Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Şehname nrderr Çevlren: Necatl Lugal Milll Eğitjra Bakanhğınca yayımlanan «Dflnya Edebiyatından Tercümeler» mrisinde üçürjcü def> basılmı?tır. Bâkanlık yayınevleriyle bütün Htapçjlarda 12 lir» fiyatla «atılmaktadır. (Basm: 25417/134591 44. yıl %ayı 15548 umhuriyet flNIYORUZ KTJRÜCTJSU: YUNÜS NADt Telgraf *e mektup Telefonlar : 22 42 tdresi: Cumhuriyet 90 22 42 M Istanbul Posta Kutusu: fgtanbul No 248 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 4 T 3 T 0 1 veya Sayahat AcenteotE 2 g ViRANŞEHiR KAYMAKAMININ CESEDi ÜZERiNDE OTOPSi YAPILDI Mezarı açılarak ccsedi İstanbul Adli Tıb Morg Şubesine gönderilen eski Viranşehir Kaymakamı Doğan Gürbüztürk'ün kemikleri üzcrinde yapılan üıcelemede intihar ettiğine dair herhangi bir kırık veya çatlak olmadığı tesbit cdilmiştir. Bilhassa boyun kemikleri üzerinde titizlikle arastırma vc inceleme yapan morg şubesi, <Eğer intihar ıse, olumun asılmayla meydana gelmediğını, canku gırt'akta ve boyun kemıklerınde boyle bır belırti tesoıt edılemediğını» belirtmiştir. Gürbüztürk' ün intihar Eskişehir ve 1 etmediği Diyafbakır'da Gençlik, "Ofdu anlasıldı Kıbrıs'a,, diye Selâhattin GÜLER Eğer zehirlenme ise.. Bııçok esrarlı olayın ajdınianmasında buyuk rol o>na\an Adlî Tıp Morg Şubesının vabancı memleketlerde ıhtısas >apmı< ılgılılen: «ölümün bir zehirlenmeden ılerı gplmi? olması ıhtimalı ıi7erınde de duru>oruz. Buııuıı ıçın de ıç ozuvlardan parçalar alarak tahlil edilmesi için kııma lâhoratuvarına gonderdik. Ne \ar kı. nznn sıire kalan ce«pdın iç uzuvları çurümüş bır dnrıımdadır. Citerlerden ı t mıdeden alınan parçalar üzerınde «zchir» aranacaktır. Bn tahlilin ne sonnç ırreceğı de şimdiden kestirilemez» demışlerdır Doğan Gurbuzturk'un olumundekı esrar perdesını kaldırmak ıçın eskı tahkıkat dosyalarının bır tarafa bırakılarak soruşturmanın venıden baslaması uzerıne mezarının açılmasına ve cesedının çıkarılıp Adli Tıp Morg Şubesıne gondenlmesıne karar verılmıstı 15 gun once mezardan çıkarılan eskı Kaymakam Gurbuzturk'un tamamen tefessuh etmıs ve ıç organları ayırdedılmı\ecek hale gelmıs olan cesedı uç ?un once gerı gonderılmıstır Adli Tıp ve Morg ılgılılen, «Lâboratuvardan gelccek inceleme raporları ıle Morgda \apılan otopsı ve kemıkler uzerındeki arastırmalar ıçın bır rapor hazırlanacaktır. Bu rapor soruştnrma>ı \apan mahallin Savcılığına gönderılecektır» demıslerrlır. Sunay'm Demirel'e «Bay» diye hitap etmesi, Senato'da tenkide ugradı (Yurt Haberleri Servisi) Ranf Denktaş'ın Kıbrıs't» Rum ybneticılerınce tutnklanmasını protesto amacıylm dün Diyartoakır ve Eskışehırde mitıngler duzenlenmif ve öJrrenciler, «Ordu Kıbrı»a» diye batırmıslardır. Diyarbakır'da, Eğitlm EnstıtUsU ojrencılerı tarafından duzenlenen mıtıng buyuk ılgı gormu?, Ataturk Anıtı onunde toplanıldığı sırada oradan geçmekte olan Genel Kurm«y Başkanı Orgeneral Cemal Tural'a buyuk tezahurat yapılarak, «Ordu Kıbrıs»» diye bağırılmıştır. Öğrencılerın taşıdıklan dovırler arasında ozellıkle. «Allah bir, gönül bir, vatan iki olamaz> sloganı bulunan dovız dıkkatı çekmıştır Eskişehir'de de Akademill ögrencüerın «Kıbns'a yıiruyuş» mltingi Ataturk Anıdı onunde yapılmıştır. Ellerinde Cengız Topel'ın resml ve dovızler bulunan gençler, hükümetin Kıbrıs konusunda daha aktif bır po'ıtıka ızlemesinl ıstıverek, «Ordu Kıbns'a!» diye bağırmışlardır 10 KASIM 29 yıl sonra c\rım demek, eskivi vıı kıp topluma venı bır du|ztn •»ermek demektır. Bu ısın oyle bır onderın basa geçmesıjle kola>ca basarılamıyacagını bılırız, Toplum >apısı içınde >enıye ve ileme ozlem du>anların \anı sıra yaradılısları. \a da çıkarlan gereçı eskhe sımsıkı yapısmıs olanlar da \ardır. Bılınçsiz halk kalabaIıçının desteğınden »ararlanan bu gerıcıler \e çıkarcılar engehnı asmak ağır. süreklı, kimi zaman MİIarca «ürecek e " r r t lere bağlıdır. Ataturk'ün ?». olum vıldonumünde bnçün Turk gençliçi bn gerçeğı her halde olanca çıplaklığı ıle gönnor olmalıdır. Basına geçtıgı Ulusal Kurtulus Savasını en şuc kosullar altında kazanıp. bütün ıç \e dıs ençellerı astıktan sonra Ataturk bıze »üzde vüz bacımsız, vüzde NUZ ılerleme >olunda. havsivetlı, dınamik btr düzen bırakarak kısa omrunu tamamladı. Emper>alıst lüclere karsı vürüttüçumüz sa\as dahıl, eski\i jıkın jeniM getiren de\rımler zinciri de dahil, ataturk'ün önderliÇı altında harcadı£ımız muazzam «,aba topu topu 18 yılı kapsamaktadır. Bugün, ölümıinden 29 yıl sonra hâlâ onun düşmanlarına karfi biivıik eserı adım adım savunmak görevi Türk gençliğinın omuzlarındadır ve gençlik görevıa ağırlıçını omuzlarında, bilincini de kafasında tasımaktadır. Çağdas uygarlık dünyasında lâyık oldnğu yere bir an once varmak, halkımızı her gün daha iistün havat şartlarına kavnstnrmak isteyen devrimci çençliği çelmelerken Ataturk düsmanı gerici ve çıkarcılar takımının mguladıği taktige dikkat etmeKyıı : (Arkası Sa. 7, Su. * da) AN'K^R*. (Cunıhurijet Bürosu) Cuınhumel Scııatosuııda dun, Cumhurbaskanı Suna\'ın, Başbakan ı t ı a Bakanlar \urt dısına çittihlrri zaman, onlara vekâlet edecek Bakanlar hakkında >azdığı tezkerelerde bakanlardan <Ba\> dı\e «oz açması, tenkide nğramıştır. Atasagun'un başkanhğmdakı toplantıda okunan Cumhurbaşkanlığı tezkerelerınden bırınde, Basbakan ıçın «Basbakan Bay Süleyman Demirel» de>ımı kullanılıjordu S07 alan AP'lı Senator Refet Rena>cı, «Ba^» de\ımının kullanılmasını tenkıd rtmı< «fctU7Usumu7df Mecli« Ujelerme (S?yın> diye hitabedileccçı holırtılmıstır Hukumct uvclerı de Meclisımı/ uvclerın i den olduguna gore, onlara (Sa\ın) kelımesnle hılabedılmesı, daha m olur \e kulauı tırmalama?» demı^tır Ü%elıgı kaldırılan Zı\a ^erefhanoğlu'nun muracaatının reddedıldığme daır Anavasa Mahkemesı tezkeresı okundUKtan sonra, geçen oturumda tamamianamayan bır kâtıp uvelık seçımıne geçılmıstır (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Adav olmıyan CHP'li kâtipliğe seçildi Ataturk'ün Önderliğinde KüItür Devr i m i „ semineri başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bu\uk Kurtarıcı ve Devrımcı Ataturk un olumunun 29 uncu \ildonumu dolaji'ivle bugun butun jurtta anma torenlerı duzenlenmıştır. Saat tam a U5 de Ankara da Anıtkabırde de\let bu\uklerının katı!ma«ıv le bır toren vapılacak ve saj gı durusunda bulunulacaktır Ankara, Iran ve Pakıstanıı ^ bılım adamlarının da fcatıldıgı Turk İnkılâp Tarıhı Enstıtusii tarafından duzenlenen «Ataturkün önderliğinde kültür devrimi* konulu bır setnıner dün Mıllı Egıtım Bakanı Ertem'ın Atatnrk'un 2» ölüm yıldönübır konuşmasıyle çalışmalarına mo dolayısiyle. çeşitli kunıluşbaşlamıstır lar. Istanbul'da anma törenleri düzenletniştir Ataturk'ün Kültür • Univeısite'nin Fen Fakültesi devrimi konferans salonundaki töreni, saErtem. Tarihüj akışı için at 9'da başlayacaktır. de milletimizin butun çağ• Turkıye Mılli Gençlik Teşkıdaş medenivet verilerinden fav lâtınrn duzenledıği torerun başladalanabilmesi için, yavaş bir ma saatı, 9 30'dur Torende, Bu tekâmüle değil, miUetçe ınkı lent Ecevıc, Sıtkı Ulay, Hakkı Saylâp dediğimiz bir hamleye ih gıner, Munu Koseoğlu, İlhan Seltiyacımız vardı. tşte Atatürk çuk, Kadrı Kaolan, Vahdı Çakar. bu çerçeği gördu ve icabını yap Büâl Şışman, Alı Oğuz ve Alp tı. Bu seheple bugün medenı Kuran konuşacakJardır yetin her yönünde hızla ilerle• Eski İMuharipler Derneği'nın mekteyiz» demtştır. anma töreni. Sarav Sinemasında, Nasıl bir devrim? saat 14'dedir. 15'deki Mustafa Ke• Saat 14 Pro£ Dr. Hamza Eroğlu, se mal Derneği'nın torenı, deraeğın mmerde verdığı teblığınde ö Harbıye dekı lokalınde yapılacaıczetle şunlan soylemıştır: tır «Türk devrimi bir doktrtn hareketinin sonucu degildir v; bir doktrine bağlı da degildir. 1789 Fransız ve 1917 Rus devIzmİt'te AtatÜrk'Ü rimlerinden farkb olarak Türk ... . , , dcvrınmîoc, dcvriDi fikri h3* zırhğını yapanlarla onu aksianma t torenıne katıhyor yon sahasmda basanlar ayuı < Y u r Haberlen Semsi) kişllerdir. Millet gerçeğini orÖzel yüksek okulların devletleştadan kaldıran, milliyetçiliğı reddeden bir takım, ne olursa tirihnesi amacivk Ankara'va yuolsun, Türk devriminin temei rüyerek gitmekte olan 176 univerprensiplerine Atatürkçülüee site öğrcncisi, dün Izmıt'e vartnış aykırıdır. Türk devrimi, mu ve bir miting yapmışlardır. Bugun ayyen bir «ınıfıo ve zümrenin Ataturk'ün anma törenine katıla ihtilâli olmadığı gibi. muayyen cak olan gençier, daha sonra yu bir zumre ve sınıf lehine de rüyüşlcrine devam edeceklerdır. yapılmamıştır.» Izrrur'de de öfrenci kuruluslaıı, (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) özel yuitiek okulları protesto eden sessiz bir yurujuş >apmış.tır. Viranşehir'de soruşturma devam ediyor AVKARA (Cumburıyet Bürosu) Vııansehır Kaymakamı Gurbuzturk'un babası Husejın Gurbuzturk'un Adalet Bakanına muracaatı uzerıne Vıranşehırcfe yenıden baslanan sorusturma devam etmektedır Daha once ıfadelen alınan tanıklarla, bazı yenı tanıklarm ıfadelerının alınması sona ermıs. ancak Vıransehır'den ayrılan bazı tanıkların ıkıncı defd ıfadelerının alınması ıçın. bulundukJarı \erlerın Savcüıklannd gereklı talımat vazılmıştır. Bu arada ılk snrusturma dosvasını «intihar» seklınde kapatan Vırar^ehır Savcı Yardımcısı tbrahım Sonmez başka bır yere HtanniK fakat Sonmez yenne (Arkası Sa 7 Su 4 de) Rauf Denkfaş'ın bugün muhakeme edilmesi muhtemel LEFKOŞE UThanfuı ozel temsılcısı Taffal, Banş Gucıl Ko mutanı General Martola ve Amerıka'nın Lefkoşe Buyukelçısi Belcher, dun Makarıos'la, Denktaş konusunu goruşmuşlerdır. BM'e yakın çevrelere gore, bu goruşmede, bugun mahkeme huzuruna çıkarılması beklenen Dentctaş'ın serbest bırakılması ve Adada yenı bır bunalımın onlenmesi ıstenmıştır • Toprak Ofisinde grec sona erdi ANKARV ıCumhuınet Burosu) Toprak Mah=ullerı Ofısı Genel Mudurluğu ıle Lıkattş Sondıka>ı ara^ınHakı toplu ıs ^ozles me«ı uvu";ma?lığından doğan grev, Lıkdtîş'm mu?akpre vetkısını devretmıs oldugu Turkîş ve TMO ara^ında ıri7alanan pro tokol sereğınce <ona ermıstır Isçılere, 100125 lıra ucret zammı, bır ust deıece avlık, 250 kuruş yemek bedeh. a\rıea elbıse ve ayakkabı verılecektır DÜNYANIN EN BÜYUK FüZESi FIRLATILDI Amerika, dun, şimdiye kadar uzaya gönderilen araçların en buvuğu olan «Saturn • 5» ay roketini atmıştır. 110 metre yuksekliğındeki dev roket, fırlatılmasından bir süre sonra yorüngesine verleşmiştir. Resim, «Saturn • 5» in uzaya fırlatıuşı sırasında alınmiftır. Bu konudaki habcrimu, 7'nci sa>fadadır. Denktaş'ın yeğeni Ankara'ya geldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Denktaş. teyzesının kızı Sevım A!ı Sıtkı'yı, dun Ankara' ja eşım tesellı etmek uzere, gondermıştır. Denktai ın yeğeni, şımdıhk Ada da endıse edılecek bır durum olmarfığını, Turk cemaatı nın bır bekleyış ıçınde bulunduçunu, Rum yonetımımn alacağı karara bağlı olarak gergın havanın vahımlesebıleceğını soylemıstır. İstanbul'daki anma törenleri Boykotçu 2 öğrenci tutuklandı Hukuk Faküllesi, biı hafio lalil edildi Bir kısım oğrencilerinin derslerı bo^kot ettığı («tanbul Lnı\ersite«i ** Hukuk Fakültesi, dun, Fakülte Yonetim Kurulunun karariyle, bir hafta tatil edilmiş; bu arada Savcılık, boykotçu öğrencilerden 2'sini, tutuklamıştır. Hukuk Fakültesi Yonetim Kurulu dun saat 16 30 da toplanrruş, daha sonra şu bıldırıyı yayınlamıştır: (J) Fakulteye kaydolduktan sonra iki yıl içinde bırincı sınılta başarı göstoremedikleri için kayıtları silinen ve öğrencilikle ılgıleri kalmamış olan bazı kişiler, Kasım başındanberi, ders dinleven bir öğrenciyi yaralanjay» kadar varan çeşitli fiili müdahalelerle fakultede ders yapılmasını engellemişlerdir. (f> tşledıkieri fııller dolayısiyle vakı şıkâjetler sonucunda haklarında cezai takıbat yapılanların Savcılıkça sorguya çekılmeleri sı rasında 8 Kasım 1967 Çarşamba gu nu butün sımflarda dersler. saat 16 > a kadar sukunetle yapılabıldı ğı halde, Savcıhğın tevkıf talebının reddedılmesını takıben bu şahısların saat 16'da Fakulteye donmelerınden sonra bazı derslere mu dahaleler, jenıdeu baslamıstır. 9 Kasım 1967 Perşembe gunu soz konusu sıhıslarm \onettığı gıuplaıın gostcrıl=n kjr^ısında sabah (Arkası Sa. 7, bu. 3 de) MLTLL GLNLERDE intihar etmediği somıcuna »arılan Viıansehir eski Kaymakamı Doğan Gıirbüztiirk'Ie eşi Esin Oürbuzturk'un, mu lu günlerinde çektirdikleri bir resim.. Doçan Gurbüzturk'e. sadece dış muayene yapılıp defin ruhsatı verildiği, şimdiye kadar • istanbul'daki hariç • hiç otopsi yapılmadığı anlaşümıştır. Tatil kararı ile ilgili bildiri İki Japon boyrağı aranıyor tçinde bulundugumu^ a\ın ıçınde, Pera Palasda bır zr. afette, gece, sabaha kaışı, cıcıll bıcılı bır masa uzennden ıkı Japon bayrağı kaybolmustur. İstanbul Çocuk Sağlığı Derneğının duzenledıği gecede. Japonlara fazia sempatısı olan bırısı tarafından alındığı tahmın edılen bavraklar, bır haftadan berı hem konsolosluk, hem de dernek tarafından aranmakta, fakat bulunamamaktadır. İstanbul Çocuk Sağlığı Derneğı 3 kasımda duzenledıği gecede, butun konsolosluklan dâvet ederek. kendı ulkelennın orıjınal yemeklerını yapıp getırmelerinı ıstemıştır. Sabaha ka dar devam eden toplantıda, avrı ayrı masalar uzerıne bayraklarla bırlıktp, her ulkenın kendı jemeğı knnulmuş ve dernelc (Arkası Sa. 7, Su, 4 de) artal Yakacıkta bir baba, iğfal ettiği 16 }asındaki öz kızını bıçakla bas, kol \e bacaklannı govdesinden ayırarak öldürmuştür. Uç gün önce işlenen cinayeti, kızın kesık knlunıı ağzında dolaştıran bir topek ortaya çıkarmıştır. Bir baba, iğfal ettiği öz K kızım parçaladı de oturan 33 \aşındakı Çankın :ı Meh'net Kırık, kızı Şerıfe'51, Yakacık Taşocaklarıra goturmuş, burada iğfal ettıkten sonra bıçai'.la dogramıs, parçalarını da fundahklar arasına saklamıstır B:r sure once, oz kızına tecavuz sucunri?n i av hams \atan \e Serıfanın, «Denı babam degil, Kızınm parçalannı fundalığa saklıyor llk '•onıijturrpadan anla^ıldığına gorc, Kırlıktepe Koşkier me\knn NADİR NÂDİ ları iğfal etti» demesı uzerıne talılıje olunan Mehmet Kırık, cınayetten sonra, gayet sâkm, evine donmustur. Bır akumulâtor fabnkasında hannUık yapan Kırık. durumdan suphPİpnen karısma «Serife">i. iğfal ettikleri icin Jandarmaja tesSd. 7, Ssu. 5 dc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog