Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Okul Müdürlerine, Öğretmenlere Anne babalara MÜJDE!.. «Çocuğumuz çalışmıyor» diye fizülmeyin 4. 5. sf. Öğrencileri için KENDi KENDiNE ÇALIŞMA REHBERLERİ Bütün Kollej imtihanlarına, Ortaokullara, parasız yatılı imtihanlara hanrfar. Her kitap 150 kuruştur. Okullara, Kitapcılara %50 İSKONTO ile gönderiür. Adres: P. K. 56 ADAFAZARI Üâncılık 4998 10412 umhuriYe KURUCUSU: YÜNUS NADt 43. yı soyı 15123 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Teleferalar: 22 42 & 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 > Hınıslılara göre aksamalardan hükumet sorıımlıı \ verdi Johnson de Gaulle'e cevap Salı 6 Eylul 1966 Fırsatçılar, Doğu'da dağıtılan malları topluyor Bir ziyaret iizerine Mücahit BEŞER Erzurum'dan bildiriyor "Hanoi cekilirse, Güney Vietnam'ı terkedebiliriz,, DIŞ HABERLER SERVİSİ Başkan Johnson «Güney Viefr En ıstaab verici millî felâketlenamdaki kavvetlerimizi, Kuzey ri bile menfaatleri için istismar etVietnamm aym şartı kabul etmemekten kaçınmayan bazı fırsat si haünde çekeriz» diyerek De düşkünleri, deprem bölgelerinde Gaulle'e cevap vermışti*. Bu arahalka dağıtılan malzemeleri ucuz da Vietnamda devam eden savaş fiatlarla satın alarak kazanç sağlasırasında, Amerikan uçaldannın mak yolunda faaliyete geçmisleruudi Arabistan Kıralı Mabir Çin harb gemisıni Tonkin Itör dir. jeste Faysal İbni Abdülfezinde batırdıklan açıklanmıştrr. Depremden hemen birkaç gün scra aziz El Suud'un memlekera. özellikle Ankara ve Kayseriden Dohnsoi' timize yaptığı resmî ziyagelen ve doğu halkmın «Çerçi» diret, Atatfirk'ün (Yurtta sulh, ciOHİO Başkan Johnson, bir ye adlandırdıklan bu açıkgöz fırhanda sulh) ilkesine bağlı olan uzmanlar heyeti tarafından bazır ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) sat düşkünleri parti parti yapüaa hizler için yürek ferahlatıcı bir lanan seçün konuşmasında, De Yabancı sermayenin yerli fidağıümlardan sonra Varto, Tekolay sayümak gerekirdi. Ne yaGaulle'ün Vietnam plânına cevap nansman kaynaklanndan sınırsız man, Çat ve Hınısda felâkete uğzık ki, değerli misafirin aramızvermiş, bu arada Amerikan dı$ olarak faydalanmasını önlemek ürayan köylere kadar giderek mal da geçirdiği bir hafta boyunca poUtikasının esaslarını açıklamışzere 1966 yılı programına uygun ola toplamaktadırlar. bir takun çevreler bn ziyareti tır. rak Maliye Bakanlığında çalışpolitik amaçlarla sömiirmek iste(Arkası Sa. 7, Sü. T de) Battaniyeier malara başlandığı ve bir tasan ha mişler ve iki dost milleti birbirizırlandığı öğrenilmiştir. Çerçilerin en çok rağbet ettiklene daha da yaklaştırması bekleri dagıtım malı .Battaniye»dir. Pi Yetkililerin belirttiğine göre yanen olay» az çok gölge düşürmüşyasada 150 lira civannda satılabibancı sermaye ile kurulan firmalerdir. len yepyeni battaniyeler felâketze ların yerli finansman kaynakların Ayncasız olarak yabancı devlet delerden 3540 liraya alınabilmek dan faydalanmaları ve yerli banka başkanlanna karşı beslediğimiz tedir. Çerçiler aynca çok güzel larımızdan kredi temin etmeleri ta saygı duygusu yözünden MajesteBARO BAŞKANI, AHKADAŞIMIZLA KONTJŞUYOR ambalajlar içinde dağıtılan yabancı mamen serbest bulunmaktadır. Yer nin Türkiyede bulnnduğu günler yardımı süttozu, oralet, pasta tozu, ]i firmalar, tüm yabancı sermaye bu konuya hiç değinmiyerek susgıbi yiyeceklerle kadm giyim eşya ile kurulan firmalar ve yabancı yer mayı yeğ bulduk. tki millet arasına da rağbet göstermektedirler. li sermaye kırması şeklinde kurusındaki dostluk ilişta'lerini, dolaANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) lan firmalar arasmda kredi bakıBu üzücii sonucun başlıca neden yısiyle Orta Doğu banşını güçlen Genel Müdürler arasındaki mından hiç bir fark gözetilmemeklerinden biri, mahallî komitelerin, direbilecek olan bir fırsatı tependeğişikliklere devam edilmekta tedir. Bu durum ise öteden beri sj toplam değeri milyonlarca lirayı ler kafilesine katılraaktan dikkatdir. Son olarak Umuml Mağakâyetlere yol açmaktadır. bulan dağıtımları doğnıdan doğruIe kaçındık. Şimdi, bu satırlan zalar Genel Müdürü Rauf Kanya ihtiyaç sahiplerine değil, köy yazarken de gözönünde tuttuğudemir ile Vakıflar Genel Müdü 1966 yılı programında belirtildiği (Arkan Sa. 7, Sü. 3 de) muz şaşmaz bedef (Tnrtta sulh, rü Nihat Danışman görevlerinüzere yabancı sermayeyi teşvik ka cihanda sulh) ilkesinin ısığı alden ahnarak başka görevlere t i nununun kapsamma giren firmala tında yurdumaza ve banşa hizyin edilmışlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) met etmektir. Umuml mağazalarda hem GeMajeste FaysaTın riyareti sıranei Müdür, bem de Genel Mü» A. BILGİ gında bizi en çok üzen nokta, bn dür Muavinlen başka görevlere ziyaret vesilesi ile bir kısım getâyin edümişlerdır. Genel Mürici basmın lâikliğe karşı yeni bir dür Muavinlerinden birisi trtiS stanbul Barosu Başkanı Av. Ferruh Dereli ile, dün yeni adlî yılın bassaldırı firsatı yaratmış olmalandır. I laması münasebetiyle bir görüşme yaptık. Başkan Dereli, bu görüşme fa etmiştir. Genel Müdür Raut Yirmi yüdır iç poUtikada lâikliği sırasında, gün geçükçe artan ve sürüncemede kalan dâvâlardan yakıKandemir sirketin Genel Müezdikleri yetmiyormu? gibi, bu anarak: dürlük Müşavirliğine tâyin edil ESKİŞEHİR Eskişehir oladamlar artık Türkiye Cumhuriye• Bugün için sadece Istanbulda ihtilâf sayısı 66t bindir. Temyizüı miştir. Yerine lon gunlerde Ge yı ile ilgili olarak kendisi ile tinin dış politika ilişkUerinde de bir yıl içinde verdiği karar ise 160 bindir.. Eğer dâvâ adedini azaltmak çanel Müdür Muavini olarak tâyin konuşan gazetecilere bir açık lâiklik ilkesini hiçe saymaya başreleri aranmazsa, adlî mekanizma işlemez hâle geleeektir» demiştir. edilen Sezai Diblan vekâleten lama yapan Hüseyin Akelli'nin ladılar. Suudî Arabistan Kırallıbakmaktadır. Genel Müdür MuBaro Başkanı, Yeni adlî yıl içinailesi, bazı olaylar anlatmışlarğınm şeriat kurallarına göre y5avinleri Sabahattin Selhep Izde, Avukatlık Kanunu ile Hukuk dır. netilir bir devlet bulunmasını fırmir Müşavirliğine, Ibrahim EmUsul ve Ceza Kanununda gerekli sat bilerek, resmî ziyaretin gölHüseyinin ağabeysi Ziya Akelre Mersin Valiliği «nrine tâyin değişikliğin yapılması, Çocuk Mah gesinde dış politikanuzı da Hicali: cKardeşimi savunmuyorum. edilmiş, bunun üzerin» Emre kemeleri Kanununun çıkarılmasiy za doğrn itmeye çalıştılar. Dünkü Fakat, bu olayda asıl suçlu olan istifa etmiştir. le, Yüksek Hâkimler Kurulu nezÜniversitelerarası giriş lmtiAmer^ka'nın eski Başkanlarından Dwight D. Eisenhower, geçenelebaşı durumunda bulunanlar gazetelerde okuduğumuz ortak bîlVakıflar Uenel Müdürü Nınat dinde yeni bir denetleme organının hanlarının sonucları. alınmıştır. olaydan kendilerini sıyırarak orlerde Beyaz Saray'da Johnson'u ziyaret ederek onunla birlikte bir dirinin gevşek ifadesi bunlann cekunılması gerektiğirü belirterek: Danışman Yüksek Murakabe KuFakültelere yollanacak listelerin tada kardeşimi bırakmışlardır» saretini kıracak nitelikte değildir. öğle yemeğı yemıştir. Başkan Johnson, Seneca Falls N. Y.'da yapı«İlk tahkikat müessesesl kaldınlma rulu üyeliğıne tâyin edılmışUr. suretleri çıkartılıp, teksir edilşeklinde konuşmuslardır. Tersine,ortak bildiride yer alan «İslacak ve Eısenhower adı verilecek bir okulun inşaatı için EisenIı, sanık tahkikatın her safhasmda Yerine Emekli Sandığı Genel miştir. Bunlar, bugün saat 10 Ziya Akelli, kardeşinin Izmirlâm dayamşması», «İslâm dininin hower'e 1000 dolarlık bir çek vermiştir. Resimde Eisenhower ve avukatı ile beraber olmalıdır» deMüdür Muavinlerinden Feradan itibaren, İktisat Fakültesi de TtP gençlik kollannda gorev öğütleri» gibi lâik Türkiye Cummiştir. Johnson Beyaz Saray'da görülüyorlar. mus Berkol «etirilmistir. tarafmdan, Basına açıklanacakalması üzerine kendisini ikaz ehuriyetinin dış işleri servislerine tır. (Foto: Türk Haberler Ajansı/UPI) derek politika ile uğraşmaktan hiç yakışmıyan ve 1923 den bu yaYenilikier vazgeçirdiğini belirttikten sonra "Hata ıhtımalı yok,, na ilk defa resmî vesikalarda kulistanbul Barosuna bağlı 3000 e şunları eklemistir: lanıldığını gördüğümüz deyimler Üniversitelerarası Giriş Sınav yakm avukat, 196667 adlî yılına « Huseyin, Eskişehirde dersAtatürk düşmanlanna cesaret veANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. birçok yeniliklerle girmektedir. Bu lerine çalışmaktan başka bir rici tâvizler sayılabilir. Adana AP. MilletvekiU Tur yeniliklerden en önemlilerinden Haydar Purgaç'ın dün «Anadoln şey yapmadı, fakat 7 8 ay önBunun içindir ki, dost bir devhan Dilligil, A.P. Grup Başkanlı» Ajansı» na yaptığı açıklamaya biri de, her gün çeşitli olaylarm ce, Bâki Şimşek adında bir arletin Başkanına karşı beslediğiğına verdiği bir sözlil soru önergöre, 40 bin 777 öğrenciye ait imcereyan ettiği tstanbul Adliye Sakadaşı ortaya çıktı ve beyanna : miz saygı duygusundan hiç bir meleri onun tahriki ile hazırla ] gesinde Sanayi Bakanhgmı bir tihan kâğıdı, Elektronik Beyin raymda, devamlı olarak Baro tafirmayı himaye ederek hazineyi makinalannda çift kontroldan kısıntı yapmaksızın bu ziyaret rafmdan özel bir doktorun görev dısjını sanıyorum.» 4045 milyon lira zarara sokmak. geçirilmiştir. «Bu bakundan, halendirilmesidir. Acîl vakalarda her vesilesi ile düşündüklerimisri açıkHuseyin Akelli'nin annesi Fatla suçlanuştır. ta ihtimali yoktur» diyen Prof. türlü müdahaleyi yapacak ve avuça belirtmeyi kaçınılmaz bir ödev ma Akeili de oğlu ile ilgili baPurgaç, sınava girenlerin 31 bin katlarm bütün müracaatlannı ücTurhan Düligü'in AP. Grupuna zt olaylar anlatmıstır: ] biliyoruz: Türkiye Cumhnriyeti 999'unun erkek, 8 bin 778'inin de retsiz karşıhyacak olan Baro dokverdiği önerge şöyledir: (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Bir garsonun, önceki gece Beşikdin işleri ile dünya islerini ketoru için, Adliye Sarayının giriş ka kız olduğunu, puvan durumlan«1 Betonarme inşaatta ytiztaş'ta, bir trafik kazası sonunda asinlikle birbirinden ayırmış, lâik tında özel bir oda tahsis edilmistir. nın, adayların bulunduklan illerde 40 demir tasarrufu sağhyan ğır yaralanması ve arkadaşları tabir devlettir. Halkımızın ezici çoAynca, avukatlarm her türlü teda de öğrenebileceklertni söylemişve «Tor çelik» adı verflen Inşaat vi ve ameliyatlannm ücretsiz ya rafmdan bir taksiyle evine götütir. ğunluğunun Müslüman olması bu maddelerinin Türkiyede imal hak rülürken olmesi üzerine cesetinin pılması için de, Esnaf Hastabanesi kmın biir patent konusu oldugu eerçeğin bir gün inkârı için yeter ANKARA (Cıımhuriyet Bürosu) " Kılavuz liste,, Emirgân Karakoluna bırakılması, ile anlaşma yapılmıştır. ve Topuz Kollektif Şirkeünin ANKARA Eski Cumhurbaş bir sebep sayılamaz. Devletimizin dün Polis'i bir hayli uğraştırmıştır. «WİLLİAM PRATT» adlı, Astroc ve Terrier tipi güdumlü mermiler Sınava giren öğıencilerin aday 1964 vüında Tor Çelüc ihtira sakanı Gürsel, dün komada T'in 1 yönetimini din kurallarma değil, Kaza, sabaha karşı olmuş ve garIs Takip Bürosu numaralarma göre sıralandıkları hibi olan Lüksemburg firmasmci ayını doldurmuştur. Dün ya | taşıyan Araerıkan savaş gemisinin, Karadeniz"e geçip geçmiyeceği, Ameson Hamit Çmar'ın kaburgalarmın Anayasa hükümlerine uydurmak rika'nın, dün de konuyu aydmlatıcı bir cevap verememesinden ötürü, liste, «Kılavuz liste» ile 700 sahidan Türkiyede imal hakkını satın yımlanan bildiride, «Hayati be , Bu arada avukatları mutlak sukırıldığmı, başmın da yarıldığım zorundayızdır. Bu açıdan bakılfeyi bulmaktadır. aldjğı ve bu lisansın Bakanlığmıa rette kendi aslî görevleri ile başba lirtiler, normâl sınırlar içinde ! karara bağlanamamıştır. Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, dün goren arkadaşları, kendisini 34 FS dığı zaman İslâm konferansı giöğleden sonra, henüz bir karar verilraediğini söylemis ve «Amerika'dan ca onaylanmış olduğu doğru muşa bırakmak için, Baro tarafmdan sabit bir karakter almıştır» de(Kılavuz liste, her fakültenin 759 plâkalı taksiye alarak, eve göbi, dış görünüşü ile aynı dine bağdur? gene Adliyede «Bir iş tâkip büronilmektedir. I cevap bekliyoruz» deraiştir. kontenjanına göre ortalama bir türmek istemişlerdir. Fakat, yolda 2 Bilâhare bir başka firmalı olan devletleri bir araya getirsu» faaliyete geçirilmiştir. Bundan puvan sıralamasmı göstermekteHamit'in öldüğünü anlıyan arkaOlayın hikâyesi nın aynı inşaat maddesinl lisanssonra avukatlarm kalem ve vezne mek amacmı güden bir toplantıdir. Ana listede puvan durumudaşları. ölüyü arabada bırakıp kaçAmerika Birleşık Devletleri 2 nu bulacak olan öğrenci; Kılasız olarak imal etmesi üzerine lerdeki islerini tâkip için, bu bü mış. olaydan heyecanlanan şoför da bizim yerimiz olamıyacağı Ağustos tarihinde, Türkıye'ye «Wilmahkemeye başvuran berat sahlronun elemanları faaliyet göstere vuz listede, girmek istediği fakendiliğinden anlaşılır. Ulusal çıde ceseti, Emirgân Karakoluna bıliam Pratt» adlı fırkateyn ile bir kültelerin kontenjan bi firmamn haklı çıktığı ve ikincek ve böylece kâtip tutamıyan adurumnna rakrnışür. karlanmız ve dünya banşı söz destroyerin, 8 Eylül'de Karadenize (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) konusu olduğu zaman biz, dinine, açılacağını bildirmiş, Türkiye de Montreux sözleşmesi gereğmce bu ırkma .siyasal rejimine bakmakbilgiyi Montreırs imzacısı ve Kasızın bütün devletlerle elele ve eradeniz sahildarı devletlere yanşit koşuJlar altınd» işbirliği y»psıtmıştır. Sovyetler Birliğinin, 29 maya hazınz. tslâm Konferansı Ağustos'da, «W. Pratt» ın sözleşparolasını fleri sürerek İslâmiyetmeye aykın silâhlar taşıdığı gele ilişiği olmıyan bir takım yarekçesiyle tepki göstermesi üzeriKONTA, <»Jl.) Diyanet îşbancılann kendi özel çıkarlan ne, Türkiye, bu defa, Sovyetlerin leri Başkanlığı tarafmdan düitırazını Amerika'ya yansıtmış ve uğruna Müslüman uluslan kulzenlenen ve yurdumuzdaki mufbu konuda, iddianın doğru olup lanmak istemeleri Ehtimalini de olmadığını 31 Ağustos'da Ameritulerin katıldığı seminer dün gözden uzak tutmamak gerektiğika'dan sormuştur. Konya Yuksek îslâm Enstitüne inamrız. Benzer sloganlar arsünde törenle açılmıştır. kasına saklanılarak Orta Doğuda (Arkan Sa. 7, Sü. 6 da) Iki hafta sürecek seminerde bir çok bnldaklar döndürüldüğübir konuşma yapan Devlet Banü yakm tarihte bol bol görmükanı Sezgin, lâiklik konusunda şiizdür. Bir bakıma koskoca Osmüftülerin dikkatini çekmiş, teşmanlı tmparatorluğu da bu yüzDIŞ HABERLER SERVİSİ Barka, 29 Eklm 196S te, Parisin kilât olarak lâikliğin yürütulmeden, din yolunda can venniştir, PARİS 29 Ekim 1965 te Pa «Egsizstansiyalist» leri ile ün salsini istemiş, yurdumuzdaki lâikdenebilir. Bu Imparatorluğun daristen kaçınlan Fas muhalefet U mış manallesi Salnt Germain • lik sisteminin devam ettirilecederi Ben Barka olayına karışangılışı ile ortaya çıkan devletler aDes Pres'de güpegündüz kaçınlğini, vicdanlara baskı yapılmıların duruşraası, dün Pariste rruştı. ttinayla hazırlanmış bir tu rasında halkmm çorunluğu Müsyacağını ve yaptınlmıyacağmı Robert Kolej Araşürma Merbaşlaıruştır. Siyasl bir skandalm zağa düşürülmüştü ve tuzağı kulüman, Hıristiyan, Musevi olanbelirterek, «Hükumet olarak Sükezinde devam eden «Koku Teomuhakemesi olan DU dâvada, Fas ranlar da, uyuşturucu madde Salan var. Biz bu devletlerle olan leymaneılıgın ve Nnrcnlnğnn arileri ve Kokunun Objektif Olaİçişleri Bakanı üfklr de gıyaben çakçılığıyla mücadelede başan flişkilerimizde kaynağını din e leyhindeyiz. Müslümanhkts tefrak ölçülmesi» konulu konfeyargılanmaktadır. De Gaulle'ün göstermiş olan Luis Souchon ve rika yoktnr. Din bütünlüğü bösaslanndan alan tercihler yaparansta AmenkaU Prof. Dr. Enbizzat suçladıgı Ufkir hakkında, Boger Voitot gibı polislerdi. Salünmiyecektir» demiştir. mayız. Hele İslâm Konferansı aFransız hükümeti, uluslararası vunma imkâmndan yoksun bir gen, yeni doğan çocuklar üzerindı altında yapılmak istenen toptevkil müzekkeresi kestirmiş, bu halde bir otomobile atılan Ben de yaptığı iki yıllık araştırmaDevlet Bakanı daha sonra, ayyüzden de Fas • Fransız ilişkileri Barka bir gangsterin Paristen 40 lantuun bir kısnn Müslüman milnın sonucunu dün açıklayarak, din din adannna olan ihtiyaç ukesümiştir. Bu arada Ben Bar kilometre uzaktaki evine götü«Eski teorilerin aksine çocuklazerinde durmuş, Yüksek Islâm letlere karşı cephe kurmak amaka'nın sağ olup olmadığı hâla rülmüştü. Buradan ötesi .^e dairın koku hissi, doğar doğmaz Enstitusü mezunlarını teşkilâtta cı ile büyük Hıristiyan petrol bilinmemelrtedir. ma meçhul kaldl. FASXI MUHALEFET LİDERİNİN., KARDEŞİ ABDÜLKADİR BEN başlamaktadır» demiştir. Prof. görev alraağa çağırmış, bundan kumpanyalan tarafmdan destekOLAT Olaym önemi ve düzenlenis çek BARKA DARİS ADALET SABAYINDA AVUKATLARI İLE BİRLİKTB Engen, bu hissin yaşlılardan daböyle muftulüklere Yuksek İsfcndiğini büdikten sonra... Eski matematik öğretmeni Ben (Arkası S». 7, Sü. « da) MAHKEME SALONUNA GİRİYOB. fAP RADYOFOTO) ha fazla olduğunu sözlerine e)clâm Enst'tüsu mezunlarmın atalemistiı. nacaklarını sözlerine eklemijtir. Refet SEZGDİ NADİK NAÜİ Yabancı sermayenin yerli finansman kaynakları sınırlanacak Istanbul'da ihtılâflı sayısı 600 bin MÜDÜR DAHA DEGİŞTÎ Eskişehir olayı ile ilgili yeni iddialar "Adlî mekanizma işlemez durumda Universite giriş sınavı sonucları İKİ BAŞKAN BİRARADA alındı Bir AP'linin sorusu: Gürsel, komada 7 nci aya girdi Amerikan gemisinin Karadeniz'e gecişi için bir karar verilemedi "Sanayi Bakanı Hazineyi 4045 Milyon Lira zarara soktu,, Ölüyü takside hırakıp kaetılar {(HükumeK Nurculuğun kurşısındadır» Sezgin,müftülerin seminerinde konuştu FAS İÇİ5LERİ BAKANI PARİSTE GIYABEN «Çocııkların kokıı alma hissi, doğar doğmaz başlıyor» BEN BARKA DAVASI BAŞLAD1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog