Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SÖZLÜKLER TÜRKÇE TÜRKÇE OSMANLJCA TÜEKÇE İNGILİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE İNGILİZCE FRANSIZCA TÜRKÇE TÜRKÇE FRANSIZCA ALMANCA TÜRKÇE TÜRKÇE ALMANCA MİNİK, CEP ve BÜYÜK sozlükler. liste isteyinız. çok çeşiÜı INKILÂP ve AKA KTTABEVLERI hâncılık: 5451/10470 u m h ur i 43. yı sayı 15124 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p T e l e f o n l a r : 22 4 2 adresK C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 7 Eylul 1966 YÂRGITAY I. BAŞKANI ADLİ YILI AÇIŞ KONUŞMASINDA HALKIN DiKKATiNi ÇEKTi Üniversıtelerarası seçme sınl kazananların listesini açıkhyoruz 6ERİCİ VE SAGCIAKIMLAR COK TEHLİKELİ BİR HAL ALDI Johnsonm Cevabı . onuk olarak bulunduğu Kamboçya devlet merkezinde General De Gaulle'ün geçen perşembe günü söylediği Vietnam savaşı ile ilgili nutuk dünya kamuovunda büyük yanklıar uyandırmıştı. Prens Sihanuk'un gözlerini yaşartan, dinleyicileri de heyecandan coşturan bu nutkımda Fransa Cumhurbaskanı, kuıcı olmamaya dikkat eden bir üslupla A.B.D. nin \ ietnam'daki tutumnnu eleştiriyor, bunun dünyayı yeni bir felâkete sürükliyebileceğinden söz ediyor, bartşı kurtaracak tek çıkar yolun şiddet politikasında değil, karşılıklı görüşmelerde aranması gereğini açıklıvor, ancak bu asamaya varabilmek için de Washington hiıkümeti tarafıııdan, bir iyi niyet gösterisi olarak. Güney VietDamdan askerlerini geri çekeceğine dair söz verilmesiıün şart olduğunu ileri sürüyordu. General De Gaulle'ün dünya katnu oyunda büyük yankılar uyandıran söylevinden bir gün sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekretcri U Thant, düzenlediği bir basın toplantısında, önümüzdeki 3 Kasunda sona erecek olan görev süresi üzerine Genel Sekreterlik için yeniden adayhğını koynnyacağmı dokunaklı bir dille gazetecilere bildirdi. Bu kararının gerekçeleri arasmda, o da, kırıcı olmamaya dikkat ederek, Vietnamdaki Amerikan davranışinin dünya banşı açısrndan doğurabileceği tehlikelere değindi. Zaten beklenmekle beraber, General De GauDe'den bir gün sonra gazeteleri boydan boya kaplıvan C Thant'm bu açıklaması, Amerika hesabma oldukça tatsız bir rastlantı oldu. Böylece Sayın Generalin sözleri sanki bir hoparlörden geçerek daha da büyümüş, en sağır kulaklarda bile güm güm ötecek bir kudret ve azamet kazanmıştı. Bu durum karşısında daha fazla susmanm yenilgiyi değilse bile haksızlıği kabul etmek anlamına geleceğini gören Başkan Johnson, önceki gün gittiği Ohio'da yaptığı bir konaşma ile Başkan De Gaulle'e cevap vermek gereğini duydu. Bu cevabında Sayın Johnson'ın bir taşla iki kuş vunnak amacıru jrüttüğü söyienebilir. Birinci kuş, Amerikan yasama orgam seçimleri için başhyan kampanyada üyesi buhınduğu Demokrat Parti hesabına oy kazanmak. ikinci kuş da, De Gaulle'ün söylevi ülerine Washington politikası aleyhine bir kat daha kabaran duyguları yatışttrmak amacıdır. Bu iki kuşu aynı zamanda avlamak için Savm Johnson şu taşı havaya atmaktadır: «Washington hükümeti dünya barışı uğruna çalışmaktadır. Bunu sağlamak için her tiirlii diplomatik görüşmelere, hattâ Güney Vietnamdaki kuvvetlerimizi geri çekmeye hazınz. Ancak, Kuzey Vietnam da iyi niyet sahibi olduğumı göstermeli ve Güneye sızdrrdığı çeteleri geri alacağını görüşmelere başlamadan önce yükümlenmelidir. Hanoy hükümeti bu hususta bir tarib bildirirse. biz de Güneyi boşaltacağımıza dair derhal tarib bildirmeye şimdiden hazır bulunduğumuzu arzederiz!» İlk bakışta pek doğru, pek uysal. pek barışçı görünen bu sözlerin Amerikan seçmenlerini ne biçimde etkiliyeceğini bilmemekle beraber, dünya kamuoyu tarafından olumlu karşılanacağını, hele Vietnam savaşına bir çözfim yolu açabileceğini biz hiç sanmıyonız. General De Ganüe'e yaptığı karşı • teklifle Sayın Johnson Kuzey ve Güney dive iki avn Vietnam milleti bulnnduğunu peşinen kabullenmekte ve Hanoi hükümetini de bu iddiayı aynen kabule zorlamaktadır. Oysa, Vietnam savaşının (hikmeti vficudü) zaten Amerikamn 1954 Cenevre anlaşmalarından sonra benimsediği bu iddia irzerindeki zıtlasmava dayanmaktadır. Bilindiği gibi Vietnamın 17. nci paralelin altında ve üstünde olmak üzere ikiye bölünmesi o zaman kararlaştırılmış ve geçici olan bu rejimin kaderi belli bir süre içinde yapılacak seçimlerle Vietnam halkımn iradesine bırakılmıştı. tşte, Amerikan hükümeti Cenevre anlaşması hükümlerinin uvçulanmasına bir türlü yanaşmadığı içindir ki bugün Victnamda kan (Aıkası Sa. 7, Su. 8 de) 40.777 kişi başvurdu 9.906 kişi kabul edildi • niversitelerarası giriş • 11 imtihanı sistemine dahil Yüksek Öğretim Müesseseleri seçme snıavlan sonuçlan dün belli olmuş Komisyon Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ilaydar Furgaç, tstanbul, Ankara. Eçe. Atatürk, Karadeniz Üniversiteleri ile Ankara SağUk İdaresi Yüksek Okulu, Ankara İktisadî ve 'Hcari tlimler Akademisini kazananlann listesini açık lamıştu. ANKARA < Cumhuriyet Bürosu) 4 %61967 adlî yıluun açış ko• nuşmasım yapan Yargıtay Bırincı Başkanı Imran Öktem, gericı ve sağcı akımlann memleket üzerin dekı tehlikelerini belirtmiş, nurcu luğıın Cumhuriyeti yıkıcı emellerıni anlatarak, «Nurculuk gibi müs lüraanlann çoğunluğu tarafından islâra akideleri ile telifi mumkün olmayan gerici ve sağcı akıralar yurt içinde çok tehlikeli bir hal almıştır. Aydın ve doğruyu goren \a tandaşlanmın dikkat nazarlannı çe keriın.» demiştır. Geleneksel torende hazır bulunan Cumhur Baskanı, Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar, Yargıtay Başkanmın yap tığı ilginç konuşmayı izlemışlerdır. Konuşmadan sonra, Başbakan Demırel'in, Öktem'i pek az alkışladığı, Içişleri Bakanı Faruk Sukan'ın ise alkıslamadığı dıkkatı çekmıstır. Başkanın konusmas' Yargıtay Başkanı lmran Oktem, konusmasında özellikle nurculuk ve gerici akımlar uzerinde durmuş bu konuda özetle şunları söylemiş tir: Ceza Genel Kunılunun bir karannı ehemmiyetine bmaen yuksek huzurlarınıza arzetmekten kendimi alamadım. 20 eylul 1965 tarihli bu karar nurcnluğa ait kitapları muhtelif şahıslara okutrnanın veya vermenin bu suretle nurculuk propagandası yapmanm TuTk Ceza Kanununun 1S3 iincü mddesinde yazılı suçu teskil ettiğtni belirtmek tedir. Ceza Genel Kunılu kararma katı Ian yüksek ve muhterem hâkimlerin hepsi ceza huknku sahasında temayuz etmiş, islâm dininin iman ve itikat ve ibadetle Ugill temel ve bzelliklerini gayet iyi bilen Anayasaıun ve ozel kannnların sağladığı vicdan, dinî inanç ve kanaat hurriyetine saygılı samimi kimselerdir, Esasen biz hukukçular için samimi ve iman sahibi bir insan makbul \e rauteber bir insandır. Bu iman, ister Tevratın, ister tncilin ve ister Kuranın tanıdığı Allaha karşı olsnn.» Öktem, konuşmasına devamla kut sal kıtaplarm getridikleri itikat ve ıman temellerınin insanları aılesı ve çevresı içm zararlı olmaktan alakoyma amacmı taşıdığını belirterek şoyle demıştir: «Hiç bir kimse dinî inanç \c kanaatlerinden dolayı kuıanamaz. Bunu elbet Yargıtay hâkimleri bilir. Fakat hiç bir kimse devietin sosyal, iktisadi, siyasi ve kanuni tcmel duzenini kısmen de olsa din kurallarma dayandırma \eya siyasi veya sahsi çıkar veya nüfuz sağ lama amacıyla dinî veya din duygu larına yahut dince kutsal sayılan seyleri istismar edemez, kotüye kul (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) SOYGDN VE CÎNAYETE SAHNE OLAN OTOMOBİL İki yolcu, Ankara yolunda otomobili durdurup soyduktan sonra... Çeşitli fakülte ve yuksek okullara girmek için 40 bin 777 kişilik muracaat olmuş, bunlardan 9^06 kısi seçme sonuçlannı kazanmıştır. Üniversitelerarası girış sınavı ko misyonu başkanı Prof. Haydar Furgaç, 40 bin 777 öğrenciye ait imtihan kâğıdmın elektronik beyinle çift kontroldan geçirildiğini, bu yuzden hata ihtımalınin bulunmadığını, çeşitli fakülte ve yüksek okulların girış sınavını kazanan 9 906 kişilik kesin listeler ile yedeklerin sıralamasını gösteren «ek» listelerin bir bütün olarak Fakülte Dekanlıklanna gönderildiğini bil dirmiştir. Aynca öğrencilerin puvan durumlarmı gösteren «ana liste» ile birlikte «kılavuz. listeler de illere gönderilmiştir. Yedeklerin sıralamasını da içinB alan ve •Eloktronik Beyin»le hazırlanan orijinal listeler yarmdan iübar«n Fakülte ve Yüksek Okullarda ilân edîlecektir. GİTNEY AFRİKA BAŞBAKANI ÖLDORÜLDÜ DIŞ HABERLER SERVİSİ WERWOERD CAPETOWN Irk »yınmcı politikası ile tanınan Güney Afrika Basbakanı Hendrık Werwoerd, dun parlamentoda bıçaklanarak öldurülmüştür. Sekiz senedir Başbakanlık yapan Werwoerd1 bıçaklayan Meclis hademesi. Dimitri Çafendas adındaki bir Yunanhdır. Güney Afrika Basbakanı Werwoerd parlâmentoda yerini al« dıktan kısa bir süre sonra bir beyaz parlâmento hademesi ya« nına yaklaşmış, kendisi ile konuşacağını zanneden Werwoerd* in hafilç* yerinden kalktığı sırada ensesindea birkaç defa bl çaklamıştır. Werwoerd bıçaklandıktan sonra oturduğu yerden öne doğra düşmüş ve boynundan kan afcmaya başlamıştır. Akmaya başlayan kan iskemlesinin altında bır kan gölü meydana getirmiştir. Parlâmentodaki bir doktor Basbakanı kurtarmak için ağızdan ağıza sün! teneffüs yaptırmaya çalışmış, sonra hastahane» ye kaldırılmıştır. Werwoerd bıçaklandığı sırada parlâmento üyeleri şaşkınhktaa dona kalmışlar. sonra kendileri» ne gelerek Basbakanı bıçaklayan hademenin üzerine çullanıp yere yıkmışlardır. Başbakanın hastahaneye götiirülmesınden az sonra Meclis Başkanı Başbakanın Schuur has tahanesinde Sldüğünü sandığım parlamentoda açıklamış. Sonra da Güney Afrika Radyosu Başbakanın durumunun vahim olduğunu bildirmiş, yanm saat kadar sonra da Başbakanın öldüğü haberi doğrulanmıştır. OLAYIN CEREYANI Şoförü ve Amerikalı birkadını öldürdüler DÜZCE, (Cavit VARDAR Bildiriyor) vasıta içindeki Amerikalı bir bayan üsteğmen ile şoförü tabancayla öldürmüş' Amerikalının Tiirk nişanbsmı da ağır ya ralamışlardır. Kesin sebebı henuz anlaşılamayan cmayet Duzce yakınlarında kı Cumayen sapağında gece 0130 da ışlenmiştır Taksı yolculanndan kımlıklerı henuz tesbıt edılemeyen iki kışı, şofor Muharrem Çelıke 55 <Samsun) AH 835 plâkalı otomobili sılâh tahdıtı ile yol kenarındakı fundahklar içine surdurmuşlerdır Zorbalar burada, istanbul Tarlabaşı Atalan sokak 15/2 de oturan Samsun'lu 27 yaşındaki muzısyen Bırol Soyulgan'ın 250 lırasını almışlardır.' Meçhul kişıler daha sonra üç kısının uzerıne tabanca ile ateş ederek kaçmıslar fakat 26 yaşındaki Brenda Howard'ın uzerinde bulunan 200 dolara ve mucevherlere dokunmamışlardır. Brenda Howard Ankarada Üsteğmen rutbesı ile çalışmakta ve TUSLOG ile Amerıkan Okulu arasında ırtıbat subaylığı yapmaktaydı Ağır yaralı Bırol SoyulganAnkara Amerikan Kulubunde müzısyen olarak çalışmaktaydı Öldurulen şoforun ise Konya'lı olduğu ve 25 yaşında bulunduğu oğrenılmıstır. Polıs katıllerın eşkâlıni. Tahminen 1.80 metre boyanda, hafif kumral saclı, ince bıyıklı. gri elbiseli, kravatlı, Ankara şiveli 35 yaşların da \e orta boylu, kır saçlı, ince bıyıklı, ma\i açık pantolonlu, Iaci\ert çeketli ve kravatlı olarak bildirmektedir. Komaya gınneden onoe. Bırol Polıse şu ıfadeyı vermıştır. «Ankara'ya gidiyorduk. Taksinin arkasında ben ve bir de Amerikalı kadın üsteğmen. şoförün yanında da tanımadığım iki kişi vardı. Düzce'yi geçtikten sonra, önde oturan iki yolcu, tabancalannı çekerek, taksivi ana yoldan bir köv yoluna saptırdılar. Bizi soyduktan sonra, ateş ettiler, hepimizin öldüğüne kanaat çelirince de. kaçtılar.» Vniversitelerin seçme sınavını kazananların listesi 5 ve 7. savfalarımızda Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU 'Hukuk müdahale eder, İstanbul'daıı Ankara ya dolmuş yapan bir taksinin yolculanndan iki kişi. aynı TİP, Eskisehir olayının tertip olduğunda israr ediyor ANKARA (Cumhurivet Bürosu) Turkıye îsçı Partısı Genel Sekreterı Rıza Kuas dun bır açıklama yayınlıyarak Eskişehır olavmm polis tarafından tertip edıldiğmı ileri sürmuştur. Açıklamada Eskişehırde beyanname asılması ve bazı Tip lılerın tevkif edilmesiyle ilgıli olarak ozetle söyle demlmektedır: U «Eskişehirde yaptığımız tahkıkat sonunda olayın sovlece tertip olarak ortaya kondufu anlasılraaktadır: Baki Şımşek adında bır sahıs, 19 yaslarmda bır öğrencı olan ve Izmirde bulunduğu sırada Tıp gençhk koluna mensup olduğu ıddıa edilen Huseyin Akelli ile arkadashk kurarak onu gızlı beyannameler vayınlamaâa te^vık (Arkası Sa. 7, Sü. 9 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Çağlayangil, önümuzdeki gunlerde, TurkAmerıkan ikili ilişkileri uzerinde temaslarda bulunmak üzere, Amerika'ya gidecektır. Görüşmelerde, askcri ve iktisadi yardtm konulan da ele alınacaktır. Çağlayangü'e; iktisadî Işler Yardırncısı Kâmuran Gunın, NATO Genel Müdürü Sükrü Elekdağ, Amerika Masası Başkanı Talât Kulay ve Genel Kurmay Stratejik Plânlama Dairesi Başkanı Tümgeneral Adnan Orel refakat edecektir Öte yandan, Dışişleri Bakanı, dün, UThant'm istıfasının, B. Mflletler'de müşkuller doğuracağını söylemıştır. Çağlayangil Amerika'ya gidiyor Müftüoğlu Ticaret Bakanı oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Zonguldak AP Milletvekillerınden Sadık Müftüoğlu, Macıt Zeren'ın istifası ile boşalan Ticaret Bakanlığına tâyin edilmiştir. Dun öğleden sonra Cumhurbaşkanı Sunay tarafından kabul edilen Başbakan Demırel, Müftüoğlu'nun Ticaret Bakanlığına tâyin edildığine dair tezkereyi, Cumhurbaşkanına vermıştir. Demirel, Cumhurbaşkanlı*ından ayrıhrken kapıda karşı'astığı gazetecilere. «Sadık Tekin Müftüoğlunnn Ticaret Bakanlıfına tâyin edildiğini» açıklamıştır. IRKÇI REJİM Irkçı politikası ile bır avuç beyazm 17 milyon Güney Airika'lı zencıye hâkım olmasım ve esaret hayatı sürdürmesinı sağlayan Werwoerd, bütün dünyanın nefretini kazanmıştı. Dün sabab Brezilya'da toplanan Birleşmiş Milletler semineri, olay vukubulmadan, Werwoerd ve ırkçı yönetimini pro» testo eden kararlar almıştı. Kuvvet Komutanları, baskı grupları ve MiHî Güvenlik Kurulu yardıma çağrıldı H. TUNÇ "Çorumlu işçilerin hakkı verilmelidir,, gerçeği, baklann kanunsuzluğa boyun eğmek zorunda bırakılmalanyla bir kere daha ortaya çıkmıstır. Haklar kanunlara saygı gösterilerek alınamamaktadır. Çorumlu isçiler yargı organlannm kararlarına rağmen çörevlerine İade edilmemektedir. Artık çörülmektedir ki ynrdumuzda kanunsuzlnklar himaye ve hattâ teşvik edilmektedir. Bu olay yurdumuzda mutlaka bir rejim münakaşası açılması gerektigini göstermistir. Bu münakaşa açılmalı, demokrasi adı altında oynanan oyun kamn oynnun çözleri önüne serilmeli ve rejimimUi kurtaracak tedbirler derhal alınmalıdırj» OLDURULEN SOFOR MITIARREM ÇELIK Sendika Baskanı İsletnıe Müdürünü yumrııkladı Bâzı gemi kaptanlarının değiştirilmesini istıyen Denizyolları lşletmesı Sendıkası Genel Başkanı Turan Onat, dun, Denizyolları tşletme Muduru Necdet Tuzün'ü, jumruklamış .r Olay, Işletme Mü j duranun makamınca geçmıştır Tutulan bır zabıtla polıse akset(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turktş Genel Sekreteri Halil Tunç dün Çorumlu ışçıler ile ılgilı Basın toplantısında «Çorumlu isçilerin yargı organlarının karanna rağmen çörevlerine iade edilmesi konusuna» değinerek «Kuvvet Kumandanlannı, Baskı gruplannı, Millî Güvenlik Kurulnnu» yardıma çağırmıştır. Tunç, ölüm yurüyüşü yapan ışçilenn hakları verilmedığı takdırde Türkts'in kanunsuz olmakla beraber genel greve gidebileceğini bildirmiştir. Turkts Genel Sekreterı Istanbul'da bır mıtıng yapılacağıru, bu ıkaz fayda vermezse yurdun her tarafmda işçi temsilcilerinin Ankaraya yüruyerek bunların katılmasiyle bir miting düzenleneceğini söylemiştir. AP İL İDARE KURULU Halil Tunç, Çorum Beledıye tşçılen için alınaa karar'da asıl rolü Çorum AP Ü Idare Kurulunun oynadığıru, Çorum Belediye Başkanının Başbakan tarafından çağırtıldığmı ileri sürraüş ve şunlan söylemiştır: «tsrarla kannnlar çlğnenirse, gerekirse kanunlann yasakladığı genel greve girmek zornnda kalabiliriz. Bunn göze alabiliriz. Bunun sona gelsin artık. Bize haklısımz diyorlar, sonra bir sey yapamıyaeaklarını ilâve ediyorlar. O zaman rejim mü ! nakasa edilmeiidir.» TüRK IŞ BİLDiRiSi Tunç soruları cevaplandırmadan önce TürkIşin bir bıldirısiru okumuştur. Bildiride Danıştaym yürütmeyi durdurma karannın uygulanmadığma değinerek ozetle söyle denilmektedır: «Bu facia artık Türkiyenin temel yapısını ve rejimi sarsacak bir nitelik kazanmıştır. Hsklılıgın tek başma bir değer tasımadığı bir ülkede demokrasiden, bukuk devletinden bahsedilmeyecegi NADtR NADİ T A ZI S IZ l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog