Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

TO«KİYE MÜMESSİLLİÖİ . TİCAfiJET MÜESSESESİ 35 KAHAKOY.ISTANBUl. T umhuriYet 43. yı soyı 15120 KURUCUSU YTTNUS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : Istanbul No. 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 22 42 9 8 22 42 99 TÜRK.DEVRİMİ , , r «01.MAHA» Cumartesi 3 Eylul 1966 Vietnom^dlcı rınde daha Yayıalan tur. Fiyat Millî güvenliğe aykırı beyanname doğıttıklan iddiasıyla MİSAFiR KIRAL, CUMA NAMAZINI SULTANAHMET CAMiiNDE KILDI artkycyr rtk ESKİŞEHİR'DE BEŞ KiŞi TEVKİF EDiLDi îzmir'de üç öğrencinin evi arandı ESKİŞEHtR önceki gun pohsın tutukladığı, uç kı=ıden sonra dun de ıkı kışı daha tutuklanmış ve adalete verılenlerın sajısı 5 e yükselmistır. Polısin çok gizlı yuruttuğü kovusturmamn bır beyanname dagıtmaktan meydana geldiği oğrenılmiştır. İddıa edıldığıne gore, ıkısı TlP yonetım kurulu uyesı olan 5 kışı, «milllî guvenlığe zararh davramşlarda bulundukları komunızm propagandası yapan beyannameler» dağıtırken yakalanmıslardır. Yakalanarak tutuklanan sun lardır: tsmail Tuna (dokümcu ustası, TlP ll Sekreterı), tsmail Kırgın (Marangoz ve TİP uj esı), Sabri Üner (Lokantacı), Talât Katanoğlu (Seyyar satıcı) ve Hüseyin Akelli (Ataturk Lisesı son sımf edebiyat bolumü öğrencisi.) Zanhlar emniyetçe düzenlenen hazırlık tutanakları ile birlıkte (Arkası Sa. 7, Sti. 2 dr) UThant meselesi Kıral Faysal B. Milletler'de şehri gezdi buhran yaratb inlenmek için önceki gun şehnırnze gelen Suudî Arabistan Kıralı Faysal, dün Topkapı Sarayını gezmış ve cuma namazını Sultanahmet Camunde cemaatle birlikte kılmıştır. Beraberınde Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Vali Vefa Poyraz, Emniyet Genel Müdüru Hayrettin Nakıboğlu, Protokol Genel Müdürü Haluk Kura, Mılli Savuama Bakanhğı Müsteşarı Korgeneral Kemal Atalay, Merkez I Komutanı Tumgeneral Selâmi Pekun ve Emniyet Müdurü Haydar Özkın olduğu halde, Majeste Faysal sabah saat 10.00 da Topkapı Sarayının çeşitlı bolumlerinı inceledıkten sonra «Hajat Balkonunda» kahve ıçerek yorgunluğunu gidermiştir. D DIŞ HABERLER SERVİSİ Topkapı Sarayından sonra cuma namazını kılmak üzere Sultanahmet Camiıne gelen Faysal'ı kalabalık bır halk topluluğu karşılamıştır. Konuk Kıral, camıye gırdıkten sonra halk, polis kordonunu yararak ıçeri girmek îitemıştır. Buna karşılık polıs ve inzibat birlıkleri jop kullanarak kalabahgı dağıtmaya çalışmışlardır. Halk ıçeri girmekte israr edınce, Siyasî PoLs Şefi Nihat Kaner bır konuşma yaparak halkı teskin etmiş ve düzenli bır şekılde ıçeri gırmelerini sağlamıştır. Camıin içi bir anda dolduğundan, \atandaşlarm çoğu avluda namaz kılmak zorunda kalmıştır. Gece de Faysal şerefine Beylerbeyi Sarayında VaJi Vefa Poyraz tarafından bır zıjafet verilmıştir. Cumo namazı Thant'ın Birleşmis Milletler Genel Sekreterliğine yeniden seçilmek için adaylığını koymayacağını açıklaması, «Dunya Teşkilâtını» dddi bir kıizle karşı karşıya bırakacağa benzemektedir. Uzerinde görüs birliği sağlanabilen tek adam olan UThant, gözlemcilere göre kararı Vietnara savaşmı protesto etmek için almıştır. U Gerçekten de Thant bir nevi siyasî vâsiyetname mahiyetindeki mesajmda «Kuvvet ve askeri yollara başvurarak hayalî bir barij aramak gibi trajik bir hatanuı tekrarlandığuu» açıkça belirtmiştir. Barış için Genel Sekreter, Vietnam anlaşmazlığma banşçı bir çözüm yolu bulunması ve Vıemama askeri mudahaleleri ve Kuzey Vietnam bombardımanlarını hakh gostermeğe çalıçmak iddialarından Amerika'yı vazgeçirmek yolundaki çabalarmın boşa gıttiğini görmekten hem mânen, hem maddeten hasta olmuştur. Gene aynı gözlemcilere göre, Amerikan uçaklannm Hayfong ve Hanoi civanndaki yakıt depolarını ilk defa olarak bombalamalannın ertesi eünü Amerikan temsilcis^ Güvenlik Konseyi Başkanına bir mektup vererek savaşın bu yeni safhasının barışı tetnin için atılmıs bir adım olduğunu belirtince Genel Sekreter UThant, kendisini hakareto uğramış hissetmiştir. UTHANT Bırmanyalı bir diplomat olan UThant, Dag Hammerskjoeld'un Kongo'daki uçak kazasında can verdiği 1962 yılından ben Genel Sekreterdir. S Arabistan teknisyen ıstedı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Suudî Arabıstana subay gondereceğımız jolunda haberler çıkması uzerıne bılhassa EMİNSU'lardan Dısışleri BakanlıgHia birçok muracaatlar olmuştur. Dışişleri Bakanlığı sımdıhk bu muracaatların erken olduğunu bıldırmektedır. Dışişleri Bakanlığının bir yet , kılısı şunlan soylemıştir: «Suudî Arabistan, eğer subay istıyorsa, bize sormadan da Eminsulardan kontrat yapmak suretiyle sağhyabihr.> Ayrıca şu hususlar belirtilmistir: «Yapılan goruşmelerde Suudi Arabistana teknisyen gondermenin mümkun olup olmadığı konusu üze rınde durulmuştur. Ancak teknisyen konusunun teferruatına ınilme mıştir. Teknisyen tâbirinin içine mühendisler, öğretmenler, doktorlar girebilir. Subaylar da girebilir. ancak ozellıkle subay göndermek dıye bir konu uzerinde durulmamıştır.. FAYSAL VE ÇAĞLAYANGIL CAMIDE NAMAZ KILIYORLAR Bir Rus denizcisi, Boğafda gemiden atlıyarak iltica etti Bır Rus denizcisi dün saat 16 sıralarında boğaıdan geçmekte olan Sovyet bandıralı Chemovci tankerınden kendini denize atarak Türkıye'ye iltica etmişür. Denızcınin Rumelikavağı önünde denize atlaması üzerıne tankerin suvarısi gemiyi tornistan ettirerek 25 yaşmdaki Vladımir Karcin'i almak istemış, fakat, kılavuz rnotoruna doğru bütün gücu ile yuzen Rus genci Turk kaptandan yardun istemış ve motora alınmış ve sahile çıkarılarak ılgili makamlara teslım edilmiştır. Uzerinde sadece mayosu ve kol saati ile gemiden denize atlayan •tayfasını tekrar gemıye almakta ısrar eden Sovyet tankerinın kaptanı Yeniköy açıklarında demir atarak konsolosluk kanalı üe Türk makamlarma müracaat etmiş ve olayın bır iltica değıl bir denize duşme vak'asmdan ıbaret olduğunu ıleri sürmüştur. Dığer taraftan ılgili makamlar Vladunır Karcın'in Türk makamlarından iltica hakkı talep etmiş olduğunu bıldirmektedırler. "4. ORDU,, DEMiREL'E SORULDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Manısa CHP Milletvekıli Mustafa ük, Nato Bırlıklerı dışında Dorduncü bır Ordu'nun kurula> cağı yolundakı haberler uzerıne Başbakan Suleyman Demırel'e bır mektup göndermıştir. Mustafa Ok'un mektubunda, Askeri Şura'nın bu konuda çalış tığı öne surülmekte ve özetle şoyle denılmektedır: «Dördüncü Ordu meselesi, bi ze bn çalışmanın Nato Genel Sekreteri'nin, Ordu raevcudnmuzun arttınlması ısteği ile ilgili olabîleceği intibaını vermek tedir. Xeni bir Ordu'nun teskiIini prensip olarak tısdik etmek mümkün değildir.» Mustafa Ok, mektubunu şoyle bıtırmektedır: «Bir ordumuzun Nato'dan çe kilmesi ve icabında Amerikan yardun malzemesi ve silâhı kul lanmadan bn ordnyn teçhiz etmemız düşünülüyorsa, bunun lü zumnna yürekten katıldığımızı belirtiriz.» Temiz= UThant Adı Birmanya dilinde «temiz» mâ nâsma gelen UThant, derin inan ca sahip bir Budist olmakla beraber, hiç bir konuda aşın değildir. Kokteyl partilere gider, puro Içer ve yüzmekten hoşlanır. Doymak bil mez bir şekilde okur. Cana yakın bir insandır. UThant'ın eşi, Birmanyalı bir hükukçunun kızıdır. 1962 yılında 19 yaşında iken bir kazada hayatuu kaybeden oğlu aayümazsa, bir tek evlâdı, bir kızı vardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Politikacıların da eğitilmesi isteniyor Eğıtım Seminerinde dün, «Politikacıların da eğitilmesi» istenmıştır. Prof. Besım Ustunel, bu konuda ozetle' «Politikacıların , eğitimi, iktidarda ve muhalefette daha akılhca iş yapmalarını ÇOCüKLARINI KURTARIYOR Güney Vıetnam hükumet askerlertaın Vıetkong sığınağına açtığı sağlayacaktır. Ayrıca, halk eğitisteşten kaçan Veitnamlı ana, üç çocuğunun canmı kurtarmak için soluğu batakJokta almıştır. minden geçirflmiş politik liderler (Assosiated Press) halk eğitim çalışmalarında da gö ' rev almalıdır» demiştir. Prof. Üstunel, bugün politik liderleri eğitmek için hiçbir faa , liyet olmamasından da yakınmıs ' tır. , Türkiye, V Thanthn görevine devamını arzuluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Birleşmis Milletler Genel Sekreteri UThant'uı yeniden Genel Sekreterliğe adaylığını koymıyacağını açıklaması üzerine Dışişleri Bakanhğınm bir sözcüsü, şunlan soylemiştir: «UThanfm karşılaştığı zorlnklara rağmen görevini başanyla yürüttüğü bir vakıadır. Yeniden adaylığmı koymaması, büyük bic boşluk yaratacaktır. Dileğimiz, kararmı yeniden gözden geçirmesj ve görevine devam etmesidir.» AYRILDI Adapazarı Emnıyet Mudurluğune atanan îstanbul eskı Trafik Şubesı Müdurii Şuk TÜ Balcı, dun şehrimızden ayrılırken, Kabataş'ta şoforler tarafmdan omuzlara almmış, çok sayıda taksı korna çalarak onu uğurlamış ve boynuna çıçekler takılmıstır. Suyo 61 kuruş zom yapıldı Belediye Meclısı, dun bir hayli sert ve tartışmalı geçen toplantı sonunda suya 61 kuruş zam yapılmasını kabul etmiştir. Bundan boyle Istanbul'lular, 1 Eylül'den itibaren suyun metreküpüne 92 kuruş yerine, 153 kuruş ödeyeceklerdir. Bununla beraber, Şehır Meclisının karanna gore, 3 ayda 30 metre küpten az su kullanan aboneler, yine eskisi gibi, suyun metreküpüne, 92 kuruş vereceklerdir. Sarfedüen suyun 30 metre kupu geçmesı halinde ıse 153 kuruşluk tarife uygulanacaktır. Eskı kubbeh hamamlarda suyun metrekupu, yıne 40 kuruş olarak bırakılmıştır. uniın ıtotıon Missouri uçak gemisinin İstanbula gelişini hatırlarım. O zamankl VaU rahraetli Lutfi Kırdar yollan yıkatmış, bazı evleri badana ettirmiş, lokallere, gazinolara çekidüzen verdirmiş, hattâ rivayete göre Amerikan denizcilerinin ziyaretleri muhtemel yerleri bizzat gözden geçirmişti. Kısacası uçak gemisi geldiği sırada İstanbula gorülmemiş bir de düzen gelmişti. Doğan Nadi'nin bu olağanüstü düzen üzerine yazdığı fıkrayı nnutmak imkânsızdır. Yapılanlan birer birer saydıkUn sonra şöyle diyordu Doğan Nadi: «An Missouri, ne olurdu sen istanbula Belediye Reisi olsaydın!» Majeste Kıral Faysal'ın İstanbulu ziyaretleri de dün şehrin görünür yerlerine hem trafik, hem temizlik bakımından bir başkalık verdi. Haşmetlu Kıralın geçeceği yollar temizlenmişti. Seferber edflen memurlar, inzibat erleri trafiğin tıkanmaması için bütün hünerlerini gösteriyorlardı. Yayalar istedikleri zaman karşıdan karşıya geçemiyor, dolmuşçular her yerde yolcu indirip bındiremiyordu. Bir medenî şehir manzarası almıştı Istanbul âdeta. Kamyonlann trafiğe prmesine rağmen daha önce 25 dakika, yanm saat sfiren yolu yedi dakikada aldık. Ama sonra Eminönüne gelip Ukandık, Büyük Postahane önünde, Ankara caddesinde tekrar tıkandık. Tıkandık, çünkü misafirimiz Sultanabmede gidecekmiş. Kortcji Sirkeciden geçirmişler, yukarı taraf eski biçim bırakılmış. Majeste Kıral için emniyet kuvvetlerinin seferber olup, trafiği gerçekten medenî şehre yakışır ölçüde düzenlemelerini tenkid etmek aklımızdan geçmez. Aksine idsrecilerimizi tertibatın en iyisini aldıkları için sevinç duyar, kutlanz. Ne var ki, bırakınız dün'le bir gün öncesıni, aym gün misafirin geçeceği caddeler bir medenî manzara gösterirken, o caddelerin henıen üstündekilerde nayat eskisi gibi sürüp gitmiş, hattâ memnr azlığından trafik büsbütün arapsaçına dönmüstür. Üstelik Vilâyet binasımn yakınında, tstanbul'un trafik bakımından pek islek olan Ankara Caddesinde kablo tamiri yüzünden gidis gelis, eskisinden de beter hale getirilmiştir. Bizim değinmek istediğimiz iste bn larklılık. daha doğrusn •çcrçek» ile «gösteris»'in sadece şehrin düzeninde değil, bütün möesseselerimizde sıntan tezadıdır. Gerçekten «teftiş fırçası» anlayısı ordudan Bakanlıklara, Iktisadi Devlet Tesekküllerine, kısacası, bürokrasinin kol gezdiği her yere zamanla girmiştir. Knmandanına gösteris için erleri 24 saat çalıstırıp gilâhlarını parlatan, ayakkabılannı gıcır gıcır hale getirten, pislikleri yatak altında gizleten kafayı, sivil müesseselerin içinde ve başında her gün görebilirsiniz. Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Sunay son gezisinde askerlikteki teftislerini kendisine hatırlatan pek renkli olaylarla karşılasmıstır. Basbakamn önceki gün yaptığı âni baskınlarda da haber alınıp alınamamasına göre benzer manzaraları gördüğü süphesizdir. Teftislerden sonra belki birkaç sorumIn yerlerinden atılacak. fakat oyun sürüp gidecektir. Teftisi yapanlar da sürüp gideceğini pekâlâ bilirler ama, bir şey yapamazlar, >apmak isteseler de düzeltemezler. Zira Ahmet'in yerine gelecek Mehmet de aynı anlayısta olacak, alıştığı oyunn oynıyacak, ya da ovnamak zorunluğonda kalacaktır. Majeste Faysal'ın geçeceği yollarda «örülen dnzen, aslında bir düzensiz toplutndaki hastalık belirtisidır ve tedavisi bir yana. gittikçe yaygınlaşmaktadır. AP Genel Idare Kurulu üyeleri bütün illeri dolasacaklar ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) AP Genel Idare Kurulu uyelerı. 520 Eylul arasmda 11 grup halmde butun illeri dolasacaklardır Karar, Demirel'm ba?kanlığında bugun 2 saat suren bır toplantı sonunda. AP Genel Idare Kurulu tarafından verılmistır. Gruplar, ıl ve ılçe kongrelerinde de hazır bulunacaklardır. lllere kongre için 500 bin lira gonderilmesine karar verilmıstır. Bılindiği gibi, AP Buyük kongresi, Kasım ayı içirıde yapılacaktır. Toplantıda; CKMP ile ışbırliği yaptığı ıleri sürulen Antalya Milletvekilı Hassn Fehmi Boztepe hakkında bir islem yapılmaması da kararlaştırılmıştır. Yıne toplantıda, Başbakan De ımrel, Suudi Arabistan goruşmeleri, deprem bolgesıne yardımlar ve kolera konularında u\elere bılgi vermi'tır. ELEKTRIGE DE ZAM İSTENİYOR kaplumbağalar fakir baykurt AİD DIREKTOR YARDIMCISI WAGNER (SOLDA), VATO'NIIN BAT1SINDAKİ BIR KÖYDE KÖYLtLEBLE TANIŞIYOR Johnson, Doğuya 750 bin doîar yardım gönderdi Amerıka Cumhurbaşkanı Johnson, Cumhurbaşkanbğı özel fonundan, Doğu Anadoludaki deprem felâketzedelerine 750.000 dolarlık bir yardun fonu ayırmıştır. Halen deprem bölgesinde faaliyet halinde bulunan Amerikan seyyar hastahanelenne gcinderilmekte olan ilâç ve diğer malzeznenin nakil masrafları ile felâketzedelere dağıtılacak olan çadır ve battaniyeler bu fonun içine gırmektedir. 530 000 dolar kıymetinde olan çadır ve battaniyelerin zelzele bölgesine nakil masrafları da 125 bin dolar tutmaktadır. Fonun 25 bm dolarlık bir kısmı da Amerikan özel kaynaklarırjın temin etmıs olduğu ilâç ve gıda yardımlarının felâketzedelere ulaştınlmasına tahsis edilmıştir. Bu arada A.İJ3. Özel Yardun Muşavıri Stepban E. Tripp de ek yardım malzemelerini tesbıt etmek için deprem bölgesinde incelemeler yapmaktadırlar. Diğer taraftan merkezi Cenevrede bulunan Dünya Kiliseler (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) CHP Grupu, zammın bütün abonelere uygulanmasını istemiş; AP Grupu ıse, 150 bin aboneden 40 bımnın 30 metreküpten az sarfettiğıni bunların da fakir olduklarını ıleri sürerek, bu isteğe katılmamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ' I CHP Kuruttay, CHP Büyük Kurultayı 18 Ekım gunü toplanacaktır. 3 gun surecek olan Kurultayla i'gıh çahsmalar Genel Merkezde yurutulmektedır. Bu münasebetle tl ve tlçe kongrelerinm tamam lanmasına çahşılmaktadır. BİR . D Nemize lâzım? İstanbulda toplanan «Ekonomik ve Sosyal Etüdler» konferansı «Üniversiteler politikaya kansmab mı, karışmamalı mı?» konusunu ele ahnış, ve sonunda, çaliba «kanşmalıdır» sonucuna varmış. Bence yanlış, yalnız üniversiteler değil, hiç kimse politikaya karışmamalı. Partileri, sendikalan, çeşitli dernekleri bırakın, bugünkü durumda, meselâ, millctvekilleri de, senatörler de, politikaya kanşmamalı. Hattâ bükümet bile. Ne diye oturup kalkıp politikayla uğraşır? Böylece, zannediyorum, • hem politika rahat eder, hem hepimiz. D. N. Hususî bir otomobil, cdinamitle uçııruluyordu Galeri Poroteks Mobilya Fabnkasının üstabaşı Rauf Orhan'ın otomobıli, önceki gece, dinamitle uçurulmak istenmıştir. Fatıh Akşemsettın Caddesi Şem settin Sami Sokak 73/3 sayılı apartmanm ikinci katrnda oturan üstabaşı, kapının önıine bıraktığı 34 EU 562 plâkalı özel otomobilinin eksozundan kıvılcımlar çıktığmı görünce, dışan fırlamıştır Kâğıt parçalarına sanlarak eksoz içine sokulan cismi çeken Rauf Orhan, yanan maddeyl fırlatmıştır. Alevler içindeki mad de. bir dakika sonra ınfılâk etmiş ve mahalle halkı, patlamayla heyecanlanmıştır. Ustabası, otomobılının yanına yaklasamamıs ve Polıse, oldurulmek istendığmi bildırmistir. Arabada patlamaz halde 2 dınamıt çubuğu daha bulan Polıs, ustabası ile fabrıkadaki yeni ve eskı ışçılenn munasebetlerınl ıncelemeje başlamıştır. Kanserin tedavisi konusunda önemli bir adım atıldı NOTTİNGHAM, (a.a.) Londra'dakı Kralnet Kanser Hastanesınden Dr. Ambrose'un açıkladığma gore. Ingılız doktorları, kanserli hucrelere, normâl hucre gorünuşu vermeye muvaffak olmuslardır. Bu konuda, kanser aMİanmış tavuk kalbi ile hazır lanmış bır organık kultur uzenn de denemeler yapılmı;tır. VJ Yağış devam edecek Istanbul ve dolaylarına aralık lı yağıs devam etmektedir. Yesılkoy Meteorolojı tstasyonu, ya ğışın onumüzdeki gunlerde de devam edeceğıni bıldırmektedır. Hava sıcakhğı, dün 1824 derece arasında değışmıs, denız su> u sıcaklığı ıse 22 deıece olmuştur. PAZAR GUMU Ecvet GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog