Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI 12 Ka«nm 1067 CUMHURİYET Sergiler Selmi ANDAK Bir «Otokrilik» Oyımu BENİ BEN DİYEYİM SİZE Babam'a Şana, şöhrete kanmışım Paracı, pulcu değilim. Atatürk'e inanmışım Ben sağcı, solcu değilim. «KELEPÇE» efik Erduran geçen mevsim oynanan «Kartal Tekmesi» adlı oyununda: Toplumda kendi yerinın toplumsal bilincine varamamış «alt tabaka» insanlarının (Sokaktaki Adam'ın) herhangi bir «aksiyon» la olumlu bir sonuca alaşamıyacağmı belirtmişti... Bu defa da aynı yazar, oynanmakta olan «KELEPÇE» adlı oynuyla: Bir çok gerçekleri sszinlemiş, okumuş, bellemiş, toplum sorunlan Ue ilgili görünen, fakat aslında iğreti, katkılı ve özentili etkiler altında toplumsal bilince vardığını sanan •snob aydın» ların olumlu bir eylem'e ulaşamıyacaklarını göstermektedir. Refik Erduran bunu be'.irtmek için Kelepçe'de «keskin bir güldürü», «ince bir taşlama» ve «zekice bir anlatım» biçimini seçmiş ve geniş bir seyirci kitlesini etkileyebilmek için bu tür'ü uygun bulmuş görünüyor... Her iki oyunun da farklı açıdan, fakat aynı paralelde gelişen ana tema arkasuıda ise şu evrensel anlam saklı: «OTOKRİTtK» İN DEGERİ: Refik Erduran'ın «Kelepçe» oyunu, aslında: diyalektik açıdan bir toplumda insanın önce «birey» olarak topluma yararlı kişi olabilmesi için «kendi kendini eleştirme (otokritik)» gereğini, bir defa daha düsündürmüş oluyor! Yazann: «Ya göründüğün gibi ol, ya da oldugun gibi görün» deyişi boşuna bir lâf değU... Bu hareket noktasr. Kendi kendine eleştirinin ve doğru yolu bulmanın da her şeyden önce «açık yüreklilikle gerçeklere bakmak» koşuluna dayandığını gösteriyor. Refik Erduran'ın açıklamasında: «O>undaki Işık tipi'nin çizgilerinden pek çoğunu kendimden aldım» diyerek, çocukluğundan bu yana bazı anılara dokunması, gerçekten bu yolda duygulandırıcı ve herkese ibret verici, örnek bir davranış!. Bu çizgiden yola çıkarak Refik Erduran «Kelepçe» oyununda şunu da yansıtmak istiyor: Bir toplumda her zaman kurtaran «aydınlar» ve kurtarılan «balk» olmıyabilir. örneğin toplumumuzda son yıllarda kurtanlacak kişi durumuna aydınlar da düşmüş değil mi? Böylece «aydın'ın kendi kendini, sağlam bilinç ve eylem yoluyla kurtarması» gereği, bizce <Kelepçe» oyununu herhangi bir komedi ve herkesin beğeneceği, hattâ belki bir çok aydınların kızacağı bir oyun niteliğinden öteye çıkararak önemli küıyor... Ancak, oyunun sonunda açık kalan ve düşündüren bir sorun var ki, bunu oyun yazan piyesinde açıkça belirtmeye ne kftdar zorunlu olmasa bile, gene sormak gerekiyor: Oyunda gülünçlüğü gerçekükle yerılen bu «snobaydın» tipi kendini düzeltebilir mi? Oyunu böyle bir aydın tipi'nin kendi kendini düzeltmeğe, farzedelim azçok yararlı olabilse bile, bu durum «Kelepçe» oyununun «toplumsal karakteri«ne fazla bir güç kazandırır mı? OYNANIŞ. GÜLRİZ SÜRURÎ ENGİN CEZZAR TOPLULUĞUnun bu mevsim Faüh'te yeni açılan ve tiyatro koşullarına uygun sahnesinde ba şan ile oynadığı «Kelepçe»yi sahneye koyan ENGIN CEZZAR. pipesin belirli çizgilerine çok uygun bir mizansen getirerek, daha önce Ühan tskender Odülü'nde «Yılın En Başarılı Rejisörü» seçilmekteki değerini de ispatlamış oluyor. Dekor kostüm'lerde Metin Deniz iyi bir çalışma yapmış. Başta .Işık» rolündc ALI POYRAZOGLU çok başarılı bir kompozısyon yaratırken, GÜLRİZ SÜRURİ «Alev.de gene etkileyici aktris yeteneğini sürdürüyor. ENGIN CEZZAR ve ZEKİ DtNÇÇOY rollerine uygun tipler canlandırırken, MÜJDAT GEZEN değişik biçimlerde unutulmaz oyunlar çıkarıyor. Taksim Sanat Galerisinde Güftekın ELIBAL 12 Kasım 1928 tarihli Cumhuriyet'ten R Köküm topraktan yanadır, Kalbim yanmaktan yanadır, Inancım haktan yanadır Riyâkâr kul'cu değilim. îçime o kor düşünce; Konusmuşum hece hece. Bir dilim var, adı: Türkçe L'ydurma dilci değilim. Hayat benim, ölüm benim! Derinlerde elim benim! Samimiyet çulum benim, Knmaşcı, tülcü değilim. övünülür bir mâzim var, Görüşüm var, önsezim var, Hakkı tartar terazim var; Haksıza ölçfi değilim. Ne deseler mağrur olmam, Yolumdan da geri kalmam. Hiç kimseden emir almam, Kimseye elçi değilim. aksimdekl <rem Sanat Galerisindeki Karma Sergiden sonra, üç sanatçı salonu paylaşıyor. Beyrutta doğan çok genç Leon Jamgoçyan, henüz öğrenciliğini bitirmemiş bir sanatçı. B*r kaç yıldır çalışmalan bilinen, takat toplu olarak görülmıyen İki sanatçı da Yaşar Yeniceli ve Şadan Bezeyiş'tir. T Şadan Bezevis Dört yılı aşkın bir süredenberi kişisel sergi ıçıramıştı. Kübizm v? sonrasının anlatısına uygun araştırma ve vapıtlan bilinen ressam Bezeyiş, bu serpisinde yajlı boya ve sivah beyaz, vağlı bova karması vpni çahşmalar gösteriyor. Bezeyiş gene bir soyutlama Içindedir. Ancak bu soyutlamart^ı küçiik. ışık geçirir vüzey parçaları vcni bir fiçürlemeye ulaşıyor. Doça'nın kendisi bövlece veni bfr ritmik düzen eetirivor. Kirletilmiş kırmızı ve açık kahverengili geriği, sivah beyaz çalışmasına ver yer katılan vağlı bovaiı çalışmalan sereisinin sevkin örnekleri oluvor. Ancak. Sadan Bezevis'in ser gisindeki tüm titreşimin, gene <te hoyadan va da nakiş anlatısının iıfak zayıflığından ileri gelen bir dnnukluğu sezilivor. «Bulmak» denilen çalışma düzeni içinde Bezeyişin, bu ufak saplantıdan da kurtulacaği dönemin çok yalnn oldu|una yeterli işaretleri geriklerinde (tuval) bulmak mümkün oluyor. Sanma, Ümit Yasar'ıro ben! Adımdan da taşanm ben! Daha yüzyıl yasarım ben, Erken ölücü değilim! öyle bir nstalıkla hep atlatraıs ki bizi; Nezaketine bitip, sözüne tav olmuşuz. Hamoruna yıllardır öyle katmıs ki bizi; Hepimiz birer parça İzzet Çintav olmuşuz. Bir tek Tanrı tanımısım, Onun askına yanmısım, Dofcrulufa inanmışım Kılkayruk, kılcı değilim. Ouydum aşkın avazını, Çekmem kimsenin nazını. Yobazlann namazını Asla kılıcı değilim. öve dnrsun diller beni, Kınasınlar eller beni. Usandırmaz yollar beni Bir garip yolcu değilim. Dostlara Taşlar İzzet Çintav'a Ford müessesesı müdürlennden Collins geçenlerde bu maksat ile Ankaraya gıtmiş, Maliye ve lktısat Vekâletleriyle temasta bulunduktan sonra şehnmıze dönmüştür. Mr. Collins bundan evvel Amerıkan sefaretı ataseligınde bulunmuş olduğundan Türkiye'nin ekonomik vazıyetını de ıyı bilir. Bir muhabınmıze şunlan söylemıştır: «tstanbul, Ford fabrikalarımn doğuda ihracatta bulunduğu memleketlere nazaran merkezi bir noktada bulunmaktadır. Yugoslavya, Romanya, Yunanistan, Italya, Mısır, Filistın, Sudan, Irak, Rusya, Iran, Afganıstan ve Bulücistana çok mıktarda otomobıl, kamyon, traktör ve tayyare ihraç eder. îstanbulda bir ihracat merkezi vücude getirmek üzere Ford müessesesıne mahsus bir serbest mıntaka 'esısını teklif ettik. Teklifimız hükumetçe kabul olundu. Amerıkadan getırilecek yedek parça ile burada ımal edilerek harıce sevkeriılecektır. Bu bölgede ayrıca hükumet tarafından tayin edilecek gümrük memurlan bulunacaktır. Oto ve Traktör fabrikası japonyada Japon împaratorunun taç giyme merasımı münasebetiyle Japonyada büyük tezahürat vapılacaktır. Şimdıden büyük hır halk kitlesı, Tokyo sokaklarını doldurmağa başlamıştır. Darülfünun Üniversite Dün Darülfünun dıvanı top» lanmıs. muhtelıf kürsülere tayın edilen profesörlerin memuriyetlerınin tasdiki bir ilmî ıstılah komisyonu teskili ile Darülfünun isminin Ünıversitey» tahviü karar altına alınmıstır, Devlet matbaasında Devlet matbaasında şimdiya kadar alınan hurufatın miktarl yedi bin kiloyu bulmuştur. !?eh rimıze gelen bu hurufattan başka matbaanın tam randımanla çalışabilmesı ıçın sekız bin kilo daha hurufata ıhtıyaç bulunduğu anlasılmıjtır. Devlet Matbaası Müdurü Faık Sabri bey bu amaçia bir Avrupa seyahatine çıkmıttır ı TAKSİM. SIRASELVİLER CADDESİ 49 TELEFON : 4446 00 < Ş V) 4 Kemal için Doyurdular daima şiirle kalbimizi Nâmik Kemal bir vanda. Yahya Kemal bir yanda... Ve yıllardır hünerle traş ettiler bizi Behçet Kemal bir yanda, Berber Kemal bir yanda.» Yaşar Yeniceli Paris dönüşünden bu yana lkinci özel sergisinl eerçekleştiriyor. Otuz yaglı boyadan kurulu sersi, düzeni itibarivle önce bir disiplin örnegidir Yeniceli, aramavı ?even ve bunda da kendine özpü btr düzeve ulaşan sanatçıdır Soyıt resim anlatısının serüvenl 1çinlî Yenice'i. geçen vıllardaki sergilemesindeki yanıtlarından giderek daha bir aynhyor. Ressam, soyut anlatısı lçindekl lekeci tutumunda, rengin tadını, şimdiki yapıtlarmda ortaya topladıSı belirgin lekelerinde bulma va eğilmiç. Gerik'erinin çoğundaki bu eğüim belki de onun bir döneminin stil • teiaıik göriişü > lab'lmektedir. Yer yer durgun, harekete az yer veren, rengın vöresiyle uyumunu deneyen bu lekeci gerikler usta bir iş, saygılı bir sürekliliğln örnekleridir. Ve yeni açılışlarını da bu çalışmalariyle müjdeliyor, denilebilir. \ restaurant 30 5 u lıi HAFTAN1N FtLtMLERt : "ÜVEY ANA,, Turhan GÜRKAN Yönetmen: Ülkii Erakalın. Yapıt: Aka Gündüz. Senaryo: Bülent Oran • Hamdi Değirmencioğlu. Görüntü: Orhan Kapkı. Oynıyanlar: Hiilya Koçyiğit, Ekrem Bora, Nilüfer Koçyiğit, Taraer Yiğit, Ayfer Feray, Turgut özatay, Aliye Rona, Bedia Muvahhit, Nevin Nuray, Güzin Ozipek, Feridun Çölgeçen, Semih Sezerli «Duygu Filim.» Sinemamızdaki yerli roman îuryasında Aka Günduz'ün romaniarma da uzamlmış, «Bir Şoförün Gizli Defteri» ~ibi yazann «Üvey Ana» sı da filme almmıştır. «Üvey Ana», tıpkı Pollyanna gibi mutluluğun övgüsünü işlemektedir. Ülkü Erakalın, Türk sinemasın da aşın derecede hassas, çağımızın gerçekJerine, ülkemizin sorunlanna sırt çevirmis bir yönetmendir. Bağlı oldugu modası geç miş «romantizm» fobisinin etkisi altında, gözyaşıvla sulandırılrmş aile trajedilerinin rek'âmını yat>maktadır. înce, duvgulu bir yazar olan Aka Gündüz'ü bu bakımdan kendi saplantısına yakın bulmuş, Içli, romantik hikâyeyi melodrama kaydırarak ortaya koymuş. Sıkmıyan sinema anlatımıyla, ken di çapında bir asamaya da ulaşmıştır. Reji, «teferruat» a kaçıldığı sahnelerde aksamakta, kamerada belli bir titizlik gbze çaromaktadır. Hülya Koçyiğit alkolik havasına 1yi oturmuş, Ekrem Bora, ölçülü oyununa rağmen durgun ve soğuk kalmıştır. Günbay. «Uğur Filim». Anlamsız adıyla hiç bir Jlgtsl mıyan «Kız Kolunda Damga Var» ıjames Bond filimlerini taşlamak amacıyla çevirdiğini savunan Halît Retiğ, yer ver güzel sahneler duzenlemesine, başarılı kamera oyunlarına girişmesine rağmen. «Bond» filimlerinin muhtaç olduğu «hızlı tempo» yu sağlıyamamıştır. «Bond» filimleri makineye, tekniğe, olağanüstü serüvene dayanmaktadır ve Türk sinemasında değıl bu tür casusluk filimlerinin teknik araç ve silâhlan, doğru dürüst tabanca ve kılıç bul mak bile başlıb' şına bir sorun olmaktadır Bütün Bond filimlerindeki gibi Doğu Batı bloklarıntn parodisini yapmak istiyen yönetmen, ele geçirdiği seruveni lvt işliyememiş, «Bond» türünün karikatürize edilişinde sert ve kaba kalmıştır. Uçan manken hir Yuııan milyarderine iniş yaptı Bir kaç oluyor «Paris Planninğ» ajansının uçan mankeni Lynna Johnson görevinden istifa edtyor, bütün fotoğraflannı gerl alıyor ve 'üşanlandığını açıkla yarak müstakbel kocasının mllyonlarca okuyucuyla kendislnt paylaşmak istemediğini ileri sürüyordu. Bir kaç gündenberl, aris Planning» in eski tatlı ve fakir man keni, ylne de tatlı fakat artıK çok zengindir. Tinkü armatör Leonidas Goulandris ile evlenmiştir. Goulandris, armatttr ojlu ve armatör torunudur. V"î ailenin bütün fertleri gibi o da milyarderdir. Leonidas Cenevrede Lynne Johnson i'e gizlice evlendı. Goulandris ailesi diğer Yunanlı armatörler gıbı kendüerınden bahsedilmesınden hoşlanmıyor. Bununla beraber aileden biri pek yakında gazetelerin ilk sahifelerinde kendinden azun uzun söz "»ttirdi. At yanşı oyununa bir milyon frank (yaklaşık olarak iki milyon T L.) yatıran Goulandris tek yarışta tam virmi milyon T.L. kazandı. Leonidas'ın Lynne'e evlilik hedlyesi: Büyük bir elmas, Roger Vivier imzalı elli çift ayakkabı, Dior'dan yirmi kat elbıse. Her türlü konforu bulunan bordo renginde şahane bir Rolls Royce araba, oldu B'Jtün bunlar sadece bir başlangıç tabiî Sans bu sefer fakir mankene iyi gülmüşe benziyor. Pelerin gene moda dünyasını doldurdu Lâle KENDİ o DAVET EDİYORUZ DILSO | KOMPLE ÖGLE YEMEĞİ SERVİS DAHİL20 LİRA g m rm AKŞAM ÜSTÜ " > KKİLERİNİZİCİN % DİLSON BAR'a \ TEŞRİFİNİZİ BEKLERİZ | (Basın: • \ >TAKSİM, SIRASELVİLER CADüESİ 49 TELEFON: 4446 0 0 * DENİZ KUVVETLERİK0MUTANLIG1 Seytr ve Hldroğrafl Dalresl Başkanlığından biidirilmlştlr: OENtZCİLERE VE HAVAC1LARA 128 SAYIL1 BtLOİRt 16 Ut 23 Kasım 1967 tarihlerlnde 09.45 tle 16.00 saaüerl f arasında aşagıdakl noktalan blrleştlren saha tçlnde seyretme, demlrleme, avlanma ve bu sahanın 5000 metreye kadar olan yüksekligl can ve mal emnlyetl bakımından tehlikelldir. KARADENtZ RUMELt K.ARABÜRUN AÇIKLAR1 1 nci nokta: E. 4954 No. lu Rumell Karaburun FBnerınden 323 derece ve 4 mll mesafede enleml 41 derece 24 üaklka mızey, boylamı 28 dereco 38 dakika doğu olan nokta. Z ncl nokta: Enleml 41 derece 29 dakika fcuzey, boylamı 28 derece 41 dakika doğu. Sncfi nokta: Enleml 41 derece 34 daklka Kuzey Boylamı 28 derece 28 dakika Doğu 4ncfl nokta; Enleml 41 derece 29 dakika Kuzey boylamı 28 derece 25 dakika Doğu. DENtZdLERE VE HAVAOLARA ÖNEMLE DUYURÜLÜR. (Basın: 25428 13533) e zamandanberi moda uzman lan pelerini yine modanın gözdesi yapmaya çalışıyorlardı, mhayet muaffak oldular. Kış sporlarının pan^osundan tutun iı en abıye akşam kıyafetlerıne kadar senenin her mevsıminde ve günün her saatinde gıyilebilen pelerınler de moda dünyasını doldu ruverdiler. N Istanbu! Bayındırlık Müdürlüğünden: Kapalı Zarf Eksiltme İlânı 1 219 adet (9 kalem) giyim eşyası 20830, lira olup geçici teminat 1562. TL dır. 2 İstekliler bu işe ait şartnameyi dairemizde görebilirler. 3 Eksiltme 30/11/1967 perşembe günü 15,30 da Bayındırlık MüdiirlUğunde yapılacaktır. 4 İsteklilerin Ticaret veya Sanayı Odası 1967 yılına ait belgesi ibrazı şarttır. 5 Zarflar saat 14,30 da teslim edilecektir. Postadaki vâkl gecikme nazarı itibare alınmaz. Pelerınm bu kadar tutulmasında sadece moda oluşu değil, aynı zamanda çok pratik bir kıyafet oluşu da mühim bır rol oynamıştır. Gijmesi ve çıkarması fcolaydır Kalın eîbiselerin, tayyörlerin üzerlerine rahatlıkla almır ve 011 hassa çalışan kadın için ldeal bir kıyafettir. Diğer bir avantajı da bir patronla az dikiş bilen bir kim se tarafından bile evde kolaylıkla diküebilmesidir. Işte sıze moda dünyasmın Un1 yaraücılarmdan bir kaç peıoU rin örneği. Fakat muhakkak ki en güzelı bunlardan fıkir alıp, fcadının kendi fantezismı. şahsıyeüni kullanarak kendine en yakışanı yaratabilmesidir ve şıklığın anah tan da zaten budur. K\ı Kolunda Damga Var» Yönetmen • Senaryo: Halit Refiğ. Görüntü: Cahit Engin. Ovnıyanlar: "atma Girik, Sadri Alışık, Eva Ahrahamsson. Sevda Nur, M. AU Akpınar, Altan AST bir oyun için İstanbu.'a geliyor Ankara Sanat Tiyatrosu. başrollerini Canco Erkal ile Nevra Şirvan'ın paylaştıkları Durdurun Dünyayı Inecek Var isimli Müzikal İComedıyi. 22 Kasım 1967 Çarşamba günü Saat 19 da Şan Sinemasmda oynamak üzere tam kadrosu ile İstanbula gelecektir. istanbul sinemaiar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdiirlüğanden: ALEMDAR: (23 36 83) Kız Kolunda Damga Vır AYSU: (Karagümrük) (21 19 17) Zehlrll Çlç«k (T.F.) BULVAB: (21 35 78) Kız Kolunda Damga Var GÜNEŞ: (21 61 40) 1 Öldttrmezseo Ölürsün, 2 Silâhlar Konujuyor tPEK: (22 25 13) L o n d n Yanıyor KULÜP: (22 72 77) Aynlık SaaU MARMARA: (22 38 60) Londra Yanıyor (S Loren) MELEK: (Eyüp) (21 S8 76\ 1 K ı ı Kolunda DamEa Var. 2 Üvey Ana RENK: (21 15 25) Aceml Ajık ŞAfAK: (22 25 13) Kahraman S«r« TTNAZTEPE: (71 65 18) Müsteana A?k YENİ: (Bakırkby) (71 68 28) 1 Dokuzuncu Harlciye Koğusu: 2 Kırbac Altında tıyatrolar ARENA rlVATKÜSU: (4» tS 84) tSASAFRA D A İ LARINDAja RÜZGAR. B H gtem 21.15, Çr», C.tesl. P t 18.00 d» AZAK TIYATROSU: (22 63 46) GönOJ OurD • Gazanteı özcao toplulugu I A Y R I L M A K S A MAKSADlNı Crş.. C.tesi. Pz. 16.15 t« P.tesi hariç. her gece 21.15 BAKmKÖY TtîATROSTJı ',Tl N 4») ıBAZILAJU KIZ SEVER» Her güo 31.15 Pz. 15.00 ıKaragöz Hacıvat Glzll A] an» çocuk oyunları C.tesl, Çrg. 15.00 de BÜYÜK TtYATKO (Nejat Oygur) (27 71 84) tAYYAR HAMZA> Salı harlç her gttn 21.15 te. Çr«. C.tesi, Pz. 16.15 ta tREDKİT. Cocuk TemsUlerl. C.tesi, Pz. 14.00 te DORMEN TtYATROSU: «BtT YEKİÖİ» P.tesi h»riç ber gece 31.15 Cr». 18.00. C test Pz 15.00 de FATİH TIYATROSD: (22 01 71) tEVVEL ZAMAN lCİNDEı Her gün 31.00. Pazar 15J0 da tYAKUT BALIK» cocuk temsillerı. Çrv 14.30, GEN • AR rîYATROSU: (49 Sl 09) tPOLİSLER» P tes) hflrtç her gec« 21.15 C. tesl. Pz. 15.00 de. GÜLRİZ SÜRURİ ENGtN CEZZAR FATİH TİYATROSU: tAYKIRİjı Salı, Çr» 18.00 v e 21.15 te. C.tesl, Pz. 18.00 de tKELEPÇEı Prs. Cuma C.tesl, Pz. 21.15 te. Çrj.. Ctesl, P ı 15.00 te tSTAKBUIi TİYATROSU ELHAMRA: (44 22 36) »BENİ KİMSE DURDURAMAZ» P.tesi harlç, bet gece 21.15, Çrş., C.tesl, Pz. 15.00 te Altı Oyunları: cBAVULDAKİ ADAM tSömlne) Heı gün 18.15 te KABAKB TİYATROSU: «VATAN KURTARAN 3ABAN» Her gece 21.00 de KENT OYUNCULAR1(44 36 63) cBİR GARÎP ÇIFT. Prs.. Cuma. P.tesi 18.00 cMTKADONUN ÇÖPLERt» C.tesl, P a ı , Salı 18.00, P.te*l 21.15 te KÜÇÜK SAHNE: (48 M 52) MOcap Ofluoglu riyaU lu. <PEPSİ> Her gttn 31,15 de. Carsamba, Cumartesl. Paıat 17.00 d e KÜÇÜK TÎYATRO (27 98 73) ıDELl DOLU» P.tesl harlç her gece 21.15 te, ÇTT, C.ted, Pz. 17.00 de ORALUÖLU TtYATROSTI: (49 49 35) tKADINLAFt IIH DERSE» P.tesi haxlç. D a gece 21J0, ÇTS. C.tesl. Px. taat 15.00 de TEPEBAŞ1 TİYATROSU: (44 7» 58) eDAYAN BAHRİYm,t» Pz., P.tesi. Çaıs., Cuma 21.00 dt tTLVl URA2 TİYATROSU (AJtsaraj KOcOk Operada) (21 57 22) tMASALAR» P.tesl. Salı harlç, her gece 21.15, Çrs, Pr», Cuma 18.15 tMÜŞTEREK EV» P.test, Salı. 18J5 T » 2 U 9 ta. Pazaı 15.00 v e 18.13 te ÜSKÜDAR TtYATROSO: (36 55 11) B Kasım P a zar «aat 15.30 da «OTHELLO», 3 Kasım Pazar v e dlger gUnler saat 21 de cKOCADAÖUAR AÖAST» VAttt ÖZ rîYATROSU. (21 48 93) «CAHTADA KEKLÎKj P.tesl baıiç. Det gün l ı U , C*r> C.test Pz. 16.19 t». nöbetçi eczaneler BAKIRKÖY: tnclrll, Yesilköy I s tasyon, Küçükçekmece BESÖCTAŞ: Taslık. Yeni Sifa, Arnavjtköy, Gül BEYOĞLU: Aynalıcesme. Vatan, Sıhhat Takslm, Hurda ve Arayiş Satışı Kurumumuza ait Kınkkale Pirinç Fabrikamızda mevcut olup takribt miktarlan ile ihale tarüıleri asağıda yazılı 4 kftlem malzeme kapalı zarfla teklif alma suretiyle satılacaktır. C İ NS t MuhtelU bronz torna talaşı hurdası Muhtelif pirinç malzementa şekillenmek için lslem görürken çıkan arayiş ve toma talaşı Muhtelif pirinç, özel plrtnç malzemenin döküm ve şeklllenmesl esnasmda meydarja gelen, hurda olarak toplanan çok kanşık ü i parçalı malzeme. Çinko Okslt tozu Miktarı thale pünö ve saatl 30 Ton 20/11/1967 S. 15.00 beyoğlu AS: (47 €3 15) Hayallmdekl kadın ATLAS: (44 08 35) K l n l ı k Serıert DÜNYA: (49 93 61) Kızma Birader (M. Dare) EMEK: (44 84 39) Hayallnıdeki Kadın ERKOÇ: (47 07 82) 1 tmamın Gazabı, 2 Hlndistan Cevizl FİTAS: (49 01 66) Kahraman Sertt KERVAN: (48 04 23) Kız Kolunda Damg» Taı KONAK: (43 26 06) Aceml Ajık LALE: (44 35 95) Üvey Ana LEVENT: (63 55 39) Hlndlıtan CevW LÜKS: (44 03 80) Kız Kolunda Damga Var RÜYA: (44 90 07) Ayrılık Saatl SARAY: (44 16 56) Ujndra Yanıyor (S.Loren) SITE: (47 69 47) Kızma Birader (MJ3are) ŞAN: (48 67 62) Üvey Ana YENİ MZLEK: (44 13 89) BtUnlll Kllla» KulObO 150 Ton 20/11/1967 S. 15.00 Tarihî romanları ile tanınmış Bekir Büyükarkın tarafından yazılıp Şehir Tıyatrosu Fatih bölümünde sahneyr konan «YARISI» adlt piyesin provalan tamanılanmıştır. 14 kasımdan itibaren oynanmaya başlayacak olan piyes Kâııi Kıpçak tarafınadn yönetilmektedir. Oyunda, Jeyan Tözüm, Toron Karacaoğlu; Şevkiye May; Beha Kıral, Necdet Yakm; Saime Arcıman ve Deniz Uyguner rol almışlardır. Vukarıdaki resim, piyesin provalarmdan bir salıneyi göstermektedir. En iyi k a l i t e 100 Ton 20/11/1967 S. 15.00 2000 Ton 27/11/1967 S. 14.00 EMtNÖNÜ: Esnaf, Emek, Süreyya Özgen. Nuruosmanlye, Yemis, Dlvan, Kanaat EYÜP: Petek, Yeni (Sağmalcılar), Ümit (Raml), Alibeyköyü FATtH: Çarşamba. Sevim. Güven. Nümune, tmrahor. Işık. Cakmak GAZtOSMANPAŞA: Emler. Hürrlyet (Kuçukköy) KADIKÖY: Mısırlıoglu, Opera, Çarsı. Caddebostan Altın KARAKÖY: Merltez . KASIMPAŞA: Denlz SARIYER: Mete, Yeniköy ŞİŞLİt Ergun, Çam. Füsun. Kemal ÜSKÜDAR:: Üsküdar. Kısıklı Nükhet. Zîya Heklmhan ZEYTİNBURNU: Hayat Şartnamelerl Genel Müdürlüğümüz Malzeme Satış MUdürlüğünden, Kınkkale Pirinç Pabrikası Ue Ankara, Gazlantep ve tstanbul Mağazalanmızdan temln edilebilir. Talipler mesai saatlerl dahilinde malzemeyl yerinde görebüirler. Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabl değlldir. (Basın: 25758 A. 14254/13531) gerekli teleffonlar tlkyardıro Hastahanesl 49 30 00 Cerrahpaşa Hastahanesl 31 60 51 Guraba Hastahanesl 21 80 00 Hasekl Hastanesl 21 28 80• 21 a 91 Nümune Haslahanest 36 S9 06 Kudıu Hastnhanes) 22 90 32 Zeynep Kâmll 36 30 30 Sıhhı Imdat: Beyoglu 44 49 0* İstanbul 21 19 93 Üsküdar 36 13 36 Yangıa : tstanbu) 21 42 22 Bevoglu 44 46 44 36 08 7» Kadıköy 36 09 45 Üskudat Bilet Satısı Türk Hava YoUan (44 47 00) Danısma (44 03 96) Hava Alanı (73 83 Î3 79 M 40) Devlet DemlryoUan Haydarpasa (36 04 75) Slrkecl (27 00 501 DenlzyoUarı (49 18 96) tatü gürüert (44 02 07) Sehlı Hatlan (44 43 83) Teletnnls Telgraf • 04 P A R D ES Ü / L A i\ kadıköv ATLANTİK: (55 43 70) SertMİ Turtıt BELEDÎYI: (53 33 14) tntikam Kurjuıüarı CEP: (S6 06 82) Arkanaaı Altın Cehenneml ÇELİKTA5: (Maltepe) (53 35 07) Şajkm Haily» EFES: (36 35 84) Sesslz Vurusanlar FEZA: (36 35 84) Aynlık Saaö ( T J . ) KEN'T: (36 96 12) Cuualara Karjl LALE: (36 51 86) Kız Kolunda Damga Var OPERA: (36 06 21 K u Kolunda Damga Var ÖZEN (36 99 94) Övey Ana REKS: (36 01 12) Erkekten Beter (E. SommtT) StNEMA 63: (55 10 84) Denlzd» Soygun (F51narra) SÜREYYA: (36 06 83) Tren (BX«nee«ter) YENt (53 41 36) K u Kolunda Darofi Var 1 « *jj \ Türkıyede yapılan en iyi kumaş ve malzemeden Ismarlama sıstemiy/e dıktlır. GARANTİLİDİR. lOptan satiş y e n : OZBAG Kumaşkonfeksiyon 1STANBUL Buyuh Postahane cad. No. 50 Tcl. : 22 96 26 ERGANİ BAKIR İSLETMESİ MÜESSESESİ MÜ0ÜRLÜ6ÜNDEN: MADF.N Mflessesemizde Istihdam edllmek üzere ağır vasıta ehliyetini haiz şoför alınacaktır. Taliplerin MUessesemlze müracaatlan llân olunur (Basın: 25618/13539) lUklimcıİJİ: 3248/18528
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog