Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAIIIFE DÖRT 12 Kasım 19G7 CUMHURİYLT Lozan'dan birkaç portre.. slııi neden çökfintüye kaptırdıği konnln suçlamalarına karşı, isteksız bir savunmada bulundu. Rus delegasyonn konferansa ne zaman dâvet edilip, ne zaman çıkartılacaklannı bilmedikleri için, geceyarısından sonralara kadar devam eden Savay otelindcki aile toplantılarmdan birinde, bir otomobili bekletmenin pahalı olacağına karar verdiler. Kajıya bir taksi çeliyor, içinden «Çeka» ya mensup aynı zamanda bir Bolşevik gazeteci olan Arrens çıkıyor içinden. ASır. esmer yüzü müstehzî ve dnr madan dönen tek gözü, kontrolunnn dışında bakıslar atıyor etrafa. O'ıınn, Rakovski \e Çiçerin izliyorlar. l'krayna'lı Rakovs ki'nin soluk bir ? üzü. itinalı hatları var. Atmaca burnu ve ince dudakları eski çaelarda vasamıs bir Fransalı asile ait. Çiçerin, Cenova'da olduğu eibi degil. Orada. dünyaya, karanlıktan kuvvetli gıineş ışıijına nkınca göz kırparı bir insan intibaını vermişti. Simdi kendinden ddha fazla pmin. îeni bir paltosu ve daha itinalı bir çörünüsü var. Berlin'de ivi yaşamış. Bir demet kırmızı sakalı, bıyıçı ve sinsi, ihtivar adam elbisesine benzer sarkıklığı ile profilinin es kisi pibı olmasına rafmen, yüzü daha dolgunlasmış.» ya'dan döndükten sonra (1897) köylü ha'eketlennde onderlik et mıştir. 19l5 te, Bulgarıstan'ın Almanlar safında savaşa gırme sini prote?to ettiği için hapse atı lacak; 1918 de d e hapısten çıkıp Kıral Ferdinand'ı devırecektır K'<ım 1919 dan, Haziran 1923 e kadar Fulganstan'da hem başbakanlık. nem de dıktatörlük etmıstır. Bı.rjuvazıye olduğu kad.ır, çehirlı proletere de ağır vükler yüklemış buna karsılık koylüyü vergı cîışı bırakmıştır. 1923 hazıranındaki bir sağcı dar be ile devrılmekle kalmayıp, katledüecektır de. Lozan'ın ilk yarısına Bulgarıstan'ı temsilen katılm'stır Hatırlayacağımız gi bı Bulgamtan. Romanya ve Sov yetler, kcnferansta sadece Boğazlar'la ilgıh komisyon çalışma laıına a3macak!ardı.. G0ZÜYLE ATATURK TURKIYESI Kcmisyonlar o?an konferansındaki çalışrrnlara daha iyi girebilmek için, komısyonları yeniden hat'.rlamakta herhalde fayda vardır: A Topraklar. askerlik ve Boğazlar'a ait isler komisvonu. 0 Azınlıklar komisyonn, gi Malî. ekonomik ve hnkukt isler komisvonu. Bu koraisyonlar. daha sonra ait kornı^yonlar meydana getire cek'.er ve hu arada, dün verdiğimiz Aralof'un iddialanna göre. Sovyctler, Boğazlarla ilgili ait komisvon çalışmalarından uzak tutulmaya çalısılacaktır. I Konieransm toplandığı Ouchy şatosu. Hemingway'in deyişiyle: «İsviçreliler, etrafına Avnıpa'nm en çirkin binasım inşa etmijler» harap bir çan kulesinin m oıan konferansı otnrnmUnnın yer aldığı Ouchy şatosn o kadar çirkin ki, Michigan' daki «Petoskey Odd Fellows» binan onun yanında Parthenon'a bensiyor. Ouchy, «Oçl» değü de, «Osay» şeklinde telâffuı ediliyor. 60 yıl kadar önce Onchy, güneşin soldurdnğu evleri ve Byron'nn hasta bacağım gölgeli •nndnrmasında oturnp dinlendirdıği firin hanıyla. kfiçük bir balıkçı köyüymüş. Byron bir sandalyede oturup Cenevre gölüntt seyrederken. gölün kıyısındakl kamısların arasrndan yük•elen harap kaieden, yemek vıklini belli edecek çanın sesini bcklermiş. tsvıçreliler babkçı evlerini yık I mışlar; hanın kapısına bir tabelâ asmakla kalmayıp, Byron'un otardağu sandalyeyi de bir müzeye kakalamıslar. Lozan'ın tenelerıne doğrn meyleden büyük, bos oteller için yapılan hafriyatın pislikleriyle. kamışlarla kaplı Kıyıları doldnrmaşlar ve yıkık kulenin etrafına da. Avrupa'nın ea çirkin binasını inşa etmisler. Sıkıştırılmış gri taşlardan mcyılana gelen ba bina, lahana tnrşnsu kraliçeleri için savastan once Rbine kıyısında yaptırdıkları aşk vnvalarından birine ben zıyor. Mimarî ganatında, çimler üstundeki ruhsnzlnk ekoliinün en kötü görünüşlerini bir araya getırraiş. Gökün kıyıgından bir dik (epe başlıyor ve o tepenin üstiinde karulu Lozan »ebrine dogru MikseliyorIvonferansın ne zaman oturumda olduğunn, gölü yüzleyen şa to bovnnca park etraiş büyük otomobıllerden söyleyebilirsiniz. Bu otomobillerin her biri, kendi delegasyonnnnn bayrağını taşıyor. Eksık olan bavraklar. Bulgaristan ile Sovyetler'inki.. Bnlgar Bashakanı Stambnliski, şatonnn dnner kapısından dışarı çıkıyor, mı^ferli iki Isviçre polisitıe süpheyle bakıp kalabahğa surat asıvor ve tepedeki oteline docru varüvor Parası olsa da. Stambuliski bir otomobile binmcııirı masrafını karsılıyamaz. Çünkü bu hemen Sofya'ya rapor edilcbilir ve O'nnn kövlfl hükümftı he&ap sorar. Oaha birkaç hafta önre Bnlşar parlâmentosı.nıla, koynn postuna bürünmüs seçmenleriııden bir grubun nıtirn ipek çornp giydiği. neden sabah s.ıat 9 a kadar yataktan çıkmadıçı; sarap içip şehrin tetnbel hayafcna nyarak kendi Türk, Fransu ve Japon Federas> onlarının kaldığı Lozan Palas oteünin öniinde, uç ülkenin asılmış, kalabalık ise merakla bekli.Mir. bayrakları llk haber rnest Hemıngway'm, Lozan sehri. Ouchy şatosu ve konferar.sa katılanlarla ilgili, ge^çekten sanatkârane yazılmış ilk haberini okudunuz. Bu haberroportaj, 27 Ocak 1923 te. Kanadî'nın Toronto Star gazete5İnde yayınlanmıştır. Yanı, Lozan Konferansımn ilk bölümü kopan bir anlasmazhkla 4 Şubat'ta sona ermeden bir hafta önce.. Hemingway'ın yazısmda adı geçen StambuhsKi hakkında. kı»aca bılgı verelim: 1873 de bir koylünün oğlu olarak duny<.ya geîmıs, tarım konusunda egitım gbrduğü Alman E YARIN : İSMET PAŞA f 2 3 4 S 6 7 8 910111213141516 den, herhangi bir kuvvet alanında bellı bir düzlemln bır kısmından geçtiği var sayılan kuvvet çizgılerı. YtlKARIDAN AŞAĞIYA: 1 ölümü dıleyecek kadar sıkıntı içinde kalmak. 2 t'.ftvesl, olgunlaşma, gereksiz bir harfin okunuşu. 3 Leş, yabancı, Un. 4 Büyük kayık. resimleri basmadan önce cam üzerinde düzeitme ışi. bır nota. 5 tkinci adı Turner olan seks bombasının İUt adı, demir hidroksitli bır kil j«çıdi aşı boyası, gemilerin altında sarkan vosuna da bu ad verilir. 6 Genişlik, bir kadm adı, bir yanı bomk veya eksik. 7 îslm, llâve, aldatan, liçüncü şahıs işaret zamiri. 8 Hint halkından, (çenişliğe, insan ve hayvanlarda vaşamayı sağladıgına inanılan madde dışı varlık. 9 Bır şeyin dur dugu veya geçtıği verde bıraktıüı işaret, taşkmlıkta ilerl gitmek bır şeyin iç veya dış yuzünde her hangı bır etki ile mevdana gelen gedık. 10 Zarara ugrama tehllkesl, altı köşelı jyun aracı, bir harfin okunuşu, güzel sanatların tümü. 11 Yabancı, başına bı harf gelirse blrinin buyrugu altın da olan kımse anlamına gellr, Ka lın kabuklu bir Uzüm 12 Eskl haline getirmek için onarmak (ik' kelime), yasarulmış olan zaman 13 Bir şeyin ve özellikle fcemiklerın toparlak ucu. tngillzceden dıhmıze gırmış nümune an lamında bır kelime, resım vey^ harfle yapılan işaret. 14 Bere akü hastalannın <?ene) adı, tavır 1J Arabıstanda bir korfez. «e nişlığine, kalburun incesl. 16 Kavunun olmamışı, örnek. DUKTOR T, Ziya Kırbakan Oeri, Saç ve Zührevi Hastahklan Mütehassın lstıklâl Cad Parmakk.ıpı No 56 Tel • 44 10 73 Dişı Bond 08 25 06.30 07 00 07 05 07 30 07 45 07.50 08 00 08 15 08.45 09 30 10 00 10 05 10 35 Acılıs. Droeram Gunavdın (1) Kove haberler G u n a v d ı n (2> Haberler v e hava d u r u m u Istanbulda bueun Hafıf muzık Ovun havaları Çeşıtli müzik Istekler Cocuk saati Ara haberler Levleğln' ornrü Şarkılar S. Ozer Doruktan yarkılar Konser nakli Gecen hafta Hafif muzık K a d ı n l a r korosu Hnberler ve hava d u r u m u Reklâm Droeramları Ara haberler Sarkılar Maç 16 30 l l a ç nakll 16 45 N.Mercanlıdan turküler Ara haberler Ismet Sıral orkestrası 17 20 Turk muzıği 17..,0 Reklâm Droeramları Haberîer ve hava d u r u m u Baelamalarla O. havaları Kentten kente Hafta sonu 24 saatin o l a v l a n Ovun havaları Soor dereisi 21 43 Sarkılar N.Sipahl 22 00 Reklâm Droeramlarl 22 45 Haberler ve hava d u r u m u 23 00 Hafıf Batı muziği 24 00 K a n ? n n ISTANBUL n , RADYOSU 09 55 Acılıs ve nrocram 10 00 Sızın icın Karısık sololar Sevilen sesler Akordeonla melodıler Yalsîer v e Dolkalar Gecmıs eunlerin sevilen sesleri Koncerto saati Cesıtlı melodıler San soloları Tatll melodılerl M m v a t u r muzık Caz saatı Gencler ıcın Pazar konseri Cav saatı 16 SOLDAN SAGA: 1 Servetı Fünun şairlerinden oîup «Beyaz geceler» vuçaiı siir kitabı ile meşhur olrauj J935 de ölmüştü. 2 Bir cins pamuk.dizi halınde sıralamak. 3 Belırti, okluk. 4 Muhafazası tçin bırakılan, ekserimizin dünyaya gelişinde onun yardımı olmuştur. 5 Soru zamirı, motörlü araçlarda bulunan düdük. yabancı. 6 Akaçlar açarak bataklık kurutma ve birikmiş sulan aktıma işi, özellikleri aynı olan cisimler. 7 Babanın kardesi, bir renic, ulaşabilsek veya olgunlaşabılses anlamına bir kelime. 8 Sonuna bir harf gelirse büyük anne olur, olması Imkânsız, inanılır. 9 Henuz zamanı gelmemış, pek yaşlı, gızli beslenen intikarn hıssi. 10 Bir şeyı başındao sonuna kadftr bellemek, bir harfin okunuşu, itaati, sonuna bir harf gelirse haysiyet olur. 11 Artı, dene anlamına bir emir, Mekkede kutsal bır kuyunun adı. 12 Soru takısı, canlı varlıklarm sıkılmaslvle meydana gelen sıvı elbisenta boyun kısmı. 13 ?roteınl bol bır besin maddesi, lâtife tek, genışlik. 14 Bir ?eyı çekmeye yarıyan çengel, vapurlar yanaşır. 15 tstanbulda bir iemt, ikı cısmi birbınnden ayıran mesafe, geri verme. 16 Olgunluk, tamır e m Garth Cewen: Vohdet GÜLTEKİM 56 « Sen bilirsin. Caroline'i dize getirmek için ben şimdi başka bir oyun hazırladun. Willie razı oldu, ya lancıktan, bir boşanma ilâmı yazdıracak. Bir sırasını bulup Caroline'e verecek. yani kansınm sinirli oldu ğu bır sırada. Carolme öfkeyle bunu alıp yırtacak, kocasının koUarı arasına atılacak.» Lady Melbourne burada durup gülümsedi. «Meselâ senin onu ahali içmde terslediğin bir sırada.» Byron. Londra'ya döndükten sonra, bu sefer Bennett Caddesinde bir daire tutmuştu. Burası daha geniştı, fazladan bir odası daha vardı, bir arkadaşı gelirse orada kalabilirdi. Melbourne Konağından döndükten az sonra, Fletcher geldi haber verdi: « Bır hanım geldi, efendim.» Byron telâşla: Lady.... Lady Caroline Lamb değil ya?» diye sordu. « Hayır, efendim. Allah göstermesin! Bn Leigh gelen hanımın adı.» Byron şaşırmıştı: Bn. Leigh, yani ablası Augusta! « Sakın Lady Caroline olmasın? Kılık değiştirmiş olabilir. • Hayır, efendim.» • Peki, gelsin.» Byron merakla, sabırsızlıkla beklemeye başladı. Augusta'yı en son, dört yıl önce, Avrupa gezisıne çık rnak üzereyken görmüştü. Hoj, ondan önce de, kendısi onaltı, Augusta yırmi bir yaşındayken ilk defa Southivell'de tanıştıklarından beri de onu kaç kere görmüştü ki! Çok, çok beş. altı kere. lçindeki merakın, sabırsızlığın yerini bir suçluluk duygusu aldı. Albay Leigh'in kumarı Augusta'yı dilenecek dururna düşürmüş, Byron da onun bir mektubuna karşıhk beş yüz lira bile grinderememişti. Ondan sonra mektuplaşmaları kısa, nâzik bir iki hatır sormadan ibaret kalmıştı. Byron bir başka bakımdan kendini suçlu buluyordu: Bir vakitler Augusta sırdaşıyken sonradan onun yerini Lady Melbourne almijü. Fletcher yeniden göründü. « Bayan Leigh, efendim!» « Augusta! Sen misin!» Augusta dalgın dalgın bir kahkaha attı. «Sevlnmişten çok telaşlanmıs giblsln.» «Şaşırdım da. tnanamıyorum.. üzun zamandır kaybettiğim ablama yeniden kavuşturo!» «öç almaya geldim, George!» Augusta bu sefer daha lçt«n bir kailkaha atmıştı. «Merhametine sığınmaya geldim diyebllirim.i) «O hayırsız kocandan aynldın mı yoksa?ı «Pek degil.» «Kavga etttalz, öyleyse?» «Abay hiç kavgacı degildir. Ben de değilim dir. Kavga tnsanı yorar. öyle değll mi? tst«rsen sırtını çevlr bana, ı m a benim bUtün lstediğim, ?u köy hayatından, yoksulluktan, baş derdl alacakh lardan 'izak kalmak.» George Byron, sksırmrBk: «Sırtınn çevirir mlyim hlç sana!» dedl «Blr vakitler senlnle hep btr arada olacağımızı ummuştum. tstedlgin kadar hal burada, benim yoksulluğumu paylas, benim alacaklılanmla uğraş. Yakında düzınelerce gelecek.» «Alacaklılarla uğraşmakta pek ustaytmdır » Augusta'nın kahkahası bu sefer hepslnden daha çok içten gelmışti «Hele bır dene, George!» «Ah, an, Gus! Tasalarımı unuttunıyorsun bana!» Birbırlerının kollanna atıhp sanlıştılar. Sonra Byron onu şdyle bir uzağa doğru tuttu. «Dur sana bir bakayım! Değişmışsın, bir bakışta goru'uvor bu Ama, iyi olmuş.» «Otuzuma geldim. Bıraz şısmanladım da » «Yalnız galete yersın, soda ıçersın zayflarsın Ben senm yüzüne bakıvomm Değışmış rr.ı? Hayır. gelısmış Şımdı sen benden çok Byron olmjşsun Hatırlar mısın Snuthwell'deyken aynada bırbir'mızın vÜTüne bakardık » «Bakar Dakardık da bir aı'e benzerHgi bulurduk degıl m ı ' Evet, hatırlıyorum Ladv Haz rçtleri de: «Bır tek Byron bıle ugursuzluk getir.r iki Bvron bır araya gelince kımbilir ne olur!» derdı» «Hadi bakalım! tkımız bir arada neler yapacafız?» Ne istersen. Kumardan başka hıç bir sey yasak değil.» 'Kaz! Evet, Kaz! Bu sana Gus'ten daha çok yakışp'or.» Byron bırden ciddileştı «Ben kendSmi sendpn on yaş büyuk hıssedıyorum Sıçrava sıçrava atla ya atlaya büyudum bu vaşa aeldım Aılenin en yaşlısı benim Mtndı Saan vol gosiermek, senı go zetmek havatm kbtü olaylarına karşı korumak benim erirevım » Augusta'nın o lrı sözlerınde de Bvrnn'un %^7 lennde zaman zaman be'ıren o runzırca parıltılar gdründü «Evet, kardeşım » «Yapma cıddî o!'» Augusts kaşlarını çattı; bu kaş çatış da pek Byron'varıydi «Cıddî söylüyorum » «Yerıne göre sen de ablalık edersin elbette. Senin görevin de üzüntüye kapıldığım zamanlar beni güldürmek .. Bundan sonra bır daha üzüntüye kapıhrsam A. evet, bır de benı korumak... Şu Caroline Lamb denen kadından.» «Lady üxford'dan da'» «Onu cfa biliyorsun demek? Pek tatlı bir kadın, şekerım.» Augusta dudaklarını sarktı; bu da Byron'larm bir özellığıydı. «Bal gıbı tatlı, bal gıbı de yapıskan.» «Sakin bir kadın o, son derece sakın.» «Yere bakan, yürek yakan cınsınden!» Byron sevınçle bir kahkaha attı «Baska kadına ıhtıyacım mı var artık! N'apacağım baçka kaa*ını! Augusta'ya ıhtiyacım var ancak. Bvron'lann varısı o, yarısı ben! Kesin olarak hilriıgım bır tek ŞPV var, Gus Bizi birhirimizden artık hıcbır sey ayıramaz, hiçbir çey!» (üevamj var) Tiffany Jones JIFFÂKY JtfflES ĞECE O KAD&Z I t e TEM SfcfJ2A UALA p Kucuk konser Ivı aksamlar Senfonık muzik Hafıf muzik Aksam konseri Genclerın sevdikierf Ünlu ses sanatcıları Dunyanın dort bucağından Tatil aksamı icin Gece konseri Caz muziSi Hafıf sarkılar Istanbulda eece varısı Cesitlı muzik Proeram ve kaoanıs Tekel Genel Müdürliiğünden İmtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır Hukuk. Tktisat, Siyasal Bilgiler Pakülteleri İle tktisadl ve Ticari îlimleT Akademtsl »eva bunlara muadil yabancı Ulke fakülte veya vüksek okul mezunlanndan lstekülertn Imtihana girtş şartlarım öSrenmek üzere tstanbulda Karaköy Bankalar caddesi No. 48 dekl rekel Genel MUdürlUğü Teftiş Heyetl Reislıgıne bizzat veya mektupla müracaatlan ve lstenilen be'gelerı en eeç 20/11/196? akşamına kadar tevdi etmeleri 1 U rumu iiân olunur. (Basm: 22857/13536) İL4JN Maltepe Belediye Başkanlığından: 1) Kasabamız Maltepe Feyzullah menbaı lsale hattı asbest boru ferşl Imalâtj 2490 sayılı kanun hükümlerl eereğince kapalı zarf usulüvle thaleye çıkanlmıştır 2) îhaleri 24 Rasım 1967 cuma günü saat 15 de Belediye Encümeninde vapılacaktır. 3) Kesif bedeli 168.708.90 TL. sı olup muvakkat teminatı 9.700 TL. sıdır. 4) Eksiltmeye çireceklerin. eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesindeki şartlan haiz olmalan ve en çeç 21 Rasım 1967 salı günü saat 17 Te kadar Beledive Fen tşlerinden alacaklan veterlik belgelerini dış zarfın içine kovmaları mecbu ridir. 5) TeklU mektuplannı en geç Dıale saatinder bir saat evvel thale Komisvonu Başkanlıgın» vermelerı şarttır. 6) Takın halindeki dosvasi mesai saatleri dahilinde her gun Beledivede çörülebilir. 7) Postada vâld gecikmeier Te telgrana müracaatlar k«bul olunmaz. (Basın: 25608/13538) A N K A R A 05 25 06 30 07 (10 07 05 07 J 5 0S 00 08 10 08 no 09 00 09 20 19 00 10 05 10 2î 10 45 11 10 11 15 12 00 12 20 12.30 13 00 13 30 14 00 14 15 15 15 15 20 15 35 15 00 16 25 16 40 16 55 17 00 17 30 17 50 19 00 1" 35 19 50 19 55 20 15 20 35 21 00 21 10 21 30 21 50 22.10 22 30 22 45 23 »0 23 43 24 00 Acılıs. Droeram Gunavdın m Kove haberler Gunavdın (2) Sabah müziei Ankarada buffün Ovun havaları Halk M dınlevicl l?teklerl E Savından sarkılar Istekleriniz mlkrofond» Ara haberler Maeazın Y. Cınardan turküler Levleâin omrü Biîi dinler mislnlz? Dileklerımiz. sectiklerlmiz Gecen hafta Hafıf muzık Yurttan sesler Haberler ve hava dunım'j Sarkılar ve O. havaları Clkeler ve cocuklar Reklâm Droeramları Ara haberler Turküler v e O. havaları H Gökmenden larkılar Cesltll müzik H. Tasandan turküler Yeni Dİâklar Ara haberler Ince saz Ocakbası Reklâm orOBTamUn Haberler ve hava durumu S. Candan turküler ü v k u d a n dnce Sevdigîniz sesler S.Derandan sarkılar Fransadan müzlk 24 saatin olavları Türkuler Soor dereisi Sarkıtar. Müzik dünvası Yerll orkestralar Haberler ve hava d u r u m u G«ce k e n ı e r i Gece v s r u ı n ı dofcru KnDanıs / L A N Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından 1 Beledlyemlzce NATO Yolunun inşaati 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü 11e sari taahhütlü olarak ekJiltmeye çıkanlmıştır K B 133760.R5 TL o l u p G T 7Sm.O4 TL dır. Z thale 5/12'19B1 «alı eiinü saat 15.00 de Encümende yapılacaktir. Ke^if ve ?artname Fen İş Md. jfirülebilir. 3 t ş sari faahhutlü olup istihkaklar 1968 mali yıü bütçesinden ödenecektır 4 Talipler ihale tarihinden üç gün evveline kadar Ihaleye «iriş belgesi almaları ve teklif mektuplarını ihale saatinden biı s»at evveline kadar Encümen Bajkanlıgma tevdi etmeleri, postada vftki olacak gecikmeier naztn Itibar» abnmıymeatı Uftn olunur. (Basın: 25658/13534) TRANSFOftMATgfi SATIN ALINAGAKTIR 500 KVA veya daha yflksek kapasiteli 34,5'0,4 KV voltaj kademeli ve aynı vektör erupundan olmalan şartıyla ikı adet transformatör satmalınacaktır. İlgililerin P.K. 104 Yenişehir Ankara adresine âcilen müracaatlan rica olunur. (Baun: 25835 • A. 11338/13529)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog