Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİiEl 28 Eylul 1966 SAHİFE BSŞ levha resmînin iplol kororı bülün belediyeleri zor durumda bıraklı elediye Gelirleri Kanununa göre alınan ve beıediyelere büyük gelir sağlıyan Levha Vergisinin, Anayasaya aykırı olduğu yolunda, Anayasa Mahkemesi tarafınaan 29 Martta alınan ve 26 Eylülde yürürlüge giren kararı bütün belediyeleri zor durumda bırakımştır. tpta. edilen 21 inci maddenin 3 üncü bendindekı boşluklar bir kanunla doldurulmadığı takdirde belediyeler, 1P67 yılı için levha resmi tahakkuku ve tahsilâtı yapamıyacaklardır. Bu durumda, Istanbul Bfilediyesinin zararı ise 15 milyon lirayı geçecektir. Belediyeden bir yetkili, iptal edilen maddedeki boşluğua doldurulması konusunda bir tasarı hazırlandığını ve îçişleri Bakanlığına gönderildiği ni bildirmiştir. Meclıs açılınca tasarının kanunlaşmasına çahşıl maktadır. Anayasa Mahkemesinin kararı gereğince 1966 yılının 26 Eylülüne kadar doğan ve 1961 den 26 Eylüi 1966 ya kadar türlü sebeplerle tahsil edilemeyen bütün levha resimleri tahsil edile cektir. Ancak, 26 Eylülden sonra açılacak yeni iş yerleri için levha resmi tahakkuku yapılama yacaktır. Bazı Belediyelerin. bu arada Konya ve Adana Belediyelerinin şirketlere 2030 bin lira levha resmi tahakkuk ettirmeleri şikâyet ve dâvâ konusu olmuş ve nihayet Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 21 inci maddenin Anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesınde dâ vâ açmıştır. Konuyu inceleyen Donanma Kumandanlığma tâAnayasa Mahkemesi, tarıfelerin belediyelere bırakılmasının y i n o ı u n a n Korâmiral Celâl doğru olmayacağını, ve verginin Eyiceoğlu evvelki akşam Kasımpa$a Deniz Komutanhğmda bir vedâ ancak bir kanun mevzu'u oldu kokteyli vermişür. Yukarıdaki fotoğraf Korâmiral Celâl Eyiceoğlu ğu gerekçesiyle maddeyi ıptâl ile eşini, Korâmiral Turgut Özeli Rnsteriyor. (Foto: İ. Köseoğlu) etmiştir. tstanbul Belediyesinin zararı 15 milyon lirayı buluyor B KOMİSER MUAVİNİNİ ÖLDÜRMEK ISTEDİLER ırsızlık masası ekipleri Sağmalcılarda bir trikotaj atöl ( yesine yaptıklan baskın sı j rasmda Fettah Deniz ile arka ; daşları, baskını yöneten Komiser Muavini Faruk Yurtseveni ( öldürmek istemişler ve başma demirle vurup yaralamışlardır. Komiserin bir anhk fenahk geçirmesinden faydalanan sanıklardan Kadri Güler ve kimlikleri tesbit olunamayan iki kişi kaçmıştır. Yugoslav göçmeni olan Fettah Deniz yaralama, hırsızlık, mal almak ve polisi yaralamak suçundan nezaret altına alınmıştır. H RML Beylerin zulmüne ü a nihayet vermişler Yılmaz ÇETINER Şü BİZİM /» ** Osmanlı idaresi, Bulgaristan'da asıriardan beri sürüp giden sınıf ayrılığını ortadan kaldırmıştı una üzerinde Vidin'e doğru «Roketta» ile adeta uçar gibi gidiyorduk... Sahil boyu, iki tarafımız yemyeşildi. Keskin ve sivri çizgileri olmayan yuvarlak ağaçlar nehrin üzerine düşünceli ve tarihin bütün yorgunluğu ile yatnuş sanki onun sesini dinliyor gibiydiler!.. B iki soygun Aksaray Sahil yolundaki eski J Luna Park yolu ile evine gitmekte olan Süleyman Yüksel, Ismail Aşık Hasanoğlu ve arkadaşı Hadi Yeğin tarafında yolu kesilmiş ve bıçak tehdidi ile 660 lira parası alınmıştır. Aynı gece, Kumkapıdan evine giden Ülfet Ibaş'a saldıran Ziya özkanca kadının kolundaki bilezikle rini ölüm tehdidi ile almak istemiştir. Üç sanık da yakalanıp nezaret altına alınmıştır. Zaman zaman hiç uğramadan önünden geçtifimiz balıkçı köylerinin bembeyaz badanalı camileri, oralarda Türklerin yaşadığını anlatıyordn herkese ... Gönöllere huzur dafıtan kubbelerin yanıbasında yükselen minareler... ve hemen karşılannda Hristiyan kilireler... Evet, bu iki ayrı mâbet; Tnnamn beılediği topraklar üzerinde Müslömanlarla, Hristiyanlann beraberee, kardeşçe, iç içe uzun yıllar nasıl yasadıklanmn delili değil miydi?. Aslına bakarsanıı; Bnlgarlar Milâdın 5. asrında Orta Asyadan, Azak denizi boylarına ve Kuban çayı afzına gelen Hun Türklerinin bir koluydnlar . Avar Hanlığı Karadenizin kuzeyinde kuvvetli iken Bulgarlar da oraya bağlı kalmış, hattâ 7. a sır başlarında Bizans üzerine yapılan saldırılar arasında Avarlarla omuz omuza dövüşmüşlerdi. 7. asrın ilk yarısında Avar dev leti zayıfladığı zaman, BulgarIarın kendi başlanna buyruk kaldıklarmı ve Kobrat Han'ın idaresinde bağımsız yaşadıklarını görüyoruz. 670 yılında Kobrat Han olünce beş oğlundan en büyüğü Batbay, Hazarlara, îkincisi Kurtağ ise Volga ırmağının kuzeyindeki Fin kabilelerine karışmıştı. Nakliye Firması Acente Arıyor Avrupa ve Birleşik Amerika'dan Türkiyeye nakliyat işlerinin tedviri için bevnelmilel nakliye firması kalifiye Acente Akizitör aramaktadır. Talipierin ithalâtçılarla münasebet temin edip idame ettirmeleri, AJmanca veya İngilizceye vâkıf bulunmalan eJzemdir. Muvaffakiyet derecesine göre istihkak verilecektir. Yarım günlük meşgale mümkiindür. Talipierin Almanca veya İngilizce olarak Biyografi ile birlikte Karaköy Posta Kutusu 672 ye müracaatları. İlâncılık: 6020/11321 Tek dersten kalanların imtihanı bugiin başlarında bulunanlar Han ünvanını bırakmış, Çar'lığı kabul etmiş ti, Slavlann tesiriyle!.. Bütün bu hercümercin devam ettiği sırada ise, Osmanlı Türkleri, Sırp ve Bulgar saldırılannm önünü almak için Balkan Yarımadasına geçme hazırlığmdaydılar. (1346) Rumelinin yemyeşil, mümbit ova ları Türklerin pek hoşuna gitmişti. Ancak, Bizansla Osmanlılar arasında o yıllarda mevcut olan anlasma yüzünden Orhan Bey bu arzuyu bir türlü gerçekleştiremiyor ve sabırla bekliyordu. Bir ara, Bizanslılara yardım için Alaaddin Pa şanın kumandasındaki Türk ordusu Balkan yarımadasına geçip Sof ya yakınında Radomir Kalesi önüne kadar gitmişti. Bu ovaya Alaaddin Ovası adının verilmesinin o zamandan kaldığı Cevdet Pa şa tarihinde soylenir. Osmanlılarla Bizans arasında ya pılan anlaşma bittikten sonra Türk ler önce Gelibolu yarımadasmı işgâl ederek Rumeiide füruhata baş ladılar.. Hristiyan devletleri bu du rumdan endişeye düşmüşlerdi. Bul gar Kıralı İvan Aleksandrın iki oğlu îvan Asen ile Mihail süratle toplanan Haçlı Ordusunun başına geçmis, fakat Süleyman Paşanm emrindeki Türk Ordusu karşısında büyük bir hezimete uğramıştı. Hem her ikisi de hayatlarını kaybederek.» (1358) Daha sonra Rumeiide Osmanlıları durdurmak mümkün olamadı. 1362 temmuzunda Edime... 1364 de "Eskizaira ve Filibe, Türk'.erin eline geçti. İvan Aleksandrın 1371 senesinde ölümünden sonra oğlu İvan Şişman Bulgaristana hükümdar olduğu zaman Osmanlı Türkleri artık Balkan yanmadasında iyice kuvvetlenmişlerdi. 1. Şişman kız kardeşi Marayı tah ta çıkmazdan 4 yıl önce Sultan 1. Murad'a vermiş ve açıktan açığa onun himayesine girmişti. Ancak, bu arada Bolârlar, Bulgar halkına çok eziyet ediyorlar ve İvan Şişmanı da zerre kadar saymıyorlardı. Yine karışıklık başgöstermişti aralarmda. Yıl 1388... Avrupada Türklere karşı yine bir Haçlı seferi hazırlıklan başlamıştı. Bulgar Hüküm darı İvan Şişman, eniştesi Sultan Muradın koltuğu altmdaydı ve tahtmı onun kuvvetine daya mıştı ama, yine de Hristiyan ordu larına kur yapmaktan geri kalmıyordu. Gizlice söz vermişti onlara.. Bunu öğrenen Sultan Murad, Sadrazamı Çandarlı Ali Paşa ku Alaköy I. inci Kısımdaki Dükkân ve Gazino Salışa Çıkarılmıştır Ateköy 2. inci kısımda inşa edilmiş bulunan bir dükkân ve bir gazino kapah zarf usulü ile satışa çıkarümıştır. Talipierin saüs şartlarını öğrenmek ve teminatlarını yatırmak üzere en geç 5/10/1966 günü saat 14.00 e kadar Türkiye Emlâk Kredı Bankası İstanbııl Bakırköy Şubesine müracaatları ilân olunur. NOT: Bankamız 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 20920/11300) Tek dersten kalan, şehrimude 8 bine yakın ve bütün yurtta 50 binden fazla öğrenci bugün yazılı olarak sınava gireceklerdir. Sabahleyin yapılacak sınavdan sonra, akşama kadar kâğıtlar okunacak ve neticeler derhâl ilân edilecektir. Bu yüzden ^ehrimiz Turist olarak Türkiyeye gelen deki ortaokul ve liselerin oüyük Alman uyruklu Kurt Frank, Izmir'de tanıstığı Süleyman'ı Albir kısmında bugün ders yapılmanya'ya götüreceğini söyliye mıyacaktır. Raporlarımn süresı bıtmi^ ve rek 4000 lirasını dolandırmıştır. Izmir Savcılığı tarafından aranan iki gündür yapılan sınavlara gir ve yakalama müzekkeresi bulumiş engelli öğrencilerden de tek nan Kurt'un Istanbul'a kaçtiği dersten kalanlar, bu sınavdan tesbit olunmuştur. Sanık, önceyararlanabileceklerdir. Ancak ki gece Beyoğlundaki bir eğlenraporunun süresi bitmemış olan ce yerinde yakalanmış ve nezalar veya iki dersten fazla engeret altına alınmıştır. li olup, iki gün içinde 34 sınava Kurt Frank, polise verdiği ifabirden girmeyi kabul etmeyendesinde olayı yalanlamış, isnat ler, kendileri için de tanınan olunan suçun tamam'n bir ifhaktan faydalanamayacakıartira olduğunu belirtmiştir. Do j dır. landırıcılık masası tarafından Bugünkü sınavda başan göste hakkında koğuşturma yapılmakrecek son sınıf öğrencıleri iiin ta olan Kurt'un, Almaıjya'daki orta dereceli okullar ve üııiverdurumu hakkında gerek Inter sitelerde kayıtlar 10 Ekime kapol ve gerek Alman polisinJen dar uzatılmıştır. bilgi istenmiştir. Bir Alman 4000 lira dolandırdı «GAIBE İHTAR Dolandınc:Iık suçundan sanık Mustafa ve Hanife oğlu 1944 D. lu Erzurum Feyizefendi mahallesi halkından, Malkara 95 inci Piyade Alayı terhisli erlerinden ALÂATTİN MAZMAN, bilinen bütün adreslerinden aranmasına rağmen bulunamadığmdan 353 sayılı kanunun 181 inci maddesine göre GAİP sayılmaktadır. Kendisinin Genel Kurmay Başkanlığı Askerî Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğine derhal müracaat etmesi veya konutunu bildirmesi aynı kanunun 190 ıncı maddesine istinaden ilânen ihtar olunur. (Basın 16010 20818/11303) Topkapı'da danışma bürosu kurulacak Türkiye Otomobil ve Turing Kurumu tarafından Topkapı surları girişinre inşaası öngörülen yabancı turistler için Danışma Bürosu kurulacağı yer heıren he men tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yalnız Büronun kürulacağı yerde su konusu, bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Hâlen sur dışında su için yapılan müracaatlar ilgililerce kabul edilmediği gibi, bu havalide artezyen açılmasına izin verilme mektedir. fşte daha sonra ilk Bulgar devletini bunlar kurmuş. pek zengin, pek muhteşem şehirler inşa etmişlerdi Volga nehri civannda. Ayrıca. yine bu kabileden Elmas Han Müslümanlığı kabul ettiği için bütün Bulgarlar da aynı dinin çatısı altına girmişlerdi. Halbuki; daha eskiden Bulgarlar, güneşe, aya, yıldızlara ve ayrıca bir takım putlara taparlardı. Bir erkeğin ıkı karısı olması, evlenirken kadına gümüş veya altın verilmesi... Savaşa giderken beylerin kadınlarını da yan larındafötürmel«r» %sıdarçj 4 vam: eden âdetlerdçhdî...''"'' Bulgar erkekleri, geniş ağlı don giyer, başlarım traş ettirir Sakat olan kolunu tedavi ettir • ve sarık sarardı. Kadınların da yüzleri daıma örtülü olurdu.. mek üzere kaçak olarak îtalya'ya giderken, arkadası Akif lyigün ile O sıralarda Balkanlarda Hrısbirlikte bindiği gemiden. Alman tiyanhk gizli gizli yayılıyor. Papa kaptanı tarafından denize atılan misyonerler göndererek bunu lskenderunlu Halil Buran. dün destekliyordu. Rus bandıralı «Armania» gemisiyBoris Bulgar tahtına geçtiği le yurda getirtilmiştir. 33 yaşındazaman (852 888) gerek Bizanski Halil Buran, Pasaport Kanunula, gerekse Almanlarla iyi gena aykın davranmak suçuyla, bu çinmek çarelerini araştırdı, ve gün Adliye'ye verilecektir. onlara Hristiyanlığı resmen kaHatırlanacağı üzere îyigün kaybul edeceğini bildirdi. Halbuki, bolmus, Buran ise saatlerce ölümbundan asıl maksadı. Bulgarisle mücadele ettikten sonra, balıktana hâkim olan bir takım dereçılar tarafından kurtanlarak, Pire'ye gönderilmişti. beylerini ezmek için kendisine müttefik olmaktı. Çok kanlı iç ^ savaşlardan sonra Bulgarlar nihayet Hristiyanlıgı kabul ettiler. Sirkeci Istasyon otelinde ya Bulgarların daha sonra birkaç tan 28 yaşındaki Zekiye Yıldı • asır istilâlar, iç çekişmeler arasınnm, önceki gece 25 günlük kızı da bir türlü bağımsızlığa kavuşaFiliz'i, Musa Çelik'in çalıstığı madıklannı görüyoruz. Ve artık «abahçı kahvesine bırakıp kaçmıştır. Kundak içinde bulunan Filiz, karakola götürülmüş, bir tutanakla Zeliha Bağırır adı veriierek Darülâcezeye gönderil miştir. Yılmaz Çetiııer V'idin'de meşhur Pazavantoğlu Camiinin önünde mandasmda 20 bin kişilik bir ordu yu Bulgaristan üzerine gönderdi. tvan Şişmanm ne askerleri, ve ne de Bolârları bu kuvvctlere karşı duramadılar. Zira, halk Osmanlı Türklerini diişman diye değil, bey lerin ve kıralların zulmünden kurtarmaya gelen bir halâskâr gibi karşılıyordu. Koskoca Bulgaristanın 3 ay içinde mühim bir kavga olmadan işgali, İvan Şişmanı Sultan Murada af dilemeye koşturdu. Bu arada verdiği söz gereğince Bulgar Hükümdarı Osmanhlarla birlikte Haç lı Ordularına kaışı savaşacaktı. . Ve nihayet tarihin meşhur Kösova meydan savaşı geldi çattı.T. İvan Şişmanm verdiği sözü yine tutmamasına rağmen Türk ordu ları Haçlı ordularını mağlup etti.. Fakat Sultan Murad zafer meydanmda dolaşırken Miloş Kobiloviç adında bir Sırp Bolârı tarafından hançer darbesiyle öldürüldü. şehit edildi... Sonra, Osmanlı Tarihinde Yıldırım Beyazıtın destanları başlıyor... İvan Şişmanın yakalanıp Anadoluya gönderilişi ve diğer fetihler... Osmanlılar Bulgaristana iyice hâkim olunca Anadoludan pek çok Türk getirip onları Rumeli toprak larına yerleştirdiler. Halk Osmanlı idaresinden memııundu. Çünkii o zamana kadar gör medikleri rahat ve huzura kavuşmuşlardı. 1443 senesinde Leh ve Macar Kıralları Topolniçe'de Sultan 2. Murad'a yenilirken, bu zaferde Türklere yardım eden Bulgarların da payı olduğunn unutmamak lâzım. H44 de genç Kıral Vladislav, ordnlarını toplayıp tekrar Osmanlılara saldırdı. Fakat, sö züne sadakatsizliğin eezasını sadece Varna önünde yine mağlup ol makla değil, bir de canını vermekle ödedi... İşte bu savaştan sonradır ki, Bul garisfan asırlarca rahat ve huzura kavuştu. Derebeyler artık ezilmiş. halk onlarm elinden kurtulmuşCu. Koy lülere toprak dağıtılmış, Sipahilere verdikleri aşir karşılığında her türlü tecavüzden korunur lıale gel mişlerdi... Bulgarların manastırlarına, kiliselerine ve vakıflarına ilişilmemiş, onlar yine papazların eline bırakıl mıştı. Okumak da, ibadet de tamamen serbestti. Bu arada Osmanlı idaresinin Bulgaristanda yaptığı en büyük değişiklik §uydu ki, asulardır sürüp giden o müthiş sınıf ayrılığı ortadan kaldırılmıştı... 14 ve 15 inci asırlarda Türkler Rumeli ovalarmı, Tuna boylarını âdeta cennet yapmışlar, mâmur şe hirler, köyler, kasabalar kurmuş, İstanbuldan gelen sanatkârlar bütün hünerlerini ortaya koyarak en güzel eserlerini bu topraklar üzerinde yaratmışlardı. Fakat 17. asırdan sonra ne oldu? Osmanlı Imparatorluğu zayıfladık ça B^kanjardanjişağıya, Edirneye doğriî göçlef başîadı.'BirTamanlar' şahlanân atlarıyla Tuna nehrini'" aşan, oralara sanat, medeniyet götüren Türkler bu defa gıcırdayan, inleyen kağnı tekerleklerinin hazin sesiyle Anayurda dönüyorlardı. Bitip tükenmeyen savaşlar, çete lerin baskınları, soygunları ve kor kunç cinayetler artık bu güzel bel denin huzurunu kaçırmıştı. Öte yandan lstanbulda herşey yolunda mıydı sanki! Saray entrikaları, Avrupa devletlerüıin siyasi ve mali menfaatleriyle beraber yürüyor, koskoca Imparatorluğun çöküşünü her gün biraz daha yaklaştınyordu. Bu arada vatan sever devlet adamları çıkmıyor değildi... Ama onların da artık kangren olan bir devlet çarkroı iyi leştirmeye güçleri yetmiyordu. Evliya Çelebi seyahatnamesinrn 6. cildinde 1663 senesinde Avusturya sefirine çıkarken başmdan geçen bir macerayı anlatır. Bu olay sanırun, çöküşün başlangıcmı ve tipik bir ömeğini vermek bakımm dan mühimdir. Bulgaristan zaptedildiği zaman Gabrova ve çevresinin bir fasım gelirleri Sadrazam için ayrılırmış. İstanbuîdaki Sadrazamın bir ağası daimi olarak orda oturur ve her yıl toplanan geliri efendisine yollarmış. Evliya Çelebinin 1663 de, bu yolculu ğu sırasında Sadrazam olan Köprülü Fâzıl Ahmet Paşanuı adamı kendi sinden başka kimseyi düşünmeyen ahlâksızın biriymiş. Lofça, Gabrova yolu civarında Bulgarlara kurdurduğu çetelere, geleni geçeni soydururmuş. Bu arada bir soygun da Evliya Çeîebinin kafilesine yapmak istemişler ama, kafiledekiler çeteden baskın çıkmış, hem adamları hem de ağayı yakalayıp adamakılh dövmüşler. Ve sonra çeteci ağa, vazifesinden atılmış!.. ALMAN~ KAPTANIN DENİZE ATTIĞI . TÜRK GETİRtLDtl 25 günlük kızını kahveye bıraktı Eylul 28 Cemaziyelâhır 13 Bulgaristana ait bir kac not ] 5.51112.05| 15^6! 1T.58" 192S) 4.15 Çok Acı Bir Kayıp Dul Bayan Arusyak Dr. Takvoryan ve evlâtları, Bay ve Bayan Avukat Antranilt Takvoryan, Yıldızyan aileleri, çok »evgiü esi, babaları. kardesleri ve dayıları DOKTOR Bulgaristan 8 milyon 163 bin uüfuslu ve 110.900 km2. genişliğinde sınırları kuzeyde Tuna nehrine eüneyde Yunanistana dayanan bir Sosyatist Cumhuriyettir. Bu memleketin kışları uzun siirer, dağlan ormanlarla kaplıdır Tabiî kaynakları fakirdir. Hububat ekiminin yanında, en büyük zenginliği, yaş meyva ve sebzeciliktir. Her yıl 15 milyon ton linyit ve 250 bin ton'demir çıkarılır madenlerinden, Ve halkın % 63 i ziraatle geçinir. Bulgaristan'da son 20 yıl içinde büyük sanayi fesisleri kurulmustiir. DONİK TAKVORYAN'ın (TEKİRDAĞLI) ânl vefatını dost ve akrabalarına derin teessürle bildirlrler. Cenaze merasimi bugünkü çarşamba 28 Eylül 1966 günü saat 14 de Beyoğlu Balıkpszarj Üç Horan Ermeni kiüsesinde icra olunacaktır. İşbu ilân hıuust davetiye yerine kaimdir. Cenaze Servis tsleri SABCIYAN Tel: Gündüz 44 51 24 . 22 65 84 Gece 47 83 33 Vidine yaklaşıyoruz artık... Günes, ağustos ayının şımarıklığı içinde âdeta ortalığı kasıp kavuruyor... Ne suların nemi, ne ağaçlarm serinliği hafifletemiyor onun şiddetini... Etrafımızda; biri diğerini çeken tankerlerin ağır ağır akuıtıya karşı koymaya çalı^tıklarını görüyoruz. Tuna, Karadenize doğru sessiz, sâkin ama derinliğine akıyor... Tankerler ve gemiler de Tunanm fışkırdığı kaynaga doğru... Her ikisi arasında geçen müthiş mücadeleyi bütün haşmetiyle seyrediyoruz doya doya... Alaman dağıdır Tuna'nıu başı Eksik olmaz serbatlarm savaşı Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı Serhatlan çalkar seli Tunanın... Ve nihayet serhat şehri Vidindeyiz... ,,y,yyyyiyyyy////y////////////////fflffl/%ijfâ II Ilâncıhk: 5997 11298 Acı bir kayıp İMJva ettığı M madde sayeande eileri yumuşak tıtar. MAVİ PAKLAR MAVİ PAKLAR IMAVİ PAKLAR MAVİ PAKLAR Hüsusi bir fonnüUe haztrianmış olduğundan çamaştra parlaklık verir. Terkibinde zararb kimyevi madde bulunmadıpdan çaoıaşın jrıpfatmaz Hicbir temizlenie tozunun temizleyeniediği çamaşırlan dabi lemizlf. Soğuksuda dahi en iyi neticeyi en çabuk verir. <Eski Rüsumat Nazırlarından Sait Beyle Nasime Kalay'ın oğulları, Avukat Sıtkı Kalay'ın kardeşi, Leman Kalay'ın eşi, Gümrük meraurlarından Fikret Kalay'ın Yüksek MühendU Ünver Kalay'n amcaları, Ali Rıza Pulata'nın halasınm oğlu TARIN SERHAT ŞEHRt VİDİN SARARMIS ÇAMAŞIRLAR1NIZI8EYAZ, BEYAZI BEMBEYAZ YAPAR. Rekiâmcılık 3780/1130» 26.9.1966 gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 28.9 1966 çarşamba (Bugün) Şlşli CamiinHen öğle namazı kılındıktan sonra ijdimekapı Şehitliğindeki aile kabristanındaki ebedl istirahatgâ. hına terkedüecektir. Mevlâ gani gani rahmet ej'lesin. KALAY AÎLESİ SADETTİN KALAY V'idin'de bir yuva hemşiresi, anneleri çalışan çocukları parkta gezdiıirken... Kayıtlar devam ediyor. Adres: Demirtepe Necatibfy Cad Telf: 12 77 20 12 92 34 12 90 50 Has: 2014/11285 Ankara özel Yükseliş Koleji BAHÇE MERAKL1LARI Salon yeşillikleri, muhtelif güller, mulıtelif çamlar vesaire Ortaköy ANKARA Bahçesinde bulabilîrsiniz. Tel: 48 22 43 Reklâmcılık 3757/11310 Cumhuriyet 11237
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog