Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

SAiîİFE 28 Eylul 1966 CUMHURİYET James Bond [••HtllllMtfltllMlltMNHM*««flft*ll<(IM»l«**M*l«««HMttltM«MM*tllflt|««*ll»«l*«l«***ll*ltit*»««W Dr.NO kaplumbağalar Cennet karının yanında da Kır Abbas'ı çekıştırıyordu. Senem'ın dılı varmıyordu kı kaynatasma karsı eğn bır soz etsın. Ana oğlun konuşmalarına katılraıyordu Epevdır nesesı de joktu pek. Içı bulanıp duruyor du Her aşı \ıyemıyordıı Canı başka aşlar, başka jıyecekler istıyordu Gebelıği yuzde yuzdu Bu kadar çok kusar mıydı gebe olraasa' Bır gun ocağın başında bula ş.k jruvorou Sadece bır ırbık «jyu vardl. Tep^inın ustunde ça nak tabağı, kasığı, kepçevı yudu Kuüedı. Bır damla suyu zıjan etmıyordu. Tencerede bırıken kır lı suj u kopeğm yal teknesme dokuyordu. Sonra «bir su« daha yu\up ısını, bıtirıyordu Ko\un korkunç su darlığı, butun karı ları, kızlan, gelinleri, boyle zor ulaşılır bır tuturnluluğa gotur rnuştu... Suyu damla damla har cıyorlardı Tabakları, kasıklan tep«ıye ko vup kaldırdı. Tencerevi de goturup kopeğm teknesine dokecektı Cenn»t kan kapının önunde vamalık yamıyordu. Bır yandan da gozucuyla Senem'ın vaptıkla nnı irhyordu. Gelinm tencerev !e kalktığını gbrunce: «Onun içine birez de kepek kc" Senem!» dıye bağ'rdı. «Kopeğin karmna bir şey gırsın. » •Ekmek ufakları, aş tenelerı var ıçınd» ana!» dıyecek oldu. «Koy koy' Koy dedim sana!» dedı Cennet karı. Senem, gıtti okuzlerın kepeğın den bir hapaz aldı, bulaşık su yuna kanştırdı Göturuyordu Tenceredekı yaldan mı ığrendı. ne oldu, birden bir ba$ donmesi, bir bas donmesi... Gozlerı de karanyordu. Oracığa çokuverdı Tencere duştu ehnden. Sular çulu hasırı batırdı. Cennet kan koştu geldı: • Dabıjatsııız' » dedi. Senem inhyordu. Cennet karı baktı ki i« bıldığı gıbi de|il, bu sefer: «Gehn, doğrulu\er anam, gelin, gelın...» dıye çırpmmaga basladı. Bır yandan da: «(Kopeğin bır gunluk ıdarası gittı!.)» dı • yordu. Hemen yal teknesiri aldı, toplayabıldığini kattı tekne y«. «(Bunu ban yiyiversin1)» dije gotürüp hayata koydu Sonra geldı, Senem'l ocağın başına, pos tun üstüne çekti. Yakasım bağrı fakir baykurt «Ben yüklüyum, habann var mı'» dedi. «Yooo...» dedi Senem. «(Başı nızda mrydım? Nerden habarım olsıın)» Sonra: «Eeeh, vakti gelince doğumun da olur! Heç kork ma, doguruverlrsin!» dedı Sonra da ekledr «Koyde yüklu olmadiK avrat yok gibi bir şey..» Esme, saf saf Senem'in yüzüne baktı: «Sen de mı yuklusun yoksa kız aba?» «YüklÜ3'üm ya, ben de jüklüyum ..» dedı Senem Esme gelın, sevınce benzer bır dujguyla ellerinı oğuşturdu: «Benımki kıpır kıpır ediyor kar nımda. heç durmadan tepık furuyor..» dedı «Furur furur, tepık de furur..» «Tepık furunca çok gıdıklanıyorum' Bek de hoşuma gidiyor.. Bayâ hazzedıyorum Emme Senem aba, o baş donmesı, o bulantı, kusma.. Ona dayanamıyorum. Diyordum ki bunlar olmasa bu iş çok eyı..» • (Vay gıdı yoksul Esme vayy!)» dıye başını salladı Senem: «Neyse, bundan kurtul da birez ara ver, hemen gebe kalma'» dedı. Gozlerı parlıyarak yekindı Esme«Anam dedl kı.. Anam dedı kı, «Bır kız kocaya vardı mı, kocası eskere gıdınceye kadar uç çocuk doğurur. Kocası eskerken doğurmaz Gelince gıne başlar her yıl bır denesmı çıkarmaya. Senem aba, benım Durmuş eskerliğını de etti Bir yararı dokanmayacak eskerlıgin bize..» Senem yine başını salladı, guldu«Sen bunu doğur da benım yanıma gel Ben sana anlatıverevım. O zaman gebe kalmazsın. Simdı her ışın kolayı var...» E ,me, anlamadan baktı: ı 25 ••••••••••••••«•••••••* ••••••••••••a •••*••• •.••••••••«>••>••••••.••••••••••••••••••••••••••!««••••>«•• • •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fflFFAIIYjJOIIES, üi!.!!:H!.H!!. E l i f ••••*••••**••• ' hanımi >••••••••••• M£OCN ÖVLCVSE / N T BİLET ALMIVOeSUKİ« \ iceef afeeuü* P ) nı çözdd. Senem bo>una oksürtryordu Baktı, başında oturmakla bır de ğışikük olmıyacak, kalktı, çulun hasınn batağını yumaga başladı kalan suyla. Hasırın altmdaki top rak tabanı da sıldı sıvadı. Elleri nı de ustunkoru bır durlayıverıp vıne Senem'ın başına geldı «Kaç gıindur ben senın halla nnı beğenmıyordum. Bır şeyler oluyor sana, gelın?» dedl Senem hiç karşılık vermeden, veremeden ocağın başında bır su re yattı Geç vakıt, Yusulun emmısl o* lu Durmuş'un kansı Esme gelın çıktı geldi Yuzunde az bır pem belık kalmıştı. Duğunden bu ya na daha sık gelıp gıcüyordu. Ara larında akrabalık kurulmuştu Ge lıp bıraz oturuyordu. Cennet ka rıdan fırsat bulabılirlerse biraz fısıldaşıyorlardı. Esme gelınce Cennet kan bir kırman alıp sokağa çıktı. Senem kalktı, beşığln yaruna bir yastık koydu. Oraya uzandı: «Senin hallerin nasıl Esme9 Sa kar Durmuş kadir kıymat biliyor mu' Hoşnut musT.!n bari'» dedi Esme«Üc sefercık dovdü daha!» dedı «Uçunde de suç benimmış A nam soyledı: Kocanın annacından karşılık venlmıyecekmiş! Ne isterse jıe soylerse, «he» denecekmış . Ne dedı banaa bilıyor mu sun? «Soyka» dedi. Ben de ona«Soyka sensin, başka kim olacak9» dedim kalktı: «Sen bana nasıl olur da soyka dıyebılırsın'» dıje dövdü » Senem • • Sen onun sozunu tut. Bir dediğtnl Ikl etme. O da senin her istedi*inl alıverir » «Tutuyorum, sımdı tutuyorum gayrı. Bır gün bız tarlada kaldık bununla. Bağ yerini kazarken hanı.. Akşam ekmegimızı orada ye dık. Tutturdu: nEsme, yatalım, hadı >atalım.. » İlle de ille... «Ule Durmuş etme, gelen gıden olur, görürler...» «Yok!» Yok da vok .. «Döğerim senl, çignerirn'.» Baktım dövecek, çaresiz «he» dedim buna. Yattık..» «COcağınız sonsün ocağınız! Tıp kı bızım yaptığımız!..)» dedl içınden. Sonra «Adamlar öyledın» dedı. «Canları bir çey lstedl ml, dur, otur, anlamazlar...» Esme, Senem'in elini tuttu, kar nına götürdü: «Madem b\le de sen neye gebe kaldın Senem aba"1» Senem doğrulup kalktı: «Biz kendı gonlumüzle yaptık bunu » dedı «Yalan!.. Kandırıyorsun benı!.» «Valla yalan değil Bağın şerefıne vaptık hemı de ..» Esme kızardı • «Çok tatlı Emme doğumdan korkuyorum Senem aba! Bunu bır doğurayım eğer kolay olursa hep çocuk ısterım...» «Istemelı ya!» dedı Senem. «Idara ıdara deyı korkudan ödü kopuyor erkeklerın Halbuvsam bizi yüfürüp doğuranlar bızim ıdaramızı bekraidüşünmuşler? Tozak koyu köy olalı. daha bağ yuzunü jenı gbrecek Yaz!ı gozlu yıllar gelır geçer de bir kana kana üzum yıyememiyz. Ben üzümü öyle severim kı! Irıza ağam dan allah ırazi olsun. Dtıştü kövun onune, hepimizi bağ sahabı ediyor!» Konu değıştı diye Esme üzflldu: «Benım çocuğum olacağı gün sen başımda bulunsan ne eyi olur Senem aba! Bilıyor musun, anam basıma gelme«an. htemem1.» «Gelebilirsem gelinm » dedi Senem «Şayet gelemezsem ..» «Gelirsin, neye gelemezmij. sın'ı «Kız belki aynı gün benimki de oluvenr! Belki bir gun, iki gun ö"nce. Ben sana ne dıyorum: Benimki de o purluğun urunü a kızım...» Kır Abbas gırdi geldi içeri. Ardından Cennet karı. Esme hemen ayağa kalktı. Senem de kalktı güç belâ. Kır Abbas saçı sakalı salıvermıştı iyıce. Yırmı beşınde bır dehkanlı kadar da canlıydı, çevıktı. Tahta nalmlarmı vura vura yüruyordu. (Arkan rar) AYSEiLEAU Giresun Valiliğinden konu ve resim: Ayhan Başoğlu KIZILKULE Gıre«un Tayyaraduza mahallinde bulunan Yeni Ceraevi binasında yaptırılacak 73 753 lıra kegif bedelll elektrik tesısatı yspım işi 2490 sayılı kanuna eöre kapalı zarf usulü ile eksıltmeye konulmustur. Eksiltme 10/10/1966 pazartesi gunü saat 15 00 de Bayındırhk Mıidürlüğünde toplanacak Komısyonca yapılacaktır. Bu işe ait keşıf, sartname ve sözleşme ve dağer evrakiaf her jjün mesai • saatleri. dahilinde Bajrrodır'ık, Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye iştırak içın plân, teçhizat, Teknik Personel Beyannameleri, 5900 liralık Banka Referansı ile keşif bedelinden «r olmamak üzere buna benzer işleri yaptığmı gosterir iş bitirme belgesi eklenmek suretiyle en geç ıhale tarıhmden 3 gun evvel dılekçe ile müracaat edilerek ye*«rlik belgesı alınması ve bu belge ile 4937.65 liralık geçici teminat mektup veya makbuzu, 1966 yılı Tıcaret Odası belgesi ve teklif mektubunu ıhtıva etmek üzere hazırlanacak zarflan ihale günü saat 14.00 de kadar Komisyon Başkanlığma verılmesi gerekmektedır. Keyfıyet ilân olunur. (Basın 20485'11281) inşaat İşleri Yaptırılacaktır T.C. Emekli Sandığı'nın Maçka Oteli ile ilgili aşağıda belirtüen inşaat işleri; makemeli işçilik, kısmen malzemeli işçilik veya sadece işçilik olarak ihale edile«ktir. Alâkadar olmak isteyen firmaların yapılacak işler hakkında bilgi almak ve yapmış olduğu işler hakkında yazüı bılgi vermek üzere Tarabya Oteh İnşaaU Şantıye Şeflığine mıiracaatlan, Hafriyat Kalıp ve betonarme demiri Taş ve ruğla duvar Sıva, döşeme ve duvar kaplamaları Mermer İzolasyon Tenekecilık işleri Alüminyum doğrama işleri Ahşap işleri (Kapı, duvar kaplamaları gıbı) Boya badana Demjcıhk işleri Elek^k Sıhhî tesisat Isıtma havalandırma Mutfak tesisleri Çamaşırlık tesisleri Soğuk depo tesislerf Asansör (Basın 20493/11282) Kabahat benim mi? Patronuna beğendireyim diye özenip bezenmekten yemek yapraaya vaktim kalmadı. Sovjetler Birliğinin birçok •verlerinde kimyasal ve biyolojık harb cihazlarının denendiği tecrübe merkezleri vardır. Meselâ; Kaluga böyle bir yerd'r. Bu yerdeki tesisin komutanı Sergey Sergeyeviç'in kardesi Nikolay Varentsov'dlır. Kalinin sehri yakınında, Volga uzerindeki küçük bir adads iızel bir biyolojik harb ajan deposu vardır. Burada çok miktarda veba basili ve bulaşıcı haatalıkların mikroplan saklanır. Bütün ada dikenli tellerle çevrilmistir ve çok emniyetle kornnur. Okuyucularım yanlıs anlamasınlar, böyle depoların bulundu|u yegâne yer degildir. bu küçük ada. Sovyet topçu birlikleri muntazaman ktaıya'T*! harb baslıklan ile donatılır. Bnnlar top mevzilerind* bolundunılur ve topçamnz da knllanılmaları tle ilgili olarak devamh eğitim görür. Hiç şüpbeniz olmasın; çatışmal&r patlak verirse, Sovyet Ordusn hasıml&rıns karşı bu klmyasal silâhlan kullanacaktır. En konnda siyasi karar alınmıs tır ve stratejik askeri plâncılsrımız, komntanların ne zaman ve nelere karsı bn silâhlan knllsnaeağına dair karar vermr y*tkistai tesbit eden bir doktrin üserfaıde anlaşmışlardır. 60 PA'ıifi O. PENKOVSKİ T, PARLA Yaıan : yüksek cebirlejıcı özelliği olan kimyaıal harb ajanlarının düşmanı imba etraek için en knvvetli «ilâhlardan biri olduğunu iddia eden bir eümle ile bashyordn. Ondan sonra, kiır < 1 harb silâhlannın özelliklcriıiı »e bnnlann »avanta etkili bir şekılde kullanılma prensiplerini açık lıvorda. Dü^manın kimvasal harb silâhlannı kallanmasını beklemekten « bnnlann kullanılması için öst ^ereeede siyssi bir karsr jerektiğinden biçbir bahis y k t n . Yazıda bafindan IOnuna kstfar, kimvasal harb baslıfı tasıyan mermi ve füıelerin komntan t^raıından, durnmnn gerektireceği her h*Jde knllanılabilecek, alelâde ıllihlar oldu4u fikri hâklrodi. Tazar, kimvasal harb başlı|ı taşıyan fflzelerin en öntmli knllanılışlanndan birinin, duşmanın nüklrer vinıcn sticünfl Imha etmek oldngnnn belirtiyordn. OzeiiikJe «Llttle John», «Honest John», «Lacrosse, «Corporal». «Redstone» ve «Sergeant» Talunlarda bn komi*. «5»ü fncelerinden; taktik şartlar alnfl hiç sakınraayav. bir y»n oku tında bn ffizelerl knllanan birdam. Modern şsrtlar aliında Ilklerin te*ir sanslarnnn çapın dan, dayanıklılık derecelerınden \e Batılı denu fdzeleri ile nük leer topçn füzelartaden bahsed' vordn. Tazı, Sovyetlerin dostu olan birliklere larar vermemek ferektiğine d»lr mutad ikazları ıhtita ediyor ve kimvasal harb silâhlarınclan en çok faydalanılabilecek harekât çesitlerini tartısnordu. Ve göyle bitivordn : «Bn yazının amacı, kimvasal harb baslığı tasıvan füzelerin a na knllaıuhs pren?iplerini söstermektir. Bu prensipler biçbir xaman (değişmez) olarak düşünüimemelidirler: çiinkü amelî tecrübeler arttıkça bunların .!a daba nysrnn ve dofrn olaralı peliştirilebilecekleri bir cerçektır.» Sovyet mbaylan, seneilikle ^merikalıları kimyasal taarruıa karfi savnnma eîitimi ve disiplini konularında haddinden fazla gevşek bulnrlar. Gaı maske lerlnf ve difer koruyncn teçhizatını fırlatıp atan ve bnnları kaybettiklerini söyliyerek 5vünen Amerikan askerleri oldnğunn dnymuştum. Bnna inanamıyorntn, ama dnydnklarımın bir kısmı bile doğrn ise; bn, derhal dflzelrllmesi gereken blr e^ttim eksiklı^i sayılmalıdır. Çünkfl düşmamn savnnma konnsunda bu gib! nazik bataları Sovyet plâncılarının gozfinden kaçraıyaeaktır Yem A.skeri Doktrin: 195S'de Genelknrmay'da askerlik sanatının ve muhtemel bir harbin çeşitli meselelerinin tartısıldıfı bir serı seminerler düzenlendi. Bütün yüksek rütbeli subaylar bn seminerlere katıldılar. Seroinerlerin fizli bir mahivetı vardı v konugnluı ve tartışılanlardan dısarda bahsedilmiye«ekti. Raslıca bonn, feleeek harb ve askerlik billmi ile 1959'<ut Uenelknrmay'ın bütün ileri gelen «obaylan ioryet askerl doktrininin de»i?«Hlme«i kransnnda birleşiyorlardı. Her seyd*E önee yeni strateji nükleer silâh ve füıelerin mevcndiyetf yönünde rls alınmalıydı. 196O'ta h>alıvarak, «Askeri Düsünce dergiıi «on derece gizli bir «Otel YaiTİar Derlemest» tefrika etti. Bn derlevenin konnfu gelecek bir harbin problemlerine ve yenl Sovyet askeri doktrinine hasredilmiştl. (Arfcsn rar) rak ıçılen, bam kavuna vernen ad. 8 Yurdumuzda yazın çoğalıp kıçın azalan tablat kuvvetlerinden. 9 < Başka şeyle m*?gu] olma ehndekl hlzmetle uğraş!» mânasına İM sözlü bir emir. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Zaman bîldıren aracın ıkı bacağından birl. 2 Yatağa uzanılıp kendlnden geçmiş durumda iken 3 Surprızli blr olay karşısında kalrnıs kısinın ftknni sovlerken iîk fcullandıfı edatlardan, bu görünuş ins^na esas hakkında kesm bır fıklr veremeî 4 Eskl Tanrıterdan, nota. S Bır meslekte en ıleri gitmis kışı, uvaşta duşman gorilerine yapılan. 6 1 2 3 4 3 6 7 8 » v ~ KanaUı haySOLOAN SAĞA: İ | | | Ü | | | | L anm "Çte ikısi. 1 Boksdrlerın blrbirlerine üstunbır emnn teı^ı luklerinı sağlıyan vunışlar (çoğul). 7 Lâtm Ame2 Demircilere çok lüzumlu araçrıka devletlerınlardan, vaktiyle Abddlhamide karşı den bırlnin başbaskaldırmıs ve felakete ugramıs klkentl, çevrilınce şılerden (dtekl adı All ıdi). 3 çok tatlı mad. Şimdl bflyle kltaplara «sözlük» adını delerden bırj overıyoruz, tertemız. 4 Blr çeslt lur. 8 Bası bos alafranga kaymaklar (çoğul). S Ounkfl boljnacaııııı kayıtsız dolaşan. Tersi «llâhlı kuvvetlertmızın kurduhalledilmls sekll lara yakışır şeSu kooperatifin adıdır, bırinl yerme kllde. 9 Tersi temizlerln en korkişi. 6 Bir edat, bunun fazlası âşık tuklan seydır, dokuma tezgahlarınm usandırır, bır harfin okunuşu. 7 durmadan sağa sola fırlayan yaramaı Bazan kutsal kltap üzerlne el basılaçocuğu. J234Ş6789 İstanbul jandarma Levazın Âmirliği Satuıaltaa Komisyon Başkanıiğından Aşagıda yazıli bakır mutfak malzemesi kapalı zarfla alınacaktır Tehmin! cedelı (192080) yüzdoksanikibınseksen lira olup ş»çcî teır.na*] (10854) onbınse »izjuzellıdört lıradır Eksıltm»sı 5 Ekira T M Çasamba gunü saat 11 de Demirkapıdakı komıs9 vonda Taı?ııar»kt:T. Teklif m«ktuplannın ihale saatınden bır saat e w e ! kom*«vona verılmatt lâzımdır Postadakı gecıkmeier kabul edı'mez Şartnamesl tstanbul, Ankara J Satınalma !comıtv»n'»n ile 'zrr r Eğe J. Demz Bolge K.lığında eorülebnır Tabmin bedel) MİKTARI O INSt Lira Rrş. 250 30 20 20 30 200 100 20 15 50 20 100 adet ad't adet adet adet sdet adet «det «det »det adet «det Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Bakır Eakır TOPLAM 36000 00 kapaklı bakraç 32400 00 büyük kazan büyük kazan helvanı 28800 00 19200 00 orta kazan helvanı 22950 00 ort,. kazan küçük kepçe 1340 0U kevgır kepçe 3150 00 büyük süzgeç 2640 00 küçük "üzgeç 630 00 büyük tav)> 3450 00 küçük tavs 720 00 büyük tencer» 40 800 00 192080 00 (Basın 20286/11280) RAKAMU BULMACA a o a OttnırD fmımı»rBnır «laliMlflfnı* «eKF NASIL H^.IJJİDIUfcCtK? YakandaRi rakamlı butmacad» tsdeoc « taDc uuüıtmt (Ipaea) »• • tao* «anııc rs'dıt Boı alao U Ksrenlo ıçlnc ı dfO ıf« Ksdat ayeno Olret rmKsiD ( v rarai ve tıplama çarpma c<kartma bölm» ısareHerin» dikkai ederek «oldaD u&> ve rnkandan asağiy» rıalmarad» tonoçlar hulunuz Bira? mkrinizt «lır »mr ho» hosç» ± =
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog