Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) 1939 yılında Pendikte kurulması kararlaştmlan ve geçen yıl kurulması tahakkuk safhasına giren •Pendik Tersanesl» inşaatı projesi, Devlet Plânlama Uzmanlarmca tekrar ele alınmıs ve Pendlk'in turistik bölge oluşu gözonünde bu lundurularak, tersanenin İzmirde inşasına karar verilmiştir. Japonların inşa edeceği Izmir tersanesinin başlangıcmda 4 bin lşçi. teknisyen ve mühendis çahşacak ve bu rakam bir kaç yıl son ra 5 bine yükselecektir. Ulaştırma Bakanlığmca hazırlanan raporlara gbre, bir insan bir aile olarak düşünülecek olursa, 5 bin ailenin her türlü sosyal haklan ve geçimi Iz. rnir tersanesinin faaliyeti ile halledilecektir. yerine utnir'de kurulacak Aramızaa Dir namıeı var «Babamı öldüren annemle amcamı babamdan halma tabanca ile Öldürdiun. şimdi bir i§ ariyorum» Roportaj Selâhattin Güler e girerken Atatürk'ün rahatsızlığı hayli ilerlemiş bulunuyordu. Bursa'da bir gece yanmdakileri pek korkutmuş, Dr. Nihat Reşat Belger, siroz teşhisini koymuş, bir ara Savarona yatında bakümış, nihayet Dol mabahçe Sarayındaki odasına kaklırılmıştı. Kurtarılması ıçm her çareye basvuruluyor, fakat. milletin günesi her gun blume yaklaşıyordu. O, Ankara'ya d'önmeyi çok istemiş, fakat bu arzusu imkânsız görülmuştu. Mılleti, hâlâ onun kuvvetli kalbinin 58 gibi genç bir yaşta bu hastahğı da yeneceğıni ümit ediyor veya bunun için Tannya yakarıyordu. 1938 yılınm 29 ekim günü, Cumhurıyet'in onbeşinci yıldonümü bayramı kutlanacaktı. Onun agzından. millete ve orduya bildirıler okunuyordu. Bu bayramlar, yannlar sizindir, Güle güle çocuklar... Cumhurıyet bayramlarının gün ve gecelermi sabahlara kacfar ayakta geçiren o keyıfli ve neselı Ataturk, hayatının son Cumhuriyet Bayramında Dolmabahçe Sarayının bir odasında ölüm do«eğinde serili yatıyordu. O dağ gibi insan, şimdi takatsiz ve solgundu, kesık kesik konuşuyor yanmdakiler o"e O'nu oyalıyacak lâflar söyluyorlardı. Bır aralık pencereden odasına bol bir ışık aksetti; her tarafı ampullerle donanmış bir Boğaziçi vapuru, sarayın rıhtımma surtecek kadar yaklaşmıstı. Vapurdan gelen «Yasa, varol!» sesleri ve alkış sakırtıları odanın, sessiz ve mateme burünmuş havasını birdenbire rfalgalandırdı: « Ne var?» diye sordu. «Gençler tebrıke gelmişler» dedıler; işaret etti, kollarına gırildi, pencere kenarındaki koltuğa oturtuldu. Ayağa kalkmak i=tedı, kaldırıldı, elıyle vapurdakilere selâm verdi. Sıluetini goren vapurdakilerden bir alkı? tufanıdır koptu. «Yaşa!» sesleri goklere yükselirken uzaklaşan vapurdan gençlerın «Dağ basım duman almış» şarkısını söyleyisleri duyuluyordu. Atatürk yanmdakilere dondu, pek hahizdı, fakat gözlerinde zekânın ve iradenin ışıkları hâlâ parlıyordu; futursuz ve teessursuz bir sesle gençlere, işiteceklermış gibi: « Bu bayramlar ve yarınlar sizindir, g İ Ö le çocuklar» dedi. Atatürk ğına vatırıldı Yürüyüşçüler Adapazan'nda ADAPAZAR» Özel yüksek okullarm devletleştirılmesırü sa§lamak amacıyla Ankaraya yürüyen üniversiteli gençler, dün Adapazarında yapılan mitinge katırmışlardır. özel yüksek okulların devletleştirilmesi için yapılan bu mitingi Maden İş, Lâstik ts Sendikalan ile öğretmenler Yardımlaşma Der"°ği ve 27 Mayıs Millî Devrim Derneği desteklemıs tır. Mitingte konuşmacılar, özel yuksek okulların zengtn çocuklarına para mukabili dıploma veren ticarethaneler oldugunu, ÖŞretim üyelermın, bol paralı özel okullardaki derslerinden olmamak içın doğudaki üniversitelerde görev alraadıklarından yakınmışlardır. Yutkundu.. Üzerinde merserize bir süeter vardı. Üşüyordu besbellı bu ince merserize süeterle.. Yüzüne baktım. Gözleri dolu. dolu olmuştu. «Bir çay iç» dedim Sağ elini göğsüne yapıştırdı: «Sağol ağabey» dedi. Hanishane ahskanlığı 1di bu hareketi genç adamın. Zayıftı. Yüzünün rengi soluktu. BEN KAATtLÎM.. VANLI HAMLET MEHMET A I İ Göz'erıni odanın tavanmda gezdirdi. Etrafa bakmdı. Ürkekti bu bir kaç kişinln den bu yana artık rüyalanma badedi. «Hamlet. Fakat arada bir bulundugu odada bile. tste bubamın ruhu ginnez oldu.» ayrılık var. Hamlette de böyle olnun içindır ki toplumdan da korYanımdaki arkadaşım, «Hayret» muştu. Annesi, amcası ile bir okuyordu . lup babasını öldürmüşler, amcası «Ben bir kaatHim» dedi genç atahta geçmişti. Sonradan Hamlet darn. «İdamdan kurtulan ve sonbunu öğrenmiş, hem annesini, ra yeniden bir doğuşla topluma hem de amcasını öldürmüştü. katılan bir kaatilim (Niçin ml elSonra kendisi de ölmüştü». nayet işledim) diye soruyorsuŞAŞKIN BAKIŞLAR nuz? Anlatayım..» Ismar'anan çayı yudumlayan HAMLET ÖRNEĞt genç adam, şaşkın bakıyordu koDevam etti: A'an'ın Edremlt bu nuşulanlara. Hamleti bümiyordu. 12 Kasım Şabaıı 9 cağindanım. Adun Mehmet Ali. Fakat kendisi bir Hamlet idi. Soyadım: Bnlut. 1955 yılında öz Sonra devam etti, kendisini bilannem Ruhazan ile amcam Musmiyen Hamlet. Babasının rüyalatafavı öldürdüm. Henüı 13 yaşmrına girerek, (Oğlum Hamlet, bada idim cinayeti islediğim zamsn. banın intikamım al oğlum) sesle6.42! 11.53 14.37 16 54 18 28J 5 02 v. Van Açıreeza Mahkernesi tarafınrini duyan Vanh Hamlet, «İdamdan idama mahkum edildim. Son 1471 7.08 9.42 12 00 1 34112 05 dan kurtulmuştum. Van Cezaevinradan yasım tutmadıjh icin cezaden Eskişehir Çoeuk Islâhevine mı müebhet hapsp çevirdiler. Angönderdiler. Burada 18 yaşına girnem ve amcamı ölürmemdek! semiştim. Sonra Ankara cezaevi. Ve bcn şu idi: Amcam. annemi kan8 aylık hücre cezası. Buradan tmdırmıs. onunla evlenmek istemisralıya. Aflardan faydalanmıştım. ti. Bunun icin de babamı yok etEmekK Tümgeneral Rüştü önce 24 yıla indirildi eezam. Sonmek istemişler ve bunu çok ustaPekdemir'in esi, Doç. Dr. Turra bir af daha. Ve nihayet yeni lıklı olarak yapmışlar. Babam nlkân Akyol, Kim. Müh. Oktay infaz kanunıından faydalanarak diiriilmiiştii. Annem. amcamla evPekdemır ve İş Idaresi uzmanı İmralıdan İstanbula gelişim. Sirlendi bundan sonra. Çocukluk Ayla Argun'un anneleri, Doç. keci dedikleri yerde bir sabahçı Dr. Turan Akyol ve Y. Mimar devrem Keçip aklım ertneve baskahvesinde kalıyorum. İmralıda Erol Argun'un kayınvalideleri, laymca her şeyi anladım. Rüyaladokumacılık öçrendim. Çıkarken Murat ve Umut Akyol ile Ali rıma babamın ruhu girivordu her birikmiş 150 liram vardı. Buçüne Argun'un anneanneleri gece. Bu mh beni rahatsız etmedek o para ile geçindim». Bır ara ye haşlamıştı. REMZİYE PEKDEMİR elini cebine attı. Yırtık cebinm 11 Kasım 1967 tarihınde vefat Bir grce uykumdan vine korkıı kenarında kalan bir kaç kuruş çıetmiştir. Cenazesi, 13 Kasım lle ııvandım. Sanki bahamın bakardı. «Şimdi hütün param bu» 1967 Pazartesi günü öğle nana nefrpt'.e haktığını hisseder eidedi, tekrar gozlen doldu. rnazınt müteakip Hacı Bayram bi idim. Korkunç cinavetin faillerı ÇALIŞMAK ISTİYORUM. Camiinden kaldınlacaktır. diğer orada uvuynrlardı. Ve her Vanlı Hamlet, boşta idi. îşsizdl. şev işte o anda oldu. İkisini de AİLESİ Parasızdı ve, e»et ve belki de akbabamdan kalrıia tabancanm kurDemir parmaklıklar arasuıda şam bağırsaklarmın gurultusunu şunlarına hedef vaptım. O gece(Cumhuriyet: 13365» bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII£ dindirecek bır kaç lokması yoktu. «Çalışmak istivonım. Ben kaatilim. Fakat serüvenimi dinlediniz. Toplum bana bu damgayı vurmuş. Niçin öldürmüştüm. Belli. Hayatta kimse'm vok. 6 yaşında m raktığım bir kardeşim vardı. Onun da nerede olduçunu bilmlyorum. Dünyada iyi insanlar çok. İnsan olmak, namaslu insan gibi Teke! İdaresi son günlerde iyire saşırmışa bcnzemekyaşamak istiyorum. Tekrar düştedir. mek istemivorunı. Br.nu aklımm lîilhassa çay konusundaki şikâyeümiz sonsuzdur, hele kösesinden geçirmedim. Bana uzanacak el karanlık dünyama ışık bu yakmlarda bütün çayların % 60 • toz, % *0 ise hakitutacaktı. İyi insanların ışığını kidtr. Bazı çay pekellerinin de 100 grsmdan 50 grama kabekliyorum. Namuslu, yardım sedar düşürüldüğüne rastlanmaktadır. ven insanlara sesimi duyurun...» Bu neden böyle oluyor kj devlet isletmesi vatandaşa Başı omuzlan uzerine düşmüsek«ik nıal verirse özel teşebbüsten yakmmamız için setü Vanlı Hamletin. Sanki dunyabep kalır mı? nm yükü üzerinde idi. «Burava tekrar geleceğim ağabey. Bir haTekel Bakanlığı bibniyornz böyle önemsu şeylerle ilber, iyi bir haber almak için gegilenir mi? İlgilenmezse bız Laber verelim; Kaçak çay saleceğim» dedi. tımcılan çoktan türemişür. Boynu bukük, biraz ümitli, mer Çocuğumu 1. sınıfa yazdırmak NAMİ OK divenlerden inlp gitti. Ne var ki Czere Moda llkokuluna gittim. Eski Bursa Cad. Kahveci Yalova yaşıyan Hamlet'ın bundan sonraki Kayıttan önce miidür ilk söz olaperde ve tablolarıru sahneye ko rak: «Okula her ay kaç lira yaryacak ünlü rejisörleri beklemek dım yapacaksınız buraya yazın» gerekecek..» diye önüme bir kâğıt uzattılar. Du rumumun müsait olmadığını, yar ; dım yapamıyacağımı söylediğim • de: ıDünyanın hiçbir yerinde be \ dava mektep yok, her ay mutlaka ; bir şey vereceksiniz» diye üstelik Fatıh dersamlarmdan merka£a tuttular ve zorla Eylül ayı : hum Hoca Yusuf Efendının Bidatmı da peşin olarak (2,5 lira) : ve merhum Şevkiye hanımın aldılar. i «Cumhunyet'e Mektuplar» köKerımeleri, Gebze Beledıye sesınde (Karaburunlular BashaDaha çocuğum okulun kapısın ; Reisı merhum Hayrı Gokkanın sbzünü tutmasını bek!ıdan içeri girmedi bile. Bu ne ace i çen'ın refıkası, Emekli Dz. yor) baslıklı yazının konu^u İ Türkiye hakkmdaki her nevi leciliktir. Alb. Necatı Gbkçen ve EBakanlığımızı ilgılendırdığınden rp^kli slayt, broşur ve resimleri Biz, çocuklarımızm mübrem ih ; mekli öğretmen Hayrunnisa üzerinde gereken inceleme ya(Turkish Canadian Society P O. tiyaçlannı tedarik etmek için bin ] Şendayı'nm Valideleri, merpılmıştır. bir mahrumiyetlere katlanırken i Box: 493 Vancouver B. C. Canada) bir de bu şekilde baskı altında bı : hum Sadı Şendayı ve KadıYazıda sozü edılen tzmır Çeş koy Kız Lıse^ı Felsefe oğ; me bağlantifi Karaburun vo adresine gönderirseniz birçok Ka rakılmamız doğru mudur? retmenı Vecıhe Gokçen'm nadalı Tiirk dostu kazanırız. Bu ne biçim iştir anhyamadım, j lunun 19P7 vılı programııria buKayın Valıdeleri Guner TarTürk Kanada Dostluk Cemiyeti Hasan KUŞ İ lunan 25 km. hk Karahurun sus ve Coskun Tarsus'un CiMordoğan kesımı onarılarak ssci anneler: • « •İ Gazi Mustafa Kemal'in tabutu Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonundaki Kata'alk'tan önce, Cumhurbaşkanlığı maiyeti tarafından son tâzim duru^u alınmasından Hastahğı ilerlemişti de her biri müteessir blr halda çırpmıyorlar, O'nun hayatını 'izatmak için ellerınden ne gelirsa onu yapıyorlardı. Fakat yaptık'an tedavi ve verdikleri ilâçlar kâr etmiyordu. Atatürk, artık başucundakilerl tanıyamıyordu. tlk koma gibi vücudü de hareketli degildi. Atatürk, 910 Kasım gecesi çoit rahatsızdı; sabahlevin hararet 3fi a, rabız 144, muntazam teneffüs 20 idi O gece varısına dogru dalgınlık son haddini bu'muştu. Atatürk dakikadan dakikava sönüvordu Yanırdakiler tamamen ümidi kesmisti; hiç kimse artılt görvasını saklamıyordu. 10 Kasım 1938 perşembe sabam. saat sekizl biraz geçmişti. A'atürk'ün renel tamamen solmuştu, sapsan olmustu. Blrdenbire yalnız gırtlagından «hı.. hı... hı » diye sesler çıkarmaya başlamışrı. SON GECE VEFAT Y Z N NAŞIT H A K K I U L U G AA : alınırsa o kadar ıyı olacağında ittıfak edıyorlardı. Gazi, bir sabah suyun behemahal alınması içın çok ısrar etti. Bunun üzerıne doktorlar toplandı; suyun almmasına ittıfak ile karar verdıler, nefes sıkıntısı da fazlalaşmıs, tahammul ecfılemez bır hale gelmisti. Suyu buyük ihtimamla Mehmet Kâmil Bey aldı. Bu defa da gene bır ha\lı mıktarda su ahnmıştı; fakat başucundaki hekimlerin korktugu durum hasıl olmuştu... Ataturk artık büsbütun yatağa serilmişti. Ka<;ımın 8 incı salı günü 6 30 da yatak odasının yanında beklıyen nöbetçi doktoru Abravaya' ya Ataturk'e bir fenalık gelJiği, istifra elmekte olduğu h»beri verildi. Hasan Rıza : « Saat 7 efendimiz» cevabını verdi. Fakat Atatürk mütemadiyen: € Saat kaç?» diye soruyor, Hasan Rıza da : < Saat 7 efendımiz» diye tekrarlıvordu Son, «Saat kaç'» sualtaden sonra Ataturk, birdenbire kendisini arkaüstü yataga attı, 8ynı anda da fena halde bir titreme başladı, dişleri birbınne vuruyordu. • i ri BÜYÜK İMS^NIN SON ANLARI Bu sırada Dr Mehmet Kâmıl, basucunda bir el; i'e Atatürk'ün yattığı karvo'.aya davanmıştı. gözlerinden dökülen nohut tanesı iriliğindeki vaşlar ak bıyıklannı '.slatıyor, diger taraftan da elındeki ıslak pamukla Atatürk'un ağzına su vermeve uSraşıvordu. KarwoİRnif» syajt «cupda ise essüründen 'gapsari' küsılmiş halde Atatürk'ün avak parmakla nnm hassa'sivetini incelemeye <ı& rasan Dr. Sürevya Htdayet Pasa ve Dr Abravava duruvordu Odv da, Kılıç Ali. Hnsan Rıza ve Muhafız Komutanı İsmaıl Hakkı Tek çe ellerini kavusturmus son saygı durumunda ıdiler Saat tam dokuzu beşın Üzerinde idi Atatürk birdenbire gö>lerini açrmş, kısa bir bakıstan sonra, o güzel mavj gözler saat dokuzu bes geçe, artık ebediven kapanmıştı. YARIN KARA HABER ANKARADA SOM KOMAYA GİRİŞ Tam bu sırada Profesör Neşet Cmer îrdelp Je gelmisti. Dr. Ar>. ravaya lle birlıkte gerekeni yapıyordu. Neset ömer bir araUk Atatürk'e: « Dilinlzl görevim efendim» diye seslenmişti. Neşet ömer'ln bu seslenmesi dzerine, Atatürk dilini yarıya kadar dışarı çıkarmıştı. Neşet ömer: « Biraz daha uzatınız efendim» deymce, Atatürk. Neşet Ömer'e bakmış ve «Aleykümüsselâm» dıyerek eözlerini tekrar kapatmıştı. Bir iki dakika sonra Atatürk nt tık kendisi"den tamamen geçmis ve bu defa çıkması imkânı olmıyan komaya girmişti Sağlık durumu tamamen cıddıyet ve vahamet kesbetmişti, hararet 36.5, nabız 100, teneffüs 23 idi. Hekimler telâş ve ıstırap lçin Çay paketleri eksik ve kalitesiz KARNINDAN SU ALINDIKTAN SONRA Ataturk birınci komaya karnından su alındıktan dortbe? gun sonra gırmışti. Bu birinci komadan kurtulduktan sonra rahatladı; fakat aradan çok zaman geçmeden karnındaki su yine çoğalmıya başladı. Karnındaki tazyık artmıştı, kendısme fevkalâde ıstırap veriyordu. Bununla beraber Atatürk metanetini kaybetmıyordu. Her gun trasını oluyor ve gazetelere göz bile atıyordu. Karnmda toplanan suyun doğurduğu ıstırap o kadar artmıştı kı, suyun bir an bnce ahnması içın yıne ısrar etmeğe başlamıştı. Doktorlar ise su ne kadar geç AĞIR KRİZ Bu kbtü bir haberdi; hekimler bunu hiç ıstemıyor ve tehlikeli buluyorlardı. Odaya koşan Kılıç Ali, Dr. Abravaya ve Hasan Rıza Soyak, Ataturk'ü şöyle bulmuşlardı : Atatürk yatağının içinde dogrulmuş, bağdaş kurmus, ıki ellerı ile yanlanna güçlükle dayanıyor ve tutulan tasa istifra ed'emediği içın buyük bir kuvvet sarfedivor ve çok sıkıntı çekiyordu. İstifra edemediği içın de bulantıdan sıkıntılar duyarak mütemadıyen : « Hay Allah kahretsin» diyor ve safra çıkarabilmek için uğraşıyordu. Bir aralık Hasan Rıza ile Kılıç Ali'ye tfoğru baktl ve : * Saat kaç?» diye sordu. Ö ğrencilerden ahnan para Bayındırlık Bakanının Karaburunlulara cevabı Türkiye'yi Kanada'da tanıtmak isteyenlerin dikkatine YEFAT MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN 1 Bakanhğımız Mektupla öğretim Merkezi, vatandasları bulundukları çevrelerden ve ısyerlerinden avrılmadan çesıtlı okulların dısardsn sınıf geçme ve bıtırme ımtlhanlarına hazıriamak; yenı bir tneslek öğrenmek veya mesleğınrie gel'.smek ısteğinde olanları yetıştırmek ve bos zamanlarını faydalı bır sekilde değerlendirmek ıstiyenlere yardımcı olmak amacı ile aşagıda adları yazılı kurslan riüzenlemıs bulunmaktadır 2 Bu kurslara kaydedıleceklerde aranılan nıtelikler hizalarmda yazılıdır. 3 Kursların belli bir kayıt süresi voktur. Dileyen kadm, erkek her yastakı vatandas yılın her aymda kurslara kaydedılebilir. 4 Kursları bıtirenlerden: uvgulanacak lmtıhanlar sonucunda başarı gösterenlere bir kurs bitırme belgp<;ı verılecektır 5 Sdz konusu kurslardan sembolik mahıveMe bır defava mahsus olmak üzere ücret alınmakta olup, kurslann hızalarında yazılıdır. 6 Kurslara kaydolunmak içın su belgelerle Bakanlığımızın aşağıda vazılı adresıne müracaat edilmesi gerekmektedir : a) Hangi kursa katılmak ı<;tedığını gö'îtenr dılekçe b) Kurs ücretımn yollandığına daır para makbuzu (kurs ücretinı posta havalesi veva banka havalesı ile su adre«e gönderilecektir : Ziraat Bankası Ankara Yenı<;ehır Svıbesindekı Mektupla öğretim Merkezinin (630 207221 numaralı hesaba.) Knrsnn adı Radyo Onanm kursu Makine Ressamlığı kursu On Parmakla Daktilografi kursu Transistörlü Radyo Onarım kursu Besin Beslenme kursu Otel Hizmetleri ve Eğitimi kursu îlkögretmen Okulu bitirme imtihanlanna hazırlayıcı kurs Elektrik !ç Tesisatçıhğı birinci sınıf yetki belgesi imtihanlanna hazırlayıcı kurs Kavıt olnnacaklarda aranan nitelikler Ortaokul veva daha vuk=ek dereceh bır okuldan mezun olmak En az ilkokul mezunu olmak En az ortaokul me?unu olmak En az ortaokul mezunu olmak En az ilkokul mezunu olmak En az ilkokul mezunu olmak Lıse. Ticaret Lisesi ve Imam Hatıp Okulu mezunu olmak Erkek Sanat Enstitü^ü Elektnk bölümünden 1954 yılından sonra mezun olmak veva ıkınci »ınıf yetkı belgesine sahip olmak Kurs ücreti Dolmabahçe Sarayındaki Atatürk'ün cenaze töreninde Meclis Heyeti . Bu yolun Mordoğan • tzmır Çeşme bağlantısı ile asfaıat da dahı! • 1%8 vıhnda ikmal edılmıs olacaktır. Bayındırlık Bakanı BAVINDIRLIK BAKANININ Ml'STAFA ÎAMLMAZ'A CEVABI Solhan'ın Yenıhasak BucaŞından Mu=tafa Yanılmaz ımzasıyla yavınlanan «Dogu'nun Kaden» bashkh yazı BakanlıSımızı ılsılendırdıemden üzerinde gereken inceleme vapılmıst'r Yazıda bahıs konusu edılen Murat Nehrı üzerındekı Arduşın (Yenı Başak) asma koprusunün yaklasım ımlâlan Karayollan Teşkılâtı tarafından ikmal olunarak kopru geçHe elverışlı hale getırılmış ve bu suretle şıkâyete mevzu hususlar bertaraf edılmış bulunmaktadır. Bavındırlık Bakanı Yağmur duası gibi gol duasma çıkanlar Her yıl kulüpler törenlerle spor çahşmalarını açarlar. Bir gelenek haline gelen bu törenlerde, yetkililer oyuncularına moral gücü verirken, renklerine büyük şeref kazandırmış olanları da anarlar Fakat son zamanlarda bu törenlere, her nedense dini bir renk de verilmeye başladığı görülmektedir. Bunlan söyle özeüiyebilirız: 1 Kurban kesmek 2 Türbeleri ziyaret etmek 3 Namaz kılmak 4 Dua etmek. Kesılen kurbanların üzerinden atlamak. Susuz Dede gibi mezarlan ziyaret ederek bu mezarlardan yardım ummak, dini inançlarımıza vesportik kurallara uygun değildir Her başarımn başlangıç ve temelinde tekniğin hâkım olduğu uzaya açılan çağımızda, gençlerimizi bu bâtıl inançlarla götürmememiz lâzımdır. Bu bâtıl mançlar sporumuza da yerleşirse, yarm bu törenlerde hacı ve hocalann sahalanmıza kadar Uerliyerek, sporcularımıa n arkalannı sıvazlayarak okuyup üflemesini ve başarı dualanndan sonra ilk vuruşun da hoca efendi tarafından yapılmasını göreceğiz. Peki, her yıl kurban kesen, adak adayan, mezarlan ziyaret eden bir takım, bulundugu ligden düşerse. bu takım artık kime yalvarsın, kime dua etsin?. Bütün sulama imkânlarından yoksun bir ülkenin insanlarının, yağmur duasına çıkarak Tanndan yağmur ister gibi, kulüplerin de Tanrıdan gol istemeleri arasında ne fark olacaktu:?. 90 dakikalık çok çetin mücadeleler içinde geçen oyunun ne demek oldugunu bilen bir oyuncu, spordan bekleneni yaparak çalışır ve kendisinl daima lslimde blr motor gibi formda tutar. Bundan sonra Tannsına gösterigsiz, kendl Içinden dua ederek Ona sığınırsa, elbette bajan yollan o takıma «çık olacaktır. Nall UÇAB SAADET GÖKÇEN 9 Kasım Perşembe günü Gebzede hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10 Kasım Cuma gunü Gebzenm Kadirşınas halkı, akraba ve dostların ıştıraki ile aile kabnstanma defnedılmistir. Mevlâ rahmet eyleye. (Cumhuriyet : 13541) MENKUL MAL SATIŞ ÎLÂNI ÎSTANBUL 13. İCRA MEMURLL'GUNDAN 967/1407 Bir borçtan dolayı mahçuz olup satılmasına karar verilen 8000 hra değerınde 12200 litrelik sağlam saatsiz gri renk boş tankerın bırinci açık artırması 15/11/967 günü saat 12,30 • 13 arasında mahçuzun bulundugu Aksaray Namıkkemal caddesi Kumsal sokak No: 70 de yapılacaktır. O gün mahçuza verilen muhammen değerın % 75 nı bulmadığı takdirde ikinci satısı 16/11/967 günü ayni yer ve saatte yapılarak en çok artırana pejin para ile ıatılacaktır. Ihale karar pulu ile dellâHye resmi tlıcıya aittir. Almak tsteyenlerin belU gün ve gaatte mahallinde hazır bulunmalan ilfin olunur. 8/11/M7 (Basın : 8714/131S0) 1 L Â IV İSTANBUL ERKEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 13.313 lira keşif bedelli okul arka bahçesi istinat Auvarı onarım işinin 28'11/1967 salı günü saat 11 de (Şişli Halâskârgazi Caddesindeki İstanbul Okullar Saymanlığmda) kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 2 İstekllier bu işe ait keşif ve şartnameyi Okulda görebilirler. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek içirj taliplerin 999 lira 85 k'urus muvakkat teminaü yatırmaları, 1967 yılına ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri, eksiltme gününden tatil günleri hariç 3 gün evvelki tarihi taşıyan ehliyet vesikası almaları, bu işe ait evrakı imzalamalan şarttır. 4 Kapalı zarflann en eeç eksiltmenin yapılacağı jffln saat 10 a kadar Komisyuna vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilroez. (Basm: 25836 '13547) 25 TL 25 TL 25 TL 25 TL 25 TL 40 TL 50 TL Kat mülkiyeti hakkında Kat Mülkiyeti Kanununda; sahıp olduğu daıreyı hiç kullan mıyan bır «ahıs kapıcı parasını ödemeye mecbur tutulmaktadır. Mal gahibi kullanmadığı mah lçin bir çahsa para Sdemeye mec bur edilebilir miT Vergiden gay ri bir Sdeme mecburiyetinin Anayasaya aykın düşeceğinl zannederim. Cevdet KATALAR ELEMAN ARANIYOR Radyo imalâtında Lfiboratuvar Teknisyenl olarak çalışmak üzere Sanat Enstltüsü mezıınu, askerliğini yapmıj eleman aranıyor. Tecrübesi olanlar tercih edilir. Müracaat: P.K. 572 tstanbul (Radyo rumuzu) w 90 TL Kayıt Kabul ve daha fazla bilgi için rnüracaat artm«i t MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI Mektupla öğretim ve Teknık Yayınlar Genel Müdürlüğü Bakanlıklar A n k a r s (Ba«m: 25304 A 13929/13553) (Yeni Ajana: 8463/135552 cıiıııııııııtııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııuııııaııııııo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog