Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

' ^ TT BAŞUAMA VURUŞU Mansa ve konfrataklara iiııi'iıı \prmelidir Saim KAUR İ Avrııpa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında ilk randevu BEŞİKTI1Ş HJUX Ş ampiyon Beşiktaş, bu gece oyun karak teri, stili, mücadele gücü yakından bilı nen Hollânda fntbolnnun yeni terasilcıri Ajax ile karşı karşıya geliyor. Hollânda şampiyonnnun özelligi, üstun bir kondisyona, hıza ve başlangıç tempo a ile oyunu bitirebilecek sert bir tntuma sa hip olması teşkil ediyor. Ancak, Ajax'ı j a kından izliyenlerin bildirdiğine göre, Hoklând» şampiyonnnda birinci sınıf bir Avrupa ekibi tekniği yokmuş, olmıyabilir. Yal nız Ajaı'ın kıyaslamasını Real Madrıt Benfica, Milân gibi ekiplerle değil, bizim Beşiktaşla yaptığımız takdirde doğrn yargı l»ra varılabilir, Bn görüşle ve Beşiktaş antrenörünhn mçık deyimiyle de Ajas'ın üstnnlüğünü kabnl etmek gerekiyor. Gerçek bn olnnca Beşiktaşın Amsterdam'da sağlam bir defans knrması ve golu kontrataklarda araması en emin çaredır Takım b« ilkelere göre kurulursa bize göre en iyi gonnç alınabilir. Bunun için geride markajı knvvetli, tam görev yapan, göste rişten nzak sağlam yapılı elemanlara for vette de icabında ayağmda top tntmasını bilen, gerektiği zamanda verilecek ileri pa ları çabnk davranarak sonnca götürecek nı teliktelri fntbolenlara şans tanımak lâzımdır. llân edilen kadro doğrn ise yöneticile rin rakiplerinin oyununu gözetmekten ziya de en iyi onbiri bir araya getirerek takım knrdnkları anlaşılmaktadır ki, isabet dere eesi bizce tam değildir. Beşiktaşlıları beklı yen ağır bir görev de, seyircilerin şamata îarına knlak asmadan ve favnllü oynnu benimsemeden oyunu ağırlaştınp bnrada raki bini eleyebilecek t a n d a sonuç almaktır. Unntulmamalıdır ki, Ingiliz hakeminin yönetimlndeki maçın sert oynanması normal dir. Sert oynna, Siyab • Beyazların sinir lenmeden karşı koymaları gerekir. Sinirler sağlam tntulmscsa tntnnmak çok güç ola bilir. Şampiyonumnıa iyi şanslar dileriz. Türkiye saati ile 21 de başlıyacak maçı Türkiye radyoları yayınlıyacak HAKEM: Taylor (îngiltere) BEŞİKTAŞ: Necmi Yavuz, Kaya Süreyya. Fehmi, Suat Sanlı, Fethi, Yusuf, K. Ahmet, Faruk. AJTAX: Bals Suurbier, Fronk Soetekouw, Duivenbode, Prins Muller, Svart, Cruyff, Nuninga, Keizer. ALİ DEMİRDAĞ bildiriyor AMSTERDAM öğsünde Ayyıldız taşıyan bir Türk takımı daha ülkesinden yüzlerce kilometre uzakta, toz ışıkların altında ve 5.000 çarpan yüreğin karşısında bu gece saat 20.00 de (Türkiye saatiyle 21.00) bir imtihan verecek. Beşiktaşımız, ligde verdiği puanın, sakat oyuncularının havasından kurtulup Güven'siz fakat Faruk'la takviye ettiği kadrosu ile Holândanın «müılafaası geçilmez, forveti yırtıcı» chye adlandınlan takımı Ajas'la oynıyacak. Amsterdam'da dündenberi herkes bir âşina yüze rastlamak için çevresine bakıp duruyor. Ajax'ın taraftan bir hayli güriiltücü. Halen fiyatlan 30 15 lira aıasında değişen biletlerden 60.000 i satılmış durumda. Stad müdiiriyeti diğer 5.000 ini açık gişe yaparak bugün maç öncesi satmaya karar verdi. Olimpik stadı Beşiktaş sahaya çıktıgı zaman tamamen dolu olacak. Türk Holânda Cemiyeti, maçı seyretmeye gelecek işçilere ve Türk talebelerine büyük kolaylık gösterdi, biletlerini ayırttı ve «Ne kadar çok Tttrk olursak Beşiktaş o kadar iyi oynar» sloganı ile maç için kampanya açtı. Şampiyonumuz için lehte hiç bir tahmin yok, müşterek bahis bile 7/1, Beşiktaşın Ajax önünde az farklı bir yenilgi ile kurtulması Holândalılara göre başan olacak, lakat Spayiç aynı kanaate katılmıyor: «Evet, Ajax iyi takım, kuvvetli takım, fakat bu teslim olacağız anlamına gelmemelidir. Büyük konuşanlann balini spor sahalan hatırlarlar.» Ajax bu geceki maçta 424 ün hücum taktiği ile oynıyacak. Beşiktaş ise daha ziyade defan sif bir taktik deneyecek, kontr & • taklarla neticeye gitmeye çalışacaktır. G BAŞARI BEKLİYOKl'Z BU GECE AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER TURNUVASINDA TÜRKIYEYİ TKMSİL EDECEK OLAN BEŞİKTAŞIN SON TERTİBİ Göztepe Bologna'da Bolognaya karşı İfalyan gazateleri maça fazla yer vermiyor ve «Beraberlik dâhi yeter» diyor REHA ERUS bildiriyor GUMHURBAŞKANI KABUL EDECEK Izmirde yapüan 6 «ncı Avrupa Gençler Snipe Şampiyonluğunu kazanan Hayri Karabügin 5 ekim £Ünü Ankara'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafmdan kabul edilerek tebrik edilecektir. Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın yakın ilgisi ile Ankaraya dâvet edilen Karabilgin >ukarıda, Izmir Bölge Müdürü Ziya Eytemiz'in elinden «En iyi Türk Snipe'cisi için» konulan kupayı alırken görülüyor. Fotocra(: Çetin GÜREL (İzmir) HAVA KAPANDI Bir gün öncesine kadar iyi giden hava dün kapanmış, meteoroloji istasyonlan akşarna doğru ya ğıs ihtimalinden bahsetmişlerdir. Maç saatinde veya önce yağmur yağarsa Beşiktaşın dezavantajı artacaktır. MAÇI RADYO VERİYOR 1960 yılında Beşiktaş A\rupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında Viyana Rapid ile karşılaşmış ve ilk turda elenmîşti. Resimde, Beşiktaşın Rapid ile D. Bahçede yaptıı maçta Necmi'nin bir kurtan^i riörülüyor. Fotoğraf: (Cnm'mriyet Arşivi) Holânda radyosunun Beşiktaşlılarla yaptıklan röportajlar, gazetelerin yayınladıkları karikatür lerin yanısıra Holânda radyo ve TV nu maçı nakledecek. Türkiye radyoları ise Olimpik staddan naklen saat 21.00 den itibaren maçı yayınlıyacaktır. Tolodan 398 bin lira kazanan Gaziantepli «Artık evlenirim» dedi GAZİANTEP, (Reşat ZORBAŞ bildiriyor) Spor Totoda 6. haftanın tek talihlisi şehrimizde bulunmaktadır. Bir oto tâmir atölyesinde çalışan 23 yaşındaki Mehmet Erdoğan, her hafta oynadığı üç kolan totodan bu defa 13 tutturmuş ve 398.108 lira kazanmıştır. 10 kardeşi, babası ve annesiyle Şahvcli raahallesindeki gecekondu evlerinin birinde oturan Mehmet, aldığı para ile önce iki hafta evvel aldığı ve henüz taksitini veremediği motosikletin bedelini ödeyecektir. Mehmet daha sonra bir oto tâmir atölyesi açıp ev yaptıracaktır. SporToto talihlisi: «Eh işte bütün bunları yaptıktan sonra evleıımek hakkımdır artık..» demiştir. 24 amatör maçın yalnız G.Saraylıfutboicuların 1 tanesinde gol olmadı cinsel hayatlarını düzene sokmaıarı için konferans verılecek Galatasaray Kuliibü idarecüe ri futbolcuların özel hayatlarını daha disipline etmek ve özel hayatlarında da daha rlüzenli ve bilgili şekilde yaşamalarım temin etmek gayesiyle scrı konferanslar tertiplemişlerclir. Bn seri konferansların ilki bu h^fta yapılacak ve ilk konfeıaTisı Tür kiye Millî Olimpiyat Komitesi îkinci Başkanı Dr. Rajıt Serdengeçti verecektir. ROMA uar Şehirler: Kupasının ilk tur rövanş maçı bu akşam Bologna stadında saat: 20.00 de Türkiye temsilcisi Göztepe ile İtalya temsilcisi Bologna arasında oynanacaktırIzmir'de yapılan maçta Göztepe'yi 21 mağlup eden Bologna FEVZİ ZEıMZL.Vl maçın katî favorisi olarak gösterilmektedir. (Göztepenin ümidi) Maça Bologna'da ilginin az ol••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< duğu if ade edilmektedir. Ital yan gazeteleri maça ancak tek • sütun yer vermekte: • Bolognalı idareciler fuar kupası için «beraberlik bile Göztepeyi elemek için kâfi, fakat biraz gol atmak gücümüzü deneyeceğiz» demektedirler. Göztepe takımı akşam îtalyaya varmış ve hafif bir yürüyüşten sonra istirahate çekilmiştir F Cumhuriyet ırv, AMATÖRLER KÖŞESİ Beşiktaş Avrupa'da 3. defa şansını deniyor ••§ • • • • • • Cem ATABEYOĞLU n bir yılhk bir geçmişe sahip bulunan «Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası» nda Beşiktaş, üçUncü defa memleketimizi temsil etmek iizere bu gece Amsterdam'da Holânda Şampiyonu AJaz takımı ile karşılaşacaktır. lT.E.F.A. (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) tarafmdan 1955 M56 yıliDdanberi tertiplenmekte olan «Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası» marlarında Türkiye 10 uncu defa temsil edilmektedir. Bundan evvelki 9 turnuvada 4 defa Fenerbahçe, 3 defa Galatasaray, 2 defa üa Beşiktaş Türk futbolunu temsil etmek şerefine nail olmuşlardır. Bu arada Beşiktaş bir defa daha bu hakka sahip ounuşsa da Federasyonun zaruri bazı formalitelerin ikmali hususundaki büyük ihmali karşısında turnuvaya katılamamıştır. Beşiktaş ilk defa 1957 1958 yılında «Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası» nda Türkiyeyi temsil etmek hakkını kazanmıştır. Ancak yukanda bahsetmiş olduğumuz idarî ihmalkârlık yüzünden müsabakaIkra katdamamış ve büyük bir şanssızlığa uğramıştır. Siyah beyazlı takun, ertesi sene (19581959) yine bu hakkı kazanınış ve «Avnıpa Şampiyon Kulüpler Turnuvası» nda Türkiyeyi temsil etmek şerefine ilk defa nail olmuştur. İlk turda Yunanistan şampiyonu Olimpiyakos'a karşı düşen Beşiktaş, o günkü siyasî durum sebebiyte Yunan takımının bir Türk takımıyla karşılaşmaktan imtina etmesi iizerine hükmen galip sayılarak tur atlamıştır. İkinci turda «Şampiyonlar Şampiyonu» Real Madrid'e düşen Beşiktaş, bu ünlü rakip karşısında unutulmaz oyunlar çıkarmıştır. Madritte yapılan maçta Siyah beyazlılar 30 mağlup olurlarken kaleci Varol çıkardığı hârika oyunla bütün İspanyol seyircisini âdeta büyülemişti. İstanbulda oynanan ikinci maçta Beşiktaş, ünlü rakibine galibiyet şansı tanımsmış ve sahadan 1 • 1 berabere ayrılmasını başarmıştı. Ancak bn MUUÇ Siyah hevazlı takımı elenmekten kurtaramamıştı. Son defa 19601961 yılmdaki turnuvada Türkiyeyi temsil eden •yah • beyazb takım, Avusturja şampiyonu Rapid'e karşı düşmüş, Viy»nadaki 40 lık mağlubiyetini İstanbuldaki 10 galibiyetiyle telâfi ıdemediğinden elenmişti. O i i • SporToto oynayanlann diğet aünniıılerini d< merak ettiğini dü;ünen CUMHURÎYET Istanbal'd» yayınlanan 8 gazetenin tabmin ortalamalannı her çarşamba günü okuyuculanna sunmakta, bunun yaıu sıra yararlı olur düsüncesi ile (Cumhurivetin) tahminini de eklemektedir. SL matör Lig Birinci Küme maçları bu hafta ikinci etabı da aştı. f^ A. Hisar l'orveti, Türkiye ligi takımlariyle yarışmaya başlıyarak GOL atmaya devam ediyor. Bu takımm yakın rakibi olan Kanlıca ile yapacağı bu haftaki maçtan sonra asıl kuvveti meydana çıkacaktır. GRIP: (A) GRUP: (D) A. Hisar Bağlarbaşı 4 0 Defterdar Cibal: 41 Maltepe Pendik 10 Şaafkspor Kalespor 3 1 Acıbadem Sultantepe 1 1 Altınay Haliç 31 P. Bahçe Kanlıca 2 2 Havagücü • Alibeyköy 10 A. Hisar 2 2 0 0 10 1 4 Şafakspor 2 2 0 0 5 1 4 P. Bahçe 2 1 1 0 3 2 3 Altınay 2 2 0 0 5 2 4 Sultantepe 2 0 2 0 1 1 2 Alibeyköy 3 2 2 2 1 0 Kanlıca 2 0 2 0 4 4 2 Defterdar 5 4 2 2 1 0 Maltepe 0 1 1 1 2 Havagücü 2 2 2 2 1 0 Pendik 1 1 0 1 1 Kalespor 1 3 1 2 0 Bağlarbaşı 1 1 2 6 1 Haliç 13 1 2 0 Acıbadem 0 1 1 2 7 1 Cibaü 2 0 6 0 GRUP: (B) GRUP: (E) 22 32 00 11 3 4 1 3 1 3 0 2 2 2 3 1 4 1 5 0 21 21 10 11 1 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 4 0 4 0 Aksaray Taçspor Kadırga • Alemdar K. Pazar Sakarya Gedikpaşa Cankurtaran Aksaray 2 2 0 0 4 Küçükpazar 2 2 0 0 S Gedikpaşa 2 1 1 0 3 Taçspor 2 1 0 1 6 Kadırga 2 1 0 1 7 Cankurtaran 2 0 1 1 1 Alemdar 2 0 0 2 2 Sakarya 2 0 0 2 1 GRUP: (F) Çapa SUmerspor Topkapı Bakırköy Şehremini • G Hisar Vardar Y.S. Selim Topkapı 2 2 0 0 2 Capa 1 1 0 0 2 Vardar 2 0 2 0 1 Sümerspor 2 1 0 1 2 G. Hisar 10 1 0 1 Sehrprnin: 2 0 1 1 1 2 Y. S Selım 2 n I ı 1 1 Bakırköy 2 1 10 1 1 1 1 0 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 i 21 51 20 11 1 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 1 7 7 SPOR TOTO 12 bilenler 5.453 lira alacaklar 13 bilen 1 kişi 398.108. TL. 12 bilen 73 kişi 5.453.50 lira 11 bilen 1323 kişi 300.50 TL. 10 bilen 11073 kişi 35.50 TL. a Ucakîardır. TAKIMLAR Türkiye (Ümit) Polonya (Ümit) Kasunpaşa Davutpaşa Beylerbeyi • Galata Sarıyer Petrolspor Şekerspor • Boluspor Güneşspor Kocaelispor Trabzonspor Ad. D. Spor Samsunspor Kayserispor Konyaspor Bursaspor Kütahya Toprakspor Ülküspor Sakaryaspor Zonguldakspor Edirnespor Adanaspor Manisaspor Altındağ Aydınspor M. 1. Yurdu Denizlispor Antalyaspor Bandırmaspor 7 7 3 3 3 5 •o Tah. C.Tah / 50 10 10 45 0 2 60 90 İM 55 55 l»0 45 45 45 80 85 1 Yedek 1 102 maçlar 1 1t t 2 2 •••••••III (13.45) KOŞU: 1 Favoıl: Sadık. Plase: Dilâra, Fakir. SÜTpriz: Tırpan. (14.15) KOŞU: 8 tavori: loros I. Plase: Sevcan II, K. Sezgin. Sürpriz: Amasyah. (14.50) KOŞU: 3 Fav>ri: N i ciye IV. Plase: Seheryeli, Sarsy lı. Sürpriz: Mambo, Timuılenk. (15.25) KOŞU: 4 Favori: Perihan. Plase: Alcyon, Efldtun. Sürpriz: Arslangücü. (16.00) KOŞU: 5 Favori: Bılge. Plase: Tokuçlu, Donkijut. Sürpriz: Akpmar. (16.35) KOŞU: 6 Favori: Nıl han. Plase: Tenor, Karyoka Sürpriz: Akdeniz. (17.15) KOŞU: 7 Favoıı: vSevim 41. Plase: Es, Şafak XIX Sürpriz: Neriman. Fili? Xll «imet ÜYKF.N Ortaköy • Demirspor Mecidiyeköy Büyükdere Top. Tayfun Dikilitaş Nişantaşı R. Hisar Mecidiyeköy 2 2 0 0 5 Nişantaşı 2 1 1 0 3 Dikilitaş 2 1 1 0 2 Top. Tayfun 2 0 2 0 0 Ortaköy" 2 0 2 0 2 R. Hisar 2 0 1 1 2 Demirspor 2 0 1 1 2 Büvükdere 2 0 0 2 3 GRUP: (C) Camialtı Altınyıldız Yenişehir Unkapanı Okmeydam Rami Hürriyet • Dz. Gücü Hürriyet 2 1 1 0 Camialtı 2 1 1 0 Yenişehir 2 1 1 0 2 1 1 0 Okmeydam 2 1 0 1 Rami 2 0 2 0 T>z. Gücü 2 0 0 2 Altınyıldız 2 0 0 2 Unkapanı 3 3 3 2 2 2 1 1 ııoıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog