Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHtFE ALT1 9 Eylul 1966 CUMHURİYET Hızla gelişen bir dünya ticareti: TURi Ural BIRAND Son yıllarda dünyanm en hızlt gelişen ekonomik hareketlerinden biri de turizm olmustur. Bu gidişle de artıg hızmı kesmeden devam edecektir. OECD tarafından iatatistiklerden çıkanlan sonuca göra, uluslararası turizm 1961 den bu yana yılda % 12 artış gosterirken, aynı löre lçinde turizm harcamalan da •« 15 artmıg bulunmaktadır. / OECD'nln Turizm Komitesi tarafmdan Eylül aymda yaymlanacak bir raporda çok ilgi çekici rakamlar var. Raporda turizmin önemine bir kere daha işaret edildikten sonra geçen yıl turistlerin 11.6 milyar dolar (yaklaşık olarak 116 milyar TL.) harcamada bulunduklan belirtiliyor. Ulaştırma giderlerinin dışında kalan bu rakamın bütün dünya ihracatının °i 6sı olduğunu belirtirsek ortaya çıkan gerçeğin değeri daha da artacaktır kamsındayız. Bilindiği gibi OECD, 18 Batı Avrupa ülkesi ile A. B. D., Kanada ve Japonyanın üye olduğu teşkilât olup yayınlanacak rapordaki ktatistiklerin d» bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Tayyörlerin yerini Rob Mantolar aldı Necla SEYHUN geleneği yıkıyor. 1966 Sonbahannm gözde mo delleri tayyörler değil artık robmantolar. Tay yörlerden daha genç, mantolardan daha hafif. Bu mevsimin yıldızı. ORİJİNAL VE ŞIK Yeni robmantolann bir özelliği var. Hemen daima uzun renk li çoraplar ve yumuşak, yüksek botlarla giyiliyor. Çoraplar yün örgü veya kaşmirden. Bazan kıyafet» ej renkte. Meselft limon sansı bir robmanto ile »an çoraplar, kiraz kırmızuı bir rob manto ile kıpkırmızı çoraplar giyiliyor. Tabil bByle kıyafetlerdt botlar da aynı renk. Bazı modacılar çorap ve botları siyah renkte tercih ediyorlar. Bazılan ise meselâ Paton gümüs rengi çoraplar ve parlak, yumuşacık, dizlere kadar gelen gümüş gibi parlak, yüksek botlar giydiriyor. Botlar yukardan aşağı, bazan da helezonl tarzda fermuarlarla kapanıyor. 9 Eylul 1927 tarihH Cıunhuriyet'ten iiii :::: Lottts dâvasını kazandık Lihey 7 (A.A.) Milletlerarası Adalet Divanı «Lotüs» dâvası hakkındaki karannı bu gün bildirmistir. Bu karar söyledir: «Adalet Divanı, Fransız Türk tahkimnâmesinde kendisine irad edilen suallere tamamiyle cevap vererek beyan eder ki: (Bozkurt) ismindeki Türk kömür vapuru ile musademe eden (Lotüs) namındaki Fransız vapurunun nöbetçi zabiti aleyhine takibatı cezaiye icra etmekle Türkiye, Lozan muahadesi mucibince riayet etmek uhdesine terettüp eden milletlerarası hukuk esaslan na muhalif (aykın) harekette bulunmamıştır. Binaenaleyh mahkeme, mülâzim (teğmen) Demantsen'e zarar ve ziyan itasına hükmetmemektedir.» Bu kararla Türk noktai nazan (tezi) ve iddiası muzaffer olmus ve galebe çalmıştır. •••• ••>• «••• 9 Eylül Beş »ene evvel bugun güzel Izmir, düşmanın istilâsmdan kurtulmus ve esaret zincirini kırmıştı. Türk milleti bu muvaffakıyeti de büyük Gazisine borçludur. Bugün îzmirin kurtuluş günü. Bu, başlı başma bir tarihtir. Bu, istiklâl ddalinin timsalidir. Bir zaman Türkiye îzmirde can evinden vurulmuştu. Türkiye yine tzmir'de denize döktüğü düşmanla halâsa ermişti. Bugün Izmir ve îzmirin sahsında bütün Türkiye, hal&s v» Utiklâlini tes'it ediyorrBeyle birlikte Ankaraya hareket etmiştir. llgililer bu seyahate ehemmiyetle bakmakta dırlar. 115 milyon turist Raporda geçen yıl 115 milyon turistin hareket halinde olduğu belirtilmektedir. Bu rakamın '/a 82 i OECD ülkelerine aittir. Böylece 72 milyon turist Avrupa'da, 19 milyon Kuzey Amerika'da ve 300.000 de Japonya'da seyahat etmis, oluyor. 1965 de Avrupa ve Akdeniz ülkelerini gezen Amerikalılann sayısı bir yıl öncesine göre °ı 12 bir artışla 1.405.000 i / > bulmuştur. Amerikalılar daha çok; Fransa (671.000 % 6 artaş), lngiltere (668.000 'A 8 artı?), Italya (548.000 V» 7 artış), (Almanya (490.000 % 4 artı?) ve îsviçre (426.000 c/o 6 artış) ye seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Bu arada seyahate çıkan Amerikalılann dı$ ülkelerde ortalama olarak kalıs süreleri 1963 de 45, 1964 de 41 iken 1965 de 39 güne düşmüştür. Bütün turistler tarafından kendi ülkeleri dışında geçirilen gecelerin toplamı bakımmffan Ispanya 110 milyon ile en önde geliyor. îspanya'yı takiben 105 milyonla Fransa, 90 müyonla Ingiltere, 65 milyonla İtalya v» 44 milyonla Avusturya gelmektedir. eni Yberi moda, yıllardan süregelen bir En çok kazanan ülke: İtalya Bu yeni çeşit ihracat furyasında en büyük payı gene İtalya kapmaktadır. 1965 de bu ülke turizmden, % 24 artışla 1.288 milyar dolar (yaklasık olarak 12 milyar 880 milyon TL.) gelir sağlamış bulunmaktadır. Turizmden gelir sağhyan diğer ülkeler sırası ile; Ispanya (1.157 milyar dolar % 26 artış), Fransa 910 milyon dolar °o 11 artış) ve Almanya / (731 milyon dolar % 6 artış) dır. Ancak burada turizm geliri ile giderinin hesaplanmasında açığı olan ülkeleri de kaydetmek gerek. Örneğin bu konuda en îararlı olan Almanya'dır. Alman turistlerinin yurt dışına, özellikle güneşin pnıldadığı ülkelere kaçışlan devlet bütçesinin turizm diliminde 892 milyon dolârhk (yaklaşık olarak 8 milyar 920 milyon TL.) bir açık yarataıs, bulunuyor. Bu arada zarar eden diğer ülkeler 260 milyon dolar ile îngiltere ve 30 milyon dolar ile Fransa'dır. Bir yıllık turizm gelir ve giderleri hesap edildikte» sonra ortaya çıkan rakamlann en büyüğü Ispanya'mn. îspanya geçen yıl turizmden 1.085 milyar dolar (yaklaşık olarak 10 milyar 850 milyon TL.) kazanmış bulunuyor. Ikinci gelen ülke ttalya da 1.061 milyar dolar kazanmış. Bu arada turizm gelir giderleri bakımından devamlı zarar eden ülke olan A. B. D., gene kârsız bir yıl geçirmis. Açıklan 1188 milyar dolar olan A. B. D. nin genel turist giderleri de 2.4 milyar dolan buluyor. Bu rakama ulaştırma için harcanan dolarlar dahil değildir. Tevfik Rüştü Bey Şehrimizde bulunan Hariciye Vekilimiz Tçvfik Rüştü Bey, Rus sefiri Suriç Yoldaş ve Tahran elçimiz Memduh Şevket Müzeye hediye Urfa'nm işgali esnasmda Ali Saip Beyin Urfa'da işgal kuvvetleri kumandanlanndan iftinam ettiği nişanlar, Askerî Müzeye hediye edilmiştir. •••• •••• •••• ••••"••••••• ••«•••••>>•• •••••••••«•• «A» STÎLÎ tşte yeni modadan iki ömek. Solda: Eteği bir plikaşe ile açılan son moda bir döpiyes. Sağda: Göğsü küçük verev eepletle suslü mevsimlik biı rob manto. VENEDIK FESTiVALi: İ S T A N B U L 6.23 Açılıs 8.30 Kur'an ve Türkçe açıklaması 6.45 Saz eser. !erl 7.00 K8ye haberler 7.05 Günaydm 7.30 Sabah melodllerl 7.45 Haberler 8.00 îstanbulda bugün 8.05 Sabah türküleri 8.20 Küçük üânlar 8.?5 Bu gabah sizin için 8.40 ÖzdaL Kale'den şarkılar 9.00 Coeuk bahçcsi 9.15 Harp soloları 9.30 Sorunlanmız 9.50 Şarkılar 10.05 Kısa haberler 10.10 JUüzflc kutusu 10.30 Arkası yarın 10 50 Ekrem Kongar'dan şarkılar 11.10 Sabah konseri 11.40 Trafîk 11.45 Orkestra müziğl 12.10 Nezahat Bay. ramdan türküler 12.25 Küçük llânlar 12.30 Beraber şarkılar 13.00 Haberler 13.20 Oyun havaları 13.35 TraHk 13*40 Muzaffer Blrtan'dan sarkılar 14.00 Yax okulu 15 00 Kapanıs. 16.55 Açılış 17.00 Oyun havalan 17.15 Küçük orkestra 17.40 Köy odası . 18.00 î u r d u n sesl 1S.30 Serbest saat 13.35 Ramazan Senses'ten türküler 18J0 Reklâır programlan 2000 Haberler 20.40 Küçük llânlar 20.50 Nesrin Sipahi'den sarkılar 21.10 24 saatin claylan 21.15 Yuvarlak masa 21.50 Esref Sefik'in aohbetl 22.00 Reklâm programlan 22.45 Haberler 23.00 Lied sa«« 23.30 Caz sarkılari 24.00 Kapanıj. tSTANBTJL tL RADTOSÜ 16.55 Açıhs 17.00 Diskotekten seçmeler 17.30 Minyatür raüzik 18.00 tyl aksamlar 18.30 Küçük konser 19.00 Türklye'ye hoş geldinlz 19.30 Senfonlk müzik 20.00 Gençlerfn tevdlkleri 21.00 Akşam konserf S1.45 Fransızca şarkılar 22.00 Gece konserl 23.00 Caz müziği 23.30 Danı ede. lim 24.00 Çesitll melodiler 00.30 Gecenin ardından 1.00 Kapams. En büyük problem Artık «turizm» bütün ülkeler tarafından önemli bir gelir kaynağı ve bazılan tarafından da bütçe açığı kapama yolu olarak kabul ediliyor. Ancak bu arada en büyük problem bu büyük akrniın gerçekleştiği zaman olarak ortaya çıkıyor. Zira hemen bütün turistler gezi aylan olarak Temmuz ve Ağustos'u kabul edip programlannı ona göre ayarlıyorlar. Otel ve lokantalann bu aylarda hep dolu olmalarına karşı diğer aylarda hemen hemen bos kalıyor. Şimdi her ülkenin turizmle ilgili yetkilileri turistik hareketlerin yılm diğer aylanna kaydırılmasma çalışıyor. Mev«im dışında çok ucuz tarifeli geziler düzenlemenin nedenleri buna bağİL Önümüzdeki ay yayınlanacak bu raporda gördüğünüz gibi Türkiye1Bİn hayal ettiği rakamlar var. Acaba bizim ne zaman karın doyuracak Miktarda payunız olacak diye acı act düşünmeden •demiyor insan. Sovyet filmi eleştiricilerde çelişik yargılara sebep oldu VENEDİK 27 nci Venedik Filim Festivaline Sovyetler Birliğinin gönderdiği «Pervij Dcitel» adlı filim, seyirciler tarafından alkılşarla fcarşılanırken, eleştiricilerin çelişik yarğılan dikkati çekmiştir. Bazı eleştiricüer, genç sahrıeye koyncu Aleksi Mihalkof • Lonçalovski'nin bu îlk filminin (tstil bakımından başarısızı> olduğnnu ileri sürmektedirler. ? Bununla birlikte, bütün oyuncu larını «sokaktan» seçen yönetici, bu amatörlerden filmin en iyi tarauru, yani ytiksek değerde oyun yeteneğini elde etmesinl bilmiştir. Filim, 1923 te Rusya lçlerinde kaybolmuş bir köyde, bir ilkokul öğretmeninin harcadığı çabayı hikâye etmektedir. Öğretmen. büyük arazi sahiplerinden ahnan top raklar köylüye dağıtılmış olmasına rağmen halkın hayatmda hiç bir değiçiklik meydana gelmiyen bu bölgede, komünizm ilkelerini savunmaya çalışmaktadır. Filmin en dikkatl çekici yönü, gerçek köylüler arasından seçilen oyunculann, gösterdikleri yük sek oyun yeteneğidir. FERMUAR SALGINI Robmantolar da hemen daima fermuarlarla kapanıyor. Elbise, döpiyes, tayyör ve mantolarda da fermuarlar düğmelerin yerini alıyor zaten. Fermuarh bluzlar, cepler, hattâ fermuarlı başlıklar bu moda mevsiminin yeniliği. Bazı robmantolarda fermuarlar kalçadan omuza doğru verev olarak konuyor. Sonbaharda tayyörlerin, kışın mantolarm yerini alacak olan rob mantolarda silüet düz. Bel gizli. Gevşek yakalar, verev konmuş cepler dikkati çekiyor. Omuzlar dar. Modeller arasında reglan veya kimono kollu rob mantolar da var. Etekler aşağı doğru hafifçe genişliyor. Arada şemsiye gibi geniş etekli rob mantolara raslanıyor. Göğsün hemen altından başlıyan bu bolluk, silüete 1966 moda mevsiminin meşhur «A» görünüşünü veriyor. Döpiyeslerde de aynı hava var. Kısacık ceketler kol altından aşağı doğru genişliyor. Eteklerde bu bolluk çok zaman plikaşelerle temin ediliyor. ROB MANTO Yeni moda mevsiminin gözdesi. Yukanda kahverengi beyaz kareli yünlüden sou moda bir robmanto. Kol kapakları ve etek kenarmdaki bordür verevden konmuştur. Cardin'in bu modelini verev konmus bir fermuar süslüyor. TEŞEKKUR Senelerdenberi rahatsızlık çcktiğim dişlerlmi tedavi ederek, protezimi yapan ve benl sıhhate kavuşturan ANKA RA 6.25 Açılış 8.30 Kur'an v e haberler 17.00 C a ı mflzlğl Türkçe açıklaması 6.45 Saz eser17.20 Yurttan sesler 17.50 Köy leri 7.00 Köye haberler 7.05 odası 18.10 Mülklya Toper'den Günaydın 7.30 Sabah mz. 7.45 sarkılar 18.30 Türk tanatı Haberler 8.00 Ankarada bugOn 18.50 Reklamlar 20.00 Haberler 8.05 Sabah konseri 8.20 Her tel 20.40 Küçük llânlar 20.45 den 9 00 Küçük llânlar 9.05 ttalyadan müzik 21.00 Dykudan Haftf müzik 9.20 Sorunlanmıı önce 21.05 24 raatln olayları 9.40 Cemile Cevherçiçekten türküler 21.10 Gece konserl 22.05 Mustafa Seyran'dan sarkılar 22.30 Aliye 9.55 Kısa haberler 10.00 Arkası Akkıhç'tan türktneT 22.45 Haberyarın 10.20 Meral Armağan'dan ler 23.00 Haftanm bestecis) şarkılar 10.40 Trafik 10.45 Ahmet Sezgin'den türküler 11.00 23.45 Gece yarısına dogru 24.00 Kapanıs. Çocuk bahçesi 11.15 Çeşitli müzik 11.30 Ülkü Yörükoilu'dan türküler ANKAKA tL RADTOSTJ 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12.25 Küçük llanlar 12.30 Beraber ve solo şaxkılar 13.00 Haberler 13.20 Plâklar arasında 13.30 Reklâm programlan 14.00 Çocuk bahçesî 14.15 Müztk dinliyelim 14.30 Yar okulu 15.30 Kısa habrrler 15.35 Necdet To. katiıoğlu'dan şarkılar 15 55 Dar.s müziği 16.15 Osman Türen'den türküler 16.30 Trafik 16.35 Sevim Süer'den sarkılar 16 55 Kısa 16.55 Açılıs 17.00 SevUen vokalsiz melodiler 17J0 Çağdas müzik 18.00 Blr «ollst, bir topluluk 18.30 Oda müziği 19.00 Manny Alban orkestrasından caz 19.30 Günün melodilerl 20.00 Keman sanat 20.30 Bir senfonl 21.00 Dilek p ı n a n 22.00 Opera saati 23.00 Dünyamn dört bucağından 23.30 Gece yarısına dogru 24.00 Gece v e müzik 1.00 Kapanıs. CHİARİNJ. VOLPİ'NİN KARAT?JXDAX MEMNUN KÜÇÜKPAZAR DİŞ POLİKLİXİĞİ doktor ve personeline aJenen teşekkürlerimi arzederim. FEVZİTE TÖRECt (Reklâmcıhk: 3338) 10541 öte yandan, Festival yöneticlsl Profesör Luigi Chiarini, Kont Giovannl Volpi"nln, en tyl oyunculara verilen kupalan bizzat dağıtmamaya karar vermesinden «memnunluk» duyduğunu ifade etmiştir. Gösterl idaresi ile arasında çıkan tartışma sonunda Volpi, dün bir bildiri yayınlamış ve «Volpi kupalarmın, bundan böyle. öteki ödüller gibi dağıtılacağmı» ilân etmişti. CANLI RENKLER Rob manto ve döpiyesler için en çok kullanılan renklerin başmda kırmızı geliyor. Ateş kırmızısı, kan kırmızısı, kiraz kırmızısı. Sonra çarpıcı ruruncular, limon sanları. Bu canlı, frapan renklerin yanı sıra griler de büyük bir rağbet gö rüyor. Grinin çeşitli tonlan bir kere daha moda sahnesinde. Demir grisi, inci grisi, kül grisi, grimavi. 1966 sonbahar ve kışı grinin en şanslı olduğu moda mevsimlerinden biri. TEŞEKKUR Vefatı He bizleri sonsuz acılar içinde bırakan sevgili kızımız, annemiz, ablamız ve akrabamız VATİKAN BAZI FTTMLERİ YERİYOR SARA FRESKO'nun • Doğuşu Kariyo» cenaze merasimine bizzat gelen, çelenk gönderen, hayır cemiyetlerine teberruda bulunan, bizzat eve taziyetlere ge'erek acımızı paylaşmak nezaketinde bulunan zevata, bütün akraba, dost ve yakınlarımıza sayın gazeteniz yoluyla teşekkürlerimizin dujTirulmasını rica ederiz. FRESKO ve KARİYO Aileleri Vatikan organı «L'Osservatore Romano» gazetesi ise. 27 nci Venedik filim festh'alınde gösterilen bazı filimlerin muhtevasını yerreekte ve bu fililmerin «basiretU ve makul» kamu oyunda «tiksintiyle» karşılandığını ileri sürmektedir. Luzumlu Telefonlar İSTANBUL Devlet DemlryoUarı Haydarpaşa (36 04 75) Sirked: (27 00 50) Denlzyollan: (49 18 96) (TaÜ) gunler) (44 0J 07). S e h ö HaUan: (44 42 83). Türk Hav» lfoUarı BUet Satış: (44 O 00) (Danışma: 44 02 96) (Hava alanı 73 82 80 73 84 40). tlkyardıro Bastahanesl (49 60 00). Nümune Hastahanesl: (38 59 00). Gureba (2ı 65 00) Hasek) (21 28 80) îsc) Samatya: (21 62 50) Belediya Santral: (22 45 60) Seledlye ZaDıta Müdürlügü: (22 67 74) Meteorolojl: (73 86 84). Traflk $lkâyet: (44 10 67). tstanbul ttfalyes): (21 43 22) Yeni Guraba, Büyük, Cerrahpasa. Merhaba, Karadeniz. GALATA: Merkez. GAZİOSMANPASA: Yeni Halk. KADIKÖY: Mısnhoflıj, Halk, Çiğ dem. Çiftehavuzlar Tanyer. KASIMPAŞA: Halk. SARTYEH: Büyükdere, Önal. ŞİSLİ: Nur, Feriköy, Arda, Si;U Şafak, Meral. 6SKÜDAR: Osküdar, Camlıca Nük het. Kısıklı. Merkez. ZEYTİNBURNU: Merkez. IMTİHANLA LISE MEZUNU MEMUf ALINACAKTIR 25 yaşını geçmemiş bulvnmak ve askerliğini yapmı? olmak şarttır. İsteklilerin 12/9/1966 tarihine kadar Personel serviEİmize müracaatları. Personel Aranıyor lstanbuldaki Şirketimizde Çalıştırılmak Üzere Saat 13.00 ilâ 16,30 arasnıda iş yerir.de çalışacak Dahiliye Mütehassısı bir Doktor; yaşlan 35'i aşmamış olmak şartiyle bir Makin» Yüksek Mühendisi, bir Kimya Yüksek Mühendisi, hesap makinesi kullanma.sını ve süratli daktilo yazmasım bilen yazısı güzel Lise veya Ticaret Lasesi mezunu bir muhasebe memuru, kefalet verebilecek aynı zamanda muhasebede kayıt işlerine yardım edebüecek yazısı güzel bir veznedar aranmaktadır. Tâliplerin el yazılan Il« yazılmış hll tercümeleri ile birlikte PJK. 641 Karaköy adresine mfiracaatan rica olunur. Cumhuriyet 10512 AJVKAKA Yangın (00) PolH (11 «1 571. (11 20 85) (11 09 55) Sıhhl tmdat (10 54 44) Bektrtk arıza: (12 48 46) Belediye (Şlkâyet) (11 52 «81 Trafik (13 54 59) Devlet OemlryoDan tsOhbarat: (1100 201 rHV rermlnal: ( 1 ) 6 1 0 8 ) HASTAJVELKR GOJhane (13 ro 0S) Ankara (11 69 00) tscl Slgortalan (10 80 60) Kan Merkez) (1) 04 74) Hacettepe (10 83 40) t l i Vardım (12 09 58) Trafik bk YarduD (12 08 88) NOmun* (10 65 20) MevkJ (10 62 19) ETİBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ (Basın 18897/10525) NÖBETCİ ECZANELER BAKIKKÖY: Bakırkay, YesUyurt, Osmanlye. BEŞİKTAS: Sağlık, Çınar, Bebek, Gül. BEYOĞLü: Llmoner, Ertugnıl. Aydede. , EMİNÖNÜ: Büyük, îstikamet, Altan. Tuna, Lâleli Feray. EYÜP: Yeni, Sağmalcılar Yeni, Rami Yeni, Nümune. FATİH: Karagümrük, Gündoğdu, Asabi GRiPiN ağrılarına^§ x karşı " m9 \R SANTRIFUJ Sntışı Amerikan Briggs and Stratton marka motorla mücehhez Marlov tipi, üstten klepeli 2 B 4 modeli 3 beygirlik 2 inçlik tekerlekli, saatt* 30 ton gu kapasiteli 160 adet santrifuj satılıktır. Tâliplerin Türkiye Smai Kalkmma Bankası A.Ş. Gecikmiş Alacaklar Tâkip ve Tahsil Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (llâncüık: 5690) 10535 Mühendis, Mimar ve Tekniker Almacaktır İstanbul Teknik Üniversitesi Rekförlüğünden t.TÜ. Rektörluğü Yapı îşleri Başkanlığı münhal kadrolannda çalıştırilmak üzere 10195 ve 6/1735 sayılı Yevmiyeli Personel Kararnameierine tâbi olarak aşağıda gösterilen Teknik Personel alnıacaktrr. Plânlamn ve EtüdProje Şubesi İçin: 2 adet Mimar (Azam! 100 TL. yevmiyeli) 1 > Mimar (Azaml 90 TL. yevmiyeli) Kontrol Amirliğine: 1 adet însaat Mühendisi (Azaml 110 TL. yevmiyeli) 1 » » » (Azaml 80 TL. yevmiyeli) 1 > Mimar veya însaat Mühendisi (Azaml 80 TL. yevmiyeli) Tesisat Kısmına: 1 adet Makina Mühendisi (Azam: 60 TL. yevmiyeli) 1 » Elektrik Mühendisi (Azaml 60 TL. yevmiyeli) Onanm Kısmına: 1 adet Fen Memuru veya Tekniker (Azamî 60 TL. yevmiyeli) Taliplerin, diploma veya tasdikli suretini, Askerlik Terhis tezkeresi ile çalıştığı yerlerden ahnan bonservis ve 2 adet fotoğraflannı dilekçelerine ekleyerek en geç 15.9.1966 günü saat 17.00 ye kadar 1. T. Ü. Rektörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (Basın 19799) 10523 DURUM 1OO Sayısı çıktı Cvımhuriyet 10515 •••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••*•• F/^VD *L\0 Fazla.Yorgunluklan ve soğukalgınlığmdan ileri gelen ağnlaıa karşı GRİPİN favdalıdır. GRİPÎN. bas, dis, ve sinir, ağnlannrteskin eder. IZSMIR DEFTERDARUGINDAN: tşin NeVl Mnhammen Bedeli Lira Kuruş Teminatı Lira Kuru? Hükumet Konağındaki Ozel İdare ve Sivil Savunma Müdürlükleri bürolaraıın kalorifer tesisatı işi. 22.498,00 1687.35 1 Yukanda nev'î muhammen bedeli ve teminatı yazılı kalorifer tesisaü işi açık eksiltme usulü ile ihaley* çıkanlmıştır. 2 İhalesi 22/9/1966 tarihine müsadif perşembe günfi saat 11 de Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde tejekkül edecek Komisyonda icra kıhnacaktır. 3 Bu işe ait her türlü fennî evraklar her gün mesaî saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonda icra kılınacakür. 4 İsteklilerin geçici teminat akçelerini yatırarak 1966 Ticaret Odası belgesi ile ihale gününden en az üç gün evvcl Baymdnlık Müdürlüğünden alacaklan ehliyet belgeleriyle birlikte beliri gün ve saatte Komisyona müracaaüan ilân olunıır. (Basın L 391119531/10524) Yeni Ajans: 7180/10532 SATILİK FABRİKA BiNA ve ARSASI • Topkapı Sanayi Bölgesinde Londra Asfaltına 100 metrt mesafede ve her iki tarafı yolla irtibatlı içinde Demir Konstriksyon Atölye binası. Hangarlar, ynzıhane Binası ve tşçi Pavyonu ile Motorlu su kuyusu ve sanayi cereyanına bağlantısı olan ve imar durumu mevcut 12230 m2 lik gayrimenkul satılıktır. Tâliplerin satış ve ödeme şartları hakkında görüşmek üzere Türkiye Sınaî Kalkmma Bankası A.Ş. Gccikmiş Alacaklar Tâkip ve Tah<:il Müdürlüâüne tnüracaatlan üân olunur. • ANNA PEÇAROPULO BİÇKİ DİKİŞ Y U R D U Kayıtlar bd!;ladı Meselik Sokak 36/5 Taksim. Tel: 49 57 92 (Zapiyon Kız TJsesi Karşısında) tâneüık: 5462/10519 • .(liâncılik: 3689) 10534
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog