Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

L%£JL Emsalından Ostün ve UcuzJ İ % j K 2 ^ TÜRKİVE MCÎMâSSİLLlâi : ' RtTLMAK TİCARET AtÜESSESESİ Ftrmtntcllıt IS XARAKOYBTAN»Ul T.l r KOLMAKAİ t umhuriyet KURUCUSU: YTJNUS NADİ Yeni bir casus kıtaplariflfcjrîS^ Vittorio Lamas ClA'ya karşı. CIAYıın, '^pıerlkan Anayasası gereğince bağlı olduğut makamlarca dâhi büinmeyen piânlan lerdi? . • Büyük Beyin • 6 Numaralı Roslov Plânı Yazan: James SITLLİVAN Bütün kitapçılarda AĞAOĞLU YAYINEVİ 43. yıl sayı 15146 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Perşembe 29 Eylöl 1966 Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet karşısı) İ S T A N B U L Demirel, Nevşehir'de konuştu Safır: "AP partizan bir idare kurmak hevesindedır., dedi BAZI KURTARICILAR TUREMİSTİR "Genç kızlarla MILLI TIP KONGRESI CHP iÇiNDEKi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C.HJ». lçerisindekl tartışmalar devam etmektedir. «Ortanm solculan» bir grup halinde Ekım ayında vapılacak C.H.P. kumltayında ortaya çıkacaklar ve Genel Sekreterlik ıçın 1 Zonguldak milletvekıl Bülent Ecevıt'i destekliyecek .rdır Ortanın solunda olanlar Genel Mer kezde partı vöneticilen arasında «ortanın solunda olduğuno söylivenlerden» nır co*ıınu ken^ılerın den saymamaktadır Ortanın soiuna karşı tstanbul C H P Kongresınden bu yana Ekrem özden, Cemal Yıldınm ve Mustafa üyar' ın verdiği demeçlert ctrap veren C H P Genel Sekreter Yar dımcısı Kemal Demir «Ortanın soluna karsı olmanı narti prof!ramına inanmak ve onu benimse mekle çelişme halinde olduğunu» söylemiştir. RıhtımResmi Tasarısı Kanunlaşırsa hazine yılda 350 milyon Iira fazla gelir saglayacak VEDAT ETENSEL «Sen, ikinci Menderes'sin...» NEVŞEHİR (FİKRET OTYAM BlLDlRtTOR) Evlerın balkonlarından, damlarmdan sarkıtılraış halılar, kihmler, pazenler, basmalar, kıratlı bayraklar ve Menderes'ın ve kendisinin re«ımleriyle, süslenraiş tozlu caddelerden geçerek Başbakan D e mirel, Nevşehire girdi. D.P. zamanında Kırsehirın ilçe yapılmak suretiyle cezalandırılması sonucu ıl olan Nevşehir, Başbakan Süleyman I>emireli gerçekten coşkun bir tezahüratla karş:ladı. Demirel, Ankara'dan ayrıldıktan sonra Şereflikoçhisarda kısa bir konuşma yaptı. Halk elektrik islerınin duzeltilm»sıni istedi. Tuhaf şey, Demire], plân v e programdan bahsetti, soz vermedi. 20 arabahk konvoy, Aksaray civannda Aksaraylılar tarafından durduruldu, programda olmamasına rağmen, Aksa raylıların dâv»tini kıramıyan (Arkası Sa. T. Sfl. 3 de) Fikret OTYAM Nevşehir'den büdiriyor aşbakan Süleyman Demirel, dün burada yaptığı konuşmada, 11 aydır devam eden iktidarları siiresince, kendilerine yöneltilen tenkidleri yerraiş, tenkidçilere catmış ve "İki kampa aynlmış bir milleti bütün yapmaya çalıştık» demiştir. B 6 yıllık güçlükler Suçladığı çevreleri açıl^a belirtmeyen Başbakan Demirel, uzun konusmasında, özellikle 1960 dan bu yana Turkıyenin içinde bulunduğu siyasi ortam üzerinde durmuş ve özetle şunları söylemiştir: •Korkular, kuşkular, tereddütler, kararsızlıklarla dolu bir devrenin kapanması, ümit, heyecan, itimat ve sevk havasının hâkim olduğu bir devrenin açılması kolay bir i; olmamıştır. 1961 ihtilâlinin ve onu tâkip eden koalisyonlar devrinin millî bünyemizde, devlet bünyemizde meydana getirdiği neticeleri burada münakaşa edecek değilim. Şu kadarını söylemek isti>orum ki, bu derreden arta kalan tortular işlerimizi hayli giiçlcşlirmiştir. Türlü tnünakaşaların yapıldığı bu devrenin tesirinden, geçen bir senenin âzâde kaldıgını söyliye mem. evienen ihtiyatlaz zinde kalıtlar,, İZMİR, (Özel) azar günü başhyan Ulusal Tıp Kongresinin dünkü birleşiminde, «ihtiyarlık» konusu üzerinde yeniden durulmuş; bu arada Prof. Dr. Şefik Kayaban, zinde kalmak isteyen yaşlı erl^klere, genç kadınlarla evlenmelerini tavsiye etmıştir. «İhtiyarlığın PsikopatolojUi.. konulu ilginç bildirısini okuyan İ.Ü. Cerrahpaşa Nöropsikiatri Kürsüsü Profesörü Dr. Ayhan Songar ise, BınetTerman testinın kriterlerine göre zekânın 18 yaşma kadar inkışaf ettiğıni, ondan sonra devamlı ve artan bir yıkılma içinde olduğunu behrtmiş, «80 yaşında bir insan eğeı hâlâ bunamamıçsa 12 ya$ında bir ç o cuğun zekâsını taşır» demiştir. Prof. Songar ıhtiyarlıgın büttlnuyle bir gerıleme demek olmadıru, gençlerdekı cevval zekâya karşılık yaşlılarda kuvvetlı bir munakemenin bulundugunu söyledık ten sonra. ihtiyarlık psıkopatolojisinı şöyle özetlemiştır: «Eskiye aşırı haçlılık, yeniden korkma ve egoizm» Yenilikten kaçan ihtıyarlann ,=rsanj£i hçr yeni nâtırayı unutmak ıstercesıne yakın olaylardan bashyarak hafızasını kaybettifinı belirten Dr Songar, özetle şunları söylemiştir: T P Gerçek ortanın solculan Ortanın solculan, kendılennin 40 kadar grup üyesı ile vola çıktıklarını ancak daha sonra Genel Merkezdekı vonetıcılerden bir ço ğunun tnönü'nün a*ırlı*ını koyması karşısmda «ortanın solunda gözükmeye» başlaaıklarını bıldırmışlerdir Bu durumd? C.H.P saf larında. «Ortanın soluna inananlar» ın yanı sıra bır de «Ortanın solunda eörünenler» türemışlır. Bu durumda kurultay sırasmda gerçek ortanm solu goriişünu savunanların adayı olarak Bülent Ecevit. ortanın solunda görünenlerin adayı olarak da simdiki Genel Sekreter Dr Kemal Satır'ın ortavB ürkiye sahillerindeki bütün rıhum, iskele, koy ve iımanlara gelecek gidecek her türlü gemi, buyuk, küçük tonajdaki mo tör, ve mavnalardan «rıhtım resmi» aluımasına karar verılmiş, bu hususta hazırlanan kanun tasarısı da oncelıkle göriışulmek üzere Büyük Mıllet Meclisıne sevkedılmışur. Önümüzdeki ay içinde çıkacağı tahmin edilen •rıhtım resmi Uhakkuk ettiği takdırde dışardan gönderılecek veya Türkiyeden hari ce yollanacak olan her türlü hediyelik eşyalardan da yüzde 4 ilâ 5 rıhtım resmi tahsil edilecektir. Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk yeni rıhtım resmi kanunu ile yılda 350 milyon Iira gelir sa^anacağını sovleyerek yakında Demiryolları, Denizvollan ve Havayolları ile P. T. T. teşkilâtında halka hizmet olarak büvuk işlere girişileceğini belırtmiştir. Voqon karoborsos" Tuğamiral B İki Genel sekreter adayı "Kurtarıcılar, Milletin kaderinin, kendi ellerinde olduğuna inanan ve bir türlü, (milletin kaderinin bizatihi millebün ««>liııdc) olıSuğuva .inADnuyaıı (knrtancılar) türemlstir. Milleti cahil. geri. aldatılabllir, vesayete muhtaç addeden (kurtarıcılar), bugün de hâlâ zaman, zaman bu rollerini bırakmadıklarmı göstermektedirler^ Turoğlu'nun kabul edildi akan Öztürk, Anadoluda ban vatandaşların yük vagonlarında karaborsacıiık yaptığını tes bit ettiğini söyliyerek demiştir ki: «Bilhassa Anadoluda bazı açıkgözlerin kendi ihtiyaçlarıııdan faz (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) özel 8ektör dağıtımını Odalar Birliği yapacak ANKARA, (Cumhtıriyet Biırosn) özel s«ktör temsllcileri İle Bakanlar arasında önceki gün yapılan toplantıda •mnhtelil Bakaalıklar cmrİTidekl kotalardan Szel »eklore a>rılao payların dağılımımn Odalar Birli&ine bırakılman prenslp» olarak kararlaştmlmıştır. m Parti Meclisi üyeliği mücadelesi Bılindığı gıbı C.H.P tüzüğüne gore Genel Sekreterı 40 üveli par tı meclısı seçmektedır Bu dunımda kurultayda asıl mücadele partı meclısı seçımınde olacaktır 40 kısilik partı meclısınde ortanın solculan çoğuniuğu sağlarlarsa Bülent Ecevit'i Genel Sekreter ya (Arkası Sa 7 Sn 1 de) *no' mall'kler «Ahlâk ve faziletten dem vuran ihtıyarlarda bazan bir moral yıkıntı da dikkatı çeker Bir taraftan seksüel arzuların artması ile beraber treni kaçırma endişesi, diğer taraftan da otokrltik zaaiı onu immoral tıareketlere sevkeder. Kırk yıllık Karısıru boşayıp torunu yerinde bir kızla evlenmeye kalkar Evinde tıızmetçisını sıkıştınr, sofeakta çoluk ço cuğa sataşır Bütün ömrünce kazanıp biriktırdıgı ve üstüne bıitün cimnlıgı ile tıtredığı servetıni bir anda boyle birisine yedinvermesı çofc gdrüıen hallerdendir Bir akşarn yemegı ıkram edecek insana rastlamak gayretıvle saatlerce sokaklarda pıyasa ederek o gıinü bedavaya getırmeye çalışan mılyoner tanırdım. Son günlerde evlendığı bir genç hanıma vannı yoğunu hıbe edıp bir kaç haftada öldü gitti. Huzurun i'k şartı Başbakan Süleyman Demirel, yi ne bu konudaki sözlerine devamla, Türkiyede huzurun ilk ve gerekli şartının millî iradeye inanmak olduğunu belirtmiş, içmde geçilen devrede, temel prensiplerde dahi çelişen kıymet hükümleri ve dolayısiyle çelişen kanaatler doğduğunu ilen sürmüştür. 11 aylık iktidarları süresince sabır ve tahammülle seçim beyannamelerini ve hükumet programlarmı uygulamaya çalıştıklarını, kanun ve hukuk devleti kurallanna (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tümamiral Neriman Erçetin'in de istifa ettiği söyleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tümamiral Cavit Bengisu'nun Istifasından sonra, Milll Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Denız Yar dımcıhğına tâyin edilen Tümamiral Neriman Erçetin'in de istifa ettiği şâyi olmuştur Denız Ku\vetlerı yetkılıleri, İstanbul Boğazı Komutanlığmdan Müsteşar Yardımcılığına tâyın olunan Neriman Erçetin'in henüz gorevine başlamadığını. istifa ettiğinin duyulduğunu, fakat istifasiyle ilgili herhangi bir evrakın alınmadığmı bildirmişl dır. Kıbrıs'la ilgili tasarı dün kabul edildi STRASBURG (a.a.) Kıbrısia ilgili Siyasî Komisyon karar tasarısı, dün AvTupa Konseyi Genel Kurulunda, Yunanhlann dışmda butün delegelerin müspet oylariyle, kabul edilmiştir. 1200 Petrol işçisi ile Jandarma arasındo dün uzucu bazı olayiar oldu Dt\ARBAKIR Bıtman lskenderun arasında dosennıekte olan PıpeLıne «Petrol boru hattı» nda çalışmakta olan 1 I ış2H çının oncekı gun b.ışlıvan grevı dun de devam etmış, bazı üzücu olaylar olmuştur. Ücretlere ıstenen lammın yapılmayışı yanında çalı^ma tıölgelerınde ış emnıvetının olmaması yuzünden grevın durduıul ması ıçın Fransız ve Itaivan fır maları ile TPAO vet&ılıletı Dlyarbakır ve Urfa V?Jılıklerıne muracaatta bulunmusiHtdır Urfanın Hılvan bolge'mdek] ısverlennı ablukava ^Un landarmalar, ışçılerı joria çdlı^'ırmaK ıstemışler, bu arada ısçılerle ian darmalar arasında uzucü olaylar çıkmıştır. Dün sabah Dıyarbakıı VallEl Alı Rıza Yaradanakul, erevın kanunsuz olduğunu belırtcıett if çılerı grevden vaz^ççırmeve calışmıştır Yabancı fırmalaj temsılcılerı Valıden. ı,cılerın yorla çalıştırnmalarını .st j ınış|pı»e de bu ısteklerı reride'iılmıstıt tsçıler, şırket temsılrılerının Turk ışçılerını hak.li eorduklerını, turıst pasapor*u ile \urdumuza gıren 70 kad.ır vabancı uy ruklunun ısçı oUrak çalıştınl(Arkası Sa. T. Sü. 5 de; TEK DERSTEN KALANLAR DUNKÜ SINAVDA... unün öoıısrı Başbakan'ın sözleri Te/c dersten kalanların sınav sonuçları bugun açıklanıyor I Amıra lu>oğ u Başbakan Demirel'in Nevşehir konusması, C.H.P. Genel Baskanı Isnıet Inonü'ye ce\ap mahiyetindedir. Gerçi Demirel, ana muhalefet liderinin ismini ağzına almaktan dikkatle kaçınıyor araa, klişelesmiş cümlelere bakınca, hücum yoğunlugunan yönünü anlamamak imkânsızdır. İktidar partisinin başı ve Hükumet Baskanı olarak Süleyman Demirel'in mubalefete cevap vermesi normal. tsmet Paşa, lstanbnl Kongresindeki konusmasında iktidarı, özellikle nurculnk ve gericilife tâviz bahsinde oldukça sert dille itham etmiş, Yargıtay Baskanı Imran Öktem'in açış konuşmasına da deginmişti. Bu ithamı Sayın Ba«bakan elbette sorumlu iktidar bası olarak karşılıyacak, hücnmları cevaplandıracaktı. Ancak Demirel meselâ nurcnluğun yayılma8i iddialarını karsılarken olayı küçümsemekte ve nurcnluçu «münferit hâdise» olarak nitelendirmektedir. Oysa, bırakalım tnönü'nün söylediklerini, tmran öktem'in açış konusmasında tehlikeye işaret etmesini, şadece Hafızları Yetistirme Cemiyetleri Federasyonu Başkanının önceki gün yavınlanan demeci, bn akımın nasıl geiigtiğini ve norcnların kilit noktalarını nasıl ele geçirdiklerini jöstermeye yeter de artar. Ankaradaki hafızlar baskanı, nnrculuŞa karşı olanları din düsmanlıeı ile suçlavıvermiş ve bütün Müslümanları nurcu yapmış çıkarmıştır. tlk bakısta hocanın konusması bir «münferit hâdise» seklinde çörülebilir ve her zaman oldufu gibi denilebilir ki, federasyon baskanı eğpr kanunlara aykırı davranmıs ise, memleketin polisi, savcısı vardır. Bunlar çörevierini yaparlar. snç, karsılığını bulur. Ne var ki. mesele bn kadar basit deîildir, hele bu konusma kısa süre önce Konva'da yapılan müftiiler toplantısındaki dileklerle birleştirilince nurculuçun ve gericiliğin «münferit hâdise» olmaktan çoktan çıktığı, memleketin gelece?ini tehdit edecek kadar knvvetli bir örgütlenme içinde bulunduçu kolayca anlaşıhr. önce sn federasyona ele alalım; demeei veren hocs, Türklye Knr'an, Mevlit okuyacak hafızları yetistirme cemiyetlerinin birleştigi federasyonnn baskanıdır. Hafızları yetistirme cemiyetleri İse bütün Türkiyeye yayılmıstır ve aynı paraleldeki dijer derneklerle omuz omuza çalısmaktadır. On binlerce çocnk, genç, kadın, erkek bu cemiyetlerin açtıkları knrslarda yetişmektedirler. Sadece duynlanlardan değil, baskan hocanın demecindeki sertlikten ve tehditten de anlasılmaktadır ki, gerek bn cemiyetler, gerekse ona paralel çalışan dernekler ve öncüleri. köylerden bashyarak, Sıellikle kasabalarda şehirlerde çok güclü hale gelmislerdir. Bir lamanlar Mİ1I1 Güvenlik Kurnlnna verilen raporda da beHrtildifi fibi, arkalannda çesitli çıkarlardan kanalize edilmekte olan milyonlar vardır. Üstelik bn örgütlenme, Diyanet tsleri gibi devlete bağlı teşkilâtın tam destegini saglamıstır. Nitekim teskilât müftülerinin Konya seminerindekl rapor haline getirilen dilekleri hem bn destejfi, hem de ipin acunun hanfi ölçüde kaçtığını yansıtmaktadır. Kısacası, istedikleri her tr.rafa kol atmak •• Tflrklye'yl Ulk devlet olmaktan çıkarıp şer"î devlet ^istemine sokmıktır. örgfltlenlyorlar; devleti ele geçirmek Için 8rgütleniy»r T » hanrlanıvorlar. Böylesine hırslı çaba blr gfln belk! Sayın Demlreli de «mektepli» diye alaşafı edecek, ve belkl o zaman hadiselerin münferit olmadığı, aksine hedefe doğrm «incirleme gittigl anlanlacaktır, Orla ögrelim imliban yönelmeliği degişecek ANKARA Tek dersten sınıfta kalanların sınavı dün yapılmış, bu arada Millt Eğıtim Bakanı Orhan Dengiz, «Orta öğretim imtihan yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılacağını» açıklamıştır. Tek dersten kalan 5'ı bın öğrencinin sınav sonuçlan, bugün ilân edilecektır. M. Eğicim Bakanı Dengiz, «Anadolu Ajansı» na verdiği dünku demeçte, orta of'etım müfredat proğramının gozden geçirileceğinl belirterek, özetle demiştir ki: «Günün şartlarına ve memleketlmızın bünyesine uygun düşecek je kilde hazırlanacak olan yeni imti I han yönetmeliği, önümüzdeki ders yılında uygulamaya konulacaktır. j Hâlen tasan üzerinde çalışılmaktadır. Bu arada, orta öğretim müfredat programı da gözden geçirilecek ve daha aktıf bir şekle sokulacaktır.» 1 ve 2 Eylül tarıhli dilekçeleriyle şartlı olarak istifa ettiğini bildiren Tuğamiral Orhan Turoğlu'nun istıfası, kabul olunmuştur. Deniz Kuvvetlennce verilen cevapta, idarl muamelede şartlı ıstifa olamıyacağı, ilen sürülen neden ve ısteklerin usulsüz olduğu bildirilmiştir. Turoğlunun emekli lik işleminin, ay başına kadar netl celendirıleceği öğrenilmiştir. tgoum însan yaşlandıkça, mal ve paraya düşkünlüğü artar Çocukları zaruret içinde belkı ılâç ve hekim parası bulamazken her şeyini saklamakta beıs görmez Butün ailesini refah içinde yaşatmaya yetecek servetı varken üç beş kuruş için cınayet ışliyenler bile vardır. Çoluk çocuğunun parasını ve ufak tefek esyasını da aşırarak saklar Kendinden başkasuıa önem vermez Olmadık şeylere aşırı bağlılık ve marazî aşklar du yar. Sankl etrafmdakl vakınlan hep birlik olmuş onu bir an önce öldürmek istemektedirler. Yenı modaları ve danslan beğenmez ve ögrenmek istemezler Fakat insan, ıhtıyarlıls fikrl kar şısında paniğe kaDilmamalıdır Sıhhaüi bir ihtiyarhğın ana sartı, bir takım kabilıyetlerini kaybetmis bir organizma üe, mümkün olduğu kadar sıhbatli bir adaptasyon yapmaya bağhdır Şu na inanıyoruz kl kornseye yük olmadan, etralına yük olrnadan muhterem bir ıhtiyar olarak öm rünft tamamlamak etrafm] tecrübelerinden nasibedar etmek ve bu dünyayı terkedip gittikten son ra da dairaa hayırla yâdedilmek bir çeşit terbiye, edükasyon meselesidir.» ÖGRI.TJ1EN N. ATAMAN Vartolu felâketzedeler dilenciliğe basladı Okul önlerindeki sarkıntılıklar, çok şiddetle cezalandırılacak Selâhattin GÜLER n kulların açılması ile birlikte *^ kız öğrencilere sarkıntılık edenlerin sayısı çoğalmıştır. Bu konuda Emniyet Müdürlüğü plânlama bürosunda hazırlanan «izleme plânı> uygulannıak üzere Çevık Kuvvet, Toplum Zâbıtası, Mahalli karakol devriyeleri ile Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilecek olan kadm detektiflere tebliğ olun mujtur. (Arkan Sa. T, Sfl. 4 de) 24 yılhk bir ösretnıen okula giderken trafik hazasnıda öldü Galatasaray Lisesi :lk kısım öğretmenlerınden Nihat Ataman, dun sabah Ortakoyde bir trafik kazası sonuhda ölmüştur 49 yaşında bulunan ve 24 yıldanberi öğ retmen'ik yapan evli, 3 çocuk babası öğretmen, sabah evinden çık mış ve caddede karsıya geçerken. şoför Sevki Bekler vönetimindeki 34FT778 plâkalı kam vonun sadmesıne maruz kalrnıstır. Ağ:r varalanan oğretmen, hastaneye götürulürken vefat etmış, şoför nezaret altına alınmıştır. 24 yıldır Galatasaraym ilk ve orta kısımlannda resim ve edebiyat öğretmenliği yapan Ataman'ın ölümü, öğrencileri ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yaratmış tır. DİÎARBAKIR Evlerinin v* dükkSnlarının yıkılması, yakınlarmdan bir çoğuoun Slmesiyle perisan bir duruma düşen. çoğunluğu Vartolu yüzlerce felftketzede. dilenciliğe ba?lamıstır. Aradan bir avdan fazla zaman geçmesine rağmen toplanan yar dımlann vatandaşa henüz intlkâl ettirilmemesi, Işsizfüçsüı ve kimsesiz kalanlan zor duruma düsürmustür Bu yüzden eivar 1 ve llçelere g5ç aden fe1 liketzedeler. bulunduklsn yerlerd* geçimlerirıl temin edemadiklerl fçln dllenmeğe mecbur kalmiflardır. Dengiz, esasen çok eskiden hazırlanmış olan orta öğretim yönetmeliğinin bünyeyi zedelediğini sözlerine eklemiştır. Almanya'dan getirilen cenaze yolda kaldıl Kalb sektesinden ölen bır Turk maden ışçisinin Almanya'dan trene konulan tabutu, dün Sırkecı'ye gelen katarda bulunamayınca akrabalan büyük bir heyecan geçirmişlerdir Garda. sağa so'a koşuşarak telâşla cenaze arayanlar arasında bulunan Ereğli'lı Tahsin DP^CI Olen kar^.eşi Asımla beraber Almanya'da çalıştıklarını, vefatı uzerine nâşı t"hnıt ettırerek. Turkiye'ye kalkacak trenın 105452 numaralı vagonıma eliyle yerleştirdiğini söylemiştir. Cenaze ile bırhkte gelmekte oian Tahsin Dağ, Sırkeci Garmda kendismi bekleyen kardeşlerl ve yakmları ile tabutu trenden alraak isremiştir Ancak. katara bağlı 105452 sayılı vaçon bulunamamış. durum Gar ileililprıne bildıri'miştir. Bir süre sonra durum aydmlanmış, tabutun yuklendiği vagonun Yugoslavya'da katardan kesildıği anlasılmıstır 1O5'»5'' numara'ı vagon. 10 eün =onra. baska b'r ka'ara bsflanarak, İstanbula getirüecekür. "Sınıfta kaıma usulü kaldınlsm,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milll Eğltim Bakanlığının, bu yıla mahsus olmak üzere aldığı tek ders konusuyia ılgıli blr demeç veren Turkıye Öğretmen Dernekleri Milll Federasyonu Baskanı Hayrettin üyı»l: «Buno olumlu bir hareket olarak kabul edlyoruz» demi?, sınıfta kalma usulünün kaldırümasını lstemiftlr. HÜKÛMETİN tSTtFASI ÎSTENDt ANKARA (Cumhuriyet Bflrora) Deprem bölgesinde bir Bakanın felâkete uğrayan halka, «Kendilerlne baska bir hflkfimet bnlmaUnnı» söyledlği yolundakl lddla Uzerine, Orta Dogu Oniversitesi öğrencl Birligl, dun blr bildiri yayımlayarak, Bakanın bu davranjfinı protesto etmiştlr. «100 kSyu k Sfc t, ML I *•) Hilkat garibe8İ doğuran bir anne korkudan öldii StVAS DoSinkent koyflnden 26 yaşında Fadime Aslan, Ud kafalı blr hilkat garibesl dünyav» getırmıştır DoS'im.'^. •<>< ra çocuğunu görüp korkan sjpnç anne hemen, hilkat garibesı çocuk Ua b l r u aoorm U«fl«*âr. Ecvet GÜJUESİN Hiç bir şey yapamadık... Bari Varto'ya şu sallanan sandalyelerden üç bin tane gönderelim...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog