Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE DÖRV S Eylul 1966 CUMHURİYET iiiiiiiiiiiiiiiii J c ı ı r ı e s Bond •••*•••••••••• Dr.NO kaplıunbagalar Kovadan avuç avuç alıp yüzüne çarptı. «Senin ölümüne ben Kollarını, boynunu, karmnı, kolyet verdim...» Sulugöz bir adams tuk altlarını ovdu. benzediğini «nlayıp utandı. «(Koca «Dünya varımış!...» diye bağırdı. Tozak kırmda bir ufacık kaplumSesi, Çatağın derede yankı yaptı. bağa!... Ölmüşse ölmÜ5... Köklerı Vankıyı duyunca, «Dünya varımıj kesümedi ya !...)• biraz durdu: ya! Dünya! Dünyaaa!...» diye bir • (Irıza'ya dememek vardı! Irıza'ya daha, bir daha bağırdı. «Anasını, demekle çok kötü ettim ..)» dedi. babasını saHığım dünya!...» tki eliyle tutup kaldırdı «ölü« yü. Yanına, yöresine bakuıdl. Vızılar Ötedeki bir sel çukuruna doğru yü sinek! Başka bir şey yok. Sıyırdı rüdü. Orada çukurda bir yer buldu. donunu. Ne kadar serbestlemişti! Koydu içine. Avucuyla üstüne kum Kıçmı, döşünü, baldınnı, bacakattı. Çukuru düzledi. Yaşh kaplarını ovdu. lumbağa görünmez olrauştu: 'Biterse bitsin! Bir kova daha Tarlasına doğru ilerledi. Sağda çekerim. Vsrsın üç kova olsun. Üç solda ekin biçen köylülerine bak kova çekerim! Çekerim anasını samadı. Selâm atmadı. «Guvat ola!» tayım!...» dedi. demedi. Kova hemen boşaldı. Sıcak bastınyordu. ÖğlenLn dık Doldurmak için bir daha da'.dırdı. saatiydi. Yanık kokulan yayılmış Kovanın doluşunu görmek için kutı kıraca. «(Pişecek insan? pişecek yunun ağzma eğildi. Dipteki suda ula! Beynim iliğim fıkır fıkır kay görüntüsü çıktı. Zayıf kolları besnayacak! Gidip bir kölge bulsam, belli oluyordu. Gövdesi de ufak teuzansam birez, kim ne deyebilir ba fek bir seydi. Eh. yaslandın artık na? Ellerinde yasır mıyım ben on Kır Abbas!» dedi. «Eyice çaptan !arm?...)> düştün gayrü...» Kova dolarken, Fazla düşünmeden geri döndü Düştüüün. düştün!.. » diye bağırdi. Köye doğru hızlı hiz.li yüriidü. KıZinciri sallıyarak kovayı oynattı. racı yara yara gidiyordu. Bir kap Gücünü kuv^etini topla.vıp çekti lumbağa, ya da başka bir «zıkım» kovayı jiıkan. görürüm diye yere filân bakmıKuyudan ikl sdım kadar uzakyordu. Hemen e\"ine varacaktı. Da laştı. mm gölgesine serilecekti. Hiçbir S'jyu başmdan aşağı devirdl. utanç duymadan, kansını, oğlunu, Hoş bir duygu içinde kaldı. Gıtarlasını, torununu düşünmeden, 6 riıklandı. Cennet karıdan ilk gençlen kaplumbağayı akılcığına getirlik yıllarında aldığına benzer bir meden, ayırıp bacaklannı, yatacaktat . Çok hoşlanıyordu. tı. Bu yaşa gelmi? bir adamın din«(Bir kova daha çekerim, dört olenmeğe hakkı yok muydu? «Mâmir. olsa çimdiye yüz kere «emek lur, dört olursa ne olur? Girip ili» olurdu! Vanp bir «kölge» ye ç:nde çimsem ne olur?V Telâşla çevresine bakındı. Sonra yatacaktı. Hem de uzana uzana... Rokyüzüne kaldırdı ba;mı. Baktı Serinleyecekti... baktı, «Anayın dini olur Kır AbSerinleyebilîr miydi? Dün yat bss!» dedi. «Kuyuda çimersen anamış da serinlemis miydi damın «kolym dini olur! Var adam ndam bir ge» sinde? kova daha çek de beş oİFun, kuyu>TJ kirletme...» • Gattiyen!» öyleyse başka yere gidecekti. Donu, gömleği. poçusu, kuşaîı Kuyuya varacaktı önce. Kovayı dol koltuğunda, çıblak olarak, Cennlt dura doldura bir su çekecekti. Yü kujusundan Ümmet kuyusuna gelzünü gözünü yuyacaktı. Gömleğini di. Gennet kuyusunun başmda duçıkarıp gövdesini yuyacaktı. Köyiin rursa. on kova. yirmi kova su çesuyuymuş! Suyuysa suyu! îtiyle keceğinden korktu. Giysilerini kap insanıyla köy bu suyu içermiş! İtı kaçtı en sonunda. Nasıl olsa Üm çerse içermiş!... Vız... met kuyusunda kova yoktu, su joktu. «(Kör kuyu bunun burası! Kovayı kaptı. Daldırdı. Burda hem kurunur, hem geyiniDolu dolu bir su çekti. faldr baykuîrt fayun; kimse dakiaşamaz banal rim...)» dedi. Serinlemişti. öylece güneşe dur Ben kandan, oğuldan, muhtardan, du. Hep böyle serin kalacağjnı sa jeyhten, kadıdan, kaymakamdan myordu. Çok geçmeden yanıldığı korkmam! Zaten hepiciğinden nef nı anladı. İşte yine yanıyordu. O ret olmuşum! Korkup da biîdi|im muzlarına biber sürülmüş gibiydi. den geri kalmam!...)» Elini başına koydu. Başı günde kal Usulca başıni koliarına koydu: mış teneke gibi kızmıştı hemen. în • OooohU Serindi. «Oooh!..» Serinsan çıblakken daha çok mu yanı di. yordu, ne? Çabuk çabuk giyinmeUzun süre, altındaki taşlarm sert ğe başladı. Eiı son san poçusunu liğini. yerin darhğmı, kuyunun dihağladı başına. Biraz daha durdu duymadı. kör kuyunun başmda. tşte yine ya bindeki tatsız kokuyu Uzun süre kendi kendine konuştu, ntyordu. Kırmızı sakallarının dibi kavga etti. Oğluna, karısına attı tut yanıyordu. • fKeşke birez daha su döküney tu... Dışarda gün ikindiye devriliyordim! îneydim kuyunun dibine!.)» Ümmet kuyusunun dibine bakdu artık. tı. Karanhk. Gözleri bir zaman alı • Birden bazı ayak sesleri duydu. ' şamadı. Bir damla suyu yok. «(A Birileri, önlerinde eşekler, Cennet caba bir damla serinligi de mi kuyusuna vanp su doldurdu'.ar Ko yok?}. diye sordu kendi kendine. nuşmalannı, dönüşlerini duydu. Birden, «Yanıyorum! Yanıyo• f Kuyunun başına g»lip başıma tü ruuum'» diye bağırdı. «Bu yaşım kürmesinler!)» diye de korktu. Gödan sonra vanp da Tozak kırmda zünü, kuyunun ağzmdaki maviliğ» buğday biçemem! Boklu Cennet'in çevirdi. Bir lokmacık bu'ut bir taçalımını çekemem! Ben bir kır a necik kuş yoktu maviliği bozan... damım. Canımın îstedigi yerde geAma kuyunun dibi serindi.. zerim! Kölgelerde yatarrm! Kuytı• Oooh!.> Rahattı. Yatabilirdi dalardan su dökünürüm. Uç kova döha. Ne yapacaktı çıkıp da? künürüm. dört kova dökünürüm! Yine bir takim gürültüler duyBunca yıl hızmattan sonra dört ko va suyur.u dökünmiişüm çok mu du yukardan. Sert yoldan bir düdünyanın? Istersem kuyularm di ven sürüyüp geçiyorlardı her halbine de enerim! Taşlanna basa ba de. Bir değirmen döner gibiydi. sa, dıkkatli dıkkatli enerim». Kim • CYok yok. bir otopos kamyon gelse de kanşamaz, yanıjorum, ene di köye! Bir makine geldi H» dedi. Dışardaki gürültü artıyordu. Birrim! Kanşamn anasmı satarım!..» den, «Savaj oluyor, savaaş. saSesi kısıldı. vaaaş!» diye bağırdı. Yılan ıslığına benzer bir ıslık Gürültüler daha da arttı. çsldı. Usulca kuyunun ağzma doğru tırKör kuyunun dibine inmeğe hamandı. Şimdi top tüfek sesleri duzırlandı. Gün inene kadar kalabilirdi bu yacakmış gibi bir duygu içindeydi. Kuyunun ağzma geldi, havaya bak rada. Ujiıyabilirdi bile. Dışarısi ya tı: «Yanıldm Kır Abbas, yanıldın nıyormus, yıkılıyormuş, düşünmez aslanım! Havadan uçaklar geçidi. «fBu kadar yaştan sonra sabah tan akçama kadar buğday biçe yor!..» dedi. (Arkası var) mem! Deliyim, serseriyim, dik ka ••••••••••••• • • • • • .•• • • • • • » • • • • a » • • • • • •• » • >•»• (••••••*••*•(••«••• • • • * • • • * « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••«••«•••«•••••»•••••••#••••••*••»#•••••••••••••• • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • * •••••«••••••••••«••(•••••••••••«••••••••••••••••••••paaa**aaa*aa*aBaaa«aaBa«sa«aaaa•••>••••••••••*••••••••*••••«••••>•••«•«••••>••••••••• IIIIIIIIMII •••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIM ••lllllllllll • • • • • • • « • • • • • « • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • i | • « • • ••• • •. •• • .* « a « » • • • . . • • .• . • a. ı » a . « •IMIM«IMUIMIM«II«IIMIIIIMİ«IIMIİ Tiffany Jones OiiiiiiiiiiiiiiiElif hanım F* ILÂNOUK KOLL. ŞIRKETI Elemanlar Arıyor Reklâm konusunda geniş çapta faaliyet gösteren Şirketimiz iyi şartlarla sşağıdaki elemanları aramaktadır: konu ve resim: Ayhan Başoglu I. REKLAMCI : Bu eleman Şirketce yetiştirilecektir. Türkçeye tam hâkimiyet, dinamik ve yaratıcı vasıflar, İngüizce bilmek ve jskerliğini yapmış olmak müracaat icin yeterlidir. 2. REKLÂM RESSAMLARI Reklâm resmi konusunda güçlü olmak, siyah beyaz çahşabilmek ve askerliğini bitirmiş olmak müracaat için ~ yeterlidir. Ücretler ve İş şartları 'jazip olup müracaatların sabahları saat 10 i'â 11 arasında 27 18 65 numaralı telefondan randevn almak suretl ile yapılması, randevu için gelecek resssmların ba^ı iş nümuneleri getirmeleri rica olunur. grupu. 9 «Evlıyalık basamağır.a yucelmiş kişi» karşıhgı iki söz. YUKARIDAN AŞAÛITA: 1 Şişe ve cam fabrikalarımızdan birinin bulunduğu semt. (karma söz). 2 Bir kurumun alışveriş yapan küçük çaptaki bölümlerinden, herhangi bir konu ile ilgili sözlerin mensupluğunu gösteren edatlardan. 3 Ha mamlarda sabunlanmak için kullanılanlardan, sıralayıp düzena koyma. 4 Bazı günler gazeteler böyle çı kar. 5 MoSOLDAN SAGA: dern tahıl am1 Zabıta memurlarını taşıbarı, bir maçal yan araba (ikl söz). 2 Caka ve efsane kusu. satarak gezen külhanbeyi, bir 6 Türk musikonu üzerine deftere kaydedilen kisinin ölümsüz kısa cümleler grupu. 3 «Hasbestecilerınden, talar için ilâç olarak kullamlan OttnlrO Bolmaonın dünyada herkes bitki» anlamına iki söz. 4 ls halİMİilnıt» «ekU ve her şey o kambilde bir kâğıt, Rusların al nunla anılır. 7 Tersi küçük kollü içkisi. 5 Bir emir, nota. ağızh kablara akıcı madde dol6 cKalitesi düsük mel'un» mâ durmak için kullanılır, onu bilnasına iki söz. 7 Üzüntü verimeyen les ve saz sanatçısı olaci durumda, bir konutta bundan maz. 8 Kimyasal maddelerbirkaç tane bulunur. 8 Parkladen, fazU yağmurlu havada »rı lüsliyenlerden. arka arkaya kabilir. 9 Bir hayvan. onarsıraya dizilmi» ulasım vasıtssı ma işi 1234S6789 AYSEiLEALi fiâncıhk: .../10513 Safranbolu Devlet Haslanesi Baştabipliginden İlân Çlunmuşttır 1 Hastanemizin Lojman Onarımı, sıhh! tesisatı ve elektrik tesısatı tarairi işı 34110 lira 41 kuruş keşif bedeüi olup 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanununun 31. maddesi uyarınca kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. '.' Eksiltmesi 30/9/1968 Cuma günü saat 15.00 te Devlet Hastanesinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacağı, î Bu eksiltmeye girmek Istiyenlerln, en az bu işin keşif bedeli kadar iş yaptıklanna ait Bayındırlık Müriürlüğünden alacakjan iştirâk belgesl, 1966 yılı Ticaret Odası vesikasını ve 2558 lira 28 kuruşluk geçici teminat makbuzu veya banka mektuplannı tekliflerine bağlayacaklan ve tekliflerini ihal» «aatinden bir taat evveline kadar komisyon baçksnlığın» vermeleri. 4 Bu işin keçif ve şartnamesinin her gün mesai «aatleri dahilinde Hastane tdaresinde görülebileceği, 5 Geçici terrfînatın Malsandıfına yatınlacafı r e 8 Postadaki vâki gecikmelerin kabul edi!miyec*ği ilân olunur. (Baun 19874/10510) rlSAAÎltl 41 taıan : Ne de olsa bu elleri kınalı, O PENKOVSKİ soğuk ve sert adamın yakınlarına bu kadar yumuşak davraÇtvhen: ; : nabileceğine inanmak bana güç T.PARİA geldi. Londraya varışımızda bizi kar şılamaya kimsenin gelmemiş ol ve a n kovanlarından bahsetti. almakta ısrar ettim, ama Bayan tır. Bir gün Svetlana ile yalnız dnğunu gördük. Elçilik arabası Serov'un romatizması vardır ve Serov kocasına bir bediye, me kaldığımız bir an, babasının hena bir şey olmuşmuş. Oysa Se eski bir Rus tedavisine nyarak selâ bir elektrikli traş makine diyelerden çok raemnun kaldığını ve plâkları her akşam dinlerov Londra'daki rezident'e bir kendisini arılara sokturnr. Se • si, almamı tavsiye etti. Zaten benim de fazla sterli • diğini öğrendim. telgraf çekmişti. Sonunda bir a rovları otellerindeki odalarında da ziyaret ettim, onlara pastalar, Bonlar (Londra'dan traş maraç geldi ve Serov'ları ertesi mfvve ve şzrap ikram ettim. nim kalmamıştı. Seyabatin yalgün buluşmak üzere söz vere Çok sevindiler. Londrayı yalnız nız resmi masraflarını karşılıva kineleri, jiletler; yasaklanmış cak kadar harçlık verilmiştl. Se plâklar ve Paristen kolonya ve rek otellerine bıraktım. Mütea başlarına gezraeye cesaretleri rov'a ve ailesine aldığım bü • parfümler) Sovyet halkının zihkip günler kendilerine Londra yoktu. Ingiliz basını Londra'da tün hediyeler Londra rezidenti ninden silinemeyen kapitalizm yı gezdirdim. Alışverişe ve ak olduklarını bilse mubakkak e mizden temin edilen para ile izleridir. En üst seviyedekiler şamları da lokantalara götür pey gürültü çıkardı. satın alınmıştı. Doğrusu, devlet üzerinde bu kadar kuvvetli etdüra. Her ikisi de bana çok iyi Londra'dayken Serovlar para hazinesinin sterlinleri böyle fay kisi olan bu şeylere karşı alelSdavrandılar, çok candan hitap sıkıntısı çektiler. Yeterli miktar dalı şeylere barcanmış oluyor de kişilerin kayıtsız kalmalan ettiler ve her şey için durmadan da sterlinleri olmadığinı farket du. Serov'lar Londra'yı bir Sov beklenilebilir ml? teşekkürde bulundular. tim. Yol harçlıklarınm büyük yet gemisiyle terkettiler. Hiçbir Oışarıya yapacağım müteakıp Serov'un kızı Svetlaııa Mosko bir kısmını alısverise harcamış h.îdise çıkmamıştı ve ben de resmi seyahatimden önce özel çok memnundnm. talrmat almak üzere tekrar Seva'daki Mikoyan Havacılık Ens lardı. Yardım teklif ettim ve Moskova'ya döndfikten sonra rov tarafından (ağınldım. Çalıstitüsünü bitirmek üzeredir. Bu bir defa yirmi, ikinci bir defa da t enstitüde uçak elektrik cihazla otuz sterlin verdim. Bayan Se onları bir kaç defa ziyaret et • malarımdan çok memnun oldun üzerinde öğrenim görmekte rov önce parayı almakta çekin tim. Granovski caddesinde, ikin ğonn söyledi, başarılı bir yolcudir. Bir akşam beni bir gece di ama, sonunda Moskova'da bn ci blokta üçüncfl apartmanın 71 lak diledi ve (akşama da karımkulübünde Kock and Roll yap işi nasıl olsa kocası ile hallede numaralı dairesinde otoruyor dan ilâve talimat almak üz«re) maya davet etti. Bunun üzerine bilecegimi göyliyerek kabul etti. lar; aynca Moskova yakmlann evine nframamı ekledi. Bayan bir taksi tuttum ve Pikadili da Bay&n Serov torununa bir sa da güzel bir kır evleri (daça) Serov Paristen alınacak şeyler hil onları bütün gece kulüple lıııcak almak istemiş, ama hem de var. Benim için yeı\»kli ve için ozun bir liste verdi. Serov rine götürdüm. Ama dikkati çek de ağırbğının fazla olduğunu 5g içkili bir parti verdiler. Serov'a da bafif bir tenis ceketi istedi. mekten korktugumıız için dans renince vazgeçmişti. Benden be elektrikli traş makinesivle bera Bir taraftan da yollnk olmak üetmedik. tkisi de Londra'da yap eendifi salıncağın eskizlerini te ber Leşçenko ve Vertinski'nin zere bana bir kaç kavanoz havetmemi Utedi; kocasına bir kaç plâğını verdim. Leşçen yar ve en iyi cins sosls vermek tığımız bn gezmelerden çok boş min lanmışlardı. Bayan Serov beni Moskova'daki fabrikalardan bi ko ve Vertinski, çok popüler i istediler. Havyarı kabul ettim, Moskova yakmlarındaki kır ev rinde benzerini yaptırtaeaktı. Va ki Roı miilteci müzisyenlerdir. ama sosisleri nezaketle reddet Tabfî ber Ikisinfn plSklan 8ov tim. lerlne davet etti ve bütün yıl pnrla dönecekierint bildiHm Il Blliiî kl »srl meyve veren çilek agaçl»rınd«n çin MİınMfı bir hfdlye olarak İMKARA'da PENKOVSKİ SKİ Ne saldırıyorsunuz odasına, sesimiz sadamız çıkmıyor diye mi? Kayseri As. Sai. A!. Kom. Bşk. lığından Aşağıdaki bir kaîem ihtiyacın kapah zarfla ihalesi 23/9/1966 cuma günü saat 16 da Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsai v» şartnamesi Komisyonumuzda ve Ankara, Istanbul Levazım Amirliklerinde görülebilir. Teklif mektupları aynı gün saat 15 • kadar Komijyonumuza teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler muteber değildir. CtNSt Mlktan Metreküp T7,«0 Kom. T. ftati Lira 700 G«çid Muhanunenl teralnatı Lira Kr. Llıa kr. 54180 S959 Çam kereste 1. sınu* 18TS (Basın 19334/10908) Hidrolik Pres Yaptırılacak 60 ve 250 tonlnk hidrolik presler yaptırılacakür. Teknik bügi için Oflakfl onnnacant* Kmneotnm» <ekt E M A Y E T A Ş Bakırköy 6481/10513 adresine müracaat edilmesi rica olunur. Tel: 71 51 30 31S2 NAStt BALLEDtLECKK? VakandaJE) rafeamlı bnlmacad* •sdeea • Uoa uısbUı (tpuco) va • taoa «ODDC «ardıt Bo* olao U karenio Içln» l deo <f» Cadaı ayruD Olreı n t ı n t r T*nt re toplama. çarpma. cıkartma. bölme ısaretlerin; dikkat ederek •oldao «ajrs ve rnkandao «şajhya bnlmacad» (österileıı •onnçlan baltmns Biras raktrnrz) aln •mm b«« raktlnho hoçç» fcçirmlj otarrantu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog