Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

«• | Şaheser Romanlar » En Büyük Yuarltnn EMrlert J ROMAN KİTAPİÎÖINIZA ^ ff * » > . ( KARPVESUUI O ft DİRİIİS " ) UZAKUR 'i. Her kıtap kabartma be? cıltlı be» renk ofset ceket kapl COVEN V A rI N E V I 44. yıf sayı 15554 umhuriyet KURUCUSU: TDNÜS NADÎ Telgraf r » raektup adreai: CumhurİY«t Istanbul P o s t a K u t u s u : tstanbul N o . T e l e f m d a r : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 MAY KUTSAL ISYAfT mızın türa hlkây •OD cUt basılıyor İLERİ GERİ KAVGASI ^ yunea fîkir ı k ı m l a n , fUrir adamfl kavgalan, ibtllaller, iavajlar 1 cllt" a. eilt 25 TL. Büyük boy restmli. bez SAR3 DÜNYA Sosyal toman. 3 c ü î Her eilf 15 TL. ITRTINA ÇOCUKLAK1 Soayal rem«n 10 TL EVLERDEN BtRİ Soıyal roman Orhan Remal. 10 TL ALTTN ZÎNCİR Toplum açısından aanat.. 10 TL NAZIM HIKMET DOSYAS1 a. baskı Cumarfesi 18 Kasıtn 1967 TBMM'de 18 saat süren gizli Kıbrıs görüşmeleri sona erdi 435 ParlâmentoÜyesinin| katıldığı oylama sonucu: kronolojm 432 mÜSpet, I red, 2 bOŞ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) V BMM'nin, Kıbrıs konusunda 18 saat 20 dakika • süren gizli görüşmeleri, dün 21.40'da bitmiş, son kısmı açık yapılan toplantıda TBMM, hükumete «Turk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbns'a mudahalesı ve luzum, hudut ve şumulu hukumetçe takdir ve tâytn olacak şekilde yabancı ülkelere gönderilmesi» konusunda yeniden yetki vermistir. Hanrüy.n: Hiikumete silâhlı kuvyet knllanma yetkisi verildi ACAR ANKARA Boğazıçl ve Geçıfkale koylerınde geçen olaylar, buna karşılık askeri, sıyasî, dıplomatık karar ve teşebbusler, tarıhlerı ıtıbanyle gırasıyle şu şekılde cereyan etmıştır . Küçük, Demirel'den "Bir an önce müdahale,, istedi «Bu şartlar altında Kıbns Türkleri, mücadeleden vazgeçeceklerdir » ANKARA CUMHURtYET BÜROSU Kıbns Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Kuçuk. Başbakan Sulejman Demırel'e bır mesaj gondererek, «Turk tadkumetinin Kıbns'a bır an önce müdahale» etmesını ıstemıştır. Turkne Buyukelçılıjı kanalıvla gelen mesajda «Bu şartlar altında mücadelenın artık daha fazla devam edemı>eceçi ve Turkne'nın seyırrı kalması karsısında Kıbns Turklerinın mücadeleden vazKecfceklerı» bıldırılmet tprfır (\rkası Sa. 7. Sü. 7 de) 20 Temmuz 1967 Üç yol kavşağında olan Boğazıçı koyunun Turk kesımı ıle tamamen Turk olan Geçıtkale koyunde Rumlar Rum polıs dev rıvesı dolastırmak ıstemışlerdır. Bu devnyelerın, Turklerı tahrık edeceğl ve bır takım olaylara yol açabıleceğı, Turk Cemaatı vetkılılerınce Barış Gucune bıldırılmış ve çıkan bır takım kuçuk çaptakı olavlar Barış Gucu tarafından onlenmıştır. Turkler, bu konuda Barış Gucunun gosterdığı planı kabul et mışlerdır Başba'tan Suleyman Demırel'ın bu yolda TBMM'den yetkı isteyen bnergesı, 1 muhahf oya karşı 432 oyla kabul edılmış, 2 oy da boş çıkmıştır (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) MP Büyük Kongresinde de müdahale istendi ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Partis) büyük kongresl dun Selım Sırn. Taran salcmunda yapılmış, kongrenln açış k o nuşmasını yapan MP tkınci Başkanı Hüseyın Ataman Kıbns sorununun cözümlenmesi ıçin «Hiikümetin Kıbrısa silâhlı müdahalede bulunmasmın zorunlu oldugn nu» soylemıştlr Kongrenln açılması lçln beklenen Genel Başkan Osman Bolükbaşı saat 1115 te salona girmış ve delegeler kendisine büyük tezahüratta bulunmuşlardır Bölükbaşı, tertıp komıtesı Uyelerıne «delege sayısının az olmasının» nedenlerinl sormuştur Bolükbaşının salonda az sayıda delege bulunması sebebiyle sinirll oldugu gbrülnrüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) BtRLEŞMIŞ MILLETLEB SAĞLIK EKIPLEB1 YARAL1 MÜCAHİTLEBİ TEDAVİ EDEBKEN 14 Kasım 1967 Grıvas, bu ıkı koydekl TurkİPrı tophyarak. kendıletin* Rum polıs devrı>elenne karşı gelınmemesını ve bunlann serbestçe hareket edeceklennı bıldırmış ve aksı halde askerî kuvvetle gereklı mudahaleyı yapacağını sovlemıstır 15 Kasım 1967 SAAT: 13 llk Rum polıs devrıyesı BoSazıçı koyunun Turk kesımınde serbestçe dolaşmaya başlamıştır Herhangl bır müdahale olmamıştır D1Ş BASIN; «TURKLER ÖFKELENMEKTE SAAT: 14 ASKERLERt, BOGAZtÇt KÖYÜNDEN ÇEKİLİRKEN ELE GEÇtRDİKLERl BtR TÜRK BAYRAGl tLE SİLÂHLARI GÖSTERtYORLAR.. (Radyofoto AP) tkınci Rum devrıye postası da dolaşmaya başlamıştır Herhaneı bır müdahale yoktur Amerikan Altıncı Filosu yine sahnede HÜKÜMET GUÇ DURUMDA Müdahale kararının alınış zamanı ve uygulamadaki gecikme tenkid ediliyor ANKARA (Cumhurıvet Burosu) Kıbrısta Boğazköy ve Geçitkale kojlerının Rum kuv\etlerince isgali uzerıne baslayan buhran, Ankara sıtasi çevrelerınde tartışmalara sebep olmustur. Muhalefet partileri ilerı gelenleri ve AP içinde bazı gruplar, Hükumetin son buhrandaki davranısını «bır fırsat kaçırma» olarak nitelemislerdır. Hattâ bir ara Kabınenin dusme tehlikesi geçirdiği öğrenilmıştır. öte yandan Ankaradaki söylentılere gore. Amerıkan Altıncı Filosu son Kıbns buhranı sırasında Kıbrısla Turkıyenın guney sahıllen arasında seyretmıştır. ldd"ıayı ılerı surenler, bu konuda Parıs Radyosunun bır yayın yaptığını bıldırmışlerdır. Bu devrıye postası yoldaki bir barıkatı kaldırmaya teşebbüs etoıi» ve tartışma çıkmıştır. Rum kesımındekı askeri yığınağın arttığı gö rulmuştur Zırhlı araçlann uzaktan hımaye ettıği ikınci Rum devnye postası barıkatı kaldırmak ıstemekte ve Turkler, Barış Gücilnun plânmda boyle bir hukum olmadığını hatırlatmaktadır Bır itış kakıj başlaması uzenne zırhlı araçlardan ateş açılmıs ve çarpışmalar başlamıjtır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) SAAT: 14.10 HAKLI» DİYOR ondranın nufuzlu gazetelennden «The Daıly Telegraph», Kıbrıstakı son Rum saldınsını elestiren bır makalesınde, Turk Hukumetının, Kıbrıslı | Turklerı korumak ıçın Adaya askerî bakımdan mudahalesının ber vakıt mumkun olabıleceğım belırtmekte ve Adada patlak veren son olaylann suçunu Rumlara v e Rum kuvvetlerıne komuta eden tedhışçı General Grıvasa yuklemektedır. Ozel yühsek okullara karşı tephi o genişliyot zel yüksek okullan protesto ve devletleştirilmesini sağlamak amaciyle, hâlen şehrimizdeki 19,760 yüksek öğrenün öğrencisi boykot yapmaktadır. lstanbul Teknık Ünıversıtesi, Teknık Okulu, Yıldız Teknık Okulu gunduz ve gece bolumu, tktısadî ve Tıcari llımler Akademısı, Guzel Sanatlar Akademısı. îstanbul Ünıversıtesınden Iktısat Fakultesı. Eczacılık Fakultesı. Dışçılık Fakultesı, Fen Fakultesı Kımya Bolumu ve Gazetecılık Enstıtusundekı butun oğrencılerın katıldıkları boykot, pazartesı gunu Ankarada vapılacak olan protesto mitıngı ne parelel olarak sona erecektır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de( 19.700 öğrenci boykot halinde I Çağlayangıl ile görüşen Sovyet Elçisine göre 'Mese/e bitmedi, ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Sovyet bosyalıst Cumhunyetler Bırlığının Ankara Buyukelçısı Andrev Andryevıç Smırnov, dun Dısışlen Bakanı Ihsan Sabrı Çağlbyangıl'ı zıyaret ederek Kıbrıstakı son olaylar nakkındakı goruşunu bıldırmış ve gazetecılere «Mesele şimdilik bitmemiştır» demıştır Kendı ıstegı üzenne Çağlayangıl ıle goruşen Buyukelçı, basın mensuplarına şunları soylemıştır«Kıbrıs konnsunu konustnk. Hükumetirain fikirlerını savm Bakanınıza bildırdim. Bız diyoruz kı Kıbrısta halledilmeraiş meselelerden istifade etmek isteyenler çoktnr. Bır barbın ocafıiıı ateslemek için çalısıyorlar. Bizce en iyi çare barısı saçlamaktır. Bn meselede gelismeye gore ksrar almak çerekır. Kıralcılar, fasistler mütecavız olarak çıkarsa tutnmnmnz ona göre olacaktır. Hertaalde, bfitiın diınya bu konudaki fıkrini !Öyleyecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) (Arkası Sa 7. Sü 2 de) Amerika'dan uzun bir süre tarıtn ürünö ithal edilecek WASHİNGTON (aj>.) Blrleşık Amerıka Tarım Bakanlığı, Amerıkamn Turtayeye tarım ürünlerı ıhracatının uzun vadeli yönleruu ıncelıyen bir raporunda, 1975 yılında Turkıyenın önemlı mıktarda yem maddeleri ithal edeceğını ılerı surmelctedır. Ame nkan Tarım Bakanlığının dua yayımlanan raporunda, Turkıye nın 1970 yılında yem maddeleri lt halâtının 300 bın ton, 1975 yılında ise 600 bın ton olacağı belırtılmek tedır. Hapora gore, Bırleşik A (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) DEMİR ELDİVEN İÇİNDE KADİFE tahliyenin asıl nedeni anlaşıldı OLAYLARIN ARDINDAKİ «Gerekirse müdahale edeceğiı», «Gerekirse Kıbrısı topa tutacağız» gibı lâfları çoktanberi dnyuyoruz ve bu lâfları enerjik davranısın ifadesi sanıyornz. Oysa biz «gerekirse» diye baslayan şartlı tehdıtler savuraduralım, atı alan Yunanistan Üsküdan geçmektedır, hattâ geçmistir. Bugün Kıbrıs, fiilî olarak Yunan isgali altındadır. Denktas' la arkadaslarının ilk sorgusnnu yapanlar Yunan snbaylarıdır. Grivas, Yunan generalidır ve «Millî Mnhafızlar» adı verılen 20 bın kişilik ordunun en az 10 bin eri Ynnanıstan'dan getirilmiştır. Silâhlann çoğu Yunan ordusunun NATO yoluyla aldığı silâhlardır. Buna karşılık Türkiyenin, mevcut antlaşmalara göre, Ada'da 600 kisilik bır alayı vardır. Aynca 810 bın kisilik eğitim gormüs, fakat teçhızatı eksık, sılâhı eksik bır mücahıt bırliğı mevcuttur. Kısacası Adadakı denge 1963 yılından bugune Türklerın aleyhıne olarak boznlmuştur ve bu bozukluğun olaylarla da ortaya çıkması Tiirk azınlığını moral bakımdan çökertmıştır. Son Bofazkov Geçıtkale saldırıları çokuntüjü şüphesız artırdı. Daha da artıracak Zıra firıvasın son hareketi göstermıştir kl, teşkilâtlanmış Rum Yunan birliklerı istediği zaman, ıstedigi bölgede temizliSe gırişebiliyor, hattâ yılda mılyonlar ödenen Barıs Gücü'nü sılâhtan tecrid edebiliyor, radyosuna bile el konulabiliyor. Kıbrıs'taki gerçek durum böyle olduğuna göre Türkiyenin dâvası, öncelikle v bu dengesizliğı ortadan kaldırabilmek, Kıbrıs Tıirklennde artan moral çöküntünün önune geçebilmektir. Ancak bunu yaptıçımız takdirde biz, sımdı savunduğumuz şartlı bağımsızlık tezimizde basan kazanabilir, Kıbns meselesini bir hal şeklıne baflatabilırız. Yoksa ıstedigimiz kadar bak iddia edelıra, ıstedigımiz kadar mıtıng vapalım, tehdıtler savuralım hiçbir sonuç alamavız. Bu mitingler, tehditler sadeee bizim ıçin birer desarj vasıtası olur, hepsı bu kadar.. *** «Girit bizim canımız, helâl olsun kanımız» demıştik, Gırıt'ı elımızden aldılar, hem de kan doktugdmuz halde aldılar. Sımdı de sokaklarda «Ya Kıbrıs, ya öhira» dive bafmvor, «eerekır<e müdahale» edecegımızi iovlüjornı. Oysa bis bu Niye gecikildi? Muhalefet çevrelennı öncelıkle ılgılendıren konu, olay günu Bakanlar Kurulunun neden geç (Arkasi Sa. 7. Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhurıvet Burosn) Grıvas komutasındakı Rum ve Yunan bırlıklerının Bogazkoy ve Geçıtkale koılerını tahh>e etmelerımn asıl sebebı anlasılmıstır. Rum saldırılannın asıl amacının bu koylerı ışgal etmek değıl, uç yol kavşağında stratejık onemı olan bu koylerdekı onemlı Turk barıkatlarını ve Turk mucahıtlennın hafıf sılâh ımalâthanesıyle cephanelığını tahrıp etmek olduğu ofrenılmıştır. Bu bakımdan ta'ılıye kararının Grıvas ıçın onem taşımadığı ılerı surulmuştur. Nıtekım, Kıbrıstakı Turk maslahatguzarı Ercument Yavuzalp' ın oncekı gun ve dun Barış Gu cu komutanı nezdınde yaptığı teşebbuslenn konusunu bu nokta teşkıl etmıştır. Yavuzalp, bu temaslarında, bu bolgedekı Turk barıkatlarınm, çatısmadan oncekı duruma getırılmesım, alman sılahların ve a\rıca vağma ed.len eşvalann gerı venlmesı, \akılan % yakılan hınaların onae rılmasını ı*temıv»ır (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) YUNANİSTAN'A NO7A VERDİK ANKARA Hukumet dun gece Yunanıstan'a bır nota vererek, «Kıbrıs'taki son elım hâdiselerde Atina'nın sorumluluğunu» ıfade etmıştır. Dısıslerı Bakanı Çağlayangıl tarafınd"an saat 23 30 da davet edılen Yunanıstan'm Ankara Buyuk Elçısı Dehvanıs'e verılen notada, «Tür kiye'nin Kıbrıs'ta alınmasını gereklı gorduğu tedbırler» de vardır HAKARET ETMİŞ 30 \aşındaki Fransız turisti Nicola D. Bedoni, lun, Gumrük Mudür Muavıni Yücel Esenturk'e hakaret suçu ile mahkeme\e \erilmiştir. Serbest bırakılan turist, ıddıaya göre suçu, Fransa'ya uğnrladığı bir arkadaşının esyaları gümrukten geçerken işlemistir. Yargıtay Başkanı afeyhine açıfan dâva, Yargıç tarafından reddedildi ANKARA. <a.a) Yargıtay Başkanı tmran öktem aleyhıne. eskı Ankara tkınci Noterı Avukat Hayrı Tosunogiu tara fından açılan tazmınat dâvâsının, dun Ankara Üçuncu Aslıye Hukuk Mahkemesınde yapılan duruşmasında Hakım All Hlkmet Muftuoglu dâvâvı «gdrev» yonunden reddetmıstır öte yandan. dâvâcı avukat Hayn Tosunoglu, karan temyız edeceklennı soylemıştlr tmran öktem hakkında açılan rlâvâ konusu Yargıtayda yapılan bır duruşmanın usulsut olduğu ıddıası ile ilgıhdır. Akhisar'da at kesimi yapanları halk linç etmek istedi AKHISAR Dordu Istanbul'lu 6 ka bın at etı fcullanarak sucuk, salam ve kavurma yaptıkları ımalathane, bır baskın sonunda ortaya çıkanlmıştır. Olayın auyulması uzerıne halk, kasapları linç etrrek ıstemışse dc Beledıye Başkanının hoparlorden yaitığı konuş ma uzerıne vatısırıştır Baskında, 500 kılo at etı ıle 1 ton kadar at etinden yapılmış kavurma bulunmuştur Istanbuliu Şevket Enç. Cafer Gezer, Ali Erturk, Mehmet Tuna ile 2 Akhısarlı kasap, imalâthane yerı olarak Bakırkoy'e tağlı bır kov adı vermişler, etık«>tlere «Hususi şekilde imâl edUen» ve «Ekstra ekstra. ibaresının yazıldığını soylemışlerdır. gösterılerı yapaduralım, fiilî durumda Kıbns Yonanıstana paketlenmistir. Enosıs resmen değıl, fakat fiilen gerçekleşmıstır. Nıtekim son iki gün içinde cereyan eden olayları gdzden geçirirsek. Kıbrıs'ı aslında Yunanıstan'ın yönetti^ı yargısına daha kolay varırız: Grivas'ın saldınsı üzerine Tiirk Hükumetı şartlı müdahale karan aldı. Sart, ısgal edilen kövlerin bırakılmasıydı. Bunu duyan Yunan Kıralı geceyarısı Makarıos'u arıyarak koylerın tahlıye edılmesinı emrettı. Ayrıca Ankaradaki Amerika. Rusva. tngıltere Bıivukelçilerı Ynnan Elçisine başvurarak saldırının durdurulmasını, askerlenn gerı çekilmesını ıstediler. Grıvas saldırıyor, Yunan Kıralı durdurnvor. Biivük devletlerın elçılerı, Kıbrıs'ın Ankara'dakı resmi mumessılıne değıl. Vunanıstanın Elçisine baş\uruvorlar. Yunanıstan hâmi devlet, ya da Londra ve Zürih (Arka«ı Sa 7, Sü 6 da) + •• * * ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog