Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

H A B E R L ER 5ONCİ YILDÖNÜMÜNDE 1917 İHTİLÂLİNİN HİKÂYESİ SKASIM.I9I7. PETEtf PALJL İ BCLVE. (ÇıU SON BOĞUŞMA &AŞL^PI . İCe.QB.NS<l BOLŞE.VIK LEJ2JAJ Sl İHV'LAL Sİ'MlN TUTUKUU4 MASı EMRlMl âO/ŞEV/< KRUZOBÜ EAiRîkJl ALDI. RLJLU EQLEQDEKI, VEAS SUBAVUOA l kruB'G OROU ıDı BO "CUMKONSE V/ " ÖZELS£ GUVS OYU sÖnce» «Sonra» uyıışmazlığı I Süveyş kanalındaki B. M. gözlemcilerinin sayısı arttırılıyor B De Gaulle'cü sol kanat Başbakan Pompidou'ya isvan etti "AUQOQA" MEVA NEU&lNDE P E TOPA TUTA&IL ECE.J^rf BAT D£M& LMAY Q eEl KUVVB.TLEJ2IMI arış müzakerelerine Isra . D j iün 5 baziran savasında I Dış Haberler Servisl D J isgal ettiği Arap topraklarından çekilmesinden önce mi, sonra mı başlanacağı Uyusmazlığı, Ortadoğu buhranı . DIŞ HABERLER SERVİSİ nı Güvenlik Konsevinde gene I İRLEŞMİŞ MİLLET çıkmaza sokmuştur. ' LER Sovyetler BirIsrailin «Önce» diye dayat I masının nedenleri ikidir: | liği, Süveyş kanalı bölge0 Müzakerelerde kuvvetli ol • sinde görevli ve Birleşmiş mak ve savas kazançlarını ter I Milletlere bağlı banş gözI kettiğı takdirde Arapların yeni I lemcileri sayısının arttınlden katılasacağı korkusu. ması konusunda Genel ® Genişleme niyeti. Sekreter. UThant'a yetM Birincisi haklı ve makul olaIverilmesini öngören bir öbilir. Fakat öteki, hem B.M. Yasasına, hem de dünya ailesinin nerge sunmuştur. bütün fertlerinin üzerinde birAmerika Genel Sekreterin PARİS (a.a. AP) leştiği «Kaba kuvvetle toprak Güvenlik Konseyinde özel yetkl llhak edilemiyeceği» ilkesine ol kanaddaki De Gaulle'cüalmaksızın gözlemciler sayısını di•ykırıdır. Üstelik buhranın teler, dün hükumetin daha büledıği kadar arttırabileceği görümelinde yatan, Arapların 1949 yuk çoğunluğa dayanmasını sünü savunmakta olduğu cihetle, •avaşlarında kaybettikleri değil sağlamak için Başbakan Georges önerge muhtemelen usulle ilgili midir? Pompidou'nun öne sürdüğü plânyeni bir tartışmaya yol açacaktır. Askerî zafer elde etmis blr lara «isyan etmisler» ve 23 26 UThant geçenlerde bir Güvenülke için gerçekten güçtür. kasım günlerı arasında Kuzey lik Konseyi toplantısında, bari| Ama tsrail, uzun vadeli çıkarlaFransada Lılle'de yapılacak pargözlemcileri sayısının 43 den 90 > nnın bilincine varabilip de korti kongresını boykot edecekleriçıkarılmasını teklif etmiştir. kularını giderecek birtakım ni açıklamışlardır. Ortadoğu buhranı üzerinde çıkşartlarla çekilmenin prensibini maza saplanmış bulunan GüvenSol kanaddaki De Gaulle'cülekabullense, fevkalâde karışık lik Konseyi çalışmalan yann Tür rin organı «La Nonvelle Repnbgörünen buhranın çözttmlenmekiye saatiyle 17 30 a ertelenmiştir. liqne» bu haftakı sayısında Başsi sihirli değnek dokundurulÖte yandan Tel Aviv'de yaymbakanı, De Gaulle'cü hareketi muşçasına kolaylaşacağa benzelanan •Haaretz» gazetesine göre, «kendi isteğine göre şekillendirmektedir. îsrail Eylattan Akdenız kıyısına meye çalışmakla» suçlamakta ve Kalıcı ve adil bir banşın ana petrol naklını sağlayacak yeni Pompidou'nun Cumhurbaşkanıçlzgileri artık gün ışığına çıkbir boru hattı döşemek için îngilnın sıyaset hayatından çekilmemıstır: tere, Batı Almanya ya da Japonyasinden sonra Fransanın sosyal O Yabudilere Ortadoğuda dan 113 milyon hra değerind» alandaki tutumunu ve dış polibir nlus olarak yasama hakkı80,000 ton çelık satın alacaktır. tikasını kökten değiştirmek için nın tanınması. şımdiden hazırhklara giriştiğini Q Uluslararası sn yollarınSüveyş kanalının kapanması yu dan (Süveyş Kanalı ve Akabe zünden Airika'nın güneyinden. do ileri sürmektedir. Körfezi) serbest geçiş. laşan tankerlerle nakledılmesi geDergı, De Gaulle'den sonra Gereken •Suveyş'in doğusundaki» Q Herkesin siyasî bağımsısneralın Amerikan aleyhtarı tupetroller, 290 kilometrelık yeni lık ve toprak bütünlfiğünün gatumunun değıştırilebileceğıni ima boru haltı döşendiği zaman Batı ranti edilmesi. etmektedır. Avrupa ülkelerine kolayca ulaştıO Filistin mfiltecllerine adaBuna rağmen Fransız Ulusal nlabılecektir. let. Meclısı 1968 bütçe tasarısını dün Boru hattı, Süveyş kanalmdan Yukardakl esaslara bir de gece kabul etmiştir. bir yılda nakledilen petrolün üçmasraflı ve tahripkâr silâhlan487 mılletvekilınden 252 si butte birine eş bir kapasiteye 50 ma yanşının kısıtlanması ekleçe tasansı lehıne oy kullanmışmilyon ton sahip olacaktır. nirse, kurulacak barış onlarca tır. Oysa martta De Gaulle'cü Israillı yetkihler projeyi titizlik değil, yüzlerce yıl sürebilir. Yumuşayan Araplar, llk öç le saklamaktadırlar. Geçen ay kı olarak 244 mılletvekili seçilmıştı. Bu ılerleme, bağımsız ve mersa bir bildiri yayınlayan hükumet, maddedeki taviılerl vermeğe kezcı bazı mılletvekillerinin obu yoldaki söylentileri doğrulahazır olduklarını açıklamışlarlumlu oyları sayesındedir. makla yetinmişür. dır. Dördüncü madde ise, tsra11in bazı fedakârlıklarını gerekHalbuki Pompidou hükumeti tirmektedir. Arapların dördüngene dun nispeten önemli bir sicü maddedeki tntumu da olyası yenilgıye uğramış ve Frandukça ılımlı ve esnektlr. Adalesız televızyonunda reklâm yapıltin tazminat ödenmesi, ya da masına ızın verilmesıyle ilgili taFilistin mültecilerinin çalınmıs sarısını gerçekleştirmekten şimEW TORK Birleşmis Miltopraklarına, geri dönmelerine dıhk vazgeçmek zorunö*a kalmışletler, Portekiz'den dıin bir izin verilmesi suretiyle saglanatır. bileceğini söylemektedirler, kere daha denizaşırı topraktarBu yenilgıye Pompidou pardaki somürgeletioe bağımsızlık Beyruttaki Amerikan Üniverlânıentoda değıl, Fransız basım, vermesini istemiştir. altesinin düzenlediği bir anket, birçok aydın çevre, sendıkalar Birlesmij Milletlerin daha önce havli ilçinç ve ümit vericidir. ve parlâmento üyelerinin çobu yolda aldığı kararları uygulaSonuçlara göre, Filistin mülteğunluğu karşısında uğramıştır. maktan kaçınan Portekiz'i şiddetcilerinin «i 75 i, eski yuvalanBunun uzerine, hükumet tasarıle kmayan Vesayet Konseyi, 3 e yı oya koymaktan vazgeçmek na dönme ücreti karsıhğında karşı 80 oyla Portekizi denizaşırı tsrail idaresi altında yasamafa zorunda kalmıştır. Tasan zaten, topraklarında bir «Sömürge savahazırdır. Demek ki Filistinde yalnız komumstlerin ve sol feşı» na girmekle suçlayan karar taortak bir Arap Yahudi idarederasyonun değıl, merkezıyetçisi kurulması diisünülehilir. Hat I sarısını kabul etmiştir. 15 ülke çelerm, bağımsız cumhunyetçılekimser kalmıştır. Vesayet Konselâ S bazirandan önce Mmr ve rın büyuk çoğunluğunun ve De Ürdün kontroiünde bulunan Fi I yinin kabul ettiği karar tasarısınGaulle'culerın bırçoğunun d'a mulistin toprakları tsraile katıla | da, Portekiz'ın sömürgelerindeki halefetı yuzunden pek az kabul davranışı «insanlığa karşı bir suç rak bir Arap Yalıudi devleti edılme şansına sahıptı meydana getirilmesi de müm I ve dünya barışı ve güvenliği için ciddî bir tehdit» olarak nitelemekkün olabilir. ' tedir. Zaten Yahudıler, 100,000,000 I 52 ülke tarafından müstereken Arap ortasında küçük bir azın I lık olarak yasamanın gerektir . sunulan önergeye 15 ülke beyaz diği bağlan artık takdir etme I oy vermişlerdir. önerge sahibi ülkeler, büyük lidirler. Din, ırk ve millivetçi I lik anlayıslarıyla avrı ve kapa . devletleri, Portekiz'e her türlü aslı bir topluluk halinde yaşama I kerl ve iktisadî yardınu durdurga devama yeltenirlerse, Yahu ' maya çağırmışlardır. dilerin, kendilerinl Araplardan I Amerika, Kanada ve Batı Avru»yıran kalın perdenin gerisinde | pa memleketlerinden çoğu çekimrahat ve huzur bulabilecekleriser kalanlar arasındadır. Di sanmıyoruz. I Karar tasansında daha önce Ünlü tarihçı TOYNBEE, tsra ' ilin Araplara karşı tutumunu I •saldırgan faaliyetler» şeklinde 1931 41 savası sırasındaki Ja I yer alan bir terım, Türkiye, Tunus ve Arjantin'm sunduğu teklıfle pon Çin iliskileriyle mukave«toprak bütünlüğü ve egemenliğin !e etmistir. TOYNBEE, Japon I ihlâli» şeklınde değiştirilmiştir. lann tıpkı Yahudiler gibi birbi I ri üstüne askerî zaferler kazaniıkları halde, nüfusiardaki bü I fük nisbetsizlik dolavısıyla Çın'i I 'ethetmeyi basaramadıklarını ha * HANOVER (A.P.) Nazi eğitırlatmaktadır. ı tsrailin varınlarının çüvenlifl, I limlı Mılli Demokrat Partının (NJ»X>.) llderi Adolf Von ThadOrtadoğuda Araplarla banş den, Batı Almanyada kanun çerIçinde yanyana ve sıkı bir isbirçevesi dahilinde bır komünist par lifii halinde yasamasını emretti kurulmasına izin verilmesini mektedir. teklif etmistir. Partı 1956 da KaKayhan nun dışı bir teşekkül ilân edilmiş kAS/M. 7.1917* DÜNYANIN GlDIŞINl DE. ĞIŞTİRBN GON... cSUM DO&A&£^J 20000 "KIZIL MUUSF1Z", $Ot2 I Johnson muhaliflerine "Susun.. dedi /MIMIII Uyuşturucu maddelerle mücadele için uluslararası bir plân teklif edildi yuşturucu Maddelerle Mü[ cadele Teşkılâtı Merkez Komıtesının 10 gun suren sonuncu toplantısında uyuşturucu madde ımaiıne yarayan ham madde kaynaklarının ortadan kaldırılmasını ongoren dunya çapında bir plân hazırlanrmsı fıkrı ortaya atılmıstır. Plân fikrı, uzmanların gerçekçı bir tedbır alınmadıkça uyuşturucu madde kaçakçılığı ıle mucadelede hıçbır gelışme kaydedılemıyeceğı yolundakı kanaatlerınden doğmuştur. Komıtenın dırektoru Sır Harry Grenfıeld'ın behrttığı gıbı, bazı bolgelerde uyuşturucu madde imalınde ham madde olarak kullanılan bıtkılerın yetıştınlmesi gelenekseldır. Ve bu bolgeler koylerınde yaşayan halkın vaşama tarzının karakterıstığıdır. Bu yüzden de bu kaynakların kurutulması, sosyal ve ekonomık rejımlerle ilgili tam bir reform programı uygulanması ve ozeüıkle, afyon elde edılen hashaş ve kokaın elde edılen koka bıtkileri yerıne diğer bıtküer yetıştınlmesi ıle mumkun olabıhr. Grenfıeld'in ışaret ettığıne göre, bir alandaki uretımın azalması, başka bir alandaki uretımle telâfı edıleceğı ıçın, boyle bır program merhalesı olarak uygulandığı takdirde faydalı sonuçlar verebılır. nterprise» uçak gemisınden Baskan John1 sorı Amerikan askerleri cephede savaşırken, Vietnam sı yasetine muhalıf olanlardan agızlarır.ı kapamalarını istemistır. Guney Californıa'daki büyük denız pıydde ussunde konuşan Başkan, «Duşmanlanmız ülkemızde ıkılık olduğunu sanıp cesaretlennıektedırler. Komumstlerin mücadele azmini bilemekten vazgeçsınle^ demiştır. cYa teslım olmak veya »avaşı genıs letmek gerektığı» sekhnde bir konuşma yapan Johnson, Amerıkanın Vietnamda aradığı tek zaferın, Guney Vıetnamın saldır ganların elıne duşrnesını önlemek olduğunu soylemiştir. Başkan denız pıyade üssünden «Enterprise» uçak gemısıne giderek Kuzey Vietnam uzerine hava akiDİarını yuruten j * 1 uçak larının eğıtım uçuşlannı ız!emıştır. Dunyauın en buyuk savaş gemısı olan ve nukleer enerjıyle çalışan «U.S.S. Enterprise». Cahfornıa sahıllen açığında San Dıego'nun batısına 160 kılometre uzaklıkta demır atmıştır. Askeri usleıe ıkı gun sürecek bır denetım zıyaretınde bulunmakta olan Johnson. geceyi gemıde geçırmıştır 1 Kosigin Vietkong çetecilerine yardım vaadetti S l (Dış Haberler Servisi) etnamdakı Vietkong çetecilerine «Amerikan saldırısına karşı mucadelede» gereklı butün yardımın yapılacağını vadetmıştır. Kosıgın, Sovyet ıhtilâhnın 50 nci yıldonumu torenınde Ulusal Kurtuluş Cephesını temsil eden heyetle dun Kremlınde bır goruşme yapmıştır. TASS Ajansınca yayınlanan resmi bıldınde, Kosıgının Vietkong temsılcılerıne «Sovyet halkı, vatanseverlerin âdil mücadelelerinde başarı kazanacablarına emindir» dedı ğı açıklanmaktadır. PNOMPENH Guney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesının serbest bıraktığı üç Amerıkalı esır, dun cephenın Kamboçtakı temsılcısı Profesor Nguyen Hıo tarafından «Serbest bırakılan tutsakların haklarını korunia Amerikan komitesi» ne teslım edıinııştır. Bu tutsakların uçu de çavutjtur. Esirler u CENEVRE (a.a. AP) B.M. Poriekizi lekrar takbih etti N! I öte yandan 1968 seçımlerinde Başkanhğb adaylığını koymak tasavvurunda olmadığını soylemekte ısıar eden eskı sınema aktorü Calıfornıa Valısı Ronald Reagan. Seattle'da yaptığı koııuşmada, Vietnam harbıne «ijerefli bır sonuç verilmesi için gerekli bütün tedbirlerin ahnmasını» istemiştir Bır basın toplantısında Johnson hukumetının Vietnam harbi sıyasetı hakkındakı kanıst sorurulunca, Beagan su cevabı vermıştır: «Vietnam onların dış siyasetlerinin örne^i ise başks birini is başma geçirmenin zamanı gelnıistir.» MOSKOVA Sovyet Başbakanı Alexı Kasıgın. Guney Vi Ronald Reagan PORTSMOUTH, (AP) Bır tamır havuzunda bulunan «Victorious» uçak gemısınde cumartesı gunu yangın çıktığı bıldırılmıştır. Bır donanma sozcusü yangın için «oldukça önemli» demıs, başkaca bılgı vermemıstir. 28 yıl evvel hızmete gıren 30J5O0 tomlâtoluk gemı bır sureden berı tamır gormekte ıdı. Yakında tekrar hızmete gırmesı beklenılmekteydı. Portsmouth ıtfaıyesı civardaki itfaiyelerden yardım istemiştir. Ingiliz uçak gemisinde yangın • HOLLYV7OOD Çok miktarda Uâç almış olarak bir yarın • BAĞDAT Hükümet, Irakdibinde baygın bulunan ve derlılann özel otomobil lthal etmelehal hastahaneye lcaldınlan aktrls rini yasaklanuştır. Karar 21 KaJennifer Jones'un sağlık durumu aımrlan itibaren uygulanacaktır. düzelmeye başlamıştır. 146 metra • RO.MA Eski ttalyaa Kıralı yüksekliğindeki kayalığîn dibindo tkinci Humbert ile kansı eski Kıraliçe Marie • lose, İtalyan sine hemen hemen ölü bulunan aktris, hastahaneye kaldınldıktas sonra ma oyuncusn Maurizio Arene'ya bir süredir âşık olan kızlan Prenkomadan çıkmıştır. ses Marie Beatrice'nin evlenme• BtRLEŞMtS MtLLETLER sine Prensesın «ehliyetsiz (anlaBirleşmis Milletlerde dün açıklan ma yeteneğinden ve iradeden yokdığma göre tsrail, Kıbnstaki Bir» snn)» olması dolayısiyle karşıdırlar. leşmiş Milletler barıs gücü masraflarına 1.500 dolarlık bir katki• LONDRA Geçen 12 Ekimde da bulunmuştur. içindeki 67 kişi üe bırlikte Yunanistanla Türkiye arasında denıze • BOMBAY 100 mlhrace, tadüşen «Comet 4» uçağına sabotai mamıyle ortadan kalkma tehdiyapıldığı yolundaki faraziye kuvdiyle karşı karşıya bulunan imtıvet kazanmaktadır. Turist kompar yazlarını savunmak Uzere Bomtımanı koltuklarmdan birinin pa^ bayda bir sarayda kurdukları sen layıcı bir tnad'ie ile tahrip olmuş dikaya «Prensler anlaşması» adını görünüşü uçakta bir bomba patvermişlerdir. lamış olabılecegi 'ezini kuvvetlen• YENİ DELHt Üç dağctnın dirmektedir. Himalayaların batısında bulunan • LONDRA Mali çevrelere Kulu dağlarında eeçpn ayin songöre, iskonto haddinin önceki gün larına doğru kavbolduğu öğrenilyüzde yarım oranında arttınlmamiştir. tkisi Hintli, biri Avustralsı sterlin üzerindeki baskıyı hayalı olan dağcılar, 6.600 metre yük fifletememiştir ve iskonto haddistklikteki Giv Makerbeh tepesine nin yeniden arttırılması muhteçıktnaya çalışıyjrlardı. • CAKARTA 20 fareye karsılık bir kilo gübre veya 10 sincap veya bes yaban domuzuna karşı blr torba çimento. tste Sumatra' nın batı eyaletleıi makamlannın, bölgeyi zararlı hayvanlardan U * mizlemek amacıyla halka yaptıklan tekiifler bunlardır. Kısaca.. meldir. tskonto haddi. üç hafta Içinde iki kere arttırümıs, V 8J < olmustur. TEEPOL W Yardım vaadi Dünyaca tanınmış KTİPİ) Naziler Komünist Partisi istedi PARİS, (a^. AP) Tıpografi Uluslararası Derneğının Parıs'te UNESCO Sarayında kasımm 6 sından 10 una kadar toplanan onuncu kongresıne Ingılız Alfabeye Baslama Derneğı Baştanı James Pıtman, çocukların jkumasını kolaylastıran !8 sesli ve 18 sessız harf uzerine kurulu yeni bir alfabe teklif etmiştir. Seslenn sınıflanması ile meydana geien ve değısık harflerı olan alfabenın adı «Öğretici Baslançıç Alfabesi» dır Kongreye sunulan ötekı tasarılar arasında şunlar varJır : Özel, tarıhî ve coğrafi adlann, çeşitli halklar arasında te 18 sesli harfi olan yeni bir alfabe teklif edildi ması kolaylaştırmak için nln»lararası belli bir knrala göre yazılması teklifi Sorbonne Profesörlerinden Etiemble'den gelmi?tir. Halen mevcut nsnllere ve çizgilere dayanarak evr»nsel bir vazı meydana setirilmesi. Frsnsız desinatörü Jean Effel'den gelen teklife göre, örneğin «hayır» kelimesi, yasak yönü temsil eden bir isaret levhanyla Ifade edilecektir. Kapanıj oturumunda, Fransız Akademısinden Thierry Maulnier, bir konuşma yapmış ve «G8rdny tekniğinin yazıyı ve dolayısiyle kflltürü öldürdfigünfl» ileri surmüştur. Kolonlu Döküm Radyatörleri inşaatçıların hizmetinde Bütün dünyanın rağbet ettiğl kolonlu radyatör tipini memleketimize getirmektedir Güzel şekli ile kullanıldığı j'erin dekoruna ahenk katar Metre kare başına ısı randınıanı %11 daha fazladır /İST> Beynelmilel şöhreti haiz FRANSI2 SOClfiTfi GENĞRALE DE FONDERIE firması ile memleketimizin en modern döküm fabrikası olan Türk Demir Döküm Fabrikalan'nın işbirliği neticesinde meydana gelen bu yeni CHAPPEE tipi radyatörler: TEEPOL Sayın Doktor ve Eczacılara Şeker hastalarınizın zevkle kullanacağı Tadı tabii şekerinkme en yakın müstahzar. TÜRK DEMtR DÖKÜM FABRÎEALABIAJ3. Süâhtar Istanbul SU İle TEEPOL TEEPOL femizliğin timsalidir iğne ile iplik kâğıMle kalem DULCARYL (efervesan tabiet) piyasada kâfi miktarda mevcuttur. 100 tabletlık ambalajlarda, fiatı 350 kr. tur BİLİM LABORATUARI İlâncÜiK: 2996/13543 Oeak Vınnb Ocak fkno Sob» Boiaogazı Sobası Şofben Kalorirer Kaiam Radyatör BÜYÜK BAKKALİYE VE SHELL İSTASYONLARINDAN ARAYINIZ KIMYEVI MADDEUERI gfklâmcılık; 3770/13527 Jtnl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog