Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAY] TAAHHÜT EDEK Sshibl : NAZ1MI NADÎ e Genel Vsvın MildOrO ECVCT GG"RESfN SorumJu Yazı tşleri Müdürü: K.AYHAN SAĞLAMEH Sasan »• Yayan CUMHURÎYEn MATBAACU1K »e Gazeteclltk T. A Ş. • Cağaloğlu Halkevi sokaJc No 3941 CÜNEY tLLERt: Ruçöksaat Mtydanı Edirne Hanı \U.\NA releton. «55Q * SNKARA Aıatürk Bulvarı Yener Ap. Yenlşehlr Teiefon: 12 09 20 12 09 66 • 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Fevzjpaşa Bulvarı. Afsaroğlu ÎShanı 104105. Tel: 31230 ABONE Seneltk 6 ayhk 3 ayhk ve Türkiy» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Haricl 198.00 99.00 49.30 Baglıfe (Martu) «00 U n 3 • • ftInd htf»ı*w<« (Mutiml) *3 I 1 ocl n M f d a t «fl Ntşan Nlkâh Kvlenm*. Oogum (MaJrta) «* Ölüm. Mevut. rcsekkuı »e k»yıp araro» t en> IOO Ölüm. MevUt Te«skkQı (3S efll I e a IM SAYIS1 25 KURÜŞ Denktaş mitinglerinde gençler (Baştarafı 1 tnci sahifede) Mitingin bitiminden sonra gençler ellerinde bayrak ve dövizler oldusu halde Cami durağınm önünden Kızılaya doğru izinsiz yürüyüşe geçmişlerdir. Toplum polisi Müdürü Erdoğan Alıveren genç lere «Yürüyüşlerinin kanunsuz olduğunu» sövleyerek dağılmaiarını istemiştir. Bu arada Cami durağının önünde gencler polisler tarafmdan tartaklanmışlard'.r. Polislerin jop kullanmalarmı öniemek amacıyla gençlerin İstiklâl mar«ı» m söylemelerinden sonra bine yakın topluluk, polis kordonunu yar mek istemiş, polislerin karşı koyması üzerine polisler yuhalanmıştır. Polislerin yuhalanması sırasmda TnDİum Polis Müdürü Erdoğan Alıveren gençîerin toplu halde bulunduğu tretuvara doğru koşarak gitmiş ve yürüvüşe katılanlardpn bir genci küfür ederek ve pürükleyerek zorla otomobiHne bindirmİPttr. Gençîerin protestosu v e polisi yuhalaması üzerine yakalanan genç serbest bırakılmış'ır.< Gençler daha sonra polis kordonunu yarnrak. yürüyüşe devam etmişlerdir. Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü binasımn önüne kadar gelen gençler burada daha büyük bir polis kordonu ile karşılaşrr.ışlar, kordonun daraltılması üzerine yol kavşağındaki arsaya kaçmışlardır. Bu arada toplum polisi 11 kisiyi nezaret altına almı^tır. Olaylar sırasmda bazı polislerin yaka numaralarmı çıkardıklan görülmüş. numarasız bir toplum polisi de yakaladığı bir öğrenciyi otomobüe fokmak isterken gırtlağına yapışmış. bir vaziyette kafasmı döşemelere vı:rmustur. Genç'er. polisin zor kullanmasm <Jan sonra. da*ılmışlar ve çeşitli graplar halinde Zafer Anıtının çevresinde toplanmışlardır PoM.s burada da senclere ?or kullanmış ve 10 dan fazla öerenciyi nezar°te almıştır. "^öylelikle dün düzenlenen miting sırasında 25 e yakın öğrenci nezaret altına ahnmış tır. Ancak bnnlardan bir kısmı eece serbest bırakılarak, 18 kişi hakkında işlem vapılmıştır. Bazı veliler (Baştarafı 1 tnci sahifede) özellikie meslek okuliarında sayıları bir hayli kabank olan bu tip öğrenciler, önce okuliarında bası örtülü dolaşmak istemişler fakat öğretim üyeleri buna razı olmayınca velilerden baskı başlamıştır. Öğrenci velıleri. çucuklarının dini vecibe!eri yerine getırmek isteyiş'erine karsı konulmasından şıkâyet etmişler ve kızlarının beş vakit namaza fiitmelerı için izın verilmesini istemişlerdir. Okul idare leri buna izin vermeyince veliler ile idareciler arasında bir süre anjaşmazhklar çıkmışsa da okuüann ıtirazları netice vermiş ve öğrenciler namaza gitmekten vazgeçmışlerdir. ediyoruz, Denktaş'ın hürriyeti sağ lanmazsa Athenagoras yurda sokulmıyacak, Türkiyedeki Rumlar ko\~ulacaktır.» Mitingı düzenllyenlerden bir öî renci de, Amerikanm Kıbns ko nusundakj tutumunu yermiş ve «Amerika politikasını değiştirmedikçe onun Türkiyedeki üslerine de müdahale edebileceğimizi unutmamalıdır» demistir. Kıbrıslı mücahit öğrenciler de yaptıklan konuşmalarda hükü metin Kıbns konusundaki tutumunu protesto etmişlerdir. Nezarete alınanlar Kanunsuz gösteri yürüyüştl yaptıklan için nezarete alınanlardan bazılarınm adları şöyledir: AtiUâ Özer, Erdem Yavuz. Muzaffer Bumin, Yılmaz Yalçıner. AJi Vğur, Kayrettin Vyar, îMehjnet Gündüz, Battal Andaç, İbrahim Copur. Sezai Soytekin, Mehmet İnce. (Bunlardan Özer, Yavuz ve Bumin, daha sonra serbest bırakılmıştır.) Nezarete alınanlar arasında, Kıbrıs'lı 7 öğrencinin de bulunduğu öğrenilmiş fakat adları açıklanmamıştır. ka ve öğrenci temsilcilerinin aralarmda ufak çapta kavga etmesl dışında, Ayasofya'nın önüne kadar bir hâdise olmamıştır. Ancak burada, «Ayasofya'da namaz kılmak» amaciyle birkaç dakika duran topiuluğun taşkmlık yapması, güçlükle önlenebilmiştir. Daha önceden Ayasofya Müzesinin demır kapılarmm kapatılması, sıkı emniyet tedbirleri ve yöneticilerin çabaları sonunda topluluk, yoia devam etmiş, Sirkeci yoluyla Emir.önü'ne kadar gelmiştir. Bu sırada, Yenicami'de ikindi namaz: okunmaya başlanmca hoparlörden, «Ezanı Muhammediyeyi huşü Ue dinleyelim» anonsu yapılmıştır. Büyük bir sessizlik içinde dinlenen ezandan sonra, yine hoparlörden dujoılan «Allah, Allah». «Yattıjın yeter oldu, uyan Müs'iüman kardeş, elbet gün doğacak» sesleriyla tekrar yürüyüş başlamıştır. Karaköy'den Dolmabahçe'ye kadar, bayrak asılı olmayan binaların önünde gösteri yapan topluluk, çok sinirli bir hava içinde yürürken, yeni katılmalar olmuştur. Böylece, Hürriyet Meydanından hareket ederken 10 bini aşamadıgı tahmin edilen mitingçilerin sayısı, yine tahminen, 20 bine yaklaşmıştır. Erkek hocalar ö t e yandan, okullarında tepkiyle karşılaşan bu öğrenciler, okul idarecilerinin disiplinı yüzür.den smıfa girerken kapalı kı yo'etlennden sıyrılmakta, fakat ders bittikten ve okuldan çıktık tan sonra tekrar çarşafa benzer kıyafetlerine bürünmektedirler. Yaşları 15 ı aşmayan bu tip kız* öğrenci'ıer. arkadaşlarından öğrenildiğire gore. haftada bır gün «dinî toplantılarda» buluntluklarını ve bır hanımın kendilerine Xurculuk ve vecibeleri hakkında bilgiler verdiğini. buna göre saclarının bir telini bile göstermeletinin yasak olduğunu söylemektfdirler. Buna karşılık, öğrenciler Beden Eğitimi derslerine girmekte fakat erkek öğretmenlerjn derslerinde bildikleri hald? sorulanlara cevap vermeyerek. yüzlerini göstermemek ve seslerini duyurmamak is tenıckteüuler. Ihraç mallarında yeni vergi iadesi oranı balli gldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ihraç edilecek mallarda uygulanacak yeni vergi iadesi oranlarıyla ilgili Kararname dünkü Resmî Gazetede yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnameye göre en yüksek vergi iadesi pamuklu mensucat ürünlerine uygulanacaktır. Kararname ihracatı teşvik konularında tedbirler alacak, kontrollar yapacak mercı olarak Devlet Plânlama Teşküâtında kurulan «Tatınmlan ve ttaracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu» nu göstermektedir. Kararname, ayrıca yurt içinde yabancı uyruklu şahıslara Türkiyeye normal yollardan getirilmiş döviz ya da traveller's çek karşılıgı satılan mallara da vergi iadesi u\ gulanmasını öngörmektedir. En yüksek vergi iadesi uygulanacak olan mamullerin başında yüzde 46 oraniyle özel apreli veya çekmezlik kazandırılmış vüksek kaliteli bezler gelmektedir. Baskılı v e şardonlu bezler için yüzde 40. yün trikotaj için vüzcle 39. terilen tül için yüzde 16, merserize bezler için yüzde 36, ham bezler için yüzde 35 oranında vergi iadesi uygulanaca':t»r. Tenekeü zeytinyağlarına yüzde 8.3 lük, dondurulmuş gıda madrielerine yüzde 9.7 lik verği iadesi öngörülmektedir. Diğer mad'delerin vergi iadeleri oranı yüzde 5 ilâ 15 arasında değişmektedir. Talim ietbiye (Baştarafı 1 inci sahifede) bizzat peygamberlerın rcidettiği bidatçılarla öldürücü mücadelelerde harcadılar...) denmekte ve Ziya Uökalp dinsizlikle itham edilmekte (Marksısrnı yetiştıren zemını kabul ettigi) ileri sürülmektedir. Nurculnğun, Türk vatanını v e millî birliğini bölücü bir cereyan olduğu ve Saidi Nursinin bu cereyanın mümessili oldugu yareıtayın heyeti umunıive kararları ile sübut bulmustur. Ccza kanunlarımıza göre, ağır suç teşkil eden bu cereyan ve mümessilini öven ve büyük Türk şairi ve edibi Ziya Gökalp'i yeren adı geçen kitapların liselere tavsiye edilmesi gafletten de öte ağır bir suçtur. Kiirpe dimağların zehirlenmesiııe müsaade etmemek her vatanperver Türkün görevidir.» İdareciler ne diyor? Okul funları îrtarecileri bu söylemişlerdir: konuda «Ögrencilerimizin bn türlü dav ranışları. bu seneki ögretlm yılında basladı. Bundan önce bepsi eesitli sosyal faaliyetleri yakından izleyen. serbest ve rahat kızlardı. Fakat bu vaz tatilinde hepsinin aileierinde bir degisme olmus ki. dnnertı başında çoçn kapalı gezmek için israra baslsdı ve itirazlarımızı (Tarikata mensubuz) diyerek karşıladı* Istanbul'da (Bastarnfı | Inci sahifede) aşamamış, ufak bir çatışmadan sffnra, çekümiştir. «Müslüman Kıbrıs'ın yolu. Ayasofya'da kılınaıı namazla başlar» slogam Ue Ayasofya'nın önünde gösteri yapan mitingçiler, yöneticilerinin uyarmalariyle olay çıkarmadan yola devam etmiş ve Eminönü'nde, o sırada okunan ikindi namazını dinlemek üzere, bir süre durmuşlardır. Taksim'de yapılan konuşmalar sırasında hükumetin Kıbns politikası şiddetle yerilmtş, mücahitler için Fatiha Okunmıış tur. Makarios ve Athenagoras'ın resimleri yakıldı Taksim'e; önde İmam Hatip Okullarımn «Mehter Takımı» oldugu hElde gelen mitingçiler, burada diğer semtlerden gelen çeşitli kuruluşların temsilcüeri ve pankartlariyle karşılanmışlardır. Taksim'de yapılan konuşmalarda, özellikle Hükumet'in Kıbns politikası şiddetle tenkid edilmiş, Kıbrıs'm elden gitmesine göz >TImuldugu ileri süralmüştür. Deructaş'ın derhal serbest bırakılmajinı, Athenagoras'ın yurda sokulmamasını, Ayasofyanın ibadete açılmasını ve Kıbrıs'a müdahale yapılmasını isteyen konuşmalardan önce, Kıbrıs'lı mücahitler için, Fatiha okunmuştur. Toplantı, Makarios'un ve Ath3nagoras'm resimlerinin yakılmasıyla sona ermiştir. Işte gerçek Dir başarı Daima ea iyi nıutfak eşyasını imâl etmeklo haklı bir şöhrete sahlp olan CEZINE firmasının "SEMPATİ" karapanyası tara bir başanya ulaşmış, biıılerce aile KULLANAMADIKLARI HP;R MARKA DÜDÜKLÜ TENCERELEKLNI MODERK CEZINE DÜDÜKLÜ TENCERELERI ILE YENILEMıŞTIR. Oiritli (Baştarafı I Inct sahifedeı sa ilkesı olarak kabul eden 1961 anuyasasını sayın bakanın «gerici» anlamına gelen «reaksiyoner» kelimesi ile nitelemeye kal kışması. acı bir istihzadır. Bakanın «tepki» kelimesi karşılıgı olan «reaksiyon» ile «gerici» anlanıındakı «reaksiyoner» kelime lerini karıstırdıgı anlasılmaktadır. ?? Mayıs devriminin eserı olan 1941 ar.ayasası, 27 Mavıs tan önce Parlâmeııto çojunlııianun yetkisinı anayasaya aykırı olarak kullanmasına, üniversite mulıtametinın ihlâline ve radyovu bir «hükiimet düdüğü» ola rak kullanmasına tepki olarak: Anjvasa Mahkemesi. üniversite ve TRT özerkligini birer anayasa nıüessesesi olarak düzenlemiştır TRT hiçbir zaman devlet içinde devlet degildir. Olmamıştır v> olamaz.» Atatürk düşmam öğretmen KONTA Ivriz îlköğretmen Okulunda Atatürk'ün fotoğraflarını yırtan Din dersi öğretmeni ve Eğitim Şefi Şükrü Topaloğlu, halen Ereğli tlçesinde nezaret altındadır. Olay karşısında Ereğli'ye yürüyen 250 öğretmen okulu öğrencisi hakkınd'a ise. «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri»ne aykırı hareketten, soruşturma açılmıştır. Şişli TİP Kongresi yapılamadı Bir süre önce Genel Merkezce bütün neticeleriyle iptal edilen Şişli TİP llçe Kongresi, hizip çatışmaları sebebiyle dün yapılamamıştır. Müteşebbıs Heyet Başkanı Kemal Türkler'in. eskı delegeleri kongreye almaması üzerine tartısan gruplar, zaman zaman çatışmaya kalkışmışlardır. 3 saat süren bu şiddetli çatışma sebebiyle kongre açılamadan ileri bir tarihe bırakılmıştır. Olay yüzünden, bugün yapılacak TİP ll Kongresine Sişli delegeleri katılamayacaktır. Bu kampanyanm başanya ulaşmasında satıcılaıınıızın desteği büyük olmuştur. Kendileri» ne alenen teşekkürü borç biliriz. Gördügü ragbet dolayısiyle kampanyaTtıız yıl sonuna kadar uzatılınıştır. Siz de soa güa> lerdeıı istifade ederek Miting başhyor Miting, saat 13.30'da Hürriyet Meydanından hareket'.e başlamış, çeşitli kuruluşlann flâmaları ve pankartları yanında, Türk dokto ru subaym çocuklarınm Rumlarca katledilişini canlandıran ve bir kamyonda bulunan maket, büyük Ugi toplamış, göz yaşartmıştır. «Athenagoras dışarı», «Ordu Kıbrıs'a», «Kahpe Yunan». «Papaza ölüm», «Zafer Türk'ündür» sesleriyle Ayasofya önüne kadar gelen mitingçilerin taşıdığı dövizler arasmda, şunlar da görülmüştür: «Tural Paşa, harırız». «Kıbrıs'a giden yol, Ayasofya'dan geçer», «Küıçla aldık, kalemle verdik». «Buyuruculuk Türk'ündür», «İntikamımızı alacagız», «Zafer, Müslüman Türk'ündür», «Kırık kılıçla, kuru lâfla hiç birşey yapılamaz», «Palikarya, jetleri unuttun mu?», «Mejralo idealini Sakarya'ya spm Miting Olayların meydana gelmesi üzerine Yunan ve Amerikan Büyükelçi'iğinin önünde eeniş canta güvenlik tedbirleri alınmıştır Olayların meydana gelmesinden önce çeşitli faktiltelerden 2 bine yakın öğrenci, Cemal Gürsel mey cîanında toplanmıslardır. Başkentte öfrenimlerine devam eden Kibrıslı öğrencüerin de katıldıŞı mlttngte özellikle hükümetin Kıbrıs konusundaki pasif tutumu tenkid edilmiş ve «Amerikan emperyaH7mi» lânetlenmistir. Mitinge Arap yüksek tahsil öğrencileri de iştirak etmislerdir. M.T.T.B. tkmci Başkanı Atllia özer yaptığı konuşmada özetls şun'ari söylemiştir: «Pnniüça^üT ,/BBrft " mHletini jâSuler^f , +i \ ;/",}.} i t nyutamıyacafîlar'dıf. 'Sâbrimıı taş Ayasofya önünde mak üzerpfiir. Türk ordnsu ve Tiirk eenclifi Enosise asla RÖZ tezahürat yıımmıvacaktır. Enosise pöz vuman hükiimet «lerefH tarih savHürriyet Meydanından hareket faları arasmda kara bir leke haederken, kendi dövizlerinin öns linde ka!acaktır. Son defa ihtar konulması konusunda bazı sendi KULLANAMADIĞINIZ HER MARKA DUDUKLU TENCERELERİNİZİ MODERN İstiklâl Caddesine yürümek istiyenler.. Mitingin sona ermiş olmasına rağmen, 1000 kişiye yakın bir topluluk, İstik'.âl Caddesine doğnı yürümek istemiştir. Ancak, ufas bir çatışmadan sonra, buradaki polis barikatını aşamıyan topluluk, Sıraselviler'e yönelmiş, bu arada, Aya Briyada Kilisesinin önünde hâdise çıkarmak istiyen!er Rörtilmü";tür. Poiisin müdahalesiyle muhtemel olaylar önlenmiş, bundan sonra da topluluk, Yunan Konsolosluğuna yürümeğe kalknoışür. Sonunda, bir azınlık oloalunun önünde ..tezaniirat yaptıktan ve polisi, Tophane yoluyia Karaköy'e kadar yürüyerek uğraştıran topluluk, dağılmıştır. 10 lümen (Baştarafı 1 ıncı sabifcde) riylc teyit etmiş bulunan Emniyet Müdürü Çaşlarla Trafik Müdürü Oaldal tezat halindedir. Bu arkadaşın bugüne kadar trafik hizmetlerinde verimli olmadıgı; tstanbul'un hepimiz tarafından her gün artan trafik müskülleri ile labit olduğu gibi, bundan böyle de faydalı olacağına inanmak tnümkün değildir. Ehliyetten mahrum trafik polisinin ehliyet vermesi, talihsız İstanbul.un hazin kaderidir. Bu:%ün Istîöpbulda. yapılmış^ olan bazı yerîerdeki yaya geçitleri de can emnivetini teminden mahrum haldedir. Yayanın geçiş hakkına sahip olduğu bu yerlerde kurşun süratiyle hareket eden vasıtalar; trafik polisinin gözü önünde cereyan etmekte; fakat trafik polisi hıııılara müdahale etraemektedir. Şehrin huzurunn kaçıran korna seslerine de trafik polisi aldırmaz olmuştur.» Suphı Altan, konuşmasını şu tavsiyelerle bitirmiftır: O Trafik, bir otorite ve idarecilik konusudur. tstanbul gibi Türkiyemizin en ağır yükünü taşıyan bu şehre otorite ve idare vasıfları yeterli olan bir kimse getirilmelidir. O Trafiğın polisi ile, halk ve şoför arasındaki itimadı zedeleyen lâübalı davranış süratle kaldırılmalıdır, bunun yerıni medenı dünyadakı polis ve halk münasebetlerı almalıdır. Q Trafiğin üniversitelerimizde kürsüsü vardır. Buradan trafik müdürlerimiz yetişmektedir. Mevcut trafik polislerimiz süratle kurslardan geçirilerek bilgisizlikleri telâfi edilmelidir. düdüklü tencereleri ile değiştiriniz. Kibar, özür d'ıledi İZMtR «Berber» v e «Ağa» esprisı yüzünden Izmir AP ll Yönetim Kurulunca, Haysiyet Divanına verüen Belediye Başkanı O.'man Kibar, «Kusurlarımız varsa, büyttklerimiz affetsinler» demistir. Başkan Kibar, bu konuda başka bir şey söylememis v e görevinın sadece îzmfr*in sorunlarını halletmek olduğunu belirtmiştir. Izmir TÖS (Bastarafı 1 ıncı sahifede) ğün yeni şeklini öğrenmeli, ağırlığını ona göre kullanmalıdır.» HER AİLEYE UYGUN 3 BOY MEVCUTTUR. BÜYÜK ORTA KÜÇÜK (78 litre) ( 6 7 litro) (56 litre) CEZİNE İ L E H E R Ş E Y D A H A ÇABUK, DAHA LEZ2ETLİ PİŞER. Toptan satış: Tahtakale Tomruk Sokak 29/A Tel: 27 46 99 r,..a<>ı " Dâncüık: 3004/13544 «Yoksun bir Bakan..» ^ TÖMD Federasyonu Genel Başkanı Prof. Bahri Savcı ise, «öçretmen, araç olmaktan çıkmış v e yüce fikirlerin savunucusu olmuştur. Siyâsetin hâkim kuvveti, siyâsetten uzak kalanlar karşısında erimiştir. Bu ise, tarihin akısıdır» demiş, şöyle devam etmiştir: «Şekil bakınıından yoksun kalmış bir Bakan. 1926 yılının kanunu. ile öğretmeni. en bast bir yargı organı önüne çıkarmadan, bulunduğu yerden başka bir yere tâyin edi yor. Bu. Tiirk toplumunu karanlığa ^ötürmenin kendisidir. Öğretmenin görevi, insan zekâsınm bütün verilerini araşîınp bulmak. ö§renmek ve Türk Milletine öğretmektir. Bunun tek sının, mevcut siyasî kuvvetlerle organik bir bağ kurmamaktır. Bu çerçeve içinde kalınmca öğretmen, devlet içinde devlet dcğildir.» Dağıtılan bildiri Miting sırasında CKMP tarafından halka beyanname dağıtılmıştır. Beyannamede, özetle, «Seksenbin şehitle aluıan Kıbrısın yenid?i Bir batında 6 çoeuk DACCA (Doğu Pakistan), (AP) Paridpur mıntakasının en tenha ve uzak köylerinden birinde bir kadın, bir batında 6 erkek çocuğu dünyaya getinniştir. «Sangbad» gazetesinin muhabiri, doğumun 1 Kasım günü Coshi köyünde olduğunu, çocukların hepsinin yaşadığını bildirmiştir. Kadınla Vahit Ali adlı kocasının 2 çocuklan daha vardır. İLÂN Divriği icra Memuriugundan BILDÎRÎ daha verebiliriz. Ver elini vatandaş, ilk hedefimiz Kıbrıs'tır. Marş, marş» denilmektedir. feıhi İCİT bir o kadar t;ehit Millî Piyango İdaresi. ADANA İlindeki satışlarını ve Yurdumuzun Güney Bölgesine isabet eden büyük ikramiyelerin ödenmesini kolaylaştırmak üzere Güvenlik tedbirleri Valı VeTa Poyraz, mitingin başiamasıyle Emnıyet Müdürlüğüne gitmiş v e durumu Çağlarla birlikte telsızden izlemiştir. tstanbuldakı protesto mıtinginde polis 2,000 kişilık kuvvetle şehirde tertibat almıştır. Bunun yanı sıra Merkez Kumandanhğı asayiş birükleri de kendi yönlerinden bölgelerinde hazırlık yapmışlardır. Miting süresınce, ilk defa " olarak azınlık okuüarı etrafında çok sıkı emniyet tedbırlerıne baş vurulmuştur. ö t e yandan, Fener Patrikhanesı, Beyoglu Su Terazisı sokağındakı Yunan Konsolosluğu, kiliseler. tngiliz, Amerikan ve Sovyet Konsoloslukları da poüs kordonu altına almmışlır. Tertibat, sabaha kadar devam etmiştir. Maden Sahası Satışı Dosya: 964/22 Ta. Bir borçtan dolayı aşağıda vasıf ve mükellefiyetleri yazılı 55/6R4 ruhsat numaralı nlkel maden sahası açık arttırma ile satılacaktır MADENİN MEVKtt: Divrigl ilçesi Höbek köyü hudutîan lçen sinde doğusu Kürtbeyaz çayı (Ebe kavağı dağı) batısı tki Tönpı Demlr yolu, Mölü köyü çayı. güneyi Höbek köyü, kuzeyl Güneş ts tasyonu demlr yolu Ue cevrili, MADENİN CÎNSt: N:kel Madeni HALİHAZIR DURUMTJ: Ruhsatnampli ve işler vazlyetta MUHAMMEN DECERİ: 30.000 (Otuz bin TL.) SATIŞ ŞARTLARI: 1 tşbu maden sahasımn blrind açık arttırması 20/12/19CT çarşamba günü saat 10 dan 10.30 a kadar Divriği Belediyesl satıs salonunda yapıiacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen Inymeön H Ts ine ve rüçhanlı alacakıılar varsa alacaklan mecmuu ve satış masraf larını geçmek şartlyle lhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıtonassa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 30/12/967 cumar tesi günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırrnada da rüçhanlı alacaklılann alacaklannı ve satış masral lannı geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetJn *« 10 u nisbetinde pey akcesi veya bu miktara kadar milH bir bank» nın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır Satış peşln para Ue dir. Alıcı lstediğinde 20 ?ünü çeçmemek üzere mehü verüebUlr Dellâliye resmi ve ihale pulu. tapu harc ve masraflan ahcıya aittir Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 tpotek sahibi alacaklılarla dijer tlgililerin bu maden sahası üzerindeki haklannı. hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddiala nnı dayanagı belgelerle 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri la zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça paylas tnadan hariç bırakılacaklardır 4 S a t l ? bedeli hemen veya verilen mehil İçinde ödenmMse I.IJC. nun 133 maddesi uyarınca ihale feshedilir ve ikj thale arasın daM farktan ve % 10 faizden alıcı ve tcefillen mesul tutulacak. hic bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edüecektir 5 Şartname ilân tarlhinden itibaren herkesin görebilmest için mesai saatleri dahilinde Dairede açık olup masrafı verUdlğln de isteyen ahcıya bir örneği gönderilecektir. 6 Açık arttırmaya iştirak edecek kimseierin ışletme haklanı iktisap etmiş ve gerekli kanunl şartlan haiz olan talipler katılabiie ceklerdir. Talipler maden işletme hakkını iktisap etmek için ge rekll şartlan haiz bulunduklannı Sanayi Bakanlığından alacaklan bir belge ile ispat etmnlei şarttır. Böyle bir belge ibraz edemiyer ler satışa iştirak edemezler. 7 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereca tını kabul etmiş sayılacaklardır. Başka bilgi almak istiyenlertn Dairemizin 964/22 talimat dosya numarasiyle Memurluğumuza baş vurmalan ilftn olunur. (Basın: 25R71 13548* Et satışları azaldı ADANA Şehrimizde lokanta ve kebapçılarda koyun eti ile yapıian yemekler yenmemeğe başlamıştır. Buna sebep. et ve kesim hayvanlariyle ilgili son olaylardır. ADANA BÜROSUNU 13/Kasım/1967 tarihinden itibaren TÜRK TİCARET BANKASININ bulunduğu İŞ HANININ 3 ncü katmda ( N o : 3741) faaliyete geçirecektir. Polis Emeklileri Derneğinin açıklaması Polis Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Artuç, son ehliyet yolsuzluğunun meydana çıkarılmasına ve suçüstü yapılmasına kanşmadıklarını açıklamıştır. Artuç, bu konuda Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetı Başkanı Kâzım Özeke'nin. Dernek hakkında ileri sürdüğü iddiaların doğru olmadığmı da belirtmiştir. Türkiye Emlâk Krcdi Bankası A. 0. \ Genel Müdiiriüğünden: En fazla üç ay Ankaraya gelen haberlere göre Rauf Denktaş'ın tutukluluk süresinin bir sekiz gün daha uzatılması K.brıs'taki Türk cemaati arasmda mevcut gerginliği arttırmıştır. Öte yandan. Kıbns mevzuatına göre, bir kimsenin yargıç önüne çıkarıimadan önce tutukluluğunun sekizer günlük sürelerle en fazla üç ay kadar devam edebileceği, öğrenilmiştir. Bu dunımda Rauf Denktaş ve arkadaş'arına uygulanan ikinci «pk'z günlük sürenin, söz konusu en fazla süre kadar uzayıp uzamıyacağı merak edilmektedir. Müfettiş Muavini Almacaktır Bankamız I'ertiş Kuruluna smav Ue lüzumu kadar Müfettiş Muavini almacaktır: I îsteklilerln müsabaka sınavına gtrebtlmelerl İçin: Siyasal Bilgiler Hukuk, tktisat, ürtadogu Telmik Oniversitesı tdarl tlimler Fakülteleriyle îktlsadl ve ncari tlimler /"Jjademisl veya Millî Egitlm Bakanlıgınca musaddak yabancı memleketlerdekl muadillerinden mezun bulunmaları. Memurluk genel sartlarını baiz olmalan, Sinav tarihinde 30 yaşından ytıkan olmamalan ve fiill askerliğini yapmış veya tecil ettlrmlş bulunmalan, Hizmet taahhüdü altında olmamalan, Muhtelit tarihlerde açılan Bankamız Müfettiş Muavinligj smavlanna daha önce bir defadan fazla t » tılmamış bulunmaian, gereklr II Yazılı sınavlar 13, 14, 15 ve 16 Aralık 1967 tarihlerinde Ankara. İstanbul ve tzmirde yapılacaktır. Yazılı sınavı tazananiar, yol paraları Bankaca karşılanmk üzere ynca Ankarada sözlü sınava tâbi (rutulacaklardır. III Sınavda oaşan gösterenler ehliyetl müteakıp tetkik ve staj içirj sıra Ue v» kararnamelertn verdiği lmkârj dahilinde vabancı memleketlere gönderileceklerdtr. IV Isteklllertn gerokll vesikalan en geç 4 Aralık 1967 tarlhine kadar Genel Müdürlük (Teftiş Kurulu Başkanlıgına) Ziyagökalp Caddesl No 80 Sra» 3 Ankara bizzat vermeleri veya taahhütlü olarak göndermelerl, diger bilgiler için Teftiş Kurulu Başkanlığına veys şubelerimtze başvurmalan lcabeder. (Basın: 24700 A. 13327/13537) ADANA BÜROSU, Adana bayilerine satış yapacağı gibi miktan ne olursa olsun ikramiye ve amorti ödemelerinde de bulunacaktır. Cumhurbaskam (Baştarafı I ıncı sahifede) cih etmişlerdir. Bnnlardaki sa [ mimi vurt ve millet sevgisinin bazen en az dönenlerinki kadar üstün oldu?u müşahade edilebi•ir. Şimdıve kadar gidip kalanlara venileri iltihak edecektir. Bnnun önüne edebiyatla veya ' zorla veva bu gençlerimizi kına makla şeçemeyiz, Bunun yolu. vurt dışı sartlarını, masraflı da ! olsa, yurt içinde sabırla yarat , maktir ve bn kâbildir.» | ! SAYIN HALKIMIZA DUYURULUR. rBasin: 25552/13546) 7.C. Oöksun Devlet Oıman İşleimesi Hildürlüğlindan: Bölşesi Deposn Cins nev'i 2.S.N.B.Ç. Krs. 2.S.K.B.Ç. » 3S.K.B.Ç. • 3.S.U.B.Ç. Tom. 3.S.N.B.Ç • 2.S.K.BÇ • 3.SKBÇ » Çam Md dırek Çam tel direk Çam sanayi Od. Yekun.. Parti adedi 3 3 1 1 70 1 17 8 1 Miktarı Adet M3.D3. 1016 1042 168 171 14436 250 5427 4344 200 2127 157,955 161,657 24,230 54,112 4433,470 57,701 972,185 485,101 27,178 268,737 Muh. bed. Lira 450 375 310 240 190 200 160 180 280 140 G. temınat Lira 5350 4620 570 1300 65190 870 11720 6650 570 3030 99870 Göksun Yantepe Merkez Ödül alanlar j 7 112 29181 6642,326 29181 mıştır 1 tşletmemiz Göksun Böîgesi Merkez deposunda mevcut yukar.da adede denk 6642.326 M3 Orman emvali 112 parti halinde açık arttırma müfredatı gösterilen suretiyle satışa çıkarıl 2 Satış 18/11/1967 tarıhine rastlayan Cumartesi günü saat 14 de t?Ietmemiz binasında toplanacak komisyon huzuriyle vapılacaktır. 3 Buna ait şartname ebat listelerl v« ilân Adana Orman Başmüdürlügü Antakya, Kilis, Maraş, Elâzığ, Sivas ve tşletmemiz Müdürlüğü ile Elbistan, Pınarbası, Gaziantep, Göksun Bölge Şeflikleri ve Kayseri Orman kâtipliğinde görülebiür. 4 Isteklilerin belirtilen günde »aat 12 ye kadar teminatlannı yatırmalan ve teminat makbuzlariyle birlikte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. Cumhurbaskam Sunay tarafmdan öiülleri verilen bilim adamianndan Cavit Erginsoy katı hal fizigine yenilik getiren ça ! lışmalarından. Prof. Turan Onat plâstisite teorisıne yaptığı katkılardan, Prof. Dr. Bekir Dizioğlu | da mühendislik alanında mekanizmaların kinetiğı ve dinamiği alanındaki çalışmalanndan ötü rü bilim ödülün e hak kazanmışlardır. Prof. Onat Yale, Prof. Dizioğlu Braunsehweig Teknik, Prof. Enşinsoy da Ortadoğu Teknik Üniversitesinde çalışmaktadırlar. CHRYSLER SANAYE A.Ş. ELEMAN ARANİYOR 1 Kalite Kontrol Dairesi için iyi İr.gilizce bilen, süratli daktilo yazan, otomotiv endüstrisivle alâkalı teknik terim ve mefhumlara ilgi duyan (steno bilmek tercih sebebidir) bay veya bayan SEKRETER ile 2 Asgart Sanat Okulu mezunu ve üç yı' endüstriJe tecrübesi olart teknik resim üzerindeki izahları anlaypcak kadar İngüizce bilen KALİTE KONTROLÖRLERİ almacaktır. Müessesenin nakliye için servisleri bulunmaktadır. İst*klilerin PJî. 53 Kadıköy adres:ne yazı ile veya Ankara Asfaltı Km. 40 Çayırova Gebre adresine biz^t oaşvurmaları rica olunur. Moran: 2646/13558 ıçın 1 L A N İnşası bitmiş olan 35.000 Voltluk HadımköyÇatalca Silivri Enerji Nakil Hattına 15/11/1967 tarihinden itibaren cereyan verilecektir. Adı geçen hat güzergâhı üzerindeki vatandaşlarm bundan böyle hattın emniyet sahasma girmemeleri hayatî tehlike bahis mevzuu olduğundan ilânen duynrulur. ALTIN CoTnhuriyet Resat Hamit (Basuı: 25784/13530) Arfz Napolyon 24 â y u kulce 104.25 177.00 ını.on 113.00 116.00 15.58 104.50 178. 132. UJ 117. 15.60 E Tİ 5 A N < MARMARA BÖLGESİ ŞEBEKE TESİS BASMÜHENnİSÜGİ (Basın: ^5419/13552)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog