Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel A ri B Ü I Salribl: M/.IM» KADİ # Sorvunlu • Uasan re lıanıerıllk 1 faym Ya2> Yavan isierl MfldürO: ECVET MıldurU: EHO1 OA1XI CUMHl'KlVKI Ca8;ıı..R'u Halketrt MalUssc.ı ,1 tre «nkak No MevHanı (Ldıme Hanı Adtm leıetrm «SM. * VNKAKA Aıanirk etulvarı Tene» Ap . Yen!;ebtı Telefon 12 m » • I! * # 12 »5 • M İJ 57 35 * IZMIH ıia?' MnliMirı ««« I» f»l 1123* h.i.mt: ABOMEveİLÂN Sencltk 4 »lık 40» nm rtancı 1118.00 Ua;lıC (MaKtu' «X. t S 4 a meı uiutelenle (nntlml) 40 S 1 ocJ nnl*el«ı 35 Nl<sn Ntfcflh ' v » n T O Dojum (MaStU) « flıılm M»vi*t rp«»lrVm vr Kavıe v a ı n ı 5 a n 90 SAY1SJ RUKÜŞ Fiatlardaki dalgalanmalar Baştarafı 1 inci sayfada Bakan, 1930 yıllarında da Türkıyede aynı durumun görülduğu ve o zaman bu çeşıt cereyanîaıa karşı (ikir adamları, «V3tanperver yazarlar» ve iş adamlanmn politıkacılardan önce çıkarak mücadele ettiğını söylemis, o günden bugüne fazla degişiklik olmadığını bildirerek «ılim a damlarımmn, yazarlanmızın \e iş adamlarımızın susmalanna bir sebep balmak güıtür» demıştir. tikrar heııüz sağlanmamış, bir kısjm mallann fiatlarındaki dalgalanmalar ekonomiyi tehdit edici şekilde devam etmekte bulunmustur. Me«lâ süd kostik ve selefon fiatlan bu cümledendirj» 28 Eylul 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Batur devamla özel sektör Yatırım Bankası ve sermaye piyasası kurulmasını öngören kanun taiarılarının çıkarılmasmı ıste • nuştır Dil Devrimi Üzerine (Başmakaleden devam) ' övlesine bir bütündür ki, bir ' parçasını yerinden oynattınıı mı tüm sistemi inkâr etmiş olursunuz. Dil dâvasına karşı bnçfin hâlâ cephe alanlara bakınız, Bnnlar arapçanın, farsçanın yaııı sıra Amerikan uydulueunun, yabancı sermaye esemenli|iniıı de gönüliü savunucuları durumunda, Tanzimat kafalı adam lardır. Arapçadan, farsçadan annmıs bir türkçenin kendi gfiefi ile yaşayaeajına inanmadıklan gibi, Anıerikasız, yabancı sermayesiz bir Türkiyenin de kendi varlığını kendi gflcü ile de^erlendirebileceğine ınanmamaktadırlar. Ne çıkar, inanmasınlar. Atatürk'ün izinde yetişen genç knsaklar inanıyorlar ya. Iürkiyeyi kortaracak, Tanzimat kafabIann inançsızlıği degil, Atatürk çocuklarmın inanei olacaktır. J 1964 1412 yılında oğretiıne başlayan ve iki yıllık BJretlmini oğrcnci ile taırıanılayan IŞJK •M Maryosera'nın Yıldız kumarhanesınde kumar oynarkea yakaiananların muhakemelerıne dun Sultanahmt Sulh Ceza Mahkeroesinde başlanmıştır. Mahkeme salonu daha crken saatlerce hıncahınç dolmuştur. Dinleyıcıler arasında gruplar hâlınde hukuk talebelerinın de bulunduğu dikkati çekmiştır. îçlerınde sosyetenin raaruf hanımları ve «Kâveı Zâlim» şairi Huseyın Suat Beyin de bulunduğu TO'ı mütecaviz maznunun riunkü celsede sorgularına başlanmiit'.r. Maznunların pek çoğu o gece kumar oynamadlklarmı ıitri sürmüşlerdir. Sıra şa» ir Huseyın Suat Beye gelince, o şöyle konuşmuştur: « Hayır. o gece kumar oynamadıra. Yıldız Belediye gazinosu Hukumetin resmen müsaadesiyle açılmış bir yerdir. Orada kumar oynatıldığından, herkes malümattardır. Kapısında polis ve içinde de Zabıtai Belediye meraurlan bile vardır. Binaenaleyh, oynasam da bir şey Yıldız'da kumar oynarken yakalananların duruşması Mücadelede geç kalanlar Mehmet Turgut özetîe sövle devam etmiştir: « Bizler ve sizler tâbi ulan. insanî olan müvazeneli ve çok cepbeli bir yasayışı temsil eden bir sistemin müdafaasmı yap maktayız. Sonu gelmez bir hayal içinde insanın malı ile bir likte ruhunu, insiyatiflerini, zekâ ve yaratma kabiliyetini de tahrip edecek olan bir sistemin müdafaacılarına karvi mücadelede teşebbüs sahiplerimizin eeç kaldıkları mnhakkaktır. Sermaye düşmanları son derece metodlu ve nstalıkla çalış maktadır. Bunlar tarafından iyi bir teşkilât ve çayet kurnazca yapılan yayınlar neticesinde meydana getirilen ve inatla yürütülen propaçanda, sizler ve memleketimiz için yıkıcı. tahrip edici ve öldiirOcü olmakiadır. Sermaye sahipleri, bu tehlikeyi görmek, idrak etraek ve bunlara karşı çıkmak cesaretini kendilerinde bulmak mccburi yetindedir. Sizin olanın sizde kalması ve sizin olana torunlarınızın rahatça sahip olabilmesi için mücadeleyi göze almak durumnndasınız.» Özel sektörün istekleri Bundan sonra toplantının başına açık kısmı sona ermış ve gündeme göre çalışmalara devam edilmıştır. Toplantının kapalı geçen kssmında özel sektör temsilcileri Bakanlardan şu isteklerde bulunmuşlardır: O Gümrük vergileriııin taksitlendirilmesi halinde faa alınmamalıdır. Son olarak Gümrük ve Tekel Bakanlıçı taksitlendi rilmiş vergilerden faiz aramaya rıaslamıstır. Bn aksaklık, bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. 0 Çırak, Kalfa ve Ustalar Kanun tasarısı bir an önce çıkanlrr.al'.dır. O Sosyal Sigortalar Kuru • muna ba|lı yataksız sağlık tesislerinde R u m eczanelerinin rnhsatları iptal edilmeli ve böyle kurnlnslar ilâç dajıtmamalıdır. Vataklı sa|lık tesislerinde ise sadece yatan hastalara ilâç verilmelidir. O Çesitli Eakanlıkl?r tmrındeki kotalardan özel sektöre ayrılan paylann dağıtımı, Odalar Birliğine bırakılmalıdır. ÖIBl YÜKSHK 0KUİU Gündüz Akşam KONTENJAN DAHtLtNDE M I M A R L I K v e l H S A A T MUHENDİSLİGI BOLÜMLERİHEİ lâzım gelmez. Daha fazla izahat vermek ıstemiyorum.« Hâkımin «Niçin istemıyor»u nuz? Söyleyiniz. Cumhuriyet Hükumetinin mahkemeleri hiç bir kuvvetin tesiri altında değildir. Korkmadan söyliyebilirsiniz» demesı üzerıne portföyünnen bir kart çıkarıp hâkime uzatan Huseyin Suat Bey, şu cevabı vermiştîr: « îşte efendım, Yıldız'ın açıldığı gece benrienize giinderi)en dâvetiye. O gece bulundum. Ve gazinonun açılışı bir çok resmi zevatın huzuru ilc yapıldı. Hattâ kapının kordelâsım Dahiüye Vekili Cemıl Beyef?ndi kesmiştir. Jlesmi küşadı bile bir resmi zat ifa etmiştir. Hâkim, Suat Beye •Peki. oturunuz» dedikten sonra dığer maznunların ifadelerini dinlemistir. Maryosera'nm vekillen Şehremanetinin de şerik (ortak) sıfatı ile dâvaya dahi! »dilmelerini istemişlerdir. Mııhakeme, 4 tesrinievvel (ekim) gününe tâlik olunmuştur. 1) G u n d n bğretimi 5 000 TL. sıdır. Lise ve dengi okulların mezunları alınır. İlk taksit 3.000 TL. sıdır. 2) Akjara öğretimi 3000 TI» sıdır. Lise, erkek sanat enstitüsü ve dengi okulların mezunları alınır. İlk taksit 2.000 TL. sıdır. 31 Taksit'.er Sultanhamam Ziraat Bankası 407, Beşiktaş Akbank 5454, Beşiktaş İş Bankası 5^6 No. lu hesapl&ra havale edilmek suretiyle kayıt yapılabllir. ÖĞRENCI KAYDINA DEVAM ETMEKTEDİR ^MÜR&CAAT: BEŞiKT&Ş ISKELE MEYDANI TEL: 48 7 0 0 8 4792 29 48 36 23 (Rcklamcılık: 3781) 113>3 NADİR NADİ { aiııınıııııııııııiBiıııııııııııııııınıııııııııııınıııııııiHiım İktisadî durum Sanayi Bakanı Turgut. bundan sonra 1966 yılının ilk yarısındakı ıktisadi durum hakkında bilgi vermış, ithalât:a, ihracatta, bütçe uygulamasında. vergi tahsilâtında geçen yı!a gore artışlar olduğunu büdirmış. ithalâttaki artışın bılhassa yatırım mallarında olduğunu söylemiş, altın stokîarındaki düşmeyi teyit ettikten şonra, vıl sonuna doğru eskı seviyesine yükseleceğim ilerı sürmüştür. Bakan döviz sıkıntısından da bnhsederek: «Dövizlerimizin kullanıl • sında milletçe uyanık olmamız ve hassas davranmamız gerek mektedir. Döviz sıkıntımız kalkınrna hamlemiz devam ettiği sürece olacaktır» demislir. Başbakan. deprernle ilgili yayınlar dan yahıınyor ISIANBll 6 25 Açılış 6 30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun hav»lar 7.25 Sabah melodileri 7.45 Haberler 8.00 tstanbulda bugun 8 05 Sabah türküleri 8.20 Küçük ilânlar 8.25 Bu sabab sizin için 8.40 trfan Dogrusöz'den şarkılar 9.00 Çocuk bahçesi 9.15 Gitar soloları 9.30 Sorunlanmız 9 50 Cemile Cevher Çlçek'ten türkuler 10.OS Kısa haberler 10 10 Müzik kurusu 10.30 Arkası yarın 10.50 Rıza Rit'ten şarkılar 11.10 Sabah konseri 11.40 Melodi demeti 12.10 Turan Engin'den türkuler 12.25 Küçük ilânlar 12.30 İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği korosu 13.00 Haberler 13.20 Oyun havaları 13.35 Trafik n.40 Sabite Tur Gülerman"'ian çark.lf.r 14.00 Mikrofond» genelik 15 (X) Kapanış. 16.55 Açılıs 17.00 Yılların getirdlk'eri 17.30 Serbest saat 17.40 Radyo hafif müzik orkestrası 18.00 Erkekler fasıl topluluğu 1S 30 Serbest saat 18 SS Fatrr.a Türkân'dan türkuler 18.50 Reklâm prosrajnları 20.00 Haberler 20 40 Küçük ilânlar »0.50 Giilseren Güvenliden şarkılar 21.10 24 saatin olayları 21 15 Çafımızın halk şairleri 21 30 Klâsik Tnrk mıısikisi korosu 22.00 Reklâm programları 22.45 Haberler 23 00 Müzik ve bllmec* 23 40 Gece mürigi 21.00 Kapanıs İSTANBUL tL RADYOSU 16.3S Açılıs 17.00 DiskotcSten seçmelcr 17J0 Senfonik müzik 18 00 İyi aksamlar 18.30 Dans edelim 19.00 Türkiyeye hos geldiniz 19.30 Küçük konser 20.00 Gençlerle beraber 21.00 Akşam konseri 21.45 Çigan melodileri 2? 00 Operalardan sermeler 27 45 Caz miızipi 23.15 Gece konferi 24 00 Çeşitli melodiler 00.30 Gecenin ardından 1.00 Kapanıs. . 6 25 Aç:hş 6 30 Günaydın 7.00 Koye haberler 7.05 Sabah rrüziği 7.23 Saz eserleri 7.45 Haberler 8.00 Ankara'd» bugün 8 05 Sabah konseri 8 20 Her telden 9.00 Küçük ilânlar 9.05 Jandarma Genel Kumandanlığı hafif müzik orkestrası 9.20 Sorunlarıraız 9.40 MeUn Eryörek'ten türküler 9.55 Kısa baberler 10.00 Arkası yarın 10.20 Hüseyin Gokrnen'den şarkılar 10.40 Trafik 10.45 Mustafa Ceyhanlı'dan türküler 11 00 Çocuk bahçesi 11.15 Bir bando çalıyor 11.30 Turhan Karabuluftan türküler 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs smati 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Şarkılar ve oyun havalan 13.00 Haberler 13 20 Plâklar arasında 13.30 Rpklâın Drofrramlan 14 00 Çocuk bahcesi 14.15 Müzik dînliyelim 14 30 Çeşiîli müzik 15 30 Kısa haberler 15.35 Cevdet Bolvadinden şarkılar 15.55 Mikrofonda gençlik 16.55 Kısa haberler 17.00 Sizin seçtikleriniz 17.30 Yurttan sesler 18.00 Ahmet Meük'ten şarkılar 18.20 llygarlık yolunda insan 18 50 Reklârolar 20.00 Haberler 20 40 Küçük ilânlar 20.45 Flamingo dans orkestrası 2100 Uykııdan önce 21.05 24 saatin olayları Î1.10 Ülkö Yöriikoğ'lu'dan turkiiler 21 25 Silahlı kuvvetler sapti 21.40 Erkekler topluluğu 22.05 Melodiden melodiye 22 30 Ttirküler 22 45 Haberler 23 00 Gecen mevsimin konserleri 23.45 Gece yarısına doğıu 24.00 Kapa. nıs AN'KARA, (Cumhurivet Biirosn) Başbakan Demirel, dün uzun süre Başbakanlıkta, çalıştıktan sonra. ?azetecilerle konuşmus. deprem bölgesı ile ılgıli va\nnlar dan vakınarak ışin güçliiSünden söz etmiştir Bs^haKi.n. bu arada Türk basınmdan su rıcada bulunmustur: «Deprem gibi bir felâketi istismar etraek Isteyenlere fırspt verilmesin.» MECLtSLERİN ACELE TOPLANMASt ISTFNDt YTP'li milletvekilleri Nihat Diler ve M. Emin Gündoğdu. dün Millet Meclisi ve C. Senatosu Başkanlıklarına bir yazı göndereBatur'un konuşması rek, deprem felâketzedelerine yar dımı diizenlemek üzere MeclisleOdalar Bırlığı Başkanı Sırrı rin olaeanüstü *foplantıya çağrılEnver Batur ıse. ekonomıde beklenen gelışmenın sağlandığın! i rr.a.Mnı istemişlir. bildırmış, kredi mekanizmhsının iktısadi sartlara uyriurulmısmı istemiçtir. Maden Kalkınma Bankasının biran önce kurulmaşını isteyen Odalar BirlıgiBaşkam, AVKARA. (Cumhuriyet Bürosu) özetle söyle devam etmiŞTrr^ *• " Gene! Kurmay Başkanı Orge< Ekoııomimi7in eayet hassas hulundueu eşya fiatlarındaki | neral Cemal Tural, NATO Askeri daUalanmaları nnleyerek fiat ' Komitesi toplantısına katılmak üze re bugün Washington'a gidecektir. istikrarını muhafaza etınek Ü7ere Birlitimizce yapılan teklif o zaman Ticaret Bakanı tarafından Bakanlıklannca bn eibi fiat daltalanmalarının 48 saat zarfında hprtaraf edileiıileceği ifade edilerek red olunmussa da bu is 12.400 tonluk yerli yapı ilk büyük şilepin omurgası, Ulastırma , Bakanı Seyfi Öztürk tarafından, dün mütevazi bir törenle, Camial • tı Tersanesinde, kızağa konmuş [ tur. Bir konuşma yapan Öztürk, böylece büyük döviz tasarrufu sağlanacağını, binlerce Türk işcisine de iş sahası açılacağını söylemiştir. Deniz Ticaret Filomuzun enaz 2530 şilepe ihtiyacı olduğuna değinen Bakan. 4 yeni tersa j nenin kurulması için hazırlanan ; raporu. plânlamaya gönderdiğini . açıklamıştır. I İlk Türk $ilebinin t oııııırpıjJireRİe ıliiıı liizaği) liiındu ı Skrip DAĞITIYOR S K R I P murekkeplerinm 2engin pıyangosuna katı labMmek içın kutu üst kapağm P.K. 393 İstanbul adresimıze postalayın. Şansınız îÇık olsun. MİLLİ PİYANGO'nun İkramiye Plânı Toplamı: SHEAFFER liiııı||l\Iİİ\llli:i/i;IIİIIIınıılıı Kazanamazsanız, kayıbınız bir bilet parasıdır. Kazanırsanız milyonlar, yüz binler, on binler sizindir. «EMİNÖNÜ» İNDİRtLDİ Ulastırma Bakanı, daha sonra. ı 56 oto taşıyabilecek «Eminönü» i araba vapurunun denize indirü • mesinde bulunmustur. 11 mil sü | rat yapan •Eminonü» hizmete gi | recektir. Ilâncüık: 5535/11232 (Basm 20832/11299) Gece denize uçan hususi otomobil Dün gece Sahil yolunda hususi bir otomobil denize uçmuş, insanca kayıp olmamıştır. Osman Yavuz yâhetinnnd rki ^4.AN 728 plâkah araba. Sahi! >nlundan Yedikule tarafına giderken, aksi yönden gelen vasıtaya çarpmamak için direk?iyonu sola kırınca, denize uçmuştur. Çevreden yetişenler Yavuz'u kurtarmı» Donıştny karar'arı (Baştaratı 1 inci savtada» Veteriner Vüzbaşı Aziz Paoıir. Tank Vuzbaşı Nedim Ozer. Leva> zırn Yüzbaşı Doğan Tacioğlu, Piyade Büıbaşı Vaşar Kurdoğlu, Orda Onnatım Vüzha^ı Zeki Karlıgil. KTLGAMIRÂL rı <;o'5a ı Tııral, bugün Amerika'ya gidiyor AP'li Belediye (Baştarafı 1 inci savfada) rümüş ve AP li üyeıer de Saltık'a saldırarak, dövmeye başlamışlard'.r. Saldırıcılara kar51 koyan Saltık'ın DÜ ar..da «ol elinın bır parmağı k'.n'mıştır Saltık dınleyicıler ve AP dsşındakı üyeler tarafından güçlükle kurtarılmıştır. Olayın yatısttrılmis'.nrtan sonra Saltık hastaneye sovkedılmış ve rapor almış. bılâhsre Savcılığa başvurarak AP I' Eeledıve Meclisi üyelerı Munlis Sensöz. Süleyman Safak v? Hilmi Sapmaz'dan şikâyetçı olmuştur. ÎÎUHLİS SENSftZ'İ'N TELGRAF1 Göjev esnasında bısın niensuplanna yumruk ve tekmeyle saldıran Muhlıs Sens.öz. bundan bir süre önce meçnuı kiirelerın saldırısına uğrayan g<«'etecı llhami Soysal'a da Dir telgraf çek miş, yediğı dayaktan ıncmnun olduğunu belirtmistı Yıınanistan'da komünistler, bir darbeye i hazırlanıyordu ATİNA (AP) Savunma to I I Dünyanın Bastarafı 1 inci savfada Ierinizde kaç adet destroyer veya benzeri savaş gertıisi var?» Cevap bızler ıçın şaşırtıcı o!du: «Deniz Kuvvetlerimizde .ahiUeri kontrol altına alabilmek amacı ile donatılmış 20 kadar avcı botn var. Hep si bu kadar. Destroyerlere gelince. bupün için bu gemiler bize fazla liiks sayılır. Gerek donatım screkse diğer masraflan ?u an için eereksiz.» Genç komutan, son derece duıç ve cana yakın Sohbete devam edıyoruz . Konu dönüp dolaşıp . Cezajirlilerin Pransızlara karşı yaptıkları ünlli kurtuluş savaşına gelivor. Üstegmen Fethi Lahdar. gözleri pınl pınl şunlan söylüyor: «Fransızlara karşı. vapılan savaş. bafımsızlık için canlarını verenlerin savaşı olmuştur. Ce?ayir hiç bir zaman Fransızların olamazdı. Biz hakkimız için çarpıştık. Ve binlerce şehit pahasına. kendi topraklarınırda ba«ımsızhıra kavuştuk. Fakat Fransızlar Cezavirden çekildikleri an her şcv düzeldi. Simdi onlarla aramızda sıkı bir dostluk var.» «SILÂHIARIMIZ RUS MAL1» \ Konu gene askeri mevzuıara ge liyor ve Lahdar, «Ordunnzda kullanılan silvıhları nereden temin e ' diyorsunuz?» sorusuna karşılıfc şu bilgiyi veriyor: «Bize şartsn . silâh veren ülkc Sovyetler Birli I iS oldu. Urdumuzda btıllanılan ' silâhların çoğu Rus maüdır. Ayrıca Ruslar askeri efitimimizde de önemli rol oynuyorlar. Bu arada Fransa, İtalya. Mısırda ejitirn gören subaylanmız var. Son günlerde biri iizen olay. İnçilterenin bazı siyasî meseleler dolavtsiyle orada knrs çören snbaylarımızı geri göndermeleri oldu. Eğer Tiirkiyeden de subaylanmı | 7in burada eğitim çörmelerini \ saelıyahilpcek bir teklif gelirse [ buna memnun olunız.» en genç Bakanlığı. Yunanistanda yonetimi ele geçirmek amacıru güden bir komunist plânının mevcudiyetini açıklamıştır. Bakanlık; komumstlerın. bir ayaklanma sırasında subayları tutuklamak ve öldürmeyi tasarladıklannı öğrendiğmi, bunun uzerine 24 martta yüksek riitbeli subaylara gİ7İi bir emir gönderdığini açıklamıştır. Bunda, bütun suhaylara; her zaman silâh]ı gezmelerı ve evlerinde silâh buiundurmaları hususunda talımat verılmiştır. Ayrıca, evlerinin dışında iken yanlannda daima silâhlı bır çahıs bulundurmaları. sokak karışıklıklarmda tedbirli olmaları tavsiye edilmiştir. Adalet Bakanının demeci stajyer hâkimlerde ı üzüntii yarattı Adalet Bakanı Hasan Dinçerin Tekirdağda yaptığı sohbet sırasında «Adüye kadrolannda münhrl yer bulunmaması dolayısiyle tâyinleri yapılamıyan Hukuk mezun larının adliyelerde başkâtiplik ve icra memurluğuna atanmalannın düşünüldüğünü» belirtmesi, staj ı yer hâkimler arasında uzunîü | uyandırmıştır. ' İstanbul Adliyesindeki stajyer hâkimler. dün bu konuda konuşarak üzüntülerini belirtmişlerdır. ,.fc..^î 1 j HrlSTtFASl Bu aıada Akdenız Holge Krv mutanı Tuğamırâl Ornaı Tur I ı oğlu. dun sarth olarak Ordudsa ; ı^tıfa ettiğını bıldırmijii> Tu" ] oğlu, ılerı surdujü ,artıar veri I ne gelmedığı takdirde Or'iurtsn j avrılacaSını behrtmıs f.ilnt şatt lan açıklamamıstır ! Turojlu. dun. 1 ve l Lylü! ta rıhlerim taşıvan ıkı dılekçeyı Denız Kuvvetlen (iomu'arıiıg. . na verdıgını ve «Sartlannı» h>ı dileklerde helirttiîinı bılrırm<ç ve sövle demıstir«Dilekçeleriraizin cevabını be' nöz alamadım. tntizar etmekteTim. Verilecek cevap nryı çtrek tirirse elbette ontı vap«raiım. tstifa sahsımla ı"İ£ili d<>£ildirj MNJ , | ; ' j ı ; j TEŞEKKÜR Küçük yasında elim bir kazaya kurban giden çok sevçili oğlumuz. torunurmız. veğpnir>l? ve kardeşi mlz •• hotalı hesop yopmok adeta imkânsızdır: muhte* li( soyoıjlardo bulunan sayılar daima göz önünde, koydediien her tayı kayıt penceresinda görünür. Ameliyelerdeki emniyet, hotalı veya zararlı i^lemleri önleyen mukemmel bir kiiitlem» sistcmi jayetinde soğlanmtjtır. ••••• "kestirme" çarpmosoyesinde hesop lamamVtı 40 nispetinde kısollılnııjtır. ••• kullaomosı bir zevktir; doha az zotımetle dohd fazlo i; görmek mümkündür. Sessizdir, bir tetefon konujmoiinı bile ra+ıatsız etmez. Se» leviyesl 60 desibel'den azdır. kullamlmasını öğrenmek gayet bosittir. 15 dakî* kodo, koloy teknijjinin ustası olrrtok mümkündürj «11 bin hükümlüden ancak ll'i tekrar cezaevine girdi» EDİRNE Adalet Bakanı Dinçer, Af Kanunundan faydalanun 11 bine yakın hükümlü ve tutukludan ancak U'inin tekrar cezaevi ne girdiğiııi» söylemiştir. •Çocuk suçlarıııda tekerrür sayısı bazı memleketlerde yüzde $9. bizde ise yüzde 1,5'tur» diyen Bakan, cezaevleri ınşaatı için 20 mil yon lira ödenek sağlandığını, yılda 10 bin hükümlünün eğitime tâbi tutulduğunu, iş yurtlannda 10 binden fazla hükümlü çaiıştığı nı sözlerine eklemiştir. A L T 1N Cumlmrijet Re?at Ramit Aziz Napolyon 24 Ayar külcf 949O9500 lfilOfllBL'OO 117MI1Ü00 103*0104M 9800MOO 141514IS Köleradan Irak'ta 1 kişi daha öldü BAĞDAT. (a.a.) Irak'taki kolerayla mücadele komitesinin Bağ dat radyosunda yayunlanan bir bildirisine göre. Bağdat ile çevresinde dün yedi kolera olayı tesbit edilmiştir. Bu yedi olaydan başkentte tesbit edilen biri ölümle sonuçlanmıştır. SOYADI TASHİHİ tstanbul 20. Asliye Hukuk Hâkim. liğinin 19.9.1966 tarih E. 66 1574. K. G6 195S sayılı kararları ile Selçuk olan soyadım. babamın soyadı olan Yenersu olarak değiştirilmiştir. Işık Yenersu Gumhuriyet 11321 KAYIP Tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüîdür. Güngör Özderair KAYIP Şebekemi kaybettim. Hukümsüzdür. Sadettin Saygı Cumhuriyet 11315 Muhtelıf Demır Satın Alınacaktır 1 120000 9300 b) 380 c) 200 d) 350 e) 3000 f) Kg. V demırl 120 lik gt 3200 Kg. V. demirı 100 lık h) 1450 » saç demirı 10 mıa. • I. oemırl 200 lik ı) 150 » saç d e m i r ı 4 m m . » L. 100X100X10 ı) 2500 » lâma demirı 10X100 » L. 80X80X8 k) 400 » lâma demıri 8X1000 » I. demirı 160 lık 95 • 0 demir 16 l ı k • I. d e m i n 120 lik 1) m) 100 » 0 d e m i r 6 lık. 2 Bu işe aıt s a r t n a m e Müessesemizın Beykozdaki merkezind»n veya Sırkecide 5 ınci Vakıf Han a l t ı n d a k i Toptan Mağazamızdan temin edilebılır. 3 Teklıfler 5.10.1966 günü a k ş a m ı n a k a d a r Müessesemizin Beykozdaki merkezınde m u h a b e r a t ?fliğine verilmi» olacaktır 4 Teklifler arasında s a r t l a r ı m ı z l a :hT:\acımıza en uygun olanlar tercıh edılecektir. Bastaratı I ıncı savfada ve Kürşat gelmemiş, kendilerini avukatlan temsil etmiştir. Bu dâvânın açılmasına Nıhat Kürşat'm «23 BTart 1966» tarıhinde bazı gazetelerde yayınlanan beyanatında, Dr Suphı Baykam'ı, «oğln ressam Bedn'nin sergileri sırasında, llazincyi 2^0 bin lira zarara soktngnnn» ıleri sürmesi sebeb olmuştur. Bakan ile beyanatı yayınlıyan gazetelere clspat Hakkı» tanıyan Baykam, «Hürrijet» Gazetesi aleyhine 200 bin, «AdaleU, «Son Havadis» ve «Sababs gazeteleri aleyhine de, 100 er bin liralık tazminat dâvâsı açmıştır. Duruşmalar. her iki tiraî'n iddialannı ispathyacak bel geleri mahkemeye vermeleri ve savunmalarını hazırlamalan için, baska güne bırakılmışıır. .Kürşat Preveze zaferi Baştarafı 1 ınci sayfada İlk tören Taksim Atatürk anıtı önünde yapılmıştır. Bunu Beşiktaş Barbaros anıtuıdaki ge ç;t takip etmiştir. Daha sonra Barbaros'un türbesi ziyaret edilmiş ve Cezayirden getirilen toprak konmuştur. Cezayirli Komutana Milli Savunma Vekili Seyfi Öztürk. teşekkür etmiş ve kendisine Haıb Malulü Gazılerin bır şiMıııı vermiştir. «CEZAYİR CADDESt. AÇILDI Bu arada. Belediye Meclisi tarafından Cezayir Caddesi» adı verilen park yamndaki yolun açılış töreni yapılm:ştır. Kırmızı üzerine beyaz yazılı «Cezayir Caddesi» tabelâsmı Ulastırma Bakanı Öztürk ile Belediye Başkanı İşcan birhkte açmışlardır. Bilâhare Barbaros'un torunları Deniz Harb Okulu ve Kuleli Liseşi öğrencileri lle Mehter takımı gosteri yapm.ş. ilgiyle takip edilır.iştir. Ülker: «Bursa nutku Atatürk tarafından sö vlenmistiry> ANKAR.%, (Cumhuriyet Bfirosn) ! İstanbul CHP milletvekili Reşit ülker, dün Meclis Basın Bürosunda yaptığı basın toplanfasıc da, Atatiirkün Bursa nutku hak j kmda bazı belgelerle ilgi'.i açık lamalar yapmış, bu konudakl iddialara cevap vererek .cBa nnhıh I Atatürk tarafından söylenmiştir» demiştir. cenaze törenine Istirak eden, celenk gönderen. evimize kadar gelerek bassaglığı dlleyen. telgraf ve telefonla acı larımızı paylaşan başu Sanayi Bakanı Sayın Mehmet Turgut. Seka Genel Mödürü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Seka mensuplarına, Sümer İlkokulu Müdüru, oğrermenleri ve sınıf arkadaşlarma. Seka Sosyal Sigortalar kunımu ve Memleket Hastahanesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğii menstıplanna, SelülozIş, Kâğıtİş ve SekaPer sendikllanna. Ticaret Odasına, parti teşkllâtlarına, P.T.T. mensup ları ve emeklileri cemiyetine dostlarımıza, yakınlarımıza ve mesJek arkadaslarımıza, ayrı ayrı teşekküre büyük acımız mâni olduğundan gazetenizin tavassutunu rica ederiz. KUNT, ÖZDAMAB, Tinl LÇÖZ AİLELERİ Cumhoriyet 11SS0 MEHMET HALÜK KUNT'un ııı UIQK ••• mosomzdg gayet az yer ijgal eder • bir mektup koğıdını olıp yanına koyarak mukayese ediniz. Ta$mması kolaydır • lastik toban ruloları va tajımo kulpu vardır. Sikleti sadece 13 kilodur^ Bunlor ise tom otomatik Facit CA113 harikulade hesap mokine»inin sadece birkac özeUiğidir ! Eli Burla ve Ortakları Karaköy. Voyvoda Cad 52 istanbu)/* Tel: 491766 Ankarada Satış Yeri : BURLA BirMterlcrraŞu Ulus Meydanı, Koçak Hati.â Tel; 110510 VEFAT tSTANBUL BAKOSU REtSLİĞÎVDEN: Baromuzun 1645 slcll sayısında kayıtlı AVTJKAT İlâncıiık: 5687/11295 Oyııncak para Baştarafı 1 İnci savfada Oyuncak paraîar üzerinde yeralan karikatürde Başkan kaygılı ve üzüntülü, çok uzun burunlu ve adamakıllı bıkkm görünmektedir. Johnson'm madalyon şeklindeki bu karikatürü, bir Texas öküzünün ı kocaman boynuzlan üstüne yerleş tirilmiştir. Solda, başarısızlığm ve ı yenilginin ?embolü olan bir limon bulunmakta, sağda da şu cümle yer almaktadır: «Ilerlemck demek, gerileyen dolâr demektir.» Her Cumhuriyetçi aday bu oyun ' cak dolârlardan istediği kadar dağıtabilmektedir. Gerçekten de adaylar, 275 sahici dolâr verdiler mi, bunun karşıhğında 25.000 oyun cak dolâr alabilmektedirler. ' vefat etmiştir. Cenazesl (Bugun) 28.9.1966 çarşamba günü öğle na. mazını müteakip Şljll Camiinden ahnarak Zir.cirlikuyu kabristamna defnedilecektir. Kederli allesine ve meselkdaşlarımıra b«şsağlığı dileriz. Cumhuriyet 11324 MÜHİTTİN GÖKLÜ Bayındırlık Bakanfığı Karayolları Gene! Miidiirlüğü II. Bölge Müdürliiğiinden (VAN) Şartnamesine ekli Iistelerde cins, mfktar ve evsafları belirtilen 1G1 kalem ı.iter yedek parçalan şartnamelerindeki sartlara göre 2490 sayılı ksnumın 31. maddesine atfen kapalı znrf usulü ile satınaimacakür. İsin muhammen bedeli 139244.09 TL., muvakkat temlnatı 8212,20 lira olup, ihalesi 29/9/1966 perşembe günfl saat 15,30 da Bölgemfede icra ednecektir Bu alıınımıza ait şartnameler her gün mesaî saatleri dahilinde Ankara'da KarayoHan' Genel Müdürlüğü Malzeme Subesi Müdürlüğünden. tstanbuTda L ve Van'da II Bölge Müdürlüklerinde görülebiür. İstekliler 1966 yılı vi2eli Ticaret Sanayil Odası veya esnaf belgelerini. muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mekhıplannı; İstekli bÎT ortaklık olduğu takdirdefcubelgelerden başka 2490 sayılı kanunun 3. maddesinde fösterilen belgelerini hâmil ksnuna uygun olarak riazirlıyacakları teklif mekruplarını engeç ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyonumıu Başkanhğına vermeleri sarttır. Postada vâki eecikmeler nazari Hibare almmar. Keyfiyet ilân olunur (Basm 20258/11283) İnönü, Deniz Saha Komutanlığında CHP. Genel Başkanı dün Ku7ey Deniz Saha Kumandanlığını ziyaret etmiş ve denizcilerin zaferinl kutlamışfır. Deniz Saha Komutanı Tümamıral Turgut Kunterı jermde bulamıvan lntmu, şeref defterını imzalamıştır. MATEMATİK ASİSTANI ALINACAKTIR Galatasaray Kimya Mühendisüği Özel Yüksek Okulu için :en Fakültesi mezunlarından bütün £iın okulda çalışmak zere Asistan alınacaktır. Erkeklerin askerliklerini bitirmiş olmaları şarttar. Ögililenn Okul Müdurlüğüne müracaatlan ve 10 Ekim 1966 pazartesi günü saat 10.00 da yapılacak seçmede hazır bulunmalan rica olunur İSTİKLÂL CADDESİ Xo: 311 Kat 5 Üânolık: 5865/11817 SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın 2089111302
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog