Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

(2 baskı) Çetto ALTAN'ın herkesin ibretls ofcu« ı ı n ı Uvriye ettiği Kemal SÜlJtKR'In azırladıgı büyük bir belge kltabı. Hafcıx yere 28 yıl mahkuro edilen Nazım'ın lıu duruşmaları, basınd&M al kavgaları. rabancı memleket aydınlarımn protestoaıt .. Nâzım'ın açhk grevl, Çiçek Palas layları . Nâzun'ın affını istiyenler ve stemiyeıUer, Turkıyeden gıdış nedenlert '. baskı tukenmek üzeredır. Fıyatı on Ura rtay Yayınları, rağaloğlu, Atasaray 102, ISTANBUL NIZIM HIKMET Dosyası Cumhurıyeı KURUCUSTÎ: rüNDS NADİ Türk KahramanRırı 150 ye yakm Turfc BüyüğünU ve TurİL ^ Kahramanını ıçıne alan bu eser, her «T^ j ^ . , ianöa mıUete ve memleketettstünhlzmette buhınaruarla «avaş meydanlannda şan veren kahramanlar arasından tıtizlıkle seçümişttr. Büytik boy, 320 sayfa resimli, dltll 15 Liradır. tNKILAP ve 1KA KİTABEVLERÎ llâncıhi: 3459 13573 44. yıl sayı 1S55T Telgraf re mektup adresi: Cıunhunyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 LstanbuJ Posta Kuhısu: Istanbul No 246 22 42 97 22 42 9 8 2 2 42 99 Pozorfesi 13 Kasım 1967 iflUF DENKTAS YURDA Pasaportsuz olarak joırda donpn Denktaş, Yeşılkoy Havalanıncla verdığı Kisa demeçte, «Bir dahaki gidişim hukukî yollann açılması ile mümkun olabilir» demış, bu ıfadesı ile mucadelesının hızını kayıp mı edeceği sorusuna *se «Biz tek başnmza hareket ettik, başımızı duvara çarptık. Insao başını kaç defa duvara vurabilır. Demek ki hükümetin desteği olrnadan bu iş olmuyorrauş, anladık.» Rum makamlarının açıklamas:na gore Denktaş, tevkıfının btitun ılgılı taratları guç duruma duşurduğunu kabul ettıkten sonra serbest bırakı'ması ıçın Saicının aracıhğıru ıstemış, haktandaki suçlamalar gen alındığı takdırde bir daha Kıbrıs'a gızlıce gırmeye çalışmıyacağına daır soz vermıştır Ankara Esenboğa Havaalanında Dışışleri ılgıhJeri tarafından karşılanan Denktaş, başmdan geçenlerı anlatarak, Adaya çıkışının «bir komedi» olduğunu büdırmış ve Kıbns Turkletıne kavuşamad'. ğı İçin üzgün, memlekete geldığı için de memnun olduğunu soylemıştir. Kıbnslı lider serbest bırakıldı 44 Kültür Devrimi Semineri,, dün son a erdi "Atatürk Devrimleri demokratik sosyalizme açıktır,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ürk İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlele Külnen ve üç gün süren «Ataturk Önderliğinde Kültür Devrimi» konulu seminerin sonunda Prof. Hüseyin Naili Kubab bir konuşma yapmış ve «Atatürk devrimleri île Anayasanm sola, daha doğrusu demokratik sosyalizme açık olduğunu» söylemiştir. ~ l/ıbns'a gizlice çıkarken Rum polisleri tarafından yakalanan ve 11 gündenberi tutuklu bulunan Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ve iki arkadaşı Erol İbrahim ile Nejat Konuk dün serbest bırakümışlardır. Denktaş ve arkadaşları dün saat 15.50'de Kıbns Havayollannm bir uçağı ile Lefkoşe'den Yeşilköy'e gelmişlerdir. Nejat Konuk İstanbul'da kalmış, Denktaş ve İbrahim ise Ankara'ya gitmişlerdir. T \ rak mevcuttur. Atatürk devrırnlerını kendilerıne kalkan vaptıkları gorulüvor. Atatürk'ün ilerıciliîinden fa\dalanmak ıstıyorlar. Hürrivete ve kisınin kutsalhgtna inanan, sınıt aırılıjtı. sınıf mücadelesi, sınıf dıktatörlü*üne karsı olan Atatürk drvrimlerınde bu inançlara ver yoktur. "Türkiyedeki Aşırı akımlar ve huzursuzlara Atatürk devrimleri «Atatürk devnmlerının ei.kl bakıp ve kronik bır problem olan asın sağ, çeriatçı, hilatetçı, tanatik dincı ve gerıcı akımlara karhuzursuz şı olduğu açıktır. Uevnmlerın felsetesi lâıklik ve ılerıcılık üzerıne kurulmustnr. Asırı sol, kanunların baskısı altında olmakolmayaltm,, ta beraber, çızh veva açık olaÖzgen ACAR bildiriyor K1Z1LCAHAMAM Başbv kan Suleyman üemirel dun sabah Kızılcahamam Akdoğan koyunden Atımet öztekin adlı bır vatandaş tarahndan 1 mılyon 200 bın oaya yaptarılan b vataklı hastaneyi hl2O mete açmış ve yaptığı konuşmada «Türkiye'nin istikbalini kapkaranlıb törenler var. HJTiırsuzlar »ar. *lu huıursuzlara bakıp huzu.suz olmaya lüzurn /okturı demıştir. Hjitanenın açılışından bırçolt sadt onc* hastanede Durall v« A>şe Albayrak adlı bır çıftın y« dı ayhk bır erkek çocuklan dun. yaya gelmış ve çocuğa Sıileyman adı gobek adı olarak verılmıştır. Prof. Kubah, semıner sonuçlarını belırten konuşmasının bır yerınde aşırı sağ ve sol akımlar uzerınde durmuş ve ozetle çunları soylemıştır Sola acık Yeşilköy'de Kıbrıs Turk Cemaat htfen Rauî Denktaş dun saat 15 50 de Kıbns Havayollannm bır uçağıjla Yeşilköy'e gelrnıstır. Beraberınde arkadaşları Nejat Konuk ve Erol Ibrahım olduğu halde uçaktan ınen Denktaş, burada 5 dakıka kadar kalıp, Ankara'da bulunan Dışışlerı Bakanı Çağlayangıl'le bır telefon konuşması yapmıştır. Teleîonda, Çağlayangıl'e hukumetın kendısı ıçın uğraçmaları yuzunrfen teşekkur eden Denktaş. Adaja çıkışları hakkında, «Rum kesimi yerine (Arkası Sa. 7. Sii. 3 de) EROL ÎBRAHİM NEJAT KONUK Jaçlı Baş ve Ayakkabısı Iran Şahı Rıza Pehlevı'nın uç giyme tore.ıının Vdiıkılan hâlâ devam edıjor. Bu arada Fransiz «Le Nouvel Observateur» dergısı de, torenden gorunuşler yerine, Şahın ayağını open bır fcoyl'lnun resmını yayınlamavı tercıh ettı. Aile sevgisı, halk sevcısi. Insaıı sevgisırıı ılham eden piiıralist bir demokrası anl^Msına bağlı olan Atatürk dfvrımlerı sols ve daha dotrnsu drmokrntik sssvahıme acıktır. Atatürk devrimlen ve onuıı devamı ve teminatı olan 21 Mavıs Devrimi ile busünkii anav asamızııı da, (Arkası Sa 7. Sü 7 de) Ecevit Öztürke cevap verdi u ünün n o 11 a r ı Oîağan Denktaş için yiirüyiiş yapan öğrenciler sorguları sonunda serbest bırakıldılar ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Rauf Denktaş'ın tutuklanmasını protesto etmes amacıyla oncekı gun Başkentte gosterı ytıruyuşu duzenledıklen ıçın nezaret altına alınan 17 oğrencı dun geç vakıtlere kadar devam eden sorguian sonucunda serbest bırakılmıslardır. Toplantı ve Gosterı Yuruyuşleri Kanununa aykın hareket ettıkîen ıddıasıyla polıs tarafından nezarete alınan öğrenciler, gajnmevkuf olarak yargılanacaklardır Olaylar sırasında mıtmgı duzenleyen MTTB'lı öğrenciler dışmda Kıbns'lı mucahıt öğrenciler de Zubeyır Ali, Ayhan Mustafa, Vedat Akova, Selçuk Sa'tuk. ve Hasan Memış de nezaret altına alınanlar arasında bulunmaktaydı. Başbakanından Bakanına kadar hepsi korku içinde,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Bulent Ecevit dun bır demeç vererek Dev let Bakanı Seyfı Oztürk'ıin «Düzen değışıkhğı» konusunda CHP ye yonelttığı suçlamaları cevaplandırmış ve «Başbakanından Bakanlarına ve Genel Merkezındeki sozculerıne kadar, butun üerı geien yonetıcılerıyle, şımdı, halktan gelen v« CHP de dıle getınlen (Duzen de ıı ğısmehdır) ısteğının korkusu, telâşı ıçmdedır» demıştır. Ecevit Başbakan Demırel'm uçaklar tutularak ve Devlet kasasmdan buyuk masraflar yapılarak duzenledığı gezılerde CHP nuı «Duzen değısmelıdırn sloganır.* yalan ve ıftıralarla cevap verdığıIstanbul ve tzmır'dekı 9 ozel ru beiırtmış ve ozetle şunları soy yuksek okul Talebe Cerrujetı lemıştır: Baskanı «Boykot kararını veren «Butun çabalan boşunadır. Bız, yoneticilerin yanlıs ve dayanakgıttığımız her yerde duzen değisız tutumlanna rağmen, ard düşıklığmden muradımızın ne oldu suncelerden uzak bir devletlesI Arkası Sa î Su 5 dc) tirmeye tıraftar olduklarım» bıldırmışlerdır Ortak bıldırıde, «tlmı sıneroa rtklâmcılıjı sevıyesıne dugüren soyguncn ve somürücü anlayısta israrla devam eden patron zıhniyetinin, takip ettiği düzen, ülkemizin geleceğıni uçumma götürürken, seyırci kalan sorumluları siddetle suçluyor ve tarıb önünde affetmiyeceğimizi ilân ediyoroî» denümektedır (Arkası Sa. 7. Sü. 6 dal Atatürk'e hakaret eden din ögretmeni tutuklandı KONYA Ataturk'uıı resınılerını yırtarak yere çaıpan ve dılle hakaret eden Ereglı Ivrız llkoğretmen ükulu dın dersı oğretmenı ve Egmm tpefı Şukru Topaloğlu, dun ılk sorgusundan sonrd tutuklanmıştır. lkı gunden berı gecelı • gundüzlu devam eden sorusturma dun sabah sonuçlanmış, 150 oğrencının ıfadesı alınarak 17'sı hakkında da koguşturmaja geçılmıştır Ajuca, 3 oğrencı toplantı ve gosterı yuruyuşlerı kanununa ajkırı hareketten dolayı tutuklanmıştır. Ereğlı Savcılığı, uç oğrencının adını açıklarnamıştır. Orman Kanunu konusunda konuşan 326 ormancınn görevi değişti ANKARA, (Cumbunvet Bürosu) Orman Muhendıslen Odası Vonetım Kurulunun dun yayınladığı bıldırıde Tanm Bdkanlığı ve Orman Genel Mudurluğunun hazırladığı Orman Kanunu Tasarısının leh ve alevhınde bulunan 32b teknık elemanın taltıf ve teczıyelerı ıs»ıkametınde p.akıl veya tayın edudığı açıklanmakta davranış protesto edılmektedır Bıldırıde, Orman Kdnü'ijnun değıştırılmesı i(,ın yenıden taalıyete geçıldığı, hazırldnmdkta olan tadıl tasdnsının memleket menfaailerısMp bağda^madığı tek rar edılmektecür. «Tam kadro» Hastaneyl yaptıran Ahmet öz tekın Kızılcahamamlılara hıtaben vaptığı konuçmada «Meraleketime karsı vazifemi yaptım. Vali de vol için söz verdi.» demış ve bu arada heyecandan. Başbakandan ne lstıyecegıni unutmus vanındakılerden yardım aldıktan sonra «Başbakandan hastaneve tam kad.ro istiyornm.» dennştır Üçüncü plândaki yatırımlar Bundan sonra Sağlık Bakanı Vedat Alı Özkan bır konuşma yapdrak bırıncı beş yıllık plânda 60 mılyar lıralık yatırım yapıldıgını sovledıkten sonra «tkin cı bes MİIık plân başta Demirel olmak üzcre AP'nin damgasını (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Elbette toplumda meczuplar da bulunacak. Kimisi Ataturk'un heykellni kirletecek, kimisi kuacak, bir başkası intihar edecek. Bunlar eğer tek tek elc ahnırsa olağan şevler olarak gorunur. Nihayct kanunlar vardır, ıneczuplar içın tıraarhaneler de vardır. Ancak son birkaç jü icindeki olayların gidışi sadece hejkel kırnıa. kirletme gibi bir iki meczup ya da calıil mârıfetinin hayli otesine geçmiştir ve dış gorunuşe bakıp omuz silktikçe gelışcceği de muhakkaktır. Zıra sayın lnonu ne kadar iyimser oluısa olsun \e sajın Demirel mârifetleri durbunun tersivle gormek icin kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, nurcu tâifesinin >almz c\de yapılan âjinler gıbi, Saidi Nursinin kitaplannı masum mâsum okumak gibi zararsız faalijctlerden, devlete el kovmak evlemine geçtikleri bir gerçektir. Daha açığı, jakalaııan çember sakallılar, umtnetçjlik, nurculuk, arapcılık şeklindeki karma islamcıhk akımının sadece piyonlarıdır. Geride ise plânlı jurutulen ve kıtnin nasıl juruttuğu anlaşılamıyan kilit noktalarını tutmak ve kaleyi içjnden fethelmek çabaları sırıtmaktadır. Gercekte bu çabalar, «karşı ko>a cak guçler iş başındadır, Tıırkiye gerije değıl. ilerıye gıdiyor» şeklındeki butun ı>imserliğimize rağmen başarı yohında Herliyor. islamcıhk akımının en etkıli ve en başarılı olduğu alan Millî Eğitim alanıdır. Ancak bu alanda islamcıhk milliyetçilikle kamufle edüroiş ve •sol un karşısma faşizm kokusu veren aşırı milliyetcılik'le, turancrlıkla çıkmıştır. Aşırı milliyetçiler \e turancılar arasında bu dâvaya inananlaı fakat mılliyetçilik sloganmın yalııız basma etki yapmadiğını tecrubelerle bilenler, birkaç yıldan beri veni bir taktige giriştıler. Taktik, bir yandan ordu gibi, gençlik sribi guçlerin millî hislerini gıdıklamak, ote yandan bujuk kıtlenin mistısizmini kullanmaktır. Mıllüikle islamcıhk sentezinin muınkun olamıyacağı malum. Ne var ki «gaye vâsıtayı mubah kılar» kuralınca. islâmcılar, ummetciler bu senteze varmış gorunmuşlerdir ve goruntu devam edip gitaıektedır. Yine aynı goruntu icinde kilit noktalarını cle geçirmişler, talım terbije heyetiııe kadar girmişler, nurculuğu, ıımmcUılıği, hilâfeti o\ucu kitapları Tebliğler Dergisinde bile yayuılatmışlardır. Komunizmle mucadele, politikaya karışma gerekcelerinin arkasına saklamlarak girişilen oğretraen kıyımında MiHî Eğitim Bakanını suclnyoruz. lurutme organının sorumlu uyesi olduğu icin suçlamakta da haklıyızdır. Şıı \ ar ki Eğitim Bakanlığına bu ortam içinde iktidar partisinden kim gelir«e gelsin \e gelen ne kadar ileri kafalı, ne kadar direncli olursa olsun durumun pek fazla değişeceğini iddia etmek mumkun değildir. Zira Bakatüıktaki koşebaşlan tutulmuştur ve millijetçi geçinen ummetçiler kadcme kadcrae butun Turkiyede orgütlenmişlerdir. Milli Eğitim Mudurlüklenne girmışler, okullann jonetimine girmişler, kısacası her tarafa girmi}lerdir. Ummetçiliğe bağlı klâsik islamcıhk akımının goıe gorünür faaliyetl Milli F.gitim alanuıda başan ile sureıken, yurutme organının başka alanlannda hattâ unıversitelerde, baskı kuvreti durumurtdaki teşekkullerde kaleji lçcrden {ethetroek çabalan da hayli ilerledi. Çoğu Bakanlıklarda çabalar javaj yavaj rneyvelerini vermektedir. Adi partlzanlık gibi gorunen ve sanılan tâ\inlerin değişikliklerin alhnda gefici ümrnetci akım orgütüniin eli vardır. Hattâ bu el, adalet tâyinlerine, devlet Iktisadi tejekkulletine, Odalar Birliğine, Devlet Plânlama Teskilâtına kadar uıanmaktadır. Meselâ Odalar Birliğini alalım; orada bir lat vaıdır, butun ummetçiler kendisini geleceğin Başbakam olarak gorurltr. Işin guzeli o da bir gtın Tülkiyeyi kurtarrvereceğine inaomıştır. Bir başkası memleket ekonomisinln direkciyonuna oturmustur, hesaplar kitaplflr elindedir. Ve Türkiy«y© istediği yonü verebilroek için, teşkilâtmdaki direnme noktalarını ortadan kaldırmakla mrşguldur. Kısacası hangi yana bakarsanu bakmız . eğer ümmetçl akımının güçlenmesi için devlete tamamen hâkjm olması için gerekiyorsa orada orgutun bir ya da birkaç postu ele geçirdiğini gorursunur. Bu durumda cahil •dam elbette Atatıirk'ün heykelinl kirletecek. elbette kıracak, elbette re»iml<"ini vırtacak: tâ ki deılet cle geçirillp, kjjnlacak heykel, yırtılacak r«•lm ortedan luJdırüıncaya kadjtr». Ard düşünceden uzak devletleştirmeye tarattanz,, Nihad Kürşad Prof. tsmet Giritli'ye cevap verdi tZMİR, (a.a.) Turızni \e Tanıtma Bakanı Nıhad Kur^ad, kendısıne cevap \eren TRT Yonetım Kurulu Baskanı Prof lsmet Gırıtlı'nın demagojı japtığını soj'lemıştır Bakan Kursad, «llgili bir Bakan olarak TRT'nm her turlu çahsmalarını desteklcdiğim bır çer çektir. Çelmeledi^ım davranıslar ise, bır takım kanunsuzluklar ve kötü mentaate davanan te^ebbiislerdir» fÖS'ün2î direnme karanndan 3'ü aakîandı EDtRNE Mılli Eğitim Bakanı Ertem'ı kendı bolgesındekı seçmenlere karşı tanıtmak amacıjla duzetılenen toplantıda konu^an TÖS Baskanı Fakır Baykurt «Ben 6 vaşındakı oğlumu bızaya getıremıyorum. Ertenj bııı aslâ bızava getıremez» dem'Ş. uygulandcak 21 direnme karanndan uçunu açıklamıştır. Bunlar; Bakanın «ıttifi yerdeki toplantıiara katılmama, icabederse derslere boykot ve taademe sendikalarının grev kararlarını desteklemeUtır. lOOU'den fdzla oğretmenın katıldığı toplantıda Baykurt, Bakantn «Mahkemeye başvurun» sozlen uzerıne bır fıkra anlatm\ş ve «Biz mahkemelerle mi uğrasacafız, voksa eğitim mi ya pacağız» demıs oğretmenlerın en az Suleymancılar, Nurcular ve Tıcanıler kadar çalışarak, lokallennde oturmadan halkın arasında olmak zorunda olduğunu bıldırmıvtır (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Nöbet tuttular İZ>ÜR CHP 11 Gençlik Kolu yönetıcılen, Torbalı ılçesımn Ayrancılar koyunde Nurcularca kırletılen Ataturk (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) «özel okulcııluğu Atatürkün anladığı mânada anlıyoruz» KARABtlK Mılli Egıtım Bakanı tlhamı Ertem, dun Karabuk'te ozel bır kolej binasının temel atma törenınde yaptığı konuşmada, «Biı özel oknlcnluğn Atatürk'ün anladığı manada anlıyornz» demıştır. Ertem, ozel okullar konusunda şunları sbylemıştır : «Eğer ozel okullar aleyhinde yüruvuşe geçmış olan gençlerımız memleket gerçeklermı tanıyabilme ımkânına sahıp olsalar, hem kendüenni asli vazıfeleri olan tednsattan alıkoyan ve hem de memleket huzurunu sarsmaya yonelmış hareketlerınden vazgeçmış olUTİardı. Biz ozel okulculuğu Ataturk'un anladığı mânada Turk mılli eğıtımının gelışmesıne ımkânı olan ve vatandaşın katkıda bulunma'i mânadnda an'uoruz Ve Ansjasamı(Atkası Sa. 1, Su. 6 da) Israil barış olmadan geri çekilmiyecek WASHtNGTON (a.a.) Israıl Dı^ıslen Bakanı Abba Eban bır Televu\on proğramında, «tzerinde ania«ma\a varılacak bir barıs plânı gerektirmedikçe» ısgal bolşesındekı Kraıl bırhklerının gcrı çekılmıj.eceğını tekrarlamıstır. Israıl'ın Arap komşuları ile ıkı tarafı da memnun edecek ıh'skıler kurmak ıstedığını soyle\en Eban, daha sonra şunları so\ lemıştır «Arapça konuşan milletlerle bir anlasmava varmak ve ortak amaclara sahıp olmak bavati eıkarlarımızl» ilgllidlr, gelecek şâdece askeri üstünluk temeliue dajaudırılamaz^ TİP İl kongTCsinde konuçmacıyı dinleyen delegeler 6 Bu baylarnedersedesin düzen mutlaka değişecektir, Türkiye îşçi Partısinin dun yapılan ve Şışlı llçe Kongresındekı olaylar yuzunden seçım maddesl ujgulanamayan Istanbul İl Kongresınde, Partı Genel Başkanı Mehmet Alı A\bar, konuşmus ve Devlet BaKanı Sevfı Özturk'un «Düzen değişmey»cekti» şeklındeki demecine cevap olmak uzere, «Halkın, kendısıni soyap sömıiren bir düıeni gelencklerine, göreneklerine ve çıkarlarına aygun bir düıenmis gibi gnstermrk ırin o» »vOlllğl pr»'»Hp r'tn?k fferfU r. : Fotograf: Andrevv KALOGEROPULOS Alina'da ilgi çeken Türk köşesi Ecvet GÜREStN (Ark4»ı S>». 7, Stt. S de) Ataşeüği her fcrsatta Türkiye'yi bilhassa Yunanistan'a gelen turıstlcre tamtlcı sergiJer açar, geçenlerdeki ASTA toplantısınJa Hilton'da açılan Türk köşen her bakımdan buntar ıçındc ılgi ile ız'eneni olmujtur Yukaruls Hilton'dakı Turk ko=esı v< millî kıvatef'erımızle missfırlen karşıU'an Basuı Atajenuz Kemâl Bağlumun e } ı Gouu' Ba£lum goruluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog