Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

KUTSAL ÎSYAN Kurtuluş Savaşımızın gizll kalnuı janlariyle hikâyesl... H. İzzertin DtNAMOnun yazdığı « k l ı ciltlik bu büyiik eserin 7 cildi çıktı. 8. clldl d« baskıdadır. Her cüd 15 llradır. îleri Geri Kavgası Emln TÜRK'ün hazırladıgı 2 btiyük cllülk dev eser. Tarih boyunca flklr akımları, flklr adamlan. fiklr kavgaları, ihtllâller... Blnlerce tarih kltabınrn yertal rutan resimll bu eserln ı. clldl »0, a. clldl 25 liradır. May Yayınlan Cagaloğln, A t a n n ; 1<«, tstanbul Reklâmcılık 412213511 umhuriyet KURÜCUSU: rUNUS NADÎ A PİEREE LOTİ'nin Dünyaca T<jfcmgnfc§ Miyük Türk Dostu r Romaru Eski Istanbul ^ £ f f Batıhnın DoğuyvClr K W Aşkı. A Plftstik cilüi, fl tl ^ A unde, Bir v e İçli KÜLTÜR l | Ki nbul 13522 44. yıl scryı T5549 Telgraf ve mekttıp adresi: Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: îstanbu] No. 246 2 2 42 97 22 42 9 8 2 2 42 89 H 4OZT Ankara Caddesil cui ATA'yı IVIilletçe andık Ankara'daki törende İnönü konuştu «Geriye gidilmiyecektir, endişeler yersizdir» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1 Denktaş'ın tufukluluk süresi 8 gün Ankara Cumhuriyet Bürosu ve Dış Haberler Servisi Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'ın tutukluluğu, dün Lefkoşe'deki Kum Sorgu Yargıçhğınca 8 gün uzatılmış, bu karardan birkaç saat sonra Türkiye Millet Meclisinde bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Çağlayangil, «Tutuklama, siyasî gerginliği daha da arttıracaktır» demiştir. Ankara'ya gelen haberlere gore, ilk sekiz günluk tutuklama kararı önceki gece sona eren Denktaş hakkında. savcılık rutukluluk süresınm sekiz gün daha uzatılmasını dun gece yarısından fonra sorgu yargıçiığına teklif etmiştır. Savcılık bu konuda gerekli dosyasını hazırlamadığını ileri sürmüş ve teklif sorgu yargıçlığınca kabul edilmiştir. Meclis'te konıışan Ça^layangil : « Tutuklama, siyasî gerginliği daha da arttıracaktır » dedi Büyiik Kurtarıcı Atatürk'ün aziz hâtırası. dün bütün yurtta, bu arada Kıbrıs Türkleri arasında, törenlerle amlmış, TMTF'nın düzenledi^i tonlantırlr» konu Özel yüksek okulları devletleştirmek için bir kanun teklifi hazırlanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye tşçı Partısı Genel Merkezınce dün yayınlanan bir bildiride, özel yüksek okullar'ın Anayasa ve devlet plânlamasına aykırı oldufiu ılerı sürülmekte ve T.l.P Meclis Grupunun bu okulların devletlestırılmesi için bir kanun teklifi hazırlamakta olduğu ifade erfılmektedir. Bildiride, özel yüksek okullar kurulmasını öngören kanunun Anayasanın 12 ve 120 nci maddelerine aykın olduğu belirtilmekte ve bu konuda şöyle denilmektedir : «Anayasanın 130 nci maddesl (Üniversitelcr. ancak devlet eliyle kurulur) der, ama amaçlariyle birer üniversite ya da fakülte niteliginde olan özel yüksek okallar, özel kişiler tarafından kurulmus, birinci amacı (ticaret) olan ve Anayasanın hu maddesiyle çelisen kurumlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de( Itiraz edildi Bu karara Denktaş ve arkadaşlarının avukatı Ali Dânâ itıraz etmiştir. Dânâ, itirazmda müvekkilinin dokunulmazhgı ol duğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının 106 ncı maddesi go reğince hiçbir şekilde tutuklanamayacağını, yargılamanın ancak, yüksek mahkemede yapılabileceğini ileri sürmüştür. Sorgu yargıçlığı bu itirazı dikkate almamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) YASDIM BAŞLADi Devamlı yağışlaı yüzünden önceki gün Sfimsvnda neytlaaa gelen büyiik sel felâketinin verdiği zararın tesbitine bajlanmıs, bununla ilgili olarak İmar Bakanı ile Âfetler Genel Miidürü, Su İsleri Genel Müdürü ve diğcr ilgililer Samsun'a gelmişlerdir Evsiz kalan Yenimahalle sâkinlerinin bir kısmı civar köylere yerlesttrilmiş, Kızılayın mal ve para olarak ilk yardımı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Ote yandan, çamur deryası halindeki Samsun caddeleri, dükkânlar ve evlerin ait katları temizlenmeye başlanmıs.tır. Resimde, sel felâketzedeleri görülüyor. (Fotoğraf: Salih GÜVENLt Samsun) DEMİREL VE ÎNÖNÜ, ANIf KABİK'ÜEKI TÖRENDEN SONRA... şan İnönü, Atatürk'ü ve ilkelerini övdükten sonra, «Geriye gidilmiyecektir, endişeler yersizdir. Türkleri şiddet yolu ile durdurmaya imkân yoktur> demiştir. £ Anıt Kabir'deki tören Bir din öğretmeni, Ata'nın resimlerini parçaladı KON'YA Ereğli îvriz llkögretmen Okulu din dersi öğretmeni Şükrü Topaloğlu, öğrencilerin okulda hazırladıkları «Atatürk Köşesı»ndeki resimlerini yırtmış, dillc de hakarette bulunmuştur. Olay üzerine galeyana gelen öğrenciler, okuldan Eregliye kadar protesto yürüyüşü yapmışlardır. Okulda düzenlenen anma gününden sonra din dersi öğretmeni Şükrü Topaloğlu, öğrencilere çıkışarak, «Ne var bu Atatürk,te?. Bu herifle bu kadar uğraşacağııııza, biraz da dininizle meşgul olun!» demiştir. Sonra da, Atatürk'e ait resimleri ahp parçalamış, yere atmıştır. Olaydan hemen sonra 250 öğrenci. ellerinde Atatürk resimlerı, Türk bayrağı ve meşaleler old'uğu halde, Ivriz'den Ereğli'ye kadar olan 12 kilometrelik yolu yürümüş, kendilerini Kaymakam Sabahattin Çakmakoğlu (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) Anıtkabirdeki törene başta Cumhurbaşkanı Sunay olmak üzere, C. Senatosu Başkanı Atasagun, Meclis Başkanı Bozbeyli, Başbakan Süleyman Demirel. Anayasa Mahkemesi Başkanı îbrahım Senil, Genel Kurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Fikret Esen, Bakanlar Kurulu üyeleri, Kuvvet Komutanlan, CHP Genel Başkanı İnönü, milletvekilleri ve senatörler, yüksek rütbeli subaylar, gençlik ve dernek temsilcileri katılmışlardır. (Arkası Sa. T, Sü. 2 de) « Kıbrıs Mitingi bugün. ATATÜRK ANILIRKEN M/ffef Mec/isi Başkanlık Divanı üyeleri seçildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MUlet Meclisi, dün saat 15 d« Bozbeyli başkanlıgmda toplanrrm, Dışişleri Bakanı Çağlayangil, diğer sütunlarımızda bulunan konuşmasmı yaptıktan sonra, Başkanlık Divanı üyelerinin seçimine geçilmiştir. Meclis, bu arada, aziz Atatiirk için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştur. Başkan Vekilliklerine Nurettin Ok, (AP), Atıf Şolıoğlu (GP), t«maü Arar (CHP), İdareci Üyeliklere İzzet Oktay 'AP), Müslih Görentaş (YTP), Celâl Sungnr (CHP), Kâtipliklere Fuat Avcı (AP), Tevfik Koraltan, (AP), Fethi Alacah (CHP), Bedrettin Kar*erkek (AP), Kenan Aral (AP) ve Mustafa Akalın (MP) seçilmişlerdir. Komisyon üyeliklerinin partiler arasında nasıl dağıtılacağına dair başkanlık sunuşu kabul edildikten sonra, parti gruplarımn komisyonlara aday sösterebilmelerini sağlamak için oturum, 17 Kasım Cuma günü saat 15'e bırakılmıştır. Atatürk Devrimi Semineri Atatürk'ün büstüne pislik süren 15 Nurcu tevkif edildi İZMIR Torbalı ilçesinin Ayrancılar îlkokulu bahçesindekl Atatürk büstüne insan pisliği süren 13 Nurcu, dün tevkif edilmiştir. Olayın sanıkJarı, önce belll olmarruş, fakat Jandarma'ya, «Böyle bir olaya Nurcuların sebebiyet verebileceği» hatırlatılmış, bazı isiraler de verilmiştir. Bunun üzerine Jandarma ilçe komutaru harekete geçmiş, Saidi Nursi'ye ait kitaplariyle beraber, 13 Nurcu'yu yakalamıştır. Sanıklar, Atatürk büstüne piılik sürdükleri iddiasını reddetmişlerdir. "Din dersinden sonra asıl amaç, İslânı Cumhuriyeti kurmaktır,, ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Türk Inkılâp Tarıhi Enstitüsü tarafınoTan düzenlenen «Atatürk önderliğinde Kültür Devrimi» konulu seminere dün de devam edilmiş, Prof. Reşat Kaynar, seminerde verdiği tebliğinde liselere din dersi konulması konusunu ele alarak, «lslâmcıların liselere din dersi konulmasıyla yetinmiyeceklerini, asıl amaçlarının bir tslâm Cumhuriyeti kurmak oldnğann» öne sürmüştür. Prof. Kaynar, «Islâmcılann» 1946 dan sonra yeniden geriye dönebilmek için faaliyete geçtiklerini, liselere din dersi konulması konusunun tek başına ele ahnamıyacağını ileri sürmüş ve özetle şunlan söylemiştir : «Atatürk atılımlarıyla Batı nygarlığına tam olarak girişimizi kınayan tslâmcılar, şeriata doğru tekrar geriye dönebilmek için oknllara el atarak din öğretimini yayma teşebbüsüne geçtiler. tslâmcılar kendilerine göre yürfitmek istedikleri din öğretimi(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Milli Türk Talebe Birliği, çeşıtli gençlik teşekkülleri, Sendikalar ve Dernekierin katılacağı Kıbrıs mitingi bugün Taksim'de yapılacaktır. Saat 13'te topluluklar Beyazıt, Şişli. Beşiktaş, Kabataş. Aksaray meydanlarından Taksim'e doğru harekete geçeceklerdir. Miting Tertip Komitesi dün bir bildiri yaymlayarak Kıbrıs konusunciaki gelişmeleri yakmdan takip ettiklerini, Ingiliz Harıciye Vekiiinin «Yunanlılar da haklı» şeklindeki sözünü küstah hk addettiklerini belirtmişlerdır. Tertip Komitesinin bildirisinde TürKiye'nin elindeki kozları o>naması gerektiği ileri sürülmckte Patrikhanenin ve Heybeüada'daki Ruhban okulunun dağıtılması istenmektedir. «Surveyor 6» ve «Saturn 5» ıızay denemeleri başarılı oldu I Amerika, ay'a pilotsuz iniş ve roket gücünde Rusya'yı geçti Dış Haberler Servisi CAPE KENNEDY Son 24 saat içindeki iki uzay başarısı, roket gücü ve Aya pilotsuz iniş alanlarında Amerikayı Rusyanm önüne geçirmiştir. Ay aracı «Suneyor 6», kendisine tanınan oo5O nin altındaki başarısı şansını gerçekleştirerek önceki gece Ay'a yumuşak iniş yapmıştır. Surveyor programının, altmcı Ay aracı olan «Surveyor 6», hız kesici füzelerini ateşliyerek başdöndürücü gidişini yavaşlatmış ve Ayın merkez körfezine inmiştir. Bu yer, «Surveyor • 4» ün Temmu2 ayında çarparak parçalandığı yerden 9 kilometre uzakhktadır. Sürveyor'un başarısı. 1970 yılmda Aya Amerika'h astronotları gö türecek olan «Saturn5» roketi ucundaki «Apollo» kapsülünün başa ıısmı birkaç saat arayla izlemiştir. Yerden verilen komuta, tıpkı eğitilmiş bir astronot gibi cevap veren «Surveyor • 6», inişinden 5 dakika sonra ilk fotoğraflarmı yeryüzüne göndermiştir. Fotoğraflarda ışık ve gölgeler bariz olmadığından pek bir şey anlaşılmamış, bunu izleyen fotoğraflarda «Surveyor» un çevresinde karanlık çıplak bir bölge göze çarpmıştır. Öğrencilerin protestosu GÜRBÜZTÜRK'E ÖLÜMÜNDEN SONRA O1OPSİ YAPILMADIĞI AÇlKLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Viranşehir eski Savcısı İbrahim Sönmez, Kaymakam Doğan Gürbüztürk'e Viranşehirde «otopsi yapılmadığını, ancak haricî muayeneyle yetinildiğini» dün telefonla yaptığımız görüşmede açıklamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Anma töreninde bir genç, "Atam, sona muhtacız,, dedi ve intihar etti KONTA Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle Karapınar ilçesindeki tören sırasında bir genç, intihar etmiştir. Saygı duruşu yapıldığı anda 19 yaşındaki Mehmet Kibaroğlu, Atatürk Büstüne sırtını dayıyarak, «Atatürk'üm, bngün sana her zamandan daha çok muhtacız» demış ve cebinden tabancasını çıkararak şakağma dayayıp ateşlemiştir. Kibaroğlu, bir kaç saniye içinde can vermiştir. ( 9 KASIM 1967) (10 KASIM 1967) (11 KASIM 1967 (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) KOLOMB'UN YUMURTASI özel yüksek okullar meselesinin çözüm yolunu bu okulların devletleştirilmesinde değil, devlet kurumlarının daha iyi işlemesinde aramak herhalde yerinde olacaktır. Kabul etmek gerekir ki, bu okullar bir zorlamanın, daha doğrusu ihtiyacın sonncu olarak kurulmuslardır. Türkiyede nüfns arttıkça ve okuma talebi nüfus artışının üzerinde seyrettikçe, bu talebi devletin, kendi imkânlariyle, Anayasanın emrettiği yolda karşılaması gerekir idi. Devlet böyle yapamadı. Sadece eski bir yönetmeliğe göre yerden biter gibi knrnlmags başlayan özel yüksek oknlları bir kanunla disiplin altına almak istedi. Kanunun disiplini sağlayıp sağlayamadıği bir ayrı konudur, tartışılabilir. Bizim burada, üzerinde durmak istedi ğimiı ise devlet imkânlarının hangi ölçüde kullanıldığıdır. Eğitim şüphesiz pahalı ve karşılığı hemen alınamayan uzun vâdeli bir yatırımdır. Xol, enerji, sulama gibi temel yatmmlarda sonuçları kısa RÜrede almak mümkündür de, eğitimde bo süre hem uzamaktadır, hem de dolaylı olarak y<llara bölünmektedir. Bo bakımdan kalkinma dönemindeki ölkeler için en fazla «ıkıntı ve OjLAYLARIIİ ARDINDAK! T E KZIPT I R KAATİL Böylesinı asacaksın «ÇıŞıramıyon ki, ümüğüne salıyo...» Öz kızmın, kocası tarafından önce iğfal edilip sonra öldürüldüğü sanılan Gülizar Kınk, ifadesini değiftirip •Benim yanımda da yapışXı çocugumun ırzına» diyince kendisine soruldu: «Yanında oldu da ZANLIS1 MEHMET KIRIK, SAVC1 YARDIMCISI VE İLGİLİLERLE BİRLİKTE CİNAl'El YERİNDE Zeynep AVCI nlye bağınnaduj, yardım Istemedliı?» diye. O zaman yukarıdald cevabı verdi... Ümüğüne sanlıyormuj... Öldürmek ıstiyormuj, öz lu zını, kocası «niler niler» yapârken o yüzden «Gıkın bile çıkaramıyo» muj.. Iki gözlü, evden çok kümese benzeyen 20 Evler Mahallesinin küçük kulübesini altüst edip, kocasını her an lânetleyen Gülizar Kırık, durmadan konuşuynr, ama bir t«y (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) reni eğitim yatırımlarıdır. Türkiyede, Cumhuriyetin kuj ruluşnndan bo yana yüksek öğrenim için büyük yatırımların yapıldığını inkâr etmege imkân yok. tstanbul ve Ankara Üniversiteleri, binalariyle, araçlariyle, ögretim üyeleriyle milyarlan yemişlerdir. Daha sonra knrulan Ege tîniversitesi, Atatürk Oniversitesi ve diğer yeni üniversitelerle. devlcte bağlı yüksek okulların *•• (Arkası Sa. 7. SU. 5 de) Viranşehir Savcısı Sönmez " Açıklamayı 27 Eylül'de yapmıştım,, dedi Gazetenizın 30 Ekim 9ö7 gün ve 15537 sayılı nüshasının bırincı sahıfe, 7 ve sekızinci sütun larında «Vıranşehırde tanıklık yapacaklann ılçeyi terk ettiğı tesbit edildi..» Başlığı altındaki haberde; Bana atfen yapıldığ ıddia edilen açıklamayı 27.9.96' tarihinde yapmıştım. Açıklam; bütünü ile alındığı takdırde bı; mana ifade eder. Haberden açıklamanın yenı yapıldığı anlamı çıkmaktadır. Yukarıda zikr edilen tarihte Razetenize gönrlerilen «çıkl»ma üç «ghife olup, cevaplandırılması Uzım ^elen bütün surulaıı ıçıne almakta ıdı. Açıklamayı vaptıgım tarihte tahkıkatın genışletılmesıne fıenüz karar verümemiitı. Tahkıkat. yenıletıdıkten sonra, layet tabııriır kı böyle bir açıklama vapmam sakıncalı olur Basın kanununun 19 ncu nıadlesı gereğınce aynı sahıfe. ayni sütunlarda ve aynı puntolarla düzeltmenın yayınlanmasının sağlanmasını rica ederım. 31.10.1967 Viranşehir C. Saveı Trd. 18239 Ibrahim Sönmeı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog