Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

5> a ŞŞAHESER ROMANLAR P. BUCK c,R ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR En Büyük Yaıarların En Güıel Eserleri * OĞULLAR A 8» 3 CRONIN SEVGtLİLER ^ I K 8 VBİR A Ş K * *• «"v*015 UĞRUNA IKLİMLER *ERGUVAN * uff<iı~ı)>ıwın BIR ACI SARKI AĞACI Y A Y I N E V CUVEN ^ umhuriYet KURÜCUSU: YUNUS NADİ \ 43. yı sayı 15125 Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : I s t a n b u l No. 246 T e l e f o n l a r : 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 8 Eyiu! (966 U Thant "Şartlı olarak,, Karadeniz'e geçiş izni bekleyen geminin durumu belli olmadı göreve devam edebilecek DIŞ HABERLER SEBVİSİ NEW YORK 3 kasımda jörevini terkedeceğini açıklayan t'Thanfın fikrini değistirme ihtimalinin varlığından söx rdilmektedir. Soz konusu ihtimali, gözlem cıler bazı şartlara bağlaraakta ve bu şartların başında da Kuzey Vıetnam'a Amerikan bombardı manınıa kesilmesınin geldiğini belırtmektedırler. Dünya teşkilâtındaki heyetlere göre, CThant başka aday bulunamaması halinde görevine de vam mecbnriyetinde kalacaktır. Fakat bo dnrnmda Amerikan siyasetine ybnelttiği protestoyu gtri almıs gibi olacağı için, ancak Washington'un tntumunda defişiklik yapması halinde görevi yüklenecektir. Sah günü bazı diplomatlar t'Thant'ı ziyaret ederek yeniden görev kabul etmesi konusunda kendi ve hükumetlerinin arzulannı ona söylemişlerdır. Fakat UThant mektubunda belırttıği istifa sebeplerini tekrar ederek yemden gorev kabul etmemek yolundaki kararından caymağa niyetli olmadığını belırtmıştir. Amerikan kaynaklarına göre ise, UThant'ın yeniden görev kabul etmeyişinin başbca sebebi Fransa ile Sovyet Rnsyanın kendisine Birleşmiş MiIIetlerin dnnyada snlhu temin etmek yolnnda yardımcı olmağa pek yanaşmamalarıdır. Frsnsa ile Rusya bu volda gayret gSsterdikleri tak. dirde UThsnttıl kararınd* detişiklik yapabilecegi ileri sürül • mektedir. Amerikan gemisi 40 füze taşıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ttirlc ve Amerilccın polisleri lccıcıtilleri arıyor Amerikalı kadın teğmen Brenda L. Hovard ve taksi şoförii Muharrem ÇelikJi tabanca ile öldüren, Teğmenin nişanlısı müzisyen Birol Soyurgal'ı da ağır yaralıyan iki meçhul caninin yakalanması için polis ve jandarma teşkilâtı seferber olmuştur. Cinayete kurban gidenlerden birinin Amerikan Ordusuna mensup bir kadın teğmen olması, memIeketımizdeki Tuslog'larda görevli Amerikan polislerini de harekete geçirmiştir. Korkunç cinayetin nedenleri üzerinde duran çeşitli illerin isım yapmış detektifleri kesia bir sonuca varamamışlardır. tstanbul polisi iki gündenberi şehrimizden hareket eden 55 AE 835 plâkalı taksinin şoförü hakkında bilgi toplamağa baslamıştır. Bunun için de taksinin Sirkeci'den hareketi sırasında simsarlık yapan Sabahattin Çalvanın bilgisine müracaat edilmiştir. üzce'ye 10 kilometre uzaklık D taki Cumayeri kavşağında tane güdümlü füze taşıyan Amerikan gemisinin Karadenize çıkması hakkında bir karar verilip verilmediği yolunda dün de Dışişleri bakanlığında her hangi bir açıklama yapümamı§tır. Dışisleri Bakanlığı sözcusü Oktay Işcen: «Konunun incelenmekte olduğunu» söylemekle yetinmiştir. Diğer Dışisleri yetkilileri de basın mensuplarıyla konuşmaktan kaçınmışlardır. 8 eylül 1966 tarihinde Boğazlardan geçeceği bildirilen William V. Pratt gemisinin durumunun ne olacağı kesınlikle anlaşılamamıştır. Bununla beraber bu geminin taşıdığı silâhlar bakımından Karadenize geçmesine izın verilmesine pek ihtimal yoktur. Bilındiği gibi, Montreux an lasması, 203 milımetre çapmdan buyük çapta silâhlar taşıyan ve Karadenizde kıyısı olmayan dev UTHANT letlere ait gemilerin Karadenize çıkmasını engellemektedır. Pratt gemisinin topları bu çapın altında bulunmaktaysa da bu çapta toplardan daha etkili güdumlü fuzeler taşımaktadır. Rusyanın itırazı da bu füzelerden gelmektedir. Bu durumu sorduğumuz bir Dışisleri Bakanlığı yetkilısi şunları söylemiştır: ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, « Türkiye, Montreux anlaşATİNA (a.a.) Sıyasi çevrelerbugün tzmire giderek Ege bölgemasının ruhunu uygulıyacaktır.» de ıleri sürüldüğune göre, Türk sindeki gezisine başlıyacaktır. Yunan göruşmelerinin kritik ve Daha beş gün Başbakan bugün saat 14.30 da ukesin safhasma. Türkiye Dışisleri çakla Esenboğa'dan İzmire hareket süre var Bakanı Çağlayangil ile Yunanisedecektir. Başbakanın beraberintan Dışisleri Bakanı amiral TumTurkiyenın karar vermesi için de Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Çadaha beş gunü vardır. Zıra, Mon bas'ın bu aym oıtasmda New York lışma Bakanı Ali Naili Erdem, Tuda yapacaklan görüjmelerle giriltreux anlaşması bu gibı hallerrızm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür miş olunacaktır. de Türkiyeye 5 günluk bir karar şad, Maliye Bakanı İhsan Gürsan, Içişleri Bakanı Faruk Sükan bupayı bırakmaktadır. Atina resmî çevrelerinde, Çağlunacaktır. Amerikan gemisinin 8 eylülde layangil'in, Kıbrıs meselesinin baKaradenize geçmek üzere mürışçı yollardan çözülmesi için Ameracaatta bulunulduğuna göre, rika'lıların desteğini istemesi bekTürkiye bu tarıhten itıbaren 5 lenmektedir. Bunlarm kanısına gögun içinde, yanı 13 eylüle kadar re Türkiye. federasyon veya takkarar verebilecektir. sim yollarını. barışçı çözüme t*k çare gBrmektedir. Bu çevrelere «Endişe edilecek bakıhrsa Çağlayangil, aynca, «Tür BLACKPOOL Ingiliz Sendikiye'nin Ada'yı bir askeri müdabir durum yok» kalar Konfederasyonu • kongresi, halede bulunmasını zaruri kılacak Gene aynı Dışisleri Bakanlığı dün, çok şiddetlı tartışmalarla geçsebebler ortaya çıktığı ve Türkiye mış; neticede ücretlerin dondurulyetkilisi,' konuyla ilgili olarak de müdahalede bulundağu takması, kabul edilmiştir. Hükumeözetle şunları söylemıştir : I dirde Amerika'nm bu ihtilâfta tatin iktisadi siyasetinin desteklenrafsız kalması gerektiğini», Dean «Montrens Anlaşmasına göre, mesine de karar veren kongre. Rusk'a ızah edecektir. karar verecek merci Türkiyedir. ücretlerle ilgili maddeyi, 3.8H.000 Ancak endişe edecek bir husus oya karşı, 4.936.000 lehte oyla kaÇağlayangıl gidiyor yoktur. Ne Türkiye NATO'dan bul etmiş bulunmaktadır. ayrılır. ne de Rusya Türkiye'ye ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mustafa Osmanof Terziyef ve Sonuç. Başbakan Wilson'un zaharb ilân eder.» Ahmet Hasanof Cebeci adında feri, Frank Cousins'in yenilgisi o Dışisleri Bakanı İhsan Sabri Türk asılh Bulgar uyruklu iki larak yorumlanmıştır. Bu sonuç, «VVıiliam V Pratt» Çağhyangil, bugun İstanbula, oragenç, dört gün dört gece yol yürüderin bir sessizlikle karşılanmıştır. Karadenize çıkması bir mesedan da Amerikaya gidecektir. yerek Edirne sınınndan memlekele haline gelen, Türk Rus ve timize iltica etmişlerdir. Sofya BeÖte yandan Atına Buyukelçimiz Amerikan hariciyelerıni bir hayden Terbiyesi Enstitüsünü biürdik li zorlu çalışmalara sokan Ame j Turhan Tuluy, dun yurda donten sonra Basket ve Voleybol anrre rikan güdümlü füze firkateyni j müştür. 1 nörü olarak çalışan, dört yıl Loko(William V Pratt) 1 mart 1958 motif futbol takımmda futbol oyÎZMİR Türkiye Şoför Derde Philadelphia'daki Amerikan nayan Mustafa Osmanof: «Rejuni nekleri Federasyonu II. Başkanı Deniz Kuvvetlen Tersanesinde beğenmediğimizden kaçtık» demiaSuat Can Vaner, TPAO'yu, Türk tır. İlkokul öğretmeni Ahmet Hatezgâhlanmıs ve 16 mart 1960 güşoförünün yerli petrol kul'snmasanof ise: «Türkiyede yaşamak isnü inşaatı tamamlanarak denısını baltalamak ve işbirliği yaptiyorduk» şeklinde konuşmuştur. ze indirilmistir. mamakla suçlamıştır. NEW YORK B. Almanya bayBelirtildiğine göre, William V. raklı «Hanseatic» adh 203 metre Pratt •Güdümlü füze firkateyni» uzunluktakı 30 bin tonluk yolcu dir. Ve (Coontz) sınıfı bir savaş gemisi, dun Avrupa'ya harekete hazırlanırken, yanmağa baslamışgemisidir. ( tır. 400 yolcudan ancak birkaç kiU.SA. gemileri arasında bu şınin gemide olduğu bildirilmekgemıden daha on gemi buluntedır. Makine dairesınden çıkan maktadır Bu gemüerin adları yangm. mazot deposunun da alev şöylecir : almasıyle, busbutün buyümüştür. Coontz. Dahlgren, Dp\vey, Far40 ıtfaiye aracı. yangını söndürmeBazı çevrelere göre, iktidar yeni tedbirlerin hazırlığı içindedir. ragut, King, Luce, Macdonugh, ğe çalışmaktadır. Bu tedbirler arasında aşırı cereyanlarla mücadele için özel kaMahan, Preble ve nihayet Wilnun tasarılannın hazırlandığı iddia edilir. Hattâ söylentiler tahBİR FERİBOT BATTI liam V. Pratt.. kikat komisyonları kurulmasına kadar gider. Tedbirleri, daha doğÖte yandan, dün, Danimarka'nın rusu sertleşmeyi çeşitli nedenlere bağlayanlar var. Kimisine göre, geleGüdümlü füze fırkateynı WilKuzeyınde fırtınaya tutulan bir cek ekonomik sıkuttılarm reaksiyonlanna karşı şimdiden barikatlar kurulliam V. Pratt'ın özellikleri : Norveç feribotu batmıştır. Tatilmaktadır. Kimisine göre iş çevreleri îstikrarın sağlanması için hükumet Fırkateyn 4700 standart tondur. ' den donmekte olan 137 kışiden 121'i iızerine baskı yapıyor. Kimisine göre önleme isteği doğrudan doğruya or(Sualtı derinliği tam dolu halde ' kurtarılmıştır. dudan gelmektedir, millî güvenlik kurulunun son toplantılannda böyle 52,5 ayak, su üstü derinliği 20 bir karar alınmışür. Kimisine göre ise aşın cereyanlar tehlikesi, 19661967 ayaktır.) Amerikan yardımmın arttınlmasmda, bir koz olarak oynanmaktadır. BüPratfın baş tarafmda 15 inçlik tün bu çeşitli söylentilerin gerçeklilik payı hakkında kcsin bir bilgiye sa54 kalibrelik bir topu, ortasında da hip değiliz. 45 inçlik 50 kalibrelik iki ağızlı Önce tedbirler denilen şeyler dolaşan söylentiler ölçüsünde midir? bir topu bulunmaktadır. Henüz bu konuda açıklama yapılmamıştır. Gerçi AP iktidan işbaşına gel(Arkası Sa. 7. Su. 2 dc) diğinden beri, hattâ Ürgüplü koalisjonu zamanından başlayarak sol akımları onlemek için özel kanun ve ihtisas mahkemeleri kuruluşuna gidileceğini tekrarlayıp durmaktadır. Ne var ki aradan geçen iki yıla yakın sürede hem böyle bir hazırlığın ciddî olarak yapıldığını gösteren kesin beliıtiler ortaya çıkmış değildir, hem de son aylarda sol akımlarla gerici akımlarm aynı pota içine alınmak istendiği göriilmektedir. Bu bakımdan «aşın akunlarla mücadele edilecek şeklinde yürütülen propagandalar, hattâ resmî ağızlardan kaçan beyanlar mevcut görünüşüyle sisliliğini, çelişikliğini muhafaza ediyor ve aynı zamanda bir tehdit ya da göstermelik konuşmalar olmaktan ileri geçemiyor. 1021 Ağustos tarüıleri arasm Şimdi sağ ya da sol akımları önleyici tedbirler gerçekten alınacak mı, da Tokyoda Dünya Gençlik Teşfalını bir yana bırakarak almdığı takdirde faydası olur mn? konusuna kilâtmm (WAY.) altıncı genel kısaca değinelim; kurul toplantısına featüan Tür kiye Mülî Gençlik Teşkilâtı GeDemokrasilerde Anayasaya ve Anayasa sistemine aykın davranel Başkanı Alp Kuran, dün bir nısları önlemek, bu davramslan kanun dışı saymak, sistemin hnkuk basın toplantısı düzenliyerek kuanlayışiyle çelişmez. Ne var ki, mesele, aykın davranışlann sınınru hakkında iyi çizebilmek, demokrasiyî, Anayasa düzenini kornyacağız diye rulca aünan kararlar özetle şunlan söylemistlr: kakokrasiye gitmemektir. Batı demokrasilerinin hepsinde aykın «Dünya Gençlik Kurultayı tndavranışlann sının pek küçültülmüş ve sadece mevcut duzeni zorsan Haklan Komisyonundan ve la, yani ihtilâlle yıkmak için firişilen somnt haıeketler kanun dışı Genel Kurulundan, Kıbns konusayılmıştır. Meselâ özgürlüğün ürünü olan tikir akımlarını yasaklamak, Amerika yüksek mahkemesinin son yıllarda aldığı bir ka sunda Makarios'un tutumunu tak bih eden ve Türk tezini bütünüyle rarda, demokrasinin Bzüne aykın ve doğrudan doğrnya özgürlüğü destekliyen bir karar çıkartümışortadan kaldıncı bir davranış olarak nitelenmiştir. tn. Amerikan delegasyonu, bu kaDeniliyor ki, Türkiye ne Amerika, ne tngiltere'dir. Duzeni korann çıkarılmasını önlemek için rumak için yıkıcı faaliyetlerin sımnnı geniş tutmak, tedbirleri yayher türlü çabayı gösterniş, M a gınlastınnak gerekir. Sadece belirli davranıslar deşil, yıkıcılığı hakarios hükümetinin tezini aynen zırlayan ihtimallcr de yasak kapsamına sokulmalı. demokrasi koyansıtan bir başka karar sureti runmalıdır. Kısacası, bn kanıda olanlar, demokrasinin özüne uygun geçirmeye çalısmıstır. Ancak G > e olmak yerine, keyiflerine uygun, çıkarlannı saşlayacak özgürlüklenel Kurulda delegasyonumuzun ri sürdürecek bir düzen isterler. Ashnda istenilen, derebeyi demokçalışmalan. Türkiyenin üçüncü rasisidir. Kendisi hendeklerin ve surların gerisinde her marifeti çedünyayı daima desteklemesi. övirecek, fakat siz, onu tenkid edemiyecek, ondan ayn bile düşünezellikle Amerikaya karşı Afrika miyeceksiniz. Sonra da düzenin adı demokrasi olacîk.. Günümüzde Olkelerinin yanında ver alması böyle bir dala\erenin yutturnlmasına imkân var mıdır? sonucu Amerikan deleeas\onunun teklifleri tam bir başarısızlığa uğ Ecvet GÜREStS ramıştır.» Başbakan Demirel bugün İzmir'de Türk Yunan göriişmelerinin kesin safhasma giriliyor « Tanırım» Taksiye müşteri bulan Sabahattin, «Ben adamlan görsem hemen tanırım. Çünkü onlan ben taksiye bindirdim. Bilâhare kendileri ile birlikte Tarlabaşına gittik. Oradan, Amerikalı teğmen olduğunu sonradan öğrendiğim kadmla nişanhsını aldık. Kendilerini Kabataşa kadar götürdüm. Yolcu ve araba biletini aldıktan sonra şoför bana 5 kişinin komisyonu olan 5t lirayı verdl. Kendilerina İyi yolcnluklar düeyerek aynidut» demiş» tir. AMERİKAN GÜDÜMLÜ FÜZE GEMİSÎ «WİLLL\M V. PRATT», SEYİR HALİNDE .. Sağnak, trgffigi felce uğraftı TUC, ücretlerin dottdurulmasını dün kabul etti Bıılgar uyruklu 2 Türk genci iltica etti Istanbul'un birçok semtini su bastı İstanbul'un bâzı semtlerinde, dün saat 12.50 sıralannda başlayan ve 25 dakika süren sağnak halindeki yağmur sonunda 152 evi su basmış, trafık de felce uğramıştır. Aksaray Meydanı, tamamen su altında kalnuş, Topkapı yönünden gelen araçlar, Vatan Caddesi kavşağında tıkanmıştır. Tekrar ters yöne verilen araçlar, Fındıkzade Oğuzhan Caddesi • Akdeniz Caddesiyolu ile Fatih'e çıkmış, buradan Saraçhane Beyazıt yönünü izleyerek, Sirkeci ve Eminönü'ne ınebılmişlerdir. Ip üçları Kendi yönünden bir soruşturma açmış bulunan İstanbul Cinayet Masası, aynı rengi taşıyan Samsun plâkalı bir taksiden bundan 10 gün kadar önce Beyoğlunda silâh atıldığı ve yine aynı taksiye benzeyen bir takside bulunan meçhul kişilerin Eyüp yakmlannda bir kız kaçırma olayına teşebbüs ettiklerine daif ipuçlan ele geçirmiştir. SU BASKINLARI «TPAO şoförlerle işbirliği yapmıyor» B. Bir Alman yolcu gemisi yanıyor Almanyadaki işçilerimize, yeni bâzı sosyal haklar sağlandı Kabataş, Fındıklı ve Dolmabahçe'de de sağnak, trafıği aksatmış; yağn.ur süresince ve onu takibeden yanm saat içinde, yaya olarak karşıdan karşıya geçmek, kabil olamamıştır. Ote yandan dun ıtfaiye'ye, Beyoğlu yakasmda 70, İstanbul yakasında 82 su baskını ihbarı yapılmış, 10 ekip, suları boşaJtmaya çalışnustır. Bu arada, Aşagı Guraba Hastanesi ile Gayrettepe Subay evlerinin zermn katları. yine Gayrettepe'de Motor Ticaret Şırketinin deposu, su baskınına uğramıştır. Kaçan gangster Gasp ve yaralama suçundan 8 yıl 6 ay ağır hapis cezasına mâhkum olan ve cezasmı Isparta Cezaevinde çekmekte iken ka(Arkasj Sa. 7. Sü. 1 de) Taünün lltllîl Tedbir söylentileri ANKARA Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Ilhan Altan, «Almanya'da çalışan Türk işçilerine, Türkiyede oturan çocukları için de çocuk zammı verileceğini» soylemiştir. Altan'm açıkladığına göre, yine Almanya'da çalışan işcilerimiz, yurda geldiklerinde hastalanırsa, kendilerine ayakta tedavi için 40, aile fertleri için de 35 lira verilecektir. Yol ve zaruri masraflar, ayrıca ödenecektir. Almanya'da mâlul kalan işçilere, ayük bağlanacak ve yurt dışındaki hizmetleri, varsa Turkiye'deki ile birleştirilecektir. Işçılerın Turkiye'deki aile fertlerıne sağlık yardrau da yapılacaktır. Genelhkle şehrın çukur semtleri olan Eyup. Aksaray Langa, Balat, Fener, Rami, Gazıosmanpaşa. Çapa. Şehremıni. Kumkapı, Yenikapı. Sarıgüzel, Ortaköy, ve Beşiktaş Ihlamur Caddesinde yollar, su altında olduğundan trafik, geniş ölçüde aksamış ve yayalar güç durumda kalmışlardır. Bir çok kimse suların içinde ayakkabılannı ellerine alarak yürümek zorunda kalmıştır. PABUÇLAR ELDE PİPELİ1SE tŞÇİLERt GREV YAPACAK Yapı İsçileri Sendikası Genell Merkezi dün yaptığı bir açıklamada İskenderun • Batman arasında dösenmekte olan petrol boru hattı (PipeLıne) 1 inşa eden 1154 işçinin 13 Eylül sabatundan ıtibaren grev yapacaklannı bildirmiştir. Greve sebep olarak işçi haklarının veribnedıği gosterilmektedir. FAS KIRALI HASAN II BAYAN BEN BARKA TANIKLIK YAPACAK DIŞ HABERLER SERVİSİ PABİS Fas muhalefet lideri Ben Barka'nın öldürülmesi ile ^ dâvâya Paris'in Seine Bölümü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmig, ve bu arada Brigitte Bardot'nun adı da esprili bir şekilde mahkeme zabıfc larına geçmiştir. Bildirildiğine gbre Bayan Ben Barka da, dâvada tanıklık edecektir. Yapılan ilk duruşmada, gazeteci Philippe Bernier ile Fas'lı gizli ajan Antonie Lopez'in ifadeleri alınmışür, Sanıklardan her ikisi «Fas İçişleri Bakanı Muhammet Ufidr'in Paris'te sürgünde bulunan, Ben Barka'yı her çareye başvurarak Fas'a getirmeye çalıştığmı» söylemişler ve komplomm varlığmı kabul etmişlerdir. Ancak Lopez verdiği ifadede, bu komplonun «Ben Barka'yı Fas ulusuna tekrar kazandırmak amacını güttüğünü» soylemiştir. "WAY toplantısında Amerikalılar, aleyhimize çalıştı, 5 aylık bir çocuk, kaymakamın makam koltuğuna bırakıldı AYDIN (a^.) Söke Kaymakamının odasındaki makam koltuğuOlağanüstü yollar na, gizlice, 5 aylık bir çocuk bırakılmıştır. «Hüsamettin» adı veLopez'in ifadesinin almması sırasında, ajanın Fransız karşı casusluk rilen çocuğa memurlar bakmakteşkilâtına verdıği rapor okunmuştur. Raporun bir bölümünde, şöyle detadır. nibnektedir: Küçük Husamettin'i kaymakamın «General tfkir, gerekirse olağanüstü yollara da başvurarak Ben koltuğuna kimin bıraktığı araştıBarka'yı Fas'a getirmek istediğini bana söyledi.» rılmaktadır. Olay, çevrede günün Mahkeme Başkanı Jean Perez, «Olağanüstü yollar»m neler olduğunu konusu olmuştur açıklamasmı Lopez'den isteyince eski gizlı Ajan şöyle demiştir: «Ben bn deyimi kullanmadım. Sadece şunu belirtmek istedim; Fas'lılann Mehdi Ben Barka'ya o kadar ihtiyacı var ki. Brigitte Bardot'yu Barka'nm yatağma koymak ellerinden gelse onu bile yapacaklar^ Bunun üzerine Yargıç Perez şunlan soylemiştir: «Şüphesiz böyle bir yola başvurmak çok iyi olurdu. Ne yazık ki başvurulan yol bu olmamıştır.» NASHVİLLE, (AP) Kocasınm Kaçıranlar öldürmüş kendisini ddvdüğünü iddia eden Amerikalı bir ev kadını, dâvaya Daha sonra ifadesi alman gazeteci Bernier, «Tam tevkif edileceği sıbakan yargıçtan, kocasını öldürrada evinde ölü bulunan George Figon'un, Ben Barka'yı tuzağa düşürmüş mesine izin verilmesini istemiştir. olduğunu» iddia etmiştir. Kadın, «Acaba, bir tüfek alıp, koFas muhalefet lideri Ben Barka, geçen yılın 29 ekim tarihinde Bernier, camı 2 gözünün ortasından vurFigon ve bir Fransız filim direktörü ile birlikte yemek yemek üzere randemak, kanuna aykın mı sayılır?» vusuna giderken kaçırılmıştır. Ondan sonra da bir daha izine tesadüf edildıye sormuştur. memiştir. Dolayısiyle Ben Barka'nm kendisini kaçıranlar tarafından öldürülmüş olduğu anlaşılmıştır. Dâvayı reddeden yargıç, «Evet kanuna aykırıdır» dedikten sonra, Bayan Ben Barka tanık Maamafih. bugünlerde kadınların kocalarını vurmalnrı. alışılmış bir Öte yandan, cEl Ahram> gazetesinin bildirdiğine göre, Mehdi Ben Barka'nın eşi bayan Ben Barka, kocâjının kaçjrılısıyla ilgili dâvâda tanıklık âdet halini almışa benziyor» diye etmek üzere birkaç güue kadâr 'Paîst'e gidecektir. eklemistir. Kocasını öldürmek için izin istedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog