Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

NÂZIM EÖKMET Baskıya hazırlayan : MEMET FCAT N'âzım Hikmet'in, bugüne kadar, dün. vanın h!ç blr yanında. bütünüyle ba«ılmamıj olan bu 500 aayfahk ünlu destanını Memet Fuat dört kitap halınde yayımlıyor BIRINCİ KİTAP ÇIKT1: S LİRA DE YAYINEVI, Vılâyet Han. Cağaloğlu ' Cumhuriyet 10393 43. yı soyı 15122 umhuriYet KUKUCDSD TTJNUS NADİ T e l g r a ı v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 5 Eylul 1966 FAYSAL, MEMLEKETİMİZDEN AYRILDI TürkiyeS. Arabistan bildirisi yayınlandı Içişleri Bakanlığı Eskişehir Olayma dair açıklama yaptı ANKAKA Cumhuriyet Bürosu îçişleri Bakanhğı, Eskışehırde komünizm propagandası yaptıklan ıddia olunan beş kişınm kimlikleriyle duvarlara yapıştırdıklan «T.G.K.P. Eskışehır Komitesı» ımzah beyanna meleri ve «OrakÇekiç» U afiş lerın fotokopilermı basına vertnıştır. Içışleri Bakanhğmın açıklamasına göre, Eskişehirde yakalananlardan 2 si Eskişehirli, diğer 3 ü Bulgaristan doğumlu goçmendir. Propaganda vesikalannda elle çızılmış büyük ebadda orakçekıç resimleri mevcuttur. Orakçekıç resimlerinin üstünde (Başınızı orakla biçeceğiz, çekıçle ezeceğız) ıbaresi bulunmaktadır. lıddiaya göre, beyannameler Huseyin Akellı tarafından yazıl mış ve muhtelif sahıslara göndenlmek üzere posta kutusuna atılmıştır. Diğer sanıklardan Ismet Tuna, Talât Takon, lsmaıl Kırgız ve Semıh Üner'in bu beyannamelerin yazılmasmdan haberi ol mamıştır. Propaganda materyah 30 ağus1os gecesi ara sokaklardan bırine asılmış ve polisce ele geçirılmıştir. 31 ağustos gecesi saat 11.50 de ise üzerinde (OrakÇekiç) resmi bulunan afişler bazı ad reslere gönderilmek üzere posta kutusuna atılmış ve muhataplarının eline ulaşmadan polis ele geçırmiştir. Aynı gün, bu beyannameler den biri Valiye, birisi de Savcıva postalanmıştır. Hü&eyin Akellinin evinde yapılan aramada beyannamelerden ( 6 sı ele geçirilmiştir. AıiH'riİMiıı gemisiıım Karadenize geçip bn ijüıı karar verilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Amerikan Savaş gemisinin geçmiyeceği bugün belli olacaktır Karadenize geçip «William Pratt» adlı güdümlü füze taşıyan Amerikan savaş ge misinin Boğazlardan Karadenize geçip geçmemesiyle ilgili kararın bugün verileceğı Dışişleri yetkililerinden öğrenılmiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ltı gunden berı Cevdet Sunay"ın misafiri olarak Ankara ve Istanbulda temaslarda bulunan Suudî Arabistan Kıralı Faysal'ın, memleketimızı ziyaretı sırasında yapılan ikıli görüşmelerle ilgili ortak bildiri dun yayımlanmıştır. Bildiride, günumüzde uluslararas/ işbirliğının gerekli olduğu belirtilmekte ve «Bn yüksek amaca erişmek için tslâm dininin öğütlerinin de Müslüman memleketler arasında anlayış ve kardesçe ilişkilerin kovvetlendirilmesine yardımcı olmakta değerli bir kaynak teskil ettifi düsünülmüstür» denmektedır. A Stadpoıtıda panik Montreux sözleşmesi Amerika Birleşık Devletleri hükumeti bir süre önce normâl bir nota ile cWilliam Pratt» ve diğer bir destroyerin 8 Eylül'de Karadenıze acılacj annı Boğaz lar rejıminl düzenleyen Montreux sözleşmesi gereğınce Türkıye'ye bıldırmıştir. CHP liler iktidarı tenkid etti Bulunan beyannamelerden biri Türkıye Suudi Arabistan ortak bıldirisınde, çesıtli dunya sorunlarına değinilmekte Turkiye'nın kalkınma ve ilerleme yolundakı basarüarının, Kıral Faysal'ın dikkatini çektıği kaydedıldıkten sonra, Kıbrıs konusunda şun'tar ifade edilmektedir : Tonaj uygun fakat... Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı söz konusu gemilerin durumunu incelemiş «William Pratt» savaş gemisınm tonaj ba kımmdan sözleşme hükümlerine uygun bir hafıf su üstü gemısı olduğunu, ancak, silâhları nın sözleşmede smırlanan 203 mm çapı geçtjğinı görerek bazı tereddütlere düşmüştür. APCHP KAVGASINDA BİR KİŞt ÖLDİ) MARDIN Midyat ilçesine nağlı Esderck koyünde AP'lilerle CHP'lller arasında bir meydan kavgası olmuj, bir CHP'li ölmug, 6 sı da agır yaralanmıştır. Parti münakaşası yüzünden çık«n meydan kavgasına 40 a yakm köylü taş, sopa ve silâhla katılrmştır. Bir saat kadar süren ve jandarmalar tarafından güçlükle bastırılan kavgada, 7 CHP'li ağır yaralanmıstır. İlk tedavileri ilçede yaptırılan ve Diyarbakır Nümnne Hastahanesine sevkedilen yaralılardan birl olmüs, diğerleri tedavl altına alınmışlardır. Kıbrıs •Baskan Sunay seçkin misa(irlerine Snudî Arabistan Hükumetinin Türkiye'nin bakb Kıbrıs dâvasında gösterdifi sarsılmaz destekten dolayı memleketinin teşekkBrlerini tekrarlamıştır. Majeste Kıral Faysal kendi hükumetinin bn konnda Kıbrıs Devletinin statüsünün milletlerarası muahedelerin yürürlüğü ile ilfiU buhman olnmln tntnmnnn teyiden belirimistir> Fılistın meselesının de ele almdığı büdiride, Cumhurbaşkanı Sunay'ın «Bütün Arap memleketlerinin meşrn ve baklı meselelerine daima müzahir olacağımızı» teyid ettiği belirtilmektedır. Sovyet vorumu Sovyetler Birliğüıin Savunma Bakanlığı organı olan «Kızıl Yıldız» gazetesinde evvelkl gün çıkan bir yazıda 350 milimetre çapında füzelerle donatümış olan «William Pratt» admdaki Amerikan harb gemisinin Karadenize çıkması ihtimalini ele alarak böyle bir hal vukuunda bunun «MontreuT» sözleşmesini çiğnemek olacağım ileri sürmüştüı. K. SATIR «Ortak görüste anlaşnıalıyızyy «Hükumet \ Sosyalizmi durduramaz» ANKARA (Cınnhariyet Bürosu) TİP Çankaya tlçe Kongresinde, dün bir konuşma yapan Genel Başkan Mehmet Ali Aybar özetle sun ları söylemiştir: «Hükumet şunu bilmekle mükelleftir: TİP, yapacağı ve yaptığı işleri, Anayasa teminab altında dob ra dobra ve açıkça söyleyip yapmaktadır. Biz bunları devlet radyosunda söylüyomz. hüknmete, çap tan düşnıüş silâhlarla sosyalizmi durduramıyacaRinı bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.Konusmasmda, Varto'dakl deprem felâketi konusunu da ele alan M. Ali Aybar, Hükumetin, henüz olayla ilgili hiç bir olumiu iş yapmadığını ifade etmiş ve TtP olarak Meclisin meseleyi göriişmek üzere toplantıya çağınlmasmı istedik lerini açıklamıştır. Bugüne kadarki icraatından ötürü Demirel ve hükumetini şiddetle suçlayan Aybar, sosyalizmin, Türkiyede halk tarafından kurulacağını, bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtmiş ve şunlan söylemistir: «Toprak ağalan ve kapkaççı tâcirler görün^ükleri kadar güçlü değillerdir. Hattâ savsakladıklan Anayasaya karşı gelmek bile artık tamamen ellerinde değildir. SosyaIist düşüncenin en uzak koylere ka dar gitmiş olması ve kitlelerin bir den kendi güçlü varhklarmın bilincine vannalarmi sağlıyacak tşçi Partili etkin gnıpların meydan a gel mesi bunun açık delilldir.» Işbirliği Ortak bildirinin sonunda Suudî Arabistan ve Türkıye arasında iktisadi, sosyal, kultürel ve teknik alanlarda ışbirliği yapılması konusunda görüş birliğine vanldığı ıfade edilmekte ve Sunay'ın Suudî Arabistan'a daveti ile ilgili olarak şdyle denilmektedir : «Majeste Kıral Faysal, biraderi Türkiye Cnmtanrbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'ı Sondî Arabistan'a davet etmiştir. Sayın Snnay, bn daveti memnnniyetle kabnl ve mhnr edecek, en yakın fırsatta bn liyareti yerine setireceğini beyan eylemiştirj» Ünlü nuşir Gallimard öldü PARİS, (a.a.) Fransa'nın dünyaca tanınan naşirlerinden Gaston Gallimard, Paris'in Beaujolais sokağında özel otelinde dün ölmüştür. Yakınları tarafından dün sabah odasmda ölü bulunan 85 yaşındaki Gallimard, 20. yüzyılın ilk yansmda, edebiyatrn gelişmesine büyük katkıda bulunmuştu. Andre Gide, Marcel Proust, Ro ger Martüı Du Gard, Henri De Montbarlant, Louis Ferdinand Celine, Paul Valery gibi bugün tıütün dünyanın tanıdığı yazarlarm ve Fransız Akademısı uyele riyle Nobel ödülü kazanmış yar zarların eserlerini ilk yaymlayan oydu. ECEVİT KAZADAN SONRA BtR TARALI ARKADAŞLARI TARAFTNDAN T4ŞIMYOR. «lslâm Paktı bir tertiptiryy Beyannameyi yazan Içişleri Bakanhğmm açıkladığına gore polis, beyannameler duvarlara asıldıktan sonra Hüsejin Akelli'yi suçüstünde yakalamıstır. Yine Bakanhğın açıkladışına göre, Akelli lise son sınıf öğrencısidır ve Türkiye Isçi Partisinin gençlık koluna, Siyasî Partiler Kanununun yürürluğe girm5in(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) AHŞAP TRİBİ \ CÖKTÜ 30 KİSİ V\K\L\\DI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Faysal'ın ayrılışı Striptease yıldızına âşık olan Yunan Konsolosu Tokyo'ya tayin edildi İZMİR Âşık olduğu Lady Flame isimli striptease artisti ile nişanlanarak siyasî bir skandala sebep olan Yunanistanın Iznıır Konsolosu Vandalis, Tokyo' ya tayin edilmiştir. Lady Flame ile yılbaşında evlenecek olan Vandalısin Tokyo'ya gıdıp gitmiyeceği belli değildir. Zıra Vandalis, striptease jnldızı ile mutlaka evleneceğini ve başka yere tayin edilirse görevinden istifa edeceğıni daha önceleri soylemişti. Faysal, dün saat 09.45 de Yeşilköy Havaalanında yapılan askeri törenle yurdumuzdan ayrıl mıstır. Konuk Kralı Sunay, Demirel ve yetkililer uğurlamışlardır Faysal alana geldikten sonra, askerî törene başlanmış ve Faysal. Sunayla Merasim Kıtasını denetlemiştir. Suudî Arabistan Kralı Faysal, uçağa binmeden 6nce Cevdet Sunay'a Türkiyede gördüğü hüsnükabulden dolayı, tesekkür lerini bildirmis ve «Memleketlnizden avnlmaktan üzüntü dnynyornı. Ancak şunn ifade etmeb isterin ki, bn aynlıs valnıı cismanîdir. Kalbimizl ynrdnnuz da bırakarak jridiyonız.» demîs tir. Devlet Başkanı Cevdet Sunay da cevaben, «Melik Bazretlerinin yordnmnzn «iyaretlerinin tesirinden nznn sfire knrtn lacaihmın sanmıyornm. Slzlerl gtnt aramiTda rnrmek Isteriz. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) GENEL İŞ'İN YÜRÜYÜŞÜ YAP1LAMAD1 AVKARA fa.a.) Türkiye Gerıelİş Sendikası tarafından, bugün yapılması kararlastırılan sessiz yöniyüş. yapılamaroıştır. Çeşitli Amerikan kuruluslarındaki îscilerin haklarının verilmpdiğı iddiasiyle düzenlenen sessiz yuruyüş için yapılan davetlerde, ordu temsilcıle. rlnin de bu yürüyuşe katılacagı bildirılmiş, bunun üzerine de Emniyetce boyle bir yüruyüşe izin veril. memiştlr. Bugün saat 11 sıralarında Kurtuluş meydanında toplanan 30 kadar i;çi Ue Türkiye Genellş Sendikası Bajkanı Cemal Akın'a durum iigililerce büdirilmiş ve dağılmaları Istenraistir. Öte yandan, yüruyüşe ordu meru suplannın da katılacagı iddiası üzerine, Cemal Akın'ın Uadesi alınmıştır. ün Ankaragücü Stadmda Hacettepe ile Gençlerbirliği Spor Toto Kupası maçını oynarlarken ve maçın 23. dakikasında stadın Istasyon Yolu üzerindeki tahminen 4 metre kadar yükseklikte olan açık ve ahsap tribünu bir anda ve olduğu gibi Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Çahşma Bakanı Ali Naili Erdem, Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Gücüyener, Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ve Bölge Müdürü Sami Yavrucak'ın gözleri önünde çökmüştür. Birisi ağır olmak üzere 20 kişiden fazla yaralı tesbit edilebilmiştir. D Adliyeden kanun çalarken yakalandı Adliye Adll Sicil Bürosunda hırsızlık yapan 50 yaşında bir muameleci, dün Türk Ceza Kanunu ile bazı mühürlü kâğıtları çalarken suçüstü yakalanmıştır. Bahri Boyab nezarete alınmıştır. Küçükpazar cinayetinin failinin babası olan sanığın üzerinde, avukatlara ait büronun anahtarı da bulunmuştur. Polis, sanığın iki hafta önce Baroya ait kısımdan çalınan 2000 liranın da aynı şahıs tarafından çalınmış olması ihtimali üzerinde durmaktadır. T. FETZIOĞLU 23. dakika f~ WASHlKGTON9DJt BİR ANKET • 48 Senatör, NATO'daki A.B.D. askerlerinin azalmasını istiyor aleyhinde olan ve bunu açıkça söyleyen 17 senatör bu konuda bir genel gdrüşme açüması için Senatoyu zorlamaktadırlar. Avrupa'daki Amerikan kuvvetlerinin bir feasmının feri çekflmesine karşı olan senatörler böyle bir hareketin NATO'nun yeniden düzenlendiği bu çiinlerde teşkilât üzerinde çok kötü tesirleri olacaçuu ileri sürmektedirler. Bu senatörler aynca, böyle bir hareketin, Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle'un milliyetçi tutumunu destekleyeceğini; Batı Almanya'nın nükleer silâh talebini reddedilmez hale getireceğini ve Rusya'da Amerikanın Batı'yı korumaya eskisi kadar kararlı olnıadığı yolund» yanlış düsünoeler uyandıracajını söylemektedirler. WASHINGTON, (AP) Amerikalı senatörlerin 3 • 1 nisbetinde NATO emrindeki Amerikan kuvvetlerinin azaltumasını istedikleri bildirumektedir. Associated Press'in senatörler arasmda yapmış olduğu bir anket sonucunda 48 senatörun Avrupa'da NATO savunması içüı tutulan altı Amerikan tumeninden en az iki tanesinin derhal gerl çekilmesi fikrinın lehinde oldukları ortaya çıkmıştır. Avrupa'daki Amerikan tümenlerinin bir kısmının gerî çekilmesini istiyenler, bunların Amerika'ya çok pahalıya mal olduklannı ve Amerikan parasını Avrupa'ya çektiklerini, böylece Avrupa ekonomisinin gelişmesine yardımcı olurken Amerikan ekonomisine zararh olduklannı söylemektedirler. Devlet Bakanı Kamil Ocak der hâl harekete geçtrek gerekli emirleri vermiştir. Hemen 19 Mayıs stadı Müdürü aramlmış ve seyircilere «maçın 19 Mayıs Stadında devam edeceği» bildirilmiştir. Ve halk büyük bir heyecan içinde stadı boşaltmıştır. Maçm devamını izlemek İçin 19 Mayıs Stadına gelen halk Şeref Tribününü doldurmuştur. Bunun üzerine bazı Bakan ve Milletvekillerine yer kalmamış ve bu kimseler açık tribünde oturmak zorunda kalraışlardır. Kalabalık bir seyirci maçı heyecanla takip ederken ve 23. dakikada tribün yana sallanarak yıkılmış ve bir anda saha toz bulutu altında kalmıştır. O sırada paniğe kapılan diğer ahşap tribündeki seyirciler tel örgüleri yararak sahaya dolmuşlardır. Bu arada birisi ağır olmak üzere tahminen 20 kişi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Yaralananlardan bir kısmının ilk tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmişlerdir. Bu arada Nümune Hastahanesine 8 yaralı kaldırılmış, bunlardan dördü nün tedâvisi ayakta yapılmış, di ğer ikisi ise hastahaneye yatırıl mıştır. Nümune Hastahanesinde tedâvi edilen yaralılar şunlardır: Sabahattin Kıııltan, Saadet tin Selçnk, Mnstafa Knlntepe, Ziya Sal, Ahmet Tan ve Ziya Savcı. Üzerinde bînden fazla insan taşıyan ahşap trihün çoktükten sonra »eyirciler saha içine girip kapalı tribün önüne gelerek ilgilileri yuhalamışlardır. GEÇİCt BARAKA TİPİ. Bu sırada maca gelmekte olan «Petrol dâvası tersine gidiyory> BCRSA CHP Bursa Merkez tlçe Kongresinde dün CHP Genel Sekreteri Dr Kemâl Satır ile CHP Grup Başkan Vekili Prof. Turhan Feyzioğlu birer konuşma yapmış lardır. Konya'da bir konuşma yapaa Ecevit ise, «tslâm Paktfnm bir tertip olduğunu» söylemiştir. Sotır'ın konusması Satır, konuşmasında cDünyamn kanşmaya yüz tuttuğunu, dnnya sulhunun tekrar krîz Reçirdieini» ifade etmiş. böyle bir devreda partilerarası bazı ortak görüşlerde anlaşmaya varılmasmı ist°miştir. Satır, bu ortak görüşlerin şunlar olması gerektiğini söylemiştir: Q Anayasamn tescfl ettiği 27 Mayıs ruhunda birleşmek ve 27 Mayıs'ı çekişme konusu rapmaktan vazgeçmek. Q GerJ salmışlığırmzı gidsrmek, işsizlikle mücadele etmek. Bunu sağlamak için Kalkınma Piânmı hedefe ulaşıncaya kadar aksatmadan tatbik etmek, devamlılığını sağlamak. Depremde 2394 kişi öldü DİRKSEN Cumhuriyetçi Grup Lideri Everett M. Dirksen îse ancak NATO MUşterek Kumandanlığından bu konuda bilgi alındıktan sonra bir ka(Arkası Ss. 7, Sü. 2 de) Önceden belli idi I I ALEYHTELER ALE Buna mukabıl Avrupa'daki Amerikan kuvvetlertnln aaaltılmasırun Buna Avrupa'dat Basınm tehlikeyi daha önce işaret etmesine ve Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeret Apak'ın bütün lkazlannt r»| f | Demokratık reiimi istemi.venlerle mücadele etmek, Q Dış politikayı ıç DOİitikaya alet etmekten vazgeçmek, vani vaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) tandaşlarm bir kısmını Rus diğer bir kısmını Amerikan dostu veya Imar ve Iskân Bakanı Haldun Menteşoğlu, dün Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, deprem bölgesinde geçici baraka inşaatına derhal düşmanı gibi gösteren feapnslerbaşlanacağıru bildirmis, depremde ölenlerin kesin sayısuıı açıklamıs., den mutlaka vazseçmek calnız i; ve dıs nakit yardımlann 40 milyon lirayı bulacağuu tahmin ettiklerinülll menfaatlerimizi ve dünya ni söylemiştir. sulhunu sağlamakta birleşmsk, Bakan, deprem bölgesinde yapılacak geçici barakaların maketini Q Aşın sol ve sağ ile Nurculuibasın mensuplarına gostermiş, 16 parçadan yapılacak üstü «ternit, ya da la mücadPİe ptmek oluklu Mfilarla kaplı bu tahta barakaların tan««inln 3S00 liraya çıkaca*Aıka» Sa. % Sfi. 4 <U) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 d*J «Geçici Baraka)) tipi tesbit edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog