Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ÎKİ 28 Eylul 1966 CülMHURtYFT SERNAYE PİYASASI Prof. Dr. Ahmet KiLIÇBAY ürkiye'de bir »ermaye piyasası kurnlması meselesi tekrar ortaya çıknus ve konu yeMiden tartısılmıştır. Sermayeleşmek ve bn yoldsn iktisadî kalkınma hızını yükseltebilmek için milli tasarrufnn büyük bir kısmının endnstri alanın» akmın ve yeni yatınmları finanse etmesi gerekmektedir. Halbnki Tflrkiye'de bugün, geleneklerl. möesseselerin durumn ve fertlerin iktisadî davranıslannın özelliği yüıünden bn mümkün olmamakta ve esasen yeterli bnlnnmayan milli tasarrnfnn bfî.rük bir kısmı verimll (prodnktif) yatınmlann dısındakl alanlarda knllanılmaktadır. Günumüzde nakdî tasarmf sahiplerinin bflyfik bir kısmj ya arsa ve bina gibi gayri menknl mallara rağbet etmekte vey» çok kazançlı kısa vadeli gpekülâtif alanlara para yatırmayı tereih etmektedirler. Hipotek mnkabili yüksek faizli kredileri de bnnlar arasına katabiliriz. öte yanda gayri tnenkal ve spekülâtif kazanç konnsn olan değerlerin piyasa fiatlan gittikçe yükseldiğinden buralara akan nakdî mlllî tasarrnfnn hacml gittikçe büyflmektedir. Tasarrnfun bn yolda knllanılışına «kapalı devre» taearruflan demek doğrn olnr. Bn çe»it kıymetlerle verimli sınal yatınmlar arasında yakın ve doğrndan doğrnya bir bağlantı yokttır. «Kapalı devre» sektörü âdeta ekonominin diğer sektörlerinden aynlıp nakdî tasarruflan üzerine ceken bir alan niteliğine sahip balnnmaktadır. Bnna elde saklanan para ile kıymetli menknl esyaya yatınlan parayı da eklediğimi* caman nakd! millî tasarrafun büyük bir kısmının nerelere aktığını açıkça görürüz. Fertlerin davra(119ları ve geleneklerle diğer âmiller bn sektör İle sınaî yatınmlar sektörü arasında bağ kurulmasını engellemektedir. alk tasarrnfnnnn bankalara yatınlan kısmı ise ayrı bir konndnr. Vadesiz mevdnata verilen faiz serbest pivasa faizine nispetle çok dusüktiir. <>d2J ilâ *ı3. Bn faiz gelirinden vergileri çıkardığımız takdirde ele geçen gelir pek küçüktür. Bankalara para yatıran halkın bn davranışlannın saiki, faiz gelirinden ziyade elindekl para ile başka kazanç yapabilecek bir durnmda bnlnnmaması ve parasının emin bir sekilde mnhafaza edilmesini istemesidir. Banka lkramiyelermin banka mevdnatını arttırma yolnndaki etkisi nmnldnğundan çok daha düşüktfir. Zira Türkiye'de on yıllık enflâsvon emsali î1 veya bunnn tersl olarak ifade edilecek paranın kıymet kaybı katsayisı yaklaşık olarak 1'2 dir. Baska bir deyimle Türkiye'de ber on yılda bir genel fiatlar ortalaması iki misline çıkmakta ve paranın kıymeti aynı dönem içinde yanya düşmektedlr. Tani 1960 yılında 10.000 lira yatıran bir kimse vergiler çıktıktan sonra 1970 yıIına kadar aşağı ynkan 2.000 lira faiz alacak, fakat 10.000 liranın satın alma gücü (gerçek deferi) yan yanya düserek 5.000 e inecektir. Halkın gayri menknl esya İle gayri menkule rağbet etmesinin gelenek ve görenek dısında kalan ve «rasyone1» bir nitelik tasıyan sebep ve saiklerini bnrada aramak gerekir. Mevdnat sahibi balkjn bn kaybı ba*ka bir alanda bir ka* zanç olarak da ortaya çıkamamaktadır. Zira bankalar bn meblâğlarla daha ziyade kısa vedeli krediler halinde ticareti ve spekülâtif faaliyetIeri finanse etmektedirler. Kendi istirakleri dı»ında Bankaların nznn vadeli sanayi kredilerden kaçındıkları b"<nen gerçeklerdendir. Petrol boru hattı grevi *• • i T BSylece taaarrnf piyangocnlnk ikramiyecilik gibi âmillere degil daha köklü daha sağlam temellere dayanacaktır. Piyasamn kuruluşu nkanda belirtilen özellikleri tasıyan ve sanayileşmemizde büyük rol oynaması beklenen «sermaye piyasası» nın knrnlması ve bekleneni vermesi nmnldnfn kadar kolay değildir. Piyasamn knrnlns kannnlarımn çıkanlması vergi kanunlan ile diğer ilgili kananlara bn maksada nyçnn bir y8n verilmesi ile meselenin halledileceğini nmanlar vardır. Knrnlns kanunn ve vergi kanunlarının büyük bir müessesenin meydana çetirilmesinde oynayacağı rolün önemini inkâr etmemekle beraber iktisadî, sosyal ve psikolojik sartlann da bonda büyük pavları oldnğnnn ve bnnlar deŞismeden cpiyasanın» kendinden bekleneni yapamıyacafına isaret etmek istiyornz. EvvelS sn sornyn sormak gerekir. Fertler hangi sartlarda ve niçin tasarrnf yaparlar ve bnnn hanri kollara yöneltirler? Halk kendisinin ve ailesinin geleoekte artacağını nmdnğn raasrafları karsılamak, yaşlılık \e tekaütlnkteki azalaeak telirine ilâvede bn:::: Innmak, ileride mülk sahibi olmak, servetin sağlıyacağı knvvet ve nüfnzdan yararlanraak ı'cin tasarrnf eder. Bn sebeplere baSIı bnlnnan tasarrnf arzn ve niyetinin gerçeklesebilmesi için fert veva aile gelirlerinin, zarurî ihtiyaçlan kar•••1 şılayacak sevivenin üstünde bnlnnması gereklidir. Aksi halde <tasarruf> bir niyet bir istek ol :::: maktan ileri gfdemez. Y iiii asarrnfun vapıldıfını farzedelim. tkinci T mesele bannn nasıl mnbafaza edileceği ve nerelere yatınlacatı konnsndnr. Ev veva kat alınır. Böylece para kıymetinin düsmesinden doğacak zarar önlenmis olnr. Zira emlâk fiatlan genellikle, fiat artışına paralel olarak yükselmektedir. Bnna flâveten «ev» sahibi olmanın bngünkü toplnlnkta sağladığı sosyal itiban da nnutmamak lâzımdır. Altın alınır, balı alınır. Aym hedef. Hepsindeki saik enflâsyondan kaçmak, sosyal prestij sağlamak veya sadece b<r eeleneğe nymak. Hipotek mnkabili S30 faizle borç verilir. Hedef belli. Tfiksek faiz ivi bir gelir kaynafi oldnğnndan baska borç verilen öz sermavenin değer kaybını faziası ile karsılamıs olur. 100.00» lira ».30 faizle (üstelik vergisiz) on senede 300.000 + 100.000 = 400.009 lirava nlasır. Enflâsyondan kaçılmıs ve büyük kazançlar sa{lanmıstır. Knrnlacak sermave piyasası bu alternatif kollar bn rakip alanlardan tasarrnfn kendine akıtmak zornndadır. Kısacası sermaye pivasası görenek, gelenek ve alışkanlıklan yikabilecek «devrimci» bir mflessese niteltğini tasımak mecbnriyetindedır. H Ikinci bir soru imdi ikinci bir sorn soralım. Knrnlacak ••• >••• jeni müessese bnnn basarabilecek midir? • ••a •••• Knruluş kanunlan ile vergi kannnlarımn ik«isadî. |hj^k^ »ih^ijfti, kazanç hırsını, alışkanliMsn "•TB^'gilteneltrerf bir İiamlede değîştîr^ mesi beklenemez. Halkın knltür seviyesisin dü* r süklüğü, gelenekten knrtnlamamasj vüzünden millî tasarrnfnn büyük bir kısmını üzerine çeken rakip alanlar var olmakta devam edecektir. Bnnlann değismesi, bn alanlarm nisbî kârhlıklarının azalmasına ve zihniyetin değişmesine ba|lıdır. Kısacası sermaye piyasasımn millî tasarrnfnn büyük bir kısmını kendine çekebilmesi. genel iktisadî bünyenin, sosyal sartlann ve müesseselerin değişmesine baŞIıdır. Bütün bn gnçlüklere rağmen Türkiye'de «Sermave Piyasası» kurma tesebbüsünn takdirle karsilamak. hos geldin demek ve onu desteklemek lâzımdır ve sarttır. Ancak gerek knrnlns kannnlarımn \e gerek ilçiü vergi kannnlannın yapılmasında göz önünde bnlnndnrulmasını gerektiren bazı önemIi hnsnslar vardır. Vergi hükümlerinin konmasında meselelere sadece maliyecilik gözü ile bakan «fiskalist» bn göriisten ziyade uznn vadeli iktisadî hedefler dikkate alınmalıdır. Bnradaki gaye iki kelime ile özetlenebilir: millî tasarrnfnn artması \e bunun kabil olduiu kadar büvük bir kısmının sanavi alanındaki sermaye birikimini hızlandırması. .te bnrada sermaye piyasasımn knrnlması :ornnlnğn karşımıza dikilmektedir. Sağlam temeller üzerine knrnlmns sermaye piyasasımn üç büyük avantaj sağlaması beklenebilir. 0 Smai yatınmların finansmanının kolaylaşması. # Halkın nakd! tasarruflarmın değerınm korunması v« gelir temini, 0 Nakdi millî tasarruflannın yükselmesı. Q Evvelce işaret ettiğimiz gibi, sermave piyasasınm knrnlması halinde tasarruflan ile sınat isletmelerin bisse senetlerini satın alarak onlann yatmmlannı doğrndan doğmya finanse eder. Böylece yeni sınaî isletmelerin knrnlması ile mevcntlannm büyütülmesi için bankalardan ve diğer kaynaklardan yüksek faizle borç nara alma ihtiyaçlan azalır. Q Sınat teşebbuslerm hisse senedini satın alan halk, hisse secedinden °'olO un üstünde kâr hissesi (dividan) aldığı gibi senetlern piyasada muamele gdren cari nakdi kıymetlerinın artması ile enflâsyondan kısmen kaçmış olur. Bankaya 100 lira yatıran bir kimsenin, on sene sonra parajmı çektiğı zaman (cuz'i faız gelirı hariç) yıne 100 hra ehne geçecektir. Bu miktar paranın yatınldığı tarihteki satın alma gucune göre 50 lıraya eşıttir. Buna karşılık 100 liralık hisse senedi alan bir kişinin bu senedi on sene sonra 150 liraya satması mümkündür. Q Halk. nakdî tasarrnfnnnn gerçek değerinin kornndağnnn ve knçümsenmiyecek gelir elde edeceğine emin olduğu zaman daha çok tasarmf edebilir. t Ö nemı • ••1 • «•I Sonuç ihayet knrnlns kanununda gözönünde bnInndnrnlması gereken önemli bnsnslar vardır. Bunların basında ufak ve büyük tasarrnfların «batmasını» önleyecek güvenlik tedbirlerinin aünması, hisse senetlerinin alım satımı sartlan, sermaye sirketlerinın knrnlns, isleyis ve idarelerinin bn maksada uyan yönle değiştirilmesi. Bn bükümler üzerinde bünyemize nyan ciddî, bilimsel ön çalısmalara ihtiyaç vardır. Buna rağmen pesinen sn söylenebilir. Sirketler <arslan payını» alıp istirakçi halka nfak hisseler dağıtma hevesinden vazgeçmedikçe ve bnnn önleyen tedbirler alınmadıkça sermaye piyasası bir hayal olmaktan ileri gidemez. Batman İskenderun petrol boru hattı konusunu okuyneulanmu bilirler. T.VA.O. nun gerçekleştirdiği bn vatırım Doğu Ulerimizde çıkan bam vetrolü Akdenize taşımak içindir. Kamyonlarla yapılan ta şımanın tehlikesi ve masrafı bövlece ortadan kalkacaktır. Türk petroln deferlpnecektir. Ne var ki Ihsan ropaloğlunun yönetimindeki X.PJ\.U. nun bu anıaca varması kolay olmaımstır. Bu konudaki gerçeklen kamu oyu artık bilmektedir. Cumhuriyet'in dünkü tartışma köşesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Baskın Oran, petrol bonı hattının hikâyesini öz^tleyiveriyor: « . . Yabancı sirketler bu projeye bnce karşı koymuş, basara mayınca rBIÎ yapalım» dlye can atmış, nihayet bu isı T P.A O nun gercekleş+ırmesı üzerine ortak olmak ıstemıs, bunda da dıkış tuttu rcmayınca hükümet değıçıkligivle beraber harekete geçerek bu sefer de boru hattının TPJVO. dan alınarak özel kışilere devredilmesını ongoren bır plânı A P hukumetıne sevımlı gdstermeye muvaîfak olmusJardır. Böylece bir değil. bir kaç kuş birden vuracaklardır: Sıyasal Bılgıler Fakultesj oğretlm ujesi Hem ozel kışıler elıyle hisse senetlerını ele geçırip petrolumuzü. da ha doğrusu ulusal ekonomımizı baltalıvacaklar, hem de T P A O oun cünü tamamen yok edememıştır. tıyacı olduğunu ve onlann verımli bır tarzda ıstıhdam edıleelde edeceJi kârlan etrafa daŞıtarak bu millî kurulusun yeni yatı tşte gerçek mucıze yıkılamayan irinci Beş Yıilık Kalkmma rımlnr vapmasuıı onliyecekler hem de bu hisse senetlerinin kendi uy bu kalıfıye insan gucunun nıte bıleceğı massedeceğl gerçeğıPlâmnın dorduncü uygulama dıılap tarafmdan aiınıp bu arada onlarm da beslenmesinı sağlamış ne gore tert;p edalmelıdır (2). lıklerınden doğuyordu. olacaklard'r » yıhna geçıldiğı halde, uyguEğıtımin gelısmış bır ulke ekoDaha yüksek bir hızla kalkınlanmayan Eğıtım Programı ve Şimdi Basbn Oran'm pek güzel özetlediği petrol boru hattı işinomısınde yukleneceğı fonksıyon mak için yatırım seviyesmı yıikulusal ıhtiyaçlara cevap verme seltmek gereklihğı açık bir gernin bir de öte yanı var. Gerek iskenderun Batman petrol borusnnu larla, iktısaden az gelısmış bır yen eğıtım sıstemımiz, bugunkü yıpan çereh Türkiyede baska işler alan yabancı kumpanvalann Türh ulkedekı odevı arasında farklıçektir. Ancak. ıktısadi kalkınraa yapısı ile ıktısadi kalkmmavı kanunlanna göre çalışması, Türk işçisini ezmemesi. yaptıçı işi dik lıklar vardır. Az gelısmış bir ulsuresınde, gelışme hızını, kredı katli \e ıhtimamlı vapması gerekir. Her yabancı müteahbit Türkı frenlemektedır. kede eğıtımin amaçlarını başlıca teknık ılışkıleri kadar hattâ onveve bJviık ölcude kâr ermek düşüncesivle gelir. Boru hattını yap Bu kısa mcelemede, eğıtımle, lardan fazla sosyolo]ik ve kultusu dört grupta toplamak mümmava pelrn vabana müteahhit karşısında nyanık resmi nıakamlar ıktısadi kalkınraa arasmdakı ılıs rel özelhkler tâyın etmektedir. kun : uvanık sendikalar, uvanık bir kamu oru bulursa işini eiddi tutar kıleri, Türkiye'de ekonomık kalYatırımlan en gerekli yerlere O Eğitim, sosyal gelisimin S(Vnlaşma hıiknmlerine bovun eğer, verdiei sözü zamanmda verine kınmayı engelleyen bugunku e yoneltecek ve optımal rand'.raanı nemli bır aracıdır. tktisa;etirir ğıtim ve oğretımin yapısını ve elde edecek olan nihayet ınsanden kalkınmak isteği, beEğer çoğu Şark ülhelerinde olduğu fibi. politikacılarla anlasıp eğıtım sıstemımn plânlanması dır. Onun ıçm yaünrnın bıle dılirli bir örgütlenme biçiidarecilen gevşetip memlekete kaak atmak imkânını bulorsa da reformu, zoranlulu§una ı'ışkin reksiyonunu ehnde tutan ınsamini. sosyal davranıs seklı atar kazıSı sorunlan aydmlatmağa çalısacanın nıtelık ve yeteneğı, konuve değer kavramı ile kaPetrol boru hattının Batmandan lskendenına kadar çeşitU ış ğız. nun temel dıreğını teskıl etmekrakterize edilmis bir yasaverleri vardrr. Buraiarda petrol borusiı ınşasında çalıştınlao Türk tedir. Bundan dtürü eğıtım ıçn yıs düzeyi tercihini yansıtişçileıi lYapı tşçüeri Sendikası» üyesidirler. Petrol born hattı işinı yapılan harcamalar ekonomık maktadır. Riitim. knsaküstünc alan Fransız • Italyan Ortaklığı. Türk işçDerine kötü davran gelişmeyi hızlandıran bir nıtetan knsağa moral deçerler maktadır Vabancı müteahhidin kendi çikanna bakması tabiidir. Ve lik tasımakta ve beşerî kaynakve birikmis kültnr nakli gerek ücret konuşmalarında ve gerekse öteki koşuUarda rabancı lara yapılan harcamalar, uzun mekanizması olarak hn a kurnpanva ile anlasamıyan Türk isçilerinin kanunî haklannı knllan vâdelı, fakat etkılı ve üretken macı gerçeklestirebilmekmaları da tabiîdir. yatırım sayıimaktadır tedir. Vitclnm «Yapı İşçileri Sendikası» bir hafta önce yayınladığı bil ^ Entellektuel bır formasvon Öğretim eâıtım için yapılan dıııde, vsbancı işverenle anlaşmazlık sebeplerini şövle göstermistı: alkınma Planı. bir anlamda ka7anma olanasını bıreve verharcamalar. iki vonludur Bır 1 Tşçi emnıyeti ve sağlığı yonunde gerekli tedbirler alınma ıktısadi faktorlerın kaydığı ıçın eğıtım. çok onemlı nevı tuketım ve bır nevı uretken mışfır. nakların tumunü harekete bır sosyal hızmet gormekteriır vatırımlardır Egıtım, o halde 2 Isçılere çahştıkları gunlerde bırer öğun yemek verilmesi geçırıp, kalkınmayı en kısa suQ Sans rsitlifi ve sosyal motukettığımız, faydalandığımız orreddedilmıstir rede ve en verımlı b:r bıçımde bilite sosval hareketlilik neğm şeker gibi bir şeydır. Fa3 Briıt 180 kuruş saat ücretiyle 50 55 derece sıcaklıkta çalışan gerçekleştırmek demektır Bu varatabiien ef'tim, rasvokat, aynı zamanda gelecekte datşçilere zam kabul edilmemıştir kaynaklar çok çeşıtlıdır, kımı nel bir gelir dafılımında da 4 lurk personel her turlU lnsanl şartlardan yoksun bırakılır maddi kımı beseridır. Beşeri o ha fazla uretmek için yapılan etkili ve gecerli bir vasıta bir yatırım özelliği de tasımakken vahancı persone! luks yaşama şartları içındedır lanlar arasında: ılım, bilgi, tekolabilmektedir. Prodiikti5 Avru iş dalındaki ücretlerde yabancılar lehıne en az 20 misl) nık metotlar, yetenek teşebbus tadır örnecm bir fabrıka. bır viteyi azamileştirmek için baraj gıbı Eeıtıme verılecek öfark rardır. gucu , rasyonalizm gibi kalkınsosyal görev ve vüklen Yapı İşçileri Sendikası bu iddialardan sonra greve gMileceiinı mayı şartlandıran unsurlan eği nem ve ajırhk. bu telâkkilerden kaabiliyet ve kapasite ölbırine veya dığerine yönelmeve de bildirnıişti. tım sıstemı sekıllendırır, tâyın çülerine göre dagıtabildiği göre değısecektır. Gerçek şudur .. Bundan bir hafta önce Türk işçileri adına Sendikanın ve tesbıt eder lcin de rasvonel bir tnekaki, eğitim harcamalan ne sadece vavınladıfı bildiride şu endişe de belirtilmekte idi: Bır ulkenın fakırlıSı. getismı?nİ7madır. uretırı ne de sadece tuketici « Sendikanın başlıca endışesı, vabancı işverenlerın görüşme lığı ile halkınm kultur sevıyesı ma^raflardır Fakat her ıkısıri (î) ESıtım, modern hır toplumun 'er psr:?ında cekınmeksizin ve buyük bır emnjyet içinde açıkladıklan ve yapısı arasında sıkı iliskiler ıhtıyacı olan nıtelıkieri kazanüzerp hulaimetın grevı ertelemesı ıhtımalidir» vardır. Gerı kalmışlığın temelindıran üretken müstahsıl İddia dehşet vericidir. Bu demektir ki Türkiye Cumhuriyeti bazı dekı nedenlerde «aslan payı». restnî makamlan yabancı kumpanyalara: Hir iççı endüstrı=idır (3) cehaletindır Dığer yandan bır Siz biç merak etmeyin! Eğer isçiler greve gitmek isterlerse ülke fakir olduğu için cahıldır btz, «millî menfaatlere dokunuvor» diye grevi erteleriz diye temi(1) Prof Cahıt Talas, Cumhurive çoklukla cahil oldugu ıçm de nat vermişlerdir. vet. 30 Eylül 1965. fakirdir. hz gîlişmis ülkelerde, Ne gariptir ki bu iddia ortaya atıldıktan bir bafta sonra dün çı (2) R Jandarme La Peuvrete okuma yazma bilmeyenlerin ezıkan ea7elelerrie şu haber Tayınlanmıstar: des Natıons, %h 480, Pan«. ci çoğunluğu ve ilmi araştırma«îskenderun • Batman arasj petrol boru hattmda çalışan 1200 tş(3) N Erder, Quelques Problplara avnlan fonlann yokluğu veçinin almış olduğu grev karan «mül! guvenliği bozucu» nitelikte gö ntellektuel ve teknık formasmes Adminıstratifs de la Plâya yetersizlığı, bu ksrşılıklı ilısyon, «istihdam çoğaltanıs etnification de I'Enseigment, I " rüldüğiınaen Bakanlar Kurulu kararlyle otuz gün ertelenmistir» kiyi doğrulamakta ve temeldekı Oyun içinde oynn devam etmektedir. Petrol born hattını hisse kisıne sahıptır. Yalnız başını O C D E.. ParK lWfi fâ«5Ît dairenin varlığım su yüzusenetleri halinde satışa çıkarmakta millî guvenliği bozucn bir taral sıradan 600 ısçı. ya açık işsız kaYARIN ne çıkarmaktadır Nıtekim, yebulamıvan iktidann, işçilerin grevinde millî rüvenHk için sakınca lır veyahut da çok az verımli bir terli ve etkılı bır egıtira sistebulması tuhaf değil midir? ış vapabılır Bu 600 işçi bir tek TÜRKİYEDE mi, ancak vuksek mill! eelir «emuhendısle, sulama kanalları. Oemirel her davranışırla başlangıçtanberi üstünde toplanan EĞİTİM vıvelerinde gerçeklespbilrnektesüpTıelori yofunlaştırmaktadır. Yabancılann çıkarlarına öncelik ta yollar vTs yapabılır. Bu kitleye dir. Mali fonlar olmadan eftıtınımak petitikasırun hizmetindedir bn iktidar .. Gun eeçtikçe gerçek birkaç ustabası ve ka+rftve isçı min eerektirdıîi kuruluslar kubıitüıi vüzleriyle aydınlanmaktad'r ek'.enırse bır endustrı ünitesine ru1ama7 varılir. Demek oluyor ki, belli şartlarda eğıtım istihdamı bır Kıymeül büyüjümuz çığ gibi çoŞaltabılmektedir Bır muhendıs 6 ustavı, 6 usta 100150 ZEHRA TÜZÜN'ün kalıfıye ısçıyi, 100150 kalifıye işhastalığı esnasında hiç bır ıhti. çi 600 ırgatın verımli çalışmasını omnı esirgemıyen P.T T Hastamümkün kılabılıyor. Egitım pihanesinin başta değerll Başhekımi V EFA T olmak uzere kıymetli Doktorları. ramıdınin sturuktürü, ekonomiİstanbul Avukatlarından Meserret Sükuti Göklü'nün kıyna, Kımyager ve Eczacılanna, şefnin ne oranda entellektüele kametli eşı, Ömer Göklü'nün sevgili babası, emekli Sümerbank addı \e beşeri sermaye ter lıfıve isçıje \e sıradan isçive ıh katli hemşırelenne. memur ve personelıne. cenaze törenine bızzat Umurn Müdürlerinden Gıyasettin Sükuti'run, emekli bâkimlertıbınde oncelık, msan uniştırak eden. çelenk ve telgraf den Ibrahim Sükuti'nin ve merhum Mün'im Sükuti'nin enişsuruna doğru yönelmektegonderen, telefonla ve «ımıze kadar gelraek suretiyle acılarımızı teleri, eski hâkimlerden İstanbul Barosunun çok kıymetli avudır. Son zamanlarda Uzay fethıpaylaşan dost ve yakınlarımıza ne yönelmiş teknoloji ve dığer katlarından Doktor Kriminiloğ A\oıkat AYŞE VALHRAK gonjiden teşekkur ederiz. başarılar, kışı basına duşen net ı'e Evlâtları METE GUNSÜR millî gelir sevnesinın kabarıkhNışanlandılar Afife AKSUĞÜR ğından çok, juksek eğitim sevı27/9/1966 sah günü saat birde Hakkın rahmetine kavuşmusDr. Hajdar AKSUĞÜR ANKARA 24 9 966 yesıne ve ılmî ara^tırmalann nıtur. Cenazesi 28/9/1966 çarşamba Eünü öğle namazından Cumhuriyet 11322 telığıne ve on'ara ayrılan fonlaCumharıyet 11313 sonra Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyudaki Aüe rın bır fonksıjonu olarak kabul Kabristanma defnedüecektır AİLESİ edılmektedır. «Gelisme halindeki memleketlerin karsılastıkları güçlükleria basında, çoğn zaman, sermaye B 0 T 0 N SINIFLARI MÜADELETLİ Bır sahıl şehrinde şantıye şeı'Uği yapacak genç bir mühendia kıtlığından ziyade, gerekli kalifiÖZEL « ahnacaktır. Telefon: 49 60 73 kasyonlara malik beseri serma Eğitim kalkınmanın fonksiyonudur... Dr. Beşir HAMiTOGULLARI B Karsılıklı iliskiler K Epıtim istihdamı çooaltır E Önce insan sonra para TEŞEKKUR M Muhittin Gölclii Mühendis Aranıyor PERSO1SEL ARANIYOR yenin kifayetsizligi veya mevcut beşerî sermayenin rasyonel olmayan bir sekilde kullanılması ve israf olnnması hâdisesi gelmektedir.» (1) îkincı Dünya Savaşından sonra, Alrnan Kalkınmasına mucıze diyenler onemlı bir gerçeği ihmal eden kişiler olmalıdır. Almanya'nın guzelım sehirlerini, fabnkalannı, ve bırçok zenginliklerini yıkan savaş, bu zenginlıkleri yaratan kalifive msan gü Cumhuriyet 11315 ATA KOLEJI Kuruluş: 1958 Kartalda büyuk bir sınaî müessese için Erkek Kım}a Y. Muhendıslen, Bayan Fizik Lisansiyeri ahnacaktır. Taliplerin: P.K. 6 Kartal adresuıe elyazılan ile yazıimşı hâl tercumeleri ve yeni fotoğraflan ile müracaat etrneleri Radar Reklâm: 1019/11311 llk, Orta, Lise bölümlerinde açtığı yeni şubelerine GÜNDÜZLÜ YATILI, KIZ ERKEK öğrenci kaydına devam etmektedir. îstanbul • Etiler: Müdür: 63 41 06 Kayıt isleri: 63 68 78 İlk kısım: 63 40 03 İlâncüık: 5985/11294 Üjll!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: BULVAR TİYATROSU AKSARAY . FTNDIKZADE AZİZ BASMACI KENAN BÜKE ÖtUKLÜ PLÂSTİK LEVHALAR^ Balkon^Veranda, Pergola, Tento yerine»«iperlik ve saçaK, parmakhk/bölmeler, kapı ve dekorasyon ? için muhtelif renk $effaflıkta' ve eb'atta oluklu ve düz, rabıt malzemasilo lynca atermit, eternit, oluklarına uygun profilli ışıklık lev. halannı muhakkak görünüz. Manbul : Tevfik Karsdavut, fialata Kımtrılti Catf. Ho. 71 Tel: (44229 Izmlr ^ : S«fa Balctoğlu, Meyveter Gümrüjü 863 SoK. No. 60 Tel: 38268 TEŞEKKUR üzun zamandanberl çekmekte olduğum, Hemoroit hastalığımı, gosternü; bulundu£u çok yakın alâka ve yapmiî olduğu, yeni usul ve hazık bir ameliyatla, benl sıhhatime kavuşturan, kıymetli insan îlâncüık: 558^/11296 T0 LETIN NiŞANTAŞ New and modern offıce space approx. 400 sq meters with private entrance and parkıng space. Phone Between 11.00 to 15.00 to 44 64 35 or wnte to İstanbul PJC 94 İstanbul İlâncılık: 5894/11293 ve ameliyatımda tnılunan Dr. Narkozıtor Cahıt BergH'e, As Dr. Sirrer Karacan'a ve ayrıca, Ömur Klısiği müessese ve mensuplarl na, gazeteniz vasıtasıyle tesekkurlerimın duyurulmasmı rıca ederım. İBRAHİM LE\T:NT Çandarlı Nahıye Mudurü Cumhuriyet H31J Dr. Operatör CEVDET TURAN'a OKUL DIŞI KALMIŞ ÖĞRENCİLERE Hergün öğleye kadar İNGİLİZCE FRANSfZCAı A L M A N C A SPOR DAKTİLO 43. HİZMET YILI KABZIMAL CEMİLE Yazan: FAZIL HAYATİ ÇORBACIOĞLU KOMEDİ 3 PERDE TELEFON: 21 48 92 1 EKİM CUMARTESİ AKŞAMINDAN İTİBABEN Reklâmcılık 3775/11284 DENİZGİLİK BANKASI TA.O. DAN: Bankamız Şehir HaÜan İsletmesine ait çeşitli Hurda Malzeme pazarlık usulü ile satışa çıkarılmıştır Pazarhk 30/9/1966 günü saat 10 da Bahçekapı 27 Mayıs Hanında Malzeme Müdürlüğü Satınalms Komisyonu Başkanlığmda yapılacaktır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü vezn<s'nden bedeli mukabilmde temin edılebılir (Basın 21016/11318) AMERİKAN DERSHANESI Sb A A M T t TNH E f BAŞKFJNT TİYATROSU AKŞAM DERSLERİ İNGİLİZCEFRANSIZCAALMANCASPOR MUHASEBEDAKTlLOSEKRETERLİK Koyıtlara' devam edilmektedir. TEL: 22 17 37 1 LÂ N Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü Merkez binası Telefon Santral Numaralan 1/10/1966 tarihinden itibaren aşağıdaki «ekilde değıştirılecektır. Yazan Mehnıet A. Demirer Aclan Sayılgan Sahneye koyan Fikret Tartan Dekor kostüm Yücel Tanyerl 17 41 88 17 41 91 Açılış : 28 Eylül 1966 Tunalı Hilmi Caddesi. No. 90 Ka\aklıdere. Tel: 12 44 78 17 41 89 17 41 92 17 41 94 17 41 90 17 41 93 Cvunhuriyrt (Basın 20921 A 12771/11301)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog