Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8AHİPV ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler orasında Wqshiwgtoıı Şen Yi'nin barışçı deınecinden memı K. Çin ve A. B. D. temsilcileri 3,5 öü ü saat goruştu Verwoerd'un katili Devlet yapılan ftçfiklüğüme ait hâtıralar arasında Haydarpasa tib biye Mektebinin inşaatı da ayn blr köşe teşkil e> der. Biz Üsküdarda thsaniyede o> torurduk. Haydarpaşadaki Tıbbiye Mektebi (şimdiki Haydarpasa lisesi) başlaymca civar halkı için bir vakit geçirme vesflesi olmusttt. Zannederim bina yedl aenede bittL Sapıda çalısmak için gelmiş olan bir çok Kayserili taşçı ostalannm aileleri Sellmiye mahallesinde ev kiralayıp jetleştüerdi Geçen hafta çahşmalannı bitirmiş olan «Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı» heyetinın Tarabya otelinde tertiplediği ekonomik gelişmede «eğitinu m rolü mevzuundaki seri toplantılardan birinde bulundnm. Devlet insaatının çok nahalıy» mal oldnğuna misal olarak îs* mini babrbyamadığım bir bölgs okulunun 10 milyon liraya çıktığını söyliyen bir hatip, bununla birer milyonluk 10 bölge okulu yapılabileceğini sözlerine üâve etti. Devletin övündüğâ bir çok yapılar vardnr. Bunlarm bir kısmı işe yarar şeylerdir; fakat nemen hemen hepsi bir özei sektör eliyle yapılnuş olsa en azından yan yarıya acuza çıkacak eserlerdir ki; nedense devlet elinde çok panalıya çıkar. Üstelik ağır gider geç yapıkr. Hizmet devresine girmesi gecikir Bu da a y n bir sakatlıktır. Bnna kimse çare bulamaz. Meselâ vapüacak şeyin önce bir avanprojesi vapüacak. Plânlamaya kabul ettirflecek. Esasen plâna dahilse ona göre biitçeye tahsisatı konacak ve bu tah> sisatm Meclisten çıkmaaı beklenecek. Ondan sonra proje, ve keşfi yapılacak. Askıya çıkacak. Muhasebei ümumiye kanununa göre ozun merasimi var. Anha mînha, Haziranda, TemmuzdA tatbikata geçeceksiniz.. ihale, mn kavele.. avans... Ağustosta v» başlar, ya başlamaz. Sonrası Allata kerün... tşte Taksimdeki O pera binası.. ben iki şeyi birbirine benzetirün.. birisi Türk Ansiklopedisi.. Z barfl çıktıği zaman A. B. değil, M harfindeld malumat dahi tamamen tarihe ka vuşmus yanlış şeyler haline gelecek.. o kadar ağır basüıyor Ba na kalırsa vazgeçseler daha iyi ederler, ikincisi de Taksimdeki Opera binası. Yinni senedir hâ, lâ bitmedi.. tabii yirmJ sene evvel yapılmıs olan kısımlar şimdi eskidi yeni kısımlar ise hâlâ lktnal olonamadı. Çaresl yoktur. Biı acele i ş lstemlyoruz resselâm. Gene, vukanda bahsettigim top lantıda açıklandığına çöre bizzat konferansın yapıldıği Tarabya oteünde bir vatak 120 bln liraya mal olmuş. îani bütün binanın Inşa masrafını yatak adedine tak sim edersek 120 bin lira oluyormuş. HalbuH Devlet Plânlamanın normlarma göre bu rakam 20 bin lira hnls. Tabil Tarabya ote» Unin ne kadar ağır vapıldıjıru da büirsiniz. Açıhnış olmasına rağmen hâlâ d» insaatı bitmis degflAhmet Rasim Beyin Osmanlı Taribinden «n satırlan naklediyorum: «Ayasofjra karşısınds kâin eski «Mehterhane» mevkiiyle Sultan Sarayı arsası üzerıne ılk defa olmak Uzere bir «Darülfünun» mşa edilmeye başlandı. (1262 Hıcri). tnşası senelerce uzadı Hattâ o kadar uzadı ki kontratla Avrupadan celbolunan mimanna bir çok seneler verilen maaşların tufariyle epeyce büyük uir bina meydan» gelmek mümkün idi Nlhayet ıkmali müyesser olup fakat verine sariedilmedl. Bir çok işlerde kullanıldı. Yalnız isml Darülfünun kaldı... ŞimdiM Dairei Adliyenin blnasıdır » Ahmet Rasim Beyin tarihinde bahsettiği bina otuz sene kadar ewe! çıkan bir yangında ku! olan eski Adliye Nezareti ve İWebusan ve Âyan Meclisleri binasıdır. Simdi reri bahçedir. Deraek o zaman da yapılarımıı ağır gidermiş.. oldum bittim bizira işler böyle! Bunu neye yazdım biliyor mn> sunuz? Doğu vilâyetlerinde zelzele felâketinden sonra oralann venl> den yapuması artık bir zarurettir. 4man o vapılan olsnn devlet temposuyla yapmıyalım Müzayede. münakasa.. tahsisat. ödenek. denetleme. demetleme mavakkat teslim. katf teslim. falan derken bir de bakanz ki «senpler geçmiş.. herkes bir tarafa söçmüs.. ondan sonra: Biz bn evleri ne yapalım! diye komisvon kuranz.. ben işte sn vakın, nzak geçmisteki emsaline bakarak bondan korknvornnı. Haksız mıyun? B. FELEK KAYIP Enstitü diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Cansen Kozak Cumhuriyet 10540 eski bir komünistmiş a. a. 'Vietnam savaşı gayri tTzakdoga politikası ve tcrmaıuna Commonweaith toplantısında 2. gün « BUDAPEŞTE Iran Şahı Bı •a Pehlevi, Sofya'dan Budapesteye gthniş T» reanl görüşmeler* baslamıştır. • WASHtNGTON 39 müyar lira tutarındaki Amerikan D i | Yar dun programı, mcelenmek üzer* Başkan Johnson'a sunulmustur. • CORDOBA Evvelki gece üni verslte ©grendlerhıln yaptığı nümayişler nrasmda, polisle earpısma olmns, blr kisi ağn yaralanmıstır. « DAKKA Doğu Pakistan'da bir haftadan beri devam eden seller çoğu çocuk olmak üzere 42 kifinin ölümiine sebep olmuştur. A AACHEN Haşeret öldürüefi | llâçlar ve plâstlk esyalar insan hayatında, 1020 yü lçinde tehllke yaratacaklardır. • TOKYO «Seadargon» adh Amerikan denizaltumın Yokosuko Hmjmma demlr atmasına karsı yapılan nümayialerd* 250 klşi yaralanmıstır. A VENEDtK Japonlarm V«nedik Filim Festivaline, yansma dısı gönderdikleri •Baskasnım Tfl rii isimli HHm ilgi toplamışbr. • ATİNA Atinadan gelen haberlere göre, Rodos adasmda kadın hastalıklan artmış buhmmaktadır. Buna sebep îskandinav k»larıdır. • KOPENHAO Danimarka Prensesinin nisanlıa Mospeza.., mezhep degiştirerek Protestanhğı fcabul edeceğüıi açıklamıştır. • AMMAN Ürdünün Sebasta şehrinde, Romalılardan kalma 65 metre boyunda blr anfiteatr meydana çıkmıştır. • CİBTJTİ Resmi kaynaklardan bildirildiğine göre, Cibuti'de cereyan eden olaylar sırasmda 4 kişi atılan taşlarla yaralanmıştır. Singapur Rodezya için bir plân sundu S T.U.G. de yenilen Gonsins, Wilson'a karşı mücadeleye devam edecek LONDBA, (ajL Radyolar) ingapur Basbakanı Kuan Yev, Ingiltere'nin Bodezya konusundaki tutumunu yeren ve destekleyen Ingilia uluslar topluluğn üyelerinin isteklerini nzlaşOran bir teklifte bulunmuştur. İngiliz Uluslar Topluluğuna bağlı ülkeler Başbakanlarının, Rodezya konusunda yaptıklan toplantının Ikind gününde söz alan Yev, funlan istemektedir: O Afrika filkeleri: (Meselâ Rodezya konusunda harekete geçilmezse Ingiliz uluslar topluluğundan aynlma tehdidinde bulunan Zambia ve Sierrea Leone) bir yıl daha bekleyip, tngütereye Ian Smith'in kanun dısı yönetiminl devirmek İçin bir tıraat daha ver melidir. DIŞ HABERLEB SEBVİSİ VAJIŞOVA Komünist Çin Basbakan Yarduncuı v» Dışişleri Bakanı Şen Yi'nin «Amerika İle dost olmak mümkündür» seklindeki demecinin tepkileri devam «tmekteyken, Varsova'da Çin Amerikan elçileri arasında 3,5 aaat süren bir görüşme yapünujtır. Dıjişleri Bakanlığı sözcüsü McCloskey bu arada Şen Yi'nin demeci ile ilgili bir sual« cevaben, B. Amerikanın Kızıl Çin ile çarpışmak arzusunda olmadıgmı ve böyl* bir fey» engel olmak istiyeceğini söylemiştir. 131 ind Çin Amerikan temasuu teşkil «den karsılasmadan sonra Çin Büyük Elçisi KuoŞuan bir bildiri yayımlamif v« Amerika'yı iki ülke Büyük Elçileri arasında yapılan görüsmeleri tek taraflı olarak açıklamakla suçlamıstır. Bildiride devamla «Sovyet revizyonistleri Amerika i l e Çin •nvndm yapılan görüsmeleri kendilerl İçin bir propaganda va n t a a yaptılar, aynı dilden konn şarak, Amerika Ue Çin arasında bir nzlaşmaya vanldığına dair gerçekten nzak bir kanaat edinllmesine, Amerikan emperyaUjtlerinin saldın siyasetini pizlemeye ve Çin halkınm AmeriNEW JARSEY kan emperyalizmlne gösterdigi tepkileri çizlemeyc çsbstıla» ort Dir Askerl mahkemesi, denmektedir. Vietnam'a fitmek iıtemiyen Komünist Çin'in vaı^uvii Dennis Mora adlı 28 yasınuumuum yuım Vargova BüDUdaki aakerl, itaatsiılik ıiıçnyla 3 | yükelçisi, hükumetinin kendisi[ :yü napse mahkum etmlştir.; l ni Amerika ile Çin arasında bu Dennis Mora, «avunmasmda, gün yapılan 131. görüşmeden «1940 dan bu yanaki Çin Hlndl sonra Mr bildiri yayımlamaya tarihini mcelediğnıl v e «Amerika memur ettiğini ve Çin'in gerçek Birleşik Devletlerinin bn filkede tutumunu dünya kamu oyuna işi olmadığı kanısma vardığmı» duyurmasını istediğini belirtsöylemiştir. mektedir Mora'nın avukaü Stanley Faulkner de dâvanın mesnetsiz olduğunu, zira Vietnam savaşını kongrenin oylamadığını ileri sürmüs v t BETRUT Suriyenin hüku•Bn Savaş gayrimeşradıır» demişmet gazetesi El Savra bazı cOrdu tir. işçilerinin» devlete ait bir sigor Medine Islum Ünlversilesine muhtoriyet verıldi M F JOHANNESBUEG Lourenco Margues'deki Mozambikten iyi naber alan bir kaynaktan öğrenfldi|ine göre, Güney Afrika Başbakanı Dr. Hendrick Verwoerd'â öldüren Dimitrios Çafendas ya da Çafendakis, tkinci Dünya Savasnun bitiminden az sonra, komünizme sempatisinden ötürü Mo•ambikten sımrdışı edilmişitir. Dimitrios'un babası Miguel Çafendas GiritUdir. Bir melez olan RİAD ( » A • Radyolar) annesi Amelia Williams'ın ise edine lallm Cniveraiteal, Maurice adasmda doğduğu sanılVeliaht Prens HaUt Abdül. maktadır. Gayrimeşru bir çocuk fiziz'in enayı ile, mnbUr bir olan Dimitrios 24 Ocak 1918 de kurulns olmustıır. Mozambik'in baskenttnde doğmuştur. Yayınlanan yeni yönetmeliğe öte yandan, iktldarda bulunan gore Kral Faysal üniversitenin milli partinln parlâmentodaki 165 en üst kademedeki yöneticisidir. temsflcisi yeni parti başkanım Suudi Arabistan Müttüsü Refcg«çecek ve başkan da otomatik otör olmuş ve bir bakana e» yetlarak basbakanlıgı flzerine alakilerle donatılmıstır. caktır. 4 Tıl sürell flniversitenin aBaşbakana vekâlet eden Mallmacı tslâm hnkuknna göre yftye Bakanı Eben Donges'ln evinl netilen Müslüman ülkeler Sgren polls muhafaza altına alnuştır. cilerine «tslâmi bilçiler ve Kn Maliye Bakanı Donges, Basbakan ran ısığı altında» din ve dünya lık için aday gSsterilen dört klişlerini yönetmede karşılaşacak şiden biridir. Diğer adaylar ülasIan problemlerin çözümü haktırma Bakanı Ben Schoeman, Akında bilgi kazandırmaktır. dalet Bakanı John Vorster ve Sa vunma Bakanı Pieter Rotha'dır'. de temizlik hareketi başladı (a.a. A.P.) «El Savra» Sutiye îsçl Sendikaları Genel Federasyonunnn hükumetteki gericileri temizleme yetkisini aldığmı bildirmistir. Gazete, «Ibtilâli korumakla görevli silâhlı işçi birliklerinden» müteşekkil bir topluluğun, adı geçen sıgorta şırketinde tesbit ettiği yedi memuru Federasyon Başkanı Halit Cundi'ye götürdüğünü ve Cundi'nin bunlara gerici olduklanm ve istiia meebunyetınde kaldıkiarmı söyledi ğini bildirmiştir. Al ThawTa'ya göre Cundi, bu emre karşı herhangi bir mukavemetin azaml ceza ve hatta «idamla» netice leneceğini söylemiştir. Bu arada Basbakan Dr. Ataşi, yaptığı konuşmada. «Birkaç gün önce meydana çıkanlan ve ibtilâle karsı düzenlenmiş igrenç komployn» takbih etmiş ve şun Ian söylemiştir: «Suikastçilere ve emperyalizmin müttefiklerine karşı tutumumuz açıktır. Bu tutum, dıs düşmana karşı olanın arnıdır.» Mahkeme başkaru Albay Robert ta «irketinde yedi tnemura «ıstiMcGuire ise, avukatın bu şekilfaya> »orladıklannı bildirmişde konuşmasmı yasaklamıs ve A tir. Gazeteye göre bükumet, idamerika Birleşik Devletleri Başkare mekanizmasındaki bütun <genının savaşı ilân ettikten sonra rici unsurları» temizlemeğe roakongrenin onaymı alma yetkisi oltuf kararını gerçekleştirmeğe duğunu haurlatnuştır. başlamış bnlnnmaktadır. Öte yandan Amerika Birleşik Dev Baas Sosyalist Partisi Salı gületleri Savunma Bakanhğı, önümüz nü yaptığı bir açıklamada, hüdeki ekim ayında, öngörülenden kumeti devirmek ıçın komplo 3.000 fazlasiyle 49.00, kasım ayınkuran bütün gericilerin bunda ise 43.700 kişinin silâh altına ah dan böyle «ezilecegini» bildirnacağını bildirmiîtir. miştir. Hamileliğe karşı «Kaza» sigortası!. M TORONTO (AP) anken Lonise Baker beş yıl müddetle hamileliğe karşı sigorta olmak istediğini, bu maksatla Londra'da Lloyd's şirketine müracaat ettiğini, fakat şimdiye kadar bir cevap ala madığını söylemiştir. Manken kız dün: «Şimdiye ka dar almış olmalan lâzım, on gün evvel gönderdim» demiştir. LouİEe Berker hâmileliğ'S karşı «Kaza sigortası» yaptırmak istemekte ve: «Hâmile kalırsam işimden olnrntn» demekte<dir. Lloyd's sozcusü «Böyle bir sigorta poliçesinin primi tabiidir ki yüksek olacaktır. Bayan Baker'in izdivacı halinde de herhalde poliçe iptal edilecektir.» demistır. DIŞ HABERLER SERVtSt BLACKPOOL tngiltere Baş bakanı Harold Wllson, Sendikalar Konrresinde (T.U.C) cücret dondurulması» kararını kabol ettinnesine rafmen, rakibi Conslns karan tanımadan jnficadeleye devam edecegini sSylemiştir. Wilson'un bajansını yorunılayan çevreler, özellikle. ücretlerln dondurulmasına kar?ı olan Taşıt tşçileri Sendikası Genel Sekreteri Frank Cousins'in verdiği aleyhte Snergenin bir milyondan fazla bir oy larkıyla red dedilmesi üzerinde durmaktadırlar: EN AZ SAKINCALI Wilson'un siyasetini destekleyen sendika yöneticilerinin kanı smca, en anlamlı oylama, ücretlerin dondurulması siyasetini •En az Sakıncalı Siyaset» kabul eden Genel Kurul raporunun oylamşı olmuştur. Bu oylamada, çoğunluk farkı 344.000 oya kadar düşmüştür. <4£67.0W'e karsı 4^23.000), bu ise, 9 mılyon oy üzerinden çok az bir fark deraektir. Aynca, oylar, sendika hareketi iyinde derin aynlıklann mev cndiyetini ortaya koymaştnr. tn giliz Sendikalarmın fcleneksel sol kanadının sınırlannı epeyce aşan mnhalefet hareketine öndcrlik eden Frank Cousins, feonfre karannı bağlayıcı saymadığı nı ve kendi sendikası açısından, ücretlerin arttırılması için mfi. cadeleye devam edecegini açıkça söylemiştir. Bn tutumu, ücretlerin dondaralması lehinde oy knllananlar da dahil, başka sendikalann da izlemesi miimkündür. A Bu arada tngiltere de, Ikü•adl mueyyidelerinl sertleştirip, zora başvurarak bu müeyyldelere uyulmasını «ginmaiı ve Smitb hükumetini devirmeye kararlı olduğunu şüpheye yer bırakmıyacak sekilde göstermelidir. KIZDIRDI Salı günkfi konuşmasında W Q son, Rodezya meselesinin 43 yüufc tarihinl kısaca anlatarak, tngiliz hükümetlerinin durumn hal için sarfettikleri çabalan ifade etmişti. WUson"un konuşmasında tatbüt ettiği strateji, suçlamalar yapütnadan bunlara cevap vermemek, böylece kendisini tenkid edenlerl suçlamalan ve lstekleri İçin makul iddialar ortaya atmaya zorlamaktır. Bu strateji Afrikalı tenkidçDerin suçlamalannı katt ve açık snrette ifade etmelerini, takip edilmesini istedikleri yolu somat direktiflerle desteklemelerini gerektirmektedir. Bu da askert lojisük ve Blrleşmiş Milletler meselelerinin hallinde taklp edllen yollan bUmlyen bir çok Aîrikah lide İçin halli güç bir lştir. Wilson*un bu manevrası Afrikalılan kızdırmıştır. Bugün W H son'un müzakerelerl ldaresine göre Afrikalılar ya müeyyidelerin tesir göstermesl için kendisine mühlet verecekler ya da konferansı terkedeceklerdir. YAPI ve KREDÎ BANKASI Bugün kurulusunun Gemini 11 bugün alılıyor CAPE KENNEDT (AP) emini 11 projesi ilgilileri dün sabah, 27.4 metre yüksekliğindekl GeminiTitan 2 roketine yakıt koyulması emrini vermişlerdir. Bnjün fırlatılması beklenen Gemini ll'in iki astronotu Charles Conrad Jr. ve Riehard F. Gordon yeni uzay rekorlan kırmayı fimit etmektedirler. ncı yıldönümönü kutluyor ÖLÜM Istanbul Hilton Oteli Müdüriyeti ve Personeli, aziz mesaî arkadaşlan, CMUM MÜDÜRLÜK SEKRETERİ G YAPI ve KREDİ BANKASI Birbuçuk milyar fîra mevducö 80 milyon lîra sermaye 30 milyon lira ihtîyallar Bayan Virginia Zekiyan'ın kısa bir hastalığı mütaakıp vefatını derin bir teessürle bildirirler. Cenaze merasimi 10 '9/1966 cumartesi günü 14,30 da Taksim Ohan Vosgiperan Kilisesinde icra olunacaktır. Cumhuriyet 10546 Gordon nzayda tek başına yfirüyecektir. 71 saat sürecek nçns esnasinda, Gemini ll'in ilk yörünge dönüşünde Açena hedei nydnsn ile bnlvşacaktır. VEFAT Merhum Nazmi Paşa ve merhume Melek Hanımefendl'nln oğullan, merhume Vecihe, Zeklye Olgaçay, merhum Maklne Mühendlii Abdurrahman Polar. Seza Oçer ve Gfllseren Polar'ın fcarde^lerl, Klmyager Emine, merhume Melek. Mlmar Mühendis S«it. Emel ve Murat Polar'ın ameaları, merhume Muallâ, PariJ Başkonsolosu Berduk, FerlU ve Nadlr Olg»çay"ın, HSle ve Orhan Eyüboğlu'nun dayıları, Emekli Orgeneral Osman Güray, Bedia Güraj;, Sıza Çankaya, Günsell v« Profetör Kemal Ağru'mın halazadalerl, Fatk Zeren ve Sallh Kırdar al. lelerinin yakınları tabık Helsinfcl BüyükelçUi ve 141 Şubesiyfe memîeketimîzin bütön bankalan crrcr«rındd ıı^uncü büyük mevduat bankasıdır SERT KROM KAPLAMA iŞLERi YAPILIR Müracaat: EAS Ebonit ve Akümülâtör Sanayii A. Ş. Yakacık, Kartal. Tel: 53 36 53 ^g^ ATNITR ve CELÂL StPAHİ Y v OğuUan BİROL'un dogumunu dost ve akrabalarına müjdelerler. Ankara 8.9.1966 Cumhuriyet 10536 Reklâmcüık 3527/10542 YAPI vc KREDÎ BANKASI bu yıldönümünde de kıymet bîFfr müşterilerine derin şukranlarını tekrarlgr Türk Oonanma Cemiveti Genel Merkezinden ı MEVLİD Aziz varlıgım Muş Afır Ceza Reisllğinden emekli Hâkim Cemiyetimizin büyük Genel Kurulu 27 eylul 1966 salı günü saat 16 da îstanbulda Kasırapaşada Deniz Subay Orduevi salonunda toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Anatüzüğün 9 uncu maddesi gereğlnce bir hafta sonra 4 ekim 1966 salı günü aynı yer ve saatte nisaba bakılmaksızm toplanacaktır. GÜNDEM: 1 Yoklama, 2 Başkanlık Divanı seçimi, 3 Komisyonlann seçimi, 4 Genel Yönetün Kurulu faaliyet raporunun okunması, 5 Denetçiler raporunun okunması, 6 Rapor ve bilânçonun incelenmesi ve Yönetim Kurulu ile denetçilerin ibrası, 7 Anatüzüğün tâdil teklifi 8 Genel Merkez teklifleri, 9 Şube dilekleri, 10 Yeni Genel Başkan, Yönetim Kurulu ve denetçilerin seçimi. Dr. ABDULLAH ZEKİ POLAR 8 Eylul 196« persembe günü vefat ttmlştlr. Cenazesl » Eylul 19M cuma günü öğle namazını müteaklp Şişll Camlinden kaldırılıp, Zincirlikuyudakl aile kabristanındaki ebedü istirahatgâhına tevdi edilecektir. AİLESİ FEVZt ÖZ'ün aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 10 Eylffl 1966 cumartes! gunü Iklndi namazını müteaklp Beyoğlu Aga Camiinde Rafız Rahml $en«es. Hafız Kemal Tezergil tarafından okunacak Mevlide akraba, dost ve din kardeşlerimizin tesrifletlnl riea ederim. Kardesi: KEVSER ÖZ Cunümriyt« JOS» 3526/10519 ı«tu,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog