Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CÎJMHÜRİYET 88 ByHH HM6 SAHtFFÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ elerarasında Fransız politihasının ana halları 1 BAŞBAKAN POMPıDOU "ŞAMPiYON DEĞiL SİRANIN BAŞLARINDA OLMAĞA ÇAUŞIYORUZ Russel, ABD ni yine suçladı LONDBA Ün lü îngiliı filozofu Sir Bertrand Russell, Amerika'yı sonbahar se çimlerinden önce Kuzey Vîetnam'a karaı büyük bir saldın ha zırlamakla suçla mıştır. «Bertrand Russell banş foau> tarafından ya yımlanan demednde Sir Russell, Amerikanın yenı banş tekliflerinin de bu saldın plânı çerçevesme girdiğini, Amerika'nm bir yandan banş tek lıfleri ileri sürer ken öte yandan saldın hazırhğını hızlandırdıgıNEW YORK, ni ileri sürmekeneral Electric, şirketi, üç tedir. bantln ve son derece net görüntüler veren bir radyoskopi cihazı imâl etmiştir. «Fluoroscope Stereo» ismi verilen bu cihazın tatbik sekilleri çeşitlidir. Fakat şimdi ilk plânda özellikle, ameliyatlardan önce kâlb kifayetsizliklerinin tesbitınde önemli rol oynayacaktır. «Le Monde» gazetesinde bir istatistik gördüm. Fransanm «Milli İstatistik Enstitüsü» ile Viyana'daki «lçtimaî îlimler Araştırma Merkezi» nin müsterek olarak yaptıkları anket netıcePARİS, (a*.) sinde sosyalist veya kapitalist 962 yıhndanberi Fransa Başbakanlığını yapan Georges Pompilt memlekette (Belçika, Bulgadou. bır televizyon yayınmda, De Gaulle'cülerin mıllî bağımsızristan, Fransa, Macaristan, Polık adına ülkenin imkânlannı asan amaçlar, izlediğini iddia lonya, Almanya, Çekoalovakya, eden bır gazetecının sorulannı cevaplandırmış ve Fransa HükumeKnsya, Yugoslavya, Amerika) tı'nm ızled.ği sıyaseti şoyle özetlemiştir: «Şampiyon olmağa degil, insanların zamanlannı nasıl kulsıranın baslarında olmağa çalışıyomzj. landıklan, ne kadar çalıştıkları, Seçimlere « ay kala yaptığı ne kadar uyudukları, ne kadar bn konnşmada Fransa Başbakaeglendiklerini tesbit etmişier. nı, ülkenin iktisadî ve mall duWASHİNGTON (aju Badyolar) Bu istatistik «donne = veri» lernmunnn çok iyi olduğnnn billmanyadaki Amerikan Birliklerinin masraflannı karşılamak maksari şunn göstermiş: Kapitalist oldirdikten sonra, Fransa'nın çok dıyla sun, sosyalist olsnn çalışma mudff ıy Bonn tarafından Amerikada satın alınan silâhlanzı mıktannda kısıntı ya] detleri birbirlerinden farklı deönemli konulardan birkaç işin kısıntı yapüması isteği, Erhard . Johnson görüşmesinde, Johnson tarafmdan redde' ğil, söyle ki: birden peşinden koşmak isteme fmdan reddedilmistir Macaristanda haftada 50 saat diğini, Concorde ve Manş deniAlmanya'nın almayı taahhüt etçabsmaya mukabil Belçikada da zi altından tfinel açılması gibi tiği Amerikan yilâhınm yülık mik 47 saat.. Polonya'da 46 saate mukendi imkânlannı asan plânlan tan 675 milyon dolârdır ve iki yıl kabil Fransa ve Bulgaristanda daha alınması gerekmektedir. gerçekleştirmek için gerekirse 45^ saat. Batı Almanyada 45 saİktisadî güçlükler yüzünden AIyabancı sermaye yardımına baş at iken Çekoslovakya'da 44 samanya bu silâhlan ataıakta teredvnrmaktan çekinmiyeeegini söyat. Tugoslavya'da haftada 43,5 düt göstermektedir. lemiştir. • MOSKOVA Bulgaristan'ı, saat çahşılırken Amerika'da ve Görüşmelerden sonraki yemekte Vurucu kuvvet konusuna da Tugoslavya'yı ve Macaristan'ı ziya Rusya'da 42,5 saat çalışılmakta konusan Johnson, Vietnam savaşıdeğinen Fransa Başbakanı buret eden Sovyet Komünist Parti imiş. Bilhassa bn son iki zıt na rağmen Amerika'nm Avrupaya ir mnhalifi, Prof. Ernun Fransa için çok önemli olGenel Sekreter! Leonid Brejnet, memleketteki çalısma müddeti karşı duydugu ilgıye işaretle, Alhard'ın Washington seduğunu, zira bu kuvvetin kenMoskova'ya dönmüştür. benzerligi dikkate sayan gorülüman mılletinin bir gün hürriyet ve yahatini «siyasî mevtadisine saldırılmasını önliyeceğiyor. nın gezisi» biçiminde tabanş içinde birleşeceğine inandı• BETRCT Lübnanda yayınni ve banş içinde yaşamasım te Bnna mukabil Batı memleketnımlamıstır. Benzetme, hayli kağını ifade etmiş, Asya'dan başka lanan El Hayat gazetesine göre, minat altına alacağım söylemiş, lerinde kadın, sosyalist memleba olmakla beraber, tamamen hiç bir yerl* ilgüenmediğini ve Irak kabinesi, Cumhurbaşkanı AbFransa'nın rejimini «yan Par" ketlerdekilere nazaran daha az haksız değildir. Federal Almanmeşgul olmadığı söylentilerini ya durrahman Arif ile Başbakan Naci çalışıyor: Macaristan'da ve Bulltmenter, yan Baskanhk» rejiya Başbakanı gerçekten, ltibanlanlamıştır. Talibin, arasındaki görüş farkı yü garistan'da 42,5, Polonya ve Rusmi olarak tarif etmiştir. nın sıfıra yaklaştığı bir devirde Başkan Johnson »özlerin» fdyle zunden yatan bir gelecekte istifa SAYGOK, (&A. AJ Radyolar) ya'da 40 saate mukabil Belçika Amerikanın yolnnn tntmnştnr. devam etmiştir: SEÇİMLER edecektir. ve Fransa'da 38, Batı Almanyailipinler Camhnrbaşkun Marcos tarafından 17 Kasımda Manila'da Dikkatimizi birden «azla OkyaGelecek mart ayında başlıyaAncak, tombvl Erhard'ın gfleflda 35 ve Amerika'da 33 saat ça açılması tanarlanan Vietnam Bans Konferansuıa Kao Ki katılmayı nus çekiyor. Amerika'nm Avropa• WASHÎNGTOX Dışislerl cak seçimlerde De Gaulle'cülenfl zayıflığından alması beklenhşmaktadır. Demek oralarda kakabul etralşttr. Baskaa Johnson'm da toplantıda bnhınacağı bflnm geleceği ile llgUl taahhütlerinl Bakanlığmm bir sözcüsü Pekinin rin birkaç sandalye farkı ile mekteydi. Washington'nn Avrndın daha çok kadındır. dirilmektedir. Filistin Kurtuluş Ordusona az sa yerine getireceğinden kimse şüphe padaki baş adamına kuvvet şumutlaka çoğunluğu kaybedecekŞimdi bizde ne kadar çaJışüıedemez. Vietnamdaki taahhütleriLONDRA, (a.a) yıda silâh verdiği konusuna doğ7 ülkenin hazır bulunacağı < A rubu içirmek fırsatını kaçırmalerini ileri sürenlere cevap olayor, diye merak odersiniz tabii! mize bağhydık ve her taraftakilernluyacak blr belge yoktur. devustralya, Yenl Zelanda, G. Kore, ilyonlarca çiftin inançlanna yacağı sanılmaktaydı. Fakat tahrak, General De Gaulle kendısıBen de bunu merak ettim. Ne re de bağlıyız. NATO mürtefiklemiştir. Tayiand, Filipinler) konferansa karşılık bir din adamı, evminler doğrn çıkmamıstır. Erni tekrar Başbakan olarak sevar ki çalışmadan çahşmaya rimizle de ortak bir savunma amakatılmak karannı Kao Kİ bir lilik hayatı için balayınm hard Amerikayı «sert» tutumunMOSKOVA çerse kabinesinde bazı ufak defark var. Bizim bir çok iş yert) TELAVİV Bir askeri kaycı ile beraberiz. Birllk ve kararlıbıldıriyle açıklamıştır. nygnn bir başlangıç olmadığı dan vazgeçirememiş, iki ülke ağişiklikler yapacağım fakat De lerimizde çalışma müddeti s a ildirildiğine göre Sovyet banaktan bildirildiğine göre, bir Sulığın dünyadaki bütön banş umutBİIdiride, «Bir süredenberi dost görfişünü savnnmaktadır. rasındaki meselelerin çözümüne bittir. Çalışanlar ban yerlerde i» Gaulle'ün 8 yıldır izlediği siyariye devriyesi Taberiye gölü kıyılaruıın yegâne gerçek temeli oldubkçüık ve Okyanns llmî lanmre ve müttefiklerfanhı ile dayardımcı olaeak ve dolayısiyle «Evlilık rehberi» nin Eylül ıa yerlerine vaktinde gelir, vakseti uygulamağa devam edeceğismda avlanan bir lsrael teknesine ğvna inanıyonu. Enstitüsü filimlerinden Boha yakm temaslarda bulunmayı kendi itibannı yfikseltecek tatinde çıkar» bazı yerlerde geo yısmda Vıvian G. Simmons, «Bu, ni açıkça bildirmiştir. «Bir grvp ateş açmıştn*. rid Zenkeviç Guney Kntbn bns düsünüyorduk. Bu toplantı, hevizleri koparamamıştır. Çünkfl gelir, erken gider. Ban yerlerde evlilik için tabii olmayan bir çıkar da Komnnistlerle birleşelannın balinalar için bir çesit pimize, Vietnamdaki durumn göz bizatihi, Johnson, 8 kasım seçim• KAP Genel Başsaveı Van erken gelir, geç çıkar ve bubaşlangıç,» demektedir. rek hükâmeti devirmeğe kalsanatorynm oldngun» inanmakden geçirme frrsatı verecektir. lerinin arifesinde mnhtaeı himDer Ben, Güney Afrika Başbakanı nun yanında gelir çalışır veya tadır. karsa, General De Gaulle MeeMflttefiklerimize, yaptığımn ve met durnmdadır. Verwoerdfi öldüren Dlmitri Çafenoturur. Bn hal, bu saydığıra 11si dagıtmakta tereddüt etmiyeZelnkevıç balinalann OkyaOglumuz Koparan İşcan'ın haıyapmak istediklerimiz hakkuıda dasm 17 ekimden Itibaren yargılan memleketlerde pek olamaz. O biJohnson İle Erhard'ın anlasaUlıgını zamanında tejhls ve tecektir» demiştir. bilgi vereceğiz» denmekte ve şöy nuslann «ılık» yerlerınden «somaya başlıyacağını söylemiştir. ze özel bir hususiyettir. Büdavi ederek yakın alakalarını madıklan meselelerin basında, Doğuştan tembeller le devam edilmektedir: «Bu kon gnk» bölgelerine göçlerımn, ütün bunlara göre biı ne kadar eairgemlyen Numune Hastahanesl Amerikanın Almanyadaki 225,000 zerlerindekı parazitleri atma ihferansta aynca, bağımsızlık çabaçalısınz!. Benim gördüğüme çöCOMO (Italya) Başheklmi askerinin masraflan gelmektedir. lanmmn desteklendigini ve sal tiyacından ılen geldığini açıklare (madem ki ortalama bir helnslararası bir cemıyet kuAralarındaki bir anlasmaya göOpt. Dr. FARTJK mıştır. Erimiş kar suyu içinde dınlar karşısmda yalnız obnadısaptır bn!) biz çaliba en az çaran «Dognştan Tembeller» re , 225,000 askeri dolayısiyle tuz miktarı msbeten az ve ısı lısanlardanız. Çünkfi daireleri AYANOĞLU'na ğımızı daha iyi anlıyabileceğiz. kabul edilmis olan bazı hususla Como'da toplanmışlardır. Teg VVashington'nn nğradığı döviz I LONDRA (a.a. Radyolar) düşük olduğu için balinalar çok ve ameliyatını büyuk muvaffaku Konferans, bizimle birlikte ve bimizde işler geç çıkar, yapılarımıa n şunlardır. kilâtlannın gayesine nygnn okayıplannı telâfi için, Al ' «Evening Standart» gaıctesi küçuk fakat tehlikeli parazıUer yetle yapan zim için çarpısan devletler aravaktinden çok sonra biter veya O lktidann, Vali Sır Humphmanyanın Amerikadan yılda I nin özel olarak Rodezya'va gönlarak «Doğuştan tembeller» çok den kendılerini kurtarlbilmeksındaJd birliği sağlamlastıraeakOpt. Dr. tSMAİL hiç bitmez. Vasıtalarımız seo rey Gibbs'e derhâl devredilmeaı, 675,000,000 dolar tutarında savaş I derdifi Mnhafaıakâr Milletveaz çalışmıslar ve cemi.^etin fatedırler. br.» kalır?. Demek ki bir çalışma akHAKKI ÖRMECİ'ye malzemesi satın alması gerek ' kili Lord Lambton, Salısbury" aliyetleri ile ilgili bir raporn din O Valmin geçış dönemınde Denizlerde yaşıyan memeli saklığı var. Hadi bnnu şuna bnAmerikan «Barıs Taarruzuı çerhastamıza gereken lhtlmamı gosmektedir. Bonn, 500,000 kisilik | lemekle yetinmislerdir. yasama ve yürutme, yetküerini havvanlar millî konferansında na yoralım da.. iyimser hesaplar çevesinden olduğu sanılan bu kon teren Opt. Dr. Rauf Soyer, Dr. ordnsnnun dünyanın en modern I de eereyan eden müzakerelerin, elinde toplayacak bir cYüksek Polonya, Fransa ve dığer ulkekonnşan Zenkeviç, hipotezini, yapalım. ama bizbize konusuvoOrhan Pekmezci, 4 uncü Cerrahl ferans ve diğer demeçlere rağsilâh ve teçhizatı ile donanmış • Rodezya'nın mesru blr yöne»isiyasl kurul» seçmesi, lerden gelen sempati telgraflabir çok karsılaştırmadan elde et rnz. Biz, pek çalıskan değilizdir. Kllnlğl hemçlre ve penonellne men, Washington, Vietnam savabulunduğunu ve halihazırda da •me dönmesini sağlayacak bir nzO Tenl geçiş dönemi bükâraerı okunduktan sonra 150 kadar tesekkttrfl borç blUrlz. Ben bunu birçok şey arasında tiği delillerle ispatlamaya çalısşını yavaşlatacak biç bir harekeha fazla savaş malzemesine ih I laşma plânını teşkll ettiğini yaı tinin, İki meclisli bir parlamen«Dognştan tembel» neşeli bır ziAnne ve Babası bilhassa çalısma şartlannın ve ta. te girmemektedir. tiyacı olmadığını ileri sürmek I maktadır. to esasına dayanarak, seçimlerl yafetle toplantılannı bıtirmişler atmosferinin kötüluğfine yorarım. Bilginin iddıasına gore ılık böl Bu arada Beyaz Saray, Johnson tedir. Ya rakamın düşurttlmesl I Yazara, göre, plânın simdiden hanrlamam, dir. Toksa aylak durmak, çalısmakCumhurlyet 11319 gelerde balinalar genellikle dahükümetınin Kuzey Vietnamm ni, ya da satın alabileceği maltan daha yornondar. ha zayıitır ve üzerlerinde hebombalanmasına yeniden ara ver lann savas malzemesi ile sınır I Bizlm tstatistik ümnm Müdürmen hiç yok denecek kadar az meye hazırlandığı yolunda çıkan landırılmamasmı istemekteyM | lüğünün de bize böyle «veri» le» yağ vardır. Halbuki ılık denizçeşitli haberleri resmen yalanlade, Hashington'a kabul ettlreme•ereceğini nmarak rakamların lerde gıda maddesi daha boldur. mektedir. I mıştır. diğer kısmına geçiyorjnm: B« Bonn, geçtiğimiz mall yılda I memleketler halkı ne kadar nynkotayı dolduramamıa ve yakla I yorlarmış: şık 250.000,000 dolarlık borç bv En çok uynyanlar, gflnde 83 rakmıştır. I saatle Belçikalılar. Arkadan 7.« saatle Polonyalılar, Ruslar, ¥uBonn, Almanyada 55,000 aske | goslavlar ve Amerikahlar feliri bulnnan tngiltere ile mevcnt yor. Cnmartesiyi pazara bağlallişkilerinde de aynı dertten mnz1 GENEL BiLGı: yan gece ise Belçikalılar 9,4 satariptir. Aralanndaki anlaşma | atle yine basta geliyorlar. Sonya göre, Bonn'nn Ingiltereden Boru ımalftt programımıza uygun olarak istenen her eb'ad ve ra 9^ «satle Fransa ve Çekoslodöviz ödeye;ek yılda 252,000,000 et kalınlığında profil boru imal edılmektedir. vakya, 83 saatle Bulgarlar t a dolarlık ithalât yapması gerekMılşterüerimizln her ab'adda degışık profil istekleri de en mUkip ediyor. (Bnnlar, erkeklere mektedir. Amerikabların aksl sait şartlarla yerine getirilir. göre hesaplanmışttr). BBtfin bn ne tngilizler, ithalâtın savaş memleketlerde tatil gfinfinden malzemesine inhisar ettirilmesievvelki gecelerdeki uykn is günni şart koşmamaktadırlar. Bonn, lerine nazaran 1, 1 buçnk saat tngiliz kotasını da doldurama fazladır. makta ve 252,000.000 un 84.0(0,000 Bn rakamlar arasındaki yakındolara indirilmesini istemekte Iıklar, beseri ihtiyaçlann her dirler. Londra ise reddetmekte memlekette kendini aynı seve birliklerini geri çekmek tehkllde hissettirmekte oluşnndan didini •avnrmaktadır. ileri geldiği anlaşılmaktadır. Her flç fllke arasındaki nynşOknmaya verilen zamana gemazlığın temelinde yatan onsnr, lince, burada günde ortalama 1 Amerika ile tngiltere ve Batı saat ile Batı Almanya gelivor. Almanyanın ödeme dengelerinSonra 54 dakika ile Belçikalılar, deki açığm gittikçe büyümesiÇekler, Ruslar ve Amerikalılar. dir. En az okuyanlar da gfinde 35 dakika ile Fransa ve Polonyadır. Johnson Erhard'a, Almanyada Biz kaç dakika oknyornz acaba?. fislenmis NATO birliklerinin 10 dakika tntar mı? Fransada yagücünfi kararlaştıracak özel tempılan bir anket, ynzde 28 ailesilciler katında üçlfi bir komisnin hiçbir kitabı olmadıgını gösyon knrulmasını teklif etmiştir. termistir. Gazete, bn dnrumun Komisyon, birliklerin Amerikan pek övünfllecek şey olmadıgını ve tngiliz ödeme dengesine etklilâve ediyor. sini de lnceleyecek ve döviı MALZEME: MANNESMAN SÜMERBANK Bu arada Fransızlann yemek masraflannın karşılaoması çareBORU ENDÜSTRtSt T.A.Ş. İçin günde 1,7 saat, Amerikalılalerini arastıracaktır. Erhard'ın Normal olarak St. 33 kullanılmaktadır. nn 1,2 saat ve Rnslann 0,8 saat eevabını henüz bilmtyornz. P.K. 5 Izmit Talep halinde S t 342, St. 372 ve (yani 48 dakika) harcadıkları da St. 42 2 de kullanılabilir. Eğer «Hayır» olursa, Amerika TeL 1626 lffiBV tesbit olnnmnştur. seferinden eli boş dönecektir. Bn rakamlan gözfinfizün önfi«Evet» olursa da, Amerika sefene sererken, acaba bizde neler rinin sonncn, gene askıda kalaoldnğnnn düşünmemek kabil cak, meselenin komisyona havami?. Nasıl öğreniriz dersinız? le edilmesinden öteye gidemiy*Çfinkü bn çalışma nykn ve yecektir. mek yeme müddetlerinin herhalde insanların hayat seviyesi ile Kayhan SAGLAMER ciddî münasebeti olması tabiî («eklâınoriık: 8T»6 MMf) gibime geliyor. B. FELEK keşif ve Ka$ saal çalışıyorlaı ve çalışıyorii? JOHNSON, ERHARD'IN TALEBİNİ REDDETTİ A Kısaca.,] icatla Üç buutlu radyoskopi cihazı e Woshington'daı G Filipinler Vietnam konferansı topluyor B Balayı anormal bir başlangıçmış!. F M Balina Sanatoıyumn TEŞEKKUR RODEZYA İCİM PLÂN U • 0 0 0 0 o PROriL BORÜLAR o O u 0 0 0 D D D • O O n TURKİYENİN İLK HAFTA SONU GAZETESIDİR CUMARTESI Çıkıyor INTERMATIONAL 2YO* STANDARO KEPÇE STANDARO KEPÇE 1,/îYD» KEPÇE ( D R 0 T T 4 H N 1 ) MTERNATIONAL MOOa 150 PALETLİ YÖKLEYİCİ POfER 8HIFT TRAIJSIIİSYOM. MET 75 HP VOLAN 8ÜC0 IMTERfUTlOtlAL H0V8H H66B "PAYIMDET PO«tR 8HFT TRANSHİSVDN, 120 HP VOUM fiOCO IKTEMATIMML MOOCL 180 PALETLİ YÖKLEYİCİ P O K t 8HUT TRAMSyİSYOH K T 1 5 H P VOLAN 6ÜC8 2YD> S T A N D A R D KEPÇE İNSAAT MAKİNELERİ TOrkîye Senel KstribfiiSr!l: MOTORLU ARAÇUR TİCARET A.Ş. Büyükdere C«f. 23 Şişliİstanbal Tel: 47 25 30 47 25 31 DERHAL TESLİM TEDİYATTA KOLAYLIK WTBWAT»NAL HOOEL1768 PAUETÜ YÜKLEtiCİ RWPSHlrTTRANS»föYO«,METttOHPVOLAIieÖCa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog