Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Kısa zamanda mevcudu tükenen va iklnd baskısj yspıian Türkiye'da ilk defa tatbikli ve izahh olarak basılan Prof. Jigoro Konc ve B J . Cosnecktn yardıgı Baskısı llke kapak lçinde büyük boy 10 Liraya çlkü. AK KİTAP. KIBTASİTE v» DKRS ARAÇLARI Ankara C?d. No. 78 İstanbul Feza Reklâm: 2072/13637 Prafik IUD0 umhuriyet 44. yıl sayı 15552 KUBÜCÜSTJ: CTJNU8 NADİ Telgraf T« mektup adresk Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 UtanbuJ Posta Kurusu: Istanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 ( 2 99 Yunan askerî cuntasımfH hSlj adada zlndana attığı ROSnın sosynllstlerto cektliö anlatan romanı. 10 TL. Orhan KEMAL'in en son ve en «evdlğl romanı. 10 lira. M«y yayınlanCağaloflu.AUsaray 102,tst. Reklâmcılık 418713628 EVLERDEN BİRİ Sah 14 Kasım 1967 Denktaş, 12 günlük macerasını anlattı iu PÂKİSTANLI GENERAL KONUŞTU: Makarios tekrarladi: bütünürle ENOSiS, askerî alanda gerçekleşmiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Detıktaş, dün düzenle diği bir basın toplantısı ile 12 günlük olaylan uzun uzun anlatmış ve bu arada çeşitli soruları cevaplandırarak, «Kıbnsta bugün askerî bir Enosis gerçekleşmiştir. Kıbrısı Yunan Genel Kurmayına bağlı Yunan ordusu yönetmektedir» demiştir. Macerası.. S Kıbrısta yaşamakta olan iki cemaat arasındaki münasebetlerin iyıleşeceğini umuyor musunuz? C Bazı tıfak olaylar hâriç bir süredenberi Adada durum sâkindir. Rumlarla Türklerin arasının hissedilir derecede iyileşeceğine inanmıyorum. Taksim plânını isteyen Türk idarccileri, Türklerle Rumlarm temasına engel oluyorlar. Bu ayrılık münasebetlerin iyilesmesine engel oluyor. S Bugunkü mılletlerarası durumda Enosıs'i yakın görüyor musunuz?. (Arkasi Sa. 7. Sfî. S de) Ataklı, Okan,Özkaya, Acuner ile Karaman'ın MDO ile iJgisi oldugu iddia ediliyor «Türkive • ve Iran'ın hatırı için CENTO'da kahyoruz» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Atatürk Önderlıginde Kültür Devrimi» adlı seminere Pakistan delegasyonu başkanı olarak katılan etnekli General Gülzar Abmed, dün yaptığı bir basın toplantısında Türkiye Pakistan iliskllerine değinmiş ve «Türkiye ve lranın hatırı için CENTO' da kalıyonız» demiştir. Keşmır ve Kıbrıs sorunlarının bırbırıne benzedığmı hoyleyen Pakıstanlı emeklı general, Çinle Hındıstan arasındaki hudut çatışmalarının «Cıd.iı» olmadığını behrtmış, Hmdıstamn tutumuna çatarak. Yenı Delhı'nın butun Ortadoğu'yu etkisı al tına almak. istediğını ileri surmuştur Gulzar Ahmet, daha son ra CENTO hakkında soyle konusmustur • «tran ve Türkıyenın hatırı için CENTO'da kahyoruz. Amerika CENTOva tam üve degildir. tngilterenin ise yardım edecek durumn yoktur. Oyleyse biz kendi kendimize vardım etmeliyiz. Bu da RCD aracılığıyla otabilir.» Atatürk'u her Pakıstanlının en buyuk lıder saydığını belırten Gulzar Ahmed. «Türk tstiklâl Harbi, dünvada esi görülmemiş bir olavdır» demiştir 5 Tabii Senatörün dokunulmazlığmın kaldmlması istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) M.O.O. adlı teşkilâtla ilgili oldukları iddiasiyle 5 Tabiî Senatörün ve bir milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmiş ve bu konudaki dosyalar Senato ve Meclis Başkanlıklanna gelmiştir. Bilındığı gıbı Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Irfan Tansel'ın basına M.D.O. ile ılgılı olarak verdığı demecı ıhbar telâkki edılerek Cumhurıyet Savcıhğınca M D.O. (Mılli Devrım Ordusu) hakkında tahkıkat açılmıştı. Savcılık. olavla ılgılı olduğu idtfıa edilen beş Tabıî Senatör ve bır milletvekilinin dokunulmazlığının kaldınlmasını istemış ve bu konudaki dosyalar Adalet Bakanhğı, Başbakanlık kanalından geçerek Mechs ve Senato Başkanlıklanna gelmıştır. Dokunulmazlıkları kaldırılması ıstenılen Tabıi Senatdrler Mucıp Ataklı, Sezaı Okan, Sukran özkava, Ekrem Acuner ve Suphı Karaman'dır. Mılletvekılı ise CHP'lı Husnu Özkan'd'ır. Do^yalar Meclis Başkanlıkları tarafmdan ıncelenmek uzere SenatOnun ve Meclısın Anayasa ve Adalet Komisyonlarına gönderılmıştır. Bu komısyonlann seçimı yapıldıktan sonra. dosvalar ele alınacaktır. S Tabıi Senatörün dokunulmazlığmın kaldırılması ıçın dosya geldıği haberı öğrenılince, Senato çevrelerınde bu rfurum tartışrna konusu olmuştur. Bazı senatörler «Temsilcıler Mechsinde Anayasa hazırlanırken Tabit Senatorlerın dokunulmazhklarının kaldırılabılmesı ımkânının (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Yunanistan'a verîlmeli» Fransarun iinlü sağcı gazetesi «Le Figaro» da Fransız Akademisi üyelerinden Thierry Maulnier'nin Makarios ile yaptığı özel bir mülâkat yayınlanmıştır. Denktaş olayının Kıbns sorunun yeniden alevlendirmesi dolayısiyle mülâkatı soru cevap halinde ayncn sunuyoruz: üzenin degiştirilmesini ıstcmek ne demektir? Böyle bir iddia, Anavasanın değiştirilmesini istemek anlamına gelebilir. Su halde «yürürlükteki düzen degiştirilmelidir, değiştirilecektir» diye yüregi yanarak sabahtan akşama çırpınan politikacılarımız a>nı zamanda Anayasaya savaş açmış olmaları, onlara karşı bugünkü düzeni kornraa>a çalışanlann ise Anayasayı dort elle sım sıkı tntmaları gerekmez mi? O\sa, dikkatsiı bir ş6ıle de olsa etrafımıza şöyle bir baktığımızda ne görüyoruz? Ortanın solundan ortanın daha soluna kadar düzen degişikligi isteyenlerin hepsi ayrıcasız 27 Mayıs Anayasasından yanadır. Bunlar Anayasanın tanıdığı haklara dayanarak yurdumuzda sosval ve ekonomik dönüşümler yapılması gereginden sdz etraekte. Anayasanın doğru dürüst uygulanmadığından sızlanmaktadırlar. Onların karsısında «Havır, düzen değismeyecektir, düzeni değistirmeye kimsenin gücü yetnmecektir» diye diretenlere gelince, içlerinden çogu Anayasayı be|enmemektedir. Hosnutsuzluğunu saklamayanlar, fırsat elverdikçe sözle, yazı ile Anayasanın degiştirilmesi tezini ısıtıp ısıtıp ortaya atanlar görülmektedir. Bu yolu tutmak istemeyenler de Anayasavı kendi çıkarlarına gdre yorumlamakta, bıınu yaparken de ber türlü dönü<süm olanaklarını yok edercesine Anayasamızın özgürlüğe açık bütün kapılarını kilitlemeye kalkısmaktadırlar. Bunların mantık örşülerini izlerseniz, bizim Anayasa sosyalizme kapalı imis. Niçin kapalı imis, bıliyor musnnnz? Cünkü şayet açık olsa imis Aııayasamızda «sosyalizm serbesttır» diye bir maddc bulunması gerekir imis. Bu zorlama ve sakat mantıgı bir kez benımsedinız mı, artık yürürlükteki Anayasamızın bütün doktrinleri, bütün sistemleri yasakladığını rahatlıkla iddia edebilirsiniz. Zira vürürlükteki Ana\asamızda hangı sosyal ve ekonomik okulnn serbest olduğuna dair açık seçik bir madde bulunmadısı mevdandadır. Bizim bildiğımız, Anavasalar, de\Iet düzeninin temel kurallarını ortaya kovan canlı vesikalardır. Yürürlükteki 27 Mayıs Anayasası, cok partili lâik sistemi toplum vasantımızııı vaz geçilmez bir ögesi sa%dıçına ve dü^ünce özçürlüğünü de kabnl ettiğine göre sosvalizme elbette açıktır. Netekim bu Anavasanın sıııırları içinde kurulmus \e Parlâmentova gırmis hir Türk sosvalist partisı de vardır. Rucün Türkivc'de kurulması yasak olan partiler ancak toprak bütünlüçumuzü parcalayıcı, Atatürk devrimlerini vıkıp yerine serıat düzenini çeri çetirici ve düsünce özgürlügünü yok edici partilerdir. Bunların dısında. otekı partilerin varlısına tahammül etmek ve halk ovıına saytn dnvmak sartı ile bütün partiler Anayasa güvenliçi altında rahatça çalısmak. iktidara çeldikleri zaman da vaad ettikleri sosval ve ekonomik düzen degisikliklerini eerceklestirmek hakkına sahiptirler. Ba hakkı onların elinden alma\a kalkmak Anavasava aykırıdır. Vurdumuzda her h>nı;ı hır ile ğişikliğe razı olmak, istemeyenler de kendı n<anclarını yalnız Anayasa sınırları içinde savunabileceklerını ve vürürlüktekı Anavasayı da dilediklcri biçimde vornmla^" *cal.larını unutraaraalıdırlar Serbest Olanı Var mı? «Makarios heveslilerine dur diyebilecek parti, Güven Partisi'dir» Feyzioğlu: "Sol kışkırtmacılığına hız verildi, i,, d iyo r ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) GP Genel Yönetım Kurulu toplanmış, açış konuşması yapan Genel Başkan Prof Feyzıoglu, «Sol ihtilâl kıskırtmaeılığına hız verildigini» soylemış, «Macera heveslilerine dur diyebilecek parti Güven Partisidir» demıstır «Bolşevik propagandasının arttığını» iddia eden Feyzıoglu. bu konuda özetle sunları sövlemıştır : «Dergilerinde Atatürk'ün fcurdnğu Cumhuriyet «Halk düsnıanı Cumhuriyet» diye ilân eden ve silâhlı ıç savas kıskırtmacılıİJını çesitli yollardan yapanlar, Rus Bolşevik ihtilâlinin 50 nci yıldönümünü kendi bayramları gibi kutladılar. Türkiye Cumhuriyetinin yıldönümünün kutlanmasını yersiz gSrerek hür demokratik rejimimizi alay konusn yapanlar, sol ihtilâl kıskırtmacılığına hız verdiler. Bunlann karsısında her zamankinden daha uvanık ve daba azimli olSolcular, yoksuUuğun omuzuna basarak yükselmek ve bir sol dikta rejiminin imtiyazlı «ınıfı haline gelmek istiyorlar, milyonların yokluk ve korku, sosvalist idarecilerin ise refah içinde vasayacakları bır zorbalık rejiminin hasretı içindedirler. Türkiyeyi bir sol maceraya sürüklemek hevesinde olan komünistler ve onların maksatlı veya gafil koruyucuları snnu iyice anlamıslardır ki, macera heveslilerine «Dnr« rtivebilecek olan parti, Güven Partisidir.» DENKTAŞ, DLNKU BASIN TOPLA NTISINDA. (Fotofraf M tSTEMt) Yeni Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Başbakanlığa verildi ' ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çalışma Bakanhğı tarafmdan hazırlanan ve 275 sayılı Toplu tş sözleşmesı Grev ve Lokavt Kanununun bazı maddelerınin degiştirilmesi ile bazı maddeler eklenmesim ongoren kanun tasarısı Başbakanlığa sevkedılmiştır. Ozellikle muhalefete mensup partı lıderlerı üe Türk • lş ıe DİSK tarafmdan yayınlanan çeşıtlı bıldinlerde «işçi yararına aykırı» olarak nıtelenen kanun tasarısı hükümetin grev erteleme suresını 90 güne çıkarmaktadır. Halen yürurlüktekı kanuna göre, karar verilmış veya başlamış bir grev veya lokavtın memleket sağİZMİT Turk sı>ası tarıhınde lıgı ve milli güvenliğı bozucu r U ılk defa olarak bır kız, sıyası telıkte olduğunun tesbiti halinde bır partının ll Başkanlığma seBakanlar Kurulu grev ve lokavtl çılmıştır. 30 gün süre ile erteliyebilmekteöncekı gun j apılan CHP Kodir. caelı ll Kongresınde, kadın aday Grev gözcüîeri Leylâ Atakan, eskı Başkan Rahmı Yavuzkan'dan buyuk bır çoönümüzdekl günlerde T.B.M.M. ğunluk sağlayarak tl Başkanhye sevkedileceğı belırtılen tasarığına getırılmıstır. Emeklı Orda, grev gözcülerınin haklarını kıgeneral Hasan Atakan'ın kızı osıtlayan hükümler de yer almaklan Leylâ Atakan, aynı zamantadır. Buna göre grev gözcüîeri, da Vilâyet tl Meclisı üyesı ve işyerine giriş ve çıkışa mâni olaVerem Savas Derneğı Başkanımıyacaklar, hiç knnseye müdaha(hr. 31 yaşında olan Levlâ Atale edemiyeceklerdir. Aksine harekan, lise mezunu ve bekârdır. ket eden grev sözcülerıne ve göz Denkta^, konuşmasına Kıbrıstan uzak kaldığı dört yıl boyunca olan yaşantısını etkıhyen olay ları ozetlemekle başlamış ve Kıbrısa çıkma kararını nasıl aldığını şovle anlatmıştır: «Bu yaz başındanberı. Adaya dönmcmı ımkânlastıracak şekilde çeşıt'i haberler almaya başladım. Dbrt vılın bunalımı. sağın solun çesitli ithamları. konusmaları ve Kıbrıstan bekledı£im para ve imkânların sağlanması üzerıne hazır olduğumu bildirdım. Yaptıgım plâna göre Larnakaya çıkacaktıra. Kanaatim Günevden Adaya rahatlıkla Ay yüıeyi 60 em. lik sızılabileceği merkezindeydi. Bnnun için 10 mil yapan büyük bir taşlarla kaplı.. tekne; e 30 mil yapan bir moPASADENA (14.) Survetor vükleyecektik. .Larnakava yor6 uzay aracının çektfği" re10 mil kala tnoUrn indlrecektik. simler, ay yüzeyinı, bir kraterAnkaradan avrılıp, lskendernden çıktığı anlaşılan 60 santina geldiğim zaman bize hazırlametre kadar irılikte taş parçanan teknenin bir mavna olduğnları ile kaplı gostermektedîr. nu görünce şaşırdım. (Bununla gitmem) diyecek durumda degildim. (Korktu) diyebilırlerdı. Bir daha para ve ımkân buluna ' mazdı. Ben Nejat Konuk ve K rol tbrahım üçümüz hareket ettik. Mavna 10 mil >erıne saatte ancak 4.5 mil yapabiliyordu. A yın 22 sind e hareket ettik. Bızı götüren teknedekı bırkaç genc elimizdeki bavulları görünce, aralarında bir süre Arapça konustular. Bizi tanımıyorlardı. Giritli: «TRT'de huzursuzfuk olduğunu Bakan deaü, Hâkimler tâyin eder..» TRT Yonetım Kurulu Başkanı Ismet Gırıtli. Turızm ve Tanıtma Bakanı Nıhad Kürşad'm kendi sım «demagoji» yapmakla suçlayan konuşmasına karşı. «TRT* de kanunsuzluk ve kötü menfaate dayanan islemin mevcut olup olraadığını sayın Bakan değil, Anayasa'ya göre Türk savcı ve hâkimleri tâyin eder» demiştir. Giritli, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yaptığı ihbarlar, tâkıpîizlıkle sonuçlanmısken. Kürşad'm kanunsuzluktan söz açmasınm demagojı'yı de aştığmı ve «iftiraya müncer oldnğunu» söyledikten sonra. jöyle devam etmekt*dir: «Sayın Bakan, bu makatna geldi> ğindcn beri hazırlayıp cebinde gezdirdiği ve mensubu olduğa partinin de Anayasa'ya uygun olarak kabul ettiği 359 sayılı TRT Kanununu ve özerkliğinl yıkmaya mâtuf tasarısım, Türk kamu oyuna açıklamak cesaretini gösterdiği gun, TRT'yi Anayasa'ya aykırı olarak ne derece çelmelediği bir kere daha ve derhal anlaşılır.. TRT Yonetim Kurulu Başkanı, Prof. Giritli, cevabmda Kürşad'm «her gün daha güçlü ve kaliteli yayın yapmak çabası içinde bulunan ve destek bekleyen bir Anavasa oreanını» vıkmaya çalıştığını da ifade etmlstir. Esrarlı bavullar Sonra içlerinden Dırı bana döndü ve (Eğer bavullarda esrar varsa, ipe bağlayıp denize sarkıtalım. Gümrük devriyeleri baskın yapacak olurlarsa ipleri keser, denize bırakırız) dediler. Ben, >olda bu dalgalarda bu teknenin gıdemıyeceğini söyledim. Arkadaslar israr ve hattâ tehdit ettiler. Dalgalar, bizi geriye atıyordu, tskenderun açıklarından Suri\eve doğru atnordu. Bu işi yürüten kaptan özür dıledi: (Beklersenız Beyruttan süratli bir tekne getırebilirim.) Altı gün kadar bekledik. Fakat tekne gelmedi, vazgeçtik. Bir balıkçı motorunu teklif etti. Cumartesi gecesi sahipsiz olan bu kıyı bölgesınden ayrıldık. Altı gün içinde tek korkum gazeteciler tarafmdan burada tanınmamdı. Buradan karıma attığım mektupla teselli olmaları için Adaya vardığımı hildirdim. "Kredi düzeni, çok acele ele almmalıdır,, tZMlR E g e Bolgesı Sanayi Odası Genel Sekreterı Doçent Dr. tlter Akat. dun gazetecılere, Türkıye'de kredi duzenının çok acele ele alınması ve mutlaka ıslâh edilmesı eerektığını söylemiştır. Sanaji Odasının bu konuda harekete geçtığini bildiren Dr Akat, ozetle cTemıştir kı: «Kredi dağıtımında en yuksek kredi oranına sahip olan. ticari kredilerdir. Oysa. ticaret sektörünün nıillî gelire katkısı yüzde 10'dur. Buna karşılık milli gelirde yüzde 34 hissesi bulunan tarım sektöriinün aldığı kredi, genel kredi hacminin 21.2'sidir. Sanayi sektörüniin ise, millî gelire olan katkısı 20 iken, kredi oranı yüzde 4,5'dır. Ekonomimizin gelişme hedefleri ve tâyin edilen olcülerin gerçekleşmesi için kredi nisbetlerinin yeniden ele alınması zorunludur.> Kocaeli CHP li Başkanlığma bir kız seçildi «Batabilirdik» Bizi bekleyen bir takım tehlikeler vardı. Batabilirdik. Rum bücumbotları tarafından yakalanabilirdik. Larnakaya çıktıktan sonra Lefkoşeye giderken yakalanabilirdik. Denizde dalgalar arasında iki gün çalkalandık, dnrdnk. Suriye sahillerine yaklaştık. Orada bir fenerden yönümüzü çizdik. 30 ekimi 31 e bağlayan gece saat 21 sıralannoa Adadan parlak ışıklar görauk, bir saat daha yol aldıktan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Güzeller heyecanlı IKl pin sonra yapüacak «Dünya Güzellik Yarışması» dolayısiyle dün Londra'da çeşitli kuruluslar, ziyafet ve kokteyl vermiş; bu arada, Filipin Güzeli'nin elbiselerinin çalındığı söylentisi çıkmıştır. Resimde; Waldorf Otelinde basın mensuplariyle göriişen güzeUerden Türkiye Güzeli Neşe Tazıcıgil (solda, ayaktaki) Israil Güzell Daglia Regev ve Danimarka Güzeli Sonja Jensen görülüyor. (Foto: AP) Hırsızlar, 25 milyon lirayı alıp kaçtı LONDRA (AP) (a.a.) Mllli Kooperatıf Mağazalar şebekesinın Londra'daki merkez binasına hafta sonunda giren hırsızlar, 1 milyon Sterlin (25 milyon Türk Lirası) çalarak savuşmuşlardır. Soygun, dun sabah farkedilnüştir. Olayın en şaşırtıcı yönü, kimsenm bınanın içinde saatlerce çalıştıktan sonra ağır bir yükle dışan çıkan soyguncuları görmemiş olmasıdır. Soygunda, oksijen keskileri de kullanılmıştır. cülen tahrik edenlere 500 liraya kadar ağır para cezası verılebilecektir. Greve katılmıyan işçilerın ürettikleri ürünler ile grevdekı ışçilerın daha önce stok ettıkleri oıallar serbestce dışanya çıkarıla sak ve grev olan işyerıne lüzumiu maddeler sokulabılecektir. Tasarıda aynca ışkolu seviyesmdekı toplu is sözleşmesinm yürurlükte bulundugu işyerlerınde ısyeri seviyesinde de toplu sözleşy (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) DİŞÇİLİK FAKÜLTESl ÖĞRENCİLERİ DE BOYKOTA BAŞLADI özel yuksek okulları protestc etmek ve devletleştırilmesini sag lamak amacıyla dün de istanbuJ Ümversıtesı Dişçilık Pakültesl ög rencilerı bır hafta sürecek blr boy kota başlamışlar ve derslere glr memışlerdır. Öğrenciler, bu boykotun sebeplerı arasında, klıniklerd'eki protez öğretiminde barajın kaldmlması hususunun da bulunduğunu söylemişlerdır. Eczacılık Pakültesı Talebe Ce mıyetı ise dün bır bildirl yayırüıyarak aynı konuda önümüzdeki cuma günıi üç gün devam edecek bır boykota oaşlıyacaklannı »e MılH Eğitim Bakanı tlhaml Ertem'i, 25 Kasımda bu konuda yapacakları blr açık oturuma dâvet ettiklerıni açıklamışlardır. Boylece, ozel okullar için boykot yapan oğrencılenn sayısı, 7 bine yukselmıstir. (Arkası Sa. I, Sü. I d») KİMİN HATIRI? Pakistan Geneıalinin açıkladığına gore «Pakistan, Türkiye ve İranın hatırı için CENTO'da kal•naktadır.» Bu açıklamadan çıkan anlam şu şekilde yorumlanılabilir. Ta CENTO, Pakistanın milli çıkarlarına aykındır. Ya da merkezî savunma antlaşması yararlı olmak niteliğini yitirmiştir. Bu yüzden Pakistan için hiç blr önemi yoktur. Sayın General'in açıklamasında daha çok ikinci gerekçenin ağır bastığı görulüyor. Generale göre Amerika CENTO'ya tam üye olmamıştır, sadece bazı komis yoniarda temsil edilmektedir. lngiltere ise ekonomik durumu dolayısiyle yardım edebilecek durumda değildir. Bu bakımdan CENTO'nun devamı için «ebep kalmamıstır. Amerika Dışisleri Bakanı Foster Dulles'ın doktrinine uygun olarak kurulan Bağdat Paktı, bilindiği gibi komünist blok'un etrafını kuşatmak amacını güdüyordu ve NATO ile başlayan CENTO ile devam eden zincir SEATO ile tamamlanıyordu. Daha kuruluşu sırasında pakt'ın ölü doğduğu bilinmez değildi Zira Amerika tamamen içine girmeden böylesine ağır savunma yiıkıinü Ingiltere. Türkiye, Irak İran Ve Pakistanın yüklenmesinc imkân yoktu. Dünya politikasının gelişmesi karsısında Amerika Antlaşmaya tam üye olraamış. hem masraflan İngiltereyie paylaşmak, hem de güya her kujağın başmda Amerika ithamından kaçınmak Istemisti. Antlaşma bu bakımdan faaliyetini daha çok muhabere ve ulajtırma (eslsleri OLAYLARIN ARDINDAKİ AMERİKADAN "ESKI BİNALARI YENİLEŞTİRME UZMANLARI,, GELDİ Eskı ve tarıhî bınalan, yılların tahrıbınden kurtarmak uzere çalışmalar yapacak olan bır Amenkan fırmasının ıkı temsilcısı tstanbul'a gelmıştır Kenneth Eısenburg, ile Fredenck Grantham. kalacaklan üç gun içinde tstanbul'da eskı âbıdelen. tarıhî bınalan. heykellerl ve bınalar uzerınde suslerı eskısınden ınceleyeceklennı ve bu konuda ılgılılerie de temaslarda bulunacaklannı sovlemıslerdlr «Eskı binaları venilestirme» ızmanıarı. çalışmalari hakkında şu bılgıvı vermışlerdır' «E?er bır binanın \ı'lar sonra tnev dana gelen eskiliğinın ve harap halinin bir daha bozulmamak üzere aynı şekilde muhafazası isteniyorsa o zaman çalısmalarımızı ona göre vapıvor ve bınayı çesitli tabiat olavlarının etkisin den korunacak hale soknvoruz. Bu bususu tarihi deŞeri olan esyalar üzerigde de^ uygnlnyoruiJ» İki uzman, tstanbul'da da i Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kızına sataşan zeytinyağcının gözünü kezzapla kör eden anne Yuksek Kaldırım'da bır seyyar satıcının gozu, elle sarkıntılık yaptığı 10 yaşındakı bir kızın annesi tarafmdan, kezzapla kor edıl ı mıştır. Zeytinyağı satan 28 yasında Durmuş Goker, Yazıcı sokağından geçerken, 15 sayılı evde oturan 28 yaşındakı Melâhat Bozer 10 ya , sındakı kızını, satıcıyı çağırmak ıçın kapıya gond'ermıştır Durmuş'un sarkıntılık yapması ve kızın bağırması üzerine, tuvaletı kezzapla temizlemekte olan annesi, yetışerek elinde bulunan bır şıse kezzabı, sanığın uzerıne fırlatmıştır. 5e\>ar satıcı, Cerrahpaşt H»stıne;in« kaldırılmif, olayla ılgılı soruşturmaya başlanmıstır. alanında yoğunlaştırdı. Bu sırada Irak ihtilâli oldu ve Bağdat Paktı CENTO olarak Ankarada karargâh kurdu. CENTO, NATO zineirinin tamamlanması amaciyle de olsa, ulaştırma, telekomünikasyon ala nında bir takım yatırımlara gitnıis, aynca çeşitli dallarda verdiği burslarla eğitim alanını da j genisletmistir. Ne var ki pakt'ın devamı için yapılan masrafla elde edilen çıkartar bir muvazene ] içinde olamamıstır. Üstelik Pakistan'ın yeni bir dıs politika ııy(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) • *• NADIR NÂDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog