Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Milli tarihimizin en değerli kaynaklarınd&n Bir kaç güne kadar çıkıyor. Mahdut miktarda basılacak olan. bu çok değerli eser her «y beşer formalık fa»küller halinde neçrolunacakUr. Her faaikül 6 liradır. Şimdlden adrestni yaymevimi» bildirenlere ödemeü olarak gönderilir. ZUHtîBİ DANIŞMAN SAYINEVİ Ankara Cad. Saadet İşhaıu kat 1, No. 108 P. K. 458 Büyük Postahane İstanbul Tel: 27 01 43 Feza Rekîâm: 2089/1371* NAÎM TÂRtHt umhurivet KURUCUSU: YTJNT7S NADÎ 44. yıf sayı 15554 Telgraf v« mektup adresi: Cmnhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 22 4 2 S 7 22 4 2 9 8 22 42 99 Perşembe 16 Kasım 1967 Esat Mahmuf Ka VAHŞİ B7R KI2 SEVD: ALLAHAISMABLADIK SON GECE "»• 1 ' M. Şevki Yazman : MEHMETÇİK AVRUPADA Kerime Nadir : SUYA DÜŞEN HAYAL 750 Nairo Tezmen (Avokat) : NOTLU İ Z A H U İŞ KANTJNU ... 250 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncuık: 3234/13715 Kıbrıs'ta kanlı çarpışmalar oldu Rumlar Millî Eğitira Bakanı mevcut din kitaplaruu kaldırttı BAKANLAR KURULU SABAHA KADAR SÜRE1S TOPLA1ST1 YAPTl SİLAHLl KUVVETLERE GECE ALARM VERİLDİ kovu K K1BRIS BİRLİKLERİ1VE BİZZAT GIYL. GRtVAS KOMLTA EDİYOR İnönü: "hemaşırı sağ hem aşırı sol bizekarşıbirleşik,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) tnönü, CHP'nin aşın sağa ve sola karşı aşılmaz, yıkılmaz teminat duvarı olduklarını sözlerine eklemiştir. Plân konusunda Inönü, şunları söylemiştir: «Plân dediğimiz vasıta ile memleketimizin kalkınmasının taraftarıyız. Kalkınmanın plânla olacağı fikri her parti tarafından kabnl edilmistir. Bu bilim 10 sene, 15 sene süren çalışroalanmızın memlekete getirdiği favdadır.» CHP Genel Başkanı, Atatürk devrimlerine de değinerek özetle şöyle konuşmuştur: «Atatürk devrimlerinin snnrlu, azimli, başlıca savnnucusu ANKARA. (Cumhnriyet Bflrosu) kadın kollarımızdır, sizlersiniz. Sanayı Bakanı Mehmet TurAtatürk ilkelerinin kadınlar tagut dün verdigı demeçte. Türkirafından başlıca ödev olarak saye'de ımâl edilen kamyon, mivunulması. kadınlarımızın hanibüs. kamyonet ve jeep fiyatyat sartlsrı arasına girmiştir. Aile içinde, cemiyet içinde, si larında yüzde 7,510 arasında indirim yapılacağını açıklamıstır. yaset içinde kadın hakları hep Indirımli satışlara 17/11/1967 Cu inkilâp işidir. Canınızı ynvanıma gününden itibaren başlana zı, cocnklartnız! müdafaa etmekcaktır azmiyle Atatürk inkilâplarını Sanayl Bakanı bu konuda verd'savunacaksınız.» ğj demecinde özetle şunlan söyleCHP Genel Sekreterl Bülent miştir: Ecevit de. yaptığı konuşmada, «Kamyon. katnynnet ve minibüs CHP'de Ortanın Solu hareketinin başarıya ulaşmasında Kadın Imalâtçıları ile bu sanayi koluKollannın büyük rolü oldugunu muz üzerinde eörüşmeler vapılsöylemiş. Türk kadınlannın bümıştır. Bu çörüşmelerde bu sayük bir kısmının kadın hakların nayi kolunıın çinde bulnnduğu dan, devrimlerinden gereği gibi şartlar, karsı karsıya kaldı|i prob faydalanamadığını ve ortanın sO lemler tetkik edilmiş ve 1968 vilı lunun insan sevgisine dayandığıprograını hakkinda bilgi aUnmısnı belirtimş. Dogu Anadolu getır. zisindeki izlenimlerini anlat(ierek prodöktif ç*ü»tna devromıştır. ~. sine cirii<ne«i, serekse soa xamanlarda bazı ham ve y»rı mamul nıaddelerde meydana gelen ucuzAnayasa lamalar neticesî tiyatlarda mohtelif ölçülerde indirimler yapUMahkemesinin ması unkânı sağlanmıştır. Abana için verdiği Fiyatlarda rapılabilecek tenıilât. kamyonlarda yüzde İU, minibüs ve kamyonetlerde yüzde 7.5 ve jeeplerde riizde 8 olarak tesbit edilmistir. Araç başına tenzilât kamyoniarda 16 bin lira Ue 8 yayınlandı bin lira, minibüs ve kamyonetlerde 5 bin Ue 3.500 lira, Jeeplerde ANKARA, (Cnmhuriyet Büise 4 bin 4 U tra arasında de5U rosu) Anayasa Mahkemesı. ğişmektedir.» «Abana ilçe merkezinin Abana' dan kaldınlıp Bozknrt'a nakliTurgut ayrıca fiyatlaruı araçlane ılıskın 21.U.1953 günlü ve rın tlp ve flrma islmlerine göre 62(13 sayıl' kanunu», Cumhurltesbit edildiğlru ve yeni tiyaüarın yet Halk Partı Millet Meclisi Türkiyenin her taralında tnüsıeü Grupunun bu konudaki istemını like satış tiyatı olarak uygulana I Arkası Sa. 7. Sü 5 de) cağını da sözlerine eklemiştir. CHP Ankara İl Kaciın Kollan Kongresinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkaru İsmet tnönü, «Bi« gerek aşın sağ, gerek aşırı sola teminat olarak CHP ilkelerini takip ediyoruz. Gerçekte. hem aşm sağ, hem aşın sol bize karşı birleşiktirler. Bunu bilesiniz» demiştir. Okullora 10 gün içinde yeni din kitapları hazırlanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem, lâikliğe aykın, nurculujju ve bazı şahıslan öven din kitaplannın «tamamen kaldırıldığını, yeni bir din kitabuun 10 gün içinde basüacağını» söylemiş, kitaplarda yer alan hususlan «kat'iyen tas\ip etmiyorum» de miştir. Döşemenin kaldınlması ile bnlunan iskeletin çıkanlmasına çahşılıyor ettier ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yerü kamyon jeep, minibüs ve kamyonet fiyatları da indirildi ıbrıs'ta dün yeniden Rumlar ve Türkler arasuıda çarpışmalar başlamış, Rum kuvvetleri Lefkoşe Limasoİ yolu üzerinde Boğasiçi vc Gcçitkale adlı Türk köylerini işgal etmişlerdir. Böylece, Kıbrıs'uı Güney bolgesinde 20 Temmuz 1967 tarihinden beri Rum kmrvetlerinin tecavüzleriyle başlayan gerginlik, fiilî çatışma haline gelmiştir. Carpışmada Rumlar. havan topları. toplar, zirhh araçlar ve bazukalar kullannıışlardır. Türk mücahitleri, civar Türk köylerinden de takviye alarak kendilerini savunmııslardır. ^ İki yıldır Adada rastlanan çarpışmalarm en şiddetlisi olan bu catışmada kesin ölü sayısı tespit edilememiştir. Çarpışmalar 8 saat sürmüştür. BM Banş Gücü tecrit edilen iki köye sağlık ekipleri göndermiştir. Limasoİ Lefkoşe yolu üzerinde bulunan Geçitkale köyü yolu kapatılmıştır. Çarpışmalann cereyan ettiği bölgeye Rumlar, takviye kuvvetleri göndermişlerdir. Rum Milli Muhafız Kuvvetlerinden bazı ihtiyat sınıflar silâh altına çağırılmıştır. Rum polis devriyeleri, dört ay (îanberi ilk defa olarak önceki gün Boğaziçi köyünün Türk kesiminden geçmeye başlamışlardır. Bu devriye faaliyetlerinden evvel bölgeye kuvvetli bir Rum Millî Muhafız Birliği ve polis kuvvetleri ulaşmıştı. Bu birliklere şahsen Kıbrıs'taki Rum ve Yunan Kuvvetleri Komutanı General Grivas Kumanda etmektedir. Komutanlar; "Karatgâha gidiyoruz,, ANKARA, (Cunuuriyet Bürosu) ıbrıs'ta Grivas emrindeki Rum muhafız kuv vetlerinin havan topları, toplar, bazukalar ve zırhlı araçlarla yaptığı taarruzlar neticesinde Boğaziçi ve Geçitkale köylennin işgali üzerine Bakanlar Kurulu dun saat 21.30'da olağanüstü olarak toplanmış, geceyarısından sonra toplantıdan çıkan Kuvvet Komutanları «Karar gâhlarına gittiklerini» söylemişlerdir. Bakanlar Kurulunun toplantısından önce saat 19.30'da Hal Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bakan, aynca bu tip kitaplann, yararlanmaları için din dersi öğretmenlerine tavsiye edildiğini, tavsiyeyi yapan Tâlim Terbiye Da jresinin ard düşüncesi olmadığını, bu sebeple haklannda bir işlem yapümayacağını sözlerine eklemi»tir. Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının açıklaması Öte yandan, Tâlim ve Terbiye Dairesi Başkanhğı da konu ile ilgili şu açıidamayı yapmıştır: Q Bahis konusu genelgenin 5. maddesi aynen şöyledir: «Bn ders için kitap yazdınlıneaya kadar öğ retmenler, öğrenci seviyesinl ve müfredat programmı dikkate ala Arkası Sa. 1. Sü. 5 te lopkapı Saroyının hareminde üç iskelel bulundu ORHAN ERİNÇ Yıllar ve belki de asırlarca önce Topkapı Sarayı Harem Dairesinde üç kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan bir cinayet dün ortaya çıkarılmıştır. Durumdan haberdar edilen Savcı ve Adli Tabip derhal olay yerine giderek incelemede bulunmuşlardır. Iskeletlerin çok uzun bir süre önce gömülmüş kişilere ait olduğu anlaşıldığından, bu husus tutulan zabıtta belirtilraiş ve ölenlerin kimliklerinin yanı sıra kaatil veya kaatillerin tesbitine de lüzum görülmemiştir. Böylece tarihin karanlıklarında kalan cinayetin ancak kalıntılan döşeme altından çıkartılmış, fakat olay faili meçhul cinayetler zincirine eklenmistir. Iskeletler, okla gösterilen kapıdan girilen odada bulunmuştur. Sağda da Haremağalan Koğuşa'nun revaklan görülmek(Fotoğraflar: Selâhattin GİZ) K karar Resmi Gazete'de Boğaziçi ve Geçitkale Rumlar tarafından işgal edilen Geçitkale köyü Lefkoşe, Larnaka ve Limasol'a giden üç şehrin yol kavşağı üzerinde kurulmuş, en büyük Türk köyüdür. Nüfusu 2000'den fazladır. Boğaziçi ise, Geçitkale'ye bir kilometre içerde, bir vâdinin içindedir. Burada 1500'e yakın Rum ve Türk köylüsü oturmak* tadır. HUKUK FAKÜLTESİNDE DERSLERE BUGÜN BAŞLANIYOR Oğrenci olmayanlann dersane bloklanna girmesi yasaklandı Hukuk Fakültesinde öğretim üyelerinin aldığı 5 günlük tatil kaıanmn bugün sona ermesi münasebetiyle, Dekanlık dün bir tehliğ yayınlamıştır. Hukuk Fakültesi öğrencisi olmıyan şahısların dersane bloklanna girmesini yasaklıyan tebliğ aynen şöyledir: (T) Evvelce ilân olunduğu üzere Fakültemizde dersler 16 Kasım sabahı saat 9'dan itibaren başIıyacaktır. (2) Hukük Fakfiltesi öğrencisi olmıyanlann Fakülte dersane (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) Banş Gücü ve diplomatik teşebbüsler İki Alman turistinin ilgili öldürülmesiyle Nasıl bulundu? Cinayetin ortaya çıkmasında başrolü, Harem Dairesinde görevli Müze memurlarımn üşümesi oynamıştır. Üçüncü Avlu'da Kuşhane Kapısından Harem Dairesinin giriş kısmındaki bir odada çalışmakta olan Müze memurlan, cföşemelerin eskiliği yüzünden üşüdüklerini belirterek tamirat yapılmasını istemişler, bunun üze(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) soruşturma devam ediyor MARAŞ Üç gece önce Maraş Gaziantep yolu üzerindeki Tevekkeli köyü yakınlarında meçhul kişilerce av tüfeği ile öldürülen îktisat Doktoru Theodor Bruuns ile radyo televızyon teknikeri arkadaşı Lutz Georg Bernhard ile ilgili soruşturmaya Pazarcık ilçesi Savcıhğı ve l l Jandarma Komutaniığınca devam edilmektedir. Bu arada iki Almanın cesedi Adana'ya gönderilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan, cinayetten 30 yıla mahkum iken cezaevinden kaçan Hasan Nar ile soygundan sanık ökkeş Aktaş ve Mehmet Yiğit, Pazarcık'ta (Aıkası Sa. 1, Sü. 5 de) Haraç PEVIET OKüLU ÖZEL OKUL yüzünden bir sabıkalı öldürüldü Geçitkale istikametine doğru genişleyen Rumların saldırılan, Barış Gücünün ateşkes çalışmaları ve yapılan diplomatik teşebbüs ve ihtarlar bir semere vermemiş ve havan topları, toplar, zırhlı araçlarla girişilen taarruzların sonucundarfünakşam saat 20'den sonra Boğaziçi ve Geçitkale köyleri Rumlar tarafından işgâl edilmistir. Kıbrıs BM Komutanı General Martola Makarios ile durum hak kında bir görüşme yapmıştır. Banş Gücü karargâhı olaylarla ilgili olarak yayınladığı bildiride Banş Gücü askerleriDolapdere'de Direkçrbaşı sokağında dün çıkan yangında 6 ahşap ev tamamen yanmıştır. Yangın, Direkçinin Rum muhafızlar tarafından başı sokağında Maksi Ayrancı'ya ait evin ikinci katında, sazocağı patlamasından çıkmış ve kısa zamanda zor kullanarak silâhtan tecrit büyümüştür. İtfLİyenin kontrolu sonunda bazı eşyalar kurtarılmıştır. Caa kaybı olmamakla beraber maddi edilmelerini, silâh ve malzemehasar 300 bin liraya yakındır. Resimde, iftaiyenin çalısması görülüyor. lerine elkonulmasmı, Barış Gücü Radyosunun kullanılmaz hale getirilmesini protesto etmiştir. Dolapderede 6 ahşap eır yandı Protesto ettik Türkiye'nin BM'deki temsilcisi Orhan Eralp, Rumların saldırısı UThant nezdinde protesto etmiştir. Ayrıca, Güvenlik Konseyinin de toplantıya çağırıracağı hakkında bazı söylentiler dolaşmaktadır. İki yoldan hangisi Parlâmento çalışmaları başlarken partilerin yeni yasama yılında nasıl bir tntnm gösterecekleri doğrnsn merak edilecek bir konndnr. Süphesiz asıl merakı çeken hnsns. iktidar partisinin yeni yasama yılı proçramı ve bu yılda parlâmentoya getirilecek tasanlar olsa gerektir. Zira hükumetin. AP grupnnun sonacagı tasanlar ve teklitlerdir ki mnhalefet partilerinin tutnmann ortaya tcoyacak parlâmentonnn 19671988 çalışmalarına yön verecektir. AP iktidara geçtiginden bn yana ekonomik istikrardan önce siyasî istikrarın teessüsü tezini savnnmns ve siyasî istikrar için bazı temel kananlann degisttrllmeıi gerektigini datma ileri sürmüştür. tki yıldanberi adetâ Demoklesin kılıcı gibi mnhalefet üzerinde sallandınlan bn tasarılann basında aşırı akımlarla mücadele edeceği söylenen ve «temel hak ve hürnyetler» le süslenen tasan çelir. Arkasından TRT Kanununda yapılmast istenen ve Turızm Bakanının cebinde oldağu söylenen degisiklik gelir. Aynca Tedbirler Kanannnnn kaldınlması. siyasî partiler kanunnnda degişiklik yapılması açıklanan niyetler arasındadır. Bunlardan baska Seçim Kanunnndaki millî bakiye sisteminden vazfreçilecek, Meclis iç tüzügü ile yeni Anayasa arasındakı çelişiklikler ortadan kaldmlacaktır. Dofmdan dogrnya veya do OLAYLARIN AROINDAKİ TAHSÎL TAHStLÂT.. Karaköy'de dün saat 19 sıralarında Hocaah sokakta hırsız iki çocuktan para almak isteyen sabıkalı bir genç, cezaevinden yeni çıkmış bir sabıkalı tarafından öldürülmüştür. Bir bekçiyi yaralamaktan tutuklu iken cezasını tamamlayıp 12 gün önce Cezaevinden çıkan sabıkalı «Ankaralı» Şakir Kinyol, dün, Fındıkzadede tenekecilik yapan ve Tophane'de hırsız hemşehrisi iki çocuktan para alan İzmit'li Nurdoğan'a «Burada haraç alamazsın. Ver o paraları bsna, yoksa yakarım canını» dedikten sonra bıçakla karnından varalamıştır. AğiT yarah olarak Hastaneye kaldırılan Nurdoğan, blmüştür. Yunan Ordusu alârmda (DIŞ HABERLER SERVİSÎ) ATtNA Kıbrıs'ın güneyinde dün Türk ve Rum birlikleri arasmdaki şiddetli çarpışmalar üzerine Yunan Silâhlı Kuvvetleri gece alarma geçirilmiştir. Öte yandan Yunanistan'ın Washington Büyükelçisi, Amerikan Dışişleri Bakanlığına gi«îerek Kıbrıs'taki çarpıştnaUr konusunu görüsmüştür. Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerinin Rumlara düşmesin den sonra, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine alârm verilmiştir. Silâhlı Kuvvetlerimiz alârma geçti laylı olarak siyasi münasebetlerle, siyasî düzenle ilgili bulunan bn tasanlardan bangisî öncelikle Meclis'e getirilecek ve nıyetlerden hangisi gerçekleştırılmek ıstenecek, benüz bilmiyoruz. Yalnız bilinen ve sezileo şudur ki iktidar partisi bu seçim yılında bir yandan münasebetleri sertlestirip tartışmaların sokaga dökulmesinden sakınırken, öte yandan değiştirilmesi ya da getirilmesi açıkça taahhüt edilmis mevznatı parlâmentodan geçirmek is(Arkası Sa. 7. Sü 5 deı •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog