teıbit etmektedir. Ortalama her İki saatte bir uzerimizden geçmekte olan sıın'i peyklerden alınacak reaunler derhal deserlendirllerek tahminlerde kullanılacaktır. Hâlen Avrupa, İngUtere, Fran •a, Almanya, Rusya »e İtalya, «un'i peyklerin resimlerini elde edebi leeek APT istasyonlarına sahiptir ve Tu'rkiyemizde bn sayı ülkeler araaına girmiştir. Ynrdumuzun uç tarafı denizlerle eevrili bulnnmaıı ve hava tahminlerindeki Eücliıklcri buvuk olÇiıde önleyecegine inandığımız bu yenl ve son yardımernın hayırl olmaaını dilerim... ı jliTirnA, mn»Insınxo rünn! * . | •••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••I «•••••••••d • DOGü BÖLGESt: Yer yer ve yüksek sevıyelerde kar Jtklind» olmak üzere yağı; alırunaktadır. Bugün yağı; kesilecek ve hava açacak tır Haftanın ortasından itibaren ve Batı yönunden gelecek olan ycnl bir kotu hava kitlesıni karstlamaya ha zırlanmalıdır. İki gün yağış görülecektir. Genel olarak geçen haftadan daha ılık ve lodos rüzgârları «t kisınde guzel bır hafta gorülecekür. VEFAT Merhum lfurl Bey re merhum» Cemıle Hanımın kırı. Abldin Çayırın kardetl, Nalm Uzunb* kiroğlunun erl, Callbe Şenetln eltisı, Nedret UzunoeklroSlu, Nezahat Imre, Özgüi Ssnderln an* nesl. Vahlde Tapıcı ve Çsyıro fu!larının kırdef coculu, Btllend tmre, GündUz Sanderln kayin valdeti. Nejat ve Metenln ann«anned Bay v« Bayan Alfons Kehya yan v» evlitlan (Amerika). Bay Joref Katıpyan. Bay ve Bayan Jorj Kaıapyan ve evlâtları (Parf») Bayan Tals Ctnaz. Bayan Leda Cenas. Bay v« Bayan Dr. Hanri Nalbatoglu ve evlâtları (Amerika) sevglll kardetlerl, eni$Ulerl ve akrabaları ânl bir kalb lcrlzl netlceslnde vefat ettljlnl »«aafjrle blldlrirler Cenaze merasiml (yarınki) Pa xar 19 Kasım 1987 saat İS t« Çls11 otobüs deoostınun karjısında Ermenl Katolik mezarlık kllise slnde icra olunaeaktır. tşbu llân dSvetiye yerine kaimdlr. Cenaze Işlerl »ervisi Becidvan Telf: 44 12 2» 48 99 «8 llaııcılık: 3SM/13807 VEFAT ROKOS KAHYA'nın PAT NASIRAL EN IYI NASIR ILACI Eezanelere Oağıtıldı Reklâmcüık: 4208/13804 • KARADENİZ BÖLGESİ: Tahminlere uygun ve az yağujlı bir haf ta geçirdi. Ilık ve bol gUnesll bir ha va içindedir. Hafta ba?ında bulutluluğun arttığı gorülecek ve iki gün için tekrar yağışa girilecektir. Yağış surekli olmayacak, çoğunlukla sağanak seklinde görülecektir. Geçen haftadan daha ılık ve rüzg&rsız bir haftaya hazırlanmalıdır. 1T.11.190T gttnü Hakkın rshmethıe kavuçmusrur. Cenazesi 18.11. İMT Cumartesi gOnü 8(Ic namazını mflteakip Aksaray Valde camiinden alınarak Harkezefen dideki aile kabristanma tevdl edllecektlr. Mevl» rahmet eyleye. Cumhurlyet 13809 KÂMURAN UZUNBEKİROĞLU TEŞEKKÜR Bizi der'r acılar içinde bırakarak aramızdan aynlan aile büyütümüz sevglll eşim, babamız; kardeşiroiz; dayımız P.T.T. Genel Müdürlüğü eski Yüksek Fen Oaııesı Bafkanı YÜKSEK MtİHENDİS D O K T O R Süreyya fîtamal Op. Orolog Takslm Sırnseıvılet 105/4 fei: 44 57 44 MAZHAR DERİNER'in hastalığını tedavi için yardımlarını esirgenıeyen Prof. Dr. Suphi Artunkal'a; Prof. Dr. Reha Uzel'e. Operatör Dr. Mukadder Çayırlı'ya; Dr. Fethi Öktemgil'e; Dr. Bülent Orıur'a; Hemşire İpek Doedogru'ya; Nevzat Bölük'e; PT.T Genel Müdürlüğü ve Bölge Bas Müdürlüğü ile P.T.T.M.E. Cemiyetine; cenazeslne bizzat gelen; çelenk gönderen; telgraf ve teleforüa acımıza iştirak eden akraba ve dostlanmıza teşekkür ederiz AİLESİ Cumhuriyet 13801 İSTANBUL 12 NGİ İGRA MEMURLUĞUNDAN Dos. No: 987/Z319 Sanayi Bankası A. Ş. vekili Av. Oüitekin Tolunay'a masraf hâriç 10.000 Tl. sı ddemeye borçlu Beyoğlu Balyoz Sokak Yenihan No: 3/35 de Enka Kol. Şti. ile aynı adreste Somaki Endüstri T.A.Ş. ne gönderilen ödeme emırlerı bılâ tebliğ iade edilmis ve yaptınlan zabıta tahkika tı sonu adresleri meçhul kalmıs olduğundan gerekli tebligatın 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ilâ 31 inci maddeleri gereğince ilânen yapılmasına karar verılmiştir. Bu ilânın gazetede neşrinden iübaren 5 gün luk kanuni sureye 15 gun ılâvesi ile 20 gün içinde borcu ödemeniz, borcun tamamına veya bır kısmına bir iürazınız varsa veya alacaklının takıbat icrasına veya borcun itfa veya imhal edildiği veya zaman aıımma uğradığı hakkında bir iürazınız veya şikâyetıniz varsa yine bu müddet içinde bir dilekçe ile icra tetkik merciine bıldirerek takibin durdurulmasına dair bir karar getirmeniz, senetteki imzaya bir itirazınız varsa Icra Daıresine bildirmeniz, bu hususiar ifa edilmezse 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmamz. aksi halde cebri icraya devam olunacağı tebliğ yerine kaim olraak üzere ilânen tebliğ olunur. (Basın: 6875) 13787 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANUĞINDAN 1 A) 75 adct PtO benzin motorlu yangın tulumbası satın alınacaktır. 2 Gerekli döviz Komutanhğımızca temin edilecektir. 3 Şartnameler, Deniz Kuvvetleri Komutanllğı Teknik Daire Başkanlığı Gemi Onarım Şubesi Müdürlügünden 25.11.1967 günü saat 17 00 ye kadar almabilir. 4 Tekliiler, Türkçe veya Ingilizce olarak 15. ocak. 1967 günü saat 17.00 ye kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire Başkanhğı Gemi Onarım Şubesince kabul edilecektir. 5 Teklif zarflannın üzerine şartname numarası ve taklifin hangı cihaza ait oldugu yazılacaktır. 6 Teklifler, bu eihazların herhangi bir kısmına veya tamamına verüebUlr. 7 Komutanlık bunlan dilediği kadar fazla veya noksan almakta veya hiç almamakt» serbesttir. 8 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. I Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile gönderme taleplerina cevap verilmez. 10 Şartnameler ve teklif verme tarihleri hiç bir sekilde deği|tirilmez ve bu mealdeki yanh talepler cevaplandınlmaz. 11 YeYtkiIi şahıslann jartname alırken, dilekçe ile müracaat etmesi, hüviyet gösterrnesi ve firma mümessilliklerini tevsik eden bir belgeyi ibraz etmesi sarttır. H *~ Teklifler Türkçe veya Ingilizce olarak yapılacak ve proformalar Türk parası veya Amerikan dolân karjıhgı FOB. CIF, CF olarak tanzim edilecektir. 13 Komutanlığımıza gerekli belgelerle müracaat etmeyerek sartname almadan verilecek teklifler üzerinde hiç bir iflem yapılmayacakbr. 14 Yukanda bellrli esaslar dısında teklifler dikkat nazarma alınmayaeak v« teklif sahibi hiç bir hak talep edemiyecektir. (Basın: 26091 A 14570) 13788 Mürüvvet Pamukçu'nun anî ölümü dolayısiyle cenaze törenlne bizzat katüan, telgraf, telefon, mektupla; evimize kadar gelen, acımızı paylaaan bütün dost ve akrabalarımıza şükranlarımızı sunara. Evlâdlan: Nadiye Tuğberk Müserref Özettürkay, Kecai Pamukçu, Nidal Pamukçu, Neşe Köylü, oğlu; Damatları: Cevdet Tugberk; Ahmet Özeltürkay; Hacı Köylüoğln; Yeğenleri: Halil Tukya; İrfan Tuğberk: Nnriye Nalbantoğln; Akdogmuşlar. Cumhuriyet 13794 Annemiz BİSİKLETLERİ (Muhtelrf boyıardaj GOLDEN Ş rumiTE SENU OUTFIBUTORÜ : KÖSEOĞLU Kol!. Şirketf SlrHtcl Muradıye Cad. K6wotfu Pasaji Reklâmcılüc: 4239/13810 DENIZGİLİK BANKASI T.A.O. DAN Bankamn Şehir Hatlan ve Llman îşletmesi Müdürlüklerine ait bir kısım Yüzer Vamtalar kaparılmı? zarfla teklif aima suretile satısa çücarılmıstır. Son teklif aima tarihi: 30/11/1967 dir Şartnamesl Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir (Basın: 26276A3T79) Deniz Eğitim Komutanlığından 1 lstanbul Oniversitelerinin aşagıda yazılı bölümlerinde hâlen öğrenimlerine devam eden öğrencler arasından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hesabına yetiştirilmek üzere öğrend alınacaktır. 2 Kayıtlara 15. Kasım. 1967 günü baslanacak ve 2. Arallk. 1SW akşamı son verilecektir. 3 Isteklilerin Deniz Eğitim Komutanlığına (HEYB2LİADA) başvurmalannı ÖGRENCİ ALINACAK BÖLÜMLEB Gemi inşa Gemi Makinelerl Elektrik (Knvvetll akun ve Enstrümantasyon) Tıp Eczacı Sanat tarihi Matematik tnsaat Yüksek MühendlsJ Tüksek Mimar BAŞ BAYİLİK VERİLEGEK SUNMEK mamullerimiz için (karo cephe, merdiven kaplama, denizlik süpürgelik v.s.) İSTANBUL ANKAKA ve İZMİR'de BaşbayUik verilecektir. Şj«toame Müdürlüğümüzden ve ijletme Şefliğinden temin edilir. X İ M L O Müdüriyet : 49 M 01 İstiklâl Cad. 181/185 İşletme : 71 59 86 Ataköy Sahil Yolu 3. Köprfl mevML (Bamn: 6815/13775) D.B. DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş. OENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 1 Tesekkulümüz gemileri içüı 190 roda çeşitli ölçü ve nitelikte çelik tel halat satın alınacaktır. 2 Bu ise ait şartname Teşekkülümfiz İkmâl MfidürlOgunden temin edilebilir. S thaley» ait teklif mektuplarının 4/12/1967 pazarteal gOnfl aaat 14.30 a kadar Ikmâl Müdürlüğüne tevdii ilârı otunur (Basın 25PW13786) 26073/13790^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog