Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

BATTANİYE'nin HER GİNSİ EN UGUZ FİATLA,. IÇİLLERDE Sultanhamam İş Bankası yanı No. 53 Tel: 27 28 26 Radar Reklâm: 811/10357 umhuriyet 43. yı soyı 15121 KURUCUSG rüNUS NAOİ Telgraf ve m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozar 4 Eylul 1966 Tolsto&m eserl yeri olan « zaman hükmötmiş bir \ tını romanlaştıHan bu eser , r.Jzde çok sevilmiş ve hal Yalaza Taluy'u» kalemiyîgkazandırılan bu eserin ikinSjt Varlık Yaymlan arassgda geöcs*2 lira fiyaüa çıkmıştır. Üâncılık: 5473/1034> Hazırlanan bir rapora göre: Anahtar Meselesi PLANLAMAMN 24 genç kadın, 12 "ARZUMUZ D I N I N 583 UVSHESl otomobilden 1 milyon iSTEDiGi YOLDA liralık malia çıktı iŞBiRLiGiDiR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) evlet Plânlama Teşküâtı 1963 • 64 ve 65 yıllannda plânın uygulanmasıyla Ugili bir araştırma yayınlamıştır. «Program tedbirleri ve uygula ma durumu» adındaki bu araştırmaya göre bu yıllar içinde Dev let Plânlama Teşkilâtının yapılmasını tavsiye ettiği 583 tedbir uygulanamanııştır. Bunun yanında 373 tedbir ise yetersiz uygulan mıs, ya da yan uygulanmıştır. Bakanlar Kurulunun isteği üzerine yapüan bu araştırmada, tavsiye edilen tedbirlerin uygulanamama sebepleri ve sonuçlar gdsterilmemekle beraber, yetkililer bu tedbirlerin uygulanmayışının büyük ölçüde plânın öngördüğü sonuçlann gerçekleşmesinl engellediğinl, kalkonma hızuıı dur durduğunu belirtmişlerdir. Avmpa'yı soyan "Yabancı Kadınlar Çetesı,, Türkiye'den kaçarken yakalandı Faysal Istanbulun da hemşehrisi ÇETE ŞEFİ NÖBETÇİYİ D YARALAYIP SURtYE>YE GEÇTt tSKENDERCN, (a*.) Atomobilli ve şık 25 genç ka" d ı n turist dün gece Yayladağ çıkış kapısında tutuklanmıştır Her biri son derece güzel olan ve son model otomobillerle seyahat eden genç kadmlann her biri nin bırer dişi gangster olduğu tesadüfen öğrenflmiştir. Samandağda tüccar Enver Lâmbalı'dan alış veriş yapan turistler bir beş yüz Urahk vermişler ve üstünü alarak dükkândan çıkmış lardır. Ancak, tüccar muşterüerini uğurladıktan sonra, çekmesinde dört bin liranın yok olduğunu görmüştür. Bundan sonra otomobili ile genç kadınlann kervanını takibe çıkan Enver Lâmbalı, 13 otomobüli kafıleye Yayladağı hudut kapısında yetişmiş ve ilgilüere dunımu bildirmiştir. | , j | fiyfik bir dünya gezisine çıkan Fransa Cumhurbaşkanı General de Ganlle, Afrikadan sonra Güneydoğu Asyada eski Fransız sömürgelerinden olan Çin Hindi'ne de uğradı ve Kamboç'un başkenti FnomPenh'de büyük törenlerle karşılandı. Doğn yanından Vietnam'la, batı yanından da Tayland'Ia komşu balonan bu memleket Sihanok adında solcn diye tanınmış ıhmlı bir prens tarafından yönetilmektedir. Solculufu dolayısiylf Kuzey Vietnam'a setnpati duymakla beraber Kamboç'un tarafsızh jını korumaya çalışan Prens Sihanuk, her an kendi damına sıçraması miimkün bir atesin yanıbasında, son derece sıkıntılı anlar yasamakta, Çinlilerin ve Amerikalıların baskısı yetmiyormuş gibi, devrimci, tatnca, anarsik her türlü akımlar arasında bir eanbaz ustalığı göstererek durnmn idarrye gayret etmektedir. İste, Vietnam savasının kanlı atesini yakından izleyen bir memlekette General de Gaulle görülmemiş sevgi gösterileri ile karşılanmış ve birtakım önemli temaslarda bulunmustur. Sayın Sihanuk'la başbsşa yaptıfı ntın kenusmadsn sanra General de Gaulle ayrıca Kozey Vietnam temsilcisini ve Güney Vietnam'da çarpışan Ulusal Kortnlns Ophesi temsilcilerini de kabul etmistir. Bu itibarla Sayın Gencralin perşembe günü başkent stadyomunu dolduran altmış bin kişi önünde Vietnam savası üzerine söyledifi nutuk daha bir önem kazanmaktadır. önem diyoruz, fakat nutkun ötıemi Uzakdoğu bnhranına çözüm yolları getirmesinden ziyade buhranın çözülmezliğini belirtmesi noktasında toplanmaktadır. Zira General de Gaulle'e göre Vietnam savasına son vtrmenin ve yeni bir dünya felâketini önlemenin ilk şartı, AmeTİkan askerlerinin Vietnam ı boşaltmalarından ibarettir. Ancak, ondan sonra ilgililerin yapacağı siyasal bir toplantıda Vietnam'ın tarafsız bir statü'ye kavuşturulması, böylece bnhranın giderilmesi imkânlan elde edilebilecektir. Oysa böyle bir teklife ne Amerikalıların, ne de Kuzey Vietnam'ın yanaşmak istemiyeceği meydandadır. Amerikalılann tezini biliyoruz: «Önce görüşelim, Vietnam'a tarafsız bir statü verelim. Ondan sonra askerlerimizi geri çekeriz. Bu koşul yerine getirilmedikçe çekilmek şöyle dursun, Kuzey Vietnam'da tas taş üstünde kalmaymcaya dek hava akınlanna devam edeceğiz!» Bu tezi savunan Pentagon generallerinin dayandıgı temel düşiince, Kuzey Vietnam yerle bir edilse de, atom gücünden yoksun bulunan Komünist Çin'in çaresiz, eli kolu ba|lı, olaylara seyirci kalacağıdır. Vietnam kurtulus savasını yürütenler ise, hem ulusal bağımsızlık uğruna ölümü göze aldıkIarını yüksek sesle haykırmakta, hem de Pekin hükumeti tarafından açıkca desteklenmektedirler. Bunlar, Amerikan askerleri Vietnam topraklanndan çekilse de tarafsız bir Vietnam statüsünü biçbir zaman kabul etmiyeceklerini saklamamaktadırlar. Gerek Hanoi, gerefc Pekin yöneticileri böylesine bir uzlaşmayı «milletlerin kendi mukadderatlarını kendileri tâyin etme ilkesi»ne aykırı bulmakta, bu düşiincenin tartışılmasına bile razı olamıyacaklannı her fırsatta tekrarlayıp durmaktadırlar. Durum gerçekten çok tehlikelidir. Tehlikenin asıl nedeni ise taraflar arasındaki bağdaşmaz ideoloji zıtlığından çok Çin Hindi Yanmadasının jeopolitik öneminde aranmalıdır. Güneydoğu Asyada Çin'in anahtarı sayılan bu yanmadayı elden kaçırdığı takdirde Birleşik Amerika, kapıların ardına kadar açılaoağından ve komünizmin Hint Okyanusuna, oradan Malezya'ya, Endonezya'ya atlıyacağından, giderek Pasifik'teki Amerikan üstünlücünü sarsacağından korkmaktadır. Pekin de kendi kapısının anahtarını her halde bu amaçla ele geçirmek bevesindedir. Uyguianmıyan tedbirıer Uygulanmıyan tedbirler arasın ' da toprak reformu, personel re , formu gibl büyük tedbirler de yer almaktadır. Bunun yanında pek çoğu küçük ve pratik tedbirler olup yerine getirilmemlş ol ması olumsuz sonuçlar doğurmuş tur. uygulanmıyan tedbirler içinde bazı önemlileri şunlardır: FAYSAL'A İSTANBUL'UN HE.MŞEUR1LIĞİ VERİLİYOR Konuk Suudi Arabistan Kıralı Faysal'a dün Belediye Başkanı Haşım lşcan tarafından Istanbulun «Hemşerilik Beratı ve sembolik anahtarı» verilmiştir. Şale Köşkünde yapıian bu törenden sonra Suudî Arabistan Kıralı teşekkürlerini bildirmiştir. Daha sonra Islâm Paktı hakkında düsüncelerini açıklayan Faysal. «Din sancagını taşıyan ve Allah'ın emrini yerine getiren yalnız ben değilim, bunu idrak edenler elbette çoktur» şeklinde basladığı konuşmasına şöyle devam etmiştir : «Bîzim, Islâm Birligini istememiz hiçbir zaman tecavüzkâr ve kötü bir niyet taşımamaktadır. Arznmuz, dinin emrettigi ve gösterdi^i yolda, Müslüman memleketlerin müsterek menfaatleri gözönünde tutularak yapılacak bir isbirliğidir. Tekrar edelim ki, bizim çabsmalanmız tslâm milietlerinin iyiligini tahakkvk ettirmek ve sosyal adaleti yerine çetirebilmek amacını gütmektedir. Dinin ilerlemeye engel oldueunu ileri sürenler ya cahildirler. ya da gerçekleri bildikleri halde yalan söyleyenlerdir.» Konuk Kıralı ziyaret eden Tür» kistanhlar Cemiyeti temsilcileri halen Sovyetler Birliği ve Kızıl Çin'de yaşamakta olan 60 milyon Türkistanlının sahipsiz kaldığını, durumun Faysal tarafından Birleşmis Milletlere götürülmesini istemişlerdir. Ayrıca, llim Yayma Cemiyeti, Hukuk Fakültesi Talebe Birliği. Türkiye Islâm Enstitüleri Talebe Federasyonu ve MTTB ten»«Ucileri de Suud! Arabistan Kıralını ziyaret ederek, çeşitli hediyeler vermisler ve tslâm Birliğini desteklediklerini belirtmişlerdir Istıhdam ve ırscn gücü Tarım bölgelerindeki gizli işsizliğın azaltılması için küçük el sanatlan gibi tanm dışı çalışmalann teşvik edilmesi, teknik okullardan mezun olanların büro işlerinde çalışmalarının önlenme si istenmiş, ancak bunlar yerine getirilememîştir. Bu durumda 1963 yıhnda istihdam konusunda öngörülen artışın yüzde 26 gerisinde kalmmıştır. tstihdam artışmın geri kalmasınuı bir sebebl olarak 1964 ve 65 yıllannda yüzde 7 lik kalkınma hızına ulaşılamaması gösterilmektedir. Bu konuda icracı dairelerin çalışmaları verimsiz ve yavaş olmuştur. Dışi james Bond 13 otomobilli kafüe, ihbar U zerıne alıkonmuş, bu srrada açık renk bir Mercedes ile seyahat eden ve gümrük kayıtlanna göre ismi Anna Ambaralla olan genç bir kadın işin sarpa sardı. ğını görünce, gaza basarak hudut kapısma doğru hızla seyretmeye başlamıştu1. Otomobilli güzel James Bond fılimlerine taş çıkarır casma, mâniaları devirerek ve bir nöbetçinin de yaralanmasına sebep olarak, Suriye toprağına geç miş ve gözden kaybolmuştur. Daha sonra yakalanan 24 genç kadınla 12 otomobüde yapüan aramada, bir milyon liraya yakın kıymette mal, para ve mücevherat bulunmuştur. Turist kadınlar bunların kimlere ait olduğunu soylememişlerdir. Durum emniyet ilgililerine bildirilmiş, Hatay Valüiği de Suriyeye kaçan Anna Ambralla'nın iadesini istemiştir. İzmir ve çevresi yanmaktan güç kurtarıldı İZM1K Dun saat 18.30'da. Karsıyaka ılçesının yakınındaki sırtlardan itibaren. Yamanlar dağının zirvelerine kadar dayanan bu\uk b r orman yangını. İzmir şehri ve çevresıni, şimdıye kadar gbrulmemiş büyük bir tehlüce ile karşı karşıya bırakmıştır. Yangın çevresinde akaryakıt depoları, iş sahalan, askeri tesısler ve gecekonduların bulunması, halkı büyuk heyecana vermış ve butun İzmir, korkunç alevleri, dehsetle seyretmiştir. C.KJM.P Genel Başkam Alpaslan Türkeş, dün, Başbakanı, «ödA ev çemberi diyetsizlikle» itham etmiş ve iktidar tarafından verilen sözleBir âfet halini alan yangını rin bugüne kadar verine getirilsbndurmek ıçın askerî birliklermeyişine değınerek: «HükümetİD den ve çevre ıtfaiyelerınden ac©başı, (benim sözüm senettir) dile yardım istenmiştir. Karsıyaka' yor... Misal olarak, personel kanuı Serinkuyu semtıne doğru ıler nunu için en geç Haziran ayında leyen yangın, Örnek köyü çemyürürlüğe girecektir) diyor . Buber içine almış, bu sırada 200 as güne kadar bir şey olmadı. En kerden başka, 700 erden kurulu hafif tâbirivle bu. ciddiyetsizlik bir sondürme ekıbı gönderilmiştir... Devlet adamı vapabileceği tır. Önce, Yamanların Bayraklı şeyleri söylemeli. sövlediğini de cephesine bakan tarafları sbndürulmüş, buna mukabıl Çiğli ta yapmalıdır» demıştir Millet Partisinden isitfa eden rafmı korkunç alevler kaplamıştır. Saat 21.30 da Karşıyakaya ya 89 kisirün C.K M.P ye girişi münasebetiyle düzenlenen dünkü kın Karteks mukavva fabrikası toplantıda konuşan Türkeş, bu ada, alev çemberi içinde kalmışrada «MemJekette bir ahlâk huhtır. , ranının sıkıntısının çekilmekte ol Yangın. 3000 kadar koylünün de. ellerınde kazma kürek ol ı duğunu» belirtmistir duğu halde, görevlılerle beraber çahşması sonunda, saat 23e doğ ru güçlükle kontrol altına alınmıştır. Saat 24'te ise ılgihler, yangının Çiğli'ye 200 metre kala söndürüldüğunü bildirmişlerdir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, Ankara'ya çağırdığı Çorum Belediye Başkanı Kemal Demırer"den, işlerinden uzaklaştırılan 73 temizlik işçisi meselesini halletmesini istemiştir. Be lediye Başkanı ise işçilerin fazla ücret istediklerini belediyenin yük sek ücret vermeye takati olmadığını bildirmiştir. Görüşme 10 dakika sürmüştür. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İmar ve İskân Bakanhğı. «istanbul İmar Yönetmeliği» ni, bazı düzeltmelerle, 2.9.1966 tarihinde onaylamıştır. Bu maksatla, Bakanlığın Valiliğe yazdığı yazıda, imar tatbikatı işlerinin lüzumsuz formaüteler den kurtanlarak, süratle ve tıtiz likle yürütülmesi gerektiği büdiESKİŞEHİR Savcıhk, Milli rilmiş ve tatbikatm âleniyetine güvenliğe aykırı beyânname temas olunmuş ve bütün vatandağıttıklan iddia edilenlerın daşlara aynı iyi muamelenln yaelebaşısı olduğunu ileri sürerek, pılmasmın temini istenmiştir. Huseyin Akelli'nin İzmir Emniyet Müdürlüğündeki dosyasını dün, «Çok acele» kaydiyle istemiştir. Akelli'nin .özellikle yurdun birçok yerlerinde gizli faaliyetlerde bulunduğu, Eskisehir'e bu amaçla geldiğı öne sürülmektedir. Polis yetkilileri, Sivrihisar Caddesinde üzerinde orakçekiç yazılı beyannameyi Huseyin Akelli'nin astığmı söylemiş ve yakalanışını, şöyle anlat mışlardır: «Ele geçirdiğimiz beyânname. TlP'in seçim beyannamesi değildir. Üzerinde, orakçekiç bulunmaktadır. Sanık Atatürk Stadı duvarlarına yapıştmrken. suçüstü yakalamıştır.» Ellerinde çok önemli belgeIcr olduklannı söyleyen yetkıHleı% «gerekirse, kamu oyuna açıklama yapılacaktır» demişlerdir. VENEDİKTEKI «ATAKSIZ ARAP HEYKELt» BULUNAN TOPUK OKLA GÖSTERİLEN AYAĞA AITTİR. (Foto: TJÎ.A.) Personel reformu Devlet emrinde çalışan kimselerin mevcut ihtisas alaıjlannda çalışmalarını temin edebılecek olan Devlet Personel Kanunu çıkarılmış, ancak kanunun malî hukumlerini yürürlüğe koyacak olan Kadro Kanunu gerçekleştirilememiştir. Bu da istihdam konusunda plânın tavsi yelerinin uygulanmasını geciktirmiştır. Daha 1963 yıhnda yenı bir İş Kanunu çıkarılması tavsiye edılmiş, bu tavsiye hâlâ yerine getırilmemiştir. Bilindiği gibi, İş Kanunu tasarısı önce kanunlaşmış, sonra Cumhurbaşkanı t;ırafmdan veto edilmiştir. Tasarı hâlen Meclis komisyonunda bulunmaktadır. Tarım işçilerinin çalışma şartlarının duzenlenıaesi için bir kanun çıkarılması istenmiş, bu kanun tasarısı üzerinde çalısma]ar yapılmış, ancak henüz bıtirilememiştir. Venedik'teki «Ayaksız Arap Heykeli» nin topuğu istanbuVda bulundu BULUNAN TOPUK Alman Arkeoloji Enstitüsü ila îstanbul Arkeoloji Müzesinin 1965 ekim ayındanberi îstanbulda yaptıkları kazı, Venedıkteki meşhur St. Mark kilisesinin tepesınde bulunan 4 Arap heykelinı orten esrarı çözmüştür, Alman Arkeoloş profesdr R. Naumann, Lâlelide eski Dod^rum camıi ismiyie anılan Myrelaıon kilisesi enkazında yapı lan hafriyatta, kilisenın lıemen yanmdaki altı sarnıç olan ve ki» lisenin müştemilâtına dahıl yapının kapısında bu topuğu mey* dana çıkarmıştır. Prof. Naumann ile birlikte çalışan Türk arkeoloğ Dr. Nezıh Fıratlı: «Bu, Venedik'te, St. Mark kilisesinde bulunan dort Tetrarch ki tetrarch eski Bizansta bir askeri rütbedir heykelinden, sağda ayaktaki fıgürün sol ayağının topuk kısmıdır» demiştır. Bu heykel, bugune kadar, «Ayaksız Arap» diye ün salmıstır. Şimdıye kadar, bu heykellerin Venediğe, Filistinde Akra'dan göturülduğü kabul edilij'ordu. Yenı buluşla bu heykellerin 1204 te «Dogen Dauddo» tarafından, diğer sanat eserlerile birlikte İstanbul'dan Venediğe göturül müş olduğu ispatlanmış bulun • maktadır. Hâlen, İstanbul Arkeoloji Müzesı deposunda muhafaza edılen (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) i Alpaslan Türkeş Demiren suçladı Kıral Foyso/'ın basmla sohbeti Öğleden sonra düzenlenen Basınla sohbet toplantısında, misafir Kırala, çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu arada: «Türkiye'nin lâik sistemi» hakkmda düşüncesi sorulan Kıral Faysal, Biz Türkiye'yi tslâm devletlerinin başında kabul ediyoruz demiştir. Islâm Konferansının bir pakt mahiyeü taşımadığını ve Islâm Ülkeleri arasında kültürel ve iktısadî ilişkıleri geliştirmeyi hedef aldığım söyledikten sonra Suudi Arabistan Kıralı, «Bazı devlet ler. maalesef bu lasanya karsıdırlar» demiştir. Kıral Faysal'a sorulan diğer soro ve cevaplar şöyledir: SORU: 'Bazı Arap ülkeleri, sosyal adaleti, sizin söylediğinizin aksine, Islâm dini değil de, toplumculukla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunun sebebi nedir?» CEVAP: «tslâm dini, tetkik edildiğinde, içinde herşey bulunduğu gorııleeektir.» SORU: Din kurallarının aksine, eğcr ekonomi ilmi doğum kontrolunu öngörürse. hangi fikir yönetimi etküemelidir?. CEVAP: Bazı ülkelerdeki yoksulluğun çâresi. doğum kontrolu değildir. Dünyadaki gelir dağılışının. fakir ülkeler lehine düzenlenmesi gerekmektedir.» Kıral Faysal, Türk Suudi Arap ilişkilerinin mukemmeliyetine değinmiş: bu arada. «Türk Hacılarına herhangi bir imtiyaz tanınmıyacağını» söj'lemiştir. Faysal'm açıklamasına göre. Suudi Arabistan hükumeti, Hacılardan «Ayak bastı» niteliğinde bir harç almamaktadır. "Güzeiter çefesı ,, Verilen bilgiye göre, Avrupanın bir çok yerlerinde, güzellik ve şuhluklanna güvenerek büyük vurgunlar yapan «Güzeller çetesi» nin Türkiyede de tstanbul, Ankara ve Izmirde faaliyette bulunduğu zannedümektedir. Vartolu gençlerin Demirel'e şikâyeti: Gelir dağılımı Gelir dağılımının daha âdil bir şekle sokulması için yapılan tavsiyeler yeterince yerine s.etililememistir. Vergilendirme yoluyla gelir dağılımının âdil bir şekle sokulması tarım alamnın yeterince V'ergilendırilememesi sebebiyle gerçekleştirilememiştir. TuccEr, buyük çıftçi ve sanayicıden arzu edilen oranda gelir kamu sektörüne aktarılamamıştır. Gelir dağıhmında adaleti sağlıyabilecek olan bir toprak Reformu Kanunu çıkarılamamıştır. Fiat politikası da gelir dağılımı gibi adaletli bir hale sokulamamıştır. 8 VASITA SOYULDU BtTLlS Dun saat 11 sıraîarında Bitlise 20 kilometre mesafedeki Ağaçköprü civarında 8 vasıta 9 kişi tarafından soyulmuştur. Vasıtalarda bulunan 35 yolcunun kıymetli eşyalan ile 30 bin liraya yakın paralarını alan şâkiler ortadan kaybolmuşlardır. Şâkilerin yakalanması için Bitlis ve civarındaki jandarma müfrezeleri takibe çıkarıhnışlardır. Aynı şâkilerin Bitlis Kadastro hâkimi Orhan Aydan'ı da soydukları söylenmektedir. BALIKESİR Şehre 8 kilometre mesafede ve İzmir yo'.unun üzerinde bulunan Ziya Tan'a ait bir benzin istasyonu, üç meçhul kişi tarafından soyulmuştur. Meçhul kişiler, istasyonun cammı kırıp içeri girmişler ve bekçi Recep Tamer'in başma sert bir cisimle vurduktan sonra 1350 lira para alıp kaçmışlardır. MİDYAT üç meçhul kişi, önceki gün Idil'e gitmekte olan Dr. Selim Ünlü ile sekreterı Niyazi Atalay'ı soymuşlardır. Meçhul kişiler, doktor ile sekreterinin saatleri ile üzerindeki paralan almışlardır. Yapılan sıkı araştırma sonunda şâkilerden Halil Şahin yakalanmıştır. Diğerleri aranmak tadır. "YARDIMLAR ULAŞMIYOR,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hrnıs ve Varto'lu Üniversite öğrencilerinden kurulu bir heyet dün Başbakan evinden çıkarken kendisiyle görsşerek şikâyetlerde bulunmuşlardır. Demirel'e tedbirlerin yetersiz olduğunu ileri süren heyet üyele ri, özetle şunlan söylemişlerdir: «Halkın hiçbir Bıtiyacı gideril Û memiştir. Salgın hastalık başlamıştır. Yardım için gclen ekmek | ler satılmaktadır. Âfetin 14. gu l niindeyiz, kadmlanmız açıkta do 3 ğum yapıyor.» ^ Başbakan Çorutn j Belediye Başkanı ile kısa görüştü İstanbul imar yönetmeliği onaylandı Bugün gidiyor ANKABA Suudi Arabistan Kıralı Faysal, bugün saat 9.30'da memleketimizden aynlacaktır. Yeşilköy hava ..anrndaki uğurlama toreninde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Sunay. Senato ve Meclis Başkanlan Atasagun ve Bozbeyli, Başbakan Demirel, bazı Bakanlar, Genel Kurmay Başkaru Org. Tural ve bazı Kuvvet Komutanlan, bugün saat 7.30'da özel bir askerî uçakla İstanbul'a gidecekler; uğurlamadan sonra, aym uçakla Ankara'ya döneceklerdir. Vergi reformu Plân, vergilerin arttınlmasını, daha çok tasamıf yapılarak, daha fazla yatırım yapümasını öngörmüştür. Ancak istenen oranda' vergi gelirl artışı hiç bir zaman sağlanarnarnıştır. Tanm kazançlanmn daha etkin şekilde vergllendirilmesi, bina ve arazi vergile rinin mükelleflerin gerçekten ödiyebileceklerl bir seviyeye yükseltilmesi, karayolları ulaştırmasına vergi konulması, özel miüklerde meydana gelen değer artışlarırun vergilendirilmesi gibi tavsiyeler yerine getirilememiştir. Bunun yerine getirilememesl sebebi olarak daha çok hükiimetlerin vergi alanmda çaba göstermekten kaçınması, bununla Ugill kanunların Parlâmentodan geçma sinln güç oluşu gösterilmektedir. Tasarruf bonolan konusunda daha 1963 programından itibaren yapılan tavsiyeler verine getiril» memiştir Bununla ilgili bir tasan henüz Meclis komisyonunda bulunmaktaduT. Mahalli idarelerin vergi vetkilerinin yeniden düzenlenmesi yolundaki tavsiyeler de aynı sebep(Arkası Sa. 7, Sü, 4 de) Almanya'ya dâvet f Başbakan Süleyman Demirel ,> Federal Almanya Başbakanı £r J hard tarafından Almanya'ya da l | vet edilmiştir. a Eskişehir Savcısı, Akelli'nin İzmifde bulunan dosyasını «çok acele» istetti Yeni Romammız Kaplumbagalar Yazan: Fakir Baykurt BUGUN OÖROÜNGU SAYFAMIZDA Istanbul'da hava YeşıLköy Meteoroloji İstasyonundan alman bilgiye göre, alçak ve yüksek basmç sistemlerinm et kisinde bulunan İstanbul ve dolaylarında bugün yağış beklenmektedir. Meteorolojiden bildiril dığine nazaran, bugün hava az bulutlu geçecek, hava sıcaklığı 1927, Marmara deniz suyu ise 22 derece olacaktır. NADtR NADİ GİTTt, GtDER..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog