Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

gpr CumhuriYel 4 T 3 7 O 1 veya Seyahat Acenteniz KURÜCUSU: YÜNUS NADÎ 44. yı/ sayı 15539 Telgrai ve mektup adresi: Cumhuriyet 2 2 4 2 9 6 IstanbuJ Fosta Kutusu: tstanbul No 246 22 4 2 97 22 4 2 9 8 22 4 2 99 Telefonlar ' 2 2 4 2 9 0 Çarşamba 1 Kasım 1967 Nobel armtjğanını a l m ı ş ^ ^ ^ ü n l u Fransız yazarı Albert Camus^K « ı güçlü, en başaııl] eseri sayüan bi^Hkp Tahsm Yucel'ın kalemıyle dilımize kanKdırılarak Varhk Yayınları arasında 8 lıra fıyatla çıkm.jtır Başkaldıran İnsan. Mecliste 405 kanun tasarısı, 566 kanun teklifi bekliyor Parlâmento bugün açıhyor Orhan DURU ÂNKARA Parlâmento bugün açılarak çalışmalanna başlıyacaktır. Bu yılki çalışmalar, Millet Meclisinin ikinci dönern 3 üncü çalışma yılı, Cumhuriyet Senatosunun birinci dönem son çalışma yılı olacaktır. SENATO SALONU HAZIRLANftOB naaşları almaktan vazgeçti Naaşların Eyup'e naklı konusunda oğleden sonra Zorlu'nun ağabeysı Rıfkı Zorlu'nun evindo Içışlerı Bakanı Faruk Sukan. Adalet Bakanlığı Musteşarı Necati Volkan. Berrin Menderes, Guzidc Zorlu, Mutaharra Polatkan, Aydın Menderes, Rıfkı Zorlu ve Menderes ın kayınbıraderı Samim Yemişci'nm katıldığı bır toplantı ya pılmıştır Toplantıdan sonra aı'eler, aralarmda bır goruşme yapmış ve umumi efkâra naaşların «Naklinden vazgeçildigini» belırten bır bıldırt nm yayınlanmasma karar vermışlerdır «Menderes. Zorlu \e Polatkan ailelerinin muşterek bevanıdır» kaydıvle vayınlanan bıldırı, aynen şoyledır «3 Kasım 1967 tarihındc Imraiı hapishane adasından Eyup Sultan'a nakülerı Hukumetçe kabul edüen merhum Başvekil ve Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes. merhum Hariciye Vekili Fatin Rüştıi Zorlu ve merhum Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın aziz naaslarının ebedî ve mutevazi istirahatgâhlarına intıkallcri, muhterem efkârı umumiyenin vakinen takip ettiğı ve vakıf olduğu gelişmeler muvacehesinde, maalesef şimdilik imkânsız hale gelmiştir. Istanbul Sayın Belediye Meclisiıue tahsis olunan mezar sahası hakkındaki plân tadilinin Imar ve Iskân Bakanlığınca maateessüf tasdık edilmemesi, nakil keyfiyetini tâyin edcmheceğimiz bir devre için suruncemeye terk neticesini doğurmuştur. Sa 7 SB 4 te Rilelet, Rumlar, Kıbrıs'a giren Denktaş'ı tutukladı (Dış Haberler Servisi) LEFKOSE Kıbns Türk Cemaat Meclisinin 1964 yılmdanberi Türkiyede bulunan eski Başkanı Rauf Denktaş'ın, Kıbrıs'a gizlice girdikten sonra dün Rum Polisi tarafından tutuklandığı, Lefkoşe Radyosu tarafından açıklanmıştır. Radyo, Denktaş'ın yanında bulunan silâhlı 2 kisinin daha tevkif edildiçini bildirmiştir. Habere göre, Denktaş ve beraberindekiler, Kıbns'uı Kuzeydoğu ucundaki Karpaz Burnunda yakalanmışlardır. Hatırlanacagı üzere Makanos, Denktaş'ın Kıbrıs'a gırmesini jasaklamıstı. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kara ve Hava Harb Okulları dün yeni ders yılına girdi "SILuH ALMAYAN ÜYELERİN MAKİNA KIMYAYA Menderes, Zorlu, Polalkan ailelermin muşterek vekilleri Avukat Orhan Cemal Fersoy'un dun acıkladığma gore aıleîer, «Şimdilik» kaydiyle naaşları İmralı'dan alınaktan vazgecnnşlerdir. Bildiri yaymladılar Millî Birlik Grupu, sert bir bildiri yayınladı A ^ ^ I MURACAAT ETMELERİ...,, Fikret OTYAM ANKARA Şiikür kavuşturana... Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. dönem 3. çalışma yılı, 1. birleşimi buçün saat 15.00 te baslıvor.. Yiıce Turk ulusuna uğurlu ve hayırh olsun.. T.B.M.M. Açılırken arlâmentomuzun yaz tatili sona erdi. Bugun Senato ve Millet Meclisi genel kurullan ayrı ayrı toplanacaklar, Başkanlık Divanları seçlmi üe yeni dönem çalışmaUnı» başlıyacaklar. Hükümeti denetlediği kadar ona yol gosteren, ışık tutan en yuksek organ bulunması itibariyle Parlâmcntodan milletin çok şeyler beklediğine şuphe yoktur. Ne var ki, yinni yıldır bir türlü içinden kurtulamadığımrz rejim çıkmazları yuzunden millet, bekledijçi ve umduğu hayirlı işlerin hemen hiç birinin gerçekleşme yoluna girdiğini gorememiş, kısır parti çekişmeleri ile geçen her dönem sonunda daima hayal kırıkljjrına uğranuştır. C.H.P. Genel Başkanı Sayın Inöııu'nun iyimser sozlerine rağmen biz bu sefcr de Parlâmento çalışmalarından verimli ^onuçlar alınabileceği ihtimalini Tvek kuvvetli gormediğimizi sakhyafaıyacağız. Oysa bu ihtimali gerçefcteştirebilecek muspet ünkânlar bugıîn elimizdedir ve normal koşullar altında bu imkânlardan yararlanarak iyi işler başarmak iktidar hcsabına hiç de guç değildir. Oemokrasilerde iktidarların rahat çalışmalarını çelmeliyen »n buvuk engel Parlâmento içınde partiler arası kuvvet dençesinın bır partiye tek başına hukümet kurabilme sansını tanımamasıdır. Karma hukumet zorunlukları partileri çeşitli kombinezonlar arkaüinda tâviz yarışına sürükliyeceği için bunlar irbirleriyle uğraş; maktan salım 'lafa Ue olumlu ş görmeye, programlarını uygulamaja vakit bulamazlar. Bugun Adalet Partisi gerek Millet Meclisinde, gerek Senatod3 salt çoğunluğu elinde tutmakta ve böylece haarladığı tasarılan Meclislerden rahatça geçırip kanunlaştırmak gucune sahip bulunmaktadır. Bu, demokratik iılkelerde ozçür vaşam duzevini benimBemış olan çoğu politikacıların gipta edeceği jir durumdur. Biz ise, ne yazık ki henüz dün denecek kadar yakın geçmişimizin ışığında bu durum yadırgıyor v«s iktidar partisinin, elindeki gem? imkânları ne ronde kullanmak ıstiyeceğini daima iızüntülu bir merakla bekliyoruz. Zira 1950 denberi bizde iktidar hukumet etme sanatını çok kez çogunluk diktası eibı anlamakta, bu vuzden de kısa zamanda Anayasava sırt çcvırerek duşunce ozEiırlüsTİnü ve muhalefetin denctlcme hakkını alabildiçine kısmayı, giderek muhalefeti yok etmeyi amaç bilmektedirler. Herçi sutten açzı yanan millet yoğurdu üfliyerek yemeyi Sğrenmış ve 27 Mayıstan sonra hazırlanan yurürlükteki Anayasamızla ıleride herhangi bir iktidarm vurdumuzda tek başına «hâkimi mutlak» kesilme heveslerine set çekici bükümler getirmişti. Ama fizülerek goruyoruz ki buffun başkv?cak çalışma döneminde Turkiye Büyiık Millet Meclisinde görüşülecek olan kanun tasarılan arasında hem Anayasa, hem de 27 Mayıs ruhu ile bağdaştırılamjyacak olanlan vardır. Bunlara örnek olarak T.R.T. nin özerkliğini ortadan kaldırıp bu müesseseyi 27 Mayıs oncesinde olduğu gibi bir ıktidar sözcüsü haline getirecek, hâkim teminatını kısacak ve duşünce nzgürlıiğunu yok edecek olan «temel hak ve hürrivetleri koru Mıllet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bugun saat 15 de ayn ayrı toplanarak once Başkanlarını, daha sonra Başkanlık Dıvanlarını seçeceklerdır. Gerek Meclıs Başkanhğı, gerekse Senato Başkanlığı seçımlennın bu yıl mucadeleh geçeceğı beklenmektedır. Meclis Başkanlığı meselesi Millet Meclisi Başkanlığı konusunda son gunlerde kulıs faahyeti son derece artmı? ve AP Grupu içınde (yemınlıler grupu> dıye ad landınlan topluluk çeşitli evlerde yaptığı toplantılar sonunda Ferruh Bozbeyh karşısma aday olarak Istanbul mılletvekıh tsmail Hakkı Tekinel'ı çıkarmayı kararlaştırmıştır. Yemınlıler önce Ismaıl Hak kı Boyacıoğlu'nun, dncekı gece de Kemal Bağcıoğlunun evınde toplanarak Bozbeyh'ye karjı tutulacak yolu tesbıt etmışlerdır. Aday olarak Ismet Sezgın ile Sabıt Osman (Arkası Ss. 7. Sü. 2 de) ANKARA (Cumhurijet Burosu) Mılli Bırlık Grupu dun naaşların naklı ile ılgılı olarak sert bır bıldırı jayınlamış, olaylaruı gelış mesını «Devlet duzeıııne karşı bir gosteri olarak hazırlanan bir tertip> şeklmde nıtelenmış. hukumetın sorumsuz davrandığuıı one sur muş'ur. Bıldırıde «Vatana ihanet suçu ile malıkum edilerek tarihin karanlıklarına goçen meşruluğuuu yıtirnıış iktidar sorunılul.ırının kemik leri uzerinde çirkııı bır politika o Arkası Sa. 7. Sü. 6 da A P Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu seçimini "Yeminliler Grupu„ kazandı A>iKARA (Cumhuriyet Burosa) AP Millet Meclisi Grupu, dun saat 10 da toplanarak yenı başkanları seçıtuı ile Grup Yonetıra Kurulu seçımlennı vapmıştır Bu seçımlerî * «Yemınlıler Grupu» denılen topRUjJğun lıstesı kazanmıstır. "• *• Baskan Vekıllıklenne 117 ovla Prof Ajdın Yalçın, 118 oyla Sabıt Osman Avcı yenıden seçılmıslerdır. Grup içınde ortaja çıkan ve (Uçuncu Dunya» dıje adlahdırılan topluluğun aday larından Kemal Doğan Sungun 45, Orhan Eren 20 oy aimışlar ve Baskan Vekılhğı ıçın basarı kazanamamıslardır. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de «Vah Kupası Koşusu 4.11.1967, Cumhurbaskaıılıfı Kupası Ka »usn $.11.19«7, Mıtlet Meclisi Kupası Kosusu 13.11.1967, Cumhuriyet Senatosu Kupası Kosusn 19.11.1967 ve Tarım Bakanlığı Kupası Kosusu da 26.11.1967 tarıhlerinde vapılacaktır. Bütun senator ve mıllet\ekılleri dıjer kosulara serbestçe çırebılecekleri sıbi bu kosulara da dâ\etlidırler Jokev Kulubü» EYÜP HAN, PAKISTAN'A MEMNUN DÖı^DÜ Sunay, bu sabah Dost Pakıstan'ın Devlet BaşEjüp Han, Londra'ya gidiyor kanı Mareşalmemleketinedün tstanbul'dan don«Silâhlarını almayan iıvelcrin isimleri asagı\a çıkarılmıstır. Üjclerın Makıne Kimva Knrumuna muracaatları rica oInnnr » (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARA (Cumhurijet Burosu) Cumhurbaşkanı Sunay ve esı, Ingıltere Kralıçesının dâvethsı olarak, bugun saat 8 05'de, THY nın ozel bır uçağıyle, Londra'ya hareket edecektır. Heyette, Dışışlerı Bakanı Çağla%angıl ve eşı, CHP Mılletvekılı Ferudun Cemal Erkm, AP Mılletvekıh Muhıttın Guien, GP Senatoru Fehmı Alpaslan, Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreterı Cıhat Alpan ve eşı, Kara Harp Okulu Komutanı Tumgeneral Namık Kemal Ersun ve dığer zevat bulunmaktadır. Gezı, 8 Kaîim Çarşamba gunu sona erecektır mus; »>nı saatte vayınlanan Turk Pakistan ortak bildırısindc, Türkıve'nin Dakka ve Karaçi'de birer baskonsolosluk açacagı, RCD Çalışma Grupunun gelecek hafta çalısmalara başlı>acafi açıklanmıstır. Bu arada her iki devlet Baskanının, Ortadofu'daki durumu tehlikeli gördukleri belırtılmistir. Yeşılkoy Havaalarunda. Ankaradan gelen Sunay, Atasagıuı, BO7beylı, Demirel ve Tural tarafından askerî torenle uğurlanan Eyup Han, gezısmden çok memnun oiduğunu soylemış ve Cumhurbaşkanını Pakistan a dâvet etmıştır. Eyup Han'm ve damadı Mıyangıl Aurangezep'ın Karaçıye hareketleruıden bır saat sonra ıse Bayan Begum, tatüını geçırmek üzere Londra'ya gıtmıştır. Torenden sonra Devlet, Senato, Meclıs ve Hukumet Başkanları; Ankara'ya donmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) [ŞSle'de; Evup Han için verilen ve sâdece mevva snyn içilen resepsiyonnn röportajını, 5'inci savfamızda bnlacaksınız.] «Barış içinde beraber yaşama..» Ortak Bildiri yaymlandı: Dakka ve Karaci'de birer BaşkonsoJo«luk açıyoruz Mezariar için yapılan hazırhk ortada kaldı Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın naaslarının onumuzdeki Cuma gunü Ejup'e naklinın aileleri tarafından gerı bırakılmasından once, Belediye Fen Işlerine mensup 50'je yakın işçi, >ıktlan bekçi kulubesinin etrafını temizlemiş, sonra da beton dokmuşlerdir. Ancak, dun akşamki son durumdan sonra mezar hazırlıkları ortada kaUnıştır. Resim, Eyüp Mezarlıgındaki dunku çalışmalar sırasında alınmıştır. HARB OKULUNUN AÇILIŞ TÖRENtNE KATILANLAR İstanbul'da Hava Harb Okulu, Ankara'da da Kara Harb Okulu, dün yapılan törenlerle 1967 1968 ders yıîına girmişlerdir. îzmır'den taşındıktan sonra İstanbul'da ılk ders yılına başlayan Yeşilyurt'takı Hava Harb Okulundakı torende 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tagmaç, Istanbul Savcısı, Hava Kuvvetlerı Komutanı Yardımcısı ile yuksek rutbeh subaylar, dâvetlıler ve oğrencı velılerı bulunmuştur. İstıklâl Marşından sonra Okul • Komutanı Tumgeneral Kemal Ze \ ren, bır konuşma yaparak Hava j Harb Okulunun bu yıl geçmış yıl j lardan farklı olarak, tamamen moderü metodlarla yenı ders yılına basladığını belırtmış, «Takip edeceğiniz yol, en buyük Harbiyeli Ataturk'ün yoludur» demıştır Daha sonra, 17 donemının 275 birıncı sınıf oğrencısı, sılâh uzerıne yemın etmıştır. Kara Harb Okulunda yeni ders yılı ANKARA (Cumhun>et Burosu) Kara Harp Okulunun dunku açılış toremnde bır konuşma yapan Okul Komutanı Tumgeneral Namık Kemal Ersun, 133 yıllık tarıhsel gelışme hakkmda bılgı vermış ve ıkı yıl olan okul suresuıın dort yıla çıkanlmasuıı ongorea Arkası Sa. 7. Sü. 5 te AP'den Shraç Yenı yonetmelıgı protesto amacıyle edilen Prof. bugunHukuk Fakultesı oğrencılerı, açılacak Istanbul Unıversitesuıde derslere gırmıyeceklerinl Osman Turan,bıldırmışlerdır. yayınlanan bllDun, bu konuda dırıde boykotun, eskı haklar vesavunmasını rılınceye kadar sürduruleceğı belirtılmıştır. açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hukuk öğrencr/eri dersfere girmiyecek «Yetki Kanunu»na göre Ozel Sektör'e, 450 milyon liralık bir fon ayrıldı Kamu sektorunun 1968 yılında japacağı yatırımlar ıçm talep ettiğı 20 mılyar lıra, Yuksek Plânlama Kurulu toplantılaı .nda 11 mılyar lıra olarak tesbıt edılmış ve bu rakam 1968 pıogıamında yer almıştır Boylelıkle kımu sektorunun 1968 yatırımları ıçm talep ettiğı mıktar 9 mılyar eksıği ile kabul edümıştır. Yuksek Plânlama Kuıulu toplantılannda ajrıca Yetkı Kdnuııuııa goıe genel ve katma butçelerden ozel sektore transferler \apmak uzere 4i0 mıl.von liralık bır «fon. ajrılmdsı da u\gun goKorulmustur Bu fon ozel •sektore hazırla\dcakları projelere gore, «ridunç verme» ^ekhnde transfer ed leoektn ANKARA, (Cumhurivet Burosu) NADtR N4Dİ A r k a s ı s>a. • s ü 1 t e vî. Melike Farah ile birlikte taç giyerken, Prenses Süreyya, Güney Doğn Asya ülkelerinde çocuklara yardım fonu için para toplama gezisine çıkmıştır. A\ustralva'nın Sydney hava ala nında kolera aşısı yaptırmak istemeven Surev>s karantina merourları ile tartıçmış. fakat sonunda aşıvı yaptırniıstır. Resimde, Prenses Sureyva a?ı verinin ustune vapıstırdıfı pl&aterle Sjdnej'de... Kavga etti 'Z Adalet Partısınden ıhraç edılen Trabzon Mıllevekıli Prof Osman Turan, AP Ortak Haysıyet Dıvanma gonderdığı savunmasını. dun başına açıklamıştır Savunmada, Başbakanı ağır bır dılle suçlamakta ve, «Genel Baş kan ve Başbakamn partinuı tuzuk, program ve taahhutlerine ajkırı icraat ve tasarruflarını millî irade ve mefkureye karsı Yaşfı kan • kocanın tecavuzlerini durdnrmaya parti öldürülüşünü evdeki ve memleketin selâmeti için bir vazife biliyor ve buna çalısıyorkedileri haber verdi dum» denılmektedır. Turan'ın savunması, ozetle foyle Bejoğlu Bostancı Cadaesınde 70 jaşındakı Halıt Uçar ile 50 devam etmektedır: «Hajsiyet Divanma veribnij buyaşındakı karısı evde olu bulunlumnaklığim, liderin yalnız bu yolmuş ve olay, kedılerının mıyavda kararlı bulnnduğuna değil, layıp mahalle\ı avağa kaldırmakendisine itiraz ve mukavemet esıyle mejdana çıkmıştır decekleri tasfiyeye devam ede^eKedının ıçerden acı miyavlağini de gostermektedir. Esasen, maJarı uzerıne komşuları durusaym Suleyman Demirel, daba mu Pohs'e bıla'ırmış, kapı kırıbaşlangıçtanberi, ciddî ve idealist lınca da, yalnız başlarına yaşıinsanlan tasfi>e ederken, beni de yan yaşlı karıkocanın kokmuş >ardımciM bulunduğum ilk guncesetlernle karşılaşılmıştır lllerdenbprı lıedef vaptıeını pekcnk gılıler ozelhkle cına'.et ıhtımalı uzerinde durmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ATATURK TURKIYESI GOZÜYLE «Proje yok mu?» Derleyen: Kamu sektoıu >etkıhlennden alı nan bılgıye gore Yuksek Plânlama Kurulu toplantılarında kamu sektorunun 196S yıh yatırımları ıçm ta (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ÜNLÜ YAZARIN İ S T İ K I İ L : " " SAVAÇINI ve CüMHÜfiİYtT'İN KURULÜŞ MÜCADELESİNİ ANLATAN YAZILARI... TÜRKİYFOE İÛf DEFA Cumhurjyet'te Boşanma ile ilgili yeni kanun teklifi ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Istanbul Senatoru Ekrem Özden (CFP), arada çocuk olmadığı hallerde ıkı taraf bosanma\a razı olursa, «Hâkım takdıri bahıs korıusu olmadan bosanmava ımkân verecek bır kanun teklifi» hazııiamıstır Teklıf, M»>deni Kanunda D J e*asa gore gerekU değışıklıgı ongor Bugün il'üncü sayfada mektealr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog